Algemene Voorwaarden. (laatste update: )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden (laatste update: ) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr en wordt hierna aangeduid als Tradzster. Tradzster beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming en is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). 2. Communicatie De taal waarin tussen de cliënt en Tradzster wordt gecommuniceerd, is Nederlands. Tradzster is bereikbaar via volgende communicatiemiddelen: telefoon: , fax: postadres: Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland website: 3. Effectenrekening Tradzster heeft een overeenkomst gesloten met Interactive Brokers (U.K.) Limited (met zetel te Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, United Kingdom), hierna IB genoemd. IB is bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming die beschikt over een vergunning van de bevoegde toezichthouder van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waaraan het op basis van een zogenoemd Europees paspoort is toegestaan om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen). IB staat onder toezicht van de Financial Services Authority (FSA, en is geregistreerd onder nummer Interactive Brokers (U.K.) Limited is een dochter van het Amerikaanse Interactive Brokers Group LLC. De overeenkomst tussen Tradzster en IB voorziet erin dat Tradzster namens de cliënt een rekening kan openen bij IB voor rekening en risico van de cliënt. Tradzster treedt hierbij op als introducerende partij (Introducing Broker) en zal de cliënt informatie bezorgen omtrent het handelsplatform van IB waarop de cliënt orders kan inleggen. IB verzorgt en beheert de handelsfaciliteiten op basis van het online handelsplatform en draagt tevens zorg voor de afhandeling van de daarop verrichte transacties, het beheer van de rekening waarover de transacties worden afgehandeld en de bewaring van gelden en financiële instrumenten. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Tradzster om namens de cliënt en voor rekening en risico van de cliënt een effectenrekening te (doen) openen en aan te houden bij IB, inclusief een marginrekening, en de daarvoor benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en de cliënt anderzijds als gevolmachtigde van de cliënt te ondertekenen. Tradzster gebruikt hiervoor de gegevens die door de cliënt worden verstrekt in de openingsdocumenten van Tradzster. De cliënt verklaart dat hij de openingsdocumenten correct en naar waarheid heeft ingevuld en geeft Tradzster de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken om de effectenrekening bij IB namens de cliënt en voor rekening en risico van de cliënt te openen. De in het Engels opgestelde cliëntenovereenkomst en clearingovereenkomst tussen IB en de cliënt is terug te vinden op De cliënt verklaart hierbij de inhoud van deze overeenkomst te hebben ontvangen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en akkoord bevonden. De inhoud van deze overeenkomsten van IB is te allen tijde bindend en heeft bij strijdigheid met deze algemene voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden. Een Nederlandstalige vertaling van deze Engelstalige overeenkomsten is ter informatie terug te vinden op Tradzster verstrekt geen enkele garantie dat de cliënt door IB wordt aanvaard als cliënt en dat hem/haar toegang zal worden verschaft tot het online handelsplatform. De cliënt geeft aan Tradzster de uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen met betrekking tot de rekening van de cliënt bij IB te verrichten die nodig zijn voor de dienstverlening aan de cliënt. De cliënt erkent dat Tradzster geen controle uitoefent op de handelingen die worden verricht door IB of op derden waarop IB eventueel een beroep doet. Tradzster kan om deze reden niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen van IB of derden waarop IB een beroep doet. De cliënt verklaart dat hij/zij Tradzster onverwijld schriftelijk (via post of e- mail) op de hoogte brengt indien één of meerdere gegevens die zijn ingevuld op de openingsdocumenten veranderd zijn (met uitzondering van gegevens met betrekking tot zijn/haar beleggingservaring). Tradzster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingen die achteraf gedaan worden door de cliënt in zijn/haar account (middels zijn/haar account management) en de gevolgen die voortvloeien uit deze aanpassingen alsook voor enige discrepanties tussen de reële situatie van de cliënt en zijn/haar gegevens in zijn/haar account management. Het minimaal te storten bedrag om een rekening te openen via Tradzster bedraagt euro of het equivalent in effecten of een andere valuta. De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Om een marginrekening te openen, dient de cliënt minstens 21 jaar te zijn. Een marginrekening is noodzakelijk om te kunnen handelen in opties, futures of effecten die niet noteren in euro. Wegens de grotere flexibiliteit en de grotere handelsmogelijkheden, zal Tradzster - indien passend bij de kennis en ervaring van de cliënt - steeds een marginrekening openen voor de cliënt. Cliënten die geen marginrekening wensen te openen, dienen dit uitdrukkelijk te vermelden aan Tradzster. 4. Execution Only De cliënt handelt op eigen initiatief op basis van Execution Only -dienstverlening en accepteert alle uitvoeringen die overeenkomen met zijn orderinstructies en passen binnen het orderuitvoeringsbeleid van IB. Orderinstructies kunnen via het online handelsplatform worden ingegeven, via mail aan of telefonisch aan Bij opdrachten via mail of telefonisch geeft de cliënt volmacht aan Tradzster om de order voor zijn/haar rekening en risico uit te voeren waarbij er geen garantie gegeven kan worden op (onmiddellijke) invoering van de order in de markt. Tradzster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het vertraagd of niet ingeven van orders in de markt die via mail of telefonisch worden doorgegeven en voor de eventuele verliezen of gederfde winsten die hieruit voortvloeien. Tradzster verstrekt geen beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van Tradzster mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies, juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van Tradzster zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. Bij haar dienstverlening van execution only is Tradzster niet verplicht om te beoordelen of door de cliënt voorgenomen transacties (met gebruikmaking van het handelsplatform van IB) passend zijn gelet op het profiel van de cliënt. Tradzster zal een dergelijke beoordeling ook niet maken. Onder omstandigheden (meer in het bijzonder bij voorgenomen belegging in opties en futures) is Tradzster mogelijk wel verplicht om te beoordelen of de dienstverlening door Tradzster passend is gelet op de kennis en ervaring van cliënt. Waar aangewezen zal Tradzster deze beoordeling maken, dan wel aangeven dat zij over onvoldoende informatie beschikt om deze beoordeling te maken. Als Tradzster oordeelt dat haar dienstverlening voor een cliënt gelet op diens kennis en ervaring niet passend is, zal zij in beginsel aan deze cliënt geen diensten verlenen. Tradzster is tevens gerechtigd om een cliënt zonder opgaaf van reden niet te accepteren. 5. Automatisch handelen Automatisch Handelen via Tradzster is een dienst waarbij de cliënt een abonnement neemt bij een derde partij (de Signaalleverancier) op basis waarvan deze

2 Signaalleverancier aan- en verkoopsignalen op nietgeïndividualiseerde basis afgeeft. Deze signalen worden vervolgens via een beveiligde software automatisch uitgevoerd in de effectenrekening van de cliënt, zonder tussenkomst van Tradzster. Automatisch Handelen, betreft dienstverlening in de vorm van Execution Only en kan in geen enkel geval beschouwd worden als beleggingsadvies of vermogensbeheer. De cliënt volgt een reeks van ordersignalen en is de enige verantwoordelijke voor het al dan niet volgen van deze signalen, de producten die daarbij gevolgd worden en de aantallen waarin daarbij gehandeld wordt. Alle transacties die uitgevoerd worden in de effectenrekening van de cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. De cliënt kan op elk moment voor zijn/haar effectenrekening rechtstreeks een order inleggen via het handelssysteem. De cliënt verklaart zelf te hebben onderzocht of zijn/haar beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen. Tradzster kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen die de cliënt maakt bij het volgen van automatische signalen. De cliënt verklaart dat hij/zij een bewuste keuze maakt van welke Signaalleverancier en welke signalen hij/zij wil volgen. De cliënt is verantwoordelijk voor deze keuze en verklaart op de hoogte te zijn van het risico dat gepaard gaat bij de gekozen signalen. De cliënt verklaart te weten dat Automatisch Handelen veel transacties met zich kan meebrengen waardoor de transactiekosten een negatieve invloed hebben op het rendement van de belegging. 6. bij beleggen De cliënt is zich bewust van de risico s die gepaard gaan met beleggen en handelen in financiële instrumenten (waaronder -maar niet beperkend tot - aandelen, turbo s, sprinters, speeders, obligaties, opties, futures, valuta), de werking van een marginrekening en short gaan (effecten verkopen die niet in het bezit zijn van de cliënt). De cliënt is zich bewust van de bijzondere risico s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten in het algemeen en meer specifiek via internet, alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De cliënt is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De cliënt is er zich van bewust dat Tradzster en IB in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen en/of gederfde winsten die de cliënt lijdt door handel in financiële instrumenten. De cliënt verklaart het eventueel financieel verlies door de handel in financiële instrumenten te kunnen dragen. Tradzster is niet verplicht de beleggingen van de cliënt op te volgen en de cliënt op de hoogte te brengen van eventuele beleggingsverliezen die de cliënt dreigt op te lopen. Tradzster en/of IB zijn niet verplicht de cliënt op de hoogte te stellen indien de marginvereisten in de rekening van de cliënt niet vervuld zijn voordat er automatisch posities in de rekening van de cliënt gesloten worden. IB heeft het recht maar niet de verplichting om zonder voorafgaande verwittiging één of meerdere posities in de rekening van de cliënt te liquideren om de rekening van de cliënt aan de marginvereisten te laten voldoen. Noch Tradzster noch IB kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen of gederfde winsten ten gevolge van een dergelijke liquidatie. De cliënt erkent op de hoogte te zijn gebracht door Tradzster met betrekking tot de kenmerken en de risico s die financiële instrumenten in het algemeen met zich meebrengen alsook het risico dat verbonden is aan een marginrekening. In bijlage en op is een beschrijving van de werking en de risico s van financiële instrumenten terug te vinden alsook een beschrijving van de risico s van een marginrekening. De cliënt verklaart de inhoud van deze documenten te hebben ontvangen of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen. De inhoud van deze documenten is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te hebben in de werking van de beleggingsrisico s verbonden aan één of meerdere financiële instrumenten en/of de werking van een marginrekening. De cliënt erkent op de hoogte te zijn gebracht door Tradzster met betrekking tot de kenmerken en de risico s van daytrading. Daytrading is doorgaans niet geschikt voor iemand met beperkte middelen en beperkte investerings- en handelservaring en lage risicotolerantie. IB zal een rekening beschouwen als een rekening gebruikt door een daytrader als deze vier day trades uitvoert binnen een periode van vijf dagen. Daytraden is het kopen en verkopen van een aandeel of aandelenoptie op dezelfde dag. Daytrading is volgens de Amerikaanse wetgeving niet toegestaan tenzij de rekening een minimale waarde vertegenwoordigt van dollar. Deze beperking geldt niet voor daytraden in niet-amerikaanse effecten. Om in opties en futures te kunnen handelen, dient de totale waarde van aandelen plus liquiditeiten na de transactie minstens dollar (of het equivalent ervan in een andere munt) te bedragen. 7. Cliëntclassificatie Conform de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID), worden beleggers geclassificeerd als niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. Tradzster beschouwt al haar cliënten als nietprofessionele beleggers. Cliënten die wensen te worden geclassificeerd als professionele belegger (met bijhorende lagere toezichtrechtelijke bescherming), kunnen dit aanvragen door contact op te nemen met Tradzster met vermelding van de argumenten voor de verandering van classificatie. Tradzster behoudt zich het recht om het verzoek van de cliënt af te wijzen. 8. Handelsplatform Hoewel Tradzster en IB ervan uitgaan dat het handelsplatform stabiel is, kunnen er storingen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld technische problemen, internetproblemen of overmacht. Noch Tradzster noch IB is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het uitvallen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het handelsplatform, tijdelijke storingen in de communicatieverbinding, elektriciteitsvoorziening of apparatuur die nodig is om een correcte verbinding te maken met het handelsplatform of tekortkomingen van betrokken instellingen als (houders van) handelsbeurzen, clearing- en settlement instellingen (verantwoordelijk voor de betaal- en afwikkelsystemen). De cliënt is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn inloggegevens en bijhorende wachtwoorden om in te loggen in het handelsplatform en account management. Indien er meerdere rekeninghouders zijn, zal elke handeling, instructie of order gegeven door één van de rekeninghouders, automatisch ook de andere rekeninghouder binden. Het intellectuele eigendomsrecht op de koersinformatie van de verschillende beurzen die via het handelsplatform ter beschikking worden gesteld aan de cliënt behoort toe aan de betreffende beurzen. De cliënt zal deze koersinformatie enkel voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze verspreiden of publiceren. 9. Tarieven en verrekening De cliënt verklaart de tarieven voor de dienstverlening van Tradzster te kennen en te accepteren. Deze tarieven zijn te raadplegen op De vergoedingen worden betaald door inhouding of verrekening daarvan met het saldo op de rekening van de cliënt. De cliënt verleent hierbij toestemming - en voor zover nodig volmacht - aan Tradzster en IB om betalingen van de vergoedingen op deze wijze te verrichten. Tradzster behoudt zich het recht voor om deze vergoedingen in de toekomst aan te passen en doorgevoerde aanpassingen uitsluitend kenbaar te maken via haar website. Een deel van de transactiekosten is bestemd voor IB, een deel voor Tradzster. Bij transacties in aandelen, turbo s, speeders, sprinters, valutatransacties en obligaties bedraagt de

3 vergoeding voor Tradzster tussen de 0% en 0,50% van het transactiebedrag. Bij transacties in opties of futures bedraagt deze vergoeding tussen de 0 euro en 3 euro per contract. Bij een eventuele debetstand is dit 1%. Om de exacte vergoeding te kennen, kan de cliënt de tarieven op de volgende twee websites met elkaar te vergelijken: en Via deze vergoedingen is het voor Tradzster mogelijk haar diensten op een kwalitatief en competitief niveau aan te bieden in het belang van de cliënt. 10. Orderuitvoeringsbeleid De cliënt heeft via het handelsplatform van Tradzster/IB online toegang tot diverse beurzen. Het orderuitvoeringsbeleid van IB bestaat erin om het best mogelijk resultaat te behalen voor de cliënt bij het uitvoeren van de orders. Dit komt erop neer dat de order uitgevoerd wordt tegen de optimale prijs en de hoogst mogelijke snelheid op het moment dat de order wordt doorgegeven. De cliënt heeft hierbij de keuze tussen het opgeven van een specifieke markt/beurs of het geven van een order via het systeem van SmartRouting. Deze laatste methode is enkel toepasbaar op financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op meerdere markten waarbij een geautomatiseerd algoritme de order optimaliseert door deze uit te voeren op de optimale markt, rekening houdend met de optimale beurskoers en de transactiekosten van die betreffende beurs. Wij raden cliënten aan om gebruik te maken van Smart Routing indien beschikbaar. Als de cliënt beursorders doorstuurt naar een bepaalde markt, draagt de cliënt de verantwoordelijkheid om de regels en het beleid van die markt te kennen en dienovereenkomstig handel te voeren. Voor meer uitleg over het Best Execution beleid van IB, kan contact opgenomen worden met de cliëntendienst van Tradzster. 11. Bewaring en administratie IB verzorgt de bewaring en de administratie van geld en financiële instrumenten die deel uitmaken van de portefeuille van de cliënt. Dit houdt onder meer in: acceptatie en bewaring van gelden, bewaring van financiële instrumenten, bewaken van naleving aan de marginverplichtingen en zorg dragen voor de naleving daarvan voor rekening en risico van de cliënt, eventuele activiteiten in het kader van het lenen van effecten (securities lending) voor rekening van de cliënt, crediteren en debiteren van de geldrekening van de cliënt, overboeken en onttrekken van middelen voor de cliënt, onder omstandigheden liquideren van posities in financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. IB heeft het recht om aandelen van de cliënt uit te lenen aan andere beleggers indien de cliënt aandelen op margin heeft gekocht. Het uitlenen mag ten belopen van maximaal 140% van het bedrag dat de cliënt negatief staat in zijn/haar liquiditeitenrekening. Indien de cliënt een positief saldo heeft op zijn/haar liquiditeitenrekening heeft IB niet het recht om aandelen van de cliënt uit te lenen, tenzij de cliënt is ingeschreven in het Stock Yield Enhancement Program (hierna SYEP ). TradersOnly heeft het recht, maar niet de verplichting om de cliënt aan te melden voor het SYEP van IB. Dat betekent dat IB aandelen van de cliënt kan uitlenen aan andere beleggers, ook al heeft de cliënt geen negatief saldo in zijn/haar liquiditeitsrekening. In het geval aandelen van de cliënt worden uitgeleend en de cliënt is ingeschreven in het SYEP, ontvangt de cliënt hiervoor een geldelijke vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de aandelen en vraag en aanbod op dat ogenblik. Het uitlenen van aandelen belemmert de cliënt in geen enkel geval dat hij/zij de aandelen kan verhandelen. Cliënten die zich willen verzetten tegen inschrijving aan het SYEP, dienen dit schriftelijk te melden aan TradersOnly. 12 Corporate Actions De cliënt erkent dat hij/zij verantwoordelijk is om op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de aandelen, opties, warrants of andere producten in de rekening van de cliënt, inclusief toekomstige corporate actions (bijv. kapitaalsverhogingen, reorganisaties, aandelensplitsingen, aandeelhoudersvergaderingen, enz.). Tradzster en/of IB zijn niet verplicht om de cliënt op de hoogte te brengen van deadlines van vereiste acties of datums van vergaderingen. Tradzster en/of IB zijn ook niet verplicht om actie te ondernemen zonder dat de cliënt een bepaalde instructie elektronisch heeft verzonden naar Tradzster. 13. Rapportering De cliënt stemt ermee in dat periodieke rapportages en andere informatieverstrekking zoals portefeuilleoverzichten, rekeningafschriften en transactienota s uitsluitend elektronisch beschikbaar zijn. De cliënt zal dergelijke documenten op eigen initiatief en op regelmatige basis en in ieder geval na elke opdracht en/of transactie raadplegen en naar keuze opslaan of afdrukken. Eventuele klachten met betrekking tot of naar aanleiding van een rekeningafschrift of een transactienota dienen binnen de drie werkdagen vanaf de transactie (en dus niet na lezing van het afschrift of de nota) schriftelijk te worden gemeld aan Tradzster (via post of via ). Indien de cliënt binnen drie dagen na de transactie geen bezwaren heeft overgebracht aan Tradzster, wordt de cliënt geacht geen bezwaren te hebben tegen het rekeningafschrift en de transactienota (met inbegrip van de transacties die hierin zijn weergegeven). De cliënt dient zich ervan te vergewissen dat er risico s verbonden zijn aan het verstrekken van informatie via elektronische weg. Deze risico s bestaan o.a. op het gebied van de authenticiteit, de vertrouwelijkheid en vertragingen van het berichtenverkeer. 14. Belangenconflicten Tradzster beschikt over een beleid terzake van (potentiële) belangenconflicten om mogelijke belangenconflicten die zich ofwel tussen Tradzster en de cliënt ofwel tussen twee cliënten onderling kunnen voordoen, vast te stellen en op te lossen. Voor nadere informatie over dit beleid, kan de cliënt contact opnemen met Tradzster. 15. Persoonsgegevens Tradzster respecteert de privacy van haar cliënten. Tradzster gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand. Tradzster kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar Tradzster. De cliëntgegevens worden medegedeeld aan IB in het kader van het openen van een rekening namens de cliënt. De cliënt heeft het recht om zijn gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. Tradzster heeft het recht om de cliëntgegevens te verstrekken aan derden, waaronder de overheden, beurzen, fiscale autoriteiten en/of toezichthouders. Tradzster kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele maatregelen die Tradzster dient te nemen die opgelegd worden door overheden, beurzen, fiscale autoriteiten en/of toezichthouders. Tradzster kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van Tradzster registreren en opnemen. 16. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid Tradzster verricht alle handelingen met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening en risico van cliënt, ook indien Tradzster hierbij op eigen naam contracteert. Tradzster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: - een waardedaling of waardestijging van financiële instrumenten - door de cliënt geleden verliezen en/of gederfde winsten; - welke andere gebeurtenis dan ook. Tradzster zal uitsluitend aansprakelijk zijn indien en voorzover in rechte vast komt te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of een toerekenbare

4 tekortkoming van Tradzster bij de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Tradzster is nooit aansprakelijk voor door cliënt geleden schade als gevolg van maatregelen die Tradzster op basis van enig dwingend voorschrift, een aanwijzing van een toezichthouder of een voorschrift van enige beurs gerechtigd of verplicht is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te moeten nemen. Tradzster, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: (a) internationale conflicten, (b) gewelddadige of gewapende acties, (c) maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, (d). boycotacties, (e) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel, (f) storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Tradzster of van derden. Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, zal Tradzster die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar kunnen worden gevergd om de voor de cliënt als gevolg daarvan nadelige gevolgen te beperken. Tradzster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade. 17. Schadebeperking cliënt De cliënt is verplicht om zo spoedig mogelijk na het intreden van het schadeveroorzakende feit schadebeperkende maatregelen te treffen. Dit betekent dat de cliënt alles zal moeten doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om eventuele schade tot een minimum te beperken. Deze verplichting geldt eveneens en onverkort indien de cliënt gebruik mocht maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Tradzster. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het verkopen (van een deel) van financiële instrumenten, dan wel het terugkopen van al verkochte financiële Instrumenten. 18. Aangaan, duur en beëindiging van de overeenkomst Overeenkomsten tussen de cliënt en Tradzster gaan pas in na opening en activering (eerste storting) van de rekening bij IB op naam van de cliënt. Elke overeenkomst tussen Tradzster en de cliënt wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan op ieder tijdstip zowel door Tradzster als door de cliënt kosteloos schriftelijk opgezegd worden. Afsluiting van de rekening bij IB leidt automatisch tot opzegging van elke overeenkomst tussen Tradzster en de cliënt met onmiddellijke ingang behoudens het hierna bepaalde. De cliënt dient in een voorkomend geval aan Tradzster de rekening (met rekeningnummer en naam van de financiële onderneming) aan te geven waarop de overblijvende financiële instrumenten overgeboekt dienen te worden. In beginsel kunnen deze instrumenten uitsluitend overgeboekt worden naar de tegenrekening die cliënt bij de aanvang van de overeenkomst heeft opgegeven. De daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst gebeurt binnen de termijn die redelijkerwijs nodig is om de rekening die door Tradzster namens de cliënt werd geopend af te sluiten. De periode tussen opzegging en daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst dient ter afwikkeling van de overeenkomst. Tradzster behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen en de bijbehorende rekening van de cliënt te doen sluiten. Cliënt zal binnen deze twee maanden opdracht verstrekken, hetzij tot het overboeken van de financiële instrumenten naar een andere bank of beleggingsonderneming, in beginsel de bij Tradzster bekende tegenrekening, hetzij tot verkoop van de betreffende financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt niet binnen deze twee maanden opdracht verstrekt, is Tradzster bevoegd de desbetreffende financiële instrumenten op een door Tradzster te bepalen tijdstip namens en voor rekening en risico van de cliënt te verkopen, ongeacht de dan te realiseren verkoopopbrengst. Tevens behoudt Tradzster zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de bijhorende rekening van de cliënt te doen sluiten bij een vermoeden van witwaspraktijken of financiering van terrorisme, dan wel bij ander gebruik van de dienstverlening in strijd met de overeenkomst, de wet of wat de cliënt aan Tradzster heeft verklaard bij de opening van de rekening. Cliënt zal binnen een daartoe door Tradzster redelijk te stellen termijn opdracht verstrekken, hetzij tot het overboeken van de financiële instrumenten naar een andere bank of beleggingsonderneming, in beginsel de bij Tradzster bekende tegenrekening, hetzij tot verkoop van de betreffende financiële instrumenten voor rekening en risico van de cliënt. Indien de cliënt niet tijdig opdracht verstrekt, is Tradzster bevoegd de desbetreffende financiële instrumenten op een door Tradzster te bepalen tijdstip namens en voor rekening en risico van de cliënt te verkopen, ongeacht de dan te realiseren verkoopopbrengst. In geval van beëindiging van de samenwerking tussen Tradzster en IB, zal de cliënt door Tradzster hiervan op de hoogte worden gebracht. Tradzster heeft het recht -maar niet de verplichting- om deze overeenkomst kosteloos en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Tradzster de indruk heeft dat de dienstverlening onder deze overeenkomst niet geschikt lijkt te zijn voor de cliënt, indien blijkt dat de cliënt niet alle documenten die vereist zijn voor de dienstverlening die onder deze overeenkomst valt volledig of waarheidsgetrouw heeft ingevuld. De cliënt is er zich van bewust dat hij/zij op geen enkele wijze en op geen enkel ogenblik een schadevergoeding kan eisen van Tradzster voor het beëindigen van deze overeenkomst. Tradzster heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de website met vermelding van de laatste datum van aanpassing. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen omtrent deze algemene voorwaarden of andere documenten op de website van Tradzster, dient de cliënt contact op te nemen met Tradzster voor bijkomende informatie. 19. Klachtbehandeling, Tradzster beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via ) gericht worden aan bovenstaand adres. Tradzster zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden. De verantwoordelijke voor de behandeling van klachten bij Tradzster is de compliance officer. Tradzster is conform art. 4:17 van de Wet op het Financieel Toezicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het aansluitnummer Toepasselijk recht, bevoegde rechter Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet afdwingbaar zijn, maakt dit de overige bepalingen niet rechtsongeldig. Deze algemene voorwaarden en alle hieruit vloeiende rechten en verplichtingen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als zich een geschil voordoet in verband met deze algemene voorwaarden of afgesloten overeenkomsten tussen Tradzster en de cliënt of hieruit vloeiende rechten en plichten, dan is naast het KiFID, in eerste aanleg de rechtbank van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd. Als zich een geschil voordoet in verband met de overeenkomst die cliënt heeft gesloten (of heeft laten sluiten) met IB, dan worden het toepasselijk recht en het bevoegde forum bepaald door wat daarover is bepaald in de overeenkomst tussen de cliënt en IB.

5 Bijlage: Kenmerken en risico s effecten De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich mee brengt. Vooral het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient zich in alle gevallen terdege bewust te zijn van de risico s. Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten vaak rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. Beleggen in het algemeen, in het bijzonder met hefboomproducten als Futures, Opties en CFD's is niet per definitie voor iedereen geschikt. Verzeker uzelf daarom vooraf van een goed begrip van de mogelijkheden en risico s van hefboomproducten. Het risico bestaat dat de belegger niet het volledige, oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. Hierdoor kan de financiële aansprakelijkheid groter zijn dan de som van uw geïnvesteerde bedrag. Eventuele veranderingen in commissiekosten kunnen ook van invloed zijn op uw investering, zowel opwaarts, als neerwaarts. Bij twijfel is het aan te bevelen dat u advies zoekt. Eventueel genoemde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst. Voordat u overgaat tot het openen van een rekening dient u er zorg voor te dragen de risico's goed te begrijpen en volledig kennis te hebben genomen van de hierover beschikbare documenten. Voor meer informatie of als u vragen heeft over beleggen kunt u altijd met ons contact opnemen. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico s. Door ondertekening van de openingsdocumenten van Tradzster erkent u akkoord te zijn met de Algemene voorwaarden en dat u bewust bent van deze risico s. De inhoud van dit document is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te hebben in de werking van de beleggingsrisico s verbonden aan één of meerdere financiële instrumenten. Indien u vragen heeft over de door Tradzster aangeboden financiële producten kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op of per op Liquiditeiten Liquiditeiten zijn beleggingen in EUR of in andere deviezen met een vooraf vastgestelde rente en een looptijd tussen 1 uur en 24 maanden. Deze beleggingen vinden plaats bij een financiële instelling die deze liquiditeiten zelf kan herplaatsen bij andere financiële instellingen. Wisselkoersrisico: voor beleggingen in deviezen kan de waarde uitgedrukt in EUR schommelen. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. Een aandeel vertegenwoordigt risicokapitaal en de vergoeding ervan, het zogeheten dividend, is onzeker. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De koers van een aandeel is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, macroeconomische ontwikkelingen, nieuws over de onderneming en/of sector en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Wisselkoersrisico: voor aandelen uitgedrukt in een andere munteenheid dan euro. Risico op ondernemingsniveau: In geval van faillissement van de onderneming waarin belegd is, kan de waarde van uw aandelen teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, de dividendpolitiek en de kwaliteit van het management. Koersrisico: de koersen kunnen (aanzienlijk) dalen, ten gevolge van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld een aanhoudende staking), of ten gevolge van algemene marktpsychologie. Dividendrisico: De hoogte van het dividend hangt af van de winst die de onderneming maakt en van de vraag of en hoeveel winst er aan de aandeelhouders uitgekeerd zal worden. De onderneming kan in slechte marktomstandigheden het dividend (tijdelijk) verlagen of zelfs volledig schrappen. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s van gewone aandelen. Beleggingsfonds, afgekort fonds Beleggingsfondsen bieden de mogelijkheid aan beleggers om deel te nemen aan een grotere portefeuille effecten die door professionele beheerders wordt beheerd. De kwaliteit van het beheer is te volgen aan de hand van tabellen met vergelijkende returns. Een beleggingsfonds is een gemeenschappelijke portefeuille van een groot aantal aandeelhouders om te kunnen profiteren van de veronderstelde deskundigheid van de beheerder van het betreffende beleggingsfonds en van een (veel) grotere mate van spreiding ter vermindering van het risico op ondernemingsniveau. Het betreft nog steeds het beleggen in effecten (aandelen, obligaties, cash en/of vastgoed), er is dus sprake van risicodragend kapitaal. Bovengenoemde kenmerken en risico s van deze effecten gelden ook voor beleggingsfondsen. De waardeontwikkeling van een beleggingsfonds is afhankelijk van de stemming op de beurs, de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de onderliggende ondernemingen. Door (een hoge mate van spreiding) over een (groot) aantal verschillende ondernemingen zal de koersontwikkeling van één specifieke onderneming slechts beperkt invloed hebben op de waarde ontwikkeling van een beleggingsfonds.

6 De waarde van een beleggingsfonds wordt bepaald door de koersontwikkeling van de gehele beurs, van een bepaalde sector of regio. Beleggingsfondsen met een hoge mate van spreiding over veel verschillende ondernemingen, sectoren en regio s zijn evenzeer blootgesteld aan marktrisico. Spreiding vermindert dus niet de gevolgen van een algemene marktdaling. Beleggingsfondsen met een beperkte spreiding in een specifieke sector of regio bieden sectorrisico (bijvoorbeeld automatiseringssector) of regiorisico (bijvoorbeeld Azië). Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid grondstoffen, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een call-optie) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Er bestaan optiecontracten op individuele aandelen, beursindexen, obligaties, deviezen, goud, olie, Men onderscheidt opties van het Europese type, waarbij de optiecontracten enkel uitoefenbaar zijn op de vervaldag van het contract, en opties van het Amerikaanse type, waarbij de optiecontracten gedurende de hele looptijd van het contract uitoefenbaar zijn. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een putoptie is de schrijver van de put-optie.. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Het kopen van opties Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Tijdsaspect: voor kopers van opties speelt de factor tijd een grote rol. In de optiepremie zit namelijk een tijd- en verwachtingswaarde verweven. Wanneer de vooropgestelde prijs niet wordt overschreden in stijgende richting (call) of in dalende richting (put) voor of met het verstrijken van de vervaldatum, dan loopt de optie waardeloos af. Het verkopen of schrijven van opties Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de call-optie) of af te nemen (schrijver van de put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus een leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen deze tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden gekocht ten behoeve van de levering aan de koper van de optie. Het schrijven van putopties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de put-optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver een zekerheid (margin) te voldoen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt bij het gedekt en het ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld het rendement op een effectenportefeuille verhogen. Bij het ongedekt schrijven van callopties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de cliënt geschikt is, mede gelet op de financiële positie van cliënt en het doel van de belegging van cliënt. Obligatie Een obligatie is een effect in de vorm van een schuldbewijs. Het drukt een schuldbekentenis uit van de lener of debiteur tegenover de uitlener. Een obligatie is een eigendomsbewijs van een schuldtitel die een onderdeel is van een obligatielening. Door de uitgifte van een obligatielening kan de uitgevende instelling vreemd vermogen (geleend geld) aantrekken om bijvoorbeeld investeringen te financieren. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Obligaties kennen geen stemrecht en geven ook geen eigendomsrecht in de uitgevende instelling. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, enz. Wisselkoersrisico: voor obligaties uitgegeven in een andere munt dan euro. Zwakkere munten geven doorgaans meestal een hogere rente, maar u dient ernstig rekening te houden met wisselkoersverliezen. Nietbetalingsrisico: de kredietwaardigheid van de debiteur zal de terugbetaling van de rente en/of geïnvesteerd kapitaal bepalen. Zwakkere debiteuren zullen sneller aan hun verplichtingen verzaken. Rentevoetrisico: Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe gevoeliger de obligatie is voor renteontwikkelingen. Elke (forse) daling van de marktrente leidt normaal gezien tot een (forse) koersstijging van de obligatie en omgekeerd. Converteerbare obligatie Dit is een bijzondere vorm van een obligatie: het is een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger), tijdens een bepaalde periode (de zogenaamde conversieperiode) inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling (maar het kan ook gaan om een nieuwe obligatie). Converteerbare obligaties zullen een lagere rente geven dan de rente die geboden wordt door gewone obligaties die op hetzelfde ogenblik uitgegeven werden omwille van deze keuzemogelijkheid. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico s wordt daarom verwezen naar de risico s die zijn verbonden aan deze effecten. De lagere rentevergoeding dan op een klassieke obligatie zal moeten gecompenseerd worden door de kans dat via de conversie een additionele opbrengst zal worden gehaald.

7 Reverse convertible Het principe van de reverse convertible is identiek aan de converteerbare obligatie. Echter bij deze obligatie is het de keuze van de uitgevende instelling om op vervaldag eventueel een bij uitgifte van de lening vastgesteld aantal aandelen uit te keren, in plaats van een geldbedrag terug te betalen. Het mag duidelijk zijn dat een uitgevende instelling dit alleen doet als die aandelen minder waard zijn dan het geldbedrag dat als alternatief moet worden uitbetaald. Deze obligatie heeft dus in feite dezelfde kenmerken en (verhoogde) risico s als een verkochte putoptie. Voor dit verhoogd risico wordt echter wel een hoger rentepercentage vergoed. Warrant Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta s) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de uitgevende instelling die ze beschikbaar heeft gesteld. De risico s die zijn verbonden aan warrants zijn vergelijkbaar met de risico s die zijn verbonden aan het kopen van callopties. Warranteigenaars kunnen hun volledige inleg verliezen wanneer hun warrant waardeloos afloopt op de vervaldatum. Volatiliteit & liquiditeit: warrants kennen vaak een heel volatiel koersverloop en zijn soms beperkt verhandelbaar. Emittent: de solvabiliteit van de uitgever is belangrijk. Indien deze zijn verplichtingen niet kan nakomen wordt de warrant waardeloos. Exchange Traded Fund (ETF) en Open End-certificaten Een Exchange Traded Fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, en Open End-certificaten zijn beursgenoteerde fondsen die nauwgezet de prijs van een onderliggende waarde of een mandje van onderliggende waarden volgen. Die onderliggende waarde kan sterk verschillen, gaande van aandelen, beursindexen, sectorindexen tot individuele grondstoffen of andere activa. Er bestaan ook ETF s die in waarde stijgen als de onderliggende effecten in waarde dalen. De koper van ETF s dient zich hier van bewust te zijn. Emittent: de uitgever van de tracker of het certificaat dient solvabel te zijn. Verder wordt het risico van dergelijke effecten voornamelijk bepaald door de prijsbewegingen van de activa waarin de ETF belegd is. Sommige ETF s hebben een heftboomwerking waardoor grotere koersschommelingen dan de onderliggende waarden mogelijk is. Grondstoffen Grondstoffen vormen een aparte activaklasse. Tot de grondstoffen behoren o.a. goud, zilver, palladium, platina, koper, zink, aluminium, steenkool, aardgas, petroleum, enz. en ook landbouwproducten als koffie, suiker, tarwe, sojabonen, cacao, palmolie, enz. Grondstoffen kunnen niet failliet gaat. Er is dan ook geen debiteurenrisico. Grondstoffen geven geen inkomen. De winst dient te komen uit koersappreciatie. Heel wat grondstoffen worden verhandeld op markten buiten de Eurozone. Zij zijn onderhevig aan het wisselkoersrisico. De koersen van grondstoffen kunnen sterk schommelen door economische of politieke omstandigheden. Houders van dergelijke certificaten hebben recht op de winstuitkeringen van het onderliggend onroerend goed, met name de netto-inkomsten die voortvloeien uit het gebouw, en alle netto-uitkeringen wanneer de gebouwen verkocht worden. Het risicoprofiel van vastgoedeffecten ligt tussen dat van aandelen en obligaties. Het eigendomsrisico betreft veelal één enkel of een beperkt aantal gebouwen en zal bepalend zijn, naast de trends van de financiële markten en de algemene vastgoedmarkt, voor de waarde van het vastgoedcertificaat en zijn verwacht inkomen. Bij leegstand van de gebouwen kunnen de opbrengsten fors dalen. Future of Termijncontract Een future is de Engelse benaming voor een termijncontract. Een future is een verhandelbare overeenkomst tussen koper en verkoper om een bepaalde onderliggende waarde te leveren op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst, tegen betaling van een overeengekomen prijs. Een opvallend kenmerk bij futures is, net als bij opties, de grote mate van standaardisering. De contractgrootte, onderliggende waarde en de looptijd van de future staan vast. Zowel de koper als de verkoper gaan een verplichting aan, in tegenstelling tot opties waar slechts de schrijver een verplichting aangaat. Het gaat hierbij dus om een plicht. Dat betekent dat de koop/verkoop altijd doorgaat. De waarde van de future is afhankelijk van de onderliggende waarde. Een future heeft dus altijd betrekking op een onderliggende waarde. Futures kunnen betrekking hebben op grondstoffen (commodity futures) of financiële waarden, zoals aandelen, obligaties, deposito s, schatkistcertificaten, indexen en deviezen (financial futures). Future optie Een optie is het recht, niet de plicht, een futurecontract te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs. Als trader koop je future opties om te speculeren op een stijging of daling van de prijs van futurecontracten. Je koopt een call future optie als je gelooft dat de onderliggende futureprijs zal stijgen, je koopt een put optie als je denkt dat de onderliggende futureprijs zal dalen. Volatiliteitsrisico: een belegging in futures is speculatief en het risico, alsook de verwachte opbrengst zijn groter dan die van aandelen of obligaties. Een geringe prijsfluctuatie van de onderliggende activa kan onmiddellijk tot een aanzienlijk verlies leiden, met als gevolg een verzoek tot bijstorting in de waarborg van een bedrag dat meer bedraagt dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. Contracts for Difference (CFD s) CFD s zijn beleggingsinstrumenten, waarmee een belegger kan inspelen op een stijgende of dalende koersbeweging van een aandeel, een index of een andere onderliggende waarde. Met CFD s gaat een belegger een contract aan waarbij hij speculeert op de beweging op een financieel instrument (zoals grondstoffen, beursindices, obligaties, aandelen) tussen de begin- en einddatum van het contract. De winst wordt gemaakt door de koersschommelingen van het gekozen product. De einddatum van het contract ligt trouwens niet vast, zoals bijvoorbeeld bij opties of futures, maar wordt door de belegger zelf gekozen. Vastgoedcertificaten Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden.

8 De CFD handel is gekenmerkt door een hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de effectenrekening. Dit kan in uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Turbo s, Speeders, Sprinters Een turbo, speeder of sprinter is een op de beurs genoteerd gestructureerd product waarmee met een hefboom kan worden ingespeeld op een stijgende (turbo long) of dalende koersbeweging (turbo short) van verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties, indices, grondstoffen en valuta s. Kenmerkende elementen zijn het financieringsniveau en het stop loss niveau. Door de hefboom is een belegging in turbo s, speeders of sprinters risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. U kunt in sommige gevallen uw gehele inleg verliezen. Wij raden u daarom aan om bij elk product de bijbehorende productinformatie, zoals brochure en prospectus, goed te bestuderen. Valuta of Forex De Foreign Exchange markt, die ook vaak Forex of FX markt genoemd wordt, is de grootste en meest transparante financiële markt ter wereld. De Engelstalige term "Foreign Exchange" betekent, het tegelijkertijd kopen van de ene valuta en verkopen van de andere. Valutacontracten kunnen doorlopend verhandeld worden. Er worden doorlopend valutaprijzen geafficheerd vanaf zondagavond tot vrijdagavond. Complexe financiële instrumenten Opties, warrants, futures, CFD s, turbo s en speeders zijn complexe financiële instrumenten die risicovol en speculatief kunnen zijn. Ze moeten bijgevolg altijd worden verhandeld met kennis van zaken en enkel door ervaren beleggers. U dient zich steeds in detail te informeren over de kenmerken en risico s van deze effecten. Gezien het risicovolle karakter, dient u er rekening mee te houden dat u het vermogen dat u belegt in opties, warrants, futures, CFD s, turbo s en speeders alsook het vermogen om de eventuele risico s van deze transacties te compenseren, niet nodig heeft om te voorzien in uw levensonderhoud of voor voorziening van uw pensioen. Het gaat om producten zonder vast of zeker inkomen die al hun waarde kunnen verliezen, met name na de afloop ervan en om instrumenten met een grote hefboomwerking die kan leiden tot een snelle ontwikkeling van nadelige posities. Overige In het voorgaande zijn niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico s beschreven. Bij het kiezen van beleggingen dient u een goede afweging te maken welke effecten binnen uw beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten en opties op termijncontracten, en derivaten in het algemeen, kunnen zeer risicovol zijn. Wij raden u aan alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen indien dit past binnen uw beleggingsprofiel, u zich terdege bewust bent van de risico s ervan en de (eventuele) verliezen kunt en wilt dragen. Valuta s worden verhandeld in paren en daarom worden zo ook op die manier vermeld, met een schuine streep ertussen. De eerste afkorting slaat op de basis, leidende of primary valuta; en de tweede slaat op de "secondary currency". Vaak wordt een dergelijk paar gevolgd door een 5-cijferig getal, bijvoorbeeld Dit getal slaat op de verhouding tussen de twee valuta. Met andere woorden hoeveel van de ene valuta heb je nodig om de andere te kopen. Omdat valuta verhandeld worden in paren, is het belangrijk om bij de wijziging van een wisselkoers de valuta te kopen waarvan u denkt dat deze sterker zal gaan worden en de andere juist verkopen. Marktrisico: Risico verbonden aan de prijsbeweging van het valutapaar dat wordt verhandeld, primair als gevolg van een wijziging van de economische en/of politieke omstandigheden. Liquiditeitsrisico: Risico als gevolg van verminderde liquiditeit van een valutapaar, gewoonlijk als gevolg van onverwachte wijzigingen in economische en/of politieke omstandigheden. Short gaan in effecten Als u short gaat in effecten (aandelen) verkoopt u aandelen zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt. U kunt zowel intra day (gedurende de dag) als over-night (voor meerdere dagen) short gaan. Indien een effect waarin u bent short gegaan, stijgt in waarde, dient u meer te betalen voor het sluiten van de positie dan u ontvangen heeft bij het openen van de positie (het short gaan). Het verlies kan hoger oplopen dan uw kapitaal.

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV.

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Interactive Brokers (UK) Limited Customer

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie