GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens R., Schepenen; Lammertyn R., Voorzitter O.C.M.W., Schepen; Messely M., Lammertyn A., Viaene J., Parmentier N., Kint V., Gheysens J., Moerkerke E., Vanderhaeghen M., Bonte F., Van Synghel N., Raadsleden; Vandecasteele C., Gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Messely N., Schepen; Ingelbeen A.-L., Dequeker C., Raadsleden. FINANCIEN: Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het dienstjaar 2015 (30 opcentiemen). De raad, in openbare zitting, Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en zijn latere wijzigingen; Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 6 en artikel ; 1. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke opcentiemen te heffen; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : Er worden voor het aanslagjaar 2015 ten voordele van de gemeente Lendelede, 30 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Artikel 2 : De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

2 Artikel 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 4 : Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden. 2. Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor het dienstjaar 2015 (30 opcentiemen). De raad, in openbare zitting, Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet; Gelet op artikel 42, 3 van het Gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : Er worden voor het aanslagjaar 2015 ten voordele van de gemeente Lendelede, 30 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen ingevoerd door het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13/12/2013. Artikel 2 : De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen. Artikel 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 4 : Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden.

3 Aanmaken en leveren van elektronische maaltijdcheques voor de gemeente en het OCMW van Lendelede en Deerlijk : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). De raad, in openbare zitting, Overwegende dat tot op heden zowel aan het gemeente- als het OCMW- personeel van Lendelede papieren maaltijdcheques worden toegekend voor de dagen waarop de personeelsleden effectief prestaties leveren; 3. Overwegende dat er volgens het koninklijk besluit van 29 juni 2014 vanaf 1 januari 2016 enkel nog elektronische maaltijdcheques kunnen gebruikt worden waardoor het aangewezen is nu reeds een overheidsopdracht te lanceren zodat wij kunnen starten voor die verplichte startdatum; Overwegende dat elektronische maaltijdcheques voordelen geeft qua veiligheid, snelheid, duurzaamheid en administratieve tijdswinst; Overwegende dat er reeds lang een gezamenlijk aankoopbeleid is voor de gemeente en het OCMW van Lendelede waarbij de gemeente Lendelede optreedt als aanbestedende overheid; Overwegende dat er daarnaast gevraagd werd aan de diverse besturen uit het arrondissement in welke mate zij wensten samen te werken voor een gezamenlijke overheidsopdracht voor elektronische maaltijdcheques; Overwegende dat de gemeente Deerlijk die bij beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 september 2014 aangesteld werd als aanbestedende overheid voor het OCMW van Deerlijk hierop positief reageerde; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Deerlijk van 18 december 2014 waarbij zij hiervoor de gemeente Lendelede aanstellen als aanbestedende overheid voor deze opdracht; Gelet op de OCMW raadsbeslissing van het OCMW van Lendelde van 12 januari 2015 waarbij de gemeente Lendelede aangesteld werd als aanbestedende overheid voor deze opdracht; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 27), en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 2;

4 Overwegende dat in het kader van de opdracht Aanmaken en leveren van elektronische maaltijdcheques voor de gemeente en het OCMW van Lendelede en Deerlijk dan ook een bestek met nr. 2014/210 werd opgesteld door Secretariaat; Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op incl. 21% btw; Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 57 maanden vanaf 1 april 2015; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente Lendelede de procedure zal voeren en in naam van het OCMW Lendelede, de Gemeente Deerlijk en het OCMW van Deerlijk; Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de diverse exploitatiebudgetten voor de dienstjaren 2015 tot en met 2019; BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/210 en de raming voor de opdracht Aanmaken en leveren van elektronische maaltijdcheques voor de gemeente en het OCMW van Lendelede en Deerlijk. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt incl. 21% btw. Artikel 3 : De Gemeente Lendelede wordt gemandateerd om de procedure te voeren in naam van het OCMW Lendelede, de Gemeente Deerlijk en het OCMW van Deerlijk bij de gunning van de opdracht op te treden. Artikel 4 : In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. Artikel 5 : Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. Artikel 6 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudgetten van 2015 tot en met CULTUUR: Goedkeuren van de statutenwijziging projectvereniging zuidwest. De raad, in openbare zitting, Gelet op het schrijven d.d van Zuidwest waarbij zij vragen om de statutenwijziging van de projectvereniging zuidwest te willen goedkeuren; Overwegende dat deze projectvereniging werd opgericht als opvolger van de projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk; Gelet op de voorgelegde statutenwijziging; 4.

5 Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : De statutenwijziging van de projectvereniging zuidwest goed te keuren. Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de projectverenging zuidwest, p/a Intercommunale Leiedal, Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, toe te sturen. SOCIALE ZAKEN 5. FRGE : a) Voordracht van het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE voor de gemeente Lendelede met ingang van 1 februari b) Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk enerzijds en de gemeente en het OCMW Lendelede anderzijds. c) Akkoord gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en het VEA. De raad, in openbare zitting; Overwegende dat het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw in 2009 door het FRGE werd aangeduid als lokale entiteit van het FRGE voor onze regio, Overwegende dat het Welzijnsconsortium in dit kader op haar beurt afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten afsloot met gemeenten uit de Zuid-West-Vlaamse regio; Overwegende dat de OCMW raad in zitting van 28 augustus 2008 en de gemeenteraad in zitting van 16 oktober 2008 de overeenkomst tussen het Welzijnsconsortium en het lokaal bestuur Lendelede betreffende het pilootproject van het FRGE hebben goedgekeurd; Overwegende dat de erkenning van het Welzijnsconsortium als lokale entiteit werd verlengd tot eind 2015; Gelet op het schrijven van het Welzijnsconsortium van 5 december 2014 waaruit blijkt dat de vzw zich genoodzaakt ziet de activiteiten stop te zetten wegens gewijzigde omstandigheden en de ontbinding van de vzw voor te bereiden; Gelet op het schrijven van het Welzijnsconsortium van 16 december 2014 waarin aangegeven staat dat er gewacht wordt met de ontbinding van de vereniging tot er formele duidelijkheid is over de voortzetting van de FRGE-werking; Gelet op de mail van het OCMW Kortrijk waarbij zij meedelen dat zij bereid zijn om in het kader van het FRGE op te treden als lokale entiteit voor de regio; Gelet op de nota van 4 december 2014 van het OCMW Kortrijk waarin gevraagd werd om hieromtrent volgende zaken te beslissen: a) De voordracht van het OCMW van Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE voor de gemeente van Lendelede met ingang van 1 februari 2015; b) Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en de gemeente Lendelede; c) Akkoord te gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en het Vlaams Energie Agentschap; d) Een contactpersoon voor de gemeente Lendelede aan te stellen; e) Een lid af te vaardigen in de beleidsgroep van de Lokale Entiteit; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

6 BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : Akkoord te gaan met de voordracht van het OCMW van Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE voor de gemeente Lendelede met ingang van 1 februari Artikel 2 : De samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk enerzijds en de gemeente en het OCMW Lendelede anderzijds, goed te keuren en de secretaris en de voorzitter van de gemeenteraad te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen. Artikel 3 : Akkoord te gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en het Vlaams Energie Agentschap. Artikel 4 : Afschrift van onderhavige beslissing, samen met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in artikel 2, voor verder gevolg aan het OCMW van Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, toe te sturen. ALGEMEEN: Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d Het verslag van de voorgaande zitting d.d wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen (Ketels P., Dewaele C., Fonteyne B., Rommens R., Messely M., Lammertyn A., Viaene J., Kint V., Moerkerke E., Vanderhaeghen M., Bonte F., Van Synghel N.) en 2 onthoudingen (.Parmentier N., Gheysens J.). Mondelinge vragen en mededelingen. 1. Vraag van het raadslid Jan Gheysens i.v.m. de Inzet. Het raadslid Jan Gheysens zegt dat de traditie van de jaarlijkse Inzet jammer genoeg werd afgeschaft. In 2013 namen nog een kleine inwoners deel wat 1 op de 5 inwoners betekent. Er werd beslist om in het kader van de besparingen dit enkel in 2015 en 2018 te organiseren. NV-A Lendelede blijft dit spijtig vinden. Zij menen dat dit goedkoper kan georganiseerd worden. In heel wat andere gemeenten blijft dit wel behouden. Hier wordt gesproken van een budget van euro maar in Kuurne is dit maximaal In Ledegem heeft men dit destijds afgeschaft maar intussen weer ingevoerd. Dit gaat nu door op zondag van 11 uur tot 13 uur en er worden enkel dranken voorzien maar geen eten. Misschien kan ook samengewerkt worden met de plaatselijke verenigingen. Hij was verbaasd dat in 2015 geen Inzet wordt voorzien maar dat zal ingezet worden op meer activiteiten met de kermis. Hij vraagt of dit budget dan integraal naar de kermis verhuist want dan wordt niet bespaard. NV-A Lendelede vindt geen Inzet is geen herstel van de traditie en geen inspraak van de bevolking. 7. De Burgemeester antwoordt dat in 2014 geen Inzet werd georganiseerd maar dat er wel een sing-a-long werd georganiseerd waar een 700-tal aanwezigen waren. In 2014 werden op de kermis ook op zaterdag activiteiten georganiseerd wat meer volk meebracht. In 2015 wordt het kermisprogramma nog verbeterd waarbij het de bedoeling is om er een volks evenement van te maken om volk naar het centrum te trekken. Het raadslid Jan Gheysens repliceert dat eigenlijk naast de kwestie wordt geantwoord en dat hij er bij blijft dat de Inzet kan maar dan soberder.

7 Schepen Pedro Ketels antwoordt dat het budget van de kermis geen bedraagt. Wel wil men de kermis volgens een ander concept organiseren waarbij geen grote naam wordt gezocht waarbij niet alles wordt gebundeld op één avond maar er een volkskermis wordt voorzien met vier dagen activiteiten. Dit is de keuze van het bestuur. Het raadslid Jan Gheysens blijft het spijtig vinden en meldt ook dat dit ook door diverse inwoners aan hem werd gezegd. GESLOTEN ZITTING SOCIALE ZAKEN FRGE voor de streek : a) Aanstellen van een contactpersoon van de gemeente. De raad, in gesloten zitting; Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring van de aanstelling van het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE; 8. Gelet op de nota van 4 december 2014 van het OCMW Kortrijk waarin gevraagd werd om hieromtrent volgende zaken te beslissen: a) De voordracht van het OCMW van Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE voor de gemeente van Lendelede met ingang van 1 februari 2015; b) Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en de gemeente Lendelede; c) Akkoord te gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en het Vlaams Energie Agentschap; d) Een contactpersoon voor de gemeente Lendelede aan te stellen; e) Een effectief lid af te vaardigen in de beleidsgroep van de Lokale Entiteit; Overwegende dat de contactpersoon een personeelslid is van de gemeente en de afgevaardigde in de beleidsgroep een vertegenwoordiger van de gemeenteraad; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d om de Gemeentesecretaris Christophe Vandecasteele voor te stellen aan de gemeenteraad als contactpersoon voor de gemeente Lendelede; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanstelling van de Gemeentesecretaris Christophe Vandecasteele als contactpersoon van de gemeente voor het FRGE. 14 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 14 stembriefjes worden uit de stembus gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag : 14 ja-stemmen voor de aanstelling van de Gemeentesecretaris Christophe Vandecasteele als contactpersoon van de gemeente voor het FRGE. BESLUIT : Artikel 1 : De Heer Gemeentesecretaris Christophe Vandecasteele,, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, aan te stellen als contactpersoon van de gemeente Lendelede voor het FRGE. Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan het OCMW van Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, toe te sturen. b) Aanstellen van een effectief lid in de beleidsgroep. De raad, in gesloten zitting;

8 Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring van de aanstelling van het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE; Gelet op de nota van 4 december 2014 van het OCMW Kortrijk waarin gevraagd werd om hieromtrent volgende zaken te beslissen: a) De voordracht van het OCMW van Kortrijk als Lokale Entiteit voor het FRGE voor de gemeente van Lendelede met ingang van 1 februari 2015; b) Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en de gemeente Lendelede; c) Akkoord te gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit en het Vlaams Energie Agentschap; d) Een contactpersoon voor de gemeente Lendelede aan te stellen; e) Een effectief lid af te vaardigen in de beleidsgroep van de Lokale Entiteit; Overwegende dat het lid in de beleidsgroep een vertegenwoordiger van de gemeenteraad; Gaat over tot de geheime stemming voor de aanstelling van effectief lid in de beleidsgroep voor het FRGE. 14 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 14 stembriefjes worden uit de stembus gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag : 14 stemmen voor Rita Lammertyn. BESLUIT : Artikel 1 : Mevrouw Rita Lammertyn,, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, aan te stellen als effectief lid in de beleidsgroep voor het FRGE namens de gemeente Lendelede. Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan het OCMW van Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, toe te sturen. Dit verslag werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 februari NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Secretaris, De Voorzitter, Vandecasteele C. Ketels P.

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben?

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben? Gemeenteraad zitting van 18 januari 2016 SAMENSTELLING ZITTING Aanwezig: de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Lars Van Rode,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden;

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie