Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties"

Transcriptie

1 Kenmerken en risico s effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De effecteninstelling is verplicht de Cliënt hierop te wijzen. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich mee brengt. Zeker bij beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in niet-euro genoteerde effecten rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de Cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico s. Door ondertekening van de Tradzster Overeenkomst Beleggingsdienstverlening, erkent u akkoord te zijn met de Tradzster Algemene voorwaarden en dat u bewust bent van deze risico s. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich (economisch gezien) beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. De risico s van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s aan gewone aandelen. Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een call-optie) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel call-opties als putopties kan men dan kopen en verkopen. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een put-optie is de schrijver van de put-optie. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Het kopen van opties Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Het verkopen of schrijven van opties Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van call-optie) of af te nemen (schrijver van put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de Cliënt kan dus leveren). 1 Pagina

2 Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden geleverd. Het schrijven van put-opties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver zekerheid (margin) te stellen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gedekt en ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een calloptie kan bijvoorbeeld een effectenportefeuille juist beschermen tegen waardevermindering van de portefeuille. Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor u geschikt is, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. Obligaties Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming. Bijzondere vormen van obligaties. Bijzondere vormen van obligaties kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzondere leningsvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn surplusobligaties en rente-indexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Zerobonds Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers. Ook een belegging in obligaties draagt risico s met zich mee. De koers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat koersschommelingen kunnen plaatsvinden. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders als concurrente onverzekerde crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen. Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico s wordt derhalve verwezen naar de risico s die zijn verbonden aan deze effecten. Warrants Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen en obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen van en/of te verkopen aan de vennootschap die ze beschikbaar heeft gesteld tegen een vooraf vastgestelde prijs. Een warrant lijkt op een optie met dien verstande dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens het betrokken bedrijf. De risico s die zijn verbonden aan een warrant zijn vergelijkbaar met de risico s die zijn verbonden aan het kopen van opties. Futures (termijncontracten) Een termijncontract is de verplichting (geen recht) om een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (zoals valuta, goederen of grondstoffen) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. Een termijncontract kan worden gekocht of worden verkocht. De koper van een termijncontract (ook wel houder van een "long positie" genoemd) neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid in ontvangst te nemen en te betalen. De verkoper (houder van een "short positie") heeft een leveringsplicht. Het is over het algemeen niet de bedoeling om de partij goederen of financiële waarden daadwerkelijk te ontvangen of te leveren. De termijnhandel kent een hoge mate van hefboomwerking. 2 Pagina

3 Bij het afsluiten van een termijncontract behoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort. Een beperkte koersschommeling kan derhalve tot grote verliezen (of winsten) leiden. Het verlies op een termijncontract kan aanzienlijk zijn. Het verlies hoeft niet beperkt te zijn tot de inleg. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een positie te sluiten/liquideren. De verliezen zijn niet gelimiteerd. Het geven van een stop-loss of stop-limit opdracht zullen de verliezen niet noodzakelijkerwijze kunnen beperken. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of dergelijke transacties voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. OTC transacties OTC staat voor Over The Counter. Op een dergelijke OTC markt worden effectentransacties (vaak OTC-derivaten genoemd) verricht waarvan aanbod en handel niet op een centrale gereguleerde markt (de beurs) gebeurt. OTC markten zijn aldus automatische noteringssystemen die werken met slechts een zeer beperkte reglementering. Bedrijven met een notering aan een OTC markt zijn niet onderworpen aan (wettelijke) verplichtingen die gelden op andere beurzen. Handelen in OTC-derivaten is alleen geschikt voor Cliënt(en) die hiermee uitgebreide ervaring mee hebben en zich bewust zijn van de daarmee gepaard gaande (grote) risico s. OTC-derivaten hebben (doorgaans) betrekking op rente en/of valuta (valutatermijn-contracten, rentederivaten et cetera), maar er zijn ook OTC-derivaten met betrekking tot grondstoffen, edelmetalen of indices. OTC-derivaten zijn oorspronkelijk bedoeld om verschillende soorten financiële risico s af te dekken (het zogenaamde Hedging ), maar kunnen ook speculatief worden ingezet. De notering van aandelen aan een OTC markt kan met directe ingang worden stopgezet. Er is geen garantie voor het naleven van een termijn van een order. Zo kan het gebeuren dat een dagorder pas een of meerdere dagen later wordt uitgevoerd. Beperkte handel Een van de kenmerken van een OTC markt is de beperkte handel. De beperkte handel kan met zich mee brengen dat bepaalde aandelen onmogelijk verkocht of gekocht kunnen worden. De contracten in OTC-derivaten worden vaak voor grote bedragen en een lange looptijd aangegaan; de risico s kunnen daardoor - mede afhankelijk van de onderliggende waarde - zeer groot zijn. Ook is het zo dat de beperkte handel met zich meebrengt dat grote koersuitslagen mogelijk zijn. Daarbij kan een (relatief) kleine order op een OTC markt een grote koersafwijking tot gevolg hebben. Het komt daarbij vaak voor dat partijen de markten proberen te beïnvloeden door ongevraagde bericht adviezen toe te zenden. Deze adviezen van derden zijn over het algemeen bedoeld om de koers van het betreffende aandeel te manipuleren. Er wordt ten zeerste afgeraden op basis van deze adviezen te handelen. Geen enkele klacht omtrent orders die op een niet-gereglementeerde markt worden geplaatst, wordt behandeld door een toezichthoudende instantie. Contracts for Difference (CFD s) CFD s zijn eenvoudige beleggingsinstrumenten, waarmee een belegger kan inspelen op een stijgende of dalende koersbeweging van een aandeel, een index of een andere onderliggende waarde. Met CFD s gaat een belegger een contract aan waarbij hij speculeert op de beweging op vrijwel elk financieel instrument (zoals grondstoffen, beursindices, obligaties, aandelen) tussen de begin- en einddatum van het contract. De winst wordt gemaakt door de koersschommelingen van het gekozen product. De einddatum van het contract ligt trouwens niet vast, zoals bijvoorbeeld bij opties of futures, maar wordt door de belegger zelf gekozen. Risico s De CFD handel wordt net als de Forex handel gekenmerkt door de hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de effectenrekening. Dit kan in uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Short gaan in effecten Als u short gaat in effecten (aandelen) verkoopt u aandelen zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt. U kunt zowel intra day (gedurende de dag) als over-night (voor meerdere dagen) short gaan. OTC-handel kan extreem gevaarlijk zijn Cliënt(en) dient (en) zich er bewust van te zijn dat voor handel op een OTC markt ruime ervaring en kennis vereist zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of transacties op een OTC markt voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. Omwille van het risicovolle karakter is handel op een OTC markt niet aangewezen voor mensen met een laag risicoprofiel en mensen met weinig financiële mogelijkheden. 3 Pagina

4 U dient voorbereid te zijn op de mogelijkheid dat u uw ingelegde geld geheel verliest. In het algemeen zou u geen transacties in de OTC-handel doen met geld bedoelt voor uw pensioen, studentenlening, tweede hypotheken, noodfondsen, spaargelden bedoelt voor als uw kinderen gaan studeren, of gelden die u nodig heeft om in uw dagelijkse behoefte te voldoen. Cliënt(en) dient (dienen) zich terdege te realiseren dat er geen garantie is voor het naleven van een order. Tradzster is nimmer aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van een effectenorder. Tradzster behoudt zich het recht voor Cliënt(en) te allen tijde transacties op een OTC-markt te weigeren. PinkSheets Onderdeel van Amerikaanse aandelenmarkt waar vooral Microcap aandelen (aandelen met zeer kleine marktwaarde), ook met vaak lage koersen (Pennystocks) worden verhandeld. Deze markt wordt gekenmerkt door vaak hoge volatiliteit en dus relatief hoog marktrisico. In het verleden zijn in de Verenigde Staten Pennystocks veelvuldig voorwerp geworden van het zogenaamde pump-and-dump : het kunstmatig gunstig beïnvloeden van de koers met als doel er zelf rijker aan te worden. Valuta of Forex De Foreign Exchange markt, die ook vaak Forex of FX markt genoemd wordt, is de grootste en meest transparante financiële markt ter wereld. De Engelstalige term "Foreign Exchange" betekent, het tegelijkertijd kopen van de ene valuta en verkopen van de andere. Valutacontracten kunnen doorlopend verhandeld worden. Er worden doorlopend valutaprijzen geafficheerd vanaf zondagavond tot vrijdagavond. Een valuta is een officieel geldig betaalmiddel van een land. Elke valuta is te herkennen aan een afkorting van 3 letters. Bijvoorbeeld EUR voor de euro. De voornaamste overige valuta zijn: USD (de Amerikaanse Dollar), JPY (de Japanse Yen), GBP (het Britse pond), CHF (de Zwitserse Frank), AUD (de Australische Dollar) en de CAD (de Canadese Dollar). Valuta s worden verhandeld in paren en daarom worden zo ook op die manier vermeld, met een schuine streep ertussen. De eerste afkorting slaat op de basis, leidende of primary valuta; en de tweede slaat op de "secondary currency". Overige Deze bijlage kan niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico s beschrijven. Ingeval de kenmerken van de effecten die hierboven zijn beschreven (en waarin wordt belegd) afwijken, dient u zich van deze beleggingsrisico s op de hoogte te stellen. Bij het kiezen van beleggingen dient een goede afweging gemaakt te worden betreffende welke effecten binnen de beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kan zeer risicovol zijn. U dient alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen indien u het (eventuele) verlies kan en wil dragen en u zich terdege bewust bent van de risico s. Automatische orderuitvoering Middels automatische orderuitvoering via het Tradzster handelsplatform kan de Cliënt uit eigen beweging strategieën automatisch laten uitvoeren en/of een abonnement nemen op aan- en verkoopsignalen welke op niet geïndividualiseerde basis worden afgegeven door een derde partij (signaalleverancier, adviseur of vermogensbeheerder). Deze signalen worden via het Tradzster handelsplatform automatisch uitgevoerd op de Effectenrekening van de Cliënt, zonder directe tussenkomst van Tradzster. Automatische orderuitvoering betreft Execution Only dienstverlening en kan in geen beding beschouwd worden als beleggingsadvies of vermogensbeheer. Alle transacties die uitgevoerd worden in de Effectenrekening van de Cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de Cliënt en de eventuele mederekeninghouder. De Cliënt is in dit document uitvoerig door de Dienstverlener op de hoogte gebracht met betrekking tot de kenmerken van en de risico s verbonden aan financiële producten en de automatische orderuitvoering daarvan. Automatische orderuitvoering is ongeschikt voor de Cliënten met beperkte middelen, beperkte handelservaring en/of lage risicotolerantie. De Cliënt dient zich bewust te zijn van de margin die vereist is om posities in complexe financiële instrumenten in te nemen en de werking van automatische liquidatie van posities indien er niet voldoende margin aanwezig is in de Effectenrekening van de Cliënt. De Cliënt dient zich er tevens van bewust te zijn dat bij gebrek aan voldoende margin sommige posities niet kunnen worden ingenomen. De Cliënt is de enige verantwoordelijke om de marginvereisten van zijn/haar Effectenrekening na te leven en indien nodig in te grijpen. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden over de marginvereisten dient de Cliënt contact op te nemen met de helpdesk van Tradzster. 4 Pagina

5 De Cliënt is er zich van bewust dat Tradzster in geen enkel geval aansprakelijk is of kan zijn voor eventuele verliezen en/of gederfde winsten die de Cliënt lijdt door via automatische orderuitvoering te beleggen en/of te handelen in financiële instrumenten in het algemeen en opties en/of futures in het bijzonder. Dit geldt eveneens voor de verliezen en/of gederfde winsten die zijn toe te schrijven aan het falen van de signaalleverancier of alle bijhorende software die nodig zijn voor het automatisch uitvoeren van orders. De Cliënt dient het eventueel financieel verlies door de handel in financiële instrumenten te kunnen dragen. Tradzster is niet gehouden de beleggingen van de Cliënt op te volgen en de Cliënt op de hoogte te brengen van eventuele beleggingsverliezen die de Cliënt oploopt of dreigt op te lopen. De Cliënt dient ook te begrijpen dat de controle op de Effectenrekening van de Cliënt bij de Cliënt berust en zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de samenstelling van zijn/haar portefeuille. Contact Indien u vragen heeft over de door Tradzster aangeboden financiële producten kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur bereikbaar op of per op Risicowaarschuwing Beleggen in het algemeen, in het bijzonder met hefboomproducten als Futures, Opties en CFD's is niet per definitie voor iedereen geschikt. Verzeker uzelf daarom vooraf van een goed begrip van de mogelijkheden en risico s van hefboomproducten. Het risico bestaat dat de belegger niet het volledige, oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. Hierdoor kan de financiële aansprakelijkheid groter zijn dan de som van uw geïnvesteerde bedrag. Eventuele veranderingen in commissiekosten kunnen ook van invloed zijn op uw investering, zowel opwaarts, als neerwaarts. Bij twijfel is het aan te bevelen dat u advies zoekt. Eventueel genoemde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst. Voordat u overgaat tot het openen van een rekening dient u er zorg voor te dragen de risico's goed te begrijpen en volledig kennis te hebben genomen van de hierover beschikbare documenten. Voor meer informatie of als u vragen heeft over het beleggen met CFD s kunt u altijd met ons contact opnemen e.v. Capital Intervest Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer Eventueel genoemde bedragen, tarieven, commissies, spreads en overige rekenkundige informatie is indicatief, aan verandering onderhevig en aldus onder voorbehoud. 5 Pagina

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie Forex & Commodities Managed Accounts Strategie INHOUD 1 Inleiding 2 De Strategie 2.1. Onderliggende waarde 2.2. Werkwijze 2.3. Transacties 2.4. Marginverplichtingen 2.5. Rapportage 3 Broker 4 Kosten 4.1.

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie