Voorwaarden debet geld DEGIRO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden debet geld DEGIRO"

Transcriptie

1 Voorwaarden debet geld DEGIRO

2 Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel 6. Risico en zekerheidswaarde... 6 Artikel 7. Directe opeisbaarheid... 7 Artikel 8. Zekerheid aan derden... 7 Artikel 9. Duur, beëindiging... 7 DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 2/7

3 Voorwaarden debet geld Voor de gevallen waarin Cliënt voor de betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst Beleggingsdiensten niet voldoende saldo in de betreffende valuta aanhoudt in het Giraal Tegoed, biedt DEGIRO de dienst Debet Geld. Onder de dienst Debet Geld is het Cliënt geoorloofd om binnen de overeengekomen Limieten en beperkingen debet posities aan te houden in geld. In aanvulling op de Overeenkomst Beleggingsdiensten hanteert DEGIRO voor deze dienst het Addendum Debet Geld. Het Addendum Debet Geld bestaat uit het Acceptatieformulier Debet Geld en de Voorwaarden Debet Geld. Het Addendum Debet Geld is onderdeel van de Cliëntovereenkomst. Artikel 1. Definities De in het Addendum Debet Geld met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Acceptatieformulier Beleggingsdiensten en de Voorwaarden Beleggingsdiensten. Artikel 2. Contractuele relatie 2.1 Acceptatie Voordat Cliënt gerechtigd is om binnen het Giraal Tegoed een debet saldo in geld in één of meer valuta aan te houden, dient Cliënt eerst voor deze dienstverlening te zijn geaccepteerd onder toepassing van de interne klant acceptatieprocedures van DEGIRO. Acceptatie van Cliënt kan plaatsvinden vóór of na ondertekening van het Acceptatieformulier Debet Geld. DEGIRO kan daarbij aan Client aanvullende voorwaarden stellen. 2.2 Bureau krediet registratie Onderdeel van de acceptatieprocedure van DEGIRO is dat DEGIRO de gegevens van Cliënt (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) vooraf toetst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Wanneer DEGIRO naar aanleiding van deze toets besluit Cliënt niet te accepteren voor de dienst Debet Geld, dan zal DEGIRO Cliënt kosteloos in kennis stellen van het resultaat van de toets. 2.3 Nadere informatie beleggingsdiensten Het Addendum Debet Geld dient te worden gelezen in samenhang met de delen van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten die betrekking hebben op de diensten van DEGIRO met betrekking tot Debet Geld. 2.4 Aanpassen Als overeengekomen in de Overeenkomst Beleggingsdiensten kan DEGIRO haar overeenkomsten van tijd tot tijd aanpassen. DEGIRO zal Cliënt van materiële wijzigingen op de hoogte stellen. Cliënt kan de meest recente versie van de Voorwaarden Debet Geld steeds lezen op en downloaden van de Website. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 3/7

4 Artikel 3. Kredietregistratie 3.1 Melden betalingsachterstand Bij een betalingsachterstand in relatie tot het Addendum Debet Geld die langer duurt dan vier maanden, zal DEGIRO de betalingsachterstand (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) melden aan BKR. Let op: een melding bij BKR zal consequenties kunnen hebben voor eventuele opvolgende aanvragen voor krediet door Cliënt bij andere financiële instellingen. Wanneer de betalingsachterstand van Cliënt bij DEGIRO is aangezuiverd, zal DEGIRO de melding bij BKR intrekken. Let op: na intrekking van de melding van DEGIRO blijft de melding in het register van BKR nog 5 jaar zichtbaar. Artikel 4. Debet geld 4.1 Debet geld Debet Geld is een faciliteit waarbij Cliënt met in achtneming van de in de Overeenkomst Beleggingsdiensten genoemde voorwaarden en Limieten steeds opnieuw geld kan lenen en aflossen. Voor de invulling van de Limieten verwijst DEGIRO Cliënt naar het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Het Giraal Tegoed dient daarbij tot zekerheid voor DEGIRO door het in de Voorwaarden Beleggingsdiensten opgenomen pandrecht. De bedragen die kunnen worden geleend onder Debet Geld zijn variabel en afhankelijk van de ontwikkeling van de waarde van het Giraal Tegoed. Debet Geld is een 'automatische' faciliteit. Steeds wanneer voor Cliënt onder de Overeenkomst Beleggingsdiensten een betalingsverplichting ontstaat in een valuta waarin Cliënt op dat moment niet voldoende saldo heeft, zal DEGIRO het betreffende bedrag in de betreffende valuta aan Cliënt ter beschikking stellen als Debet Geld. Steeds wanneer Cliënt geld stort op de Centrale Rekening en - behoudens in geval van een Opdracht tot overboeking als omschreven in artikel 4.2 hieronder - steeds wanneer voor Cliënt een recht op betaling ontstaat zal het ontvangen bedrag automatisch tot verlaging van het gebruik Debet Geld leiden in de betreffende valuta. 4.2 Opdracht tot overboeking naar de tegenrekening Wanneer Client een Opdracht verstrekt aan DEGIRO tot overboeking van geld naar de Tegenrekening voor een groter bedrag dan het positieve saldo in de betreffende valuta in het Giraal Tegoed, dan geldt de Opdracht (1) voor dat deel als een Order van Cliënt tot aankoop van Participaties in het Cash Fund in de betreffende valuta en (2) tot verkoop op de eerstvolgende Handelsdag daarna van Participaties in dat Cash Fund ter hoogte van het bedrag van de gewenste overboeking. De opbrengst van deze verkooptransactie zal worden geboekt naar de Tegenrekening van Cliënt. 4.3 Vreemde valuta Wanneer Cliënt gebruik maakt van de dienst AutoFX, dan worden betalingsverplichtingen van Cliënt in een andere valuta dan euro door DEGIRO automatisch omgezet in een betalingsverplichting in euro. Voor Vreemde Valuta waarvoor Cliënt niet gebruik maakt van de dienst AutoFX, wordt het Giraal Tegoed van Cliënt gedebiteerd voor het betreffende bedrag in Vreemde Valuta. Let op: dit betekent dat indien Cliënt niet gebruik maakt van AutoFX, er een DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 4/7

5 debetsaldo kan zijn in verschillende valuta terwijl er wellicht een positief saldo is in andere valuta. Dit kan een door Cliënt gewenste beleggingsstrategie zijn, het betekent wel dat Cliënt over de verschillende debet saldi rente betaalt. Wanneer Cliënt er voor kiest Auto FX uit te zetten, is het de verantwoordelijkheid van Cliënt om de posities in valuta te beheren door de door Cliënt gewenste aan- en verkopen van valuta te doen. 4.4 Opdrachten Alle Opdrachten van Cliënt worden door DEGIRO voorafgaand aan de uitvoering daarvan, getoetst op de Limieten. Wanneer er binnen de gestelde Limieten en voorwaarden voldoende ruimte is en wanneer de betreffende valuta voor DEGIRO te verkrijgen is, dan wordt de Opdracht geaccepteerd. Wanneer er binnen de Limieten en voorwaarden slechts ruimte is voor gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht, dan is DEGIRO gerechtigd maar niet verplicht om de Opdracht gedeeltelijk te accepteren. 4.5 Interest Over het gebruik van Debet Geld is Cliënt rente verschuldigd. De rente die door DEGIRO in rekening wordt gebracht is variabel en verschilt per valuta. De rente is voor Cliënt op elk moment te raadplegen in het document Tarieven in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Wijzigingen van de debetrente zijn bindend vanaf de dag van publicatie. Tenzij in relatie tot een valuta een afwijkende regeling is opgenomen in het document Tarieven, wordt de rente door DEGIRO berekend op basis van 360 kalenderdagen per jaar en het actuele aantal dagen per maand. De rente wordt per maand geboekt van het Giraal Tegoed. Andere kosten dan rente worden voor Debet Geld door DEGIRO niet in rekening gebracht. 4.6 Overzicht Gedurende de looptijd van het Addendum Debet Geld zal een gespecificeerd overzicht van het uitstaand bedrag per valuta voor Cliënt steeds beschikbaar zijn op de Persoonlijke Pagina in WebTrader. Artikel 5. Execution only 5.1 Execution only Cliënt bevestigt en accepteert dat DEGIRO haar diensten verleent op basis van Execution Only en dat DEGIRO Cliënt dus niet adviseert. De Orders van Cliënt worden door de systemen van DEGIRO geautomatiseerd verwerkt en daarbij uitsluitend getoetst op de tussen Partijen overeengekomen Limieten en voorwaarden. De Orders en posities van Cliënt kunnen door DEGIRO niet worden getoetst aan het vermogen, de beleggingsportefeuille of de beleggingsdoelstellingen van Cliënt. Uitsluitend Cliënt is verantwoordelijk voor de door Cliënt gekozen Orders en posities. 5.2 Hefboomwerking debet geld Door te beleggen met geleend geld, is het mogelijk meer te beleggen, maar is er ook meer risico. Cliënt belegt immers met een hefboom. Het risico bestaat dat het verlies hoger wordt dan de inleg, waardoor er in plaats van beleggingen een restschuld overblijft. Hoe meer er is geleend om te kunnen beleggen, hoe gevoeliger de portefeuille wordt voor koersbeweging en hoe sneller DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 5/7

6 verlies kan leiden tot liquidatie van de hele portefeuille. Het is dus (afhankelijk van het persoonlijke risicoprofiel) verstandig om met mate van de faciliteit Debet Geld gebruik te maken. 5.3 Kennis en informatie Cliënt verklaart dat Cliënt bovenstaande begrijpt en bekend is met de risico's die zijn verbonden aan het beleggen met geleend geld. Cliënt bevestigt dat Cliënt zich volledig bewust is van de risico s die aan het gebruik van Debet Geld zijn verbonden en dat Cliënt in staat is om het verlies te dragen dat uit de beleggingen kan voortvloeien. Cliënt bevestigt dat Cliënt het hoofdstuk 'Debet Geld' in het document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten heeft bestudeerd en begrijpt. 5.4 Zorgplicht Cliënt bevestigt jegens DEGIRO dat Cliënt op prudente wijze van de diensten van DEGIRO gebruik zal maken en er voor zal waken geen transacties te verrichten en posities in te nemen, die de draagkracht van Cliënt te boven gaan of niet passen bij de beleggingsdoelstellingen of de beleggingsportefeuille van Cliënt. Cliënt bevestigt dat Cliënt geen transacties zal verrichten waarvoor Cliënt niet over voldoende kennis en inzicht beschikt. Cliënt zal zijn posities in Debet Geld en de daarmee gefinancierde posities in Financiële Instrumenten nauwlettend volgen en zal ingrijpen door posities te sluiten of Zekerheid te verhogen indien dit nodig is om te voorkomen dat Limieten worden geschonden. Artikel 6. Risico en zekerheidswaarde 6.1 Dekking debet geld Het gebruik van Debet Geld dient op continue basis te zijn gedekt door voldoende Zekerheidswaarde. Anders dan veel andere brokers werkt DEGIRO niet uitsluitend met een dekkingspercentage, waarbij bijvoorbeeld tot 80% van de waarde van de effectenportefeuille kan worden geleend, maar daarnaast bovendien ook met een risicosysteem dat werkt met de begrippen Zekerheidswaarde en Risico waarvan ook Debet Geld onderdeel is. Voor een gedetailleerde omschrijving en uitleg van Zekerheidswaarde en Risico verwijst DEGIRO naar het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. 6.2 Limieten Cliënt bevestigt dat het de verantwoordelijkheid is van Cliënt om er voor te zorgen dat de Limieten die ten aanzien van Debet Geld voor Cliënt gelden, niet worden overschreden. Cliënt zal zich van deze verantwoordelijkheid op een prudente wijze kwijten en geen transacties verrichten waarvan in redelijkheid is te voorzien dat deze tot overschrijding van de Limieten kunnen leiden. Cliënt zal het Giraal Tegoed dagelijks volgen en zal tijdig ingrijpen door posities te sluiten of door de Zekerheidswaarde te verhogen, om overschrijding van Limieten te voorkomen. 6.3 Bijstorten Beleggingen op basis van geleend geld kunnen grote bewegingen in waarde vertonen gerelateerd aan het door Cliënt zelf ingebrachte vermogen. Door koersbewegingen kunnen onder de Overeenkomst Beleggingsdiensten geldende Limieten sneller worden overschreden. Limieten kunnen onder meer ook worden overschreden door wijzigingen in de berekening van de DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 6/7

7 Zekerheidswaarde, door aanpassing door DEGIRO van van toepassing zijnde Limieten en door afboeking van rente en kosten. Cliënt bevestigt hiervan op de hoogte te zijn. Cliënt bevestigt dat Cliënt op eerste verzoek van DEGIRO bij het overschrijden van een of meer Limieten per direct saldo zal bijstorten en bevestigt daarvoor over voldoende middelen te beschikken. 6.4 Ingrijpen door DEGIRO DEGIRO wijst Cliënt er op dat DEGIRO bij overschrijding door Cliënt van de overeengekomen Limieten zal ingrijpen op de manier en binnen de termijnen als genoemd in de Voorwaarden Beleggingsdiensten en nader toegelicht in het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Artikel 7. Directe opeisbaarheid 7.1 Direct opeisbaar Alle Debet Geld is direct opeisbaar door DEGIRO indien een van de volgende situaties zich voordoet: wanneer ten aanzien van Cliënt surseance of faillissement wordt uitgesproken of ten aanzien van Cliënt de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; wanneer Cliënt overlijdt; wanneer Cliënt niet langer beschikkingsbevoegd is ten aanzien van diens vermogen; wanneer beslag wordt gelegd op (een deel van) het Giraal Tegoed of op een materieel deel van het vermogen van Cliënt; wanneer Cliënt in overtreding is van materiële verplichtingen onder de Cliëntovereenkomst. 7.2 Rente In zoverre met Debet Geld Limieten worden overschreden of voor zover bedragen direct opeisbaar zijn, zal op dat deel van het Debet Geld de verzuimrente van toepassing zijn als gespecificeerd in het document Tarieven in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Artikel 8. Zekerheid aan derden DEGIRO leent voor de posities in Debet Geld van haar klanten Geld van derden. DEGIRO zal daarbij aan die derden zekerheid moeten stellen. DEGIRO is gerechtigd om hiervoor geld en Financiële Instrumenten te gebruiken die zij aanhoudt voor rekening en risico van Cliënt. DEGIRO zal er naar streven om daarbij een redelijke verhouding in acht te nemen tussen de voor Cliënt aangehouden posities in geld en Financiële Instrumenten die zij tot zekerheid stelt aan derden en de verplichtingen die voor haar jegens die derden voortvloeien uit hoofde van het Debet Geld, Debet Effecten en de posities in Derivaten van Cliënt. Artikel 9. Duur, beëindiging Het Addendum Debet Geld wordt tussen Partijen aangegaan voor onbepaalde duur. Het Addendum Debet Geld kan op elk moment door elke Partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Het Addendum Debet Geld eindigt automatisch bij het eindigen van de Overeenkomst Beleggingsdiensten. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 7/7

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2010. De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 0900 0664 (10 cent per minuut).

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling

Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling Handleiding Bewaargeving en Afwikkeling Beleggingsinstelling 2 1. Belangrijke informatie 1.1. Inleiding In deze handleiding vindt u informatie over de dienstverlening Bewaargeving en Afwikkeling van BinckBank.

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V.

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. AV.XX.XX.XXX.XX.XX Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie