OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN"

Transcriptie

1 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan EA Eindhoven

2

3 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJK ZORG PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN 6 B. EXAMENMATERIAAL 10 C. JAARPLANNING 18 D. URENREGISTRATIE 20 E. ACTIVITEITEN TIJDENS DE BPV 22 F. WERKMODELLEN 24 G. INTEGRALE OPDRACHTEN 26 H. BEOORDELING VAN DEZE BPV 28 I. BIJLAGEN: 42 4

4 5

5 A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER MAATSCHAPPELIJK ZORG: PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN 1. Kwalificatiedossiers De opleiding tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is een niveau 4 opleiding die opleidt voor instellingen die hulp bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en/ of vrije tijd. Dit zijn bijvoorbeeld woonvoorzieningen in de psychiatrie, ouderenzorg of maatschappelijke opvang, zorgboerderijen en activiteitencentra. De hulpverlening is kan intramuraal, semimuraal of ambulant worden aangeboden. De opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is een relatief brede opleiding voor de werkvelden psychiatrie, de maatschappelijke opvang en de ouderenzorg. Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ga je net werken met individuen en groepen cliënten. Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heb je daarnaast echter nog een aantal taken en verantwoordelijkheden die liggen op het vlak van coördinatie van de begeleiding en zorg. Een geschikte beroepshouding op uitvoerend en coördinerend niveau is voor de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen essentieel. Een uitgebreide uitwerking van deze beroepshouding kun je lezen in het kwalificatiedossier voor de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Dit Dossier kun je terug vinden op 2. Kerntaken, werkprocessen en indicatoren In het eerder genoemde kwalificatiedossier kunt je de diploma-eisen teruglezen. Deze diploma-eisen zijn beschreven in kerntaken, werkprocessen en competenties. Het kwalificatiedossier bestaat uit 3 kerntaken: Kerntaak 1: Het opstellen van een plan van aanpak; Kerntaak 2: Het bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg; Kerntaak 3: Het uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. De grootte van iedere kerntaak wordt in het KD overzichtelijk gemaakt door de kerntaak in werkprocessen in te delen met de daarbij behorende competenties. Het toetsen van werkprocessen met de competenties vraagt om het meten van gedrag in een beroepssituatie. Vandaar dat wij, als ROC Eindhoven, School voor Welzijn, Cultuur en Onderwijs er voor gekozen hebben om ieder werkproces te specificeren in indicatoren. Deze indicatoren geven dus het meest concrete gedrag van een student aan. De student laat zien dat hij dit specifieke onderdeel betreffende het bij behorende werkproces en competenties beheerst. De concrete indicatoren kun je teruglezen in hoofdstuk B. 3. BPV in de BOL, BOL18+ en BBL opleidingen In de verschillende opleidingen zijn natuurlijk een aantal stages opgenomen. 6

6 BOL Om te beginnen gaan de BOL student in leerjaar 1 op VPE. VPE staat voor Voorbereidende Praktijk Ervaring. Studenten gaan in deze voorbereidende stage aan de hand van opdrachten het beroep en de benodigde vaardigheden en competenties onderzoeken. Daarbij gaat de student ook onderzoeken of hij/ zij door wil gaan bij Medewerken Maatschappelijke Zorg (niveau 3), Opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicapten zorg (niveau 4) of Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4). In leerjaar 2 gaan de studenten een heel jaar stage lopen. In dit jaar gaan ze in de praktijk gericht werken aan kerntaken, werkprocessen en dus ook indicatoren. In leerjaar 2 ligt de nadruk op de werkprocessen uit kerntaak 1 en 2. In leerjaar 3 is de stage voornamelijk gericht op de werkprocessen uit kerntaken 2 en 3. In leerjaar 4 gaat de student op alle kerntaken afstuderen. BOL18+ BPV neemt in de BOL18+ opleiding een prominente rol in. De student heeft gedurende de gehele opleiding 2 dagen terugkomonderwijs. BBL BPV, werken neemt in de BBL opleiding een prominente rol in. De student heeft gedurende de gehele opleiding 1 dag terugkomonderwijs. 4. BPV Gids Naast dat elke student en ook werkbegeleider in het bezit dient te zijn van dit BPV werkboek, dient ook elke student en ook elke werkbegeleider in het bezit te zijn van een BPV gids. In de BPV gids staan de algemene regels en afspraken rondom stage lopen bij ROC Eindhoven. Graag willen wij als opleiding MZ de aandacht leggen op de onderstaande punten uit de BPV gids: In geval van ziekte of afwezigheid om andere redenen brengt de student zowel het BPV - bedrijf als de school hiervan op de hoogte. Als bij ziekte de periode langer dan 4 weken duurt, aaneengesloten of cumulatief (3 maal in de 4 weken), dient er overleg tussen de praktijkbegeleider, de school en de student plaats te vinden. De student volgt naar beste vermogen aanwijzingen van de begeleider van ROC Eindhoven en van de begeleider van de praktijkbiedende organisatie op. De student is verplicht in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid de binnen de praktijkbiedende organisatie geldende gegevens, regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen. De student is verplicht, alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen of waarvan de student het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Denk hierbij aan het schrijven van verslagen voor je opleiding maar ook aan het invulling geven van je persoonlijke Blog, website of webdiensten als Hyves, Facebook of Twitter. Voor BPV instellingen kan het niet professioneel hiermee omgaan een reden zijn om een BPV te beëindigen. 7

7 5. Beëindiging BPV Een BPV kan voortijdig worden beëindigd. Hier gelden de volgende regels voor: 1. De BPV kan pas beëindigd worden na overleg met de loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider moet goedkeuring geven voor de beëindiging. 2. Ook op de praktijkplek moet de BPV formeel beëindigd worden. Hiervoor vindt een gesprek plaats tussen student, loopbaanbegeleider en praktijkbegeleider. 3. In het gesprek met de loopbaanbegeleider worden bindende afspraken gemaakt voor het vervolg van de opleiding en BPV. Eventueel wordt een contract opgesteld waarin deze afspraken worden vastgelegd. 6. Werken aan school op BPV In overleg met de praktijkbegeleider kan de student tijd af spreken om aan zijn opdrachten te werken (hangt van de mogelijkheden van de instelling af). 7. BPV bezoek De loopbaanbegeleider (LB-er) komt in de periode van één schooljaar in ieder geval twee keer op BPV bezoek. In beide BPV bezoeken staat in een gesprek de voortgang in het leerproces van de student centraal. Het is de bedoeling dat de werkbegeleider, de LB-er en de student aan het gesprek deelnemen. Aan de hand van de werkprocessen wordt het leerproces van de student in kaart gebracht. Tijdens het eerste bezoek ligt de nadruk op: - Kan er door de student en de werkbegeleider gewerkt worden met de BPV toets en het BPV boek; - Hoe is de start ervaren van de BPV; - Hoe staat de student er voor t.a.v. de verschillende werkprocessen. Tijdens het tweede bezoek ligt de nadruk op: - Zijn er nog vragen over de BPV en de BPV toets; - Hoe staat de student er voor t.a.v. de verschillende werkprocessen; - Staat het leerproces voldoende op de rit om dit leerjaar met een voldoende af te sluiten; In de BPV bezoeken wordt gebruik gemaakt van het gespreksformulier BPV. Dit formulier is als bijlage toegevoegd. Student en werkbegeleider kunnen dat formulier ook gebruiken om het BPV bezoek voor te bereiden. Mocht het leerproces stagneren dan is het mogelijk dat er vaker contact is tussen de LB-er en de werkbegeleider. Een werkbegeleider kan altijd telefonisch contact opnemen met de LB-er. De opleiding is te bereiken op het nummer: of

8 9

9 B. EXAMENMATERIAAL Zoals u al in het algemene informatie deel A hebt kunnen lezen hebben we de kerntaken en werkprocessen uitgewerkt in indicatoren. In de onderstaande paragrafen kunt u de indicatoren teruglezen zoals die gedurende de opleiding getoetst worden. Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak (ondersteuningsplan) Werkprocessen 1.1 : inventariseert de hulpvragen van de cliënt 1.2 : schrijft het plan van aanpak (ondersteuningsplan) 1.3 : specificeert het plan van aanpak (ondersteuningsplan) tot een activiteitenplan Competenties D: aandacht en begrip tonen E: samenwerken en overleggen J: formuleren en rapporteren K: vakdeskundigheid toepassen M: analyseren N: onderzoeken Q: plannen en organiseren R: op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten. Werkproces 1.1: inventariseert de hulpvragen van de cliënt. Competenties: D: aandacht en begrip tonen N: onderzoeken Indicatoren Competenties a. voert een gesprek teneinde relevante gegevens te verzamelen D b. krijgt relevante informatie van cliënten door belangstelling, betrokkenheid en D een actieve luisterhouding c. werkt functioneel samen met de cliënt bij het inventariseren zodat de cliënt D zich begrepen voelt d. maakt een verantwoorde keuze uit bronnen, methoden en technieken voor N het verzamelen van informatie e. observeert de cliënt planmatig N f. ordent alle verzamelde gegevens voor een volledig beeld van de situatie en wensen van de cliënt N 10

10 Werkproces1.2: schrijft het plan van aanpak Competenties: E: Samenwerken en overleggen M: analyseren J: formuleren en rapporteren Indicatoren Competenties a. Vraagt mening van collega s over de invulling van het ondersteuningsplan E b. Het ondersteuningsplan voldoet aan de professionele eisen E c. Creëert draagvlak voor het ondersteuningsplan in het (multidisciplinaire) E team d. Bouwt het ondersteuningsplan op een logische gestructureerde wijze op J e. formuleert beknopt, duidelijk en begrijpelijk en maakt duidelijk onderscheid J in hoofd- en bijzaken f. Draagt er zorg voor dat het ondersteuningsplan richtinggevend is voor de J begeleiding van de cliënt g. analyseert en selecteert de verzamelde gegevens op wensen, behoeften en M mogelijkheden h. combineert gegevens uit verschillende bronnen tot relevante informatie en formuleert op basis daarvan hulpvragen i. vertaalt deze hulpvragen naar hoofddoelen voor een duidelijk M ondersteuningsplan j. specificeert hoofddoelen naar subdoelen voor een realistisch en werkbaar ondersteuningsplan M Werkproces1.3: specificeert het plan van aanpak (ondersteuningsplan) tot een activiteitenplan. Competenties: J: formuleren en rapporteren K: vakdeskundigheid toepassen Q: plannen en organiseren R: op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten. Indicatoren Competenties a. specificeert subdoelen uit het ondersteuningsplan naar concrete J K werkdoelen b. vertaalt de werkdoelen naar een activiteitenplan J c. Bouwt het ondersteuningsplan op een logische gestructureerde wijze op J d. formuleert beknopt, duidelijk en begrijpelijk en maakt duidelijk onderscheid J in hoofd- en bijzaken e. Maakt bij het opstellen van het activiteitenplan keuzes voor activiteiten en K begeleidingsvormen op basis van de verzamelde gegevens f. Draagt er zorg voor dat het activiteitenplan richtinggevend is voor de J begeleiding van de cliënt g. Formuleert de werkdoelen SMART aansluitend bij de mogelijkheden van de Q cliënt en de organisatie h. stemt de activiteit af op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de R cliënt zodat deze zich kan vinden in de geboden ondersteuning 11

11 Kerntaak 2 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Werkprocessen 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied 2.5: Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven 2.6: Ondersteunt het sociale systeem Competenties A: beslissen en activiteiten initiëren B: aansturen C: begeleiden D: aandacht en begrip tonen E: samenwerken en overleggen F: ethisch en integer handelen H: overtuigen en beïnvloeden I : presenteren K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten Q: plannen en organiseren R: op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten T: instructies en procedures opvolgen U: omgaan met veranderingen en aanpassen V: met druk en tegenslag omgaan Werkproces: 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Competenties C: begeleiden D: aandacht en begrip tonen F: ethisch en integer handelen K: vakdeskundigheid toepassen Indicatoren Competentie a. Stimuleert de cliënt om gestelde doelen t.a.v. persoonlijk verzorging te bereiken C b. Geeft passende persoonlijke verzorging aan de cliënt zodat de C begeleidingsdoelen gerealiseerd worden c. Heeft een vertrouwensband opgebouwd door begrip te tonen tav voorkomen, D mening, gevoelens en persoonlijk hygiëne van de cliënt d. Stelt zich betrouwbaar op door discreet om te gaan met de privacy en door F gemaakte afspraken na te komen. e. handelt effectief, bekwaam en volgens hygiënische en ergonomische K voorschriften tijdens de persoonlijk verzorging van de cliënt 12

12 Werkproces: 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Competenties C: begeleiden L: materialen en middelen inzetten R: op de behoeften en verwachtingen van de cliënt richten T: instructies en procedures opvolgen Indicatoren Competentie a. Kiest, met de cliënt, situaties en activiteiten uit waarin hij zijn zelfredzaamheid kan C behouden of ontwikkelen b. Ondersteunt de cliënt tot zelfredzaamheid volgens het ondersteuningsplan C c. Maakt doelmatig en efficiënt gebruik van materialen, middelen en tijd en heeft L hierin een voorbeeldfunctie d. Sluit in de ondersteuning, leefsituatie en activiteiten aan bij de mogelijkheden en R behoeften van de cliënt en stelt zich flexibel op tav veranderingen e. werkt conform procedures en veiligheidsvoorschriften zodat geen onnodige T risico s ontstaan en uniformiteit in de ondersteuning gewaarborgd is Werkproces: 2.3 ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Competenties C: begeleiden D: aandacht en begrip tonen L: materialen en middelen inzetten Q: plannen en organiseren Indicatoren a. Biedt activiteiten aan waarbij de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd zodat deze bevorderd of behouden blijft b. Heeft inzicht in de gevoelens van de cliënt en biedt hulp op het gebied van werk, scholing en vrije tijd zodat de cliënt groeit in zijn sociale ontwikkeling c. Stimuleert de sociale ontwikkeling van de cliënt door waar mogelijk regelmatig constructieve feedback over zijn functioneren te geven d. Kiest methodisch voor middelen en materialen en kan deze onderhouden en inzetten zodat de activiteit veilig en efficiënt kan verlopen e. Plant op een methodische wijze activiteiten en acties voor de cliënt op het gebied van werk, scholing en vrije tijd Competentie C D C L Q 13

13 Werkproces: 2.4 Begeleidt cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Competenties C: Begeleiden E. Samenwerken en overleggen L. Materialen en middelen inzetten Q. Plannen en organiseren U. Omgaan met veranderingen en aanpassen Indicator Competentie a. Biedt op een methodische wijze activiteiten aan waardoor de ontwikkeling van de C cliënt gestimuleerd wordt b. Geeft waar mogelijk feedback op het gedrag van de cliënt waardoor de cliënt met C een positieve instelling de activiteit uitvoert en in zijn ontwikkeling wordt gestimuleerd c. Overlegt tijdens activiteiten over haar aanpak, schakelt tijdig hulp in bij E onverwachte situaties zodat de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding gewaarborgd is d. Kiest methodisch voor middelen en materialen en kan deze onderhouden en L inzetten zodat de activiteit veilig en efficiënt kan verlopen e. Plant, organiseert en monitort activiteiten op een methodische wijze Q f. Past handelen snel en flexibel aan bij agressie, lastige en/ of crisissituaties zodat U cliënten leren van de situatie en/of gevaar voor de betrokkenen en schade voorkomen wordt g. Voert interventies bij agressie, lastige en/ of crisissituaties uit volgens afspraken in U het plan van aanpak (ondersteuningsplan), de richtlijnen van de organisatie en wet- en regelgeving zodat cliënten leren van de situatie en/of gevaar voor de betrokkenen en schade voorkomen wordt Werkproces 2.5 ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven Competenties B: Aansturen H: Overtuigen en beïnvloeden K: Vakdeskundigheid toepassen Indicatoren Competentie a. Voorziet collega s en deskundigen van informatie en aanwijzingen waardoor de B cliënt een zo optimale regie over zijn leven kan voeren. b. Maakt resultaat afspraken met collega s, deskundigen en het sociale systeem B waardoor de cliënt een zo optimale regie over zijn leven kan voeren. c. Leidt op een methodische wijze gesprekken waardoor er draagvlak gecreëerd H wordt voor de manier waarop er regie gevoerd wordt over het leven van de cliënt d. Past gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toe K e. Draagt relevante onderdelen van haar expertise over aan betrokkenen zodat de K cliënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over het eigen leven of zodat andere betrokkenen de gewenste ondersteuning kunnen bieden f. Stimuleert de cliënt en andere betrokken in actie te komen zodat de cliënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over het eigen leven of zodat andere betrokkenen de gewenste ondersteuning kunnen bieden K 14

14 Werkproces 2.6 Ondersteunt het sociale systeem Competenties C: begeleiden K: vakdeskundigheid toepassen U: omgaan met verandering en aanpassen Indicatoren a. Geeft de personen uit het sociale netwerk van de cliënt gericht advies en mogelijkheden over de uitvoering van de ondersteuning zodat zij een rol willen en kunnen spelen in de ondersteuning van de cliënt b. Draagt haar kennis t.a.v. de begeleiding van de cliënt en zijn ziektebeeld over aan het sociale netwerk zodat ook zij de cliënt kunnen ondersteunen c. Past gedrag, omgangsvormen en communicatie aan op betrokkenen uit het sociale systeem zodat er een samenwerkingsrelatie kan ontstaan Competentie C K U Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie - en professiegebonden taken Werkprocessen 3.1: werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2: werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3: stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 3.4: voert coördinerende taken uit. 3.5: voert beheertaken 3.6: evalueert de geboden ondersteuning Competenties: D: aandacht en begrip tonen E: samenwerken en overleggen J: formuleren en rapporteren K: vakdeskundigheid toepassen M: analyseren Q: plannen en organiseren T: instructies en procedures opvolgen Y: bedrijfsmatig handelen Werkproces 3.1: werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen Indicatoren Competentie a. Houdt vakkennis en vaardigheden bij K b. Draagt de eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze aan collega s en K andere deskundigen c. Gebruikt feedback om van te leren K 15

15 d. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep K e. Werkt methodisch aan haar POP K Werkproces 3.2: werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Competenties: T: instructies en procedures opvolgen Indicator Competenties a. Handelt overeenkomstig wettelijke richtlijnen T b. Handelt overeenkomstig de voorgeschreven procedures en protocollen T c. Stimuleert andere om te werken volgens procedures en wettelijke richtlijnen T d. Werkt volgens kwaliteitszorgsystemen T e. Bewaakt systematisch de kwaliteit van de zorgverlening, signaleert en T rapporteert knelpunten Werkproces 3.3: stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Competenties: E: samenwerken en overleggen Q: plannen en organiseren Indicator Competenties a. Overlegt bij de uitvoering van de opvang en begeleiding tijdig met anderen en E raadpleegt anderen indien nodig. b. Weet wat de consequenties zijn van eigen acties en stelt zich zo op dat de E samenwerking in het team soepel verloopt. c. Geeft relevante informatie over de cliënt door aan het multidisciplinaire team, E zodat de gezamenlijke dienstverlening eenduidig en soepel verloopt. d. Levert een bijdrage aan de samenwerking in het team E e. Stelt duidelijke, haalbare doelen en prioriteiten in de werkzaamheden en in de Q overdracht rekening houdend met knelpunten, tijd en kwaliteit. Werkproces 3.4: voert coördinerende taken uit. Competenties: E: samenwerken en overleggen Q: plannen en organiseren Indicator Competenties a. toont waardering aan derden door bv. feedback E b. deelt kennis en ervaringen met derden E c. maakt functioneren van zichzelf en derden bespreekbaar E d. Zorgt voor voldoende mensen en middelen voor een optimale zorg E e. Maakt afspraken met derden om de continuïteit van de ondersteuning te Q garanderen f. Voldoet aan de wettelijke vereisten binnen de ondersteuning Q 16

16 Werkproces 3.5: Voert beheertaken uit Competenties: J: formuleren en rapporteren L: Materialen en middelen inzetten Y: Bedrijfsmatig handelen Indicatoren Competenties a. Verwerkt en registreert zorgvuldig alle benodigde (financiële) gegevens J b. Checkt regelmatig materialen en middelen en levert een bijdrage aan het L onderhoud c. Zorgt voor financiële registratie en verantwoording van zijn projecten en maakt Y regelmatig afwegingen tussen kosten en baten Werkproces 3.6: evalueert de geboden ondersteuning Competenties: D: aandacht en begrip tonen J: formuleren en rapporteren M: analyseren Indicatoren Competenties a. Vraagt de cliënt en derden naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de D geboden zorg en begeleiding en luistert aandachtig b. Brengt alle ingewonnen informatie in binnen de evaluatie D c. legt de bevindingen vast in een duidelijk en helder evaluatieverslag met J duidelijk gescheiden hoofd- en bijzaken d. analyseert alle gegevens en trekt conclusies of de geboden zorg en M begeleiding en de uitgevoerde coördinerende taken voldoen e. Concludeert of er voldoende voortgang is en komt zo nodig met haalbare M oplossingen 17

17 C. JAARPLANNING SCHOOLJAAR Periode 1 SW weeknr aug sept sept sept sept okt okt okt okt okt/nov nov ma di woe do vrij Periode 2 SW weeknr nov nov nov dec dec dec dec dec/jan jan jan jan ma di woe do vrij Periode 3 SW weeknr jan/febr febr febr febr febr/mrt mrt mrt mrt mrt apr apr ma di woe do vrij Periode 4 SW weeknr apr apr apr/mei mei mei mei mei juni juni jun jun jul ma di woe do vrij Schoolvakanties Les doorbrekende weken/ toets weken SW 5, 15, 25 en 34 Herexamenweek SW 39 Extra Toets momenten voor diplomakandidaten SW 8, 17, 27 en 36 inleveren praktijkexamens diplomakandidaten 18

18 19

19 D. URENREGISTRATIE De student houdt het aantal gewerkte uren zelf bij in het blokje van de juiste maand en dag. Heb je dus op 6 augustus 6½ uur gewerkt dan vul je in dat vakje 6½ in. Zie het voorbeeld in onderstaand schema. JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC ½ Totaal Werkdagen: aantal uren dat je BPV loopt per werkdag invullen in het juiste vakje. (Vakantie = V / Buitengewoon Verlof = O / Ziek = Z / Terugkomdag/lesdag = T) Wekelijks door de student in te vullen en aan het einde van de BPV ondertekent de praktijkbegeleider. BPV-Periode: van t/m Aantal totaal gewerkte BPV-uren:... uur Datum:... Naam en plaats BPV-instelling: Naam student:. Naam begeleider:... Studentnummer: (Handtekening student) (Handtekening praktijkbegeleider) 20

20 21

21 E. ACTIVITEITEN TIJDENS DE BPV SUMMA Welzijn De BPV is primair bedoeld om de student in de praktijk een beroep te laten leren. De student gaat dus tijdens de BPV, naast dat hij aan de slag gaat met de werkzaamheden op de BPV plaats, vooral aan de slag met zijn leerproces. De student werkt aan zijn leerproces met behulp van: POP De student werkt methodisch aan zijn Persoonlijk Ontwikkelings Plan, kortweg POP genoemd. De student beschrijft in zijn Persoonlijk Ontwikkeling Plan hoe hij op methodische wijze zijn leerproces vormgeeft. Zowel op school als op de BPV wordt de voortgang van zijn POP regelmatig besproken en moet de student zijn leerproces inzichtelijk kunnen maken. Portfolio In het portfolio bewaart de student alle bewijzen waarmee hij kan aantonen dat hij een competentie, indicator, werkproces en dus uiteindelijk een kerntaak beheerst. Integrale (stage) opdrachten: De rode draad van de opleiding vormen de integrale opdrachten. Deze opdrachten bereiden de student voor op de examens, waar de werkprocessen met de competenties door middel van indicatoren worden getoetst. Met behulp van deze integrale (stage) opdrachten gaat een student aan de slag met werkprocessen en competenties. Een integrale (stage) opdracht is een opdracht die leidt tot een beroepsproduct. Het uitvoeren van een integrale opdracht leidt tot het verwerven van de benodigde competenties. Tijdens het uitvoeren van integrale opdrachten loopt de student tegen leervragen aan, die op school invulling geven aan het onderwijs. Integrale opdrachten worden zowel vanuit school als ook vanuit de praktijk begeleid. De student voegt bij onderdeel E een kopie van de integrale opdrachten aan de BPV map toe waar hij op dit moment aan werkt. Als werkbegeleider kun je altijd vragen naar deze integrale opdrachten. Opdrachtenmagazijn Angerenstein: Naast integrale opdrachten uit te voeren in de praktijk leert de student het vak in de praktijk. Bij het aanleren van dit vak kan de student gebruik maken van opdrachten uit een opdrachtenmagazijn. Dit zijn gestructureerde opdrachten waarin studenten via competenties werken aan werkprocessen. De student kan in overleg met de loopbaanbegeleider opdrachten inzetten ter ondersteuning van zijn leerproces. De opdrachten uit het opdrachtenmagazijn zijn zo geformuleerd dat de student hier zelfstandig mee aan de slag kan. De student kan hier wel begeleiding bij vragen van zijn werkbegeleider. 22

22 Vaktaal Vaardigheden: Naast dat de student dient te bewijzen dat hij vakinhoudelijk het beroep beheerst moet de student gedurende de opleiding ook bewijzen dat hij algemene vaardigheden beheerst. Hierbij moet je denken aan Burgerschapsvaardigheden, Rekenvaardigheden en Taalvaardigheden. Aan het stuk taalvaardigheden wordt binnen de school gedurende de opleiding weer veel aandacht besteed. Maar ook op BPV willen we dat studenten laten zien dat ze beschikken over taalvaardigheden. Om studenten in dit stuk als werkbegeleider ook daar waar nodig te kunnen begeleiden hebben we als bijlage een ondersteunend document VTV toegevoegd. 23

23 F. WERKMODELLEN De term werkmodel wordt gebruikt voor gedragsaanwijzingen( wat moet ik precies doen, wat doe ik eerst, wat daarna, waar moet ik op letten) in de vorm van richtlijnen, methoden, check listen, procedures, protocollen, vuistregels, handelingsvoorschriften. In de opleiding komen verschillende werkmodellen aan bod. Een werkmodel is ontleend aan het aanpakken of oplossen van problemen in de beroepspraktijk en geeft aspecten van een beroepstaak aan. Wat mensen dagelijks doen bestaat meestal uit het toepassen van werkmodellen van veters strikken tot het voeren van een slecht nieuwsgesprek. Werkmodellen zijn de bron voor kennis die iedereen dagelijks nodig heeft en gebruikt om handelingen uit te voeren. Hieronder leest u de werkmodellen die gedurende de opleiding worden aangeboden: 1. Werkmodel POP Digitaal te vinden op: 2. Werkmodel Ondersteuningsplan Digitaal te vinden op: 3. Werkmodel projectplan Digitaal te vinden op: 4. Werkmodel vergaderen (agenda) Digitaal te vinden op: 5. Werkmodel vergaderen (notuleren) Digitaal te vinden op: 6. Werkmodel observeren Digitaal te vinden op: 7. Werkmodel gesprekken Digitaal te vinden op: 8. Werkmodel Inwerklogboek Digitaal te vinden op: 9. Werkmodel Intervisie incidentmethode Digitaal te vinden op: Werkmodellen reflectie Digitaal te vinden op: Werkmodel STAR Digitaal te vinden op: Werkmodel draaiboek Digitaal te vinden op: Werkmodel Schrijven van een verslag Digitaal te vinden op: 24

24 25

25 G. INTEGRALE OPDRACHTEN Zoals je al hebt kunnen lezen in onderdeel C werk jij als student aan de hand van integrale opdrachten. Om te voorkomen dat je als student met te veel integrale opdrachten tegelijkertijd aan de slag gaat worden de integrale opdrachten pas uitgedeeld op het moment dat je er aan toe bent. Dit niet vooraf uitdelen van integrale opdrachten geeft ons als school de mogelijkheid om integrale opdrachten regelmatig aan te kunnen passen en up to date te kunnen houden. Dit vraagt wel van jou als student dat je van integrale opdracht een kopie toevoegt aan dit onderdeel. Je werkbegeleider kan te allen tijde vragen naar de integrale opdrachten waar je op dat moment aan werkt. 26

26 27

27 H: BEOORDELING VAN DEZE BPV In leerjaar 1 BBL: Opleiding: MZ niveau 4 Begeleider Specifieke Doelgroepen Toetsvorm: Uitvoering: Duur: Begeleiding: Evaluatie: Beoordeling: Herexamen: Observatietoets bestaande uit twee onderdelen Op de BPV plaats 40 weken Begeleiding vindt plaats door: - Begeleider op de BPV - Loopbaanbegeleider Op de BPV plaats wordt de student 2x gedurende het leerjaar geëvalueerd. Deze evaluatie wordt ingevuld door de begeleider op de BPV. De 2 evaluatiemomenten plant de student, in overleg met de begeleider op de BPV, verdeeld over het leerjaar. De evaluatie gegevens worden besproken met de loopbaanbegeleider. Naar aanleiding van deze gegevens plant de student een BPV bezoek. In dit bezoek wordt de voortgang besproken tussen de student, de begeleider op de BPV en de loopbaanbegeleider. Een loopbaanbegeleider komt (minimaal) 2 maal langs gedurende het leerjaar. Op de BPV plek wordt de student beoordeeld. Deze beoordeling wordt ingevuld door de begeleider op de BPV. De beoordeling moet ingevuld zijn voor SW 35. Mocht de student een onvoldoende scoren dan kan hij er zorgen dat hij voor SW40 het gedrag kan ombuigen in een voldoende Inleiding: Hieronder ziet u de beoordeling van de BPV. De beoordeling bestaat uit 2 onderdelen, te weten: -1- Beoordeling Basishouding BPV In de beoordeling wordt uitgegaan van een aantal competenties, zie hoofdstuk B. -2- Ontwikkelingsgerichte¹ toets BPV leerjaar 1 van de opleiding BBL. In deze toets worden de indicatoren gebruikt uit het examendocument, zie hoofdstuk B. In leerjaar 1 worden nog niet alle indicatoren getoetst. Hierin is een selectie gemaakt van indicatoren. Deze selectie is gemaakt op basis van de theorie en opdrachten uit leerjaar 1. Deze indicatoren komen elk jaar terug. Elk jaar wordt dit aangevuld met voor dat jaar relevante indicatoren. De indicatoren die niet getoetst worden zijn gearceerd. Aan het eind van de opleiding dient de student dus alle indicatoren te beheersen. Uitleg Beoordeling Basishouding BPV De student wordt beoordeeld op zijn basishouding gedurende de BPV. De basishouding is uitgewerkt in de indicatoren van een aantal competenties. In deze toets moet de student gaan bewijzen dat hij de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De beoordeling basishouding BPV wordt ingevuld door de begeleider op de BPV Per indicator kan de student gaan scoren. De student kan een 1, 2, 3 of 4 scoren. Concreet betekent dit: 1= Indicator wordt niet/onvoldoende gezien, student weet het niet/kan het niet 2= Indicator wordt soms gezien, student weet/kan het nog onvoldoende 28

28 3= Indicator wordt regelmatig gezien, student weet/kan voldoende maar heeft soms nog enige aansturing nodig 4= Indicator wordt veelvuldig gezien bij de student: student handelt zelfstandig en vanuit eigen initiatief Uitleg Ontwikkelingsgerichte toets BPV De student wordt getoetst door middel van de ontwikkelingsgerichte toets BPV. In deze toets moet de student gaan bewijzen dat hij de beschreven indicatoren op voldoende wijze beheerst op de werkvloer. Dit is een voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De ontwikkelingsgerichte toets BPV leerjaar wordt ingevuld door de begeleider op de BPV Per indicator kan de student gaan scoren. De student kan een 1, 2, 3 of 4 scoren. Concreet betekent dit: 1 = De student voldoet niet aan het omgeschreven item 2 = De student heeft bewezen dat hij dit item door middel van aansturing van een begeleider kan uitvoeren (begrijpen en toepassen) 3 = De student heeft bewezen dat hij dit item onder supervisie van een begeleider zelfstandig kan uitvoeren (integreren) 4 = De student voldoet op eindniveau aan dit item. Hij zou dat onderdeel van het beroep zelfstandig en zonder enkele vorm van begeleiding uit kunnen voeren (verbeteren) In bijlage 2 vindt u een ondersteuningsdocument. Dit document kan u ondersteunen met het bepalen op welk niveau een student functioneert. Evalueren en beoordelen: Gedurende het gehele leerjaar wordt de student tweemaal geëvalueerd en eenmaal beoordeeld. De 2 evaluatiemomenten plant de student in overleg met de begeleider op de BPV. Evaluatie A dient ingevuld te worden voor Schoolweek 20. Evaluatie B dient ingevuld te worden voor Schoolweek 30. De beoordeling is in SW 35. Bij de beoordeling dient elke pagina te worden geparafeerd door de student en de werkbegeleider. Tot slot moeten op de laatste pagina van deze toets de student, de werkbegeleider en de LB-er deze toets ook nog voor akkoord tekenen. Cesuur Beoordeling Basishouding: Om door te kunnen gaan naar leerjaar 2 moet de student BBL voldoen aan de volgende eisen: Voor minimaal 12 van de 16 indicatoren is een 3 gescoord Een 1 mag niet gescoord worden Per categorie mag je maximaal maar een keer een 2 scoren Voor de indicatoren Je houdt je aan afspraken en Met feedback omgaan is de score minimaal een 3. Cesuur ontwikkelingsgerichte toets BPV: De student BBL zal aan het eind van leerjaar 1 in de ontwikkelingsgerichte BPV toets op alle indicatoren minimaal een 2 moeten scoren om door te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. 29

29 Het kan zo zijn dat een werkproces op een bepaalde werkplek niet voorkomt. Het is dan niet de bedoeling dat dat werkproces beoordeeld wordt. In dat geval gaat de student uitstel aanvragen voor dat werkproces bij de LB-er. Let wel dit kan slechts voor 1 werkproces en in de volgende BPV zal de student alsnog aan dit werkproces moeten gaan werken. Hij zal in de volgende BPV dan ook op leerjaar 2 niveau aan dat werkproces moeten voldoen. Tot slot: Om voort te kunnen gaan naar volgende schooljaar moet de student en voor de beoordeling basishouding en voor de ontwikkelingsgerichte BPV toets een voldoende halen. Mocht de student een onvoldoende scoren dan zijn er een aantal mogelijkheden: - de toets wordt verlengd tot sw 40 als het reëel is om te verwachten dat de student dan alsnog een voldoende kan scoren; - de opleiding wordt beëindigd; - de student gaat naar de opleiding MMZ. 30

30 31

31 1.BEOORDELING BASISHOUDING BPV Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Leerjaar 1 BBL Naam student: Student nummer: BPV instelling: Werkbegeleider: LB-er: BASISHOUDING Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling C: Begeleiden A B C D E Je kunt interesse tonen in de ander, luisteren, en doorvragen Je kunt overleggen over te stellen doelen en daar duidelijke afspraken over maken Je kunt de ander ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen Je kunt stimuleren Je kunt iemand vertrouwen geven D: Aandacht en begrip tonen A B C D E Je kunt jezelf presenteren Je kunt de effecten van je eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee omgaan Je kunt oprecht begrip hebben voor de gevoelens van anderen Je kunt respect tonen voor de persoonlijkheid en mogelijkheid van anderen Je kunt je verdraagzaam opstellen als iemand een andere mening heeft E: Samenwerken en overleggen A B C D E Je houdt je aan afspraken Je kunt indien nodig hulp aan anderen vragen. Je kunt hulp bieden en meedenken Je kunt openstaan voor de ideeën van anderen, goed luisteren en de andere ruimte geven om zich uit te spreken Je kunt goed met feedback omgaan J: Formuleren en rapporteren A Je kunt je taalgebruik aanpassen aan de doelgroep Voor toelichting van de bovenstaande indicatoren verwijzen we naar de bijlage Algemene beroepshouding Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: 32

32 Voldoende Beoordeling: Onvoldoende (omcirkelen wat van toepassing is) Bij beoordeling paraferen: Paraaf werkbegeleider Paraaf Student Paraaf LB-er Datum/ periode: 33

33 2.ONTWIKKELINGSGERICHTE TOETS BPV Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Leerjaar 1 BBL Naam student: Student nummer: BPV instelling: Werkbegeleider: LB-er: Kerntaak 1 Opstellen van een plan van aanpak (ondersteuningsplan) Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling Werkproces 1.1: inventariseert de hulpvragen van de cliënt A B C D E F voert een gesprek teneinde relevante gegevens te verzamelen krijgt relevante informatie van cliënten door belangstelling, betrokkenheid en een actieve luisterhouding werkt functioneel samen met de cliënt bij het inventariseren zodat de cliënt zich begrepen voelt maakt een verantwoorde keuze uit bronnen, methoden en technieken voor het verzamelen van informatie observeert de cliënt planmatig ordent alle verzamelde gegevens voor een volledig beeld van de situatie en wensen van de cliënt Werkproces1.2: schrijft het plan van aanpak A B C D E F G H I J vraagt mening van collega s over de invulling van het ondersteuningsplan¹ het ondersteuningsplan voldoet aan de professionele eisen creëert draagvlak voor het ondersteuningsplan in het (multidisciplinaire) team bouwt het ondersteuningsplan op een logische gestructureerde wijze op formuleert beknopt, duidelijk en begrijpelijk en maakt duidelijk onderscheid in hoofd- en bijzaken draagt er zorg voor dat het ondersteuningsplan richtinggevend is voor de begeleiding van de cliënt analyseert en selecteert de verzamelde gegevens op wensen, behoeften en mogelijkheden combineert gegevens uit verschillende bronnen tot relevante informatie en formuleert op basis daarvan hulpvragen vertaalt deze hulpvragen naar hoofddoelen voor een duidelijk ondersteuningsplan specificeert hoofddoelen naar subdoelen voor een realistisch en werkbaar ondersteuningsplan Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 34

34 Werkproces1.3: specificeert het plan van aanpak (ondersteuningsplan) tot een activiteitenplan. A specificeert subdoelen uit het ondersteuningsplan naar concrete werkdoelen¹ B vertaalt de werkdoelen naar een activiteitenplan C bouwt het ondersteuningsplan op een logische gestructureerde wijze op D formuleert beknopt, duidelijk en begrijpelijk en maakt duidelijk onderscheid in hoofd- en bijzaken E maakt bij het opstellen van het activiteitenplan keuzes voor activiteiten en begeleidingsvormen op basis van de verzamelde gegevens F draagt er zorg voor dat het activiteitenplan richtinggevend is voor de begeleiding van de cliënt G formuleert de werkdoelen SMART aansluitend bij de mogelijkheden van de cliënt en de organisatie H stemt de activiteit af op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt zodat deze zich kan vinden in de geboden ondersteuning Kerntaak 2 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Werkproces: 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging A stimuleert de cliënt om gestelde doelen tav persoonlijk verzorging te bereiken B geeft passende persoonlijke verzorging aan de cliënt zodat de begeleidingsdoelen gerealiseerd worden C heeft een vertrouwensband opgebouwd door begrip te tonen tav voorkomen, mening, gevoelens en persoonlijk hygiëne van de cliënt D stelt zich betrouwbaar op door discreet om te gaan met de privacy en door gemaakte afspraken na te komen. E handelt effectief, bekwaam en volgens hygiënische en ergonomische voorschriften tijdens de persoonlijk verzorging van de cliënt Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 35

35 Werkproces: 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden A kiest, met de cliënt, situaties en activiteiten uit waarin hij zijn zelfredzaamheid kan behouden of ontwikkelen B ondersteunt de cliënt tot zelfredzaamheid volgens het ondersteuningsplan C maakt doelmatig en efficiënt gebruik van materialen, middelen en tijd en heeft hierin een voorbeeldfunctie D sluit in de ondersteuning, leefsituatie en activiteiten aan bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt en stelt zich flexibel op tav veranderingen E werkt conform procedures en veiligheidsvoorschriften zodat geen onnodige risico s ontstaan en uniformiteit in de ondersteuning gewaarborgd is Werkproces: 2.3 ondersteunt de cliënt bij dagbesteding A biedt activiteiten aan waarbij de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd zodat deze bevorderd of behouden blijft B heeft inzicht in de gevoelens van de cliënt en biedt hulp op het gebied van werk, scholing en vrije tijd zodat de cliënt groeit in zijn sociale ontwikkeling C stimuleert de sociale ontwikkeling van de cliënt door waar mogelijk regelmatig constructieve feedback over zijn functioneren te geven D kiest methodisch voor middelen en materialen en kan deze onderhouden en inzetten zodat de activiteit veilig en efficiënt kan verlopen E plant op een methodische wijze activiteiten en acties voor de cliënt op het gebied van werk, scholing en vrije tijd Werkproces: 2.4 Begeleidt cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied A biedt op een methodische wijze activiteiten aan waardoor de ontwikkeling van de cliënt gestimuleerd wordt¹ B geeft waar mogelijk feedback op het gedrag van de cliënt waardoor de cliënt met een positieve instelling de activiteit uitvoert en in zijn ontwikkeling wordt gestimuleerd C overlegt tijdens activiteiten over haar aanpak, schakelt tijdig hulp in bij onverwachte situaties zodat de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding gewaarborgd is D kiest methodisch voor middelen en materialen en kan deze onderhouden en inzetten zodat de activiteit veilig en efficiënt kan verlopen E plant, organiseert en monitort activiteiten op een methodische wijze Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 36

36 F past handelen snel en flexibel aan bij agressie, lastige en/ of crisissituaties zodat cliënten leren van de situatie en/of gevaar voor de betrokkenen en schade voorkomen wordt¹ G voert interventies bij agressie, lastige en/ of crisissituaties uit volgens afspraken in het plan van aanpak (ondersteuningsplan), de richtlijnen van de organisatie en wet- en regelgeving zodat cliënten leren van de situatie en/of gevaar voor de betrokkenen en schade voorkomen wordt Werkproces 2.5 ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven A voorziet collega s en deskundigen van informatie en aanwijzingen waardoor de cliënt een zo optimale regie over zijn leven kan voeren B maakt resultaat afspraken met collega s, deskundigen en het sociale systeem waardoor de cliënt een zo optimale regie over zijn leven kan voeren. C leidt op een methodische wijze gesprekken waardoor er draagvlak gecreëerd wordt voor de manier waarop er regie gevoerd wordt over het leven van de cliënt D past gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toe E draagt relevante onderdelen van haar expertise over aan betrokkenen zodat de cliënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over het eigen leven of zodat andere betrokkenen de gewenste ondersteuning kunnen bieden F stimuleert de cliënt en andere betrokken in actie te komen zodat de cliënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over het eigen leven of zodat andere betrokkenen de gewenste ondersteuning kunnen bieden Werkproces 2.6 Ondersteunt het sociale systeem A B C geeft de personen uit het sociale netwerk van de cliënt gericht advies en mogelijkheden over de uitvoering van de ondersteuning zodat zij een rol willen en kunnen spelen in de ondersteuning van de cliënt draagt haar kennis tav de begeleiding van de cliënt en zijn ziektebeeld over aan het sociale netwerk zodat ook zij de cliënt kunnen ondersteunen past gedrag, omgangsvormen en communicatie aan op betrokkenen uit het sociale systeem zodat er een samenwerkingsrelatie kan ontstaan Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 37

37 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie - en professiegebonden taken Werkproces 3.1: werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep A houdt vakkennis en vaardigheden bij B draagt de eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze aan collega s en andere deskundigen¹ C gebruikt feedback om van te leren D levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep E werkt methodisch aan haar POP Werkproces 3.2: werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg A handelt overeenkomstig wettelijke richtlijnen B handelt overeenkomstig de voorgeschreven procedures en protocollen C stimuleert andere om te werken volgens procedures en wettelijke richtlijnen D werkt volgens kwaliteitszorgsystemen E bewaakt systematisch de kwaliteit van de zorgverlening, signaleert en rapporteert knelpunten Werkproces 3.3: stemt de werkzaamheden af met betrokkenen A B C D E overlegt bij de uitvoering van de opvang en begeleiding tijdig met anderen en raadpleegt anderen indien nodig. weet wat de consequenties zijn van eigen acties en stelt zich zo op dat de samenwerking in het team soepel verloopt. geeft relevante informatie over de cliënt door aan het multidisciplinaire team, zodat de gezamenlijke dienstverlening eenduidig en soepel verloopt. levert een bijdrage aan de samenwerking in het team stelt duidelijke, haalbare doelen en prioriteiten in de werkzaamheden en in de overdracht rekening houdend met knelpunten, tijd en kwaliteit. Evaluatie A Evaluatie B Beoordeling Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 38

38 Werkproces 3.4: voert coördinerende taken uit A toont waardering aan derden door bv. feedback¹ B deelt kennis en ervaringen met derden C D E F maakt functioneren van zichzelf en derden bespreekbaar zorgt voor voldoende mensen en middelen voor een optimale zorg maakt afspraken met derden om de continuïteit van de ondersteuning te garanderen voldoet aan de wettelijke vereisten binnen de ondersteuning Werkproces 3.5: Voert beheertaken uit A verwerkt en registreert zorgvuldig alle benodigde (financiële) gegevens B checkt regelmatig materialen en middelen en levert een bijdrage aan het onderhoud C zorgt voor financiële registratie en verantwoording van zijn projecten en maakt regelmatig afwegingen tussen kosten en baten Werkproces 3.6: evalueert de geboden ondersteuning A vraagt de cliënt en derden naar hun ervaringen, ideeën en gevoelens over de geboden zorg en begeleiding en luistert aandachtig B brengt alle ingewonnen informatie in binnen de evaluatie C legt de bevindingen vast in een duidelijk en helder evaluatieverslag met duidelijk gescheiden hoofd- en bijzaken D analyseert alle gegevens en trekt conclusies of de geboden zorg en begeleiding en de uitgevoerde coördinerende taken voldoen E concludeert of er voldoende voortgang is en komt zo nodig met haalbare oplossingen Bij beoordeling paraferen Paraaf student: Paraaf Werkbegeleider: ¹ Gearceerde indicatoren in deze toets worden dit jaar niet beoordeeld 39

39 Ondertekening MZ niveau 4 persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Ontwikkelingsgerichte toets BBL leerjaar 1 Naam student: Student nummer: BPV instelling: Werkbegeleider: LB-er: Voor akkoord: (handtekening) Evaluatie A Datum: Datum: Datum: Werkbegeleider Student LB-er Evaluatie B Voor akkoord: (handtekening) Datum: Datum: Datum: Werkbegeleider Student LB-er Beoordeling Voldoende - Onvoldoende (omcirkelen wat van toepassing is) Voor akkoord: (handtekening) Datum: Datum: Datum: Werkbegeleider Student LB-er 40

40 41

41 I. BIJLAGEN BIJLAGE 1: Gespreksformulier BPV- bezoek Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Naam student: Groep/ klas: Naam LB-er: Naam Praktijkorganisatie: Naam Praktijkbegeleider: Basishouding Kerntaak 1 Kerntaak 2 42

42 Kerntaak 3 Algemene opmerkingen: Datum: Ondertekening: Praktijkbegeleider Student LB-er 43

43 BIJLAGE 2: ONDERSTEUNINGSDOCUMENT BPV TOETS Wat mag je van een leerling/stagiair verwachten? Met dit schema kun je door een aantal vragen te stellen kijken op welk niveau de leerling/stagiair zit Dit schema is een hulpmiddel om te kijken waar iemand staat en wat je mag verwachten. Het is geen beoordelingsinstrument. Begrijpen Toepassen Integreren Verbeteren Wil weten Vraagt / bevragen Uitleggen Bekend met Herkennen Benoemen Ziet Bespreekt wat hij niet snapt Informeert Weet Oriënteert Volgt Kan bedenken Heeft door dat.. Voelt in/aan Omschrijft Geeft definitie Op de hoogte van Heeft besef van Toont belangstelling Empatisch vermogen Raadpleegt Ondervindt Is nieuwsgierig Is leergierig Luistert Let op Bevestigt Komt afspraken na Neemt initiatief Laat zien Voert uit Pakt aan Werkt volgens protocollen Maakt gebruik van Hanteert Bepaalt Weegt af Houdt toezicht op Kan uitleggen Brengt in Presenteert Legt voor Spant zich in Oefent / herhaalt Verzamelt Doet voor Komt afspraken na Levert aan Presteert Oefent uit Raadpleegt Vermeldt Onderbouwd acties Overlegt Reflecteert Schikt Helpt Betrekt Signaleert Houdt rekening met Kijkt kritisch Ziet gevolgen Legt verbanden Koppelen theorie en praktijk Ziet overeenkomsten en verschillen Inzicht Geeft betekenis aan Brengt samen Coördineert Ziet processen Doorziet Kijkt kritisch Onderzoekt Controleert Heeft mening Visie Kan beredeneren Varieert Wijkt af Brengt over Zet om Verwacht Verbindt Volgt een proces Verklaart Legt uit Verwijst Vergelijkt Combineert Brengt ordening aan Kent grens Werkt samen Weegt af Onderscheidt Toetst Bewaakt Overweegt Ziet knelpunten Kan omgaan met weerstanden Kan veranderingen aanbrengen op strategieën Probleem oplossen Ziet valkuilen Analyseert Heeft ideeën Oordeel Doet voorstellen Ziet toe op Voegt toe Controleert Onderzoekt Verandert Twijfelt Weegt af Ziet tegenstellingen Herkent talent (bij anderen en zichzelf) Herstelt Vervangt Probeert uit Bevordert Bedankt Corrigeert Spreekt uit Enthousiasmeert Zet anderen aan tot.. Weerlegt Improviseert Flexibel Confronteert Onderhandelt 44

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BBL SCHOOLJAAR 2012-2013 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600 INHOUDSOPGAVE: A.

Nadere informatie

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600.

Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. OPLEIDING: PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2013-2014 Summa Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040 269 5300 / 040 269 5600. INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015

BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV-BOEK, LEERJAAR 2 BOL SCHOOLJAAR 2014-2015 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN BPV WERKBOEK, LEERJAAR 3 BOL EN BOL18+ SCHOOLJAAR Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven INHOUDSOPGAVE: Summa welzijn A. ALGEMENE INFORMATIE KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016

BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN SPECIALISATIE ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER BPV-BOEK, LEERJAAR 3 BBL SCHOOLJAAR SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven 040-2695300

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014. SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven OPLEIDING MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2013-2014 SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven mail: bpv-wa-mz@summacollege.nl INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van aanpak, dak- en thuislozenopvang

Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van aanpak, dak- en thuislozenopvang Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt D Snoezelruimte, kinderdagverblijf, meervoudig complex gehandicapt, plan van Prestatie-indicatoren De

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1, 2, 3 INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER: niveau 3 B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN C. JAARPLANNING D. URENREGISTRATIE

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK

OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK OPLEIDING VOORSCHAKELTRAJECT WELZIJN BPV WERKBOEK 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Voorschakeltraject Welzijn...3 2.1 Kerntaken....3 3.1 BPV Gids...4 4.1 Beëindiging BPV...4 5.1 Begeleiding

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum, sociale werkplaats, diverse woonvormen

Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum, sociale werkplaats, diverse woonvormen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Levensboek Project Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum,

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015

Naam Student. Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk. Naam BPV-instelling. Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek BPV Sociaal-Cultureel Werk Naam Student Naam BPV-instelling Leerjaar 3 BOL/Bol18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk 2014-2015 Werkboek SCW leerjaar 3 BOL/BOL18+ BBL 2014-2015 BPV Werkboek

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Gezondheid, ziekte en besmetting Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk

Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 1 Naam student Naam BPV-instelling Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2013 2014-2015 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk Leerjaar

Nadere informatie

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling

Welzijn. Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk. Naam student. Naam BPV-instelling 1 Naam student Naam BPV-instelling Welzijn Leerjaar 2 BOL, BOL18+ en BBL Opleiding Sociaal-Cultureel Werk Cohort 2012 2013-2014 Werkboek BPV Sociaal Cultureel Werk 2 BPV-Werkboek Sociaal Cultureel Werk

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Handleiding voor het werken met de waarderingsformulieren Binnen het convenant Kinderopvang is afgesproken dat de Amsterdamse ROC s in samenwerking

Nadere informatie

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling.

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling. Goed voorbereid! Kerntaken en werkprocessen JZ en SCW Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak - Inventariseert de vraag naar SCW/JZ - Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS

OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 4 BPV GIDS, LEERJAAR 1, 2, 3, 4 EN KOPKLAS INHOUDSOPGAVE: A. ALGEMENE INFORMATIE PEDAGOGISCH WERKER niveau 4 Kinderopvang B. KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN INDICATOREN

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3

Summa College Welzijn OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 OPLEIDING PEDAGOGISCH WERKER NIVEAU 3 BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 2 3 1 Inhoudsopgave 1. Opleiding pedagogisch werk (PW) niveau 3... 3 2. Kerntaken en werkprocessen.... 4 3. Indicatoren per werkproces van

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere De pedagogisch medewerker 3 kinderopvang inventariseert

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie