UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")"

Transcriptie

1 UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for Difference ("CFD's") is zeer riskant vanwege de speculatieve en wisselvallige markten in deze producten en de daarmee gepaard gaande gefinancierde som (marge). De handel in deze producten kan resulteren in het verlies van meer geld dan u op de rekening heeft gestort. U dient zorgvuldig rekening te houden met uw financiële situatie en in hoeverre u risico's kunt nemen alvorens te handelen in CFD's, en u zou niet in CFD's moeten handelen tenzij u een ervaren belegger bent die zich veel risico's kan veroorloven en in staat is om eventueel verliezen te incasseren. De handel in aandelen zonder gebruik te maken van een marge is minder riskant dan de handel in CFD's op krediet. 2. Geen advies voor beleggingen, belastingzaken of de handel. IB UK geeft geen beleggings-, fiscale of handelsadviezen. Onze service behelst niet meer dan het uitvoeren van orders, d.w.z. wij voeren slechts uw instructies uit en zullen u niet adviseren over een transactie. Ook zullen wij uw beslissingen niet volgen om vast te stellen of zij voor u wel verstandig zijn, of om u hulp te bieden bij het vermijden van verliezen. U dient uw eigen financiële, juridische, fiscale en andere professionele adviezen in te winnen om vast te stellen of de handel in CFD's wel een verstandige belegging is voor u. 3. CFD's worden niet verhandeld op een gereguleerde beurs, en worden niet verrekend via een centraal clearinghouse. CFD's zijn contracten met IB UK als uw tegenpartij, en worden niet verhandeld op een gereguleerde beurs, en worden niet verrekend via een centraal clearinghouse. De voor een beurs of clearinghouse geldende regels en beschermingen zijn niet van toepassing op de handel in CFD's met IB UK. 4. U staat bloot aan het kredietrisico dat de tegenpartij loopt bij de handel in CFD's. Aangezien IB UK de tegenpartij is bij uw handel in CFD's, staat u bloot aan de financiële en bedrijfsrisico s vaan IB UK, alsook kredietrisico's die verbonden zijn aan de transacties met IB UK. Dat wil zeggen, indien IB UK insolvent wordt, wat onwaarschijnlijk is, dan kan zij weleens haar verplichtingen jegens u niet nakomen. Het zij echter opgemerkt dat IB UK deelneemt aan de UK Financial Services Compensation Scheme ("FSCS"). U kunt recht hebben op compensatie door de FSCS ingeval wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Meer informatie over de compensatie kunt u krijgen van de UK Financial Services Compensation Scheme op 5. CFD's verlenen u geen rechten op het onderliggende product. Een CFD dient om een winst te boeken of om een verlies te voorkomen afhankelijk van schommelingen in de koers van het onderliggende product, en niet om de levering van een onderliggend product in ontvangst te nemen. Een CFD-transactie verschaft u geen enkel recht, Pagina 1 van 5

2 stemrecht, eigendomsrecht of belang in een onderliggend product, of het recht of de verplichting om het één en ander te verwerven, ontvangen, onder u te houden, daarop een stem uit te brengen, te leveren, vervreemden of om rechtstreeks deel te nemen aan een "corporate action" (bedrijfsverrichting op een effect) ten aanzien van een onderliggend product. 6. CFD-markten zijn speculatief en wisselvallig. Derivatenmarkten zoals markten voor CFD's zijn uiterst wisselvallig. De koersen van CFD's en hun onderliggende producten (aandelen of indices) kunnen snel en heel breed fluctueren. De koersen van CFD's zullen worden beïnvloed door o.a. de marktprijs van het product dat ten grondslag ligt aan de CFD, de inkomsten en resultaten van het bedrijf of van de bedrijven waarvan de aandelen bestaan uit het onderliggende product of een daarmee samenhangende index, door de ontwikkeling van de economie als geheel, veranderingen in de vraag naar en het aanbod van het onderliggende product of daarmee samenhangende instrumenten en indices, overheidsbeleid, commerciële en handelsprogramma's, rentevoet, nationale en internationale, politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de relevante markt. 7. Voorbeeld van verliezen op de leverage (gefinancierde som) en marge bij de handel in CFD's. Bij de handel met leverage of een marge kan men meer verliezen dan u feitelijk op uw rekening heeft gestort als de koers van de CFD in aanzienlijke mate ten ongunste van u zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld, als u een CFD-positie koopt waarbij aandelen in ABC het onderliggende product zijn en de totale waarde van de CFD-positie bedraagt en als de vereiste marge hiervoor 20% is dan dient u als marge te storten. Indien de waarde van de CFD-positie in ABC vervolgens zakt tot dan zult u de oorspronkelijke inleg van hebben verloren, plus nog eens die u aan IB UK dient te betalen (dit is exclusief commissies, bandbreedtes en financieringskosten). 8. IB UK heeft het recht om uw posities zonder kennisgeving te liquideren als de marge te gering wordt. U dient uw rekening in de gaten te houden zodat de rekening te allen tijde voldoende saldo bevat om te voldoen aan de volgens IB UK vereiste marge. IB UK hoeft u niet te informeren als u niet voor de vereiste marge heeft gezorgd voordat zij haar rechten krachtens haar overeenkomst met u uitoefent, inclusief doch niet beperkt tot haar recht om posities in uw rekening(en) te liquideren. IB UK zal niet zoals sommige andere makelaars en handelaars een "respijtperiode" gunnen om te voldoen aan de marge-eisen, maar in het algemeen geen oproep tot bijstorting doen uitgaan; u geen respijtperiode verlenen om binnen een dag marge-tekorten of andere tekorten aan te vullen; en is wel bevoegd om onmiddellijk zonder kennisgeving vooraf rekeningposities te liquideren om het margeniveau op peil te houden. Pagina 2 van 5

3 U kunt niet veronderstellen dat het algemene beleid van IB UK om posities met een margetekort te liquideren ervoor zal zorgen dat u niet meer zult verliezen dan u bij IB UK heeft ingelegd. Bijvoorbeeld, markten kunnen in elkaar klappen en IB UK kan weleens niet in staat zijn om een positie te liquideren tegen een prijs waarmee voorkomen kan worden dat u meer verliest dan uw ingelegde marge. IB UK kan evenwel naar eigen goeddunken wachten en besluiten om een positie met een margetekort niet te liquideren. Indien u nog meer verliezen op een CFD-positie wenst te vermijden dan moet u deze positie zelf liquideren en het niet aan IB UK overlaten om dit te doen. 9. IB UK heeft het recht om te allen tijde haar marge-eisen te wijzigen of te verhogen. Om de firma en al onze klanten te beschermen kan IB UK te allen tijde naar eigen goeddunken de marge-eisen voor om het even welke of alle klanten wijzigen met het oog op open of nieuwe posities. Als wij onze marge-eisen verhogen dan kan dit u beletten om posities toe te voegen of om bestaande posities in te dekken wanneer u onvoldoende saldo heeft. Indien voor uw bestaande CFD's de marge-eisen worden verhoogd dan dient u van tevoren meer in te leggen, of uw posities kunnen worden geliquideerd zoals eerder in lid 8 beschreven. 10. De handel in CFD's brengt liquiditeitsrisico's met zich mee. IB UK is niet verplicht om te allen tijde noteringen voor een CFD te verschaffen, en IB UK garandeert de continue beschikbaarheid van noteringen of de handel in een CFD niet. IB UK kan naar eigen goeddunken stoppen met het noteren van CFD's en/of te allen tijde ophouden met het aanbieden van nieuwe transacties m.b.t. CFD's vanwege een gebrek aan marktgegevens, of pauzes, opschortingen, fouten, illiquiditeit of wisselvalligheid in/van marktactiviteiten ten aanzien van het onderliggende product, IB UK's eigen risico- of winstparameters, technische fouten, communicatieproblemen, markt-, politieke, economische of bestuurlijke gebeurtenissen, overmacht of om andere redenen. 11. U gaat betalen voor commissies, bandbreedtes en financieringskosten en andere kosten van de handel in CFD's. IB UK brengt commissiekosten in rekening voor uw CFD-transacties. Bovendien gaat u betalen voor een bandbreedte die geldt voor uw CFD-transacties, dat wil zeggen, de prijs die u betaalt om een CFD te kopen zal in het algemeen iets meer zijn dan de theoretische marktwaarde van de CFD, en de prijs die u ontvangt wanneer u een CFD verkoopt zal in het algemeen iets minder zijn dan de theoretische marktwaarde van de CFD. U gaat ook financieringskosten betalen (interest) voor uw CFD-posities à la hausse (u kunt een korting krijgen op uw CFD's à la baisse of interest moeten betalen, afhankelijk van de rentevoet). Al deze kosten zullen het totale rendement van uw belegging in de CFD verminderen (of het verlies daarop vergroten). 12. Risico van schommelingen in buitenlandse valuta: Wanneer u handelt in een CFD die luidt in een valuta die niet de basisvaluta is of een valuta waarin u een deposito heeft bij IB UK, dan worden alle marges, winsten, verliezen en bij- en afschrijvingen die betrekking hebben op die CFD, berekend op basis van de valuta waarin de CFD luidt. Uw winsten of verliezen zullen dus Pagina 3 van 5

4 verder beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta van uw rekening en de valuta waarin de CFD luidt. IB UK zal naargelang dit risico de waarde van het onderliggende product verlagen, en zo zal de vereiste marge voor de CFD in feite groter worden. 13. Risico van schommelingen in de rentevoet. De rentevoet fluctueert, wat van invloed zal zijn op de te betalen financieringskosten (of te ontvangen kortingen) voor uw CFD-posities à la hausse (of à la baisse). Dit zal ook uw totale winsten of verliezen beïnvloeden. 14. Risico van regelgevende en fiscale veranderingen. Veranderingen in de fiscale en andere wetgeving, overheids-, fiscaal, monetair en regulerend beleid kunnen van nadelige invloed zijn op de waarde van uw CFD's, de belasting die u voor uw CFD's betaalt, en het totale rendement van uw CFD's. 15. IB UK heeft het recht om handel-gerelateerde fouten te corrigeren. IB UK kan, na bevestiging aan u, transacties in CFD's annuleren, corrigeren of liquideren om fouten te herstellen, inclusief doch niet beperkt tot transacties in CFD's die uitgevoerd zijn op een moment waarop en tegen een koers waartegen of bij benadering waartegen transacties in de markt voor het onderliggende product waren geannuleerd of gecorrigeerd door beurzen of marktplaatsen, tot transacties in CFD's die verstoord zijn door technische storingen in het systeem van IB UK, en tot transacties in CFD's die niet in redelijke mate gerelateerd zijn aan de juiste marktprijs voor het onderliggende product of de CFD. 16. U kunt weleens geen CFD s à la baisse mogen verkopen, of wel een gedwongen liquidatie van een open baisse-positie moeten ondergaan. Afhankelijk van reglementen, voorwaarden voor leningen t.b.v. speculatiedoeleinden, of andere factoren is de verkoop van CFD's à la baisse al dan niet toegestaan afhankelijk van het onderliggende product. Verder behoudt IB zich het recht voor om te allen tijd naar eigen goeddunken uw open baisse-transactie in een CFD te liquideren. 17. Rechten van IB UK om transacties in CFD's te corrigeren, wijzigen en/of liquideren ingeval van een 'corporate action' (bedrijfsverrichting op een effect) die van invloed is op het onderliggende product. Ingeval van een Corporate Action die van invloed is op het product dat ten grondslag ligt aan een CFD (bijvoorbeeld. splitsing, afsplitsing, aanbod van rechten, fusie en verwerving, enzovoorts): i) zal IB UK naar eigen goeddunken de passende correctie of wijziging aanbrengen, of besluiten om een passende actie te ondernemen met betrekking tot de CFD om het economische equivalent van de rechten en verplichtingen van de partijen veilig te stellen; ii) Bovendien behoudt IB UK zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw open CFDpositie in het onderliggende product te liquideren voordat de Corporate Action plaatsvindt. Pagina 4 van 5

5 18. Risico van verstoring van de toegang tot de elektronische systemen en services van IB UK. IB UK is afhankelijk van computerprogrammatuur, hardware en een telecommunicatienetwerk om haar klanten te bedienen. Zonder deze voorzieningen kan IB UK haar diensten niet verlenen. Deze op computers gebaseerde systemen en services zoals die toegepast en verleend worden door IB UK, zijn inherent kwetsbaar voor storingen, vertragingen of defecten waardoor u weleens geen toegang kan hebben tot het systeem van IB UK en waardoor IB UK niet in staat zal zijn om CFD's te noteren of om de handel daarin mogelijk te maken, of waardoor de dienstverlening door IB UK geheel of gedeeltelijk aangetast kan worden. Krachtens de IB UK Trading Agreement aanvaardt u de systemen en services zoals die zijn, en is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt. U dient naast uw rekening bij IB UK tevens alternatieve regelingen te onderhouden voor de uitvoering van uw orders in het geval dat het elektronische systeem en de services van IB UK niet beschikbaar zouden kunnen zijn. Pagina 5 van 5

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk)

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV.

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Interactive Brokers (UK) Limited Customer

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing ALGEMENE VOORWAARDEN Risico Waarschuwing (a) Vreemde Valuta handel en CFD s bij GKFX Financial Services Ltd zijn allemaal margehandel producten. Daarom dragen zij inherent een hoge mate van risico vergeleken

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s)

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve financiële instrumenten eventueel met hefboom die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE

Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE Addendum Bij het prospectus van Robeco ONE Dit document is een addendum bij het prospectus van Robeco ONE gedateerd 22 juli 2014 en is onlosmakelijk verbonden met het prospectus. Het addendum betreft de

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie