prospectus effectenkrediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "prospectus effectenkrediet"

Transcriptie

1 prospectus effectenkrediet

2 INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid 6 5 Voorkoming van overkreditering 7 6 Voorwaarden effectenkrediet 8 7 Nalatigheid 9 2

3 1. OMSCHRIJVING EFFECTENKREDIET Alex Vermogensbank biedt u de mogelijkheid aan om een deel van uw beleggingen te financieren met geld dat u van Alex leent. Tot zekerheid van de nakoming van aan deze lening verbonden lasten, is uw effectenportefeuille aan Alex verpand. Deze vorm van kredietverlening wordt effectenkrediet genoemd. Het effectenkrediet van Alex Vermogensbank (hierna: effectenkrediet ) is een doorlopend krediet. De hoogte van dit effectenkrediet is variabel en wordt door Alex berekend op basis van de door Alex vastgestelde dekkingswaarde (hierna: dekkingswaarde ) van de effecten die worden aangehouden op uw beleggingsrekening bij Alex. De actuele percentages die worden gebruikt voor de berekening van de dekkingswaarde van een bepaald effect, kunt u opvragen bij de servicedesk van Alex via telefoonnummer Het effectenkrediet wordt voor onbepaalde tijd aan u verstrekt. U kunt steeds tot de bestedingsruimte geld opnemen of beleggen, ook nadat u geheel of gedeeltelijk het effectenkrediet heeft afgelost. De bestedingsruimte wordt onder andere bepaald op basis van het beschikbare geldsaldo, dekkingswaarde effectenportefeuille, marginverplichtingen, inhouding inzake lopende effectenorders en lopende bijstelling futureposities. Bij het onttrekken van geld aan uw rekening en/of het beleggen van uw gelden, wordt uw geldrekening gedebiteerd. Dit zal zijn weerslag hebben in de mate waarin u mogelijk gebruik maakt van effectenkrediet. Immers, door het onttrekken van gelden en/of door het kopen of verkopen van effecten en of derivaten verandert uw bestedingsruimte en hierdoor mogelijk het aan u verstrekte kredietbedrag. De bestedingsruimte geldt bij Alex als het plafond voor alle verplichtingen uit hoofde van de beleggingsdienstverlening. Deze verplichtingen kunnen naast een effectenkrediet op een Alex beleggingsrekening onder andere ook bestaan uit eventuele marginverplichtingen voor geschreven optieposities en futureposities. De debetstand op de Alex beleggingsrekening en de marginverplichtingen mogen tezamen niet hoger zijn dan de toegekende dekkingswaarde. Mocht hier wel sprake van zijn dan kunt u hierdoor opgenomen worden in de tekortenprocedure [zie hoofdstuk 7 Nalatigheid ] voor meer informatie. In het Kredietprospectus wordt verder niet ingegaan op derivaten en de gevolgen van het aangaan van derivaten op uw bestedingsruimte. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de servicedesk van Alex via telefoonnummer Aan het gebruik van een effectenkrediet zijn risico s verbonden. U kunt daarbij zelfs meer verliezen dan uw inleg en daardoor een restschuld* overhouden. De rente die u moet betalen over de debetstand op uw Alex geldrekening kan hoger zijn dan het rendement dat u behaalt op uw effectenportefeuille. U dient daarnaast goed na te gaan of het effectenkrediet en de hoogte daarvan in overeenstemming is met uw risicoprofiel. * Onder restschuld wordt in dit prospectus ook bedoeld een negatieve vermogenspositie waarbij de schulden groter zijn dan de waarde van de effectenportefeuille. 3

4 2. PROCEDURE AANVRAAG EN BEOORDELING U kunt voor het aanvragen van een effectenkrediet terecht op Meer informatie over dit effectenkrediet kunt u vinden in de Handleiding Effectenkrediet. Deze Handleiding is te downloaden op onze website of aan te vragen bij de servicedesk van Alex via telefoonnummer Om voor het effectenkrediet in aanmerking te komen, dient u een overeenkomst met Alex te sluiten voor een beleggingsrekening. Indien een rechtspersoon in aanmerking wenst te komen voor effectenkrediet, dient het doel van de rechtspersoon dat toe te staan. Verder geldt er bij Alex de eis dat effectenkrediet alleen wordt toegestaan indien de rekeninghouder meerderjarig is, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de kantonrechter. Daarnaast neemt Alex deel aan een stelsel van kredietregistratie waarbij Alex aanvragen voor effectenkrediet vooraf toetst aan de gegevens die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Indien Alex uw kredietaanvraag niet accepteert, heeft u recht op een schriftelijke opgaaf van reden. 4

5 3. PROCEDURE KREDIETREGISTRATIE Alex is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel hierna te noemen BKR. Alex heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan vier maanden te melden bij BKR, wat gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende aanvraag van een lening, hypotheek (financieringsaanvraag) of bijvoorbeeld een aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. Het BKR verwerkt de gegevens in het centrale kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietgevers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Het toetsen van uw kredietaanvraag wordt uitgevoerd op de gegevensbestanden van het Bureau Kredietregistratie. Een aanvraag voor effectenkrediet zal niet leiden tot een registratie van dit krediet bij het BKR. Deze registratie zal wel van toepassing zijn, indien er een schuld op uw rekening blijft bestaan zonder afdoende dekking van een onderliggende effectenportefeuille. Verder vindt alleen registratie plaats indien u een ongedekte schuld heeft die groter is dan 500, - en die langer open staat dan vier maanden. In de situatie dat Alex een betalingsregeling met u is overeengekomen, zal alleen, in het geval van een achterstand van twee maanden in de betalingsregeling, het krediet worden geregistreerd bij het BKR. Alex zal u onverwijld en zonder kosten in kennis stellen van het resultaat van een raadpleging van een gegevens-bestand, indien een kredietaanvraag op basis van een dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid. 3.1 Intrekking kredietregistratie Alex zal de registratie bij het BKR intrekken op het moment dat de restschuld volledig is aangezuiverd. Verder is het mogelijk dat de registratie beëindigd kan worden door een individuele afspraak met Alex. Na intrekking van de registratie bij het BKR blijft de melding nog 5 jaar openstaan in het register met bijbehorende herstelcode. 5

6 4. KREDIETWAARDIGHEID Hieronder treft u twee voorbeelden aan, die een berekening maken van het krediet dat u op grond van het onderpand van een theoretische effectenportefeuille bij Alex kunt krijgen. De hoogte van dit krediet is afhankelijk van de samenstelling van deze portefeuille, de waarde van het individuele effect en het toegekende dekkingspercentage. Een wijziging in samenstelling, de waarde van het individuele effect en de daarop van toepassing zijnde dekkingspercentage beïnvloedt uw kredietruimte. Voorbeeld 1 U beschikt over een effectenportefeuille bij Alex die als volgt is samengesteld: Effectenportefeuille Koers Portefuillewaarde Dekkingspercentage Dekkingswaarde 100 aandelen A % aandelen A % aandelen A % aandelen A % aandelen A % obligaties ( nom) 100% % Totaal dekkingswaarde effectenportefeuille De dekkingswaarde van uw effectenportefeuille bedraagt Indien u aan de voorwaarden voldoet die Alex stelt kunt u een effectenkrediet opnemen van maximaal Voorbeeld 2 U beschikt over een effectenportefeuille bij Alex die als volgt is samengesteld Effectenportefeuille Koers Portefuillewaarde Dekkingspercentage Dekkingswaarde 100 aandelen A % participaties aandelenfondsen 200 participaties aandelenfondsen 10 Nederlandse staatsobligaties ( nom) 5 gekochte callopties ABC 5 gekochte putopties ABC % % % % % % 0 Totaal dekkingswaarde effectenportefeuille Aan de bovenstaande voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. De dekkingswaarde van uw effectenportefeuille bedraagt Indien u aan de voorwaarden voldoet die Alex stelt kunt u een effectenkrediet opnemen van

7 5. VOORKOMING VAN OVERKREDITERING Effectenkrediet kenmerkt zich als een zekerhedenkrediet. Dit betekent dat slechts krediet wordt verstrekt indien de samenstelling van uw effectenportefeuille voldoet aan eisen die Alex heeft vastgesteld. Zo wordt er onder andere geen krediet verstrekt op onderpand van opties, futures, warrants, speeders, turbo s en claims. Daarnaast gelden er ook richtlijnen alvorens een aandeel, obligatie of beleggingsfonds in aanmerking komt voor een dekkingswaarde. De richtlijnen zijn onder andere de mate van liquiditeit, de beweeglijkheid van het effect, de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling [in geval van obligaties], de markten van verhandeling, de hoogte van de koers [zoals pennystocks], de notering in vreemde valuta en de omvang van de onderneming. Zelfs als een aandeel, obligatie of beleggingsfonds in aanmerking komt voor effectenkrediet, dan nog ligt het dekkingspercentage op een relatief laag niveau. Zo kent Alex een maximaal dekkingspercentage van 80% voor kredietwaardige obligaties en maximaal 70% voor goed verhandelbare aandelen en beleggingsfondsen. Naast de bovengenoemde maatregelen ter voorkoming van overkreditering geldt voor tekorten ontstaan door kredietverlening een tekortentermijn van 5 werkdagen. Dit betekent dat slechts bij hoge uitzondering sprake kan zijn van een restschuld indien de koers van bijvoorbeeld een aandeel meer dan 30% daalt binnen een termijn van 5 werkdagen. Het uitgangspunt hierbij is dan wel dat u voorafgaand aan deze daling de effectenportefeuille voor 70% heeft gefinancierd met krediet. Alex heeft voornoemde maatregelen genomen om te voorkomen dat u een krediet aangaat dat u niet kunt dragen en om te voorkomen dat u met een restschuld wordt geconfronteerd. Hierbij geldt als hoofdregel dat u na een eventuele uitwinning van het onderpand op uw effectenportefeuille vanwege het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van effectenkrediet, in beginsel niet met een restschuld moet kunnen worden geconfronteerd. Alleen in extreme marktomstandigheden kan een restschuld ontstaan. De eventuele restschuld is het risico van de kredietnemer. 7

8 6. VOORWAARDEN EFFECTENKREDIET U kunt uitsluitend effectenkrediet afnemen van Alex indien u een Alex beleggingsrekening aanhoudt. Over het debetsaldo van effectenkrediet bent u rente verschuldigd. De rente wordt voor elke Alex beleggingsrekening per de eerste van de maand vastgesteld en per kwartaal verrekend op basis van 360 kalenderdagen per jaar en het actuele aantal dagen per maand. Er vindt geen automatische aflossing plaats op een effectenkrediet. U kunt op ieder moment het effectenkrediet geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen. Daarnaast kunt u de effectenkredietovereenkomst zonder opzeggingstermijn schriftelijk opzeggen onder voorwaarde dat het krediet volledig is afgelost met inachtneming van de lopende rente. Voor het (beëindigen van) effectenkrediet betaalt u naast de lopende rente geen afsluitprovisie of andere kosten. Alle zaken, waardepapieren en effecten die u op uw Alex beleggingsrekening aanhoudt en alle vorderingen die u uit welke hoofde dan ook op Alex heeft of krijgt, heeft u verpand aan Alex tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Alex volgens haar administratie van u te vorderen heeft of zal hebben, waaronder het krediet. Op het effectenkrediet zijn de Basisovereenkomst, de Algemene Bankvoorwaarden Alex, de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding Alex, de (Overeenkomst Effectenkrediet), de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet van toepassing. Voorbeeldberekeningen totale kosten van het effectenkrediet Totale kredietbedrag in EUR Effectieve rente op jaarbasis (1) Rentelasten per maand in EUR (2) Rentelasten per jaar in EUR (3) Totale kredietbedrag na 1 jaar in EUR (4) ,21% ,21% ,21% ,21% Aan bovenstaande berekeningen kunt u geen rechten verbinden en deze zijn bedoeld om een indicatie te geven van de kosten van het product. a. Effectieve rente op jaarbasis De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het effectenkrediet. Hierin komen alle kosten van het effectenkrediet tot uitdrukking. De gehanteerde effectieve rente is 6,21% op jaarbasis [= 1.5% per kwartaal] zoals deze geldt per 1 november Voor de actuele rentetarieven kunt u terecht op onze website of bij de servicedesk van Alex via telefoonnummer b. Rentelasten per maand De maandlasten van het effectenkrediet zijn in deze tabel gebaseerd op een kwartaalrente van 1.5% van de totale omvang van het effectenkrediet. In werkelijkheid wordt de debetrente per kwartaal van de Alex beleggingsrekening afgeschreven, rekening houdend met 360 kalenderdagen per jaar en de actuele rentedagen per maand. c. Rentelasten per jaar in EUR De rentelasten per jaar zijn ongeacht de hoogte van het krediet op dit moment 6,21% [= effectieve rente]. d. Het totale kredietbedrag na één jaar in EUR De totale prijs na één jaar is bepaald aan de hand van het verkregen krediet inclusief de rentelasten. Zolang de bestedingsruimte op uw beleggingsportefeuille dit toestaat zal de opgelopen rente onderdeel gaan uitmaken van de totale kredietsom. 8

9 7. NALATIGHEID Wanneer de debetstand op uw beleggingsrekening hoger is dan de dekkingswaarde van de door u aan Alex verpande effectenportefeuille is er sprake van een negatieve bestedingsruimte. Een negatieve bestedingsruimte kan onder andere ontstaan door koersdalingen, wijzigingen van de toegepaste dekkingspercentages of door het afboeken van de door u aan Alex verschuldigde debetrente over uw effectenkrediet. In het geval dat er een negatieve bestedingsruimte is ontstaan, bent u verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, de negatieve bestedingsruimte ongedaan te maken. U kunt dit doen door geld over te boeken naar uw Alex beleggingsrekening of door uw effectenportefeuille geheel of gedeeltelijk te verkopen. Indien u dit niet tijdig doet, is Alex gerechtigd posities in uw effectenportefeuille te sluiten ten einde een positieve bestedingsruimte te verkrijgen. Het sluiten van een deel of uw gehele portefeuille is voor uw rekening en risico. Uiteraard ontvangt u van Alex eerst schriftelijk bericht hierover op de bij ons beschikbare adresgegevens. Een nadere uitleg omtrent de werking van de tekortenprocedure kunt u terugvinden in de Basishandleiding Alex. Alex is gerechtigd u een hogere rente in rekening te brengen dan de normale rente vanaf het moment dat er een negatieve bestedingsruimte of een restschuld ontstaat. De eventuele incassokosten die ontstaan op het moment dat er een restschuld is, komen voor uw rekening. Het effectenkrediet is onder andere in de volgende gevallen zonder opzegging of andere formaliteit opeisbaar: indien u overlijdt, u failliet wordt verklaard, u surseance van betaling aanvraagt of wanneer een wettelijke schuldsanering op u van toepassing wordt verklaard. 9

10 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AA Amsterdam Tel: Fax: Internet: Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam AX/PE/0211

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie