GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R., Combes P., Vanlerberghe M., Messely M., Vervaeke K., Verstraete N., Rommens R., Verbeke N., Titeca R., Lammertyn A., Raadsleden; Vandecasteele C., Gemeentesecretaris. ALGEMENE ADMINISTRATIE 1. Herinrichting bureel Bevolking : Goedkeuring van het bestek met raming ten belope van euro (B.T.W. inclusief) en vaststellen van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Herinrichting bureel Bevolking een bestek werd opgemaakt door de Secretaris; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Herinrichting bureel Bevolking wordt geraamd op ,93 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 104/ van de Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; als voorwerp Herinrichting bureel Bevolking, opgesteld door de Secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,93 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

2 Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 104/ van de buitengewone Op vraag van het raadslid Dewaele wordt punt 2 verschoven naar de gesloten zitting daar hij bij de behandeling van dit punt opmerkingen wil maken waarbij hij personen dient te vermelden. PATRIMONIUM 3. Voorstel tot het goedkeuren van de akte van aankoop van het onroerend goed gelegen te Lendelede, Dorpsplein 13. Overwegende dat de gemeente het onroerend goed (kantoor en bijhorend appartement) gelegen te Lendelede, Dorpsplein 13, wenst te verwerven; Overwegende dat deze eigendom door zijn ligging en zijn specifieke functie (kantoor en bijhorend appartement) voor diverse doeleinden nuttig kan zijn, zowel voor het gemeentebestuur als het O.C.M.W.; Overwegende dat het bestuur dan ook van oordeel was dat zij deze gelegenheid niet mocht laten voorbijgaan; Gelet op het schattingsverslag d.d opgemaakt door de heer Gaya Ternier, Commissaris bij het Comité tot Aankoop te Kortrijk waaruit blijkt dat de aankoopprijs voldoet aan het schattingsbedrag; Gelet op de voorgelegde akte van aankoop van onroerend goed opgemaakt door de heer Gaya Ternier, Commissaris bij het Aankoopcomité te Kortrijk, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid, waarbij FORTIS BANK N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, een handelhuis, gelegen Dorpsplein 13, groot 1 a 72 ca, kadastraal gekend sectie B nr. 11 L, en een huis, eveneens gelegen Dorpsplein 13, groot 14 ca., kadastraal gekend sectie B nr. 11 k, verkopen aan de gemeente Lendelede voor de som van euro; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Volgende eigendom aan te kopen jegens FORTIS BANK N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, een handelhuis, gelegen Dorpsplein 13, groot 1 a 72 ca, kadastraal gekend sectie B nr. 11 L, en een huis, eveneens gelegen Dorpsplein 13, groot 14 ca., kadastraal gekend sectie B nr. 11 k,, voor de som van tweehonderdvijfenvijftigduizend euro, onder voorbehoud van nietschorsing of niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid. Art. 3 : De voorgelegde akte van aankoop van onroerend goed voor openbaar nut goed te keuren. Art. 4 : In toepassing van art. 61, paragraaf 1 van de Programmawet van een Commissaris van het Comité tot Aankoop te Kortrijk te machtigen om de akten te ondertekenen als instrumenterend ambtenaar namens het Gemeentebestuur. Art. 5 : Deze aankoop te financieren met een lening. Voorstel tot het goedkeuren van de akte van overdracht van een strook grond in t Zaagske voor inname in de wegenis. 4.

3 Overwegende dat de gemeente in t Zaagske een perceel grond wenst te verwerven voor verbetering van de wegenis naar de achtergelegen woning; Gelet op het opmetingsplan d.d opgemaakt door landmeter-expert nv Demyttenaere Paul te Lendelede; Gelet op de voorgelegde akte waarbij Roderic Tant, t Zaagske 17, 8860 Lendelede, verklaart kosteloos af te staan en over te dragen aan de gemeente Lendelede die aanvaardt 1 a 78 ca grond, gelegen te Lendelede nabij t Zaagske 17, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie B nummer 195 d; Overwegende dat het wenselijk is tot de kosteloze verwerving over te gaan; Gezien de stukken van het dossier; Gelet op de desbetreffende artikels van het gemeentedecreet; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Onder voorbehoud van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid wordt toestemming verleend om tegen de aangegeven voorwaarden over te gaan tot de kosteloze verwerving van het opgegeven onroerend goed, zijnde 1 a. 78 ca. grond, te nemen uit een perceel gelegen te Lendelede nabij t Zaagske 17, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie B nummer 195 d. Art. 2 : De voorgelegde akte van overdracht van onroerende goederen goed te keuren. Art. 3 : In toepassing van art. 61, paragraaf 1 van de Programmawet van een Commissaris van het Comité tot Aankoop te Kortrijk te machtigen om de akte te ondertekenen als instrumenterend ambtenaar namens het Gemeentebestuur. Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg toe sturen aan het Comité tot Aankoop te Kortrijk. OPENBARE WERKEN 5. Voorstel tot het goedkeuren van een ontwerpdossier voor ereloonovereenkomst voor Wegeniswerken Stationsstraat : Goedkeuren van het bestek met raming ten belope van euro (B.T.W. inclusief) en vaststellen van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 3;

4 Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken Stationsstraat een bestek werd opgemaakt door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken Stationsstraat wordt geraamd op 3.925,62 excl. btw of 4.750,00 incl. 21 % btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 421/ van de Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken Stationsstraat, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 3.925,62 excl. btw of 4.750,00 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 421/ van de buitengewone 6. Voorstel tot het goedkeuren van een ontwerpdossier voor ereloonovereenkomst voor Wegeniswerken in de Winkelsestraat : Goedkeuren van het bestek met raming ten belope van euro (B.T.W. inclusief) en vaststellen van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 3; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken in de Winkelsestraat een bestek werd opgemaakt door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken in de Winkelsestraat wordt geraamd op 2.685,95 excl. btw of 3.250,00 incl. 21 % btw;

5 Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 421/ van de Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen; als voorwerp ereloonovereenkomst voor wegeniswerken in de Winkelsestraat, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 2.685,95 excl. btw of 3.250,00 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 421/ van de buitengewone JEUGD 7. Goedkeuren van het voorstel van de jeugdraad voor de subsidiëring van het jeugdwerk voor het dienstjaar Gelet op het voorstel van de jeugdraad tot het verdelen van de gewone gemeentelijke subsidies voor jeugdwerk voor het dienstjaar 2007, opgemaakt op basis van het bestaande subsidiereglement en goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeugdraad op ; Gelet op het voorstel van de jeugdraad tot het verdelen van de toelagen bekomen via het jeugdwerkbeleidsplan voor het dienstjaar 2007, opgemaakt op basis van de bestaande subsidiereglementen en goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeugdraad op ; Na bespreking; Art. 1 : Het voorstel van de jeugdraad tot het verdelen van de gewone gemeentelijke subsidies voor jeugdwerk voor het dienstjaar 2007 goed te keuren. Art. 2 : Het voorstel van de jeugdraad tot het verdelen van de toelagen bekomen via het jeugdwerkbeleidsplan voor het dienstjaar 2007 goed te keuren. SPORT Aanpassen verlichting voetbalveld 2 en 3 : Goedkeuring van het bestek met raming ten belope van euro (B.T.W. inclusief) en vaststellen van de wijze van gunnen en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). 8.

6 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Aanpassen verlichting voetbalveld 2 en 3 een bestek werd opgemaakt door de Sportdienst; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Aanpassen verlichting voetbalveld 2 en 3 wordt geraamd op ,85 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 426/ van de Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met een lening; als voorwerp Aanpassen verlichting voetbalveld 2 en 3, opgesteld door de Sport De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,85 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 426/ van de buitengewone SOCIALE ZAKEN 9. Voorstel wijziging reglement toekenning vakantietoelage aan langdurig zieken m.i.v. 1 maart Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2001 tot wijziging van het reglement tot toekenning van een gemeentelijke vakantietoelage van langdurige zieken; Overwegende dat in dit reglement voorzien was dat personen die genieten van een anciënniteitspensioen, of van een rust- of overlevingspensioen werden uitgesloten van deze toelage; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om deze personen toch recht te geven op deze toelage en gelijktijdig het reglement volledig opnieuw goed te keuren; Art. 1 : Aan de langdurige zieke of mindervalide inwoners wordt een tussenkomst verleend van maximum 75 euro beperkt tot het bedrag dat belanghebbende aan de

7 inrichtende vereniging heeft moeten betalen in de kosten voor een aangepast vakantieverblijf dat door een sociale vereniging of erkend ziekenfonds, door het rijk daartoe gemachtigd, in het bijzonder voor hen wordt ingericht in het binnen- of buitenland. Art. 2 : Invaliden of langdurig zieken die een normale beroepsactiviteit uitoefenen, komen niet in aanmerking voor deze premie. Art. 3 : Als langdurig zieke of mindervalide, zoals bedoeld in art. 1 van dit besluit, dienen aanzien te worden de inwoners - kinderen en volwassenen - getroffen door een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid van minimum 66 %, alsook personen met het genot van een anciënniteitspensioen, of van een rust- of overlevingspensioen die voldoen aan de B/C/C+ score van de KATZ schaal. Art.4 : De vakantietoelage wordt toegekend voor een vakantieperiode die minimum vier overnachtingen moet tellen per kalenderjaar. Art. 5 : De vakantietoelage wordt niet ambtshalve toegekend. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren binnen de drie maanden volgend op het einde van het vakantieverblijf en uiterlijk tegen 31 december. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model vast van het aanvraagformulier. Art. 6 : De aanvrager moet bij de aanvraag voor tussenkomst de vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid doen blijken door voorlegging van een document uitgereikt door het organisme dat de invaliditeit vaststelt. Dit document kan zijn: lidboekje ziekenfonds met vignet invalide, beslissing verhoogde kinderbijslag, toekenningsbeslissing fonds mindervaliden, AO, BZ, oorlogsfeit, de toewijzing van de score op de KATZ schaal. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met de aanvragen. Tevens wordt het College gemachtigd nazicht uit te oefenen op de juistheid der verstrekte gegevens. Art.7 : De uitbetaling van deze gemeentelijke tussenkomst is steeds afhankelijk van de uittrekking op de gemeentelijke begroting van de daartoe vereiste kredieten. Art. 8 : Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 1 maart 2008 en vervangt alle vorige reglementen. Art. 9 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde overheid toe te sturen. O.C.M.W. 10. Aktename O.C.M.W.-reglement d.d inzake sociale correcties n.a.v. het verhogen van de retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil. Gelet op het O.C.M.W.-reglement vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d inzake sociale correcties n.a.v. het verhogen van de retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil; Overwegende dat hierin voorzien wordt dat bepaalde doelgroepen een gratis rol huisvuilzakken voor restafval per semester kunnen ontvangen; Waarvan akte. ALGEMEEN 11. Goedkeuren van het proces-verbaal van de voorgaande zitting d.d Het proces-verbaal van de voorgaande zitting d.d wordt na lezing eenparig goedgekeurd.

8 12. Mondelinge vragen. a) Mededeling Voorzitter Pedro Ketels (aanvulling bij vorige gemeenteraadszitting) dat naast de Burgemeester, Schepenen en OCMW-voorzitter, ook de gemeenteraadsleden die een bestuursmandaat bij een Intercommunale uitoefenen zowel bij het Rekenhof als bij de Voorzitter van de gemeenteraad een mandatenlijst moeten indienen. Voor bijkomende inlichtingen kan men terecht bij de Gemeentesecretaris of op de website van het Rekenhof. b) Vraag raadslid Nina Verstraete i.v.m. de website : vraag om de website op diverse plaatsen aan te passen daar deze soms verouderde gegevens bevat en/of links naar websites die al niet meer bestaan. De Voorzitter stelt dat de website in het kader van Digitale Regio Kortrijk volledig zal vernieuwd worden. Daarbij zal ook de inhoud worden nagezien en aangepast. De website wordt nu reeds stelselmatig aangepast door de bevoegde gemeentediensten zelf in afwachting van de opstart van DRK 4. c) Vraag raadslid Rik Dewaele i.v.m. antwoord van het Provinciebestuur op een klacht die hij heeft ingediend tegen het budget 2008 en het beleidsplan : De bouw van de nieuwe sporthal wordt in het ene plan voorzien in 2010 en in andere plannen in De Voorzitter antwoordt dat het schrijven van het Provinciebestuur nog maar pas binnen is en in het volgend College zal besproken worden. Wat de planning betreft voor de bouw van de sporthal is het zo dat de eerste onderzoeken bezig zijn. Het College wenst deze sporthal zo snel mogelijk in deze legislatuur te realiseren maar nu reeds een juiste datum vooropstellen is niet haalbaar. d) Vraag raadslid Nele Verbeke i.v.m. de stand van zaken in het dossier NV Nelca. De Voorzitter antwoordt dat er geregeld contacten zijn met de curatoren via de Intercommunale Leiedal en dat de komende onderhandelingen gevoerd worden door Leiedal. Er moet nu eerst een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Het blijft de bedoeling dat de Intercommunale Leiedal deze site zou proberen aan te kopen om een bedrijvenzone te realiseren. ALGEMENE ADMINISTRATIE 2. Aankoop dienstvoertuig ten behoeve van de algemene administratie : Goedkeuring van het bestek met raming ten belope van euro (B.T.W. inclusief) en vaststellen van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). De raad, in gesloten zitting, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met

9 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Algemene administratie : aankoop dienstvoertuig een bestek werd opgemaakt door de Secretaris; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Algemene administratie : aankoop dienstvoertuig wordt geraamd op ,39 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw; Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 104/ van de Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met een lening; BESLUIT, met 10 ja-stemmen (Ketels P., Gheysens G., Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R., Viaene R., Sabbe J., Messely M., Rommens R., Lammertyn A.) tegen 7 neen-stemmen (Dewaele R., Combes P., Vanlerberghe M., Vervaeke K., Verstraete N., Verbeke N., Titeca R.) : als voorwerp Algemene administratie : aankoop dienstvoertuig, opgesteld door de Secretaris. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,39 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in het budget van 2008, op artikel 104/ van de buitengewone Dit proces-verbaal werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 maart NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Secretaris, De Voorzitter, Vandecasteele C. Ketels P.

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

7.2. Goedkeuring opheffen reglement sociale toelagen d.d. 5 april 2011 en goedkeuren nieuw reglement sociale toelagen m.i.v. 1 januari 2015.

7.2. Goedkeuring opheffen reglement sociale toelagen d.d. 5 april 2011 en goedkeuren nieuw reglement sociale toelagen m.i.v. 1 januari 2015. Zitting van: 26 mei 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R., Combes

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011

Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011 Bekendmakingslijst gemeenteraad 15 december 2011 Memorie van toelichting 1. TOERISME LEIESTREEK - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING De heer Warnix Schelstraete, gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 20 maart 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Jeugddienst Laakdal Kerkstraat 21

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie