Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet"

Transcriptie

1 Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau Krediet Registratie 8 De WBP 9 Beoordeling van de aanvraag 10 Overlijden van de Kredietnemer 11 Toepasselijk recht/voorwaarden II Het Doorlopend Krediet 3 Vervroegde aflossing, algehele aflossing 4 Afbouw 5 Einde Krediet III De Persoonlijke Lening 3 Vervroegde (algehele) aflossing 4 Niet tijdige betaling I Algemene bepalingen 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder 1 Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, door wie het Krediet is verstrekt, alsmede haar rechtsopvolgers. 2 Kredietnemer Degene(n) aan wie door de Bank het Krediet is verstrekt, daaronder mede begrepen de medekredietnemer. 3 Krediet Een door de Bank aan de Kredietnemer verstrekt bedrag, dat de Kredietnemer krachtens de Kredietovereenkomst aan de Bank verschuldigd is of mocht worden. 4 Kredietovereenkomst De tussen de Bank en Kredietnemer gesloten overeenkomst van kredietverlening, waarvan deze Algemene voorwaarden integraal deel uit maken. 5 Dispositieruimte Het bedrag dat de Kredietnemer krachtens de Kredietovereenkomst geheel of ten dele ter vrije keuze kan opnemen. 6 Rekening De Rekening waarop het aan de Kredietnemer verstrekte Krediet door de Bank wordt geadministreerd. 7 Termijnbedrag Het krachtens de Kredietovereenkomst periodiek door de Kredietnemer aan de Bank verschuldigde bedrag. 8 Kredietvergoeding De krachtens de Kredietovereenkomst periodiek door de Kredietnemer aan de Bank verschuldigde rente, berekend over het Krediet. 9 Vaste debetrentevoet Debetrentevoet ten aanzien waarvan bij het aangaan van de Kredietovereenkomst is overeengekomen dat de debetrentevoet per betalingstermijn gedurende de looptijd gelijk blijft ( ) 1

2 10 Variabele debetrentevoet Debetrentevoet ten aanzien waarvan bij het aangaan van de Kredietovereenkomst is overeengekomen dat het kredietvergoedingspercentage gedurende de looptijd kan worden gewijzigd. De debetrentevoet is het percentage dat u betaalt over het bedrag dat u negatief/debet staat. 11 Bankpas Een door de Bank aan de Kredietnemer verstrekte pas, daaronder mede begrepen een Wereldpas van RegioBank met pincode. 12 Voorwaarden De Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet. 2 Betaling 1 Alle betalingen zullen geschieden in een gangbaar wettig betaalmiddel, zonder enige korting of schuldvergelijking. 2 De Kredietnemer zal alle betalingen op de door de Bank aangegeven wijze voldoen. 3 Alle door de Bank ontvangen betalingen zullen eerst gelden ter voldoening van de rente en vervolgens ter aflossing van de hoofdsom. 3 Opzegging 1 De Bank is altijd bevoegd de opnamen van het Krediet te beperken of te weigeren alsmede de Krediet overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke opzegging. Wanneer het een situatie betreft die niet hieronder is weergegeven, dan kan de Bank de Krediet overeenkomst met inachtneming van twee maanden beëindigen. De Bank moet op verzoek van de Krediet nemer de reden van de opzegging van de Krediet overeenkomst verstrekken. De Kredietnemer is altijd bevoegd het Krediet op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij opzegging of beëindiging van het Krediet blijven de rechten, welke voor de Bank voortvloeien uit de Kredietovereenkomst en de onderhavige voorwaarden, onverkort van toepassing zolang de Kredietnemer niet aan al zijn verplichtingen uit de Kredietovereenkomst tegenover de Bank heeft voldaan. 2 In geval van opzegging door de Bank wordt de totale vordering op de Kredietnemer zonder enige voorafgaande formaliteit onmiddellijk opeisbaar in de onderstaande gevallen a Indien de Kredietnemer, die gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen Termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld door de Bank, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen. b Indien de Kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) (voorlopig) op hem van toepassing is verklaard, onder bewind is gesteld, dan wel in surséance van betaling is komen te verkeren. c Indien de kredietnemer in het buitenland gaat wonen of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden Nederland zal verlaten. d Indien de Kredietnemer aan de Bank,met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste gegevens heeft verstrekt of juist heeft verzwegen, van dien aard, dat de Bank de overeenkomst niet of niet onder dezelfde Voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. Een en ander ter beoordeling van de Bank. e Indien de Kredietnemer is overleden en de Bank gegronde reden heeft om aan te nemen, dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen, behoudens het bepaalde in artikel 10. f De Kredietnemer verbindt zich de Bank onverwijld schriftelijk te informeren over het voorvallen van een of meer van de omstandigheden in dit artikel vermeld en voorts van alle andere voorvallen, welke voor haar in verband met de opeisbaarheid van het Krediet van belang kunnen zijn. 4 Hoofdelijkheid 1 Indien verschillende personen Kredietnemer zijn, zullen deze steeds en onder alle omstandigheden jegens de Bank hoofdelijk aansprakelijk zijn. 2 Alle verbintenissen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of de Kredietovereenkomst zullen steeds en onder alle omstandigheden ondeelbaar zijn. 5 Wijzigingsrecht Lid 1 De Bank heeft altijd het recht deze Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet en andere voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Lid 2 Deze wijzigingen gaan in op de dan door de Bank aangegeven datum. Deze datum is ten minste twee maanden na het moment dat de Bank de wijzigingen aan de Kredietnemer heeft medegedeeld. De Bank bepaalt op welke manier zij deze mededeling aan de Kredietnemer doet. Lid 3 Als de Kredietnemer niet akkoord is met de wijzigingen, dan moet hij dit schriftelijk bij zijn Adviseur melden. De Bank kan bepalen dat de Kredietnemer dit op een andere manier moet melden. De Kredietnemer heeft hierbij het recht de Overeenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen. Lid 4 Als de melding van de Kredietnemer zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel de Bank niet bereikt heeft voor de ingangsdatum van de wijzigingen, dan wordt de Kredietnemer geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. 2

3 6 Adreswijzigingen De Kredietnemer dient wijzigingen van woon- of verblijfplaats onverwijld schriftelijk aan de Bank mede te delen. 7 Het Bureau Krediet Registratie 1 De Bank meldt de Kredietovereenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico s voor aangesloten organisaties en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen, evenals ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. 2 De Bank is verplicht een achterstand in de nakoming van een betalingsverplichting te melden bij BKR. Bij een Krediet met zowel een Vaste Kredietvergoeding, als bij een Krediet met een Variabele Kredietvergoeding vindt melding plaats wanneer de achterstand twee maanden beloopt. Melding van een achterstand kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. 3 De Bank wint voor het aangaan van de Kredietovereenkomst inlichtingen in omtrent de kredietpositie van de Kredietnemer. 8 Privacy De Bank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd of gewijzigd. De Bank vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. De Bank behoort tot de groep van bedrijven van SNS REAAL N.V. De Bank heeft SNS REAAL aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van haar klanten. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt Om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. Om het klantenbestand te behouden en te vergroten (eventuele activiteiten op dit punt zullen alleen worden gedaan na overleg met de Adviseur, via wie de contacten tussen Klant en de Bank verlopen). Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector in stand te houden. Om fraude te voorkomen en te bestrijden. Om statistieken te berekenen en deze te analyseren. Om te voldoen aan de wet. Het volledige Privacyreglement van de Bank is te lezen op Ook andere bedrijven die behoren tot SNS REAAL N.V. kunnen persoonsgegevens voor deze doelen gebruiken. Daarnaast is op dit gebruik de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op 9 Beoordeling van de aanvraag De Bank behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen. Informatie omtrent een eventuele afwijzing wordt uitsluitend na een schriftelijk verzoek daartoe verstrekt. 10 Overlijden van de Kredietnemer 1 De Bank scheldt bij het overlijden van de op de Kredietovereenkomst als eerste genoemde Kredietnemer voor het bereiken van de 71ste verjaardag, de op dat tijdstip bestaande restantschuld uit hoofde van deze en reeds bij RegioBank NV lopende overeenkomsten, waarop kwijtschelding van toepassing is, tot een maximumbedrag van aan de erven kwijt. De kwijtschelding geldt niet voor de op het moment van overlijden bestaande achterstallige Termijnbedragen. 2 Het bovenstaande is niet van toepassing indien het overlijden gevolg is van oorlogshandelingen, burgerlijke onlusten of daarmee samenhangende omstandigheden, natuurrampen of zelfdoding. 3 De kwijtschelding geldt niet indien overlijden plaats vindt binnen zes maanden na het aangaan van de Kredietovereenkomst, danwel indien de Kredietnemer bij het aangaan van de Kredietovereenkomst niet over een goede gezondheid beschikt. 11 Toepasselijke Algemene voorwaarden en rangorde 1 Op de verhouding tussen de Kredietnemer en de Bank zijn naast de onderhavige Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet voorts van toepassing het Reglement Privérekening (met uitzondering van de paragrafen en bepalingen over incasso) en de Algemene Bankvoorwaarden. 2 In geval van strijdigheid tussen de Kredietovereenkomst en/of de toepasselijke algemene voorwaarden, geldt de volgende rangorde: a b c d De Kredietovereenkomst. Deze Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet. Het Reglement Privérekening met uitzondering van de paragrafen en bepalingen over incasso. De Algemene Bankvoorwaarden. 3 Het beroep van de Bank en/of de Kredietnemer op al dan niet handmatig bijgeschreven afwijkingen van de Kredietovereenkomst en/of de toepasselijke Algemene voorwaarden, zal slechts van kracht zijn indien deze afwijkingen in de Kredietovereenkomst of een andere schriftelijke akte tussen partijen zijn opgenomen en geparafeerd. 3

4 4 Als een bepaling in de Kredietovereenkomst, deze Voorwaarden Persoonlijke Leningen en Doorlopend Krediet of andere toepasselijke algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in de Kredietovereenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert. 5 De Bank is bevoegd, gelijk de Kredietnemer hiertoe bij voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Kredietovereenkomst aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering daarvan derden in te schakelen. II Het Doorlopend Krediet 1 Wereldpas Aan de Kredietnemer wordt door de Bank een Wereldpas met bijbehorende pincode verstrekt. Voor het gebruik en de nadere voorwaarden van de Wereldpas gelden voorts de voorwaarden van het Reglement Privérekening, met uitzondering van de paragrafen en bepalingen over incasso. 2 Terbeschikkingstelling van het Krediet 1 Op grond van de Kredietovereenkomst aan de Krediet nemer een Doorlopend Krediet, dat wil zeggen een Dispositieruimte, verstrekt met de mogelijkheid, dat de Kredietnemer gedurende de in de Kredietovereenkomst omschreven periode zelf kan bepalen wanneer hij hiervan een deel of het geheel wenst op te nemen, behoudens hetgeen is gesteld in de artikelen 3 en 5. 2 De Kredietnemer kan als volgt over de ter beschikking staande Dispositieruimte beschikken Door overboeking via Internet Bankieren. Door inzending van optisch leesbare overschrijvingsformulieren. Door gebruikmaking van de Wereldpas. Door contante opname of overboeking bij de Adviseur op vertoon van een geldig legitimatie bewijs. 3 Kredietvergoeding Het Doorlopend Krediet kent een Variabele debetrentevoet. De actuele tarieven zijn te vinden op 4 Vervroegde aflossing, algehele aflossing 1 De Kredietnemer is op elk moment gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing. 2 Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing vindt plaats zonder berekening van bijkomende kosten. 5 Afbouw Zodra de op de Kredietovereenkomst als eerste genoemde Kredietnemer de 65e verjaardag heeft bereikt, dient het Krediet binnen een periode van vijf jaar te worden afgelost. De Bank zal daartoe zonodig de kredietlimiet met 1/60 deel per maand verlagen. 6 Einde Krediet Zowel Bank als Kredietnemer zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke opzegging. De Bank zal daartoe overgaan als daar aanleiding toe bestaat en zal dit alleen doen onder opgaaf van redenen. Bij opzegging of beëindiging van het Krediet blijven de rechten, welke voor de Bank voortvloeien uit de Kredietovereenkomst en de onderhavige Voorwaarden, onverkort van toepassing zolang de Kredietnemer niet aan al zijn verplichtingen uit de Kredietovereenkomst jegens de Bank heeft voldaan. 4

5 III De Persoonlijke Lening In aanvulling op bovenstaande algemene bepalingen, zijn de volgende Voorwaarden van toepassing. Op grond van de Kredietovereenkomst wordt aan de Kredietnemer verstrekt een Persoonlijke Lening, waarbij de Kredietnemer het gehele bedrag in één keer op moet nemen, met de verplichting tot een vaste afbouw van het Krediet. Deze vaste afbouw van het Krediet is bepaald in de Kredietovereenkomst. De Persoonlijke Lening kent een Vaste debetrentevoet. 3 Vervroegde (algehele) aflossing 1 Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is slechts toegestaan door betaling van een bedrag ter grootte van het overeengekomen Termijnbedrag of een veelvoud daarvan, overeenkomstig de in de Kredietovereenkomst vastgestelde betalingsregeling en op het tijdstip waarop het regulier Termijnbedrag dient te worden voldaan. 2 De Bank zal bij gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing de totaal verschuldigde Kredietvergoeding, die verschuldigd is conform de overeengekomen betalings regeling, herrekenen. 3 Gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing vindt plaats zonder berekening van bijkomende kosten. 4 Niet tijdige betaling 1 Indien de Kredietnemer achterstallig is met betaling, zal de Bank na de termijn genoemd in de ingebreke-stelling, op dagbasis een vertragingsvergoeding in Rekening brengen aan de Kredietnemer, waarvan de hoogte gelijk is aan het overeengekomen effectieve rentepercentage van de Kredietvergoeding. 2 Bij achterstalligheid van twee of meer termijnen, wordt de vertragingsvergoeding berekend vanaf de 31ste dag na de vervaldatum van de eerste termijn. 5

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie