Cliëntenovereenkomst voor insiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenovereenkomst voor insiders"

Transcriptie

1 Cliëntenovereenkomst voor insiders

2 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan * Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening betreft. hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen te noemen: Cliënt BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Hierna te noemen: BinckBank Cliëntenovereenkomst voor insiders Overwegende dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico orders (execution-only) in financiële instrumenten door BinckBank wil laten uitvoeren. Bij deze vorm van dienstverlening is geen sprake van enige vorm van (beleggings)advies. Cliënt werkzaam is bij een instelling, die een intern reglement met regels terzake privé beleggingstransacties en/of voorkomen gebruik voorwetenschap (het reglement ) heeft opgesteld dat van toepassing is op Cliënt. Cliënt mag op grond van dit reglement orders aan BinckBank doorgeven met inachtneming van het bepaalde in het reglement. BinckBank is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de controle op de naleving van het reglement. Cliënt door ondertekening van deze Cliëntenovereenkomst bevestigt kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder BinckBank haar dienstverlening aanbiedt en verricht en de gelding hiervan zonder enig voorbehoud aanvaardt.

3 Cliëntenovereenkomst voor insiders 3 Zijn overeengekomen als volgt Artikel 1: Strekking van de Cliëntenovereenkomst 1.1 Cliënt geeft hierbij opdracht en volmacht aan BinckBank, die deze aanvaardt, om op zijn naam en voor zijn rekening en risico orders in financiële instrumenten uit te voeren alsmede de overige hiermee samenhangende bancaire handelingen te (doen) verrichten. BinckBank verleent voornoemde dienstverlening slechts na uitdrukkelijke opdracht van Cliënt (execution-only). 1.2 De door BinckBank in het kader van deze Cliëntenovereenkomst verrichte dienstverlening vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst en de overige documentatie die van toepassing is op de relatie tussen Cliënt en BinckBank bestaande uit de Voorwaarden voor insiders, het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank en de Handleiding voor insiders (hierna de Toepasselijke documentatie ). BinckBank zal geen (beleggings)advies geven. Artikel 2: Dienstverlening (uitvoeren van orders in financiële instrumenten en faciliteren bankrekening) 2.1 Cliënt kan opdrachten, onder door BinckBank te stellen voorwaarden, zowel telefonisch als via de internetportal van BinckBank beschikbaar via - aan BinckBank doorgeven, overeenkomstig de op deze Cliëntenovereenkomst van toepassing verklaarde Toepasselijke documentatie. BinckBank aanvaardt alleen orders in financiële instrumenten die worden verhandeld op de handelsplatformen genoemd op de internetportal van BinckBank. 2.2 Bij het opgeven van orders heeft Cliënt zich tegenover de instelling waar zij werkzaam is verplicht, om het door deze instelling opgestelde reglement na te leven. BinckBank biedt de werkgever van Cliënt de mogelijkheid om op de internetportal van BinckBank aan te geven dat er voor Cliënt bepaalde beleggingsrestricties actueel zijn. BinckBank is niet bekend met de inhoud van deze beleggingsrestricties en ziet niet toe op de naleving hiervan. 2.3 BinckBank legt (telefonische) opdrachten, opgaven en/of mededelingen vast op een informatiedrager. Deze informatiedrager wordt door BinckBank bewaard en kan door BinckBank in eventuele geschillen tussen Cliënt en BinckBank als bewijsmateriaal worden gebruikt. In verband hiermee neemt Cliënt de verplichting op zich de rekeningafschriften en (positie)overzichten die elektronisch dan wel schriftelijk beschikbaar worden gesteld regelmatig, maar in ieder geval na het verstrekken van een opdracht, te controleren. Bij constatering van een onjuistheid is de Cliënt verplicht BinckBank hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Voor zover Cliënt stelt dat BinckBank een opdracht niet conform de instructies zou hebben uitgevoerd, zal hetgeen is vastgelegd in de administratie van BinckBank, respectievelijk op de informatiedrager, tot volledig bewijs dienen. 2.4 Bij het uitvoeren van orders zal BinckBank alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor Cliënt (best execution) te behalen. Hierbij handelt zij, behoudens het geval van een specifieke instructie, conform haar orderuitvoeringsbeleid dat is te vinden op de internetportal van BinckBank. 2.5 Cliënt verleent hierbij expliciete toestemming voor de uitvoering van orders (i) conform het hiervoor genoemde orderuitvoeringsbeleid en (ii) anders dan op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit. 2.6 Cliënt verleent hierbij aan BinckBank onherroepelijke volmacht om de rekening waarop de financiële instrumenten, die hem toebehoren, worden aangehouden en de hieraan gekoppelde geldrekening te belasten voor al hetgeen hij uit hoofde van de verleende beleggingsdiensten aan BinckBank verschuldigd zal zijn.

4 Cliëntenovereenkomst voor insiders 4 Artikel 3: Vergoedingen, kredietverstrekking en marginbeleid 3.1 BinckBank brengt Cliënt voor de door haar uit hoofde van deze Cliëntenovereenkomst verrichte diensten vergoeding(en) in rekening. Deze vergoedingen zijn te vinden in het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank, dat aan Cliënt is verstrekt. 3.2 Cliënt verschaft BinckBank op eerste verzoek margin overeenkomstig het bepaalde in het Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank, dat aan Cliënt is verstrekt. 3.3 BinkBank verschaft Cliënt effectenkrediet op basis van de Overeenkomst Effectenkrediet voor insiders. De bevoorschottingspercentages voor effectenkrediet zijn overeenkomstig het bepaalde in het Tarieven & Conditieoverzicht. Artikel 4: Voorschriften beurzen/handelsplatformen en toezichthouders 4.1 Cliënt aanvaardt dat zijn rechten en verplichtingen onder deze Cliëntenovereenkomst en de op de Cliëntenovereenkomst Toepasselijke documentatie samenhangen met en mede worden bepaald door de reglementen en voorschriften van de betrokken toezichthoudende instanties, beurzen en/of handelsplatformen, clearingorganisaties, centrale instituten voor de verzorging van het girale effectenverkeer, zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden. Artikel 5: Belangentegenstellingen 5.1 In het bedrijf van BinckBank bestaan zogenaamde Chinese Walls ter voorkoming van onder meer de verspreiding van vertrouwelijke marktinformatie. BinckBank is niet gehouden vertrouwelijke marktinformatie welke mogelijkerwijs bij haar bekend is, bekend te maken of anderszins te gebruiken bij haar dienstverlening aan Cliënt. 5.2 Naar het beste weten van BinckBank zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen BinckBank (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers of een persoon die rechtstreeks is verbonden door een zeggenschapsband), en Cliënt en/of tussen Cliënt en andere Cliënten van BinckBank. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal BinckBank Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen. BinckBank zal Cliënt op verzoek nadere informatie omtrent haar beleid inzake belangenconflicten verstrekken. Artikel 6: Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel 6.1 Indien De Nederlandsche Bank bekend maakt dat een financiële onderneming als betalingsonmachtig moet worden aangemerkt, treedt het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel in werking. Voor de beantwoording van de vraag welke vorderingen van welke personen voor vergoeding in aanmerking komen, is de tekst van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft bepalend. Artikel 7: Bewaarneming financiële instrumenten 7.1 De bewaring en/of administratie van financiële instrumenten die aan Cliënten toebehoren, geschiedt door Bewaarbedrijf BinckBank B.V. of door BinckBank in te schakelen derden een en ander overeenkomstig hoofdstuk 5 van de Voorwaarden voor insiders.

5 Cliëntenovereenkomst voor insiders 5 Artikel 8: Verantwoordelijkheid bij dienstverlening 8.1 De dienstverlening van BinckBank aan Cliënt beperkt zich tot het doorgeven of (doen) uitvoeren van orders (execution-only). Hierbij is de Cliënt zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de beleggingsportefeuille en handelt de Cliënt uitsluitend op eigen initiatief en voor eigen risico. Van enige vorm van (beleggings)advies is bij deze vorm van dienstverlening geen sprake. Cliënt verklaart uitdrukkelijk zich van de aan deze vorm van dienstverlening verbonden verantwoordelijkheid en risico s bewust te zijn. 8.2 BinckBank is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de controle op) de naleving door Cliënt van het op Cliënt toepasselijk interne reglement terzake privé beleggingstransacties. Artikel 9: Risico belegging in financiële instrumenten 9.1 De kenmerken van financiële instrumenten en de aan deze financiële instrumenten verbonden specifieke risico s en overige beleggingsrisico s zijn nader toegelicht in hoofdstuk 8 van de Voorwaarden voor insiders. Dit hoofdstuk is niet uitputtend. Cliënt is zich bewust van voornoemde beleggingsrisico s en aanvaardt deze risico s, waaronder die risico s die zijn verbonden aan het handelen in opties en futures via het door BinckBank geëxploiteerde Beursordersysteem. Artikel 10: Rapportages 10.1 Cliënt geeft BinckBank bij voorbaat toestemming om rekeningafschriften, positieoverzichten en vermogensoverzichten uitsluitend langs elektronische weg aan Cliënt ter beschikking te stellen. Gedurende de wettelijke bewaartermijn wordt Cliënt desgevraagd een kopie van de rekeningafschriften, positieoverzichten en vermogensoverzichten verstrekt Uitsluitend indien Cliënt hierom verzoekt, zullen rekeningafschriften, positieoverzichten en vermogensoverzichten schriftelijk kunnen worden toegezonden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Artikel 11: Persoonsgegevens en classificatie Cliënt 11.1 Cliënt stemt uitdrukkelijk toe in de verwerking van zijn persoonsgegevens in de cliëntenregistratie van BinckBank. Deze gegevens zullen door BinckBank vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de gegevens op grond van wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld moeten worden. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing Cliënt verklaart dat hij niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt of belegt in financiële instrumenten. Hierdoor wordt hij niet aangemerkt als professionele belegger Cliënt is door BinckBank ingedeeld in de cliëntencategorie niet-professionele belegger. Dit betekent dat de aan Cliënt geboden bescherming van zijn rechten als belegger de hoogst mogelijke is. Nadere informatie betreffende de indeling in cliënten categorieën is te vinden in de Handleiding voor insiders. Artikel 12: Pandrecht 12.1 Deze Cliëntenovereenkomst geldt als akte van verpanding in de zin van artikel 2.24 en artikel van de Voorwaarden voor insiders, voor zover dit pandrecht niet reeds anderszins is gevestigd.

6 Cliëntenovereenkomst voor insiders 6 Artikel 13: Duur en beëindiging van de Cliëntenovereenkomst 13.1 De relatie tussen Cliënt en BinckBank kan zowel door Cliënt als door BinckBank met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien BinckBank de relatie opzegt, zal zij de Cliënt desgevraagd de reden van die opzegging meedelen. Na opzegging van de relatie zullen de tussen de Cliënt en BinckBank bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens die afwikkeling blijft de Toepasselijke documentatie van kracht, behoudens in geval in dit artikel anders wordt bepaald De relatie eindigt onmiddellijk zonder dat enige opzegging is vereist en/of zonder dat voor Cliënt enig recht op schadevergoeding zal bestaan indien Cliënt: failliet wordt verklaard, toetreedt tot een schuldsaneringsregeling dan wel voor hem surséance wordt aangevraagd, of; als rechtspersoon ophoudt te bestaan, of; als natuurlijk persoon overlijdt, of; als natuurlijk persoon onder bewind of onder curatele wordt gesteld, of; zijn verplichtingen jegens BinckBank naar het oordeel van BinckBank niet (volledig) nakomt; of; naar het oordeel van de instelling die het reglement heeft opgesteld niet meer onderworpen is aan het reglement In geval van beëindiging, blijft de Cliënt jegens BinckBank aansprakelijk voor alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan, en daarna kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de relatie. Artikel 14: Wijzigingen Cliëntenovereenkomst en Toepasselijke documentatie 14.1 BinckBank is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst en de overige op de relatie tussen Cliënt en BinckBank Toepasselijke documentatie te wijzigen en aan te vullen Wijzigingen van deze overeenkomst vinden plaats door middel van schriftelijke toezending of door toezending respectievelijk vastlegging op een duurzame drager als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het financieel toezicht. Wijzigingen en aanvullingen van de overige Toepasselijke documentatie vinden plaats conform de in deze overige documentatie opgenomen wijzigingsbepalingen. Wijzigingen en aanvullingen van de Cliëntenovereenkomst en de overige Toepasselijke documentatie kunnen eenzijdig door BinckBank worden bepaald en zullen tijdig aan Cliënt worden medegedeeld. Indien Cliënt niet akkoord gaat met een aanvulling of wijziging dient hij dit binnen dertig dagen na de mededeling schriftelijk aan BinckBank te berichten. Het gebruik van de producten en/of diensten van BinckBank zal na ontvangst van een dergelijk bericht onmiddellijk worden beëindigd, met inachtneming van het bepaalde in het vorige artikel. Artikel 15: Ontvangst informatie via een duurzame drager of website 15.1 Onverminderd het in artikel 14 bepaalde, verleent Cliënt BinckBank bij voorbaat toestemming om informatie, die BinckBank haar Cliënten op grond van de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht dient te verstrekken, langs elektronische weg ter beschikking te stellen Onder elektronische weg wordt in dit artikel verstaan verstrekking via een duurzame drager als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het financieel toezicht of verstrekking via de internetportal van BinckBank.

7 7 Artikel 16: Toepasselijk recht/jurisdictie 16.1 Deze Cliëntenovereenkomst en de overige Toepasselijke documentatie worden beheerst door Nederlands recht Indien Cliënt ontevreden is omtrent de (beleggings)dienstverlening door BinckBank, kan de Cliënt een klacht bij BinckBank indienen. BinckBank zal deze klacht in behandeling nemen, administreren en binnen een redelijke termijn behandelen. De officiële klachtenprocedure van BinckBank is te vinden op de internetportal van BinckBank en in de Handleiding voor insiders Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Cliëntenovereenkomst en/of uit de overige Toepasselijke documentatie kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven In afwijking van artikel 16.3 is Cliënt, indien hij als eisende partij optreedt bevoegd om, met inachtneming van het geldende reglement, geschillen aanhangig te maken bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid). BinckBank is aangesloten bij het KiFid. Artikel 17: Overige Toepasselijke Documentatie ( Toepasselijke documentatie ) 17.1 Alle betrekkingen tussen Cliënt en BinckBank zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en documenten: Cliëntenovereenkomst voor insiders Voorwaarden voor insiders Tarieven & Conditieoverzicht BinckBank Handleiding voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders Door ondertekening van deze Cliëntenovereenkomst verklaart Cliënt deze voorwaarden en documenten te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en te aanvaarden. Gaarne aankruisen indien van toepassing: Cliënt wenst schriftelijke toezending rekeningafschriften Cliënt wenst schriftelijke toezending positieoverzichten Cliënt wenst schriftelijke toezending jaaropgaven Cliënt wenst niet in derivaten te beleggen Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te. Handtekening Cliënt/rekeninghouder 1 Handtekening Cliënt/rekeninghouder 2 * Pieter Aartsen Bestuurder Koen Beentjes Bestuurder BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V. BinckBank is ingeschreven in de door DNB respectievelijk de AFM gehouden registers als bedoeld in de Wet financieel toezicht. BinckBank beschikt over een vergunning welke is verleend door DNB. BinckBank heeft haar (statutaire) vestigingsplaats aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam. BB/PROF/CL/IN/0311

8 BinckBank Professional Services Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam t f e i BB/PROF/CL/IN/0311 BinckBank is een handelsnaam van BinckBank N.V.

Documenten Bewaargeving en afwikkeling

Documenten Bewaargeving en afwikkeling Documenten Bewaargeving en afwikkeling Inhoudsopgave 2 Verklaring van aanvaarding particulier 3 Verklaring van aanvaarding zakelijk 5 Verklaring juridische entiteiten 7 Overboeken effectenportefeuille

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:

de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht: voorwaarden alex sparen 1 Artikel 1 Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Voorwaarden Alex Sparen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V.

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. AV.XX.XX.XXX.XX.XX Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2010. De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 0900 0664 (10 cent per minuut).

Nadere informatie

Reglement NPEX 16 Juni 2015 1

Reglement NPEX 16 Juni 2015 1 Reglement NPEX 16 Juni 2015 1 Inhoud Artikel Pagina Algemeen deel... 3 1 NPEX Rekening, Definities.... 3 2 NPEX Rekening.... 4 3 Het Bewaarbedrijf.... 5 4 Opdrachten.... 5 5 Administratie.... 6 6 Inbreng

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Spaarrekening

Aanvraag REAAL Spaarrekening Aanvraag REAAL Spaarrekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden Augustus April 20152014 1 Hoofdstuk 1 Algemeen deel Artikel 1. Definities 1.1 In deze Overeenkomst en Voorwaarden gebruiken wij de volgende begrippen in de volgende

Nadere informatie

Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming. januari 2014

Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming. januari 2014 Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming januari 2014 Inhoudsopgave Algemene Bankvoorwaarden 2009 3 Voorwaarden voor beleggingsdiensten via 9 Zelfstandige Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Aanvraag REAAL JaarSparen

Aanvraag REAAL JaarSparen Aanvraag REAAL JaarSparen Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk persoon

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Versie augustus 2013 Voorwaarden Doorlopend Krediet Artikel 1611-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina Voorwaarden Doorlopend Krediet 1 1 Definities 4 2 Algemeen 4 3 Herroepingsrecht 4 4 Voorwaarden Kredietnemer

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie