Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst"

Transcriptie

1 Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

2 Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: Cliënt ; en 2. LYNX Vermogensbeheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) geregistreerd als beleggingsonderneming, hierna te noemen, LYNX, Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; Overwegende: Dat Cliënt een beschikbaar gesteld vermogen ( Vermogen ) door LYNX wenst te doen beheren en LYNX bereid is dat beheer op zich te nemen ( Beheer ), een en ander met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde; Komen overeen als volgt: Artikel 1: Dienstverlening en communicatie De dienstverlening van LYNX is beperkt tot het volgende: (1) LYNX opent een rekening in naam van en voor rekening en risico van Cliënt bij Interactive Brokers (U.K.) Limited (hierna IB ) (met zetel te One Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, Verenigd Koninkrijk en geregistreerd door de AFM als beleggingsonderneming in de EER met een Europees Paspoort; (2) LYNX kan, binnen de limieten van haar vergunning, Cliënt, indien gewenst, bepaalde beleggingsdiensten en aanvullende diensten verstrekken, zoals het beheren van een individueel vermogen. Buiten het hierboven vermelde verstrekt LYNX Cliënt geen bijkomende diensten (behoudens afwijking); en (3) beheren van een individueel vermogen. Alle informatie en communicatie tussen Cliënt en LYNX zal plaatsvinden in de Nederlandse taal. Cliënt accepteert in afwijking van het voorgaande dat de documenten van IB, waarnaar LYNX kan verwijzen, in de Engelse taal zijn opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse vertaling en een oorspronkelijk Engelstalig document, zal het Engelstalige document voorrang hebben. Cliënt kan met LYNX communiceren via onderstaande contactgegevens. Cliënt stemt ermee in dat informatie via de website (www. lynx.nl/documenten) of per wordt verstrekt. Cliënt is verantwoordelijk voor het continu actueel en accuraat houden van alle aangeleverde informatie. Cliënt verklaart tevens iedere verandering van de verstrekte gegevens / informatie aan LYNX door te geven. Artikel 2: Cliëntkwalificatie Cliënt zal worden ingedeeld in de categorie van nietprofessionele belegger. Deze indeling zal gelden voor alle door LYNX verleende beleggingsdiensten en ongeacht het soort financiële instrumenten waarin Cliënt transacties verricht. LYNX is niet verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van Cliënt om als professionele belegger gekwalificeerd te worden. Artikel 3: Ondertekening van de IB cliëntovereenkomst en volmacht Door invulling en ondertekening van Openingsformulier Vermogensbeheer geeft Cliënt de uitdrukkelijke toestemming en volmacht aan LYNX om voor zijn rekening en risico en in zijn naam een effectenrekening bij IB te (doen) openen en derhalve de daartoe eventueel benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen. Door ondertekening van het Openingsformulier Vermogensbeheer verklaart Cliënt in het bijzonder akkoord te gaan met de contractuele voorwaarden van IB met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan Cliënt (de IB cliëntovereenkomst zoals opgenomen op onze website: Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term Customer ). De inhoud van deze IB cliëntovereenkomst is te allen tijde bindend en maakt onverbrekelijk deel uit van het Openingsformulier Vermogensbeheer. In geval van enige strijdigheid tussen de bepalingen van de IB cliëntovereenkomst en deze basisovereenkomst, zal de strijdige clausule van de IB cliëntovereenkomst voorrang hebben. Cliënt geeft aan LYNX een uitdrukkelijke volmacht om alle handelingen te verrichten in het kader van haar dienstverlening aan Cliënt, en al wat in het verlengde daarvan noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht kan slechts geldig worden herroepen indien dat op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze gebeurt en dat ook als zodanig door LYNX wordt erkend. Cliënt geeft LYNX hierbij tevens opdracht en verleent LYNX hierbij tevens de

3 volmacht om namens Cliënt en voor diens rekening en risico het Beheer over het Vermogen uit te oefenen, welke opdracht en volmacht LYNX hierbij aanvaardt. LYNX zal dit Beheer conform deel 4 van dit document (Uitgangspunten en doelstellingen) uitoefenen. LYNX doet dit alles met uiterste zorgvuldigheid. jegens Cliënt voor handelen of nalaten van daaraan verbonden personen, noch voor storingen of capaciteitstekortkomingen in computer, communicatie of andere systemen, lijnen, apparatuur of programmatuur waarvan een dergelijke beurs, handelssysteem, clearing organisatie of andere organisatie zich bedient. Artikel 4: Doelstellingen en beperkingen Cliënt zal LYNX bij ondertekening van de overeenkomst in Openingsformulier Vermogensbeheer een schriftelijke opgave verstrekken waarin de uitgangspunten en doelstellingen van Cliënt ter zake van het Beheer van Vermogen zijn omschreven (Personaliadeel, vragenformulier Vaststellen beleggersprofiel ). Artikel 5: Risico s en aansprakelijkheid Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich bewust te zijn van de risico s die aan het beleggen in effecten en van de consequenties die aan het Beheer van het Vermogen zijn verbonden en deze te aanvaarden. Cliënt verklaart hierbij dat hij zich ervan bewust is dat uit het beleggen in effecten verliezen kunnen voortvloeien en de daaraan mogelijk verbonden verliezen te kunnen dragen. Cliënt verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van alle informatie, die LYNX heeft verstrekt, waaronder, maar niet uitsluitend, die opgenomen in het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen, en waarin opgenomen de kenmerken van financiële instrumenten waarop de diensten als bedoeld in de onderhavige overeenkomst betrekking hebben, waaronder de aan deze financiële instrumenten verbonden specifieke beleggingsrisico s. LYNX zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot het Beheer handelt LYNX voor rekening en risico van Cliënt. LYNX zal niet aansprakelijk zijn voor eventueel negatief rendement, waardevermindering en(of) door Cliënt geleden verliezen en(of) gederfde winst, behalve indien en zover komt vast te staan dat deze rechtstreeks het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van LYNX bij de uitvoering van deze overeenkomst. Indien LYNX dan wel een door haar ingeschakelde derde, lid is van, of aangesloten is bij een beurs, een handelssysteem, een clearinginstelling of een andere organisatie, is LYNX nimmer aansprakelijk Artikel 6: Rapportering LYNX zal dagelijks aan Cliënt een opgave (online of per ) verstrekken, welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen per de datum van die opgave. De opgave bevat tenminste de volgende gegevens: De naam van Cliënt; Een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling van het beheerde vermogen; Een specificatie van de effectentransacties en overige mutaties in het beheerde vermogen; Een specificatie van Cliënt in rekening gebrachte kosten van Beheer en overige kosten; Een vergelijking van de resultaten van de handelssystemen met de tussen LYNX en Cliënt overeengekomen evaluatie- of vergelijkingsmaatstaf. Per kwartaal wordt per post een kwartaalbericht verstuurd, met vermelding van de resultaten op de vermogensbeheerrekening. Artikel 7: Kosten LYNX zal slechts de overeengekomen beheerskosten en eventuele prestatievergoedingen in rekening brengen. Daarnaast zijn aan de verrichte transacties ten behoeve van het Beheren van het Vermogen kosten verbonden. Zie voor een nadere specificatie van de kosten. Artikel 8: Toezichtplicht vanwege LYNX Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat LYNX geen enkele controle uitoefent op de handelingen die worden verricht door IB of door enige derden waarop IB beroep zou doen. LYNX heeft in dat opzicht geen aansprakelijkheid. Tevens is LYNX niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of vergissingen die gebeuren door IB of enige derden. Cliënt is zich volledig bewust van het feit dat LYNX niet nagaat of IB alle op haar toepasselijke wetten, richtlijnen of gedragsregels respecteert.

4 Artikel 9: Inducements LYNX stelt Cliënt in kennis van het bestaan van inducements. LYNX maakt bij haar beleggingsdienstverlening gebruik van externe partijen, zoals IB. Indien een externe partij hiervoor een vergoeding of een provisie aan LYNX verschaft, spreekt men van een inducement. LYNX mag op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen inducements ontvangen. Artikel 13: Klachten Indien Cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van LYNX, kan hij de klacht onder vermelding van zijn rekeningnummer en een beschrijving van de klacht per versturen aan of per post aan ondervermeld adres. LYNX streeft er naar de klacht binnen een periode van twee weken af te handelen. Artikel 10: Belangenconflictenbeleid Bij de uitvoering van de dienstverlening van LYNX kunnen belangenconflicten ontstaan tussen LYNX en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling. LYNX heeft alle redelijke maatregelen genomen om belangenconflicten te voorkomen en, indien deze zich onverhoopt voordoen, daarmee om te gaan. Op verzoek van de Cliënt verstuurt LYNX de nadere bijzonderheden over het beleid inzake belangenconflicten. Artikel 11: Orderuitvoeringsbeleid Orders worden met inachtneming van het orderuitvoeringsbeleid van IB uitgevoerd. Voor de meest recente versie van het orderuitvoeringsbeleid wordt verwezen naar Cliënt stemt in met het orderuitvoeringsbeleid van IB. Een transactie wordt niet uitgevoerd wanneer onvoldoende saldo op de rekening aanwezig is. Wanneer de transactie desondanks wordt uitgevoerd (en geliquideerd), kan Cliënt geen aanspraak maken op de eventuele winst. Cliënt is tevens niet verantwoordelijk voor een mogelijk verlies. Artikel 12: Voorwaarden LYNX, IB Cliëntovereenkomst Door ondertekening van de overeenkomst in Openingsformulier Vermogensbeheer verklaart Cliënt de documenten Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen, Algemene Voorwaarden LYNX Vermogensbeheer en IB Cliëntovereenkomst, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en/ of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en aanvaard. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat gewijzigde Algemene Voorwaarden LYNX Vermogensbeheer in de toekomst digitaal aan Cliënt ter hand worden gesteld. Artikel 14: Geldigheid Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk moment worden opgezegd. De opzegging gaat in bij de ontvangst door LYNX van de opzegging. Een opzegging zal geen onderbreking van de lopende zaken en/of transacties met zich brengen. Artikel 15: Geldend recht, juridische bevoegdheid en bescherming van persoonsgebonden gegevens Partijen komen overeen dat de vorming en de geldigheid van de overeenkomst tussen Cliënt en LYNX uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Partijen komen overeen dat geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Persoonsgebonden gegevens betreffende Cliënt zullen worden behandeld door LYNX, verantwoordelijke voor de verwerking, in het belang van de dienstverlening aan Cliënt (o.a. de correspondentie met IB) en voor de naleving van de daarmee verbonden wettelijke verplichtingen, alsook voor doeleinden van direct marketing, van risicobeheer, van analyse van markten en statistieken, en van een globale visie van de klanten (zonder dat zulks een verplichting inhoudt voor LYNX). Cliënt kan zich op elk moment schriftelijk verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor doeleinden van direct marketing door LYNX en/of door aan LYNX gelieerde vennootschappen door tot LYNX een schrijven te richten op hieronder vermeld adres. Cliënt kan evenzeer zijn recht op toegang tot en tot verbetering van zijn gegevens op datzelfde adres uitoefenen. Daarnaast is Cliënt zelf verantwoordelijk voor bescherming en geheimhouding van zijn inloggegevens.

5 Deel 2: De IB / LYNX Marginovereenkomst Algemeen Deze overeenkomst dient om Cliënt te informeren over de mogelijke risico s van het handelen met een marginrekening. Alvorens u LYNX een transactie laat doen met uw margin rekening, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX. Margin trading houdt onder andere in dat u eventueel transacties laat doen waarbij aandelen deels werden aangekocht door een marginlening verstrekt door IB. De aandelen gelden als onderpand. Margin trading houdt ook in dat u in futures of opties laat handelen waarvoor een initiële margin vereiste nodig is zodat u later aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een wijziging in uw posities kan aanleiding geven tot bijkomende marginvereisten. Indien nodig kan IB zelf actie ondernemen om bepaalde activa te verkopen zodat u opnieuw voldoet aan uw marginvereiste. IB zal zelf nooit gelden storten, IB zal Cliënt niet vooraf contacteren bij liquidatie, evenmin zal de mogelijkheid worden geboden om op moment van liquidatie de activa te kiezen die verkocht moeten worden. Aanbevelingen Margin trading kan eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Margin trading (inclusief opties en future trading) impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. Cliënt moet zelf bepalen of hij of zij geschikt is voor margin trading, rekening houdende met de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert. Cliënt moet nauwgezet de stand van zijn rekening nagaan en in geval van eventuele tekorten zelf actie ondernemen hetzij door een bijkomende storting, hetzij door zelf activa te verkopen. Risico s Cliënt kan meer kapitaal verliezen dan wat hij of zij oorspronkelijk heeft gestort. Een daling van de activa in portefeuille kan aanleiding geven tot bijkomende stortingen. IB kan bepaalde activa gedwongen verkopen zonder Cliënt daarvan op de hoogte te stellen. Cliënt is verantwoordelijk voor het eventuele tekort op de rekening na dergelijke verkoop. Cliënt kan, op het moment van gedwongen verkoop, niet zelf bepalen welke activa moeten worden verkocht en in welke volgorde dit dient te gebeuren. IB kan de marginvereiste verhogen op ieder moment zonder voorafgaand schriftelijk bericht. Dergelijke wijzigingen hebben onmiddellijk effect en kunnen aanleiding geven tot gedwongen verkoop van bepaalde activa.

6 Deel 3: De IB / LYNX opties- en futuresovereenkomst Algemeen Deze overeenkomst is opgenomen om Cliënt te informeren over de mogelijke risico s van het handelen met opties/ futures. Alvorens u een transactie laat doen in opties/ futures, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX. Indien u een optie koopt, zal u het recht hebben om een bepaalde onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen/verkopen en dit gedurende of aan het eind van een bepaalde periode. Voor dit recht zal een aankoopprijs betaald dienen te worden. Indien u een optie schrijft bent u verplicht om een bepaalde onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te leveren of te kopen op het moment dat de tegenpartij de optie uitoefent. Hiervoor ontvangt de schrijver van de optie een premie. Om er zeker van te zijn dat de schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal een margin worden gevraagd. Indien u een future koopt/verkoopt bent u verplicht om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. De koper is verplicht om de levering te ontvangen en te betalen. De verkoper is verplicht om de onderliggende waarde te leveren. Bij het aangaan van het contract zal maar een deel van de werkelijke waarde moeten worden gestort. Ook hier zal een margin nodig zijn om te kunnen voldoen aan de plichten. Risico s Koper van een optie: De betaalde aankoopprijs kan volledig verloren gaan. Opties hebben een hefboomwerking: wijzigingen in de onderliggende waarde zullen een procentueel grotere wijziging teweeg brengen in de optie. Hoe meer de uitoefenprijs verschilt van de huidige koers van de onderliggende waarde, hoe hoger het risico dat u uw volledige aankoopprijs verliest. Schrijver van een optie: De schrijver van een optie kan onbeperkte verliezen leiden die de ontvangen prijs ruimschoots overtreffen. U kunt namelijk verplicht worden een onderliggende waarde te kopen voor een veel hogere prijs dan de marktprijs of u kunt verplicht worden een onderliggende waarde te leveren voor een veel lagere prijs dan de marktprijs. Koper/verkoper van een future: Doordat slechts een deel van de werkelijke waarde moet worden gestort, hebben futures ook een hefboomwerking: een kleine koerswijziging kan tot grote winsten/verliezen leiden. Het verlies op een futurecontract kan leiden tot grotere verliezen dan de marginverplichting of de oorspronkelijke inleg. Aanbevelingen Opties/futures kunnen eventueel ongeschikt zijn afhankelijk van de financiële situatie. Opties en futures trading impliceert een hoge risicograad en kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk werd gestort. De klant moet zelf bepalen of hij geschikt is voor opties en futures trading, rekening houdende met de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten adviseren door een financieel expert.

7 Deel 4: Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunt van het vermogensbeheer Het uitgangspunt van LYNX is het zoeken van de juiste verhouding tussen risico en rendement. Risicobeheersing speelt daarin een belangrijke rol. LYNX biedt Cliënt verschillende handelssystemen aan. De definitie van een handelssysteem kan als volgt worden samengevat: handelen via een systeem waarbij objectieve in- en uitstapniveaus worden bepaald op basis van technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op kwantitatieve data uit het verleden. Een systeem kan zowel long (speculeren op een opgaande beweging) als short (speculeren op een neerwaartse beweging) gaan. Dit heeft als groot voordeel dat de resultaten van een systeem niet hoeven te correleren met de prestaties van een bepaalde beurs. Een systeem kan in principe zowel bij opgaande als bij neergaande markten geld verdienen. Verder is het een voordeel dat aan- en verkoopmomenten objectief worden bepaald en het in- en uitstapniveau dus niet onder invloed van emotionele beweegredenen (zoals angst, hebzucht en hoop) worden beïnvloed. Wanneer Cliënt een deel van zijn vermogen op bovengenoemde wijze belegt, kan dit tot verdere risicobeheersing leiden van het totale vermogen van Cliënt. Beschreven systeemhandel kan Cliënt als een welkome aanvulling van zijn beleggingsmix zien. Waaruit stelt LYNX uw portefeuille samen? Handelen via een systeem is een bepaalde manier van handelen waar objectieve in- en uitstapniveaus worden bepaald op basis van vaststaande technische of fundamentele parameters die zijn bepaald uit historische testen op kwantitatieve data uit het verleden. Systeemhandel gaat ervan uit dat koersbewegingen zich herhalen in de tijd, zowel op korte termijn als op lange termijn. LYNX heeft elk handelssysteem uitvoerig getest alvorens het aan te bieden. LYNX biedt zowel zelf ontwikkelde als extern ontwikkelde handelssystemen aan. LYNX presenteert op een apart, voor iedereen toegankelijk, gedeelte van de website van LYNX alle mogelijke informatie over de aangeboden systemen in tekstuele en grafische vorm. Denk hierbij aan de historische transacties en resultaten van de aangeboden systemen, de benodigde margin, maximale drawdown, profit factor, percentage winstgevende/verliesgevende transacties, etc. Door zo transparant mogelijk te zijn en alle mogelijke cijfers en statistieken van het systeem vrij te geven, kan iedere geïnteresseerde belegger een duidelijke en weloverwogen beslissing maken. Minimale inleg De minimale inleg van Cliënt is, mede afhankelijk van systeem en product, ten minste Als uw vermogen, bestaande uit uw portefeuille en liquide middelen, door bijvoorbeeld koersdalingen onder de grens van zakt, dan blijft LYNX uw vermogen beheren. Bij eventuele grote dalingen van uw vermogen neemt LYNX contact met u op. Als uw vermogen te ver gedaald is onder de , dan zou het er toe kunnen leiden dat LYNX uw vermogen niet meer kan beheren. In geval van het wegstorten van vermogen tot een vermogen onder , zal LYNX bevoegd zijn om het vermogensbeheer op de rekening te beëindigen.

8 Hoe wordt uw vermogen beheerd? LYNX wint informatie in over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van Cliënt. LYNX draagt er zorg voor dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het Beheer mede is gebaseerd op deze informatie. De benodigde inleg verschilt per systeem. Elke future heeft namelijk een andere benodigde margin. Daarnaast kunnen sommige systemen formules hebben waarbij vereist is dat er ruimte is om meerdere futures op een bepaalde markt aan te kopen. Cliënt moet minimaal op zijn effectenrekening hebben om te participeren met één of meerdere systemen. Er is geen beperking aan het aantal systemen waar de belegger eventueel aan mee kan doen. Een systeem kan echter wel een beperkt aantal deelnemers hebben, omdat de liquiditeit op een bepaalde markt te gering is. Bij een te groot aantal deelnemers kan het resultaat negatief beïnvloed worden, omdat er minder gunstige prijzen bij de uitvoering verkregen worden. Op een apart gedeelte van de website staat alle informatie van de aangeboden systemen. Cliënt ziet van elk systeem o.a. deze informatie: Profiel van het systeem Omschrijving van het systeem, benodigde margin/ kapitaal Resultaten in procenten en absolute getallen (in maanden en jaren) Performance in grafische vorm De meest recente transacties met in- en uitstapniveaus Aantal transacties Percentage winstgevende transacties Bovenstaande informatie wordt dagelijks bijgehouden door de software die de performance van de systemen meet.

9

10 LYNX Vermogensbeheer B.V. Herengracht BV AMSTERDAM T +31 (0) F +31 (0) E W

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming. januari 2014

Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming. januari 2014 Voorwaarden voor effectendiensten via Zelfstandige Beleggingsonderneming januari 2014 Inhoudsopgave Algemene Bankvoorwaarden 2009 3 Voorwaarden voor beleggingsdiensten via 9 Zelfstandige Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Informatiebrochure Opties

Informatiebrochure Opties Informatiebrochure Opties Wat u minimaal moet weten voordat u gaat beleggen in opties. Inhoudsopgave Inleiding Opties Het contract Doelstellingen van de optiebelegger De handel in opties Procedure bij

Nadere informatie

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V.

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. AV.XX.XX.XXX.XX.XX Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden en reglementen Kenmerken en risico s beleggingsrekening

Voorwaarden en reglementen Kenmerken en risico s beleggingsrekening Voorwaarden en reglementen Kenmerken en risico s beleggingsrekening 26 17 14-09 Inhoud Kenmerken en risico s van effecten en effectendienstverlening 1 Reglement beleggingsrekeningen Reaal Bancaire Diensten

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2010. De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 0900 0664 (10 cent per minuut).

Nadere informatie