Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling"

Transcriptie

1 1 Naam student Naam BPV-instelling Welzijn Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk

2 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Inhoud: Inleiding Deel 1: Algemene informatie over de opleiding SCW 1.1 Algemene informatie Kwalificatiedossier pag Kerntaken en werkprocessen Competentiematrix Uitwerking kerntaken 1.2 Onderwijsprogramma pag Jaarrooster Loopbaanbegeleiding (LB) Integrale opdrachten (IO) Portfolio 1.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) pag Omvang BPV De praktijkopleider BPV-bezoek Beëindiging BPV Urenregistratie Deel 2: Praktijkopdrachten 2.1 Werkwijze pag Pop en Pap Verslagen Reflectiecirkel BPV-opdrachten Format werken met prestaties Portfolio Deel 3: Evalueren en beoordelen pag Formulier IO s, prestaties en portfolio Studiepunten Beoordeling BPV Evaluatie BPV Beoordelingsformulier basishouding Ontwikkelingstoets Deel 4: Bijlage pag Verplichte urenregistratie - Formulier voortijdige beëindiging BPV - Evaluatieformulier praktijkopleider - Evaluatieformulier student - Contactgegevens opleiding

3 3 Inleiding In dit BPV-werkboek vind je uitleg over je BPV. In het algemene informatieve gedeelte wordt uitgelegd hoe de opleiding opgebouwd is. Hierin wordt verantwoord op welke manier we in de opleiding werken aan de landelijk vastgestelde kerntaken. Ook vind je een aantal formele afspraken over BPV. Het belangrijkste is natuurlijk het gedeelte waarin uitgelegd wordt hoe je gaat werken in je BPV en wat je daarvoor gaat doen. Uitgangspunt voor de opleiding Sociaal-Cultureel Werk (SCW) vormt het Landelijke Kwalificatiedossier SCW-er (COLO / Calibris). Het kwalificatiedossier met de kerntaken en werkprocessen is intensief besproken met de praktijk en vertaald naar toetsbare gedragsindicatoren. De inhoud van de opleiding is uitgezet in Integrale Opdrachten (IO s) met daaraan gekoppelde leerlijnen. Een IO is gebaseerd op een beroepstaak die moet leiden tot een beroepsproduct, waarbij je als student kennis, vaardigheden, attitude en inzicht moet inzetten in een beroepsrealistische omgeving. De Beroeps PraktijkVorming (BPV), de praktijkstage, is daarom een waardevol onderdeel van de opleiding SCW. Naast het beroepsgerichte gedeelte heb je in de opleiding SCW ook een algemeen gedeelte waarin de vakken Nederlandse taal, Rekenen, Engels en Burgerschap zijn opgenomen. Je persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling staat centraal in de loopbaanbegeleiding. Je hebt een Loopbaanbegeleider (LB-er) die gedurende het leerjaar je vaste begeleider blijft. Naast het persoonlijke leerproces begeleidt de LB-er je ook tijdens je beroepsmatige ontwikkeling op BPV. De LB-er doet de BPVbezoeken en heeft zo direct contact met de praktijkopleider in de BPV-instelling. Wij zijn als team voortdurend bezig met het actualiseren van onze nieuwe opleiding. Dat betekent dat huidige inzichten bijgesteld kunnen worden en daarom staan wij graag open voor nieuwe ontwikkelingen en suggesties. Team SCW

4 4 Deel 1 Algemene informatie over de opleiding SCW

5 5 1.1 Algemene informatie kwalificatiedossier SCW-er Elke opleiding in het MBO heeft een eigen kwalificatiedossier. Daarin staat beschreven wat het beroep inhoudt en aan welke eisen een professional in dat beroep moet voldoen. In het landelijke kwalificatiedossier voor de opleiding SCW staat de volgende beschrijving over de opleiding. De opleiding SCW is een niveau 4 opleiding die deel uit maakt van de sector Sociaal Agogisch Werk. De SCW-er werkt op het gebied van - recreatie, (buitenschoolse) opvang, sport en spel; - kunst, cultuur en amusement (waar onder culturele en kunstzinnige festivals); - educatie, burgerschapsvorming en (ambulant) jongerenwerk. De SCW-er werkt, vanuit een organisatie, gebiedsgericht (wijk, buurt of dorp) of stedelijk ten behoeve van een specifieke bevolkingsgroep. Hij werkt in of vanuit wijkaccommodaties. Hij is ook inzetbaar in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang, en voor het begeleiden van mensen met een beperking. In de functie van jongerenwerker heeft zijn werk vaak een niet locatiegebonden outreachend karakter. De SCW-er organiseert activiteiten en projecten met groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Hij begeleidt de uitvoering van projecten en activiteiten of voert deze zelf uit. De projecten en activiteiten kunnen betrekking hebben op ontmoeting, recreatie, opvang, opvoeding, sport, kunst, cultuur, politiek en educatie of combinaties hiervan. De SCW-er richt zich op de participatie van de burger en zijn functioneren in de samenleving met het doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten en het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren (of soms middels preventie erger te voorkomen) De SCW-er heeft het vermogen om individuen, groepen en samenlevingsverbanden in hun waarde te laten en de ambitie om ieder tot zijn recht te laten komen. Hij gaat uit van een positief mensbeeld, gelooft in de beïnvloedbaarheid en ontwikkelmogelijkheden van personen, groepen en samenlevingsverbanden met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren (en hiermee het welzijn). Vaak treedt de SCW-er ook op als verbindende schakel tussen de leef- en belevingswereld van individuen/groepen en andere instanties of betrokken partijen.

6 De kerntaken, werkprocessen beroepsgericht In het onderstaande schema vind je een overzicht van kerntaken, werkprocessen en competenties zoals die beschreven staan in het kwalificatiedossier. Het volledige dossier is te vinden op U1: Sociaal-Cultureel Werker Uitstroom Kerntaak Werkproces U1 Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Uitvoeren van projecten en activiteiten Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk x 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten x 2.1 Biedt ondersteuning x 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor x 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens activiteiten x 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten x 2.5 Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden x 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x 3.3 Voert coördinerende taken uit x 3.4 Voert beleidsmatige taken uit x 3.5 Voert beheertaken uit x 3.6 Evalueert de dienstverlening x 3.7 Werft vrijwilligers x x

7 De Competentiematrix beroepsgericht In de volgende schema s kun je zien welke competenties aangeleerd worden bij de verschillende werkprocessen. Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk x x x x x 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten x x x x x x x Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

8 8 Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 2: Uitvoeren van projecten en activiteiten Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Biedt ondersteuning x x x x x x 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens activiteiten 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.5 Organiseert en ondersteunt x x x x x samenwerkingsverbanden Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix.

9 9 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken, Sociaal-Cultureel Werker Proces-competentie-matrix Sociaal-Cultureel Werker Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep x x 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x x 3.3 Voert coördinerende taken uit x x x x 3.4 Voert beleidsmatige taken uit x x x x 3.5 Voert beheertaken uit x x 3.6 Evalueert de dienstverlening x x x 3.7 Werft vrijwilligers x x x Betekenis van de kerntaak voor deze uitstroom In deze matrix is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix

10 Uitwerking Kerntaken SCW (Summacollege Welzijn en Artiest) De kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier zijn door een werkgroep van docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld uitgewerkt in gedragsindicatoren. Deze indicatoren geven het gedrag aan dat in de praktijk getoetst gaat worden. Vervolgens zijn de werkprocessen en gedragsindicatoren per leerjaar ingedeeld. Deze kerntaken, werkprocessen en gedragsindicatoren met daarnaast de competenties zijn uitgewerkt, per leerjaar, in de evaluatie en beoordelingsformulieren.

11 11 JAARROOSTER Periode 1 Periode 2 SW weeknr aug sept sept sept sept sept/okt okt okt okt okt/nov nov nov nov nov dec dec dec dec maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Periode 2 Periode 3 Periode 4 SW weeknr dec/jan jan jan jan jan febr febr febr febr mrt mrt mrt mrt mrt/apr apr apr apr apr/mei maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Periode 4 SW weeknr mei mei mei mei juni juni juni juni juni/juli juli juli juli juli/aug aug aug aug aug aug/sept maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ingestemd door OR d.d. 15 november 2012 christelijke feestdag = 8 dagen herexamenweek alle kandidaten Door CvB vastgesteld d.d. 22 november 2012 vakantie voor student = 60 dagen extra toetsmoment diplomakandidaten/herexamenweek alle kandidaten inleveren praktijkexamens diplomakandidaten Pilotexamens 2F lesdoorbrekende week Pilotexamens 3F Vastgesteld directie WA d.d

12 Loopbaanbegeleiding: De begeleiding van je onderwijs/leerproces vindt plaats in de loopbaanbegeleiding. Je LB-er is voor jou de centrale figuur in de opleiding. Het is tevens degene die je leerproces in de BPV volgt en met jou bespreekt. Dat gebeurt door middel van loopbaangesprekken, BPV-bezoeken en wekelijkse bijeenkomsten met je loopbaangroep Integrale (BPV) opdrachten: Het onderwijs is opgebouwd uit Integrale Opdrachten (IO s). De IO s zijn afgeleid van de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. De IO s of projecten worden dan ook theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. In grote lijnen krijg je in de BOL, BOL 18+ en BBL opleiding hetzelfde onderwijsprogramma aangeboden. De IO s van BOL 18+ en BBL zijn echter meer toegespitst op uitvoering in de praktijk. Doordat zij minder schooluren hebben is ook het ondersteunend onderwijs hierop aangepast. Een IO is gebaseerd op een beroepstaak die moet leiden tot een beroepsproduct, waarbij je als student kennis, vaardigheden, attitude en inzicht moet inzetten in een beroeps realistische omgeving. Met behulp van de IO s ga je op school en/of BPV aan de slag met werkprocessen en competenties. IO s worden zowel vanuit school als ook vanuit de praktijk begeleid. De leervragen die voortkomen uit het werken met een IO kunnen zowel in de praktijk als op school verder uitgewerkt worden. De beroepsgerichte kennis en vaardigheden die je nodig hebt worden aangeboden in cursussen, trainingen en workshops op school. De leervragen die gericht zijn op de praktijk vertaal je in persoonlijke leerdoelen (POP en PAP) en / of in prestaties. Naast het beroepsgerichte onderwijs worden in het schoolprogramma ook Nederlands, Engels en Rekenen aangeboden en getoetst vanuit de landelijke richtlijnen. Deze onderdelen zijn ook terug te vinden in de IO en in de beoordeling/toetsing zowel op school als in de praktijk Portfolio In het portfolio bewaar je alle bewijzen waarmee je aan kan tonen dat je een competentie, indicator, werkproces en dus uiteindelijk een kerntaak beheerst.

13 Beroepspraktijkvorming (BPV) Omvang BPV Gedurende het tweede leerjaar zijn alle studenten (BOL/BOL18+ en BBL) 18 uur per week actief in de BPV (702 uur per jaar) De praktijkopleider De praktijkopleider is de persoon die je BPV-leerproces in de praktijk begeleidt. Het is ook de persoon die samen met jou evalueert en die uiteindelijk je functioneren in de BPV beoordeelt. De praktijkopleider zal minimaal 1x per 14 dagen een begeleidingsgesprek met je voeren BPV-bezoek Je LB-er komt in de periode van één schooljaar in ieder geval twee keer op BPV-bezoek. In beide BPV-bezoeken staat in het gesprek de voortgang van jouw leerproces centraal. Het gesprek wordt gevoerd samen met de LB-er en je praktijkopleider. Elk gesprek bereid je zelf voor en na afloop maak je een verslag waarin inhoud en de afspraken vastgelegd worden. Mocht het leerproces stagneren dan is het mogelijk dat er vaker contact is tussen de LB-er en de praktijkopleider. De praktijkopleider kan altijd telefonisch contact opnemen met de LB-er. Natuurlijk kun jij zelf ook kenbaar maken wanneer je het belangrijk vindt dat er een gesprek komt op je BPV Beëindiging BPV Je BPV kan voortijdig worden beëindigd. Hiervoor gelden de volgende regels: 1. De BPV kan pas beëindigd worden na overleg met de LB-er. 2. Op de praktijkplek moet de BPV formeel beëindigd worden. Hiervoor vindt een gesprek plaats tussen student, praktijkopleider en LB-er. Het formulier voortijdige beëindiging van de BPV (zie bijlage)) wordt ingevuld. 3. In een gesprek met de LB-er worden bindende afspraken gemaakt voor het vervolg van de opleiding en de BPV. De beëindiging wordt formeel vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier vind je achter in dit werkboek Urenregistratie Alle uren die je werkt op BPV moet je kunnen verantwoorden. Dat doe je door het formulier (zie bijlage) zorgvuldig bij te houden. Meer informatie over de BPV en formele afspraken rond de BPV vind je in de BPV-gids.

14 14 Deel 2 Praktijkopdrachten

15 15 Werkwijze / opdrachten tijdens de BPV De BPV is primair bedoeld om het beroep in de praktijk te leren. Je gaat dus tijdens de BPV, naast dat je aan de slag gaat met de werkzaamheden op de BPV plaats, vooral aan de slag met je leerproces Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en Persoonlijk activiteitenplan (PAP) Je werkt volgens een methodische aanpak aan je POP. Hierin beschrijf je hoe jij op methodische wijze je eigen leerproces vormgeeft. Dat doe je door je leerdoelen te formuleren en aan te geven waarom je juist deze leerdoelen hebt. Hoe concreter je jouw leerdoelen formuleert hoe duidelijker het is om hieraan te werken. Daarom formuleer je deze leerdoelen SMART. Vervolgens ga je uitwerken op welke manier je deze leerdoelen wilt bereiken. We noemen dat je PAP. De voortgang van je POP en PAP wordt én op school én op de BPV regelmatig besproken. Dat gebeurt bij de bijeenkomsten tijdens de loopbaanbegeleiding, in individuele gesprekken met je LB-er en natuurlijk in gesprekken met je praktijkopleider. Op deze manier krijg je inzicht in je eigen leerproces. Doelstelling SMART Formuleren: Specifiek Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen Wat wil je bereiken? Wie is er bij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Wanneer gebeurt het? Waarom wil je het bereiken? Meetbaar De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen of zichtbaar gedrag. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen. Acceptabel De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht. Vragen zijn daarbij? Is het voor jezelf haalbaar? Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? Is het actiegericht en leidend tot resultaat? LET OP: het gaat niet om de acties zelf maar om het resultaat! Realistisch Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Vragen zijn: Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen? Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag? Staan de inspanningen in relatie met het resultaat? Tijdgebonden Tijd Een goed doel een minimaal één datum hebben. Vaak worden meerdere data genoemd zoals start- eind- en tussendata.

16 16 Je POP en PAP werk je uit volgens onderstaand format. POP= persoonlijk ontwikkelingsplan: Een overzicht van al je leerdoelen. PAP= persoonlijk activiteitenplan: Het totaal van activiteiten die je gaat ondernemen om je doelen te bereiken. Leerdoel: Motivatie: Wat ga ik doen (PAP) Wanneer ga ik dit doen Evalueren van de voortgang

17 Verslagen. Verslagen en met name reflectieverslagen helpen je om je bewust te worden van je leermomenten en je leerproces. Verslagen worden ook gebruikt in je LB groep om situaties uit je BPV te bespreken. Afspraken over frequentie en vorm van de verslaglegging maak je op school met je LB-er en op BPV met je praktijkopleider. De Star methode is een hulpmiddel bij het schrijven van reflectieverslagen. Leerdoel: STAR S Wat is de Situatie? Wat was de situatie? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Waar speelde de situatie zich af? Wanneer speelde de situatie zich af? T Wat was je Taak? Wat was je taak? Wat waren de taken van de ander? Wat werd er van je verwacht? Wat wilde je bereiken? Wat verwachtte je zelf van de situatie? Wat vond je dat je moest doen? A Wat was je Actie? Wat heb je precies gedaan? Hoe was je aanpak? Hoe reageerden de anderen op jou? Wat heb je vervolgens gezegd/gedaan? R Wat was het Resultaat? (Voor jou? Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Wat was het resultaat van je handelen? Wat was het resultaat bij de anderen?

18 Deze reflectiecirkel verduidelijkt de verschillende stappen in het proces van reflecteren. Dit ondersteunt je bij het werken aan je leerdoelen. Stap Vooraf aan de situatie! Wat wil je bereiken? Wat wil je leren? Waar wil je op letten? Stap Wat heb je geleerd? Omschrijf wat je geleerd hebt Omschrijf hoe je in de toekomst in een soortgelijke situatie wilt handelen Wat heb je nodig om dit te kunnen? Hoe wil je dit leren? Reflectiecirkel Stap De situatie Wat gebeurde er concreet? Wat deed jij in de situatie? Wat deden anderen in de situatie? Wat dacht je in de situatie? Wat voelde je in de situatie? Wat wilde je in de situatie? Stap Feedback op je handelen Vraag feedback op de 2 voorgaande stappen Stap Nadenken over de situatie Je denkt na over hoe je in de situatie hebt gehandeld. Wat staat er in de theorie over hoe je moet handelen in zulke situaties? Hoe handelen collega s in zulke situaties? Waar ben je in deze situatie tevreden over? Waar ben je in deze situatie ontevreden over?

19 BPV-opdrachten: IO s: Een IO wordt per blok aangeboden. De werkprocessen en competenties die centraal staan bij de IO krijgen ook in de praktijk, gedurende dat blok, speciale aandacht. Aan elke IO is een prestatie verbonden die je als student moet leveren. Afhankelijk van de opdracht lever je deze prestatie op school en / of op je BPV. Vanuit deze IO vindt theoretische verdieping plaats en oefen je diverse vaardigheden in de praktijk. Door ervaringen en leermomenten uit de praktijk te gebruiken vindt een koppeling plaats tussen leren op school en leren in de praktijk. De IO s helpen je om uiteindelijk alle bij het beroep behorende gedragsindicatoren en competenties te ontwikkelen. De begeleiding van de IO op school vindt plaats in de BIO uren (begeleiding integrale opdracht). In de praktijk heb jij de belangrijke rol je praktijkopleider te informeren over de IO. Je geeft daarom je praktijkopleider een exemplaar van je IO en bespreekt dit op BPV. Je betrekt je praktijkopleider bij je werkplanning en activiteiten voor de opdracht. Tevens zorg je voor een kritische leerhouding waarbij je gebruik maakt van de aanwezige kennis en professionaliteit in de BPV-instelling. Prestaties: In de IO s komen maar een beperkt aantal werkprocessen aan de orde. De overige werkprocessen voor dit leerjaar worden via opdrachten samen met de praktijk ingevuld. Je gaat samen met je praktijkopleider bij de aangegeven werkprocessen en competenties een aantal opdrachten formuleren. Dat noemen we prestaties. De opleiding geeft aan over welke werkprocessen en competenties de prestatie moet gaan. De invulling bepaal je samen met je praktijkopleider. Dit maakt het mogelijk om opdrachten heel specifiek te maken en aan te laten sluiten bij de werkzaamheden of behoeftes van jouw BPV-plek. Tevens is het mogelijk om de prestatie heel direct te koppelen aan een of meerdere persoonlijke leerdoelen. Voor de specifieke uitwerking van je prestaties gebruik je het bijgevoegde format. De uitgewerkte formats bespreek je met je LB-er. De LB-er beoordeelt of de geformuleerde prestaties voldoen aan het niveau en de criteria van de opleiding.

20 20 Toelichting bij het format: Werken met prestaties: Deze opdracht wordt in overleg met je praktijkopleider voorbereid. Je beschrijft in het format - Welke activiteiten je uit gaat voeren - Op welke manier je aan wilt tonen dat je deze prestatie geleverd hebt (bewijzen). - Waarom je juist gekozen hebt voor deze prestaties. Vervolgens werk je in een PAP uit hoe jij aan werkprocessen, gedragsindicatoren en competenties gaat werken. Je neemt je persoonlijke leerdoelen mee in de uitwerking van deze BPV-activiteiten. Dit activiteitenplan wordt uitgewerkt per werkproces met de daarbij horende gedragsindicatoren en competenties ( volgens planning per leerjaar). De bewijzen van deze prestaties voeg je toe aan je portfolio. Voorwaarden: Een prestatie bestaat altijd uit de volgende elementen: 1. Voorbereiding: Hierin toon je o.a. aan hoe je je theoretisch voorbereidt op de prestatie. 2. Uitvoering: Hierin toon je aan over de juiste competenties nodig voor deze prestatie te beschikken. 3. Evaluatie: Het bewijs wordt altijd afgesloten met een persoonlijk reflectieverslag naar aanleiding van de uitgevoerde activiteiten Bij elke prestatie is schriftelijke feedback van de praktijkopleider op de uitgevoerde activiteiten opgenomen. Een prestatie zal niet bestaan uit één momentopname maar zal een proces zijn waarin verschillende acties en bijstellingen mogelijk zijn. Voor de uitwerking gebruik je het volgende format:

21 Format Werken met prestaties (per werkproces een format uitwerken) Naam: Datum: Kerntaak en Werkproces: Competenties: Door de volgende activiteiten wil ik laten zien hoe ik werk aan dit werkproces en competenties: voorbereiden en uitvoeren van een evaluatie met mijn praktijkopleider 5 zelfreflectie Ik overleg daarvoor de volgende bewijsmaterialen: schriftelijke evaluatie van de activiteiten mét een schriftelijke reactie van mijn praktijkopleider. 5 een persoonlijk reflectieverslag. De reden / aanleiding om juist te kiezen voor deze activiteiten is de volgende: Welke competenties heb ik nodig en / of wil ik ontwikkelen bij deze activiteiten. (doe hiervoor onderzoek en gebruik o.a. literatuur, BPV-begeleiding, loopbaangroep, zelfreflectie) Welke kennis (theorie) is nodig om deze activiteiten professioneel aan te pakken. Welke activiteiten ga ik ondernemen om me deze theorie eigen te maken Werk nu alle genoemde activiteiten uit in je persoonlijk activiteitenplan = PAP. Zie bijgevoegd format

22 22 PAP werk je uit volgens onderstaand format. Het totaal van activiteiten die je gaat ondernemen om je doelen te bereiken. Kerntaak en Werkproces: Competenties: Wat ga ik doen (PAP) Wanneer ga ik dit doen Evalueren van de voortgang

23 Portfolio Je gaat verder met het opbouwen van je portfolio. In het portfolio bewaar je alle bewijzen waarmee je aan kunt tonen dat je een competentie, indicator, werkproces en dus uiteindelijk een kerntaak beheerst. Belangrijke BPVdocumenten zoals je BPV-overeenkomst (BPVO) en beoordelingen van je BPV worden ook opgenomen in je portfolio. Aan het eind van het 2 de leerjaar heb je in ieder geval de volgende documenten in je portfolio: - BPVO - Formulier IO s en prestaties - Uitgewerkte format van elke prestatie - POP/PAP (overzicht leerdoelen en actieplan) - Jaarverslag - Beoordeling basishouding - Ontwikkelingsgerichte BPV-toets - Urenregistratie

24 24 Deel 3 Evalueren en beoordelen

25 Formulier IO s en Prestaties Leerjaar 2 BOL, BOL 18+ en BBL Naam Student: Naam praktijkinstelling: Blok IO werkprocessen Competenties Besproken (datum en paraaf) 3.2 en Protocollen en Procedures 2.2 Professioneel Handelen 2.3 en 3.1 (methodieken) 2.3 Mogelijkheden en 2.1 belemmeringen 2.4 De gouden business 3.1 en 3.4 (maatschappelijk ondernemen) Een IO wordt op school beoordeeld door de BIO. De IO bespreek je met je praktijkopleider en wordt vervolgens afgetekend op dit formulier. Overzicht van de prestaties die ik ga ik leveren in de praktijk. Vul onderstaand overzicht samen met je praktijkopleider in. Voor elke prestatie die je levert werk je een format uit volgens de richtlijnen. Prestatie Periode Werkprocessen Competenties Voldaan (datum en paraaf) Blok BOL BOL18+ /BBL a t/m d 3.3 e t/m h De beoordeling van de prestaties wordt meegenomen in de beoordeling van de ontwikkelingstoets en als voldaan afgetekend op dit formulier. Opbouwen van Portfolio (map waarin je d.m.v. POP/PAP, prestaties, beoordelingen, feedbackverslagen, enz. inzicht geeft in jouw ontwikkelingsproces) Blok Portfolio Werkprocessen Competenties Besproken (datum en paraaf) 3.4 Portfolio 3.1 Het bijhouden van een Portfolio wordt meegenomen in de beoordeling van de ontwikkelingstoets en als voldaan afgetekend op dit formulier. Datum: Naam praktijkopleider: Handtekening praktijkopleider.

26 26 Bewaar dit formulier, samen met de uitgewerkte formats, in je portfoli

27 27 Evaluatie en beoordeling Werken naar een voldoende beoordeling: Gedurende de opleiding vinden er op verschillende momenten evaluaties en beoordelingen plaats. Alle beoordelingen die plaats vinden worden voorafgegaan door een evaluatie. Dat betekent dat je door de evaluatie in staat wordt gesteld toe te werken naar een positieve beoordeling. Dat doe je door persoonlijke leerdoelen op te stellen in je POP en door het maken van een PAP, het activiteitenplan bij deze leerdoelen. De begeleiding van deze leerdoelen vindt in de praktijk plaats door je praktijkopleider en op school door je LB-er. Natuurlijk ben jij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Zorg daarom dat je actief gebruik maakt van de LB-begeleiding op school door te reflecteren en om feedback te vragen. (gebruik het ondersteunend materiaal in dit werkboek). Maak goede afspraken met je praktijkopleider zodat je minimaal 1x per 14 dagen een begeleidingsgesprek hebt. Ook daarin laat je een actieve houding zien wanneer je zelf agendapunten aandraagt en het gesprek schriftelijk voorbereidt Studiepunten Voor elk onderdeel van je opleiding, dus ook voor je BPV behaal je studiepunten. Studiepunten zijn geen waardering voor een prestatie maar worden toegekend wanneer je aan een prestatie voldaan hebt. Per blok is uitgewerkt hoeveel studiepunten je waarvoor kunt behalen. Je LB-er legt uit waarom en hoe het studiepuntensysteem werkt. Jij legt dat vervolgens uit aan je praktijkopleider Beoordeling van de BPV Elke BPV-periode wordt beoordeeld. Hiervoor kennen we 2 verschillende beoordelingsformulieren. 1. Het formulier Beoordeling Basishouding BPV. Dit is een beoordeling waarin gekeken wordt naar je geschiktheid voor dit beroep. Beoordeeld wordt je beroepshouding aan de hand van een aantal uitgewerkte competenties. Deze beoordeling moet voldoende zijn. Wanneer je negatief beoordeeld wordt, krijg je een negatief studieadvies. Je krijgt 18 weken de gelegenheid je beoordeling basishouding met voldoende af te ronden. 2. Ontwikkelingstoets BPV Dit is een beoordeling die belangrijk is bij de ontwikkeling van jezelf tot een professionele SCW-er. Na elk blok bespreek je de stand van zaken met betrekking tot de werkprocessen die in dat blok centraal staan. Samen met je praktijkopleider stel je vast waar je staat in je ontwikkeling en welke leerdoelen je meeneemt in het vervolg van je BPV.

28 Evaluatie van de BPV door praktijkopleider en student. Aan het eind van elke BPV-periode wordt gevraagd een aantal aspecten over de BPV te evalueren. De school wil graag feedback over de manier waarop de BPV vorm gegeven is. Op deze manier kunnen verbeteringsslagen gemaakt worden waar dat nodig is. Zowel de praktijkopleider als jijzelf vullen dit formulier in (zie bijlages). Lever het ingevulde formulier in bij je LB-er. Evaluatiemomenten Wij adviseren deze evaluaties te plannen in SW 12/13 en SW 25/26. Bewaar dit document in je portfolio. Een kopie lever je in bij de LB-er. De voortgang wordt besproken in een loopbaangesprek Beoordeling Basishouding BPV Toelichting: Je wordt beoordeeld op jouw basishouding gedurende de BPV. De basishouding is uitgewerkt in de indicatoren van een aantal competenties. Je moet gaan bewijzen, dat je de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De beoordeling basishouding BPV wordt ingevuld door de praktijkopleider op de BPV. Per indicator kun je een 1, 2, 3 of 4 scoren. Concreet betekent dit: Score 1 indicator wordt niet/onvoldoende gezien, student weet niet/kan niet De prestatie van de student is ruimschoots onder maat Score 2 indicator wordt soms gezien, student weet/kan nog onvoldoende De student voldoet nog meer niet dan wel aan de indicator Score 3 indicator wordt regelmatig gezien, student weet/kan voldoende maar heeft nog enige aansturing nodig De student voldoet vaker wel dan niet aan de indicator Score 4 indicator wordt bijna altijd gezien bij de student: meestal zelfstandig en vanuit eigen initiatief Afgezet tegen de vereisten voor een beginnend beroepsbeoefenaar levert de student werk van goede kwaliteit. Normering voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Minimaal 12 criteria van de 16 moeten een 3 scoren. Er mag geen 1 gescoord worden Per categorie mag je maximaal één maal een 2 scoren Voor de indicator je houdt je aan afspraken is de score minimaal een 3 Voor de indicator met feedback omgaan is de score minimaal een 3

29 29 Naam Student: Naam BPV-instelling: Naam Praktijkopleider: BEOORDELING BASISHOUDING Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien COMPETENTIES Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 C: Begeleiden: a Je kunt interesse tonen in de ander b Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken c Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen d Je kunt stimuleren. e Je kunt iemand vertrouwen geven D: Aandacht en begrip tonen: a Je kunt jezelf presenteren b Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan c Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen d Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen e Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft E: Samenwerken en overleggen: a Je houdt je aan afspraken b Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen c Je kunt hulp bieden en meedenken d Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken e Je kunt goed met feedback omgaan. J: Formuleren en rapporteren: a Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep Beoordeling: Voldoende Onvoldoende (omcirkelen wat van toepassing is en bij beoordeling paraferen) Paraaf werkbegeleider Paraaf Student Paraaf LB-er Datum/periode

30 30 BIJLAGE : BASISHOUDING BPV C: Begeleiden a. Je kunt interesse tonen in de ander, zoals Interesse tonen in het werk en in de doelgroep Interesse tonen in collega s b. Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken, zoals Houden aan afspraken Het werk zien c. Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen, zoals Bewust zijn van eigen invloed op anderen d. Je kunt stimuleren, zoals Initiatief tonen Interesse tonen in de ander Vertrouwen geven e. Je kunt iemand vertrouwen geven, zoals Vertrouwen geven Zorgvuldig omgaan met informatie Eigen emoties en gevoelens hanteren Eigen grenzen bewaken D: Aandacht en begrip tonen a. Je kunt jezelf presenteren, zoals Bewust omgaan met persoonlijke hygiëne Kleding kiezen passend bij de uitoefening van het beroep Vriendelijk en beleefd zijn Taalgebruik aanpassen Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal b. Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan, zoals Eigen emoties en gevoelens hanteren Grenzen bewaken Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal c. Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen, zoals Interesse tonen in de ander door te luisteren Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal d. Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen, zoals Interesse tonen in de ander door te luisteren Bewust zijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal e. Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft, zoals Vriendelijk en beleefd zijn Eigen emoties en gevoelens hanteren Flexibel zijn E: Samenwerken en overleggen a. Je houdt je aan afspraken, zoals Op tijd komen Bij ziekte op tijd afmelden Taken op tijd afhebben b. Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen, zoals Hulp of ondersteuning durven te vragen Begeleiding accepteren

31 31 Initiatief tonen Praten over problemen die je tegenkomt c. Je kunt hulp bieden en meedenken, zoals Eigen grenzen bewaken Initiatief tonen Houden aan afspraken Het werk zien d. Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken, zoals vriendelijk en beleefd zijn interesse tonen eigen emoties en gevoelens hanteren eigen grenzen bewaken e. Je kunt goed met feedback omgaan, zoals initiatief tonen zorgvuldig omgaan met informatie eigen emoties en gevoelens hanteren bewust zijn van eigen invloed op anderen bewustzijn van verbaal en non-verbaal gedrag en lichaamstaal J: Formuleren en rapporteren a. Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep, zoals Vriendelijk en beleefd zijn Bewust zijn van verbaal en non verbaal gedrag Taal aanpassen aan de doelgroep

32 Ontwikkelingstoets Leerjaar 2: Elke BPV-periode ga je jouw beroepsmatige ontwikkeling volgen. Je bespreekt met je praktijkopleider hoe je werkt aan werkprocessen en competenties en welke resultaten je daarin boekt. Uiteindelijk wil je aan het eind van de opleiding alle werkprocessen met daaraan gekoppelde indicatoren en competenties beheersen. Daarvoor gebruik je onderstaande ontwikkeltoets. Dit is een meetinstrument waarin je samen met je praktijkopleider je voortgang op verschillende momenten evalueert en uiteindelijk zal je praktijkopleider de voortgang beoordelen. We noemen dit een ontwikkeltoets omdat er gewerkt wordt met een opbouw in moeilijkheidsgraad bij de indicatoren. Elk blok en ieder jaar staan er andere indicatoren centraal. De werkprocessen en indicatoren die dit jaar niet centraal staan zijn grijs gemaakt en hoeven niet geëvalueerd en beoordeeld te worden. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om naar aanleiding van de evaluaties en beoordeling leerdoelen te formuleren en deze te verwerken in je POP en PAP. Uitleg ontwikkelingstoets Je wordt getoetst door middel van de ontwikkelingstoets BPV leerjaar 2. In deze toets moet je gaan bewijzen dat je de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar leerjaar 3. Per indicator scoor je. Je kunt een 1, 2, 3 of 4 scoren. De uitleg over de wijze van beoordeling vind je terug bij de uitleg Basishouding op blz. 28. Gedurende het gehele leerjaar wordt je tweemaal geëvalueerd en eenmaal beoordeeld. De beoordeling is in schoolweek 36. De 2 evaluatiemomenten plan je in overleg met de praktijkopleider verdeeld over het leerjaar. Wij adviseren deze evaluaties te plannen in SW 12/13 en in SW 25/26. Bewaar dit document in je portfolio. Een kopie lever je in bij de LB-er. De voortgang wordt besproken in een loopbaangesprek.

33 33 Ontwikkelingstoets BOL, BOL 18+ en BBL leerjaar 2 De witte vlakken worden geëvalueerd en beoordeeld. De grijze vlakken mogen meegenomen worden in de evaluatie en beoordeling maar staan niet centraal in dit leerjaar. Ze kunnen wel van betekenis zijn voor de voortgang van het leerproces. Naam student: BPV-instelling: Naam Praktijkopleider: Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 1.1: Inventariseert de vraag naar sociaal cultureel werk a. Legt contacten met doelgroepen in zijn werkgebied (R, X) b. Gebruikt verschillende informatiebronnen (N) c. Communiceert met betrokken partijen (R, X, I) d. Verzamelt en ordent wat er speelt in de wijk(n) e Brengt de verschillende (tegenstrijdige) belangen in kaart (N, R, X) f Maakt gebruik van onderzoekstechnieken passend bij de situatie (N) g Legt de vraag naar scw voor aan betrokken partijen (N, R, X) h Toetst bevindingen met betrokken partijen en vult zo nodig aan (R, X) Opmerkingen: ¹ De hoofdletters verwijzen naar de competenties.

34 34 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten a. Vertaalt de vraag in mogelijkheden (J, M, O, Y) b. Stemt de mogelijkheden af op de instellingsvisie (J, R) c. Bespreekt mogelijke keuzes met betrokkenen (E, R) d Maakt een keuze uit mogelijkheden (O, Y) e Onderbouwt zijn keuze (E, J, K) f Formuleert meetbare doelstellingen (J, K) g Werkt een activiteiten / projectplanning uit (J, O, Q) h Onderzoekt noodzakelijke menskracht en middelen (Y) i Communiceert tussentijds met betrokkenen (E, K, R) j Presenteert plan van aanpak aan betrokkenen (E, J) Opmerkingen:

35 35 Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Werkproces 2.1: Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Biedt ondersteuning Indicatoren: a. Biedt de doelgroep kennis en inzichten over het functioneren van de maatschappij (K) b. Motiveert actief deel te nemen aan de maatschappij. (H) c. Verwijst naar relevante informatie, instanties en voorzieningen. (K) d. Brengt mogelijkheden en belemmeringen van de doelgroep in kaart. (B) e Helpt bij het opstellen van een actieplan met haalbare doelen (B, C) f Maakt afspraken over gewenste ondersteuning (C, E) g Begeleidt, rekening houdend met sociale en culturele achtergronden (C, U) h Informeert over wetgeving, inspraakmogelijkheden en procedures (K) i Bemiddelt bij conflicten en tegenstellingen (E, U) Werkproces 2.2: Bereidt projecten en activiteiten voor a Vertaalt doelen in geschikte activiteiten (R, K) b Werkt een concreet activiteitenplan uit (Q) c Beschrijft de beginsituatie van deelnemers (E) d Formuleert meetbare werkdoelen (K) e Bepaalt werkvormen (K, R) f Bespreekt zijn activiteitenplan met betrokkenen (E, I) g Doet een voorstel voor bekostiging (L, Q) h Bepaalt, in overleg, óf en welke deskundigen ingeschakeld worden (E, L, Q) i Stelt een PR plan op en voert dit uit (K, R) j Regelt materialen, middelen en personen (L) k Overlegt met betrokken partijen ( E) l Maakt een draaiboek (Q) m Presenteert het aanbod op aantrekkelijke wijze (I) Opmerkingen:

36 36 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 2.3: Begeleidt deelnemers tijdens activiteiten a. Stimuleert zelfredzaamheid, creativiteit en onderlinge betrokkenheid (C, D) b. Varieert werkvormen (D, R) c. Enthousiasmeert en motiveert om doelen te bereiken B d. Reageert adequaat op onverwachte omstandigheden (U) e. Stimuleert om samen te werken B f Toont om te kunnen gaan met stress en tegenslag (V) g Spreekt af wat er van deelnemers verwacht wordt (B) h Geeft duidelijke instructies en aanwijzingen (B) i Controleert regelmatig tevredenheid en voortgang (R, D) j Gebruikt materialen en middelen doelgericht en efficiënt (L) k Werkt binnen veiligheidsprotocollen en voorschriften (T) l Maakt gebruik van muzische, ludische, sporttechnische en/of creatieve kennis en vaardigheden (K) Opmerkingen:

37 37 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten. a Geeft informatie over doelen en doelgroep ( E) b Maakt concrete afspraken over manier van werken en beoogd resultaat (B) c Zorgt voor goede randvoorwaarden (A) d Overlegt regelmatig over voortgang van de activiteit ( E, Q) e Evalueert en geeft feedback ( C) Werkproces 2.5: Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden a Brengt groepen en individuen bij elkaar (E, H, G) b Is op de hoogte van trends in de markt (X) c Adviseert en stimuleert om te komen tot belangenbehartiging (C, H) d Stimuleert onderlinge samenwerking(c, E, H) e Werkt samen met individuen en groepen een passende organisatie- en communicatiestructuur uit ( E) f Enthousiasmeert en prikkelt individuen zich actief in te zetten (H, I) Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW

38 38 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling SW 12/13 SW 25/26 SW 36 Werkproces 3.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep a. Werkt methodisch aan het eigen POP en PAP (K) b. Vergroot kennis en vaardigheden (P, K) c. Handelt op grond van verworven kennis en vaardigheden (K) d. Vraagt feedback op het eigen functioneren (P, K) e Geeft feedback (P) f Reageert adequaat op feedback van anderen(p) h Bestudeert vakliteratuur (P, K) i Bespreekt ontwikkelingen in het werkveld met collega s en begeleiders (P) j Ontwikkelt een eigen visie op het beroep (P) k Toetst eigen visie op het beroep aan die van anderen (P) Opmerkingen:

39 39 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg a. Onderzoekt bestaande procedures en protocollen van de organisatie (T) b. Werkt binnen de bestaande procedures en protocollen van de organisatie (T) c. Werkt volgens kwaliteitszorgsystemen (S) d Levert een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening (S) Opmerkingen: Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.3: Voert coördinerende taken uit a Brengt taken in kaart en stelt daarin prioriteiten (Q) b Maakt concrete afspraken met vrijwilligers en stagiaires over de uitvoering van werkzaamheden (B, E) c Geeft duidelijke instructie over verwachtingen, rol en taken (B) d Stemt werkzaamheden af met collega s (O, E) e Maakt gebruik van formele en informele contacten (E, G) f Houdt zijn contacten actueel (E, G) g Bouwt aan diversiteit in contacten (E, G) h Stelt zich actief en uitnodigend op naar nieuwe contacten. (E, G) Opmerkingen:

40 40 Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26 Beoordeling SW 36 Werkproces 3.4: Voert beleidsmatige taken uit a Legt uit hoe het beleid van zijn organisatie invloed heeft op zijn werkzaamheden (H, J) b Rapporteert behoeftes en ontwikkelingen in zijn werkgebied (J) c Stemt, in overleg, zijn activiteiten en doelen af op het beleid van de instelling (X, E) d Doet voorstellen tot activiteiten aan beleidsmakers (E, K, X) e Draagt het beleid van de instelling in- en extern uit (H, E) f Signaleert en grijpt kansen buiten het aandachtsgebied van de instelling (X) Werkproces 3.5: Voert beheerstaken uit a Maakt gebruik van een financieel en zakelijk netwerk (Y) b Maakt een financiële registratie en een financiële verantwoording. (T, Y) c Handelt overeenkomstig de voorgeschreven (werk)procedures (T, L) d Draagt zorg voor materialen en middelen (L) Werkproces 3.6: Evalueert de dienstverlening a Toetst resultaten aan doelen (M) b Onderzoekt de effectiviteit van de gehanteerde methodieken (M) c Verzamelt systematisch informatie bij betrokkenen (D) d Analyseert informatiegegevens en trekt conclusies (M) e Legt resultaten vast in een evaluatieverslag (J) f Legt in het verslag verantwoording af aan de verschillende partijen (J) g Bespreekt het verslag met betrokkenen (D, J) h Formuleert zonodig haalbare verbetering.(j) Werkproces 3.7: Werft vrijwilligers a Inventariseert de behoefte aan vrijwilligers (A) b Stelt gewenst profiel van de vrijwilliger en selectiecriteria vast (A) c Maakt een wervingsplan en voert dit uit (A, H) d Bespreekt rol, taken en verantwoordelijkheden met de vrijwilliger (B)

41 41 e Selecteert geschikte kandidaten op grond van de criteria (A, H)

42 42 Reflecteert op eigen handelen en werkprocessen en maakt ze bespreekbaar Criteria 1= niet of nauwelijks gezien/ 2= te weinig gezien/ 3= voldoende gezien/ 4= ruim voldoende gezien Evaluatie A SW 12/13 Evaluatie B SW 25/26- Beoordeling SW 36 Indicatoren: a. Analyseert eigen handelen (M) b. Beschrijft of verwoordt eigen handelen (J) c. Verantwoordt eigen handelen (K, J) d. Maakt eigen handelen bespreekbaar met collega s en begeleiders (E, J) e. Stelt eigen handelen bij op basis van de analyse en het gewenste resultaat (P) Opmerkingen: Evaluatie A SW 12/13 Datum: Handtekening praktijkopleider: Evaluatie B SW 25/26 Datum: Handtekening praktijkopleider: Beoordeling SW 36 Datum: Handtekening praktijkopleider: Handtekening student: Handtekening student: Handtekening student: Handtekening LB-er: Handtekening LB-er: Handtekening LB-er:

43 43 Bijlages

44 44 Verplichte urenregistratie van aanwezigheid op de BPV (De student houdt het aantal gewerkte uren zelf bij in het blokje van de juiste maand en dag. Heb je dus op 6 augustus 6½ uur gewerkt dan vul je in dat vakje 6½ in; Zie het voorbeeld in onderstaand schema) Maand en Dag JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG ½ Totaal SEP OKT NOV DEC Werkdagen: aantal uren dat je BPV loopt per werkdag invullen in het juiste vakje. (Vakantie = V / Buitengewoon Verlof = O / Ziek = Z / Terugkomdag/lesdag = T) Wekelijks door de student in te vullen en aan het einde van de BPV ondertekent de praktijkbegeleider. BPV - Periode: van t/m Aantal totaal gewerkte BPV - uren:... uur Datum:... Naam en plaats BPV - instelling: Naam student:. Naam begeleider:... Studentnummer: (Handtekening student) (Handtekening praktijkbegeleider)

45 45 Formulier voortijdige beëindiging van de BPV Summacollege Welzijn Naam student : Nummer student: Opleiding en differentiatie: BPV-instelling : Praktijkopleider : BPV docent / LB-er : Cursusjaar en periode: : van.... t/m... LB-er: Datum van de beëindiging BPV : Reden(en) van de beëindiging BPV : * * * Stopt opleiding* Gaat naar een andere BPV - plaats* * (= kruis aan wat van toepassing is) Plaats:.. Datum:. Handtekeningen: Namens de BPV-organisatie, De BPV-docent / De student de praktijkopleider LB-er... Inleveren bij de Loopbaanbegeleider

46 46 Evaluatie van de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) door de praktijkopleider: (naam en organisatie) Evaluatieonderwerpen score Motivering / suggestie Zeer tevreden Over Summacollege Welzijn en Artiest: 1.Over de gehanteerde plaatsing- /sollicitatie - procedure, ben ik 2. Over de voorlichting c.q. verstrekte informatie ben ik 3. Over de wijze waarop de student voorbereid is op de BPV ben ik 4. Over de kwaliteit van de BPVopdrachten ben ik Over de Student: 1.Over het inzicht en begrip (kennis en theorie, feiten en achtergronden) van de student ben ik 2. Over de beroepsvaardigheden van de student in de praktijk, ben ik 3. Over de manier waarop de student verantwoordelijkheid draagt voor zijn leerproces ben ik 4. Over de sociale en communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, houding en inzet-/- motivatie ben ik Over de BPV-begeleider van school: 1.Over de kwaliteit van de begeleiding door de BPV-begeleider van school ben ik 2. Over het contact van de BPV-begeleider van school met mij als praktijkopleider ben ik 3. Over het aantal van 2 praktijkbezoeken ben ik 4. Over de tijd die ik als praktijkopleider moet besteden aan begeleidings en opleidingsactiviteiten ben ik 5. Over de wijze waarop de praktijkopleider reageert op problemen c.q. knelpunten ben ik Tevreden On tevreden Zeer on tevreden

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus Een praktische handleiding met voorbeelden en formats 3 De brochure Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie