Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening"

Transcriptie

1 Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie geven een overzichtelijke weergave van alle relevante informatie met betrekking tot uw REAAL Vermogensbeheer Rekening. Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Wij wijzen u erop dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Immers aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich brengt. Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. REAAL Bancaire Diensten wijst u er nadrukkelijk op dat alle met het houden, kopen of verkopen van effecten samenhangende belastingen voor rekening zijn van de belegger. Beleggers wordt dan ook aangeraden om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen fiscale adviseur te raadplegen. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken en risico s van de belangrijkste effecten besproken. Overigens zijn niet alle beschreven effecten via uw REAAL Vermogensbeheer Rekening aan te kopen. Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds belegt op collectieve basis geld van beleggers. De beleggers besteden zo het beheer van hun belegging uit aan de beheerder van het beleggingsfonds, een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Beleggingsfondsen worden meestal naar beleggingscategorie ingedeeld. De belangrijkste categorieën zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, vastgoedfondsen en gemengde of mixfondsen. Aandelenfondsen worden vaak weer onderverdeeld in regio s (bijvoorbeeld Europa, Amerika, Azië of Wereld), thema s (bijvoorbeeld duurzaam of innovatie) of sectoren (bijvoorbeeld informatietechnologie of banken en verzekeraars). Omdat bijvoorbeeld de meeste aandelenfondsen in aandelen, certificaten van aandelen, warrants en opties kunnen beleggen zijn de risico s van dit type effecten ook van toepassing op aandelenfondsen. Even zo geldt dat de risico s van obligaties, converteerbare obligaties en (rente)opties van toepassing zullen zijn op de meeste obligatiefondsen. Wel is er bij beleggingsfondsen sprake van een grote mate van spreiding waardoor individuele risico s in de regel een minder groot effect zullen hebben. De kenmerken en specifieke risico s van aandelen, certificaten van aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, warrants en opties worden hierna beschreven. Bij beleggingsfondsen is een prospectus en financiële bijsluiter in beginsel verplicht. Hierin kunt u alle relevante informatie vinden over het fonds, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees ze voordat u besluit te gaan beleggen in het betreffende fonds. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich - economisch gezien - beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van CVB Bank N.V. gevestigd te s Hertogenbosch. K.v.K. s Hertogenbosch HRnr bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. De risico s van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de aandeelhouders als concurrente crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de aandeelhouder een zekerheid is bedongen. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. Bij certificering van aandelen verkrijgt veelal een Administratiekantoor de aandelen waartegenover certificaten worden uitgegeven. Het Administratiekantoor verkrijgt de aandelen op eigen naam en wordt rechthebbende daarop (juridische eigenaar) terwijl de certificaathouder economisch belanghebbende wordt. Het Administratiekantoor gaat de aandelen houden ten titel van beheer voor rekening en risico van de certificaathouder. Het woord certificaat is de benaming van de vorderingsrechten van de certificaathouder jegens het Administratiekantoor. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). Onderscheid kan worden gemaakt tussen niet-royeerbare, beperkte royeerbare en royeerbare certificaten. Met royeerbaar wordt bedoeld inwisselbaar (door de certificaathouder) tegen het onderliggende aandeel. Bij niet royeerbare certificaten is deze inwisselbaarheid er in het geheel niet, bij (onbeperkt) royeerbare is deze er te allen tijde, bij beperkt royeerbare alleen onder de bepaalde omstandigheden of voorwaarden. De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s van gewone aandelen. Obligaties Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming. Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzondere leningvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn surplus-obligaties en renteindexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers. Ook een belegging in obligaties draagt risico s met zich mee. De koers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat koersschommelingen kunnen plaatsvinden. Een stijgende rente leidt in principe tot koersdaling van de obligatie. Omgekeerd geldt dat een dalende rente in principe leidt tot koersstijging van de obligatie. Dit koerseffect is in beginsel groter naarmate de rentebeweging groter en de resterende looptijd van de obligatie langer is. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders als concurrente crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen dan wel sprake is van achterstelling ten opzichte van andere crediteuren (achtergestelde obligatielening). 1

2 2 Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen, in de meeste gevallen in het kapitaal van de onderneming die de converteerbare obligatie heeft uitgegeven. Een converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico s wordt derhalve verwezen naar de risico s die zijn verbonden aan deze effecten. Warrants Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de vennootschap die ze beschikbaar heeft gesteld. Een warrant lijkt op een call-optie met dien verstande dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens het betrokken bedrijf. De risico s die zijn verbonden aan warrants zijn vergelijkbaar met de risico s die zijn verbonden aan het kopen van call-opties. Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver ) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een calloptie ) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie ) tegen een prijs die van tevoren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel call-opties als put-opties kan men dan kopen en verkopen. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de calloptie en de tegenpartij van een koper van een put-optie is de schrijver van de put-optie. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Het kopen van opties Een optie (contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van zijn recht. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Het verkopen of schrijven van opties Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de calloptie) of af te nemen (schrijver van de put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus een leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen deze tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden gekocht ten behoeve van de levering aan de koper van de optie. Het schrijven van put-opties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de put-optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de

3 schrijver een zekerheid (margin) te voldoen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt bij het gedekt en het ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld het rendement op een effectenportefeuille verhogen. Bij het ongedekt schrijven van callopties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de cliënt geschikt is, mede gelet op de financiële positie van cliënt en het doel van de belegging van cliënt. Overig Deze bijlage kan niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico s beschrijven. Bij het kiezen van beleggingen dient de cliënt een goede afweging te maken welke effecten binnen zijn of haar beleggingsdoelstelling en beleggersprofiel vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient zich in alle gevallen terdege bewust te zijn van de risico s

4 1. Doel en definities 1.1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de voorwaarden waaronder REAAL Bancaire Diensten haar effectendienstverlening aanbiedt, in het bijzonder de voorwaarden waarop REAAL Bancaire Diensten de effectengiro Optimix Beleggersgiro aanbiedt. 1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Bankrekening: de ten behoeve van de gezamenlijke Beleggers bij een kredietinstelling of meerdere kredietinstellingen aangehouden bank- en effectenrekening(en) op naam van de Stichting; b. Cliënt: natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon te wier naam via REAAL Bancaire Diensten een REAAL Vermogensbeheer Rekening is gesteld; c. Effect(en): een Effect in de zin van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 alsmede andere financiële instrumenten ten aanzien waarvan REAAL Bancaire Diensten haar dienstverlening aanbiedt, waaronder vorderingen luidende in effecten op de Stichting en/of aan de Cliënt toekomende aandelen in de door REAAL Bancaire Diensten - of door een derde namens haar - beheerde verzameldepots als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer; d. REAAL Vermogensbeheer Rekening: de ten behoeve van Cliënt bijgehouden inschrijving of administratie waaruit blijkt welke Effecten de Stichting houdt voor rekening en risico van Cliënt; e. Fonds: de beleggingsinstelling of andere uitgevende instellingen wier Effecten door een Cliënt kunnen worden gehouden via de Stichting; f. REAAL Bancaire Diensten: REAAL Bancaire Diensten te Alkmaar, een handelsnaam van CVB Bank N.V. g. Garantie: de krachtens de Wet toezicht effectenverkeer 1995 door Optimix ten behoeve van de Stichting afgegeven garantie; h. Handelsdag: de dag waarop de betreffende Effecten op de betreffende effectenbeurs verhandeld kunnen worden danwel, indien het geen beursgenoteerd Effect betreft, de eerst mogelijke werkdag van REAAL Bancaire Diensten waarop het Effect verhandeld kan worden; i. Overeenkomst: een volledig ingevulde en door Cliënt rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst tot Vermogensbeheer inzake de REAAL Vermogensbeheer Rekening op basis waarvan REAAL Bancaire Diensten vrije hand vermogensbeheer voert over de op de REAAL Vermogensbeheer Rekening aangehouden Effecten en (vorderingen luidende in) gelden (contanten); j. Stichting: Stichting Optimix Beleggersgiro, gevestigd te Amsterdam; k. Tegenrekening: bankrekening op naam van Cliënt bij een kredietinstelling in Nederland; l. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die deel uitmaken van de Overeenkomst. De in dit lid gedefinieerde begrippen worden in de Voorwaarden zowel in de meervouds- als in de enkelvoudvorm gebruikt. Waar in deze Voorwaarden de meervoudsvorm is gebruikt, kan de enkelvoudvorm zijn bedoeld en omgekeerd. 1.3 Wanneer in de Voorwaarden wordt gesproken over de in bewaarneming van vorderingen luidende in Effecten wordt tevens bedoeld de administratie daarvan alsmede de in bewaarneming van vorderingen luidende in (uitkeringen in) geld. 2. Openen van een REAAL Vermogensbeheer Rekening 2.1 Een REAAL Vermogensbeheer Rekening wordt geopend doordat de Cliënt REAAL Bancaire Diensten op grond van de Overeenkomst onder deze Voorwaarden opdracht verleent om: a. voor rekening en risico van Cliënt Effecten te kopen (en te verkopen); en b. de Effecten van Cliënt in bewaring te geven aan de Stichting. 2.2 De REAAL Vermogensbeheer Rekening kan op naam worden gesteld van een of meer Cliënten indien zij voor gezamenlijke rekening handelen De administratie van de Stichting ter zake van de op de REAAL Vermogensbeheer Rekening geadministreerde Effecten strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs. 2.4 REAAL Bancaire Diensten zal aan Cliënt rekeningafschriften, bewijzen van inschrijving en/of overzichten verstrekken met betrekking tot de mutaties op de REAAL Vermogensbeheer Rekening overeenkomstig de bepalingen van de Wet toezicht effectenverkeer REAAL Bancaire Diensten is bevoegd in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden, daaronder begrepen - doch niet beperkt tot - het in bewaring geven van effecten door tussenkomst van derden. REAAL Bancaire Diensten en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien aannemelijk wordt gemaakt dat bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. 3. Vorderingen luidende in Effecten; in bewaarneming ten behoeve van Cliënt door de Stichting 3.1 Door het openen van een REAAL Vermogensbeheer Rekening kunnen door Cliënt vorderingen worden verkregen op de Stichting luidende in Effecten. De op de REAAL Vermogensbeheer Rekening geadministreerde vorderingen luidende in Effecten zijn verplichtingen van de Stichting jegens de Cliënt. Deze Voorwaarden behelzen geen aanbieding van de Effecten zelf. 3.2 De vorderingen luidende in Effecten worden door de Stichting ten behoeve van Cliënt geadministreerd op de REAAL Vermogensbeheer Rekening in ten hoogste vier decimalen nauwkeurig, waarbij het getal voor de komma een vordering in Effecten vertegenwoordigt en het getal achter de komma een vordering in contanten, waarvan de waarde op enig moment wordt bepaald door de koers van de betreffende Effecten. 3.3 De Stichting zal de Effecten op eigen naam, doch voor rekening en risico van Cliënt in bewaring nemen. De Stichting zal erop toezien dat een zodanig aantal Effecten van ieder Fonds door haar in bewaring is genomen voor de Cliënten als overeenkomt met het totaal van alle op REAAL Vermogensbeheer Rekeningen geadministreerde vorderingen met betrekking tot het betreffende Fonds. De Stichting is niet verplicht de in bewaring genomen Effecten per Cliënt te individualiseren. 3.4 REAAL Bancaire Diensten is belast met de werkzaamheden die het feitelijke beheer van de voor rekening van Cliënt door de Stichting in bewaring genomen Effecten met zich brengt, waaronder het overeenkomstig bepaalde in deze Voorwaarden: aankoop- en verkoopopdrachten en het (doen) geven van instructies aan derden met betrekking tot deze werkzaamheden. 3.5 De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de door de Stichting voor rekening en risico van Cliënt in bewaring genomen Effecten komen ten goede aan respectievelijk ten laste van Cliënt. 3.6 Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van Effecten ten behoeve van Cliënt en het ontvangen van uitkeringen op Effecten in contanten vinden plaats door tussenkomst van de Bankrekening. 4. Opdrachten tot Koop en Verkoop 4.1 REAAL Bancaire Diensten zal opdrachten tot koop en verkoop van Effecten uitvoeren waartoe zij uit hoofde van haar taak als beheerder bevoegd is, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst en het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze

5 Voorwaarden. Voor zover mogelijk zal de Stichting REAAL Bancaire Diensten steeds in staat stellen voornoemde opdrachten uit te voeren. 4.2 REAAL Bancaire Diensten voert de opdrachten ten behoeve van Cliënt uit in naam van de Stichting. 4.3 Uitvoering van opdrachten uit hoofde van de Overeenkomst vindt plaats op de eerste Handelsdag na ontvangst van de opdracht mits de opdracht voor 17:00 uur van de daaraan voorafgaande Handelsdag door REAAL Bancaire Diensten is ontvangen. 4.4 Ten aanzien van ieder Fonds kan REAAL Bancaire Diensten een minimumbedrag per opdracht van aan- of verkoop vaststellen. 4.5 Waarin deze Voorwaarden wordt gesproken over opdrachten tot koop of verkoop van Effecten, worden daaronder tevens begrepen bijschrijvingen tot koop of verkoop van fracties van Effecten. 5. Aankoop van Effecten 5.1 Aankopen van Effecten worden uitgevoerd tegen de openingskoers van de betreffende Effecten op de Handelsdag. Indien het betreffende Fonds niet aan een effectenbeurs is genoteerd, wordt de aankooporder uitgevoerd tegen de afgiftekoers van het betreffende Effect zoals die door het Fonds berekend wordt op de Handelsdag. Indien de aan te kopen Effecten niet in Euro luiden vindt omrekening plaats op basis van de door de kredietinstelling waar de Bankrekening wordt aangehouden gehanteerde wisselkoers. 5.2 Voor het uitvoeren van een opdracht tot aankoop is Cliënt aan REAAL Bancaire Diensten 0,3% over de waarde van de aan te kopen Effecten verschuldigd. De kosten worden in mindering gebracht op het voor de aankoop te ontvangen bedrag. 5.3 Zodra de ten behoeve van Cliënt aangekochte Effecten door de Stichting in bewaring zijn genomen zal de vordering jegens de Stichting luidende in die Effecten worden geadministreerd op de REAAL Vermogensbeheer Rekening van Cliënt. Een aankoop van Effecten resulteert voor Cliënt derhalve in een vordering luidende in die Effecten op de Stichting. 6. Verkoop van Effecten 6.1 Onder verkoop van Effecten wordt verstaan een verkoop van maximaal het aantal Effecten als overeenkomt met de op de REAAL Vermogensbeheer Rekening van Cliënt geadministreerde vorderingen luidende in die Effecten. 6.2 Verkopen van Effecten worden uitgevoerd tegen de openingskoers van de betreffende Effecten op de Handelsdag. Indien het betreffende Effect niet aan een effectenbeurs is genoteerd, wordt de verkoop uitgevoerd tegen de terugnameprijs van het betreffende Effect zoals die door het Fonds berekend wordt op de Handelsdag. 6.3 Voor het uitvoeren van een verkoop is Cliënt aan REAAL Bancaire Diensten 0,3% over de waarde van de te verkopen Effecten verschuldigd. De kosten worden in mindering gebracht op het uit de verkoop te ontvangen bedrag. 6.4 De opbrengsten van de voor rekening en risico van Cliënt verkochte Effecten zal, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, ten behoeve van de Cliënt worden bijgeschreven op de REAAL Vermogensbeheer Rekening voor herbelegging. Door bijschrijving van de opbrengst op de REAAL Vermogensbeheer Rekening gaat de vordering van Cliënt luidende in de verkochte Effecten teniet en ontstaat een vordering luidende in contanten. 7. Uitkering op Effecten 7.1 Uitkeringen door een Fonds in Effecten worden na ontvangst door de Stichting bijgeschreven op de REAAL Vermogensbeheer Rekening van Cliënt als vordering luidende in Effecten. 7.2 Uitkeringen door een Fonds in contanten worden bijgeschreven op de REAAL Vermogensbeheer Rekening als vordering in contanten. Bij uitkering in contanten luidend in een andere valuta dan Euro zal REAAL Bancaire Diensten zo spoedig mogelijk overgaan tot bijschrijving op de REAAL Vermogensbeheer Rekening in Euro op basis van de door de kredietinstelling waar de Bankrekening wordt aangehouden gehanteerde koersen. 7.3 In geval van uitkeringen door een Fonds, die ter keuze in contanten of in Effecten kunnen worden ontvangen, zal REAAL Bancaire Diensten geacht worden te hebben gekozen voor uitkering in contanten. 8. Stemrecht 8.1 Cliënt die een vergadering van een Fonds wenst bij te wonen en aldaar stemrecht wenst uit te oefenen met betrekking tot de aan zijn vordering ten grondslag liggende Effecten, zal daartoe door de Stichting in staat worden gesteld, tenzij dit door het Fonds of door regelgeving met betrekking tot het Fonds is uitgesloten. Cliënt dient hiertoe een schriftelijk verzoek aan REAAL Bancaire Diensten te richten. Dit verzoek dient REAAL Bancaire Diensten bereikt te hebben uiterlijk twee werkdagen voor het verlopen van de termijn die daarvoor in de oproeping tot de betreffende vergadering is gesteld. Cliënt zal stemrecht krijgen toegewezen voor alle Effecten die hij/zij op dat moment bezit. Alle voorschriften en bepalingen welke hieromtrent in het land van vestiging van het betreffende Fonds gelden, zullen mutatis mutandis gelden jegens Cliënt. 8.2 In de periode die aanvangt op de dag van ontvangst van het in lid 1 van dit artikel bedoelde verzoek en eindigt op de dag na de betreffende vergadering, zullen geen opdrachten worden uitgevoerd met betrekking tot de verkoop van de Effecten waarvoor Cliënt stemrecht wenst uit te oefenen. 8.3 In dit artikel wordt onder vergadering verstaan een vergadering van aandeelhouders, een vergadering van certificaathouders, een vergadering van participanten dan wel enige andere vergadering van een Fonds, die door participanten, aandeelhouders of certificaathouders kan worden bijgewoond en waarin kan worden gestemd. 9 Overdracht en uitlevering van Effecten 9.1 In opdracht van Cliënt kunnen Effecten die door Cliënt op eigen naam worden gehouden of op zijn naam in een effectendepot of anderszins worden bewaard, na overdracht aan de Stichting als vordering luidende in die Effecten worden bijgeschreven op de REAAL Vermogensbeheer Rekening van Cliënt. 9.2 In opdracht van Cliënt kunnen Effecten, welke voor rekening en risico van Cliënt door de Stichting worden gehouden, worden uitgeleverd aan Cliënt, mits dit op grond van de betreffende wet- en regelgeving, prospectus, statuten, reglement etc. met betrekking tot het betreffende Fonds is toegestaan en het Fonds zijn medewerking hieraan verleent. Fracties van Effecten zijn slechts voor uitlevering vatbaar indien de voorwaarden van het betreffende Fonds deze mogelijkheid bieden. 9.3 Een verzoek tot overdracht of uitlevering van Effecten zal door Cliënt schriftelijk aan REAAL Bancaire Diensten worden gedaan onder vermelding van het betreffende Fonds en, bij een opdracht tot uitlevering, het effectendepot waarheen de Effecten moeten worden overgeboekt. 9.4 De Stichting kan bepaalde Fondsen van overdracht en/of uitlevering als in dit artikel bedoeld, uitsluiten. 5

6 9.5 De kosten van overdracht en uitlevering van Effecten komen voor rekening van Cliënt. 9.6 Het is Cliënt niet toegestaan zijn vorderingen op de Stichting te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting. 10. Vorderingen luidende in geld 10.1 Cliënt kan te allen tijde aan REAAL Bancaire Diensten opdracht geven geld van de REAAL Vermogensbeheer Rekening over te laten maken naar zijn Tegenrekening tot het maximum van zijn vorderingen luidende in geld op de Stichting Over de vorderingen van Cliënt op de Stichting luidende in geld zal rente worden vergoed. De hoogte van deze rente alsmede de betaalbaarstelling hiervan kan van tijd tot tijd variëren. Momenteel is deze vergoeding tenminste gelijk aan het EONIA -tarief minus 75 basispunten. Wijzigingen worden door REAAL Bancaire Diensten aan het adres van Cliënt bekendgemaakt of gepubliceerd op de website van REAAL Bancaire Diensten, 11. Aansprakelijkheid 11.1 REAAL Bancaire Diensten zal de Overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. REAAL Bancaire Diensten zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering van Effecten en/of door Cliënt geleden verliezen of welke andere schade dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van REAAL Bancaire Diensten bij de uitvoering van de Overeenkomst De Stichting heeft de uitvoering van haar feitelijke taken en verplichtingen uit hoofde van het in bewaring geven van de Effecten door Cliënt opgedragen aan REAAL Bancaire Diensten. REAAL Bancaire Diensten neemt bij de uitvoering hiervan de nodige zorgvuldigheid in acht. Uitsluitend REAAL Bancaire Diensten en niet de Stichting is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden jegens Cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde. REAAL Bancaire Diensten noch de Stichting is aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade Niettegenstaande hetgeen is bepaald in lid 2 van dit artikel is voorts de nakoming van de verplichtingen van de Stichting jegens Cliënt gegarandeerd door Optimix overeenkomstig de bepalingen van de Garantie De Stichting noch Optimix is aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van een Fonds. 12 Opzegging van de Overeenkomst en opheffing van de REAAL Vermogensbeheer Rekening 12.1 De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen Zowel de Cliënt als REAAL Bancaire Diensten is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij en met onmiddellijke ingang op te zeggen De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat enige opzegging vereist is, indien Cliënt: a. een rechtspersoon is, failliet wordt verklaard dan wel (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; b. als rechtspersoon ophoudt te bestaan; c. een natuurlijk persoon is, overlijdt, onder bewind of onder curatele wordt gesteld; 6 d. in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens REAAL Bancaire Diensten en/of de Stichting Behoudens voorzover door REAAL Bancaire Diensten en cliënt schriftelijk anders is overeengekomen: a. worden transacties in Effecten welke op de datum van beëindiging van de Overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, door REAAL Bancaire Diensten zoveel mogelijk afgewikkeld; en b. blijft gedurende deze afwikkeling ieder der partijen gebonden aan de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), alsmede deze Voorwaarden In geval van opheffing van de REAAL Vermogensbeheer Rekening van Cliënt zal REAAL Bancaire Diensten de opdracht tot verkoop uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 of de opdracht tot uitlevering uitvoeren overeenkomstig het bepaalde in artikel Na opheffing van de Optimix Beleggersgiro zullen de nog openstaande opdrachten en de overige zaken zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijven deze Voorwaarden van kracht Indien de Stichting voornemens is haar werkzaamheden te beëindigen, is dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat Cliënt binnen een termijn van één maand REAAL Bancaire Diensten zal mededelen of de Effecten van Cliënt verkocht dan wel uitgeleverd dienen te worden. 13 Wijziging van de Overeenkomst of de Voorwaarden 13.1 REAAL Bancaire Diensten is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst en/of de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. REAAL Bancaire Diensten zal Cliënt schriftelijk in kennis stellen van de wijzigingen Wijzigingen worden jegens de Cliënt bindend dertig dagen nadat Cliënt schriftelijk van deze wijzigingen in kennis is gesteld. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aankomende wijziging(en), kan Cliënt binnen deze termijn van dertig dagen de REAAL Vermogensbeheer Rekening opheffen overeenkomstig het bepaalde in artikel Voor zover bij of krachtens de Wet toezicht effectenverkeer 1995, een wet welke daarvoor in de plaats treedt en/of een wet welke hieraan wordt toegevoegd, nadere eisen gesteld worden aan de Overeenkomst en/of Voorwaarden welke nopen tot aanpassing van deze Overeenkomst en/of Voorwaarden, zal een dergelijke wijziging niettegenstaande het tweede lid van dit artikel automatisch deel uitmaken van de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt, de Stichting of REAAL Bancaire Diensten is vereist. 14 Fondsvoorwaarden Op de verhouding tussen Cliënt enerzijds en REAAL Bancaire Diensten anderzijds zijn, voor zover relevant, mutatis mutandis van toepassing de fondsvoorwaarden van de Fondsen waarin de Stichting voor rekening en risico van Cliënt Effecten houdt. Onder de fondsvoorwaarden worden ten deze verstaan de fondsvoorwaarden van de Fondsen, zoals die op enig moment gelden en blijken uit voorwaarden, statuten, prospectus, reglement dan wel enig ander document onder welke benaming ook. Alle rechten en verplichtingen die uit de fondsvoorwaarden voor de Stichting voortvloeien, zijn mutatis mutandis rechten en verplichtingen van Cliënt jegens de Stichting. 15 Risico s verbonden aan beleggen 15.1 De kenmerken van de effecten waarop de dienstverlening van REAAL Bancaire Diensten betrekking heeft waaronder de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico s, zijn nader toegelicht in de aan Cliënt ter beschikking gestelde brochure Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s. Deze brochure is echter niet uitputtend.

7 15.2 Door het ondertekenen van een de Overeenkomst tot vermogensbeheer geeft de Cliënt uitdrukkelijk te kennen: a. adequaat door REAAL Bancaire Diensten te zijn ingelicht over de risico s en gevolgen verbonden aan het beleggen in Effecten; b. zich volledig bewust te zijn van de risico s en gevolgen verbonden aan het beleggen in Effecten; en, c. deze risico s en gevolgen te aanvaarden. 16 Regelgeving en gebruiken De Cliënt onderwerpt zich en is gebonden aan de op de dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet toezicht effectenverkeer 1995, alsmede de reglementen van Euronext N.V., de reglementen van Euroclear Netherlands, het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (voorheen NECIGEF geheten) en het Nederlands Interprofessioneel Effectencentrum NIEC B.V., alsmede aan alle andere reglementen, voorschriften en gebruiken, die ten tijde waarop en ter plaatse waar die handelingen worden verricht van toepassing zijn. 17 Beleggerscompensatie Op 26 september 1998 zijn op grond van de Europese Richtlijn Beleg-gerscompensatiestelsels in Nederland twee beleggerscompensatieregelingen in werking getreden. Dit betreft de Beleggerscompensatieregeling (BCR) en een (nieuwe) Collectieve Garantieregeling (CGR). De BCR is van toepassing op in Nederland gevestigde vergunninghouders die bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn geregistreerd. De CGR is van toepassing op in Nederland gevestigde kredietinstellingen, waaronder REAAL Bancaire Diensten. De uitvoering van de BCR berust bij de AFM, de uitvoering van de CGR bij De Nederlandsche Bank. Op grond van deze regelingen hebben particuliere cliënten recht op een maximaal bedrag van Euro per cliënt indien een effectenof kredietinstelling niet kan voldoen aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waar cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surséance van betaling van de instelling. De regelingen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen. 18 Koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie In het bedrijf van REAAL Bancaire Diensten bestaan zogenaamde Chinese Walls ter voorkoming van onder meer de verspreiding van koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie. REAAL Bancaire Diensten is niet gehouden koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie welke mogelijkerwijs bij haar bekend is, bekend te maken of anderszins te gebruiken bij haar dienstverlening aan cliënt. 19 Belangentegenstellingen Naar het beste weten van REAAL Bancaire Diensten zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen REAAL Bancaire Diensten en de Cliënt en/of tussen de Cliënt en andere cliënten van REAAL Bancaire Diensten onderling. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal REAAL Bancaire Diensten de Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen. 20 Uitvoering Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, worden transacties in Effecten uitgevoerd met inachtneming van de voor de desbetreffende effectenbeurs dan wel beurzen en/of voor overige markten geldende (beurs)regels. 21 Bijzondere omstandigheden REAAL Bancaire Diensten is ingeval van bijzondere omstandigheden (waaronder het uitvallen van ordersystemen) niet gehouden jegens de Cliënt opdrachten (tijdig) uit te voeren, behoudens grove schuld of opzet van REAAL Bancaire Diensten. 22 Administratie REAAL Bancaire Diensten houdt voor eigen rekening een administratie bij die voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet toezicht effectenverkeer 1995 gestelde eisen en voorschriften. 23 Administratieve voorschriften Alle beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (tegoeden op) de REAAL Vermogensbeheer Rekening zijn onderworpen aan door REAAL Bancaire Diensten en/of de Stichting vast te stellen administratieve voorschriften en procedures. 24 Bewaring van Effecten Op de bewaring van Effecten die deel uitmaken van een door REAAL Bancaire Diensten of de Stichting - of door een derde namens REAAL Bancaire Diensten of de Stichting - gehouden verzameldepot als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, zijn de bepalingen van die wet van toepassing. Voorzover die effecten aan uitloting onderhevig zijn, zal REAAL Bancaire Diensten ervoor zorgdragen dat telkens bij uitloting aan iedere Cliënt afzonderlijk een met diens gerechtigheid overeenkomend bedrag aan voor aflossing aangewezen effecten wordt toebedeeld. 25 Vergoedingen REAAL Bancaire Diensten brengt voor de door haar en de door de Stichting verrichte effectendiensten (voor zover van toepassing) kosten voor de bewaring van effecten, provisie(s) en (transactie)- kosten alsmede door derde(n) aan haar doorbelaste bedragen, in rekening aan de Cliënt. De tarieven voor deze vergoedingen zoals deze van tijd tot tijd gelden alsmede de daaraan ten grondslag liggende berekeningen, stelt REAAL Bancaire Diensten desgevraagd aan de Cliënt ter beschikking. 26 Verpanding 26.1 Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen REAAL Bancaire Diensten, uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Cliënt te vorderen heeft of mocht krijgen, verpandt Cliënt - voorzover mogelijk - hierbij (en zal Cliënt op eerste verzoek van REAAL Bancaire Diensten tot verpanding overgaan) aan REAAL Bancaire Diensten: a. al zijn huidige en toekomstige aandelen in de verzameldepots als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer waartoe de Cliënt als deelgenoot gerechtigd is of mocht worden; b. alle aan de Stichting in bewaring gegeven en in de toekomst in bewaring te geven effecten - voor zover deze door de Stichting ten behoeve van Cliënt geïndividualiseerd zijn of zullen worden - alsmede alle huidige dan wel toekomstige rechten tot uitlevering van effecten die voortvloeien uit de bewaargeving ten name van Cliënt jegens de Stichting, voor zover dit effecten betreft die niet ten behoeve van Cliënt zijn geïndividualiseerd; c. al zijn huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook van de Cliënt jegens REAAL Bancaire Diensten en/of de Stichting Het in het vorige artikellid bedoelde pandrecht omvat mede een recht van pand op alle terzake de verpande effecten, rechten en vorderingen te ontvangen vergoedingen. Het pandrecht zal telkens totstandkomen op het moment waarop REAAL Bancaire Diensten dan wel de Stichting de te verpanden goederen onder zich krijgt respectievelijk het moment waarop de rechten ontstaan Onverminderd het voorafgaande is de Cliënt verplicht om op eerste verzoek van REAAL Bancaire Diensten al datgene te doen en daarvoor medewerking te verlenen teneinde het in dit artikel bedoelde pandrecht te vestigen en verleent daartoe hierbij een onvoorwaardelijk en onherroepelijke volmacht aan REAAL Bancaire Diensten om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn met het oog op het vestigen van de in dit artikel bedoelde pandrecht(en). 7

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie