Algemene Voorwaarden. (laatste update: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden (laatste update: ) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr en wordt hierna aangeduid als Tradzster. Tradzster beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming en is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 2. Communicatie De taal waarin tussen de cliënt en Tradzster wordt gecommuniceerd, is Nederlands. Tradzster is bereikbaar via volgende communicatiemiddelen: telefoon: , fax: postadres: Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland website: 3. Effectenrekening Tradzster heeft een overeenkomst gesloten met Interactive Brokers (U.K.) Limited (met zetel te Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, United Kingdom), hierna IB genoemd. IB is bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming die beschikt over een vergunning van de bevoegde toezichthouder van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waaraan het op basis van een zogenoemd Europees paspoort is toegestaan om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen). IB staat onder toezicht van de Financial Services Authority (FSA, en is geregistreerd onder nummer Interactive Brokers (U.K.) Limited is een dochter van het Amerikaanse Interactive Brokers Group LLC. De overeenkomst tussen Tradzster en IB voorziet erin dat Tradzster namens de cliënt een rekening kan openen bij IB voor rekening en risico van de cliënt. Tradzster treedt hierbij op als introducerende partij (Introducing Broker) en zal de cliënt informatie bezorgen omtrent het handelsplatform van IB waarop de cliënt orders kan inleggen. IB verzorgt en beheert de handelsfaciliteiten op basis van het online handelsplatform en draagt tevens zorg voor de afhandeling van de daarop verrichte transacties, het beheer van de rekening waarover de transacties worden afgehandeld en de bewaring van gelden en financiële instrumenten. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Tradzster om namens de cliënt en voor rekening en risico van de cliënt een effectenrekening te (doen) openen en aan te houden bij IB, inclusief een marginrekening, en de daarvoor benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en de cliënt anderzijds als gevolmachtigde van de cliënt te ondertekenen. Tradzster gebruikt hiervoor de gegevens die door de cliënt worden verstrekt in de openingsdocumenten van Tradzster. De cliënt verklaart dat hij de openingsdocumenten correct en naar waarheid heeft ingevuld en geeft Tradzster de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken om de effectenrekening bij IB namens de cliënt en voor rekening en risico van de cliënt te openen. De in het Engels opgestelde cliëntenovereenkomst en clearingovereenkomst tussen IB en de cliënt is terug te vinden op De cliënt verklaart hierbij de inhoud van deze overeenkomst te hebben ontvangen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en akkoord bevonden. De inhoud van deze overeenkomsten van IB is te allen tijde bindend en heeft bij strijdigheid met deze algemene voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden. Een Nederlandstalige vertaling van deze Engelstalige overeenkomsten is ter informatie terug te vinden op Tradzster verstrekt geen enkele garantie dat de cliënt door IB wordt aanvaard als cliënt en dat hem/haar toegang zal worden verschaft tot het online handelsplatform. De cliënt geeft aan Tradzster de uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen met betrekking tot de rekening van de cliënt bij IB te verrichten die nodig zijn voor de dienstverlening aan de cliënt. De cliënt erkent dat Tradzster geen controle uitoefent op de handelingen die worden verricht door IB of op derden waarop IB eventueel een beroep doet. Tradzster kan om deze reden niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen van IB of derden waarop IB een beroep doet. De cliënt verklaart dat hij/zij Tradzster onverwijld schriftelijk (via post of e- mail) op de hoogte brengt indien één of meerdere gegevens die zijn ingevuld op de openingsdocumenten veranderd zijn (met uitzondering van gegevens met betrekking tot zijn/haar beleggingservaring). Tradzster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingen die achteraf gedaan worden door de cliënt in zijn/haar account (middels zijn/haar account management) en de gevolgen die voortvloeien uit deze aanpassingen alsook voor enige discrepanties tussen de reële situatie van de cliënt en zijn/haar gegevens in zijn/haar account management. Het minimaal te storten bedrag om een rekening te openen via Tradzster bedraagt euro of het equivalent in effecten of een andere valuta. De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Om een marginrekening te openen, dient de cliënt minstens 21 jaar te zijn. Een marginrekening is noodzakelijk om te kunnen handelen in opties, futures of effecten die niet noteren in euro. Wegens de grotere flexibiliteit en de grotere handelsmogelijkheden, zal Tradzster - indien passend bij de kennis en ervaring van de cliënt - steeds een marginrekening openen voor de cliënt. Cliënten die geen marginrekening wensen te openen, dienen dit uitdrukkelijk te vermelden aan Tradzster. 4. Execution Only De cliënt handelt op eigen initiatief op basis van Execution Only -dienstverlening en accepteert alle uitvoeringen die overeenkomen met zijn orderinstructies en passen binnen het orderuitvoeringsbeleid van IB. Orderinstructies kunnen via het online handelsplatform worden ingegeven, via mail aan of telefonisch aan Bij opdrachten via mail of telefonisch geeft de cliënt volmacht aan Tradzster om de order voor zijn/haar rekening en risico uit te voeren waarbij er geen garantie gegeven kan worden op (onmiddellijke) invoering van de order in de markt. Tradzster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het vertraagd of niet ingeven van orders in de markt die via mail of telefonisch worden doorgegeven en voor de eventuele verliezen of gederfde winsten die hieruit voortvloeien. Tradzster verstrekt geen beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van Tradzster mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van Tradzster zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. Bij haar dienstverlening van execution only is Tradzster niet verplicht om te beoordelen of door de cliënt voorgenomen transacties (met gebruikmaking van het handelsplatform van IB) passend zijn gelet op het profiel van de cliënt. Tradzster zal een dergelijke beoordeling ook niet maken. Onder omstandigheden (meer in het bijzonder bij voorgenomen belegging in opties en futures) is Tradzster mogelijk wel verplicht om te beoordelen of de dienstverlening door Tradzster passend is gelet op de kennis en ervaring van cliënt. Waar aangewezen zal Tradzster deze beoordeling maken, dan wel aangeven dat zij over onvoldoende informatie beschikt om deze beoordeling te maken. Als Tradzster oordeelt dat haar dienstverlening voor een cliënt gelet op diens kennis en ervaring niet passend is, zal zij in beginsel aan deze cliënt geen diensten verlenen. Tradzster is tevens gerechtigd om een cliënt zonder opgaaf van reden niet te accepteren. 5. Automatisch handelen Automatisch Handelen via Tradzster is een dienst waarbij de cliënt een abonnement neemt bij een derde partij (de Signaalleverancier) op basis waarvan deze

2 Signaalleverancier aan- en verkoopsignalen op nietgeïndividualiseerde basis afgeeft. Deze signalen worden vervolgens via een beveiligde software automatisch uitgevoerd in de effectenrekening van de cliënt, zonder tussenkomst van Tradzster. Automatisch Handelen, betreft dienstverlening in de vorm van Execution Only en kan in geen enkel geval beschouwd worden als beleggingsadvies of vermogensbeheer. De cliënt volgt een reeks van ordersignalen en is de enige verantwoordelijke voor het al dan niet volgen van deze signalen, de producten die daarbij gevolgd worden en de aantallen waarin daarbij gehandeld wordt. Alle transacties die uitgevoerd worden in de effectenrekening van de cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. De cliënt kan op elk moment voor zijn/haar effectenrekening rechtstreeks een order inleggen via het handelssysteem. De cliënt verklaart zelf te hebben onderzocht of zijn/haar beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen. Tradzster kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen die de cliënt maakt bij het volgen van automatische signalen. De cliënt verklaart dat hij/zij een bewuste keuze maakt van welke Signaalleverancier en welke signalen hij/zij wil volgen. De cliënt is verantwoordelijk voor deze keuze en verklaart op de hoogte te zijn van het risico dat gepaard gaat bij de gekozen signalen. De cliënt verklaart te weten dat Automatisch Handelen veel transacties met zich kan meebrengen waardoor de transactiekosten een negatieve invloed hebben op het rendement van de belegging. 6. bij beleggen De cliënt is zich bewust van de risico s die gepaard gaan met beleggen en handelen in financiële instrumenten (waaronder -maar niet beperkend tot - aandelen, turbo s, sprinters, speeders, obligaties, opties, futures, valuta), de werking van een marginrekening en short gaan (effecten verkopen die niet in het bezit zijn van de cliënt). De cliënt is zich bewust van de bijzondere risico s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten in het algemeen en meer specifiek via internet, alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De cliënt is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De cliënt is er zich van bewust dat Tradzster en IB in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen en/of gederfde winsten die de cliënt lijdt door handel in financiële instrumenten. De cliënt verklaart het eventueel financieel verlies door de handel in financiële instrumenten te kunnen dragen. Tradzster is niet verplicht de beleggingen van de cliënt op te volgen en de cliënt op de hoogte te brengen van eventuele beleggingsverliezen die de cliënt dreigt op te lopen. Tradzster en/of IB zijn niet verplicht de cliënt op de hoogte te stellen indien de marginvereisten in de rekening van de cliënt niet vervuld zijn voordat er automatisch posities in de rekening van de cliënt gesloten worden. IB heeft het recht maar niet de verplichting om zonder voorafgaande verwittiging één of meerdere posities in de rekening van de cliënt te liquideren om de rekening van de cliënt aan de marginvereisten te laten voldoen. Noch Tradzster noch IB kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen of gederfde winsten ten gevolge van een dergelijke liquidatie. De cliënt erkent op de hoogte te zijn gebracht door Tradzster met betrekking tot de kenmerken en de risico s die financiële instrumenten in het algemeen met zich meebrengen alsook het risico dat verbonden is aan een marginrekening. In bijlage en op is een beschrijving van de werking en de risico s van financiële instrumenten terug te vinden alsook een beschrijving van de risico s van een marginrekening. De cliënt verklaart de inhoud van deze documenten te hebben ontvangen of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen. De inhoud van deze documenten is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te hebben in de werking van de beleggingsrisico s verbonden aan één of meerdere financiële instrumenten en/of de werking van een marginrekening. De cliënt erkent op de hoogte te zijn gebracht door Tradzster met betrekking tot de kenmerken en de risico s van daytrading. Daytrading is doorgaans niet geschikt voor iemand met beperkte middelen en beperkte investerings- en handelservaring en lage risicotolerantie. IB zal een rekening beschouwen als een rekening gebruikt door een daytrader als deze vier day trades uitvoert binnen een periode van vijf dagen. Daytraden is het kopen en verkopen van een aandeel of aandelenoptie op dezelfde dag. Daytrading is volgens de Amerikaanse wetgeving niet toegestaan tenzij de rekening een minimale waarde vertegenwoordigt van dollar. Deze beperking geldt niet voor daytraden in niet-amerikaanse effecten. Om in opties en futures te kunnen handelen, dient de totale waarde van aandelen plus liquiditeiten na de transactie minstens dollar (of het equivalent ervan in een andere munt) te bedragen. 7. Cliëntclassificatie Conform de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID), worden beleggers geclassificeerd als niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. Tradzster beschouwt al haar cliënten als nietprofessionele beleggers. Cliënten die wensen te worden geclassificeerd als professionele belegger (met bijhorende lagere toezichtrechtelijke bescherming), kunnen dit aanvragen door contact op te nemen met Tradzster met vermelding van de argumenten voor de verandering van classificatie. Tradzster behoudt zich het recht om het verzoek van de cliënt af te wijzen. 8. Handelsplatform Hoewel Tradzster en IB ervan uitgaan dat het handelsplatform stabiel is, kunnen er storingen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld technische problemen, internetproblemen of overmacht. Noch Tradzster noch IB is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het uitvallen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het handelsplatform, tijdelijke storingen in de communicatieverbinding, elektriciteitsvoorziening of apparatuur die nodig is om een correcte verbinding te maken met het handelsplatform of tekortkomingen van betrokken instellingen als (houders van) handelsbeurzen, clearing- en settlement instellingen (verantwoordelijk voor de betaal- en afwikkelsystemen). De cliënt is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn inloggegevens en bijhorende wachtwoorden om in te loggen in het handelsplatform en account management. Indien er meerdere rekeninghouders zijn, zal elke handeling, instructie of order gegeven door één van de rekeninghouders, automatisch ook de andere rekeninghouder binden. Het intellectuele eigendomsrecht op de koersinformatie van de verschillende beurzen die via het handelsplatform ter beschikking worden gesteld aan de cliënt behoort toe aan de betreffende beurzen. De cliënt zal deze koersinformatie enkel voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze verspreiden of publiceren. 9. Tarieven en verrekening De cliënt verklaart de tarieven voor de dienstverlening van Tradzster te kennen en te accepteren. Deze tarieven zijn te raadplegen op De vergoedingen worden betaald door inhouding of verrekening daarvan met het saldo op de rekening van de cliënt. De cliënt verleent hierbij toestemming - en voor zover nodig volmacht - aan Tradzster en IB om betalingen van de vergoedingen op deze wijze te verrichten. Tradzster behoudt zich het recht voor om deze vergoedingen in de toekomst aan te passen en doorgevoerde aanpassingen uitsluitend kenbaar te maken via haar website. Een deel van de transactiekosten is bestemd voor IB, een deel voor Tradzster. Bij transacties in aandelen, turbo s, speeders, sprinters, valutatransacties en obligaties bedraagt de

3 vergoeding voor Tradzster tussen de 0% en 0,50% van het transactiebedrag. Bij transacties in opties of futures bedraagt deze vergoeding tussen de 0 euro en 3 euro per contract. Bij een eventuele debetstand is dit 1%. Om de exacte vergoeding te kennen, kan de cliënt de tarieven op de volgende twee websites met elkaar te vergelijken: en Via deze vergoedingen is het voor Tradzster mogelijk haar diensten op een kwalitatief en competitief niveau aan te bieden in het belang van de cliënt. 10. Orderuitvoeringsbeleid De cliënt heeft via het handelsplatform van Tradzster/IB online toegang tot diverse beurzen. Het orderuitvoeringsbeleid van IB bestaat erin om het best mogelijk resultaat te behalen voor de cliënt bij het uitvoeren van de orders. Dit komt erop neer dat de order uitgevoerd wordt tegen de optimale prijs en de hoogst mogelijke snelheid op het moment dat de order wordt doorgegeven. De cliënt heeft hierbij de keuze tussen het opgeven van een specifieke markt/beurs of het geven van een order via het systeem van SmartRouting. Deze laatste methode is enkel toepasbaar op financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op meerdere markten waarbij een geautomatiseerd algoritme de order optimaliseert door deze uit te voeren op de optimale markt, rekening houdend met de optimale beurskoers en de transactiekosten van die betreffende beurs. Wij raden cliënten aan om gebruik te maken van Smart Routing indien beschikbaar. Als de cliënt beursorders doorstuurt naar een bepaalde markt, draagt de cliënt de verantwoordelijkheid om de regels en het beleid van die markt te kennen en dienovereenkomstig handel te voeren. Voor meer uitleg over het Best Execution beleid van IB, kan contact opgenomen worden met de cliëntendienst van Tradzster. 11. Bewaring en administratie IB verzorgt de bewaring en de administratie van geld en financiële instrumenten die deel uitmaken van de portefeuille van de cliënt. Dit houdt onder meer in: acceptatie en bewaring van gelden, bewaring van financiële instrumenten, bewaken van naleving aan de marginverplichtingen en zorg dragen voor de naleving daarvan voor rekening en risico van de cliënt, eventuele activiteiten in het kader van het lenen van effecten (securities lending) voor rekening van de cliënt, crediteren en debiteren van de geldrekening van de cliënt, overboeken en onttrekken van middelen voor de cliënt, onder omstandigheden liquideren van posities in financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. IB heeft het recht om aandelen van de cliënt uit te lenen aan andere beleggers indien de cliënt aandelen op margin heeft gekocht. Het uitlenen mag ten belopen van maximaal 140% van het bedrag dat de cliënt negatief staat in zijn/haar liquiditeitenrekening. Indien de cliënt een positief saldo heeft op zijn/haar liquiditeitenrekening heeft IB niet het recht om aandelen van de cliënt uit te lenen, tenzij de cliënt is ingeschreven in het Stock Yield Enhancement Program (hierna SYEP ). TradersOnly heeft het recht, maar niet de verplichting om de cliënt aan te melden voor het SYEP van IB. Dat betekent dat IB aandelen van de cliënt kan uitlenen aan andere beleggers, ook al heeft de cliënt geen negatief saldo in zijn/haar liquiditeitsrekening. In het geval aandelen van de cliënt worden uitgeleend en de cliënt is ingeschreven in het SYEP, ontvangt de cliënt hiervoor een geldelijke vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de aandelen en vraag en aanbod op dat ogenblik. Het uitlenen van aandelen belemmert de cliënt in geen enkel geval dat hij/zij de aandelen kan verhandelen. Cliënten die zich willen verzetten tegen inschrijving aan het SYEP, dienen dit schriftelijk te melden aan TradersOnly. 12 Corporate Actions De cliënt erkent dat hij/zij verantwoordelijk is om op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de aandelen, opties, warrants of andere producten in de rekening van de cliënt, inclusief toekomstige corporate actions (bijv. kapitaalsverhogingen, reorganisaties, aandelensplitsingen, aandeelhoudersvergaderingen, enz.). Tradzster en/of IB zijn niet verplicht om de cliënt op de hoogte te brengen van deadlines van vereiste acties of datums van vergaderingen. Tradzster en/of IB zijn ook niet verplicht om actie te ondernemen zonder dat de cliënt een bepaalde instructie elektronisch heeft verzonden naar Tradzster. 13. Rapportering De cliënt stemt ermee in dat periodieke rapportages en andere informatieverstrekking zoals portefeuilleoverzichten, rekeningafschriften en transactienota s uitsluitend elektronisch beschikbaar zijn. De cliënt zal dergelijke documenten op eigen initiatief en op regelmatige basis en in ieder geval na elke opdracht en/of transactie raadplegen en naar keuze opslaan of afdrukken. Eventuele klachten met betrekking tot of naar aanleiding van een rekeningafschrift of een transactienota dienen binnen de drie werkdagen vanaf de transactie (en dus niet na lezing van het afschrift of de nota) schriftelijk te worden gemeld aan Tradzster (via post of via ). Indien de cliënt binnen drie dagen na de transactie geen bezwaren heeft overgebracht aan Tradzster, wordt de cliënt geacht geen bezwaren te hebben tegen het rekeningafschrift en de transactienota (met inbegrip van de transacties die hierin zijn weergegeven). De cliënt dient zich ervan te vergewissen dat er risico s verbonden zijn aan het verstrekken van informatie via elektronische weg. Deze risico s bestaan o.a. op het gebied van de authenticiteit, de vertrouwelijkheid en vertragingen van het berichtenverkeer. 14. Belangenconflicten Tradzster beschikt over een beleid terzake van (potentiële) belangenconflicten om mogelijke belangenconflicten die zich ofwel tussen Tradzster en de cliënt ofwel tussen twee cliënten onderling kunnen voordoen, vast te stellen en op te lossen. Voor nadere informatie over dit beleid, kan de cliënt contact opnemen met Tradzster. 15. Persoonsgegevens Tradzster respecteert de privacy van haar cliënten. Tradzster gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand. Tradzster kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar Tradzster. De cliëntgegevens worden medegedeeld aan IB in het kader van het openen van een rekening namens de cliënt. De cliënt heeft het recht om zijn gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. Tradzster heeft het recht om de cliëntgegevens te verstrekken aan derden, waaronder de overheden, beurzen, fiscale autoriteiten en/of toezichthouders. Tradzster kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele maatregelen die Tradzster dient te nemen die opgelegd worden door overheden, beurzen, fiscale autoriteiten en/of toezichthouders. Tradzster kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van Tradzster registreren en opnemen. 16. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid Tradzster verricht alle handelingen met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening en risico van cliënt, ook indien Tradzster hierbij op eigen naam contracteert. Tradzster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: - een waardedaling of waardestijging van financiële instrumenten - door de cliënt geleden verliezen en/of gederfde winsten; - welke andere gebeurtenis dan ook. Tradzster zal uitsluitend aansprakelijk zijn indien en voorzover in rechte vast komt te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of een toerekenbare

4 tekortkoming van Tradzster bij de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Tradzster is nooit aansprakelijk voor door cliënt geleden schade als gevolg van maatregelen die Tradzster op basis van enig dwingend voorschrift, een aanwijzing van een toezichthouder of een voorschrift van enige beurs gerechtigd of verplicht is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te moeten nemen. Tradzster, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: (a) internationale conflicten, (b) gewelddadige of gewapende acties, (c) maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, (d). boycotacties, (e) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel, (f) storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Tradzster of van derden. Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, zal Tradzster die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar kunnen worden gevergd om de voor de cliënt als gevolg daarvan nadelige gevolgen te beperken. Tradzster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade. 17. Schadebeperking cliënt De cliënt is verplicht om zo spoedig mogelijk na het intreden van het schadeveroorzakende feit schadebeperkende maatregelen te treffen. Dit betekent dat de cliënt alles zal moeten doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om eventuele schade tot een minimum te beperken. Deze verplichting geldt eveneens en onverkort indien de cliënt gebruik mocht maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Tradzster. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het verkopen (van een deel) van financiële instrumenten, dan wel het terugkopen van al verkochte financiële Instrumenten. 18. Aangaan, duur en beëindiging van de overeenkomst Overeenkomsten tussen de cliënt en Tradzster gaan pas in na opening en activering (eerste storting) van de rekening bij IB op naam van de cliënt. Elke overeenkomst tussen Tradzster en de cliënt wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan op ieder tijdstip zowel door Tradzster als door de cliënt kosteloos schriftelijk opgezegd worden. Afsluiting van de rekening bij IB leidt automatisch tot opzegging van elke overeenkomst tussen Tradzster en de cliënt met onmiddellijke ingang behoudens het hierna bepaalde. De cliënt dient in een voorkomend geval aan Tradzster de rekening (met rekeningnummer en naam van de financiële onderneming) aan te geven waarop de overblijvende financiële instrumenten overgeboekt dienen te worden. In beginsel kunnen deze instrumenten uitsluitend overgeboekt worden naar de tegenrekening die cliënt bij de aanvang van de overeenkomst heeft opgegeven. De daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst gebeurt binnen de termijn die redelijkerwijs nodig is om de rekening die door Tradzster namens de cliënt werd geopend af te sluiten. De periode tussen opzegging en daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst dient ter afwikkeling van de overeenkomst. Tradzster behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen en de bijbehorende rekening van de cliënt te doen sluiten. Cliënt zal binnen deze twee maanden opdracht verstrekken, hetzij tot het overboeken van de financiële instrumenten naar een andere bank of beleggingsonderneming, in beginsel de bij Tradzster bekende tegenrekening, hetzij tot verkoop van de betreffende financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt niet binnen deze twee maanden opdracht verstrekt, is Tradzster bevoegd de desbetreffende financiële instrumenten op een door Tradzster te bepalen tijdstip namens en voor rekening en risico van de cliënt te verkopen, ongeacht de dan te realiseren verkoopopbrengst. Tevens behoudt Tradzster zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de bijhorende rekening van de cliënt te doen sluiten bij een vermoeden van witwaspraktijken of financiering van terrorisme, dan wel bij ander gebruik van de dienstverlening in strijd met de overeenkomst, de wet of wat de cliënt aan Tradzster heeft verklaard bij de opening van de rekening. Cliënt zal binnen een daartoe door Tradzster redelijk te stellen termijn opdracht verstrekken, hetzij tot het overboeken van de financiële instrumenten naar een andere bank of beleggingsonderneming, in beginsel de bij Tradzster bekende tegenrekening, hetzij tot verkoop van de betreffende financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt niet tijdig opdracht verstrekt, is Tradzster bevoegd de desbetreffende financiële instrumenten op een door Tradzster te bepalen tijdstip namens en voor rekening en risico van de cliënt te verkopen, ongeacht de dan te realiseren verkoopopbrengst. In geval van beëindiging van de samenwerking tussen Tradzster en IB, zal de cliënt door Tradzster hiervan op de hoogte worden gebracht. Tradzster heeft het recht -maar niet de verplichting- om deze overeenkomst kosteloos en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Tradzster de indruk heeft dat de dienstverlening onder deze overeenkomst niet geschikt lijkt te zijn voor de cliënt, indien blijkt dat de cliënt niet alle documenten die vereist zijn voor de dienstverlening die onder deze overeenkomst valt volledig of waarheidsgetrouw heeft ingevuld. De cliënt is er zich van bewust dat hij/zij op geen enkele wijze en op geen enkel ogenblik een schadevergoeding kan eisen van Tradzster voor het beëindigen van deze overeenkomst. Tradzster heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de website met vermelding van de laatste datum van aanpassing. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen omtrent deze algemene voorwaarden of andere documenten op de website van Tradzster, dient de cliënt contact op te nemen met Tradzster voor bijkomende informatie. 19. Klachtbehandeling, Tradzster beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via ) gericht worden aan bovenstaand adres. Tradzster zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden. De verantwoordelijke voor de behandeling van klachten bij Tradzster is de compliance officer. Tradzster is conform art. 4:17 van de Wet op het Financieel Toezicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het aansluitnummer Toepasselijk recht, bevoegde rechter Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet afdwingbaar zijn, maakt dit de overige bepalingen niet rechtsongeldig. Deze algemene voorwaarden en alle hieruit vloeiende rechten en verplichtingen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als zich een geschil voordoet in verband met deze algemene voorwaarden of afgesloten overeenkomsten tussen Tradzster en de cliënt of hieruit vloeiende rechten en plichten, dan is naast het KiFID, in eerste aanleg de rechtbank van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd. Als zich een geschil voordoet in verband met de overeenkomst die cliënt heeft gesloten (of heeft laten sluiten) met IB, dan worden het toepasselijk recht en het bevoegde forum bepaald door wat daarover is bepaald in de overeenkomst tussen de cliënt en IB.

5 Bijlage: Kenmerken en risico s effecten De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich mee brengt. Vooral het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient zich in alle gevallen terdege bewust te zijn van de risico s. Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten vaak rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. Beleggen in het algemeen, in het bijzonder met hefboomproducten als Futures, Opties en CFD's is niet per definitie voor iedereen geschikt. Verzeker uzelf daarom vooraf van een goed begrip van de mogelijkheden en risico s van hefboomproducten. Het risico bestaat dat de belegger niet het volledige, oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. Hierdoor kan de financiële aansprakelijkheid groter zijn dan de som van uw geïnvesteerde bedrag. Eventuele veranderingen in commissiekosten kunnen ook van invloed zijn op uw investering, zowel opwaarts, als neerwaarts. Bij twijfel is het aan te bevelen dat u advies zoekt. Eventueel genoemde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst. Voordat u overgaat tot het openen van een rekening dient u er zorg voor te dragen de risico's goed te begrijpen en volledig kennis te hebben genomen van de hierover beschikbare documenten. Voor meer informatie of als u vragen heeft over beleggen kunt u altijd met ons contact opnemen. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico s. Door ondertekening van de openingsdocumenten van Tradzster erkent u akkoord te zijn met de Algemene voorwaarden en dat u bewust bent van deze risico s. De inhoud van dit document is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te hebben in de werking van de beleggingsrisico s verbonden aan één of meerdere financiële instrumenten. Indien u vragen heeft over de door Tradzster aangeboden financiële producten kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op of per op Liquiditeiten Liquiditeiten zijn beleggingen in EUR of in andere deviezen met een vooraf vastgestelde rente en een looptijd tussen 1 uur en 24 maanden. Deze beleggingen vinden plaats bij een financiële instelling die deze liquiditeiten zelf kan herplaatsen bij andere financiële instellingen. Wisselkoersrisico: voor beleggingen in deviezen kan de waarde uitgedrukt in EUR schommelen. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. Een aandeel vertegenwoordigt risicokapitaal en de vergoeding ervan, het zogeheten dividend, is onzeker. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De koers van een aandeel is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, macroeconomische ontwikkelingen, nieuws over de onderneming en/of sector en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Wisselkoersrisico: voor aandelen uitgedrukt in een andere munteenheid dan euro. Risico op ondernemingsniveau: In geval van faillissement van de onderneming waarin belegd is, kan de waarde van uw aandelen teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, de dividendpolitiek en de kwaliteit van het management. Koersrisico: de koersen kunnen (aanzienlijk) dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld een aanhoudende staking), of ten gevolge van algemene marktpsychologie. Dividendrisico: De hoogte van het dividend hangt af van de winst die de onderneming maakt en van de vraag of en hoeveel winst er aan de aandeelhouders uitgekeerd zal worden. De onderneming kan in slechte marktomstandigheden het dividend (tijdelijk) verlagen of zelfs volledig schrappen. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s van gewone aandelen. Beleggingsfonds, afgekort fonds Beleggingsfondsen bieden de mogelijkheid aan beleggers om deel te nemen aan een grotere portefeuille effecten die door professionele beheerders wordt beheerd. De kwaliteit van het beheer is te volgen aan de hand van tabellen met vergelijkende returns. Een beleggingsfonds is een gemeenschappelijke portefeuille van een groot aantal aandeelhouders om te kunnen profiteren van de veronderstelde deskundigheid van de beheerder van het betreffende beleggingsfonds en van een (veel) grotere mate van spreiding ter vermindering van het risico op ondernemingsniveau. Het betreft nog steeds het beleggen in effecten (aandelen, obligaties, cash en/of vastgoed), er is dus sprake van risicodragend kapitaal. Bovengenoemde kenmerken en risico s van deze effecten gelden ook voor beleggingsfondsen. De waardeontwikkeling van een beleggingsfonds is afhankelijk van de stemming op de beurs, de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de onderliggende ondernemingen. Door (een hoge mate van spreiding) over een (groot) aantal verschillende ondernemingen zal de koersontwikkeling van één specifieke onderneming slechts beperkt invloed hebben op de waarde ontwikkeling van een beleggingsfonds.

6 De waarde van een beleggingsfonds wordt bepaald door de koersontwikkeling van de gehele beurs, van een bepaalde sector of regio. Beleggingsfondsen met een hoge mate van spreiding over veel verschillende ondernemingen, sectoren en regio s zijn evenzeer blootgesteld aan marktrisico. Spreiding vermindert dus niet de gevolgen van een algemene marktdaling. Beleggingsfondsen met een beperkte spreiding in een specifieke sector of regio bieden sectorrisico (bijvoorbeeld automatiseringssector) of regiorisico (bijvoorbeeld Azië). Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid grondstoffen, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een call-optie) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Er bestaan optiecontracten op individuele aandelen, beursindexen, obligaties, deviezen, goud, olie, Men onderscheidt opties van het Europese type, waarbij de optiecontracten enkel uitoefenbaar zijn op de vervaldag van het contract, en opties van het Amerikaanse type, waarbij de optiecontracten gedurende de hele looptijd van het contract uitoefenbaar zijn. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een putoptie is de schrijver van de put-optie.. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Het kopen van opties Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Tijdsaspect: voor kopers van opties speelt de factor tijd een grote rol. In de optiepremie zit namelijk een tijd- en verwachtingswaarde verweven. Wanneer de vooropgestelde prijs niet wordt overschreden in stijgende richting (call) of in dalende richting (put) voor of met het verstrijken van de vervaldatum, dan loopt de optie waardeloos af. Het verkopen of schrijven van opties Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de call-optie) of af te nemen (schrijver van de put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus een leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen deze tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden gekocht ten behoeve van de levering aan de koper van de optie. Het schrijven van putopties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de put-optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver een zekerheid (margin) te voldoen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt bij het gedekt en het ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld het rendement op een effectenportefeuille verhogen. Bij het ongedekt schrijven van callopties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de cliënt geschikt is, mede gelet op de financiële positie van cliënt en het doel van de belegging van cliënt. Obligatie Een obligatie is een effect in de vorm van een schuldbewijs. Het drukt een schuldbekentenis uit van de lener of debiteur tegenover de uitlener. Een obligatie is een eigendomsbewijs van een schuldtitel die een onderdeel is van een obligatielening. Door de uitgifte van een obligatielening kan de uitgevende instelling vreemd vermogen (geleend geld) aantrekken om bijvoorbeeld investeringen te financieren. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Obligaties kennen geen stemrecht en geven ook geen eigendomsrecht in de uitgevende instelling. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, enz. Wisselkoersrisico: voor obligaties uitgegeven in een andere munt dan euro. Zwakkere munten geven doorgaans meestal een hogere rente, maar u dient ernstig rekening te houden met wisselkoersverliezen. Nietbetalingsrisico: de kredietwaardigheid van de debiteur zal de terugbetaling van de rente en/of geïnvesteerd kapitaal bepalen. Zwakkere debiteuren zullen sneller aan hun verplichtingen verzaken. Rentevoetrisico: Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe gevoeliger de obligatie is voor renteontwikkelingen. Elke (forse) daling van de marktrente leidt normaal gezien tot een (forse) koersstijging van de obligatie en omgekeerd. Converteerbare obligatie Dit is een bijzondere vorm van een obligatie: het is een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger), tijdens een bepaalde periode (de zogenaamde conversieperiode) inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling (maar het kan ook gaan om een nieuwe obligatie). Converteerbare obligaties zullen een lagere rente geven dan de rente die geboden wordt door gewone obligaties die op hetzelfde ogenblik uitgegeven werden omwille van deze keuzemogelijkheid. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico s wordt daarom verwezen naar de risico s die zijn verbonden aan deze effecten. De lagere rentevergoeding dan op een klassieke obligatie zal moeten gecompenseerd worden door de kans dat via de conversie een additionele opbrengst zal worden gehaald.

7 Reverse convertible Het principe van de reverse convertible is identiek aan de converteerbare obligatie. Echter bij deze obligatie is het de keuze van de uitgevende instelling om op vervaldag eventueel een bij uitgifte van de lening vastgesteld aantal aandelen uit te keren, in plaats van een geldbedrag terug te betalen. Het mag duidelijk zijn dat een uitgevende instelling dit alleen doet als die aandelen minder waard zijn dan het geldbedrag dat als alternatief moet worden uitbetaald. Deze obligatie heeft dus in feite dezelfde kenmerken en (verhoogde) risico s als een verkochte putoptie. Voor dit verhoogd risico wordt echter wel een hoger rentepercentage vergoed. Warrant Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta s) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de uitgevende instelling die ze beschikbaar heeft gesteld. De risico s die zijn verbonden aan warrants zijn vergelijkbaar met de risico s die zijn verbonden aan het kopen van callopties. Warranteigenaars kunnen hun volledige inleg verliezen wanneer hun warrant waardeloos afloopt op de vervaldatum. Volatiliteit & liquiditeit: warrants kennen vaak een heel volatiel koersverloop en zijn soms beperkt verhandelbaar. Emittent: de solvabiliteit van de uitgever is belangrijk. Indien deze zijn verplichtingen niet kan nakomen wordt de warrant waardeloos. Exchange Traded Fund (ETF) en Open End-certificaten Een Exchange Traded Fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, en Open End-certificaten zijn beursgenoteerde fondsen die nauwgezet de prijs van een onderliggende waarde of een mandje van onderliggende waarden volgen. Die onderliggende waarde kan sterk verschillen, gaande van aandelen, beursindexen, sectorindexen tot individuele grondstoffen of andere activa. Er bestaan ook ETF s die in waarde stijgen als de onderliggende effecten in waarde dalen. De koper van ETF s dient zich hier van bewust te zijn. Emittent: de uitgever van de tracker of het certificaat dient solvabel te zijn. Verder wordt het risico van dergelijke effecten voornamelijk bepaald door de prijsbewegingen van de activa waarin de ETF belegd is. Sommige ETF s hebben een heftboomwerking waardoor grotere koersschommelingen dan de onderliggende waarden mogelijk is. Grondstoffen Grondstoffen vormen een aparte activaklasse. Tot de grondstoffen behoren o.a. goud, zilver, palladium, platina, koper, zink, aluminium, steenkool, aardgas, petroleum, enz. en ook landbouwproducten als koffie, suiker, tarwe, sojabonen, cacao, palmolie, enz. Grondstoffen kunnen niet failliet gaat. Er is dan ook geen debiteurenrisico. Grondstoffen geven geen inkomen. De winst dient te komen uit koersappreciatie. Heel wat grondstoffen worden verhandeld op markten buiten de Eurozone. Zij zijn onderhevig aan het wisselkoersrisico. De koersen van grondstoffen kunnen sterk schommelen door economische of politieke omstandigheden. Houders van dergelijke certificaten hebben recht op de winstuitkeringen van het onderliggend onroerend goed, met name de netto-inkomsten die voortvloeien uit het gebouw, en alle netto-uitkeringen wanneer de gebouwen verkocht worden. Het risicoprofiel van vastgoedeffecten ligt tussen dat van aandelen en obligaties. Het eigendomsrisico betreft veelal één enkel of een beperkt aantal gebouwen en zal bepalend zijn, naast de trends van de financiële markten en de algemene vastgoedmarkt, voor de waarde van het vastgoedcertificaat en zijn verwacht inkomen. Bij leegstand van de gebouwen kunnen de opbrengsten fors dalen. Future of Termijncontract Een future is de Engelse benaming voor een termijncontract. Een future is een verhandelbare overeenkomst tussen koper en verkoper om een bepaalde onderliggende waarde te leveren op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst, tegen betaling van een overeengekomen prijs. Een opvallend kenmerk bij futures is, net als bij opties, de grote mate van standaardisering. De contractgrootte, onderliggende waarde en de looptijd van de future staan vast. Zowel de koper als de verkoper gaan een verplichting aan, in tegenstelling tot opties waar slechts de schrijver een verplichting aangaat. Het gaat hierbij dus om een plicht. Dat betekent dat de koop/verkoop altijd doorgaat. De waarde van de future is afhankelijk van de onderliggende waarde. Een future heeft dus altijd betrekking op een onderliggende waarde. Futures kunnen betrekking hebben op grondstoffen (commodity futures) of financiële waarden, zoals aandelen, obligaties, deposito s, schatkistcertificaten, indexen en deviezen (financial futures). Future optie Een optie is het recht, niet de plicht, een futurecontract te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs. Als trader koop je future opties om te speculeren op een stijging of daling van de prijs van futurecontracten. Je koopt een call future optie als je gelooft dat de onderliggende futureprijs zal stijgen, je koopt een put optie als je denkt dat de onderliggende futureprijs zal dalen. Volatiliteitsrisico: een belegging in futures is speculatief en het risico, alsook de verwachte opbrengst zijn groter dan die van aandelen of obligaties. Een geringe prijsfluctuatie van de onderliggende activa kan onmiddellijk tot een aanzienlijk verlies leiden, met als gevolg een verzoek tot bijstorting in de waarborg van een bedrag dat meer bedraagt dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. Contracts for Difference (CFD s) CFD s zijn beleggingsinstrumenten, waarmee een belegger kan inspelen op een stijgende of dalende koersbeweging van een aandeel, een index of een andere onderliggende waarde. Met CFD s gaat een belegger een contract aan waarbij hij speculeert op de beweging op een financieel instrument (zoals grondstoffen, beursindices, obligaties, aandelen) tussen de begin- en einddatum van het contract. De winst wordt gemaakt door de koersschommelingen van het gekozen product. De einddatum van het contract ligt trouwens niet vast, zoals bijvoorbeeld bij opties of futures, maar wordt door de belegger zelf gekozen. Vastgoedcertificaten Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden.

8 De CFD handel is gekenmerkt door een hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de effectenrekening. Dit kan in uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Turbo s, Speeders, Sprinters Een turbo, speeder of sprinter is een op de beurs genoteerd gestructureerd product waarmee met een hefboom kan worden ingespeeld op een stijgende (turbo long) of dalende koersbeweging (turbo short) van verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties, indices, grondstoffen en valuta s. Kenmerkende elementen zijn het financieringsniveau en het stop loss niveau. Door de hefboom is een belegging in turbo s, speeders of sprinters risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. U kunt in sommige gevallen uw gehele inleg verliezen. Wij raden u daarom aan om bij elk product de bijbehorende productinformatie, zoals brochure en prospectus, goed te bestuderen. Valuta of Forex De Foreign Exchange markt, die ook vaak Forex of FX markt genoemd wordt, is de grootste en meest transparante financiële markt ter wereld. De Engelstalige term "Foreign Exchange" betekent, het tegelijkertijd kopen van de ene valuta en verkopen van de andere. Valutacontracten kunnen doorlopend verhandeld worden. Er worden doorlopend valutaprijzen geafficheerd vanaf zondagavond tot vrijdagavond. Complexe financiële instrumenten Opties, warrants, futures, CFD s, turbo s en speeders zijn complexe financiële instrumenten die risicovol en speculatief kunnen zijn. Ze moeten bijgevolg altijd worden verhandeld met kennis van zaken en enkel door ervaren beleggers. U dient zich steeds in detail te informeren over de kenmerken en risico s van deze effecten. Gezien het risicovolle karakter, dient u er rekening mee te houden dat u het vermogen dat u belegt in opties, warrants, futures, CFD s, turbo s en speeders alsook het vermogen om de eventuele risico s van deze transacties te compenseren, niet nodig heeft om te voorzien in uw levensonderhoud of voor voorziening van uw pensioen. Het gaat om producten zonder vast of zeker inkomen die al hun waarde kunnen verliezen, met name na de afloop ervan en om instrumenten met een grote hefboomwerking die kan leiden tot een snelle ontwikkeling van nadelige posities. Overige In het voorgaande zijn niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico s beschreven. Bij het kiezen van beleggingen dient u een goede afweging te maken welke effecten binnen uw beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten en opties op termijncontracten, en derivaten in het algemeen, kunnen zeer risicovol zijn. Wij raden u aan alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen indien dit past binnen uw beleggingsprofiel, u zich terdege bewust bent van de risico s ervan en de (eventuele) verliezen kunt en wilt dragen. Valuta s worden verhandeld in paren en daarom worden zo ook op die manier vermeld, met een schuine streep ertussen. De eerste afkorting slaat op de basis, leidende of primary valuta; en de tweede slaat op de "secondary currency". Vaak wordt een dergelijk paar gevolgd door een 5-cijferig getal, bijvoorbeeld Dit getal slaat op de verhouding tussen de twee valuta. Met andere woorden hoeveel van de ene valuta heb je nodig om de andere te kopen. Omdat valuta verhandeld worden in paren, is het belangrijk om bij de wijziging van een wisselkoers de valuta te kopen waarvan u denkt dat deze sterker zal gaan worden en de andere juist verkopen. Marktrisico: Risico verbonden aan de prijsbeweging van het valutapaar dat wordt verhandeld, primair als gevolg van een wijziging van de economische en/of politieke omstandigheden. Liquiditeitsrisico: Risico als gevolg van verminderde liquiditeit van een valutapaar, gewoonlijk als gevolg van onverwachte wijzigingen in economische en/of politieke omstandigheden. Short gaan in effecten Als u short gaat in effecten (aandelen) verkoopt u aandelen zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt. U kunt zowel intra day (gedurende de dag) als over-night (voor meerdere dagen) short gaan. Indien een effect waarin u bent short gegaan, stijgt in waarde, dient u meer te betalen voor het sluiten van de positie dan u ontvangen heeft bij het openen van de positie (het short gaan). Het verlies kan hoger oplopen dan uw kapitaal.

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imprea (laatste update: )

Algemene Voorwaarden Imprea (laatste update: ) Algemene Voorwaarden Imprea (laatste update: 20-04-2017) 1. Identificatie Imprea is een handelsnaam van TradersOnly BV met statutaire zetel te Gouverneurlaan 4, 6002 EC Weert, Nederland, met KvK nr. 34367305

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden TradersOnly (laatste update: )

Algemene Voorwaarden TradersOnly (laatste update: ) Algemene Voorwaarden TradersOnly (laatste update: 01-01-2016) 1. Identificatie TradersOnly is de handelsnaam van TradersOnly BV met statutaire zetel te Gouverneurlaan 4, 6002 EC Weert, Nederland, met KvK

Nadere informatie

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties Kenmerken en risico s effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De effecteninstelling is verplicht de Cliënt hierop te wijzen. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk)

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten

Kenmerken financiële instrumenten Kenmerken financiële instrumenten Liquiditeiten Onder liquiditeiten worden verstaan spaarsaldi, direct opeisbare tegoeden en deposito s. Van oudsher worden deze instrumenten als risicomijdend geclassificeerd.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

Gelet op artikel 56a, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 56a, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; CONSULTATIEVERSIE Besluit van [.] 2016, houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006, in verband met aanwijzing financiële producten voor

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie