GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens R., Messely N., Schepenen; Lammertyn R., Voorzitter O.C.M.W., Schepen; Messely M., Lammertyn A., Viaene J., Ingelbeen A.-L., Parmentier N., Kint V., Gheysens J., Moerkerke E., Vanderhaeghen M., Bonte F., Van Synghel N., Dequeker C., Raadsleden; Vandecasteele C., Gemeentesecretaris. Bij aanvang van de zitting deelt de Voorzitter Pedro Ketels aan de raad mee dat hij op een schrijven heeft ontvangen van het raadslid Nils Van Synghel waarbij deze meedeelt dat hij niet langer wenst deel uit te maken van de N-VA fractie maar wel als onafhankelijk gemeenteraadslid zal blijven zetelen. KERKFABRIEKEN: Kerkfabriek St. Blasius : Advies Jaarrekening Gelet op de omzendbrief BB aangaande de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 1. Gezien de rekening over het dienstjaar 2014 van de kerkfabriek van de parochie van Sint-Blasius, opgemaakt door de Schatbewaarder en afgesloten door de Raad van voornoemde kerkfabriek in zitting van 16 februari 2015 met volgende balans : - Exploitatieresultaat 2014 : ,88 euro. - Investeringsresultaat 2014 : 0,00 euro. - Globaal resultaat 2014 : ,88 euro. Gelet op de indiening van de jaarrekening 2014 door kerkfabriek Sint-Blasius bij het gemeentebestuur Lendelede op 20 februari 2015; Na bespreking; BESLUIT, eenparig : Artikel 1 : Voormelde rekening van de kerkfabriek van de parochie van Sint-Blasius over het dienstjaar 2014 wordt gunstig geadviseerd en kan goedgekeurd worden. Artikel 2 : Deze rekening zal voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden toegestuurd. Artikel 3 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur.

2 JEUGD: Kennisname van het besluit van de jeugdraad houdende toekenning van de subsidies voor het jeugdwerk voor het dienstjaar Gelet op het voorstel van de jeugdraad tot het verdelen van de gemeentelijke subsidies voor jeugdwerk voor het dienstjaar 2014, opgemaakt op basis van het bestaande subsidiereglement en goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeugdraad op ; Na bepreking; Neemt kennis van het besluit van de jeugdraad houdende toekenning van de subsidies voor het jeugdwerk voor het dienstjaar BIBLIOTHEEK: Goedkeuring overeenkomst opdrachtencentrale met het oog op de aanvraag van een provinciale impulssubsidie voor het integreren van RFID in de bibliotheek. Gelet op de meerjarenplanning waarin de installatie van een zelfuitleenbalie in de gemeentelijke bibliotheek voorzien wordt; 3. Gelet op het provinciaal reglement voor het toekennen van een impulssubsidie voor het integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen; Overwegende dat de provincie een verhoogde subsidie voorziet tot euro (i.p.v euro) indien een gemeente deze subsidieaanvraag doet in samenwerking met een of meerdere gemeenten; Overwegende dat werd gezocht naar gemeenten die een gelijkaardig systeem wensen in te voeren en bereid waren om samen te werken en een gezamenlijke aanvraag in te dienen; Overwegende dat de gemeenten Koekelare en Kortemark bereid waren om in overleg en samenwerking deze subsidieaanvraag te doen; Overwegende dat de gemeente Kortemark bereid was om op te treden als aanbestedende overheid in dit dossier; Gelet op de collegebeslissing van bovengenoemde gemeenten; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d aangaande zelfuitleenbalie in de bibliotheek : samenwerking en drager lastenboek; Gelet op de Codex Overheidsopdrachten, in het bijzonder de artikels 33, 4 en 15 van de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het ontwerp van overeenkomst opdrachtencentrale tussen de gemeenten Kortemark, Koekelare en Lendelede houdende de aanwijzing van de gemeente Kortemark als aanbestedende overheid en houdende akkoord van de gemeenten tot toetreding tot de opdrachtencentrale;

3 BESLUIT, met 15 ja-stemmen (Ketels P., Dewaele C., Fonteyne B., Rommens R., Messely N., Messely M., Lammertyn A., Viaene J., Ingelbeen A.-L., Parmentier N., Kint V., Vanderhaeghen M., Bonte F., Van Synghel N., Dequeker C.) tegen 2 neen-stemmen (Gheysens J., Moerkerke E.) : Artikel 1 : De aankoop van een zelfuitleenbalie in de gemeentelijke bibliotheek goed te keuren, hiervoor beroep te doen op de provinciale subsidiëring en hiervoor samen te werken met de gemeenten Kortemark en Koekelare. Artikel 2 : Akkoord te gaan dat de gemeente Kortemark optreedt als aanbestedende overheid en toe te treden tot de opdrachtencentrale. Artikel 3 : Het ontwerp van overeenkomst opdrachtencentrale tussen de gemeenten Kortemark, Koekelare en Lendelede goed te keuren en de burgemeester en de secretaris te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. Artikel 4 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg naar de gemeentebesturen van Kortemark en Koekelare toe te sturen. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LENDELEDE: Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede : Aanduiden van een commissaris-gemeenteraadslid. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van tot oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede; 4. Gelet op artikel 29 van de statuten van het AGL, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2011 waaruit blijkt dat er twee commissarissen-gemeenteraadsleden dienen aangesteld te worden, nl. één commissaris-gemeenteraadslid aan te duiden op voordracht van de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en één commissarisgemeenteraadslid aan te duiden op voordracht van de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende aanstelling van volgende commissaris-gemeenteraadsleden van het AGL : de Heer Rudy Rommens voor de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en de Heer Vincent Kint voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de mail d.d van de Heer Vincent Kint waarbij hij zijn ontslag indient als commissaris van het AGL; Gelet op het schrijven d.d gericht aan de drie fractieleiders van de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen met de vraag om hun kandidaten voor te dragen; Gelet op de mail d.d van de Heer Jan Gheysens, fractieleider N-VA Lendelede, waarbij hij volgende kandidaat voordraagt na overleg met de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen : De Heer Jan Gheysens; Gelet op artikel 28 en artikel 35, par. 2, 2 van het gemeentedecreet; Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming tot aanvaarding van de voorgedragen kandidaat voor commissaris-gemeenteraadslid van het AGL. 17 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 17 stembriefjes worden uit de stembus gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag : 17 ja-stemmen voor de aanvaarding van de Heer Jan Gheysens als commissarisgemeenteraadslid van het AGL.

4 BESLUIT : Artikel 1 : De Heer Jan Gheysens, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, aan te duiden als commissaris-gemeenteraadslid van het AGL voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan het AGL toe te sturen. INTERCOMMUNALES: Intercommunale Leiedal : Aanduiden van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de periode tot mei Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 52 dat voorziet dat er aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de intercommunale wordt deelgenomen door ten hoogste 5 rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat deze afgevaardigden steeds raadsleden zijn in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld als voorzitter van het OCMW; Gelet op artikel 17 II van de statuten van Leiedal en de bijlage 3; Overwegende dat de regeling opgenomen in bijlage 3 van de statuten voorziet dat voor de periode (april) 2013 tot (mei) 2015 een bestuurder met raadgevende stem mag voorgedragen worden door het gemeentebestuur van Lendelede en door het gemeentebestuur van Zwevegem; Gelet op de mail d.d van de Intercommunale Leiedal waarbij wordt meegedeeld dat de Heer Vincent Kint ontslag heeft genomen als bestuurder met raadgevende stem; Gelet op het schrijven d.d gericht aan de drie fractieleiders van de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen met de vraag om hun kandidaten voor te dragen; Gelet op de mail d.d van de Heer Jan Gheysens, fractieleider N-VA Lendelede, waarbij hij volgende kandidaat voordraagt na overleg met de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen : De Heer Jan Gheysens; Gelet op artikel 28 en artikel 35, par. 2, 2 van het gemeentedecreet; Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanvaarding van de voorgedragen kandidaat voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem bij de Intercommunale Leiedal. 17 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 17 stembriefjes worden uit de stembus gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag : 17 ja-stemmen voor de aanvaarding van de Heer Jan Gheysens als kandidaat bestuurder met raadgevende stem bij de Intercommunale Leiedal. BESLUIT : Artikel 1 : De Heer Jan Gheysens, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als kandidaat bestuurder met raadgevende stem bij de Intercommunale Leiedal. Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de Intercommunale Leiedal toe te sturen.

5 ALGEMEEN: Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d Het verslag van de voorgaande zitting d.d wordt goedgekeurd met 16 ja-stemmen (Ketels P., Dewaele C., Fonteyne B., Rommens R., Messely N., Messely M., Lammertyn A., Viaene J., Ingelbeen A.-L., Parmentier N., Kint V., Gheysens J., Vanderhaeghen M., Bonte F., Van Synghel N., Dequeker C.) en 1 onthouding (Moerkerke E.). Mondelinge vragen en mededelingen. 1. Mededeling door Schepen Nik Messely over de uitnodiging voor de voetbalmatch van 12 april De Schepen Nik Messely deelt de regeling mee i.v.m. de voetbalmatch van 12 april 2015 waar alle gemeenteraadsleden op zijn uitgenodigd. Hij vraagt dat degenen die inschrijven voor de lunch zich melden bij Chris Cornelissen maar dat degenen die enkel in de namiddag komen zich zouden aangeven bij Nik zelf daar de gemeente zelf instaat voor dat deel. 2. Vraag van raadslid Mia Vanderhaeghen over de voetpaden in de Rodemont. Het raadslid Mia Vanderhaeghen vraagt naar de stand van zaken voor de voetpaden in de Rodemont. Schepen Bernard Fonteyne antwoordt dat de werken voor het herstel van een volgend deel van die voetpaden vorig jaar in de gemeenteraad zijn goedgekeurd. De aannemer werd ook aangesteld. Deze aannemer is nu bezig met de heraanleg van de Winkelsestraat en zou normaal na het Paasverlof starten met de werken in de Rodemont. 3. Vraag van raadslid Jan Gheysens over de zichtbaarheid van de verkeersborden. Het raadslid Jan Gheysens had in de gemeenteraadszitting van november 2013 een vraag had gesteld over de slechte zichtbaarheid van de verkeersborden. Hij had ook gewezen op het belang van goed zichtbare verkeersborden. In januari 2014 had hij dan een mail gestuurd met een vraag naar de stand van zaken. Daarop werd geantwoord dat dit reeds was opgenomen in de opdrachtenlijst. In mei 2014 had hij opnieuw de vraag gesteld. Dan werd geantwoord dat in de winter niet alles kon hersteld worden en dat er nu andere prioriteiten waren. Wij zijn nu reeds 10 maanden later en hij stelt vast dat er nog veel borden moeten aangepakt worden. De Schepen Bernard Fonteyne antwoordt dat er inderdaad nog enkele borden moeten hersteld worden. Op de dienst openbare werken zijn er minder mensen. Daarbij waren er ook veel zieken waardoor er momenteel slechts 2 personeelsleden zijn die kunnen ingezet worden voor feestelijkheden en verkeer. Momenteel is het nog te koud om op de borden zelfklevers aan te brengen. Zij zouden moeten het bord demonteren, meenemen naar de loods, daar de zelfklever op het bord aanbrengen en dan terughangen. Dit vraagt teveel tijd en daarom wordt gewacht op warmer weer. Hij zal nogmaals aandringen om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren. Het raadslid Jan Gheysens vraagt nogmaals om daarvoor aandacht te hebben.

6 3. Vraag van raadslid Caroline Dequeker over de zichtbaarheid van een verkeersborden in de Sint- Jozefsstraat. Het raadslid deelt mee dat er in de Sint-Jozefsstraat al geruime tijd een verkeersbord dat verwittigt dat je niet mag terugrijden in de straat bijna voortduren wordt afgedekt door een reclamebord waardoor je het verkeersbord niet meer kan zien. De Schepen Bernard Fonteyne antwoordt dat hij dit zal nazien en de persoon die verantwoordelijk is voor dit reclamebord hierover zal aanspreken. Dit verslag werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 april NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Secretaris, De Voorzitter, Vandecasteele C. Ketels P.

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 APRIL 2016

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 APRIL 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 MEI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 MEI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 MEI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MAART 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MAART 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MAART 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 FEBRUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 FEBRUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 FEBRUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 OKTOBER 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MEI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MEI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 MEI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 JUNI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 JUNI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 JUNI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MEI 2016

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MEI 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MEI 2016 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2016

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 15 FEBRUARI 2016 Aanwezig: MM. Lammertyn R., voorzitter OCMW; Rogiers C., Corneillie

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R.,

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2014

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2014 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2014 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 APRIL 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R., Combes

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 11 APRIL 2016

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 11 APRIL 2016 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 11 APRIL 2016 Aanwezig: MM. Lammertyn R., voorzitter OCMW; Rogiers C., Corneillie

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie