Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst"

Transcriptie

1 Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

2 Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: Cliënt ; en 2. LYNX Vermogensbeheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, bij de Autoriteit Financiële Markten ( geregistreerd als beleggingsonderneming, hierna te noemen, LYNX, Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; Overwegende: Dat Cliënt een beschikbaar gesteld vermogen ( Vermogen ) door LYNX wenst te doen beheren en LYNX bereid is dat beheer op zich te nemen ( Beheer ), een en ander met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde; Komen overeen als volgt: Artikel 1: Dienstverlening en communicatie De dienstverlening van LYNX is beperkt tot het volgende: (1) LYNX opent een rekening in naam van en voor rekening en risico van Cliënt bij Interactive Brokers (U.K.) Limited (hierna IB ) (met zetel te One Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, Verenigd Koninkrijk en geregistreerd door de AFM als beleggingsonderneming in de EER met een Europees Paspoort; (2) LYNX kan, binnen de limieten van haar vergunning, Cliënt, indien gewenst, bepaalde beleggingsdiensten en aanvullende diensten verstrekken, zoals het beheren van een individueel vermogen. Buiten het hierboven vermelde verstrekt LYNX Cliënt geen bijkomende diensten (behoudens afwijking); en (3) beheren van een individueel vermogen. Alle informatie en communicatie tussen Cliënt en LYNX zal plaatsvinden in de Nederlandse taal. Cliënt accepteert in afwijking van het voorgaande dat de documenten van IB, waarnaar LYNX kan verwijzen, in de Engelse taal zijn opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse vertaling en een oorspronkelijk Engelstalig document, zal het Engelstalige document voorrang hebben. Cliënt kan met LYNX communiceren via onderstaande contactgegevens. Cliënt stemt ermee in dat informatie via de website (www. lynx.nl/documenten) of per wordt verstrekt. Cliënt is verantwoordelijk voor het continu actueel en accuraat houden van alle aangeleverde informatie. Cliënt verklaart tevens iedere verandering van de verstrekte gegevens / informatie aan LYNX door te geven. Artikel 2: Cliëntkwalificatie Cliënt zal worden ingedeeld in de categorie van nietprofessionele belegger. Deze indeling zal gelden voor alle door LYNX verleende beleggingsdiensten en ongeacht het soort financiële instrumenten waarin Cliënt transacties verricht. LYNX is niet verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van Cliënt om als professionele belegger gekwalificeerd te worden. Artikel 3: Ondertekening van de IB cliëntovereenkomst en volmacht Door invulling en ondertekening van Openingsformulier Vermogensbeheer geeft Cliënt de uitdrukkelijke toestemming en volmacht aan LYNX om voor zijn rekening en risico en in zijn naam een effectenrekening bij IB te (doen) openen en derhalve de daartoe eventueel benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen. Door ondertekening van het Openingsformulier Vermogensbeheer verklaart Cliënt in het bijzonder akkoord te gaan met de contractuele voorwaarden van IB met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan Cliënt (de IB cliëntovereenkomst zoals opgenomen op onze website: Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term Customer ). De inhoud van deze IB cliëntovereenkomst is te allen tijde bindend en maakt onverbrekelijk deel uit van het Openingsformulier Vermogensbeheer. In geval van enige strijdigheid tussen de bepalingen van de IB cliëntovereenkomst en deze basisovereenkomst, zal de strijdige clausule van de IB cliëntovereenkomst voorrang hebben. Cliënt geeft aan LYNX een uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen te verrichten in het kader van haar dienstverlening aan Cliënt, en al wat in het verlengde daarvan noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht kan slechts geldig worden herroepen indien dat op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze gebeurt en dat ook als zodanig door LYNX wordt erkend. Cliënt geeft LYNX hierbij tevens opdracht en verleent LYNX hierbij tevens de

3 volmacht om namens Cliënt en voor diens rekening en risico het Beheer over het Vermogen uit te oefenen, welke opdracht en volmacht LYNX hierbij aanvaardt. LYNX zal dit Beheer conform deel 4 van dit document (Uitgangspunten en doelstellingen) uitoefenen. LYNX doet dit alles met uiterste zorgvuldigheid. jegens Cliënt voor handelen of nalaten van daaraan verbonden personen, noch voor storingen of capaciteitstekortkomingen in computer, communicatie of andere systemen, lijnen, apparatuur of programmatuur waarvan een dergelijke beurs, handelssysteem, clearing organisatie of andere organisatie zich bedient. Artikel 4: Doelstellingen en beperkingen Cliënt zal LYNX bij ondertekening van de overeenkomst in Openingsformulier Vermogensbeheer een schriftelijke opgave verstrekken waarin de uitgangspunten en doelstellingen van Cliënt ter zake van het Beheer van Vermogen zijn omschreven (Personaliadeel, vragenformulier Vaststellen beleggersprofiel ). Artikel 5: Risico s en aansprakelijkheid Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich bewust te zijn van de risico s die aan het beleggen in effecten en van de consequenties die aan het Beheer van het Vermogen zijn verbonden en deze te aanvaarden. Cliënt verklaart hierbij dat hij zich ervan bewust is dat uit het beleggen in effecten verliezen kunnen voortvloeien en de daaraan mogelijk verbonden verliezen te kunnen dragen. Cliënt verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van alle informatie, die LYNX heeft verstrekt, waaronder, maar niet uitsluitend, die opgenomen in het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen, en waarin opgenomen de kenmerken van financiële instrumenten waarop de diensten als bedoeld in de onderhavige overeenkomst betrekking hebben, waaronder de aan deze financiële instrumenten verbonden specifieke beleggingsrisico s. LYNX zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot het Beheer handelt LYNX voor rekening en risico van Cliënt. LYNX zal niet aansprakelijk zijn voor eventueel negatief rendement, waardevermindering en(of) door Cliënt geleden verliezen en(of) gederfde winst, behalve indien en zover komt vast te staan dat deze rechtstreeks het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van LYNX bij de uitvoering van deze overeenkomst. Indien LYNX dan wel een door haar ingeschakelde derde, lid is van, of aangesloten is bij een beurs, een handelssysteem, een clearinginstelling of een andere organisatie, is LYNX nimmer aansprakelijk Artikel 6: Rapportering LYNX zal dagelijks aan Cliënt een opgave (online of per ) verstrekken, welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave. De opgave bevat tenminste de volgende gegevens: De naam van Cliënt; Een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling van het beheerde vermogen; Een specificatie van de effectentransacties en overige mutaties in het beheerde vermogen; Een specificatie van Cliënt in rekening gebrachte kosten van Beheer en overige kosten; Een vergelijking van de resultaten van de handelssystemen met de tussen LYNX en Cliënt overeengekomen evaluatie- of vergelijkingsmaatstaf. Per kwartaal wordt per post een kwartaalbericht verstuurd, met vermelding van de resultaten op de vermogensbeheerrekening. Artikel 7: Kosten LYNX zal slechts de overeengekomen beheerskosten en eventuele prestatievergoedingen in rekening brengen. Daarnaast zijn aan de verrichte transacties ten behoeve van het Beheren van het Vermogen kosten verbonden. Zie voor een nadere specificatie van de kosten. Artikel 8: Toezichtplicht vanwege LYNX Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat LYNX geen enkele controle uitoefent op de handelingen die worden verricht door IB of door enige derden waarop IB beroep zou doen. LYNX heeft in dat opzicht geen aansprakelijkheid. Tevens is LYNX niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of vergissingen die gebeuren door IB of enige derden. Cliënt is zich volledig bewust van het feit dat LYNX niet nagaat of IB alle op haar toepasselijke wetten, richtlijnen of gedragsregels respecteert.

4 Artikel 9: Inducements LYNX stelt Cliënt in kennis van het bestaan van inducements. LYNX maakt bij haar beleggingsdienstverlening gebruik van externe partijen, zoals IB. Indien een externe partij hiervoor een vergoeding of een provisie aan LYNX verschaft, spreekt men van een inducement. LYNX mag op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen inducements ontvangen. Artikel 13: Klachten Indien Cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van LYNX, kan hij de klacht onder vermelding van zijn rekeningnummer en een beschrijving van de klacht per versturen aan of per post aan ondervermeld adres. LYNX streeft er naar de klacht binnen een periode van twee weken af te handelen. Artikel 10: Belangenconflictenbeleid Bij de uitvoering van de dienstverlening van LYNX kunnen belangenconflicten ontstaan tussen LYNX en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling. LYNX heeft alle redelijke maatregelen genomen om belangenconflicten te voorkomen en, indien deze zich onverhoopt voordoen, daarmee om te gaan. Op verzoek van de Cliënt verstuurt LYNX de nadere bijzonderheden over het beleid inzake belangenconflicten. Artikel 11: Orderuitvoeringsbeleid Orders worden met inachtneming van het orderuitvoeringsbeleid van IB uitgevoerd. Voor de meest recente versie van het orderuitvoeringsbeleid wordt verwezen naar Cliënt stemt in met het orderuitvoeringsbeleid van IB. Een transactie wordt niet uitgevoerd wanneer onvoldoende saldo op de rekening aanwezig is. Wanneer de transactie desondanks wordt uitgevoerd (en geliquideerd), kan Cliënt geen aanspraak maken op de eventuele winst. Cliënt is tevens niet verantwoordelijk voor een mogelijk verlies. Artikel 12: Voorwaarden LYNX, IB Cliëntovereenkomst Door ondertekening van de overeenkomst in Openingsformulier Vermogensbeheer verklaart Cliënt de documenten Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen, Algemene Voorwaarden LYNX Vermogensbeheer en IB Cliëntovereenkomst, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en/ of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en aanvaard. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat gewijzigde Algemene Voorwaarden LYNX Vermogensbeheer in de toekomst digitaal aan Cliënt ter hand worden gesteld. Artikel 14: Geldigheid Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk moment worden opgezegd. De opzegging gaat in bij de ontvangst door LYNX van de opzegging. Een opzegging zal geen onderbreking van de lopende zaken en/of transacties met zich brengen. Artikel 15: Geldend recht, juridische bevoegdheid en bescherming van persoonsgebonden gegevens Partijen komen overeen dat de vorming en de geldigheid van de overeenkomst tussen Cliënt en LYNX uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Partijen komen overeen dat geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Persoonsgebonden gegevens betreffende Cliënt zullen worden behandeld door LYNX, verantwoordelijke voor de verwerking, in het belang van de dienstverlening aan Cliënt (o.a. de correspondentie met IB) en voor de naleving van de daarmee verbonden wettelijke verplichtingen, alsook voor doeleinden van direct marketing, van risicobeheer, van analyse van markten en statistieken, en van een globale visie van de klanten (zonder dat zulks een verplichting inhoudt voor LYNX). Cliënt kan zich op elk moment schriftelijk verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor doeleinden van direct marketing door LYNX en/of door aan LYNX gelieerde vennootschappen door tot LYNX een schrijven te richten op hieronder vermeld adres. Cliënt kan evenzeer zijn recht op toegang tot en tot verbetering van zijn gegevens op datzelfde adres uitoefenen. Daarnaast is Cliënt zelf verantwoordelijk voor bescherming en geheimhouding van zijn inloggegevens.

5 Deel 2: De IB / LYNX Marginovereenkomst Algemeen Deze overeenkomst dient om Cliënt te informeren over de mogelijke risico s van het handelen met een marginrekening. Alvorens u LYNX een transactie laat doen met uw margin rekening, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX. Margin trading houdt onder andere in dat u eventueel transacties laat doen waarbij aandelen deels werden aangekocht door een marginlening verstrekt door IB. De aandelen gelden als onderpand. Margin trading houdt ook in dat u in futures of opties laat handelen waarvoor een initiële margin vereiste nodig is zodat u later aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een wijziging in uw posities kan aanleiding geven tot bijkomende marginvereisten. Indien nodig kan IB zelf actie ondernemen om bepaalde activa te verkopen zodat u opnieuw voldoet aan uw marginvereiste. IB zal zelf nooit gelden storten, IB zal Cliënt niet vooraf contacteren bij liquidatie, evenmin zal de mogelijkheid worden geboden om op moment van liquidatie de activa te kiezen die verkocht moeten worden. Aanbevelingen Margin trading kan eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Margin trading (inclusief opties en future trading) impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. Cliënt moet zelf bepalen of hij of zij geschikt is voor margin trading, rekening houdende met de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert. Cliënt moet nauwgezet de stand van zijn rekening nagaan en in geval van eventuele tekorten zelf actie ondernemen hetzij door een bijkomende storting, hetzij door zelf activa te verkopen. Risico s Cliënt kan meer kapitaal verliezen dan wat hij of zij oorspronkelijk heeft gestort. Een daling van de activa in portefeuille kan aanleiding geven tot bijkomende stortingen. IB kan bepaalde activa gedwongen verkopen zonder Cliënt daarvan op de hoogte te stellen. Cliënt is verantwoordelijk voor het eventuele tekort op de rekening na dergelijke verkoop. Cliënt kan, op het moment van gedwongen verkoop, niet zelf bepalen welke activa moeten worden verkocht en in welke volgorde dit dient te gebeuren. IB kan de marginvereiste verhogen op ieder moment zonder voorafgaand schriftelijk bericht. Dergelijke wijzigingen hebben onmiddellijk effect en kunnen aanleiding geven tot gedwongen verkoop van bepaalde activa.

6 Deel 3: De IB / LYNX opties- en futuresovereenkomst Algemeen Deze overeenkomst is opgenomen om Cliënt te informeren over de mogelijke risico s van het handelen met opties/ futures. Alvorens u een transactie laat doen in opties/ futures, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX. Indien u een optie koopt, zal u het recht hebben om een bepaalde onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen/verkopen en dit gedurende of aan het eind van een bepaalde periode. Voor dit recht zal een aankoopprijs betaald dienen te worden. Indien u een optie schrijft bent u verplicht om een bepaalde onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te leveren of te kopen op het moment dat de tegenpartij de optie uitoefent. Hiervoor ontvangt de schrijver van de optie een premie. Om er zeker van te zijn dat de schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal een margin worden gevraagd. Indien u een future koopt/verkoopt bent u verplicht om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. De koper is verplicht om de levering te ontvangen en te betalen. De verkoper is verplicht om de onderliggende waarde te leveren. Bij het aangaan van het contract zal maar een deel van de werkelijke waarde moeten worden gestort. Ook hier zal een margin nodig zijn om te kunnen voldoen aan de plichten. Risico s Koper van een optie: De betaalde aankoopprijs kan volledig verloren gaan. Opties hebben een hefboomwerking: wijzigingen in de onderliggende waarde zullen een procentueel grotere wijziging teweeg brengen in de optie. Hoe meer de uitoefenprijs verschilt van de huidige koers van de onderliggende waarde, hoe hoger het risico dat u uw volledige aankoopprijs verliest. Schrijver van een optie: De schrijver van een optie kan onbeperkte verliezen leiden die de ontvangen prijs ruimschoots overtreffen. U kunt namelijk verplicht worden een onderliggende waarde te kopen voor een veel hogere prijs dan de marktprijs of u kunt verplicht worden een onderliggende waarde te leveren voor een veel lagere prijs dan de marktprijs. Koper/verkoper van een future: Doordat slechts een deel van de werkelijke waarde moet worden gestort, hebben futures ook een hefboomwerking: een kleine koerswijziging kan tot grote winsten/verliezen leiden. Het verlies op een futurecontract kan leiden tot grotere verliezen dan de marginverplichting of de oorspronkelijke inleg. Aanbevelingen Opties/futures kunnen eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Opties en futures trading impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. De klant moet zelf bepalen of hij geschikt is voor opties en futures trading, rekening houdende met de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert.

7 Deel 4: Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunt van het vermogensbeheer Het uitgangspunt van LYNX is het zoeken van de juiste verhouding tussen risico en rendement. Risicobeheersing speelt daarin een belangrijke rol. LYNX biedt Cliënt verschillende handelssystemen aan. De definitie van een handelssysteem kan als volgt worden samengevat: handelen via een systeem waarbij objectieve in- en uitstapniveaus worden bepaald op basis van technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op kwantitatieve data uit het verleden. Een systeem kan zowel long (speculeren op een opgaande beweging) als short (speculeren op een neerwaartse beweging) gaan. Dit heeft als groot voordeel dat de resultaten van een systeem niet hoeven te correleren met de prestaties van een bepaalde beurs. Een systeem kan in principe zowel bij opgaande als bij neergaande markten geld verdienen. Verder is het een voordeel dat aan- en verkoopmomenten objectief worden bepaald en het in- en uitstapniveau dus niet onder invloed van emotionele beweegredenen (zoals angst, hebzucht en hoop) worden beïnvloed. Wanneer Cliënt een deel van zijn vermogen op bovengenoemde wijze belegt, kan dit tot verdere risicobeheersing leiden van het totale vermogen van Cliënt. Beschreven systeemhandel kan Cliënt als een welkome aanvulling van zijn beleggingsmix zien. Waaruit stelt LYNX uw portefeuille samen? Handelen via een systeem is een bepaalde manier van handelen waar objectieve in- en uitstapniveaus worden bepaald op basis van vaststaande technische of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op kwantitatieve data uit het verleden. Systeemhandel gaat ervan uit dat koersbewegingen zich herhalen in de tijd, zowel op korte termijn als op lange termijn. LYNX heeft elk handelssysteem uitvoerig getest alvorens het aan te bieden. LYNX biedt zowel zelf ontwikkelde als extern ontwikkelde handelssystemen aan. LYNX presenteert op een apart, voor iedereen toegankelijk, gedeelte van de website van LYNX alle mogelijke informatie over de aangeboden systemen in tekstuele en grafische vorm. Denk hierbij aan de historische transacties en resultaten van de aangeboden systemen, de benodigde margin, maximale drawdown, profit factor, percentage winstgevende/verliesgevende transacties, etc. Door zo transparant mogelijk te zijn en alle mogelijke cijfers en statistieken van het systeem vrij te geven, kan iedere geïnteresseerde belegger een duidelijke en weloverwogen beslissing maken. Minimale inleg De minimale inleg van Cliënt is, mede afhankelijk van systeem en product, ten minste Als uw vermogen, bestaande uit uw portefeuille en liquide middelen, door bijvoorbeeld koersdalingen onder de grens van zakt, dan blijft LYNX uw vermogen beheren. Bij eventuele grote dalingen van uw vermogen neemt LYNX contact met u op. Als uw vermogen te ver gedaald is onder de , dan zou het er toe kunnen leiden dat LYNX uw vermogen niet meer kan beheren. In geval van het wegstorten van vermogen tot een vermogen onder , zal LYNX bevoegd zijn om het vermogensbeheer op de rekening te beëindigen.

8 Hoe wordt uw vermogen beheerd? LYNX wint informatie in over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van Cliënt. LYNX draagt er zorg voor dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het Beheer mede is gebaseerd op deze informatie. De benodigde inleg verschilt per systeem. Elke future heeft namelijk een andere benodigde margin. Daarnaast kunnen sommige systemen formules hebben waarbij vereist is dat er ruimte is om meerdere futures op een bepaalde markt aan te kopen. Cliënt moet minimaal op zijn effectenrekening hebben om te participeren met één of meerdere systemen. Er is geen beperking aan het aantal systemen waar de belegger eventueel aan mee kan doen. Een systeem kan echter wel een beperkt aantal deelnemers hebben, omdat de liquiditeit op een bepaalde markt te gering is. Bij een te groot aantal deelnemers kan het resultaat negatief beïnvloed worden, omdat er minder gunstige prijzen bij de uitvoering verkregen worden. Op een apart gedeelte van de website staat alle informatie van de aangeboden systemen. Cliënt ziet van elk systeem o.a. deze informatie: Profiel van het systeem Omschrijving van het systeem, benodigde margin/ kapitaal Resultaten in procenten en absolute getallen (in maanden en jaren) Performance in grafische vorm De meest recente transacties met in- en uitstapniveaus Aantal transacties Percentage winstgevende transacties Bovenstaande informatie wordt dagelijks bijgehouden door de software die de performance van de systemen meet.

9

10 LYNX Vermogensbeheer B.V. Herengracht BV AMSTERDAM T +31 (0) F +31 (0) E W

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst. Uitgangspunten en doelstellingen

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst. Uitgangspunten en doelstellingen Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Uitgangspunten en doelstellingen Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer,

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures.

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures. LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP Artikel 1 Signalen: Signaal aanbieder: Systemshop: Abonnementsfee: Definities digitale aanvraag van signaal aanbieder voor het inleggen van een (effecten) order, welke volledig

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Openingsformulier Vermogensbeheer

Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference.

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de handel in contracts for difference. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die:

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die: Algemene voorwaarden Consumenten Definities Hoorndeals: de vennootschap onder firma Hoorndeals, Hoorndeals V.O.F., statutair gevestigd te (1689WD) Zwaag, aldaar kantoorhoudende aan de Wierdijk 119. Hoorndeals

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 2017 LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN en aan de verbonden (kandidaat-)

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer. Artikel 1 Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met ArenaGym ArenaGym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArenaGym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes. Tycho Schaaf 13 april

Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes. Tycho Schaaf 13 april Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes Tycho Schaaf 13 april Introductie Tycho Schaaf Vanaf 2007 werkzaam bij Lynx als beleggingstrainer Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van seminars

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie