Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat."

Transcriptie

1 Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via Of stuur een naar Wij helpen u graag verder.

2 Voorwaarden Triodos Advies op Maat 1. Definities Voorwaarden: de Voorwaarden Triodos Advies op Maat, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Bank: Triodos Bank NV. Cliënt: de natuurlijke persoon of personen, de personenvennootschap, de rechtspersoon of -personen die de Overeenkomst met de Bank zijn aangegaan. De term Cliënt kan slaan op elke persoon apart of de personen samen. Aanvraagformulier Triodos Advies op Maat: de door Cliënt verstrekte en door de Bank vastgelegde gegevens met betrekking tot de financiële positie van Cliënt, zijn kennis van en ervaring met beleggen, zijn beleggingsdoel einden en zijn risicobereidheid, evenals het hieruit volgende risico profiel van Cliënt. Beleggingsportefeuille: de beleggingen voor Cliënt in Triodos beleggingsfondsen. Dienstverlening: het adviseren over, en het uitvoeren van, de koop of verkoop van beleggingen. Beleggingsprofiel: De door de Bank voor Cliënt vastgestelde kaders voor de samenstelling van de Beleggingsportefeuille. Overeenkomst: de tussen de Bank en Cliënt gesloten Overeenkomst Triodos Advies op Maat, waarvan deze Voorwaarden integraal deel uitmaken. Beleggersrekening: de rekening die Cliënt bij de Bank heeft voor het bewaren en/of de administratie van de Beleggingen van Cliënt. Tegenrekening: De Triodos Internet Spaarrekening Private Banking (voor particulieren), de Triodos Internet Zakenrekening (voor zakelijke relaties) of een andere door de Bank aangewezen rekening die dient als tegenrekening voor de Beleggersrekening. Triodos Duurzame Beleggingscriteria: de criteria die Triodos toepast om bedrijven en instellingen te selecteren die in principe in aanmerking komen voor belegging. Deze criteria zijn gepubliceerd op de website van Triodos Bank. 2. Werkingssfeer 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst Triodos Advies op Maat. 2.2 Alle Cliënten worden door de Bank zonder uitzondering behandeld als niet-professionele belegger. 2.3 Op de relatie met Cliënt zijn tevens de Algemene Voorwaarden Triodos Effectendienstverlening, de voorwaarden voor de Tegenrekening en de Algemene Bankvoorwaarden 2009 (zoals alle voornoemde voorwaarden van tijd tot tijd worden gewijzigd) van toepassing. Deze toepasselijkheid komt door de ondertekening van een aparte Overeenkomst Triodos Beleggersrekening en een aparte overeenkomst voor de Tegenrekening. Indien in deze Voorwaarden van de hiervoor genoemde (Algemene) Voorwaarden wordt afgeweken, gaan deze Voorwaarden Triodos Advies op Maat voor. 2.4 Indien toepassing van deze Voorwaarden nadelige gevolgen voor Cliënt heeft, kan de Bank ten gunste van Cliënt afwijkingen van de bepalingen van deze Voorwaarden toestaan, voor zover dat, naar het oordeel van de Bank, redelijk en billijk is. 3

3 3. Beleggingsadviezen en orders 3.1 Om adequaat te kunnen adviseren, wint de Bank bij aanvang van de relatie onder meer informatie in over de financiële positie van Cliënt, over zijn kennis van en zijn ervaring met beleggen en over de beleggingsdoeleinden en risicobereidheid die Cliënt stelt ten aanzien van de Beleggingen. Hiertoe dient Cliënt een vermogensplanner Triodos Advies op Maat in te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt de Bank naar waarheid, volledig en voldoende gedetailleerd de gevraagde informatie te geven. Door het aangaan van de Overeenkomst laat Cliënt blijken zich ervan bewust te zijn dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat de Bank adviezen verstrekt die niet passend of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor Cliënt. risico s te accepteren. De Bank is niet gehouden Cliënt hier telkens op te wijzen. Cliënt is ermee bekend dat afwijking van het door de Bank gegeven advies kan leiden tot verhoging van risico s. 3.5 Cliënt kan aan de Bank advies vragen door middel van , telefoon of brief. Een verzoek aan de Bank om transacties uit te voeren kan naar keuze van Cliënt mondeling, schriftelijk of per worden gedaan. 3.6 De Bank mag telefonische opdrachten op een geluidsdrager opnemen en bewaren. Deze opnames gelden als bewijs. 3.7 Indien een akkoord op het verstrekte advies of opdracht tot aankoop of verkoop van Beleggingen schriftelijk of per wordt ingediend kan sprake zijn van gebrekkige en onvolledige ontvangst; het risico hiervan ligt bij Cliënt De Bank zal per kwartaal inzicht geven in de Beleggingsportefeuille van Cliënt. Op basis hiervan zal de Bank zo nodig een voorstel tot kopen en/of verkopen van beleggingen doen om de Beleggingsportefeuille weer in balans met het Beleggingsprofiel van Cliënt te brengen. 4. Kosten 4.1 Triodos Bank brengt kosten in rekening voor het verlenen van Triodos Advies op Maat. De soorten en hoogte van deze kosten zijn te vinden op 4.2 Triodos Bank kan deze kosten eenzijdig aanpassen. Een dergelijke aanpassing wordt ten minste 30 dagen van te voren aangekondigd. De wijze van aankondiging is dezelfde als die voor wijziging van voorwaarden (zie het volgende artikel). hanteren. De Bank is echter niet aansprakelijk indien aan deze termijn niet kan worden voldaan. 6. Toepasselijk recht Op de relatie tussen de Bank en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7. Communicatie 7.1 De Bank mag op de volgende manieren met Cliënt communiceren: > Schriftelijk: hieronder wordt verstaan: per post of per fax; > Elektronisch: hieronder wordt verstaan per , via of via de besloten omgeving Internet Bankieren; > Telefonisch: hieronder wordt verstaan telefonische gesprekken (of berichten per sms). 3.2 De Bank mag zonder meer afgaan op de door Cliënt mondeling of schriftelijk verstrekte informatie. De Bank heeft geen verplichting de gegeven informatie op juistheid te controleren. 3.3 Op basis van de door Cliënt verstrekte informatie, het voor Cliënt vastgestelde Beleggingsprofiel en de Triodos Duurzame Beleggingscriteria geeft de Bank beleggingsadvies aan Cliënt. Als het advies inhoudt dat één of meerdere transacties moeten worden gedaan, dan wordt dat voor akkoord aan Cliënt voorgelegd. Na het akkoord van Cliënt voert Triodos Bank de transactie(s) uit. Cliënt kan niet zelf transacties binnen de Beleggingsportefeuille doen. 3.4 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het kopen, aanhouden of verkopen van beleggingen. Door het geven van een akkoord op een voorstel van Triodos Bank, wordt Cliënt geacht de gevolgen van zijn beslissingen geheel te overzien en de daarmee samenhangende 3.8 Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt de Bank onverwijld op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in zijn financiële positie en/of veranderingen in zijn persoonlijke omstandigheden, vooral indien deze aanleiding kunnen geven om beleggingsdoeleinden en beleggingsuitgangspunten van Cliënt bij te stellen. Cliënt accepteert dat dergelijke veranderingen of wijzigingen het noodzakelijk kunnen maken het Beleggingsprofiel aan te passen. Het aangepaste Beleggingsprofiel valt eveneens onder deze Overeenkomst, zodra het door Triodos Bank aan Cliënt is bevestigd en door Cliënt is geaccordeerd. 3.9 Bij haar advisering aan Cliënt zal de Bank zich baseren op de in haar administratie vastgelegde gegevens over Cliënt. 5. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden 5.1 De Bank is gerechtigd de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Onder wijziging wordt ook aanvulling van de Voorwaarden verstaan. Wijzigingen van de Voorwaarden zijn voor Cliënt bindend 30 kalenderdagen nadat deze aan hem zijn medegedeeld of zijn aangekondigd op de website van de Bank dan wel nadat de Bank hier op andere wijze bekendheid aan heeft gegeven. 5.2 De Voorwaarden kunnen ook op aanwijzing van een overheidsinstantie worden gewijzigd of op gezag van een uitspraak van een rechter, een klachten- of geschillencommissie dan wel op grond van een dwingend wetsvoorschrift. In dit soort gevallen zal de Bank ernaar streven om de termijn van 30 kalenderdagen te De Bank mag van geval tot geval bepalen op welke hierboven genoemde wijze met Cliënt wordt gecommuniceerd, tenzij hierover specifieke afspraken met Cliënt zijn gemaakt. 7.2 De Bank en Cliënt communiceren in het Nederlands, tenzij er schriftelijk is overeengekomen dat de communicatie in een andere taal plaatsvindt. 8. Klachten en geschillen 8.1 Cliënt mag een klacht bij de Bank indienen als hij niet tevreden is met de Dienstverlening door de Bank. De Bank zal de klacht in behandeling nemen, vastleggen en tijdig behandelen. De Bank heeft een klachtenreglement. Dit is te vinden op of wordt op verzoek kosteloos toegezonden. 4 5

4 8.2 De Bank is aangesloten bij een klachtencommissie. Deze heet: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). In plaats van naar de rechter te gaan, mag Cliënt, als Cliënt een consument is, een geschil voorleggen aan het KiFiD. De eis moet wel passen binnen de reglementen van KiFiD. Informatie over KiFiD is te vinden op Uiteraard zal de Bank, als Cliënt dat wenst, informatie geven over KiFiD. 8.3 Tegenover Cliënt geldt de administratie van de Bank als volledig bewijs. Cliënt mag met tegenbewijs komen. 9. Aansprakelijkheid 9.1 De in het kader van de Overeenkomst Triodos Advies op Maat door de Bank aan Cliënt te verstrekken beleggingsadviezen zijn gebaseerd op verwachtingen en inschattingen en houden geen garantie in. Cliënt of een derde mag er nooit vanuit gaan dat deze verwachtingen uitkomen of dat inschattingen correct zijn. De waarde van beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële en andere markten. 9.2 De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg mocht zijn van het volgen van een door de Bank gegeven beleggingsadvies, tenzij dit advies op het moment dat dit gegeven werd, redelijkerwijs niet gegeven had mogen worden. 10. Duur en beëindiging Overeenkomst 10.1 De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen dat de Overeenkomst blijft gelden totdat deze is opgezegd Zowel Cliënt als de Bank mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Opzegging moet schriftelijk gebeuren Indien de Overeenkomst is beëindigd, dan blijft de Overeenkomst Beleggersrekening gelden totdat deze wordt opgezegd door Cliënt of de Bank. De Bank geeft dan geen adviezen meer, en alle koop en verkooptransacties in de beleggingen zijn vanaf de beëindiging de uitsluitende verantwoordelijkheid van de voormalige adviescliënt. Dit wordt ook een execution only overeenkomst genoemd. 11. Inwerkingtreding De tekst van deze Voorwaarden treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de tekst van de Algemene Voorwaarden Triodos Bank Beleggings advies zoals deze tot 1 januari 2014 luidde. 9.3 De Bank staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie, voor zover deze berust op externe bronnen en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 9.4 De Bank kan wel aansprakelijk zijn voor zover vast komt te staan dat schade het directe gevolg is van opzet of toerekenbare tekortkomingen van de Bank bij haar dienstverlening. 6

5 Private Banking Utrechtseweg 44 Postbus 55, 3700 AB Zeist Tel. +31(0) kvk Utrecht, nr AV

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >>

Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Voorwaarden Internet Betaaldiensten -zakelijk- VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities en toepasselijkheid 4 Hoofdstuk 2 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen 9 Hoofdstuk 4 Overige

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie