Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling"

Transcriptie

1 1 Naam student Naam BPV-instelling Welzijn Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk

2 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Inhoud: Inleiding Deel 1: Algemene informatie over de opleiding SCW 1.1 Algemene informatie Kwalificatiedossier pag Kerntaken en werkprocessen Competentiematrix Uitwerking kerntaken 1.2 Onderwijsprogramma pag Jaarrooster Loopbaanbegeleiding (LB) Integrale opdrachten (IO) Portfolio 1.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) pag Omvang BPV De praktijkopleider BPV-bezoek Beëindiging BPV Urenregistratie Deel 2: Praktijkopdrachten 2.1 Werkwijze pag Pop en Pap Verslagen Reflectiecirkel BPV-opdrachten Format werken met prestaties Portfolio Deel 3: Evalueren en beoordelen pag Formulier IO s, prestaties en portfolio Studiepunten Beoordeling BPV Evaluatie BPV Beoordelingsformulier basishouding Ontwikkelingstoets Deel 4: Bijlage pag Verplichte urenregistratie - Formulier voortijdige beëindiging BPV - Evaluatieformulier praktijkopleider - Evaluatieformulier student - Contactgegevens opleiding

3 3 Inleiding In dit BPV-werkboek vind je uitleg over je BPV. In het algemene informatieve gedeelte wordt uitgelegd hoe de opleiding opgebouwd is. Hierin wordt verantwoord op welke manier we in de opleiding werken aan de landelijk vastgestelde kerntaken. Ook vind je een aantal formele afspraken over BPV. Het belangrijkste is natuurlijk het gedeelte waarin uitgelegd wordt hoe je gaat werken in je BPV en wat je daarvoor gaat doen. Uitgangspunt voor de opleiding Sociaal-Cultureel Werk (SCW) vormt het Landelijke Kwalificatiedossier SCW-er (COLO / Calibris). Het kwalificatiedossier met de kerntaken en werkprocessen is intensief besproken met de praktijk en vertaald naar toetsbare gedragsindicatoren. De inhoud van de opleiding is uitgezet in Integrale Opdrachten (IO s) met daaraan gekoppelde leerlijnen. Een IO is gebaseerd op een beroepstaak die moet leiden tot een beroepsproduct, waarbij je als student kennis, vaardigheden, attitude en inzicht moet inzetten in een beroepsrealistische omgeving. De Beroeps PraktijkVorming (BPV), de praktijkstage, is daarom een waardevol onderdeel van de opleiding SCW. Naast het beroepsgerichte gedeelte heb je in de opleiding SCW ook een algemeen gedeelte waarin de vakken Nederlandse taal, Rekenen, Engels en Burgerschap zijn opgenomen. Je persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling staat centraal in de loopbaanbegeleiding. Je hebt een Loopbaanbegeleider (LB-er) die gedurende het leerjaar je vaste begeleider blijft. Naast het persoonlijke leerproces begeleidt de LB-er je ook tijdens je beroepsmatige ontwikkeling op BPV. De LB-er doet de BPVbezoeken en heeft zo direct contact met de praktijkopleider in de BPV-instelling. Wij zijn als team voortdurend bezig met het actualiseren van onze nieuwe opleiding. Dat betekent dat huidige inzichten bijgesteld kunnen worden en daarom staan wij graag open voor nieuwe ontwikkelingen en suggesties. Team SCW

4 4 Deel 1 Algemene informatie over de opleiding SCW

5 5 1.1 Algemene informatie kwalificatiedossier SCW-er Elke opleiding in het MBO heeft een eigen kwalificatiedossier. Daarin staat beschreven wat het beroep inhoudt en aan welke eisen een professional in dat beroep moet voldoen. In het landelijke kwalificatiedossier voor de opleiding SCW staat de volgende beschrijving over de opleiding. De opleiding SCW is een niveau 4 opleiding die deel uit maakt van de sector Sociaal Agogisch Werk. De SCW-er werkt op het gebied van - recreatie, (buitenschoolse) opvang, sport en spel; - kunst, cultuur en amusement (waar onder culturele en kunstzinnige festivals); - educatie, burgerschapsvorming en (ambulant) jongerenwerk. De SCW-er werkt, vanuit een organisatie, gebiedsgericht (wijk, buurt of dorp) of stedelijk ten behoeve van een specifieke bevolkingsgroep. Hij werkt in of vanuit wijkaccommodaties. Hij is ook inzetbaar in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang, en voor het begeleiden van mensen met een beperking. In de functie van jongerenwerker heeft zijn werk vaak een niet locatiegebonden outreachend karakter. De SCW-er organiseert activiteiten en projecten met groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Hij begeleidt de uitvoering van projecten en activiteiten of voert deze zelf uit. De projecten en activiteiten kunnen betrekking hebben op ontmoeting, recreatie, opvang, opvoeding, sport, kunst, cultuur, politiek en educatie of combinaties hiervan. De SCW-er richt zich op de participatie van de burger en zijn functioneren in de samenleving met het doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten en het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren (of soms middels preventie erger te voorkomen) De SCW-er heeft het vermogen om individuen, groepen en samenlevingsverbanden in hun waarde te laten en de ambitie om ieder tot zijn recht te laten komen. Hij gaat uit van een positief mensbeeld, gelooft in de beïnvloedbaarheid en ontwikkelmogelijkheden van personen, groepen en samenlevingsverbanden met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren (en hiermee het welzijn). Vaak treedt de SCW-er ook op als verbindende schakel tussen de leef- en belevingswereld van individuen/groepen en andere instanties of betrokken partijen.

6 De kerntaken, werkprocessen beroepsgericht In het onderstaande schema vind je een overzicht van kerntaken, werkprocessen en competenties zoals die beschreven staan in het kwalificatiedossier. Het volledige dossier is te vinden op U1: Sociaal-Cultureel Werker Uitstroom Kerntaak Werkproces U1 Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Uitvoeren van projecten en activiteiten Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk x 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten x 2.1 Biedt ondersteuning x 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor x 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens activiteiten x 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten x 2.5 Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden x 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x 3.3 Voert coördinerende taken uit x 3.4 Voert beleidsmatige taken uit x 3.5 Voert beheertaken uit x 3.6 Evalueert de dienstverlening x 3.7 Werft vrijwilligers x x

7 De Competentiematrix beroepsgericht In de volgende schema s kun je zien welke competenties aangeleerd worden bij de verschillende werkprocessen. Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk x x x x x 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten x x x x x x x Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

8 8 Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 2: Uitvoeren van projecten en activiteiten Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Biedt ondersteuning x x x x x x 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens activiteiten 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.5 Organiseert en ondersteunt x x x x x samenwerkingsverbanden Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

9 9 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep x x 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x x 3.3 Voert coördinerende taken uit x x x x 3.4 Voert beleidsmatige taken uit x x x x 3.5 Voert beheertaken uit x x 3.6 Evalueert de dienstverlening x x x 3.7 Werft vrijwilligers x x x Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix

10 Uitwerking Kerntaken SCW (Summacollege Welzijn en Artiest) De kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier zijn door een werkgroep van docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld uitgewerkt in gedragsindicatoren. Deze indicatoren geven het gedrag aan dat in de praktijk getoetst gaat worden. Vervolgens zijn de werkprocessen en gedragsindicatoren per leerjaar ingedeeld. Deze kerntaken, werkprocessen en gedragsindicatoren met daarnaast de competenties zijn uitgewerkt, per leerjaar, in de evaluatie en beoordelingsformulieren.

11 11 JAARROOSTER Periode 1 Periode 2 SW weeknr aug sept sept sept sept sept/okt okt okt okt okt/nov nov nov nov nov dec dec dec dec maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Periode 2 Periode 3 Periode 4 SW weeknr dec/jan jan jan jan jan febr febr febr febr mrt mrt mrt mrt mrt/apr apr apr apr apr/mei maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Periode 4 SW weeknr mei mei mei mei juni juni juni juni juni/juli juli juli juli juli/aug aug aug aug aug aug/sept maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ingestemd door OR d.d. 15 november 2012 christelijke feestdag = 8 dagen herexamenweek alle kandidaten Door CvB vastgesteld d.d. 22 november 2012 vakantie voor student = 60 dagen extra toetsmoment diplomakandidaten/herexamenweek alle kandidaten inleveren praktijkexamens diplomakandidaten Pilotexamens 2F lesdoorbrekende week Pilotexamens 3F Vastgesteld directie WA d.d

12 Loopbaanbegeleiding: De begeleiding van je onderwijs/leerproces vindt plaats in de loopbaanbegeleiding. Je LB-er is voor jou de centrale figuur in de opleiding. Het is tevens degene die je leerproces in de BPV volgt en met jou bespreekt. Dat gebeurt door middel van loopbaangesprekken, BPV-bezoeken en wekelijkse bijeenkomsten met je loopbaangroep Integrale (BPV) opdrachten: Het onderwijs is opgebouwd uit Integrale Opdrachten (IO s). De IO s zijn afgeleid van de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. De IO s of projecten worden dan ook theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. In grote lijnen krijg je in de BOL, BOL 18+ en BBL opleiding hetzelfde onderwijsprogramma aangeboden. De IO s van BOL 18+ en BBL zijn echter meer toegespitst op uitvoering in de praktijk. Doordat zij minder schooluren hebben is ook het ondersteunend onderwijs hierop aangepast. Een IO is gebaseerd op een beroepstaak die moet leiden tot een beroepsproduct, waarbij je als student kennis, vaardigheden, attitude en inzicht moet inzetten in een beroeps realistische omgeving. Met behulp van de IO s ga je op school en/of BPV aan de slag met werkprocessen en competenties. IO s worden zowel vanuit school als ook vanuit de praktijk begeleid. De leervragen die voortkomen uit het werken met een IO kunnen zowel in de praktijk als op school verder uitgewerkt worden. De beroepsgerichte kennis en vaardigheden die je nodig hebt worden aangeboden in cursussen, trainingen en workshops op school. De leervragen die gericht zijn op de praktijk vertaal je in persoonlijke leerdoelen (POP en PAP) en / of in prestaties. Naast het beroepsgerichte onderwijs worden in het schoolprogramma ook Nederlands, Engels en Rekenen aangeboden en getoetst vanuit de landelijke richtlijnen. Deze onderdelen zijn ook terug te vinden in de IO en in de beoordeling/toetsing zowel op school als in de praktijk Portfolio In het portfolio bewaar je alle bewijzen waarmee je aan kan tonen dat je een competentie, indicator, werkproces en dus uiteindelijk een kerntaak beheerst.

13 Beroepspraktijkvorming (BPV) Omvang BPV Gedurende het tweede leerjaar zijn alle studenten (BOL/BOL18+ en BBL) 18 uur per week actief in de BPV (702 uur per jaar) De praktijkopleider De praktijkopleider is de persoon die je BPV-leerproces in de praktijk begeleidt. Het is ook de persoon die samen met jou evalueert en die uiteindelijk je functioneren in de BPV beoordeelt. De praktijkopleider zal minimaal 1x per 14 dagen een begeleidingsgesprek met je voeren BPV-bezoek Je LB-er komt in de periode van één schooljaar in ieder geval twee keer op BPV-bezoek. In beide BPV-bezoeken staat in het gesprek de voortgang van jouw leerproces centraal. Het gesprek wordt gevoerd samen met de LB-er en je praktijkopleider. Elk gesprek bereid je zelf voor en na afloop maak je een verslag waarin inhoud en de afspraken vastgelegd worden. Mocht het leerproces stagneren dan is het mogelijk dat er vaker contact is tussen de LB-er en de praktijkopleider. De praktijkopleider kan altijd telefonisch contact opnemen met de LB-er. Natuurlijk kun jij zelf ook kenbaar maken wanneer je het belangrijk vindt dat er een gesprek komt op je BPV Beëindiging BPV Je BPV kan voortijdig worden beëindigd. Hiervoor gelden de volgende regels: 1. De BPV kan pas beëindigd worden na overleg met de LB-er. 2. Op de praktijkplek moet de BPV formeel beëindigd worden. Hiervoor vindt een gesprek plaats tussen student, praktijkopleider en LB-er. Het formulier voortijdige beëindiging van de BPV (zie bijlage)) wordt ingevuld. 3. In een gesprek met de LB-er worden bindende afspraken gemaakt voor het vervolg van de opleiding en de BPV. De beëindiging wordt formeel vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier vind je achter in dit werkboek Urenregistratie Alle uren die je werkt op BPV moet je kunnen verantwoorden. Dat doe je door het formulier (zie bijlage) zorgvuldig bij te houden. Meer informatie over de BPV en formele afspraken rond de BPV vind je in de BPV-gids.

14 14 Deel 2 Praktijkopdrachten

15 15 Werkwijze / opdrachten tijdens de BPV De BPV is primair bedoeld om het beroep in de praktijk te leren. Je gaat dus tijdens de BPV, naast dat je aan de slag gaat met de werkzaamheden op de BPV plaats, vooral aan de slag met je leerproces Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en Persoonlijk activiteitenplan (PAP) Je werkt volgens een methodische aanpak aan je POP. Hierin beschrijf je hoe jij op methodische wijze je eigen leerproces vormgeeft. Dat doe je door je leerdoelen te formuleren en aan te geven waarom je juist deze leerdoelen hebt. Hoe concreter je jouw leerdoelen formuleert hoe duidelijker het is om hieraan te werken. Daarom formuleer je deze leerdoelen SMART. Vervolgens ga je uitwerken op welke manier je deze leerdoelen wilt bereiken. We noemen dat je PAP. De voortgang van je POP en PAP wordt én op school én op de BPV regelmatig besproken. Dat gebeurt bij de bijeenkomsten tijdens de loopbaanbegeleiding, in individuele gesprekken met je LB-er en natuurlijk in gesprekken met je praktijkopleider. Op deze manier krijg je inzicht in je eigen leerproces. Doelstelling SMART Formuleren: Specifiek Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen Wat wil je bereiken? Wie is er bij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Wanneer gebeurt het? Waarom wil je het bereiken? Meetbaar De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen of zichtbaar gedrag. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen. Acceptabel De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Vragen zijn daarbij? Is het voor jezelf haalbaar? Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? Is het actiegericht en leidend tot resultaat? LET OP: het gaat niet om de acties zelf maar om het resultaat! Realistisch Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Vragen zijn: Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen? Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag? Staan de inspanningen in relatie met het resultaat? Tijdgebonden Tijd Een goed doel een minimaal één datum hebben. Vaak worden meerdere data genoemd zoals start- eind- en tussendata.

16 16 Je POP en PAP werk je uit volgens onderstaand format. POP= persoonlijk ontwikkelingsplan: Een overzicht van al je leerdoelen. PAP= persoonlijk activiteitenplan: Het totaal van activiteiten die je gaat ondernemen om je doelen te bereiken. Leerdoel: Motivatie: Wat ga ik doen (PAP) Wanneer ga ik dit doen Evalueren van de voortgang

17 Verslagen. Verslagen en met name reflectieverslagen helpen je om je bewust te worden van je leermomenten en je leerproces. Verslagen worden ook gebruikt in je LB groep om situaties uit je BPV te bespreken. Afspraken over frequentie en vorm van de verslaglegging maak je op school met je LB-er en op BPV met je praktijkopleider. De Star methode is een hulpmiddel bij het schrijven van reflectieverslagen. Leerdoel: STAR S Wat is de Situatie? Wat was de situatie? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Waar speelde de situatie zich af? Wanneer speelde de situatie zich af? T Wat was je Taak? Wat was je taak? Wat waren de taken van de ander? Wat werd er van je verwacht? Wat wilde je bereiken? Wat verwachtte je zelf van de situatie? Wat vond je dat je moest doen? A Wat was je Actie? Wat heb je precies gedaan? Hoe was je aanpak? Hoe reageerden de anderen op jou? Wat heb je vervolgens gezegd/gedaan? R Wat was het Resultaat? (Voor jou? Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Wat was het resultaat van je handelen? Wat was het resultaat bij de anderen?

18 Deze reflectiecirkel verduidelijkt de verschillende stappen in het proces van reflecteren. Dit ondersteunt je bij het werken aan je leerdoelen. Stap Vooraf aan de situatie! Wat wil je bereiken? Wat wil je leren? Waar wil je op letten? Stap Wat heb je geleerd? Omschrijf wat je geleerd hebt Omschrijf hoe je in de toekomst in een soortgelijke situatie wilt handelen Wat heb je nodig om dit te kunnen? Hoe wil je dit leren? Reflectiecirkel Stap De situatie Wat gebeurde er concreet? Wat deed jij in de situatie? Wat deden anderen in de situatie? Wat dacht je in de situatie? Wat voelde je in de situatie? Wat wilde je in de situatie? Stap Feedback op je handelen Vraag feedback op de 2 voorgaande stappen Stap Nadenken over de situatie Je denkt na over hoe je in de situatie hebt gehandeld. Wat staat er in de theorie over hoe je moet handelen in zulke situaties? Hoe handelen collega s in zulke situaties? Waar ben je in deze situatie tevreden over? Waar ben je in deze situatie ontevreden over?

19 BPV-opdrachten: IO s: Een IO wordt per blok aangeboden. De werkprocessen en competenties die centraal staan bij de IO krijgen ook in de praktijk, gedurende dat blok, speciale aandacht. Aan elke IO is een prestatie verbonden die je als student moet leveren. Afhankelijk van de opdracht lever je deze prestatie op school en / of op je BPV. Vanuit deze IO vindt theoretische verdieping plaats en oefen je diverse vaardigheden in de praktijk. Door ervaringen en leermomenten uit de praktijk te gebruiken vindt een koppeling plaats tussen leren op school en leren in de praktijk. De IO s helpen je om uiteindelijk alle bij het beroep behorende gedragsindicatoren en competenties te ontwikkelen. De begeleiding van de IO op school vindt plaats in de BIO uren (begeleiding integrale opdracht). In de praktijk heb jij de belangrijke rol je praktijkopleider te informeren over de IO. Je geeft daarom je praktijkopleider een exemplaar van je IO en bespreekt dit op BPV. Je betrekt je praktijkopleider bij je werkplanning en activiteiten voor de opdracht. Tevens zorg je voor een kritische leerhouding waarbij je gebruik maakt van de aanwezige kennis en professionaliteit in de BPV-instelling. Prestaties: In de IO s komen maar een beperkt aantal werkprocessen aan de orde. De overige werkprocessen voor dit leerjaar worden via opdrachten samen met de praktijk ingevuld. Je gaat samen met je praktijkopleider bij de aangegeven werkprocessen en competenties een aantal opdrachten formuleren. Dat noemen we prestaties. De opleiding geeft aan over welke werkprocessen en competenties de prestatie moet gaan. De invulling bepaal je samen met je praktijkopleider. Dit maakt het mogelijk om opdrachten heel specifiek te maken en aan te laten sluiten bij de werkzaamheden of behoeftes van jouw BPV-plek. Tevens is het mogelijk om de prestatie heel direct te koppelen aan een of meerdere persoonlijke leerdoelen. Voor de specifieke uitwerking van je prestaties gebruik je het bijgevoegde format. De uitgewerkte formats bespreek je met je LB-er. De LB-er beoordeelt of de geformuleerde prestaties voldoen aan het niveau en de criteria van de opleiding.

20 20 Toelichting bij het format: Werken met prestaties: Deze opdracht wordt in overleg met je praktijkopleider voorbereid. Je beschrijft in het format - Welke activiteiten je uit gaat voeren - Op welke manier je aan wilt tonen dat je deze prestatie geleverd hebt (bewijzen). - Waarom je juist gekozen hebt voor deze prestaties. Vervolgens werk je in een PAP uit hoe jij aan werkprocessen, gedragsindicatoren en competenties gaat werken. Je neemt je persoonlijke leerdoelen mee in de uitwerking van deze BPV-activiteiten. Dit activiteitenplan wordt uitgewerkt per werkproces met de daarbij horende gedragsindicatoren en competenties ( volgens planning per leerjaar). De bewijzen van deze prestaties voeg je toe aan je portfolio. Voorwaarden: Een prestatie bestaat altijd uit de volgende elementen: 1. Voorbereiding: Hierin toon je o.a. aan hoe je je theoretisch voorbereidt op de prestatie. 2. Uitvoering: Hierin toon je aan over de juiste competenties nodig voor deze prestatie te beschikken. 3. Evaluatie: Het bewijs wordt altijd afgesloten met een persoonlijk reflectieverslag naar aanleiding van de uitgevoerde activiteiten Bij elke prestatie is schriftelijke feedback van de praktijkopleider op de uitgevoerde activiteiten opgenomen. Een prestatie zal niet bestaan uit één momentopname maar zal een proces zijn waarin verschillende acties en bijstellingen mogelijk zijn. Voor de uitwerking gebruik je het volgende format:

21 Format Werken met prestaties (per werkproces een format uitwerken) Naam: Datum: Kerntaak en Werkproces: Competenties: Door de volgende activiteiten wil ik laten zien hoe ik werk aan dit werkproces en competenties: voorbereiden en uitvoeren van een evaluatie met mijn praktijkopleider 5 zelfreflectie Ik overleg daarvoor de volgende bewijsmaterialen: schriftelijke evaluatie van de activiteiten mét een schriftelijke reactie van mijn praktijkopleider. 5 een persoonlijk reflectieverslag. De reden / aanleiding om juist te kiezen voor deze activiteiten is de volgende: Welke competenties heb ik nodig en / of wil ik ontwikkelen bij deze activiteiten. (doe hiervoor onderzoek en gebruik o.a. literatuur, BPV-begeleiding, loopbaangroep, zelfreflectie) Welke kennis (theorie) is nodig om deze activiteiten professioneel aan te pakken. Welke activiteiten ga ik ondernemen om me deze theorie eigen te maken Werk nu alle genoemde activiteiten uit in je persoonlijk activiteitenplan = PAP. Zie bijgevoegd format

22 22 PAP werk je uit volgens onderstaand format. Het totaal van activiteiten die je gaat ondernemen om je doelen te bereiken. Kerntaak en Werkproces: Competenties: Wat ga ik doen (PAP) Wanneer ga ik dit doen Evalueren van de voortgang

23 Portfolio Je gaat verder met het opbouwen van je portfolio. In het portfolio bewaar je alle bewijzen waarmee je aan kunt tonen dat je een competentie, indicator, werkproces en dus uiteindelijk een kerntaak beheerst. Belangrijke BPVdocumenten zoals je BPV-overeenkomst (BPVO) en beoordelingen van je BPV worden ook opgenomen in je portfolio. Aan het eind van het 2 de leerjaar heb je in ieder geval de volgende documenten in je portfolio: - BPVO - Formulier IO s en prestaties - Uitgewerkte format van elke prestatie - POP/PAP (overzicht leerdoelen en actieplan) - Jaarverslag - Beoordeling basishouding - Ontwikkelingsgerichte BPV-toets - Urenregistratie

24 24 Deel 3 Evalueren en beoordelen

25 Formulier IO s en Prestaties Leerjaar 2 BOL, BOL 18+ en BBL Naam Student: Naam praktijkinstelling: Blok IO werkprocessen Competenties Besproken (datum en paraaf) 3.2 en Protocollen en Procedures 2.2 Professioneel Handelen 2.3 en 3.1 (methodieken) 2.3 Mogelijkheden en 2.1 belemmeringen 2.4 De gouden business 3.1 en 3.4 (maatschappelijk ondernemen) Een IO wordt op school beoordeeld door de BIO. De IO bespreek je met je praktijkopleider en wordt vervolgens afgetekend op dit formulier. Overzicht van de prestaties die ik ga ik leveren in de praktijk. Vul onderstaand overzicht samen met je praktijkopleider in. Voor elke prestatie die je levert werk je een format uit volgens de richtlijnen. Prestatie Periode Werkprocessen Competenties Voldaan (datum en paraaf) Blok BOL BOL18+ /BBL a t/m d 3.3 e t/m h De beoordeling van de prestaties wordt meegenomen in de beoordeling van de ontwikkelingstoets en als voldaan afgetekend op dit formulier. Opbouwen van Portfolio (map waarin je d.m.v. POP/PAP, prestaties, beoordelingen, feedbackverslagen, enz. inzicht geeft in jouw ontwikkelingsproces) Blok Portfolio Werkprocessen Competenties Besproken (datum en paraaf) 3.4 Portfolio 3.1 Het bijhouden van een Portfolio wordt meegenomen in de beoordeling van de ontwikkelingstoets en als voldaan afgetekend op dit formulier. Datum: Naam praktijkopleider: Handtekening praktijkopleider.

26 26 Bewaar dit formulier, samen met de uitgewerkte formats, in je portfoli

27 27 Evaluatie en beoordeling Werken naar een voldoende beoordeling: Gedurende de opleiding vinden er op verschillende momenten evaluaties en beoordelingen plaats. Alle beoordelingen die plaats vinden worden voorafgegaan door een evaluatie. Dat betekent dat je door de evaluatie in staat wordt gesteld toe te werken naar een positieve beoordeling. Dat doe je door persoonlijke leerdoelen op te stellen in je POP en door het maken van een PAP, het activiteitenplan bij deze leerdoelen. De begeleiding van deze leerdoelen vindt in de praktijk plaats door je praktijkopleider en op school door je LB-er. Natuurlijk ben jij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Zorg daarom dat je actief gebruik maakt van de LB-begeleiding op school door te reflecteren en om feedback te vragen. (gebruik het ondersteunend materiaal in dit werkboek). Maak goede afspraken met je praktijkopleider zodat je minimaal 1x per 14 dagen een begeleidingsgesprek hebt. Ook daarin laat je een actieve houding zien wanneer je zelf agendapunten aandraagt en het gesprek schriftelijk voorbereidt Studiepunten Voor elk onderdeel van je opleiding, dus ook voor je BPV behaal je studiepunten. Studiepunten zijn geen waardering voor een prestatie maar worden toegekend wanneer je aan een prestatie voldaan hebt. Per blok is uitgewerkt hoeveel studiepunten je waarvoor kunt behalen. Je LB-er legt uit waarom en hoe het studiepuntensysteem werkt. Jij legt dat vervolgens uit aan je praktijkopleider Beoordeling van de BPV Elke BPV-periode wordt beoordeeld. Hiervoor kennen we 2 verschillende beoordelingsformulieren. 1. Het formulier Beoordeling Basishouding BPV. Dit is een beoordeling waarin gekeken wordt naar je geschiktheid voor dit beroep. Beoordeeld wordt je beroepshouding aan de hand van een aantal uitgewerkte competenties. Deze beoordeling moet voldoende zijn. Wanneer je negatief beoordeeld wordt, krijg je een negatief studieadvies. Je krijgt 18 weken de gelegenheid je beoordeling basishouding met voldoende af te ronden. 2. Ontwikkelingstoets BPV Dit is een beoordeling die belangrijk is bij de ontwikkeling van jezelf tot een professionele SCW-er. Na elk blok bespreek je de stand van zaken met betrekking tot de werkprocessen die in dat blok centraal staan. Samen met je praktijkopleider stel je vast waar je staat in je ontwikkeling en welke leerdoelen je meeneemt in het vervolg van je BPV.

28 Evaluatie van de BPV door praktijkopleider en student. Aan het eind van elke BPV-periode wordt gevraagd een aantal aspecten over de BPV te evalueren. De school wil graag feedback over de manier waarop de BPV vorm gegeven is. Op deze manier kunnen verbeteringsslagen gemaakt worden waar dat nodig is. Zowel de praktijkopleider als jijzelf vullen dit formulier in (zie bijlages). Lever het ingevulde formulier in bij je LB-er. Evaluatiemomenten Wij adviseren deze evaluaties te plannen in SW 12/13 en SW 25/26. Bewaar dit document in je portfolio. Een kopie lever je in bij de LB-er. De voortgang wordt besproken in een loopbaangesprek Beoordeling Basishouding BPV Toelichting: Je wordt beoordeeld op jouw basishouding gedurende de BPV. De basishouding is uitgewerkt in de indicatoren van een aantal competenties. Je moet gaan bewijzen, dat je de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De beoordeling basishouding BPV wordt ingevuld door de praktijkopleider op de BPV. Per indicator kun je een 1, 2, 3 of 4 scoren. Concreet betekent dit: Score 1 indicator wordt niet/onvoldoende gezien, student weet niet/kan niet De prestatie van de student is ruimschoots onder maat Score 2 indicator wordt soms gezien, student weet/kan nog onvoldoende De student voldoet nog meer niet dan wel aan de indicator Score 3 indicator wordt regelmatig gezien, student weet/kan voldoende maar heeft nog enige aansturing nodig De student voldoet vaker wel dan niet aan de indicator Score 4 indicator wordt bijna altijd gezien bij de student: meestal zelfstandig en vanuit eigen initiatief Afgezet tegen de vereisten voor een beginnend beroepsbeoefenaar levert de student werk van goede kwaliteit. Normering voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Minimaal 12 criteria van de 16 moeten een 3 scoren. Er mag geen 1 gescoord worden Per categorie mag je maximaal één maal een 2 scoren Voor de indicator je houdt je aan afspraken is de score minimaal een 3 Voor de indicator met feedback omgaan is de score minimaal een 3

29 29 Naam Student: Naam BPV-instelling: Naam Praktijkopleider: BEOORDELING BASISHOUDING Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien COMPETENTIES Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 C: Begeleiden: a Je kunt interesse tonen in de ander b Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken c Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen d Je kunt stimuleren. e Je kunt iemand vertrouwen geven D: Aandacht en begrip tonen: a Je kunt jezelf presenteren b Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan c Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen d Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen e Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft E: Samenwerken en overleggen: a Je houdt je aan afspraken b Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen c Je kunt hulp bieden en meedenken d Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken e Je kunt goed met feedback omgaan. J: Formuleren en rapporteren: a Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep Beoordeling: Voldoende Onvoldoende (omcirkelen wat van toepassing is en bij beoordeling paraferen) Paraaf werkbegeleider Paraaf Student Paraaf LB-er Datum/periode

30 30 BIJLAGE : BASISHOUDING BPV C: Begeleiden a. Je kunt interesse tonen in de ander, zoals Interesse tonen in het werk en in de doelgroep Interesse tonen in collega s b. Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken, zoals Houden aan afspraken Het werk zien c. Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen, zoals Bewust zijn van eigen invloed op anderen d. Je kunt stimuleren, zoals Initiatief tonen Interesse tonen in de ander Vertrouwen geven e. Je kunt iemand vertrouwen geven, zoals Vertrouwen geven Zorgvuldig omgaan met informatie Eigen emoties en gevoelens hanteren Eigen grenzen bewaken D: Aandacht en begrip tonen a. Je kunt jezelf presenteren, zoals Bewust omgaan met persoonlijke hygiëne Kleding kiezen passend bij de uitoefening van het beroep Vriendelijk en beleefd zijn Taalgebruik aanpassen Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal b. Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan, zoals Eigen emoties en gevoelens hanteren Grenzen bewaken Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal c. Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen, zoals Interesse tonen in de ander door te luisteren Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal d. Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen, zoals Interesse tonen in de ander door te luisteren Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal e. Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft, zoals Vriendelijk en beleefd zijn Eigen emoties en gevoelens hanteren Flexibel zijn E: Samenwerken en overleggen a. Je houdt je aan afspraken, zoals Op tijd komen Bij ziekte op tijd afmelden Taken op tijd afhebben b. Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen, zoals Hulp of ondersteuning durven te vragen Begeleiding accepteren

31 31 Initiatief tonen Praten over problemen die je tegenkomt c. Je kunt hulp bieden en meedenken, zoals Eigen grenzen bewaken Initiatief tonen Houden aan afspraken Het werk zien d. Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken, zoals vriendelijk en beleefd zijn interesse tonen eigen emoties en gevoelens hanteren eigen grenzen bewaken e. Je kunt goed met feedback omgaan, zoals initiatief tonen zorgvuldig omgaan met informatie eigen emoties en gevoelens hanteren bewust zijn van eigen invloed op anderen bewustzijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal J: Formuleren en rapporteren a. Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep, zoals Vriendelijk en beleefd zijn Bewust zijn van verbaal en non verbaal gedrag Taal aanpassen aan de doelgroep

32 Ontwikkelingstoets Leerjaar 2: Elke BPV-periode ga je jouw beroepsmatige ontwikkeling volgen. Je bespreekt met je praktijkopleider hoe je werkt aan werkprocessen en competenties en welke resultaten je daarin boekt. Uiteindelijk wil je aan het eind van de opleiding alle werkprocessen met daaraan gekoppelde indicatoren en competenties beheersen. Daarvoor gebruik je onderstaande ontwikkeltoets. Dit is een meetinstrument waarin je samen met je praktijkopleider je voortgang op verschillende momenten evalueert en uiteindelijk zal je praktijkopleider de voortgang beoordelen. We noemen dit een ontwikkeltoets omdat er gewerkt wordt met een opbouw in moeilijkheidsgraad bij de indicatoren. Elk blok en ieder jaar staan er andere indicatoren centraal. De werkprocessen en indicatoren die dit jaar niet centraal staan zijn grijs gemaakt en hoeven niet geëvalueerd en beoordeeld te worden. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om naar aanleiding van de evaluaties en beoordeling leerdoelen te formuleren en deze te verwerken in je POP en PAP. Uitleg ontwikkelingstoets Je wordt getoetst door middel van de ontwikkelingstoets BPV leerjaar 2. In deze toets moet je gaan bewijzen dat je de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar leerjaar 3. Per indicator scoor je. Je kunt een 1, 2, 3 of 4 scoren. De uitleg over de wijze van beoordeling vind je terug bij de uitleg Basishouding op blz. 28. Gedurende het gehele leerjaar wordt je tweemaal geëvalueerd en eenmaal beoordeeld. De beoordeling is in schoolweek 36. De 2 evaluatiemomenten plan je in overleg met de praktijkopleider verdeeld over het leerjaar. Wij adviseren deze evaluaties te plannen in SW 12/13 en in SW 25/26. Bewaar dit document in je portfolio. Een kopie lever je in bij de LB-er. De voortgang wordt besproken in een loopbaangesprek.

33 33 Ontwikkelingstoets BOL, BOL 18+ en BBL leerjaar 2 De witte vlakken worden geëvalueerd en beoordeeld. De grijze vlakken mogen meegenomen worden in de evaluatie en beoordeling maar staan niet centraal in dit leerjaar. Ze kunnen wel van betekenis zijn voor de voortgang van het leerproces. Naam student: BPV-instelling: Naam Praktijkopleider: Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 1.1: Inventariseert de vraag naar sociaal cultureel werk a. Legt contacten met doelgroepen in zijn werkgebied (R, X) b. Gebruikt verschillende informatiebronnen (N) c. Communiceert met betrokken partijen (R, X, I) d. Verzamelt en ordent wat er speelt in de wijk(n) e Brengt de verschillende (tegenstrijdige) belangen in kaart (N, R, X) f Maakt gebruik van onderzoekstechnieken passend bij de situatie (N) g Legt de vraag naar scw voor aan betrokken partijen (N, R, X) h Toetst bevindingen met betrokken partijen en vult zo nodig aan (R, X) Opmerkingen: ¹ De hoofdletters verwijzen naar de competenties.

34 34 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten a. Vertaalt de vraag in mogelijkheden (J, M, O, Y) b. Stemt de mogelijkheden af op de instellingsvisie (J, R) c. Bespreekt mogelijke keuzes met betrokkenen (E, R) d Maakt een keuze uit mogelijkheden (O, Y) e Onderbouwt zijn keuze (E, J, K) f Formuleert meetbare doelstellingen (J, K) g Werkt een activiteiten / projectplanning uit (J, O, Q) h Onderzoekt noodzakelijke menskracht en middelen (Y) i Communiceert tussentijds met betrokkenen (E, K, R) j Presenteert plan van aanpak aan betrokkenen (E, J) Opmerkingen:

35 35 Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Werkproces 2.1: Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Biedt ondersteuning Indicatoren: a. Biedt de doelgroep kennis en inzichten over het functioneren van de maatschappij (K) b. Motiveert actief deel te nemen aan de maatschappij. (H) c. Verwijst naar relevante informatie, instanties en voorzieningen. (K) d. Brengt mogelijkheden en belemmeringen van de doelgroep in kaart. (B) e Helpt bij het opstellen van een actieplan met haalbare doelen (B, C) f Maakt afspraken over gewenste ondersteuning (C, E) g Begeleidt, rekening houdend met sociale en culturele achtergronden (C, U) h Informeert over wetgeving, inspraakmogelijkheden en procedures (K) i Bemiddelt bij conflicten en tegenstellingen (E, U) Werkproces 2.2: Bereidt projecten en activiteiten voor a Vertaalt doelen in geschikte activiteiten (R, K) b Werkt een concreet activiteitenplan uit (Q) c Beschrijft de beginsituatie van deelnemers (E) d Formuleert meetbare werkdoelen (K) e Bepaalt werkvormen (K, R) f Bespreekt zijn activiteitenplan met betrokkenen (E, I) g Doet een voorstel voor bekostiging (L, Q) h Bepaalt, in overleg, óf en welke deskundigen ingeschakeld worden (E, L, Q) i Stelt een PR plan op en voert dit uit (K, R) j Regelt materialen, middelen en personen (L) k Overlegt met betrokken partijen ( E) l Maakt een draaiboek (Q) m Presenteert het aanbod op aantrekkelijke wijze (I) Opmerkingen:

36 36 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 2.3: Begeleidt deelnemers tijdens activiteiten a. Stimuleert zelfredzaamheid, creativiteit en onderlinge betrokkenheid (C, D) b. Varieert werkvormen (D, R) c. Enthousiasmeert en motiveert om doelen te bereiken B d. Reageert adequaat op onverwachte omstandigheden (U) e. Stimuleert om samen te werken B f Toont om te kunnen gaan met stress en tegenslag (V) g Spreekt af wat er van deelnemers verwacht wordt (B) h Geeft duidelijke instructies en aanwijzingen (B) i Controleert regelmatig tevredenheid en voortgang (R, D) j Gebruikt materialen en middelen doelgericht en efficiënt (L) k Werkt binnen veiligheidsprotocollen en voorschriften (T) l Maakt gebruik van muzische, ludische, sporttechnische en/of creatieve kennis en vaardigheden (K) Opmerkingen:

37 37 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten. a Geeft informatie over doelen en doelgroep ( E) b Maakt concrete afspraken over manier van werken en beoogd resultaat (B) c Zorgt voor goede randvoorwaarden (A) d Overlegt regelmatig over voortgang van de activiteit ( E, Q) e Evalueert en geeft feedback ( C) Werkproces 2.5: Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden a Brengt groepen en individuen bij elkaar (E, H, G) b Is op de hoogte van trends in de markt (X) c Adviseert en stimuleert om te komen tot belangenbehartiging (C, H) d Stimuleert onderlinge samenwerking(c, E, H) e Werkt samen met individuen en groepen een passende organisatie- en communicatiestructuur uit ( E) f Enthousiasmeert en prikkelt individuen zich actief in te zetten (H, I) Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW

38 38 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 3.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep a. Werkt methodisch aan het eigen POP en PAP (K) b. Vergroot kennis en vaardigheden (P, K) c. Handelt op grond van verworven kennis en vaardigheden (K) d. Vraagt feedback op het eigen functioneren (P, K) e Geeft feedback (P) f Reageert adequaat op feedback van anderen(p) h Bestudeert vakliteratuur (P, K) i Bespreekt ontwikkelingen in het werkveld met collega s en begeleiders (P) j Ontwikkelt een eigen visie op het beroep (P) k Toetst eigen visie op het beroep aan die van anderen (P) Opmerkingen:

39 39 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg a. Onderzoekt bestaande procedures en protocollen van de organisatie (T) b. Werkt binnen de bestaande procedures en protocollen van de organisatie (T) c. Werkt volgens kwaliteitszorgsystemen (S) d Levert een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening (S) Opmerkingen: Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.3: Voert coördinerende taken uit a Brengt taken in kaart en stelt daarin prioriteiten (Q) b Maakt concrete afspraken met vrijwilligers en stagiaires over de uitvoering van werkzaamheden (B, E) c Geeft duidelijke instructie over verwachtingen, rol en taken (B) d Stemt werkzaamheden af met collega s (O, E) e Maakt gebruik van formele en informele contacten (E, G) f Houdt zijn contacten actueel (E, G) g Bouwt aan diversiteit in contacten (E, G) h Stelt zich actief en uitnodigend op naar nieuwe contacten. (E, G) Opmerkingen:

40 40 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.4: Voert beleidsmatige taken uit a Legt uit hoe het beleid van zijn organisatie invloed heeft op zijn werkzaamheden (H, J) b Rapporteert behoeftes en ontwikkelingen in zijn werkgebied (J) c Stemt, in overleg, zijn activiteiten en doelen af op het beleid van de instelling (X, E) d Doet voorstellen tot activiteiten aan beleidsmakers (E, K, X) e Draagt het beleid van de instelling in- en extern uit (H, E) f Signaleert en grijpt kansen buiten het aandachtsgebied van de instelling (X) Werkproces 3.5: Voert beheerstaken uit a Maakt gebruik van een financieel en zakelijk netwerk (Y) b Maakt een financiële registratie en een financiële verantwoording. (T, Y) c Handelt overeenkomstig de voorgeschreven (werk)procedures (T, L) d Draagt zorg voor materialen en middelen (L) Werkproces 3.6: Evalueert de dienstverlening a Toetst resultaten aan doelen (M) b Onderzoekt de effectiviteit van de gehanteerde methodieken (M) c Verzamelt systematisch informatie bij betrokkenen (D) d Analyseert informatiegegevens en trekt conclusies (M) e Legt resultaten vast in een evaluatieverslag (J) f Legt in het verslag verantwoording af aan de verschillende partijen (J) g Bespreekt het verslag met betrokkenen (D, J) h Formuleert zonodig haalbare verbetering.(j) Werkproces 3.7: Werft vrijwilligers a Inventariseert de behoefte aan vrijwilligers (A) b Stelt gewenst profiel van de vrijwilliger en selectiecriteria vast (A) c Maakt een wervingsplan en voert dit uit (A, H) d Bespreekt rol, taken en verantwoordelijkheden met de vrijwilliger (B)

41 41 e Selecteert geschikte kandidaten op grond van de criteria (A, H)

42 42 Reflecteert op eigen handelen en werkprocessen en maakt ze bespreekbaar Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26- Beoordeling SW 36 Indicatoren: a. Analyseert eigen handelen (M) b. Beschrijft of verwoordt eigen handelen (J) c. Verantwoordt eigen handelen (K, J) d. Maakt eigen handelen bespreekbaar met collega s en begeleiders (E, J) e. Stelt eigen handelen bij op basis van de analyse en het gewenste resultaat (P) Opmerkingen: Evaluatie A SW 12/13 Datum: Handtekening praktijkopleider: Evaluatie B SW 25/26 Datum: Handtekening praktijkopleider: Beoordeling SW 36 Datum: Handtekening praktijkopleider: Handtekening student: Handtekening student: Handtekening student: Handtekening LB-er: Handtekening LB-er: Handtekening LB-er:

43 43 Bijlages

44 44 Verplichte urenregistratie van aanwezigheid op de BPV (De student houdt het aantal gewerkte uren zelf bij in het blokje van de juiste maand en dag. Heb je dus op 6 augustus 6½ uur gewerkt dan vul je in dat vakje 6½ in; Zie het voorbeeld in onderstaand schema) Maand en Dag JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG ½ Totaal SEP OKT NOV DEC Werkdagen: aantal uren dat je BPV loopt per werkdag invullen in het juiste vakje. (Vakantie = V / Buitengewoon Verlof = O / Ziek = Z / Terugkomdag/lesdag = T) Wekelijks door de student in te vullen en aan het einde van de BPV ondertekent de praktijkbegeleider. BPV - Periode: van t/m Aantal totaal gewerkte BPV - uren:... uur Datum:... Naam en plaats BPV - instelling: Naam student:. Naam begeleider:... Studentnummer: (Handtekening student) (Handtekening praktijkbegeleider)

45 45 Formulier voortijdige beëindiging van de BPV Summacollege Welzijn Naam student : Nummer student: Opleiding en differentiatie: BPV-instelling : Praktijkopleider : BPV docent / LB-er : Cursusjaar en periode: : van.... t/m... LB-er: Datum van de beëindiging BPV : Reden(en) van de beëindiging BPV : * * * Stopt opleiding* Gaat naar een andere BPV - plaats* * (= kruis aan wat van toepassing is) Plaats:.. Datum:. Handtekeningen: Namens de BPV-organisatie, De BPV-docent / De student de praktijkopleider LB-er... Inleveren bij de Loopbaanbegeleider

46 46 Evaluatie van de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) door de praktijkopleider: (naam en organisatie) Evaluatieonderwerpen score Motivering / suggestie Zeer tevreden Over Summacollege Welzijn en Artiest: 1.Over de gehanteerde plaatsing- /sollicitatie - procedure, ben ik 2. Over de voorlichting c.q. verstrekte informatie ben ik 3. Over de wijze waarop de student voorbereid is op de BPV ben ik 4. Over de kwaliteit van de BPVopdrachten ben ik Over de Student: 1.Over het inzicht en begrip (kennis en theorie, feiten en achtergronden) van de student ben ik 2. Over de beroepsvaardigheden van de student in de praktijk, ben ik 3. Over de manier waarop de student verantwoordelijkheid draagt voor zijn leerproces ben ik 4. Over de sociale en communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, houding en inzet-/- motivatie ben ik Over de BPV-begeleider van school: 1.Over de kwaliteit van de begeleiding door de BPV-begeleider van school ben ik 2. Over het contact van de BPV-begeleider van school met mij als praktijkopleider ben ik 3. Over het aantal van 2 praktijkbezoeken ben ik 4. Over de tijd die ik als praktijkopleider moet besteden aan begeleidings en opleidingsactiviteiten ben ik 5. Over de wijze waarop de praktijkopleider reageert op problemen c.q. knelpunten ben ik Tevreden On tevreden Zeer on tevreden

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 1 Naam student Naam BPV-instelling Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2013 2014-2015 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk Leerjaar

Nadere informatie

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk Naam Student Naam BPV-instelling Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek SCW leerjaar 3 BOL/BOL18+ BBL 2014-2015 BPV Werkboek

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven mail: bpv-wa-mz@summacollege.nl INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE

Nadere informatie

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling.

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling. Goed voorbereid! Kerntaken en werkprocessen JZ en SCW Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak - Inventariseert de vraag naar SCW/JZ - Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten Kerntaak

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR 2012-2013 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600 INHOUDSOPGAVE: A.

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600.

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. OPLEIDING: PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2013-2014 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 1 Inhoudsopgave 1. Opleiding pedagogisch werk (PW) niveau 3... 3 2. Kerntaken en werkprocessen.... 4 3. Indicatoren per werkproces van

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER: niveau 3 B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN C. JAARPLANNING D. URENREGISTRATIE

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK

OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Voorschakeltraject Welzijn...3 2.1 Kerntaken....3 3.1 BPV Gids...4 4.1 Beëindiging BPV...4 5.1 Begeleiding

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BOL EN BOL18+ SCHOOLJAAR Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven INHOUDSOPGAVE: Summa welzijn A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 EN 4 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE INFORMATIE - PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang - PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang KOPKLAS

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Deel 3 Bedrijf onder de loep Het verbeterplan BBL-PW4

PROJECTHANDLEIDING. Deel 3 Bedrijf onder de loep Het verbeterplan BBL-PW4 1 PROJECTHANDLEIDING Bedrijf onder de loep - Deel 3 Het Verbeterplan BBL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Handleiding voor het werken met de waarderingsformulieren Binnen het convenant Kinderopvang is afgesproken dat de Amsterdamse ROC s in samenwerking

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase 1 PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase De schriftelijke voorbereiding het idee (gezamenlijk + ) niv 3 & 4 Competentie Beoordelingscriteria Product O V G 1.1 inventariseert de situatie

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Gebruikte literatuur: Specifieke doelgroepen, Uitgeverij Angerenstein. Je levert de uitgewerkte praktijkopdrachten digitaal in. Werkproces MMZ 3.1

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN SPECIALISATIE ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie