HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM Cyclus integraal personeelsbeleid"

Transcriptie

1 HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar instroo uitstroo

2 Inleiding Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en noren, op de peranente ontwikkeling van de leerlingen, de edewerkers en de organisatie. Met deze zinsnede wordt de issie van de stichting aangeduid. De edewerker in de organisatie is onderdeel van de kwaliteit. Verbetering van de kwaliteit betekent in ieder geval ook sturen op de verbetering van de edewerker. De an of vrouw voor de klas doet er toe, de directeur van de school doet er toe en uiteindelijk de ondersteunende diensten van het bestuursbureau doen er toe o de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van onze scholen te waarborgen en te verbeteren. De PO Raad stuurt in haar notitie PO Raad in 10 jaar naar de TOP aan op een professionaliseringsipuls van alle edewerkers in het onderwijs. De overheid zet in op Leraar 2012 een krachtig beroep! et 3 actielijnen: De kwaliteit van de leraar en de schoolleider wordt duurzaa geborgd; Koen tot professionele scholen, et ruite voor goed onderwijspersoneel; Er koen voldoende en goed opgeleide leraren. De eerste uitrol van dit alles wordt zichtbaar in de toewijzing van gelden via de prestatiebox, de lerarenbeurs, het onderzoek naar een goede lerarenregister, experienten rond prestatiebeloning, de functieix, de op handen zijnde collegiale visitatie (leren van elkaar),de aanscherping van de kenniskwaliteit van de HBO instellingen en het verbeteren van de Wet op het Onderwijstoezicht. Deze ontwikkelingen borduren voort op de Wet BIO (= Beroepen In Onderwijs) die op 1 augustus 2006 in werking is getreden en die verder is verankerd, in de CAO Priair Onderwijs Koende jaren zal nog intensiever gestuurd worden op een goed en effectief HRM beleid. Het docuent HRM Cyclus integraal personeelsbeleid draagt bij aan een verbeterde opzet van ons personeelsbeleid, deels vooruit kijkend naar de nieuwe ontwikkelingen, deels stevig vasthouden aan goede en effectieve verworvenheden op dit terrein. Onze edewerkers zijn bekwaa en oeten dat instens blijven. Daar hebben onze leerlingen recht op. Dat bepaalt ook de kwaliteit van ons onderwijs en dat aakt ons tot een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie..et oog op het kind. 2 instroo uitstroo

3 Integraal personeelsbeleid In het denken over het integrale personeelsbeleid aakt de stichting onderscheid in 3 fasen, naelijk Instroo, Doorstroo en Uitstroo. Scheatisch zie het er als volgt uit: Deze fasen bestrijken de onderwijsloopbaan binnen onze organisatie. Het odel dient als kapstok voor al ons integraal personeelsbeleid. Alle personele beleidsdocuenten zijn te plaatsen onder één of eerdere van de 3 fasen. Bij Instroo gaat het vooral o de werving en selectie, de naar een nieuwe functie, de opvang en begeleiding van stagiaires en LIO ers en de begeleiding van nieuwe en / of beginnende leerkrachten. Bij Doorstroo staat de gesprekscyclus centraal van functioneren en beoordelen, het opstellen van een eigen ontwikkelingsplan, de na- en bijscholing gericht op de tea- en individuele scholing, de loopbaanontwikkeling, de obiliteit en de incidentele beloning. Tot slot is bij Uitstroo het exitgesprek, de outplaceent en de begeleiding bij ontslag van belang. Copetenties De stichting gaat uit van de zeven SBL copetenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). In de copetentie wordt uitdrukking gegeven aan het geschikt zijn voor de taak of functie, op grond van kennis, vaardigheden en houdingen. Deze copetenties worden ook gehanteerd door de opleidingsscholen. Aansluitend bij de Marnix Acadeie hebben we een 8 e copetentie toegevoegd, die specifieke aandacht geeft aan en gericht is op de christelijke identiteit van onze stichting. Deze copetentie refereert aan een vorende, noratieve en inspirerende rol van de edewerker. Vanuit de levensbeschouwelijke bronnen wordt op authentieke wijze vor gegeven aan persoonlijk eesterschap. Deze copetentie past bij het identiteitsbeleid van de stichting. De acht copetenties zijn: Copetentie 1: Interpersoonlijk copetent. Copetentie 2: Pedagogisch copetent. 3 instroo uitstroo

4 Copetentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch copetent. Copetentie 4: Organisatorisch copetent. Copetentie 5: Copetent in het saenwerken in een schooltea. Copetentie 6: Copetent in saenwerken et de ogeving. Copetentie 7: Copetent in reflectie en ontwikkeling. Copetentie 8: Copetent in inspiratie en noratief handelen De copetenties zijn afgeleid van de vier beroepsrollen, zoals hier scheatisch is weergegeven: Overzicht copetenties In saenwerken et leerlingen Interpersoonlijk 1 Pedagogisch 2 Vakinhoudelijk & didactisch 3 Organisatorisch 4 Identiteit, inspiratie en noratief handelen 8 In saenwerken et collega s In saenwerken et ogeving In reflectie en ontwikkeling et zichzelf Naast copetenties is ook de persoonlijke ontwikkeling en het arbeidsplezier van de edewerkers van belang. Dit wordt per 3 jaar op stichtingniveau onderzocht via de Kwaliteits Meter Priair Onderwijs (KMPO Van Beekveld en Terpstra) en via de gesprekscyclus die zich foreel en inforeel voordoet. Gesprekscyclus De HRM cyclus integraal personeelsbeleid kent op verschillende oenten van de loopbaan verschillende soorten gesprekken. Belangrijk is dat deze gesprekken niet op zichzelf staan, aar onderdeel voren van een gesprekscyclus. De cyclus staat garant voor continuïteit en blijvende aandacht voor de gesprekken, confor het PCDA odel, als iddel o verder te professionaliseren. De Instroo kenerkt zich door interne en externe werving en selectie enerzijds en coaching en begeleiding anderzijds. Het kan gaan o de werving en selectie van stagiaires, LIO ers, nieuwe en / of beginnende leerkrachten en directeuren, aar ook over interne vacatures en / of leerkrachten die via de functieix solliciteren en starten in een nieuwe functie binnen de stichting. 4 instroo uitstroo

5 Deze fase is vooral gericht op het starten binnen onze organisatie o via coaching en begeleiding snel en verantwoord te koen naar de fase De eeste gesprekken vinden plaats in de Doorstroo en zijn doorgaans gericht op de ontwikkeling van de kwaliteiten van ieder personeelslid en het vergroten van de inzetbaarheid. Hierbij gaan we ervan uit, dat personeelsleden tijdens hun onderwijsloopbaan ruite krijgen, uitgedaagd en gestiuleerd te worden zodat hun copetenties tot ontplooiing en ontwikkeling koen, waarbij ze edeverantwoordelijk zijn voor hun eigen groei. In tijd ziet de gesprekscyclus in de Doorstroo er als volgt uit: start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Ontwikkelingsgesprek Ontwikkelingsgesprek Ontwikkelingsgesprek Ontwikkelingsgesprek Opstellen/goedkeuring POP Aanvullingen POP Aanvullingen POP / Opstellen nieuw POP Aanvullingen POP / Opstellen nieuw POP Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek Jaar 4+5 Jaar 6 Hierdoor vinden ieder jaar iniaal 2 gesprekken plaats te weten een voortgang- of ontwikkelingsgesprek op basis waarvan het POP wordt bijgesteld en vervolgens een functionerings- of een beoordelingsgesprek. De gesprekscyclus is van toepassing op alle personeelsleden (tijdelijk en vast) en alle functies. Ieder personeelslid volgt hetzelfde straien, echter niet afgezet tegen dezelfde aandacht en tijd. De Uitstroo is gericht op het afscheid neen van de organisatie. Met ieder vertrekkend personeelslid wordt een exitgesprek gevoerd o leerpunten te verzaelen voor de organisatie. Het gaat o personeel dat de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of vrijwillig eerder afscheid van de organisatie neet. De trajecten et gedwongen ontslag worden aangestuurd door het bestuursbureau en zijn eestal voorzien van een outplaceent traject. Bekwaaheidsdossier De verslaglegging van de verschillende gesprekken gebeurt in het bekwaaheidsdossier. (artikel 9.6. van de CAO). Feitelijk is ieder personeelslid, saen et de functioneel leidinggevende verantwoordelijk voor dit dossier. De vastlegging gebeurt zowel digitaal in ParnasSys als op papier. Voor de toekost zal dit volledig naar een digitale versie over gaan. 5 instroo uitstroo

6 Beleid en forulieren / protocollen De HRM cyclus kent voor iedere gespreksvor een beleidsdocuent. Bij ieder beleidsdocuent horen forulieren en / of protocollen voor het feitelijk gebruik. De forulieren en protocollen zijn en blijven in ontwikkeling passend bij het gebruikersgeak, de efficiëntie en een doelatige uitvoerbaarheid. De beleidsdocuenten worden et insteing van de personeelsgeleding van de GMR o de 4 jaar vastgesteld. 6 instroo uitstroo

7 Bijlage 1 : Beleid en forulieren / protocollen Instroo Beleid Forulier / protocol Datu ingang Protocol werving en selectie Juni 2011 schooldirecteur Beleid partners in opleiding en Aug ontwikkeling FUWASYS bouwwerk bestuursbureau Aug Met functieprofielen FUWASYS bouwwerk scholen Procesbeschrijving LB functie Aug Met functieprofielen Sollicitatie forulier LB functie Taakbeleid Bouwcoördinator OICT er Maart instroo uitstroo

8 Doorstroo Beleid Forulier / protocol Datu Ingang Beleid voor nascholing Aug Protocol gesprekscyclus Mei 2012 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) forulier POP Mei 2012 Beleid functioneringsgesprekken Beleid beoordelingsgesprekken Forulier functioneringsgesprek leerkracht Forulier functioneringsgesprek schooldirecteur Forulier beoordelingsgesprek leerkracht Forulier beoordelingsgesprek schooldirecteur Mei 2012 Mei 2012 Beleid Incidentele beloning Forulier incidentele beloning Okt Beleid 25 / 40 jarig abtsjubileu Maart 2010 Mobiliteitsbeleid Arbo - beleidsplan Forulier inventarisatiewensen stichting Protocol frequent verzui gesprek Sept Juni 2006 Jan Uitstroo Beleid Forulier / protocol Datu Ingang 8 instroo uitstroo

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Personeelsbeleid in de juiste versnelling is een van de producten van het Research & Developmentproject

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten

LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten LOB en professionaliseren p in verschillende vormen en maten Inhoudsopgave R Inleiding 2 1 R Ontwikkelstadia LOB: drie modellen 6 2 R Rollen en taken 16 3 R Competenties 26 4 R Professionaliseren 36 LOB

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie