OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK"

Transcriptie

1 OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK 1

2 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie Voorschakeltraject Welzijn Kerntaken BPV Gids Beëindiging BPV Begeleiding door de praktijk Houdingslijst De integrale opdracht Stageopdrachten BPV bezoek De opleiding in schema KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN... 8 Competenties Bijlagen Jaarplanning Verplichte urenregistratie aanwezigheid op de BPV Beoordeling basishouding BPV Basishouding BPV Formulier vastlegging afspraken ter verbetering van leerproces Formulier voortijdige beëindiging van de BPV Evaluatie BPV Evaluatie door de student Evaluatievragen met betrekking tot praktijkexamen Stageopdrachten Opdracht 1: Wat gebeurt hier? Opdracht 2: Zorg kun je plannen: in het huishouden Opdracht 3: Werkplanning maak je samen Opdracht 4: Cliënten leren kennen Opdracht 5: Waar let je allemaal op? Opdracht 6: Reageren en rapporteren Opdracht 7: De ruimte en de materialen Opdracht 8: Mijn cliënten, iedereen is anders Opdracht 9: Observeren, hoe werkt dat? Opdracht 10: Checklist, deed ik het goed? Opdracht 11: Mijn cliënten, wat vinden ze fijn? Opdracht 12: Stimuleren, hoe doe je dat? Opdracht 13: Laat zien dat je de organisatiecultuur kent Opdracht 14: Laat zien hoe de Arbowet in jouw organisatie werkt BEOORDELINGSLIJSTEN STAGE OPDRACHTEN

3 1. Algemene Informatie 1.1 Voorschakeltraject Welzijn Voorschakeltraject Welzijn niveau 3. Het voorschakeltraject Welzijn niveau 3 is een eenjarige opleiding als voorbereiding op de opleiding maatschappelijke zorg of pedagogisch werk niveau 3. Als deze opleiding afgerond wordt, krijgt de student een niveau 2 HZW diploma. Om in aanmerking te komen voor deze opleiding moet de student een diploma van het vmbo-basis hebben, met een gemiddelde van een 7 of hoger. De student krijgt daarnaast een intakegesprek met een docent en er wordt een toets afgenomen om te kijken of het traject haalbaar is. Mocht gedurende de opleiding blijken dat het toch niet haalbaar is, dan kan er gekeken worden of er een terugstroom naar de tweejarige opleiding Helpende Zorg & Welzijn mogelijk is. Tot de herfstvakantie gaan de studenten 4 of 5 dagen naar school (afhankelijk van het rooster). Deze eerste weken lopen zij nog geen stage. Na de herfstvakantie start voor de studenten de stageperiode. De stagedagen zijn dinsdag en woensdag. De andere dagen gaan de studenten naar school. De stageplaats wordt door school toegewezen. Dit kan zijn bij een gastouder, op een basisschool, in het speciaal onderwijs, op een peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf. 2.1 Kerntaken. In het kwalificatiedossier kunnen de diploma-eisen teruggelezen worden. De diploma-eisen zijn beschreven in kerntaken, werkprocessen en competenties. Het kwalificatiedossier bestaat uit 3 kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. De grootte van iedere kerntaak wordt in het KD overzichtelijk gemaakt door de kerntaak in werkprocessen in te delen met de daarbij behorende competenties. Het toetsen van werkprocessen met de competenties vraagt om het meten van gedrag in een beroepssituatie. Vandaar dat wij, als SUMMA College er voor gekozen hebben om ieder werkproces te specificeren in indicatoren. Deze indicatoren geven dus het meest concrete gedrag van een student aan. De student laat zien dat hij dit specifieke onderdeel betreffende het bijbehorende werkproces en competenties beheerst. De concrete indicatoren kun je teruglezen in hoofdstuk B. 3

4 3.1 BPV Gids Naast de student dient ook de werkbegeleider in het bezit dient te zijn van dit BPV werkboek en een BPV gids. In de BPV gids staan de algemene regels en afspraken rondom de stageperiode bij het SUMMA College. Graag willen wij als opleiding de aandacht vestigen op onderstaande punten uit de BPV gids: In geval van ziekte of afwezigheid om andere redenen brengt de student zowel het BPV - bedrijf als de school op de hoogte. Als bij ziekte de periode langer dan 4 weken duurt, aaneengesloten of cumulatief (3 maal in de 4 weken), dient er overleg tussen de praktijkbegeleider, de school en de student plaats te vinden. De student volgt naar beste vermogen de aanwijzingen van de praktijkbegeleider en de begeleider van het Summa College op. De student is verplicht in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid de binnen de praktijk biedende organisatie geldende gegevens, regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. De student is verplicht alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen of waarvan de student het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Denk hierbij aan het schrijven van verslagen voor je opleiding maar ook aan het invulling geven van je persoonlijke blog, website of webdiensten als Hyves, Facebook of Twitter. Voor BPV instellingen kan het niet professioneel hiermee omgaan een reden zijn om een BPV te beëindigen. 4.1 Beëindiging BPV Een BPV kan voortijdig worden beëindigd. Hiervoor gelden de volgende regels: 1. De BPV kan pas beëindigd worden na overleg met de loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider moet goedkeuring geven voor de beëindiging. 2. Ook op de praktijkplek moet de BPV formeel beëindigd worden. Hiervoor vindt een gesprek plaats tussen student, loopbaanbegeleider en praktijkbegeleider. 3. In het gesprek met de loopbaanbegeleider worden bindende afspraken gemaakt voor het vervolg van de opleiding en BPV. 4. Eventueel wordt een contract opgesteld waarin deze afspraken worden vastgelegd. 5. Bij onvoldoende ontwikkeling wordt officieel onvoldoende uitgesproken. 5.1 Begeleiding door de praktijk Voor het opleiden van de student tot pedagogisch medewerker is een goede afstemming tussen opleiding en stage-instelling belangrijk. Door middel van informatie over de opbouw en werkwijze van de opleiding willen we de praktijkbegeleider handvatten geven bij de begeleiding van de student/stagiaire. De praktische suggesties voor de praktijkbegeleider staan schuingedrukt. Verderop in de gids, op bladzijde 7 staat de opleiding schematisch weergegeven. 4

5 6.1 Houdingslijst Naast het behalen van kerntaken, werkprocessen en indicatoren vinden wij het van belang dat de student een goede houding laat zien gedurende de stageperiode. Daarom moet de student door de praktijkbegeleider beoordeeld worden op zijn houding. Aan het eind van de stageperiode moet de houding van de student op stage voldoende beoordeeld zijn om zijn of haar studiepunt te krijgen. De houdingslijst kunt u vinden in de bijlage op bladzijde De integrale opdracht De studenten krijgen gedurende het jaar verschillende integrale opdrachten met verschillende thema s. Deze thema s staan in het schema vermeld. In deze integrale opdracht komen de werkprocessen aan bod uit het betreffende blok. Bij het maken van de integrale opdracht zijn de werkprocessen als uitgangspunt genomen. Bijvoorbeeld: schoolweek 8 tot en met 11, plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken. Bij deze opdrachten horen werkprocessen 1.1, 1.2 en 3.3. Deze werkprocessen gaan onder andere over het maken van werkplanningen en het ondersteunen van cliënten. De integrale opdracht en de lessen die in dit blok worden gegeven zijn ondersteunend aan dit thema. Van studenten wordt verwacht dat zij de lesinhoud van de ondersteunende lessen en eventuele informatie van de stageplaats verwerken in de integrale opdracht. We verwachten van de student dat hij/zij de praktijkbegeleider informeert over de inhoud en voortgang van de integrale opdracht. Soms zal de student informatie vragen die nodig is voor de integrale opdracht. De beoordeling vindt op school plaats. Wij verwachten van de student dat hij/zij informatie verzamelt op de stageplaats die ondersteunend kan zijn voor de integrale opdracht. Tijdens de stage begeleidingsgesprekken kan verdieping plaatsvinden van: 1) het thema/ de inhoud van de integrale opdracht en 2) de werkprocessen van deze I.O. Verder kan weergegeven worden hoe dit op de werkvloer zichtbaar is. De integrale opdracht wordt op het einde van een blok afgesloten op school door middel van bijvoorbeeld een presentatie. De student/stagiaire kan gevraagd worden de praktijkbegeleider hierover te informeren. Hierdoor wordt de koppeling tussen school en praktijk versterkt. Na de afsluiting van het blok en de presentatie op school start een nieuw thema/integrale opdracht en dus ook nieuwe werkprocessen. De cyclus zoals hierboven omschreven start opnieuw. Met de student kan worden afgesproken om bij iedere nieuwe integrale opdracht de praktijkbegeleider te informeren over inhoud en voortgang van de opdracht en te vermelden op welke werkprocessen de integrale opdracht betrekking heeft. 5

6 8.1 Stageopdrachten Gedurende de opleiding moet de student aan stageopdrachten werken. Dit zijn kleine opdrachten waardoor de student een beter beeld krijgt van de stageplaats. De student moet om de week één stageopdracht maken en af laten tekenen door de praktijkbegeleider. Aan het eind van het schooljaar levert de student de stageopdrachten en de aftekenlijsten in bij zijn/haar loopbaanbegeleider. De stageopdrachten zijn te vinden vanaf bladzijde BPV bezoek De loopbaanbegeleider (LB-er) komt in de periode van één schooljaar in ieder geval twee keer op BPV bezoek. In beide BPV bezoeken staat in een gesprek de voortgang in het leerproces van de student centraal. Het is de bedoeling dat de werkbegeleider, de LB-er en de student aan het gesprek deelnemen. Aan de hand van de werkprocessen wordt het leerproces van de student in kaart gebracht. Kernpunten tijdens het eerste bezoek: Kan er door de student en de werkbegeleider gewerkt worden met de integrale opdrachten, de stage-opdrachten en de praktijkexamens? Hoe is de start ervaren van de BPV? Hoe staat de student ervoor ten aanzien van de verschillende werkprocessen? Hoe verloopt de begeleiding? Hoe zijn de dag/weekverslagen? Hoe worden de verslagen tijdens de begeleidingsgesprekken gebruikt? Kernpunten tijdens het tweede bezoek: Zijn er nog vragen over de BPV, de integrale opdracht, de stage-opdrachten en de praktijkexamens? Vertelt de student voldoende over hetgeen er op de opleiding plaatsvindt? Hoe staat de student er voor ten aanzien van de verschillende werkprocessen? Staat het leerproces voldoende op de rit om dit leerjaar met een voldoende af te sluiten? Tijdens de BPV bezoeken wordt een verslag gemaakt van het gesprek. Hierin worden de belangrijkste punten van het gesprek vastgelegd, evenals de afspraken, die gemaakt zijn. Van dit verslag wordt een kopie gemaakt of g d naar de werkbegeleider. Mocht het leerproces stagneren dan is het mogelijk dat er vaker contact is tussen de LB-er en de werkbegeleider. Een werkbegeleider kan altijd telefonisch contact opnemen met de LB-er. De praktijkbegeleider krijgt bij de aanvang van de stageperiode de naam van de loopbaanbegeleider, het telefoonnummer en het adres De opleiding is te bereiken op telefoonnummer: Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de loopbaanbegeleider. Mocht, om wat voor reden dan ook, het leerproces stagneren op de BPV plaats, dan wordt het formulier vastlegging afspraken ter verbetering van het leerproces ingevuld. Wanneer de BPV voortijdig worden afgebroken, dan wordt het formulier: voortijdige beëindiging van de BPV ingevuld. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van de LB-er. 6

7 10.1 De opleiding in schema Schema integrale opdrachten voorschakeltraject I.O. SW Naam integrale opdracht Werkprocessen Examen op Lesinhoud school stage I.O Je professionele ontwikkeling (schoolopdracht). 2.1 Ontwikkelingspsychologie, zelfbeeld, presenteren. I.O Ouderavond (schoolopdracht). 1.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3 Pop en Pap, I.O Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken (stageopdracht). leren presenteren. 1.1, 1.2, 3.3 Schoonmaken, 5 W vragen. I.O Reageren op emoties bij activiteiten (stageopdracht). 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 X Verzorging en ontwikkelingspsychologie. I.O Het begeleiden van de cliënt (stageopdracht). I.O Deskundig en professioneel (schoolopdracht). 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.3 X Visies, begeleiden, opvoeden. 3.1 (Kinder)ziekten. 7

8 2. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN Zoals u al in het algemene informatie deel A hebt kunnen lezen zijn de integrale opdrachten gekoppeld aan kerntaken en werkprocessen. Om de werkprocessen te kunnen beoordelen zijn deze onderverdeeld in indicatoren. In de onderstaande paragrafen kunt u deze teruglezen. Het kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn bestaat uit 3 kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. Werkprocessen: 1.1: Maakt een werkplanning op basis van zorg- leef- begeleidings- of activiteiten plan. 1.2: Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie. 1.3: Ondersteunt bij persoonlijk zorg/adl. 1.4: Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren. 1.5: Handelt in onvoorziene situaties. Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkprocessen: 2.1: Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied. 2.2: Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij zijn/haar zelfredzaamheid. Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. Werkprocessen: 3.1: Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. 3.2: Stemt de werkzaamheden af. 3.3: Evalueert de werkzaamheden. 8

9 Competenties A. Beslissen en initiëren. B. Aansturen. C. Begeleiden. D. Aandacht en begrip tonen. E. Samenwerken en overleggen. F. Ethisch en integer handelen. G. Relaties bouwen en netwerken. H. Overtuigen en beïnvloeden. I. Presenteren. J. Formuleren en rapporteren. K. Vakdeskundigheid toepassen. L. Materialen en middelen inzetten. M. Analyseren. N. Onderzoeken. O. Creëren en innoveren. P. Leren. Q. Plannen en organiseren. R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. S. Kwaliteit leveren. T. Instructies en procedures opvolgen. U. Omgaan met verandering en aanpassen. V. Met druk en tegenslag omgaan. W. Gedrevenheid en ambitie tonen. X. Ondernemend en commercieel handelen. Y. Bedrijfsmatig handelen. 9

10 KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING OP BASIS VAN EEN WERKPLANNING. Werkproces 1.1.: maakt een werkplanning op basis van zorg- leef- begeleidings- of activiteiten plan. Competenties: J: Formuleren en rapporteren. Q: Plannen en organiseren. R: Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten. T: Instructies en procedures opvolgen. Indicatoren: Comp 1 Formuleert haar schriftelijke en mondelinge werkplanning scherp en J kernachtig. 2 Stelt prioriteiten in haar werkzaamheden. Q 3 Plant de activiteiten en materialen. Q 4 Richt haar werkplanning op de behoeften, wensen en gewoonten van de R cliënt. 5 Geeft aan wat betrokkenen wel of niet kunnen verwachten van de R werkplanning. 6 Volgt instructies en aanwijzingen op m.b.t. het maken van een T werkplanning. 7 Houdt zich aan het zorg- leef- begeleidings- of activiteitenplan. T 8 Houdt zich aan richtlijnen, standaarden en procedures van de instelling. T Werkproces 1.2: ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie. Competenties: L: Materialen en middelen inzetten. R: Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten. T: Instructies en procedures opvolgen. Indicatoren: Comp 1 Gebruikt de juiste schoonmaakmiddelen, -materialen en methoden L doelmatig en treffend. 2 Gaat zorgvuldig om met de materialen en middelen. L 3 Zorgt ervoor dat materialen en middelen onderhouden zijn. L 4 Gaat na wat de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt zijn, R met betrekking tot de ondersteuning van het huidhouden en de leefomgeving. 5 Werkt volgens de werkplanning, instructies, richtlijnen, voorschriften en T visie van de instelling/organisatie. 6 Werkt volgens wettelijke regelgeving, de beroepscode en geldende protocollen T 10

11 Werkproces 1.3: Ondersteunt bij persoonlijke zorg/adl. Competenties: D: Aandacht en begrip tonen. K: Vakdeskundigheid toepassen. R: Op behoeften en verwachtingen van cliënt richten. Indicatoren: Comp 1 Luistert naar de cliënt/zorgvrager. D 2 Toont haar welwillendheid en bezorgdheid. D 3 Is handig, reageert snel en heeft uithoudingsvermogen. K 4 Sluit aan bij de behoeften en verwachtingen van de cliënt/zorgvrager wat betreft de persoonlijke zorg/adl. R Werkproces 1.4: ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren. Competenties: L: Materialen en middelen inzetten. T: Instructies en procedures opvolgen. R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Indicatoren: Comp 1 Kiest bij de ondersteuning van de L (sociale) activiteiten en recreatie de juiste materialen. 2 Draagt zorg voor de juiste middelen en materialen. L 3 Werkt conform veiligheidsvoorschriften. T Werkproces 1.5: handelt in onvoorziene situaties. Competenties: J: Formuleren en rapporteren. K: Vakdeskundigheid toepassen. Indicatoren: Comp 1 Overziet in onvoorziene situaties snel de actuele stand van zaken. K 2 Besluit tijdig de leidinggevende te informeren in onvoorziene situaties. K 3 De helpende zorg en welzijn rapporteert tijdig de leidinggevende en/of J collega s over de onvoorziene situatie. 4 Rapporteert nauwkeurig en bondig aan de leidinggevende en/of collega s over de onvoorziene situatie. J 11

12 KERNTAAK 2: ONDERSTEUNEN BIJ HET ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN. Werkproces 2.1: ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied. Competenties: D: Aandacht en begrip tonen Indicatoren: Comp 1 Toont oprechte interesse voor de cliënt/zorgvrager. D 2 Luistert naar de cliënt/zorgvrager. D 3 Leeft zich in in de emoties van de cliënt/zorgvrager. D 4 Stelt vragen aan de cliënt/zorgvrager. D Werkproces 2.2: ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Competenties: D: Aandacht en begrip tonen. R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Indicatoren: Comp 1 Maakt het voor de cliënt makkelijk om eventuele problemen te D overwinnen. 2 Herkent wanneer de cliënt het moeilijk heeft. D 3 Herkent wanneer de cliënt ondersteuning nodig heeft. D 4 Inventariseert de verwachtingen van de cliënt/zorgvrager m.b.t. de zelfredzaamheid. 5 Inventariseert de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/zorgvrager m.b.t. de zelfredzaamheid. 6 Sluit aan bij de verwachtingen van de cliënt/zorgvrager m.b.t. zelfredzaamheid. 7 Sluit aan bij de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt/zorgvrager m.b.t. de zelfredzaamheid. R R R R 12

13 KERNTAAK 3: UITVOEREN VAN ORGANISATIE- EN PROFESSIE GEBONDEN TAKEN. Werkproces 3.1: werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering. Competenties: K: Vakdeskundigheid toepassen. Indicatoren: Comp 1 Houdt vakkennis en vaardigheden bij. K 2 Draagt de eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze over aan K collega s en andere deskundigen. 3 Gebruikt feedback om van te leren. K 4 Neemt deel aan inhoudelijke, beroepsmatige discussies. K Werkproces 3.2: stemt de werkzaamheden af. Competenties: E: Samenwerken en overleggen. J: Formuleren en rapporteren. T: Instructies en procedures opvolgen. Indicatoren: Comp 1 Raadpleegt en overlegt met de leidinggevende en collega zorgverleners, E over haar eigen werkzaamheden en die van andere betrokkenen. 2 Geeft proactief informatie aan de leidinggevende en collega E zorgverleners over haar eigen werkzaamheden en die van andere betrokkenen. 3 Zorgt voor een volledige en nauwkeurige rapportage van haar J werkzaamheden. 4 Zorgt voor een vlotte en bondige rapportage van haar werkzaamheden. J 5 Bereidt zich altijd voor op het werk- en teamoverleg. T 6 Leest de verslaglegging van het werk- en teamoverleg. T 7 Komt op tijd op het werk- en teamoverleg. T 13

14 Werkproces 3.3: evalueert de werkzaamheden. Competenties: J: Formuleren en rapporteren. R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten. Indicatoren: Comp 1 Formuleert helder en bondig in een evaluatie. J 2 Maakt zijn/haar eigen mening en bevindingen over de zorgverlening duidelijk aan alle betrokkenen. 3 Neemt de zaken die collega s tijdens de mondelinge evaluatie naar voren brengen in overweging. 4 Past de dienstverlening aan, aan de behoeften en verwachtingen van de klant. J R R 14

15 3. Bijlagen 15

16 1. Jaarplanning SCHOOLJAAR Periode 1 SW weeknr aug sept sept sept sept sept/okt okt okt okt okt/nov nov ma di woe do vrij Periode 2 SW weeknr nov nov nov dec dec dec dec dec/jan jan jan jan ma di woe do vrij Periode 3 SW weeknr jan febr febr febr febr mrt mrt mrt mrt mrt/apr apr ma di woe do vrij Periode 4 SW weeknr apr apr apr/mei mei mei mei mei juni juni jun jun jun/jul ma di woe do vrij Schoolvakanties Lesdoorbrekende weken/ toetsweken Praktijkbegeleidersbijeenkomsten schooljaar 2013/ november 2012 vindt de informatiebijeenkomst van het voorschakeltraject plaats voor praktijkbegeleiders Summa Welzijn en Artiest. 16

17 2. Verplichte urenregistratie aanwezigheid op de BPV De student houdt het aantal gewerkte uren zelf bij in het blokje van de juiste maand en dag. Heb je dus op 6 augustus 6½ uur gewerkt dan vul je in dat vakje 6½ in. Zie het voorbeeld in onderstaand schema. Maand en Dag JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG ½ SEP OKT NOV DEC Totaal Werkdagen: aantal uren BPV per werkdag invullen in het juiste vakje. Vakantie = V / Buitengewoon Verlof = O / Ziek = Z / Terugkomdag/lesdag = T Wekelijks door de student in te vullen en aan het einde van de BPV ondertekent de praktijkbegeleider. BPV - Periode: van t/m Aantal totaal gewerkte BPV - uren:... uur Datum:... Naam en plaats BPV - instelling: Naam student:. Naam begeleider:... Studentnummer: (Handtekening student) (Handtekening praktijkbegeleider) 17

18 3. Beoordeling basishouding BPV De student wordt beoordeeld op zijn basishouding gedurende de BPV. Deze basishouding is uitgewerkt in de indicatoren van een aantal competenties. De student moet gaan bewijzen, dat hij de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De beoordeling basishouding BPV wordt ingevuld door de begeleider op de BPV. Per indicator kan de student gaan scoren. De student kan een 1, 2, 3 of 4 scoren. Concreet betekent dit: 1= Indicator wordt niet/onvoldoende gezien, student weet het niet/kan het niet. 2= Indicator wordt soms gezien, student weet/kan het nog onvoldoende. 3= Indicator wordt regelmatig gezien, student weet/kan voldoende, maar heeft soms nog enige aansturing nodig. 4= Indicator wordt veelvuldig gezien bij de student: student handelt zelfstandig en vanuit eigen initiatief. BEOORDELINGBASISHOUDING COMPETENTIES Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling C: Begeleiden: a b c d e Je kunt interesse tonen in de ander. Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken. Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen. Je kunt stimuleren. Je kunt iemand vertrouwen geven. D: Aandacht en begrip tonen: a b c d e Je kunt jezelf presenteren. Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan. Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen. Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen. Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft. E: Samenwerken en overleggen: c a b d e Je houdt je aan afspraken. Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen. Je kunt hulp bieden en meedenken. Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken. Je kunt goed met feedback omgaan. J: Formuleren en rapporteren: a Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep. Beoordeling: Voldoende Onvoldoende (omcirkelen wat van toepassing is en bij beoordeling paraferen) Paraaf werkbegeleider Paraaf Student Paraaf LB-er 18

19 4. Basishouding BPV C: BEGELEIDEN a. Je kunt interesse tonen in de ander: interesse tonen in het werk en voor de doelgroep; interesse tonen in de ander. b. Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken: houden aan afspraken; het werk zien. c. Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen: bewust zijn van eigen macht. d. Je kunt stimuleren : initiatief tonen; interesse tonen in de ander; vertrouwen geven. e. Je kunt iemand vertrouwen geven: vertrouwen geven; zorgvuldig omgaan met informatie; eigen emoties en gevoelens hanteren; eigen grenzen bewaken. D: AANDACHT EN BEGRIP TONEN a. Je kunt jezelf presenteren: bewust omgaan met persoonlijke hygiëne; kleding kiezen passend bij de uitoefening van het beroep; vriendelijk en beleefd zijn; taalgebruik aanpassen; bewust zijn van belang van mimiek; bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal. b. Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan: eigen emoties en gevoelens hanteren; grenzen bewaken; bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal; bewust zijn van het belang van mimiek. c. Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen: interesse tonen in de ander door te luisteren; bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal; bewust zijn van het belang van mimiek. d. Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen: interesse tonen in de ander door te luisteren; bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal; bewust zijn van het belang van mimiek. e. Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft: vriendelijk en beleefd zijn; eigen emoties en gevoelens hanteren; flexibel zijn. 19

20 E: SAMENWERKEN EN OVERLEGGEN a. Je houdt je aan afspraken. b. Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen: hulp of ondersteuning durven te vragen; begeleiding accepteren; initiatief tonen; vriendelijk en beleefd zijn; over problemen die je tegenkomt praten. c. Je kunt hulp bieden en meedenken: eigen grenzen bewaken; initiatief tonen; houden aan afspraken; het werk zien. d. Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken: vriendelijk en beleefd zijn; interesse tonen; eigen emoties en gevoelens hanteren; eigen grenzen bewaken. e. Je kunt goed met feedback omgaan: initiatief tonen; zorgvuldig omgaan met informatie; eigen emoties en gevoelens hanteren; bewust zijn van eigen macht; bewustzijn zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal. J: FORMULEREN EN RAPPORTEREN a. Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep: vriendelijk en beleefd zijn; bewust zijn van verbaal en non verbaal gedrag; taal aanpassen aan de doelgroep; bewust zijn van het belang van mimiek. 20

21 5. Formulier vastlegging afspraken ter verbetering van leerproces Summa College Welzijn Naam student: Nummer student: Opleiding en differentiatie: BPV - instelling: Praktijkbegeleider: BPV docent / Loopbaanbegeleider: Cursusjaar : De gemaakte afspraken ter verbetering van het leerproces: * * * Toelichting: Deze afspraken zijn bedoeld om de BPV vanaf nu beter te laten verlopen. Leg ook een datum vast om op de gemaakte afspraken terug te komen, om te kijken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen of om te zien of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Indien de gemaakte afspraken uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het gevolg een (voortijdige) beëindiging van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst zijn (BPVO). Aldus overeengekomen op te.. Handtekening praktijkbegeleider:... Handtekening student: Kopieën aan: 1) BPV - docent, 2) praktijkbegeleider, 3) LB-er, 4) de student en eventuele andere betrokkenen. 21

22 6. Formulier voortijdige beëindiging van de BPV Summa College Welzijn Naam student: Nummer student: Opleiding en differentiatie: BPV - instelling: Praktijkbegeleider: BPV docent / Loopbaanbegeleider: Cursusjaar en periode: van.... t/m... Loopbaanbegeleider: Datum van de beëindiging BPV : Reden(en) van de beëindiging BPV : * * * 0 Stopt opleiding* 0 Gaat naar een andere BPV - plaats* * (= kruis aan wat van toepassing is) Plaats:.. Datum:. Handtekeningen: Namens de BPV - organisatie, De loopbaanbegeleider: De student: de praktijkbegeleider:... Inleveren bij het BPV - bureau 22

23 7. Evaluatie BPV Hieronder staan evaluatieformulieren voor de praktijkbegeleider. Het is niet verplicht deze in te vullen, maar wij ontvangen ze graag retour zodat we onze opleiding kunnen verbeteren. Evaluatie door de praktijkbegeleider EVALUATIEONDERWERPEN SCORE MOTIVERING / SUGGESTIE Summa College Eindhoven 1. Over de gehanteerde plaatsings- /sollicitatieprocedure, ben ik 2. Over de voorlichting c.q. verstrekte informatie ben ik 3. Over de wijze waarop de student voorbereid is op de BPV ben ik 4. Over de kwaliteit van de BPVopdrachten ben ik Student 1. Over het inzicht en begrip (kennis/ theorie, feiten/achtergronden) van de student ben ik 2. Over de beroepsvaardigheden van de student in de praktijk ben ik 3. Over de manier waarop de student verantwoordelijkheid draagt voor zijn leerproces ben ik 4. Over de sociale en communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, houding en inzet/motivatie ben ik BPV-begeleider Summa College 1. Over de kwaliteit van de begeleiding door de BPV-begeleider van school ben ik 2. Over het contact van de BPVbegeleider van school met mij als praktijkopleider ben ik 3. Over het aantal van 2 praktijkbezoeken ben ik 4. Over de tijd die ik als praktijkopleider moet besteden aan begeleiding en opleidingsactiviteiten ben ik 5. Over de wijze waarop de praktijkbegeleider reageert op problemen c.q. knelpunten ben ik Zeer tevreden 23 Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden

24 BPV- beoordeling 1. Over de evaluatie en beoordelingsformulieren in het werkboek ben ik 2. Over de wijze waarop de beoordeling uitgevoerd wordt ben ik Eindoordeel 1. Over de student ben ik 2. Over de BPV-begeleider van de opleiding ben ik 3. Over de BPV-organisatie van de school ben ik Overige opmerkingen: 24

25 8. Evaluatie door de student EVALUATIEONDERWERPEN SCORE MOTIVERING / SUGGESTIE Summa College Eindhoven 1. Over de wijze waarop ik door de school geïnformeerd ben over de BPV ben ik 2. Over de wijze waarop de docenten mij binnen de opleiding hebben voorbereid op de BPV ben ik BPV- opdrachten 1. Over de tijd die ik in het leerbedrijf kon besteden aan de BPV opdrachten ben ik 2. Over de begeleiding van mijn leerproces door de praktijkopleider ben ik 3. Over de kwaliteit van de BPVopdrachten van de opleiding ben ik 4. Over de kwaliteit van de BPVopdrachten van het leerbedrijf ben ik Begeleiding 1. Over het aantal overlegmomenten met de praktijkopleider ben ik 2. Over de inhoud van die overlegmomenten met de praktijkopleider ben ik 3. Over het aantal overlegmomenten met de BPV-begeleider van school ben ik 4. Over de inhoud van de overlegmomenten met de BPVbegeleider van school ben ik BPV- beoordeling 1. Over de evaluatie en beoordelingsformulieren van de opleiding ben ik 2. Over de manier waarop de evaluatie en beoordeling, door de praktijkopleider, besproken is met mij ben ik Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden 25

26 Eindoordeel 1. Over het leerbedrijf ben ik 2. Over mijn praktijkopleider ben ik 3. Over mijn BPV-begeleider van school ben ik 4. Over de organisatie van de BPV door mijn school ben ik Overige opmerkingen: 26

27 9. Evaluatievragen met betrekking tot praktijkexamen Waren deze toetsen relevant voor het beroep? Ja / Nee *) Toelichting: Hadden deze toetsen het vereiste niveau? Ja / Nee *) Toelichting: Waren deze toetsen toepasbaar / uitvoerbaar? Ja / Nee *) Toelichting: *) omcirkelen wat van toepassing is 27

28 4. Stageopdrachten 28

29 WERKPROCES 1.1 WERKPLANNING MAKEN. Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappenplan)? Opdracht 1: Wat gebeurt hier? Loop een dag mee met een pedagogisch medewerker bij een bpv-instelling. Een dagindeling van de helpende kennen. Bij een BPV-instelling (dit kan in het begin van je stageperiode). Voorbereiden: Maak een afspraak bij een instelling of volg gedurende één van de eerste dagen van je stage een collega. Uitvoeren: Loop mee en help waar mogelijk je bij de werkzaamheden. Noteer alle werkzaamheden die je die dag uitvoert. Noteer de tijd die daarvoor nodig is. Verwerken: Maak een dagboek/logboek. Noteer de vragen die je hebt en bespreek deze vragen met de betreffende collega. Noteer/bespreek bijzonderheden. Wat lijkt je makkelijk en moeilijk aan het werk? Heb je contact gezocht/gemaakt met cliënten? Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst resultaat? Bewaren: het dagverslag; jouw vragen; het gespreksverslag ; het beoordelingsprotocol. Zie beoordelingsprotocol. Je bpv-begeleider en/of de betreffende collega. Je hebt een beeld gekregen van een dagindeling en de planning die daar bij komt kijken. 29

30 WERKPROCES 1.1 WERKPLANNING MAKEN Opdracht 2: Zorg kun je plannen: in het huishouden. Wat is de Maak een overzicht van allerlei voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het huishouden. Wat leer je door de Bewust kijken naar het werk dat gedaan wordt en de logische volgorde van de werkzaamheden leren ontdekken. Waar voer je Op school, in je thuissituatie of tijdens de BPV. de opdracht uit? Hoe voer je de Voorbereiden: opdracht uit Bespreek met je docent of de uitvoering individueel of in een groepje (stappen)? gedaan wordt. Bedenk wie je kan vragen om te helpen bij het maken van het overzicht. Uitvoeren: Achter de opdracht staat een schema van huishoudelijke werkzaamheden, vul dit schema zo compleet mogelijk in. Verwerken: Bewaar je schema en bepreek dit schema met je docent en/of klas. Indien nodig vul je het schema verder aan. Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst resultaat? Bewaren: het schema; het beoordelingsprotocol. Zie beoordelingsprotocol. Je docent en/of klasgenoten. Je hebt inzicht gekregen in de voorkomende werkzaamheden in het huishouden. 30

31 SCHEMA HUISHOUDELIJKE WERKZAAMHEDEN OPDRACHT 2 WERKZAAMHEDEN IN DE HUISKAMER DAGELIJKS, WEKELIJKS MAANDELIJKS HOE LANG WANNEER BIJZONDERHEDEN Stof afnemen/ nat afnemen: dagelijks; 20 minuten; vóór het stofzuigen. hangt van de 10 minuten; vóór het dweilen. Let op Planten water geven: planten af; hoeveelheid en hoe vaak per plant Stofzuigen: dagelijks; 20 minuten; als de rest klaar is; van boven naar beneden werken. Enzovoorts (Vul zelf aan..) IN DE SLAAPKAMER IN DE KEUKEN 31

32 WERKPROCES 3.2 WERKZAAMHEDEN AFSTEMMEN Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Opdracht 3: Werkplanning maak je samen. Je gaat bij het begin van een dienst met je praktijkbegeleider en/of collega een planning maken voor die dag. Je weet wat er van je verwacht wordt en wat je te doen staat. BPV. Voorbereiden: Spreek met je begeleider en eventuele andere collega s een moment af voordat de dienst begint om met elkaar te kunnen overleggen. Spreek ook een moment af na je dienst om te evalueren. Uitvoeren: Neem pen en papier. Bekijk samen met je collega s, welke taken er uitgevoerd moeten worden. Spreek met je collega s af welke taken jij zelfstandig uit gaat voeren en noteer dit voor jezelf. Spreek met je collega s af welke taken zij gaan uitvoeren en noteer ook dit voor jezelf. Noteer bij jouw taken de tijd waarop deze taak uitgevoerd moet worden en hoe laat deze taak klaar moet zijn. Noteer achter de taken die onduidelijk voor jou zijn een vraagteken en vraag bij je praktijkbegeleider en/of collega s nadere uitleg. Het is belangrijk dat je duidelijk weet wat een taak inhoudt. Bespreek met je praktijkbegeleider en/of collega s de laatste dienst. Daarbij stel je jezelf en je collega s de volgende vragen: - Wat ging er goed? - Wat ging er minder goed? - Hoe kan ik een volgende keer taken anders en/of beter doen? Verwerken: Maak een dagrapportage van alle taken die je uitgevoerd hebt. In deze dagrapportage staan de volgende punten: De taken die jij uitgevoerd hebt. Welke taken gingen goed? Welke taken gingen minder goed gingen of kunnen een volgende keer beter? Welke taken zijn voor jou nog niet helemaal duidelijk? Bewaren: de dagrapportage. Waar word je op beoordeeld? Zie beoordelingsprotocol. Wie kan je Je praktijkbegeleider, je collega s, je docent. 32

33 helpen bij de Gewenst resultaat? Je hebt een duidelijk beeld van wat een werkplanning is en je kunt aan de hand van deze werkplanning je taken uitvoeren en deze vervolgens evalueren met collega s. 33

34 WERKPROCES 1.4 ONDERSTEUNEN BIJ (SOCIALE) ACTIVITEITEN EN RECREËREN Opdracht 4: Cliënten leren kennen. Wat is de Observeer vijf kinderen/zorgvragers door te kijken naar wat deze leuk vinden om te doen en wat ze zelf kunnen. Dit rapporteer je in een overzichtelijk schema. Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Een manier om kinderen/zorgvragers beter te leren kennen. Je krijgt zicht op wat deze kinderen/zorgvragers leuk vinden om te doen en waar ze geen hulp bij nodig hebben, omdat ze deze handelingen (nog) prima zelf kunnen doen. BPV Voorbereiden: Overleg met je begeleider met welke kinderen/zorgvragers en met hoeveel kinderen/zorgvragers je de opdracht gaat uitvoeren. Er is ruimte voor het verwerken van vijf kinderen/zorgvragers in het onderstaande schema. Je moet zelf het schema aanpassen aan het gekozen aantal kinderen/zorgvragers. Uitvoeren: Observeer de kinderen/zorgvragers en let bij iedere kind/zorgvrager op wat deze graag doet en wat deze zelf kan. Zet in het observatieschema zelf nog vijf onderwerpen waar je graag antwoord op wilt krijgen om zo de kinderen/zorgvragers beter te leren kennen. Daarnaast kun je ook ingevulde onderwerpen vervangen door eigen onderwerpen. Noteer i.v.m. privacy fictieve namen voor de kinderen/zorgvragers. Komt het onderwerp overeen met wat je ziet aan gedrag bij je kind/zorgvrager, zet dan onder die naam achter het onderwerp een X. (Bijvoorbeeld: Kind/zorgvrager 1 lacht veel. Zet onder kind/zorgvrager 1 een X achter het onderwerp lacht veel.) Verwerken: Gebruik het observatieschema dat bij deze opdracht hoort. Vul het observatieschema aan. Vul het observatieschema in. Bespreek je waarnemingen met je collega. Noteer per cliënt wat je is opgevallen en welke informatie over hem of haar nieuw voor je is. Bewaren: Het ingevulde observatieschema. Cliëntenverslag. 34

35 Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst resultaat? Zie beoordelingsprotocol. Je BPV-begeleider / de betreffende collega. Nieuwe informatie over de interesses van cliënten ingewonnen. Weten wat cliënten kunnen. 35

36 OPDRACHT 4 OBSERVATIESCHEMA Onderwerp Doet mee aan buitenactiviteiten. Hoort goed. Kan zichzelf verplaatsen. Doet mee aan gezelschapsspellen. Laat zich voorlezen. Leest graag zelf. Doet mee aan knutselactiviteiten. Tekent graag. Maakt graag een praatje. Eet zelf. Helpt met opruimen. Werkt samen met anderen. Vraagt veel. Is op zichzelf. 36

37 WERKPROCES 1.4 ONDERSTEUNEN BIJ (SOCIALE) ACTIVITEITEN EN RECREËREN Opdracht 5: Waar let je allemaal op? Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Je interviewt en observeert een collega die een activiteit doet met een aantal kinderen/zorgvragers. Vervolgens maak je een takenlijst voor jezelf waarin staat waarbij jij zou kunnen assisteren wanneer je bij deze activiteit geholpen zou hebben. Waar je allemaal aan moet denken als je als helpende gaat assisteren bij een activiteit. Je krijgt een voorbeeld over hoe je de kinderen/zorgvragers kunt benaderen en ondersteunen bij een activiteit. Hierdoor leer je hoe je zelf kunt handelen wanneer jij ondersteuning gaat geven bij een activiteit. Op de BPV-plek. Voorbereiden: Vertel een collega of BPV-begeleider dat je graag wilt kijken hoe het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een activiteit verloopt, zodat je weet waar je allemaal op moet letten wanneer je als helpende assisteert bij een activiteit. Spreek af wanneer je dit gaat doen. Bespreek met de betreffende collega de opdracht. Uitvoeren: Interview je collega vooraf om meer te weten te komen over het soort activiteit en waarom ze deze activiteit doet: noteer de antwoorden. Observeer vervolgens je collega of BPV-begeleider wanneer deze een activiteit voorbereidt en uitvoert. Noteer je waarnemingen aan de hand van de onderstaande observatievragen. Tot slot maak je voor jezelf een takenlijst. Op deze takenlijst staan allerlei taken die jij tijdens het assisteren van je collega kunt uitvoeren. Bespreek na het invullen van je takenlijst deze lijst met je collega / BPV-begeleider en controleer samen of de lijst compleet is. Ontbrekende taken vul je dan alsnog aan. Interviewvragen: Voor wie is de activiteit? Hoeveel kinderen/zorgvragers doen mee? Wat voor een activiteit is het precies? Hoe kom je aan het idee voor deze activiteit? Heb je een budget voor deze activiteit? Waarom kies je voor deze activiteit? Wat wil je bereiken met deze activiteit? 37

38 Observatievragen: Waar let je op? 1. Hoe bereidt je collega haar activiteit voor? a. Wat heeft ze allemaal nodig om de activiteit te kunnen doen? b. Waar haalt ze de middelen en materialen vandaan? c. Treft ze nog speciale maatregelen rondom veiligheid? Zo ja welke? 2. Wat doet en zegt je collega tijdens de activiteit? a. Hoe start ze de activiteit? b. Hoe motiveert ze de kinderen/zorgvragers om mee te doen? c. Hoe helpt ze de kinderen/zorgvragers bij dingen die ze zelf niet goed kunnen? d. Hoe gaat ze om met moeilijk / afwijkend gedrag van kinderen/zorgvragers? e. Hoe reageren de kinderen/zorgvragers op de begeleiding? 3. Hoe verloopt de afronding en het opruimen? a. Hoe rondt ze de activiteit af? b. Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat alles weer netjes op zijn plaats terecht komt en schoon achterblijft? Takenlijst : assisteren bij een activiteit. Wat wordt er van een helpende zorg en welzijn bij het assisteren van een activiteit verwacht? * * * * * * * * * Verwerken: Antwoorden interview in een verslag verwerken. 38

39 Je waarnemingen verwerken in een verslag. Invullen van de takenlijst. Bewaren: interview/verslag; observatieverslag; ongevulde takenlijst. Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst resultaat? Zie beoordelingsprotocol. Je BPV-begeleider / de betreffende collega. Je weet waar je allemaal op moet letten bij het assisteren bij een activiteit. 39

40 WERKPROCES 1.5 HANDELEN IN ONVOORZIENE SITUATIES Opdracht 6: Reageren en rapporteren. Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Onderzoek hoe de BPV-plek vindt dat je moet reageren in onvoorziene situaties en aan wie, je wat moet rapporteren. Je kent de regels, voorschriften en aanwijzingen die de BPV-instelling hanteert om te kunnen reageren in onvoorziene situaties en weet bij wie wat gerapporteerd moet worden. BPV. Voorbereiden: Maak een afspraak met je BPV-begeleider en bespreek hoe je deze opdracht het beste kunt aanpakken. Uitvoeren: Tijdens het uitoefenen van je werk kun je plotseling in een onvoorziene situatie terecht komen en dan is het belangrijk dat je weet wat er van je verwacht wordt, zodat je juist kunt handelen. Bespreek met je begeleider: - wat er van jou als helpende verwacht wordt wanneer de onderstaande onvoorziene situaties optreden; - aan wie je wat moet rapporteren (doorgeven). Situatie 1 - Wat moet ik als helpende doen wanneer het brandalarm afgaat? - Aan wie rapporteer ik dit? - Wat rapporteer / vertel ik dan? Situatie 2 - Wat moet ik als helpende doen wanneer er een cliënt valt? - Aan wie rapporteer ik dit? - Wat rapporteer / vertel ik dan? Situatie 3 - Wat moet ik als helpende doen wanneer er ruzie tussen twee cliënten is? - Aan wie rapporteer ik dit? - Wat rapporteer / vertel ik dan? Situatie 4 - Wat moet ik als helpende doen wanneer een cliënt plotseling niet goed wordt( flauwvallen, braken, hevige pijn e.d.)? - Aan wie rapporteer ik dit? - Wat rapporteer / vertel ik dan? Situatie 5 40

41 - Wat moet ik als helpende doen wanneer de stemming / het gedrag van mijn cliënt plotseling anders is dan anders? - Aan wie rapporteer ik dit? - Wat rapporteer / vertel ik dan? Verwerken Individueel verslag. Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst Resultaat? Per situatie noteer je: - wat je doet; - aan wie je dit moet rapporteren; - wat je precies moet vertellen aan deze persoon. Bewaren: Individueel verslag. Zie beoordelingsprotocol. BPV-begeleider of collega. Je weet hoe jij je in bepaalde onvoorziene situaties moet gedragen. Je weet bij wie je de onvoorziene situatie moet rapporteren en welke informatie je moet geven. 41

42 WERKPROCES 1.4 ONDERSTEUNEN BIJ (SOCIALE) ACTIVITEITEN EN RECREËREN Opdracht 7: De ruimte en de materialen. Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Richt een ruimte zo in dat je alle cliënten kunt zien en de cliënten samen gebruik kunnen maken van de benodigde materialen. Je ruimte overzichtelijk indelen zodat je al je cliënten kunt zien en functioneel om kunt gaan met de materialen. Op de BPV-plek. Voorbereiden: Bespreek met je BPV-begeleider hoe je de opdracht het beste kunt aanpakken. Overleg bij welke activiteit jij volgens de opdracht een aantal voorbereidingen treft. Uitvoeren: Bespreek met je collega s / BPV-begeleider hoe de ruimte bij de afgesproken activiteit het beste ingericht kan worden, waar de materialen komen te liggen en wie waar staat/zit. Maak een plattegrond van de ruimte waar de activiteit plaatsvindt en teken duidelijk met grijs hoe je de tafels en stoelen neerzet. (houd rekening met het aantal cliënten dat deelneemt aan de activiteit). Teken met rood de cliënten op je plattegrond, zodat je laat zien hoeveel cliënten er zijn en waar ze precies zitten of staan. Teken ook jezelf en collega( s) met groen, zodat je laat zien waar jullie gaan staan. Maak een materialenlijst van de benodigde materialen en nummer de verschillende soorten materialen. Voorbeeld materialenlijst : a. scharen; b. lijm. 1. Geef bij elk materiaal aan hoeveel je van alles nodig hebt door het aantal tussen haakjes achter de materiaalsoort te zetten. Voorbeeld materialenlijst : scharen (6 x); lijm (6x).. Waar ligt wat? Laat zien hoe je je materiaal verdeelt door op je plattegrond de nummers van het materiaal te zetten op de plek waar je het materiaal neer zal leggen. Bijvoorbeeld (1): scharen (6x). Ik heb 6x een (1) op mijn plattegrond gezet, omdat ik 6 scharen heb en (1) is het nummer dat aangeeft dat het om scharen gaat (zie nummers materialenlijst). 42

43 Noteer op een apart vel waarom je voor deze opstelling gekozen hebt en waarom de cliënten zo zitten als ze zitten(verantwoording keuze). Laat tot slot je plattegrond, je materialenlijst en je verantwoording aan je collega / BPV-begeleider zien. Noteer alle op- en aanmerkingen die je krijgt op het vel waar je de verantwoording hebt genoteerd (zie voorbeeld). Verwerken: Teken de plattegrond volgens de richtlijnen. Maak een materialenlijst en geef de aantallen van elk soort duidelijk weer. Verwerk je verantwoording voor de gemaakte keuzes in een verslag. Verwerk de op- en aanmerkingen van je begeleider in je plattegrond/materialenlijst en verantwoording. Bewaren: Aangepaste plattegrond. Aangepaste materialenlijst. Waar word je op beoordeeld? Wie kan je helpen bij de Gewenst resultaat? Zie beoordelingsprotocol. Je BPV-begeleider / de betreffende collega. Je hebt een overzichtelijk plattegrond met een complete materialenlijst gemaakt 43

44 WERKPROCES 2.1 ONDERSTEUNT EEN CLIËNT/ZORGVRAGER OP EMOTIONEEL GEBIED Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Opdracht 8: Mijn cliënten, iedereen is anders. Persoonlijk contact maken met het kind/de zorgvrager of een familielid door een interview af te nemen over het leven van de het kind/de zorgvrager. De gekregen informatie dien je met respect te behandelen, zodat de privacy en het vertrouwen van de het kind/de zorgvrager / familielid niet geschonden wordt. Contact maken; vragen stellen; inspelen op sfeer en emoties; informatie zorgvuldig en integer verwerken. Op school. Voorbereiden: Bespreek met je BPV-begeleider welke kinderen/ zorgvragers je nog niet zo goed kent en of het mogelijk is om hen of een familielid te interviewen. Maak op school interviewvragen, zodat je door de antwoorden meer te weten komt over de eigenheid van de kinderen/ zorgvragers. Mogelijke gespreksonderwerpen worden aangegeven om je op weg te helpen. Kom je niet op gang, vraag dan hulp bij je docent of aan klasgenoten. De ene doelgroep is niet de andere, waardoor het belangrijk is om je eerst te verdiepen in welke woorden je cliënten begrijpen. Kan je cliënt niet praten of zichzelf niet uiten, dan leg je je vragen voor aan een familielid/voogd of betrokken verzorger. Uitvoeren: Neem (na overleg met je BPV-begeleider en na goedkeuring van het kind/de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger) minimaal twee interviews bij verschillende personen af. Lees van te voren de evaluatievragen door, zodat je weet waar je op moet letten tijdens het afnemen van het interview. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn: - milieu waaruit het kind/de zorgvrager komt; - gezinssamenstelling van het kind/de zorgvrager; - opvoeding, waarden en normen; - werk en opleiding van het kind/de zorgvrager zelf of van de opvoeders; - nationaliteit van het kind/de zorgvrager of zijn opvoeders; - gezondheid; - interesses en hobby s; - sociale contacten; - talenten; - karakter; - godsdienst of religie. 44

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven mail: bpv-wa-mz@summacollege.nl INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 1 Inhoudsopgave 1. Opleiding pedagogisch werk (PW) niveau 3... 3 2. Kerntaken en werkprocessen.... 4 3. Indicatoren per werkproces van

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE INFORMATIE - PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang - PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang KOPKLAS

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER: niveau 3 B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN C. JAARPLANNING D. URENREGISTRATIE

Nadere informatie

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600.

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. OPLEIDING: PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2013-2014 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR 2012-2013 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600 INHOUDSOPGAVE: A.

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk Naam Student Naam BPV-instelling Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek SCW leerjaar 3 BOL/BOL18+ BBL 2014-2015 BPV Werkboek

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BOL EN BOL18+ SCHOOLJAAR Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven INHOUDSOPGAVE: Summa welzijn A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 1 Naam student Naam BPV-instelling Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2013 2014-2015 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk Leerjaar

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling 1 Naam student Naam BPV-instelling Welzijn Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2012 2013-2014 Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Religies in de wijk Project Kinderdagverblijf, bso Informatiemap, presentatie Niveau: 3 KD: Pedagogisch werker

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 DEMOVERSIE met 5 van de 126 opdrachten Deze demoversie bestaat uit 5 van 126 opdrachten van het opdrachtenmagazijn

Nadere informatie

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Servicedocument Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN SPECIALISATIE ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat onvoorziene situaties zijn. Inzicht krijgen in je eigen reactie tijdens onvoorziene situaties.

In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat onvoorziene situaties zijn. Inzicht krijgen in je eigen reactie tijdens onvoorziene situaties. Werkproces 1.5 Handelen in onvoorziene situaties Fase 1 Opdracht 73 Mijn eerste reactie Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Opdracht Rapporteren goed en vlot

Opdracht Rapporteren goed en vlot Rapportage is een belangrijk onderdeel van je werk: het draagt bij tot een betere afstemming van de hulp of zorg aan je doelgroep. De helpende rapporteert meestal mondeling. Toch kan het zijn dat je je

Nadere informatie