(Na)scholing (als onderdeel van de HRM)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Na)scholing (als onderdeel van de HRM)"

Transcriptie

1 (Na)scholing (als onderdeel van de HRM) Versie april 2014 Bijstelling volgt na vaststelling CAO PO 2014 e.v. uitstroo 1

2 Inleiding Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en noren, op de peranente ontwikkeling van de leerlingen, de edewerkers en de organisatie. Met deze zinsnede wordt de issie van de stichting aangeduid. De edewerker in de organisatie is onderdeel van de kwaliteit. Verbetering van de kwaliteit betekent in ieder geval ook sturen op de verbetering van de edewerker. De an of vrouw voor de klas doet er toe, de directeur van de school doet er toe en ook de ondersteunende diensten van het bestuursbureau doen er toe o de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van onze scholen te waarborgen en te verbeteren. Onze edewerkers zijn bekwaa en oeten dat instens blijven. Daar hebben onze leerlingen recht op. Dat bepaalt ook de kwaliteit van ons onderwijs en dat aakt ons tot een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie..et oog op het kind. Het nascholingsbeleid geeft richting aan de activiteiten rond de teagerichte en individueel gerichte scholing van de edewerkers van de stichting. Het nascholingsbeleid staat ten dienste van de professionalisering en is daardoor onderdeel van het HRM beleid van de stichting. In dit docuent wordt eerst de landelijke ontwikkeling geschetst. Vervolgens kot het scholingsbeleid van de stichting in beeld o uiteindelijk te eindigen in regels en afspraken. Het nascholingsbeleid is altijd gekoppeld aan de eerjarenbegroting van de school en dus van de stichting. uitstroo 2

3 Het wettelijke kader CAO PO 2009 In de CAO PO-2009 is hoofdstuk 9 en alle onderliggende artikelen gewijd aan scholing en professionele ontwikkeling. De doelstellingen van scholing en professionalisering (artikel 9.1) zijn gericht op: - de vergroting van de eployability van werkneers, waaree partijen bedoelen dat een werkneer zodanig is ontwikkeld en opgeleid dat deze breed inzetbaar blijft op zowel de interne als de externe arbeidsarkt. - de wederzijdse afsteing tussen de wensen van de werkneer et betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. - het onderhouden van de vastgestelde bekwaaheidseisen, voor zover van toepassing voor directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel. De strategie kot in artikel 9.2 tot uiting: 1. De werkgever foruleert in overleg et de P(G)MR het eerjarenbeleid et betrekking tot scholing en professionele ontwikkeling et het oog op de doelen gesteld in artikel Het beschikbare budget voor professionalisering wordt verdeeld in een collectief deel en een persoonlijk ontwikkelingsbudget. De verdeling behoeft de insteing van de P(G)MR. 3. In het eerjarenbeleid wordt aandacht besteed aan: - de beoogde ontwikkelingsdoelen van de organisatie en het daarvoor bedoelde collectieve deel van het budget; - de beoogde ontwikkelingsdoelen van de werkneers en het daarvoor bedoelde persoonlijk ontwikkelingsbudget; - de beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd (zie ook art 8.10) en/of geld. In navolgende artikelen beschrijven de saenhang van scholing et de Norjaartaak, de Gesprekscyclus (art 9.4) Persoonlijke ontwikkelingsplannen (art 9.5) het Bekwaaheids-dossier (art 9.6). Binnen de Norjaartaak (artikel 2.1 lid 3) wordt gesteld dat op basis van de norjaartaak van 1659 uur, 10 procent wordt aangeerkt als uren ten behoeve van deskundigheidsbevordering, waarover de werkneer zelf invulling geeft aan zijn professionaliteit en in het kader van functioneringsgesprekken achteraf verantwoording aflegt. Binnen de genoede 10 procent voor deskundigheidsbevordering wordt in overleg tussen de werkgever en de werkneer axiaal 50 procent van deze tijd ingezet voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Indien er sprake is van gedwongen ontslagen en plaatsing in het rddf heeft de werkneer recht op scholing o de kansen op de arbeidsarkt te vergroten (art 2.8 lid 3). Bovenstaande bepalingen zullen de wettelijke kaders voren van ons scholingbeleid. Scholing als onderdeel van de landelijke professionalisering De PO Raad stuurt in haar notitie PO Raad in 10 jaar naar de TOP aan op een professionaliseringsipuls van alle edewerkers in het onderwijs. De overheid zet in op Leraar 2012 een krachtig beroep! et 3 actielijnen: uitstroo 3

4 De kwaliteit van de leraar en de schoolleider wordt duurzaa geborgd; Koen tot professionele scholen, et ruite voor goed onderwijspersoneel; Er koen voldoende en goed opgeleide leraren. De eerste uitrol van dit alles wordt zichtbaar in de toewijzing van gelden via de prestatiebox, de lerarenbeurs, het onderzoek naar een goede lerarenregister, experienten rond prestatiebeloning, de functieix, de op handen zijnde collegiale visitatie (leren van elkaar),de aanscherping van de kenniskwaliteit van de HBO instellingen en het verbeteren van de Wet op het Onderwijstoezicht. De professionaliteit van de geledingen staat daarin centraal: van de leraar, de schoolleider, het bestuursbureau en de bestuurders. Iedere geleding oet vanuit de eigen verantwoordelijkheid opbrengstgericht werken in de dagelijkse praktijk brengen. De PO-Raad pleit voor een professionaliseringsipuls die bestaat uit Basisschool voor iedereen Meer toppers in de school Register voor leraren en schoolleiders Benchark voor schoolbesturen. De overheid heeft in goed overleg et de PO Raad deze ipulsen oard en werkt saen et de PO Raad aan een verantwoorde uitvoer en een wettelijke verankering. Scholing binnen de HRM cyclus van de stichting De scholing is onderdeel van de HRM Cyclus Integraal Personeelsbeleid. Binnen het 3 fasenodel richt dit onderdeel zicht vooral op de Doorstroofase. Bij Doorstroo staat de gesprekscyclus centraal van functioneren en beoordelen, het opstellen van een eigen ontwikkelingsplan, de na- en bijscholing gericht op de tea- en individuele scholing, de loopbaanontwikkeling, de obiliteit en de incidentele beloning. uitstroo 4

5 Visie en abitie op scholing In het stichtingbeleidsplan is bij de visie over de scholing het volgende opgenoen: Het bieden van een stevig fundaent voor blijvend leren en ontwikkelen zowel voor leerlingen als voor edewerkers. Vanuit de 4 abities en het doein van personeel en organisatie is het volgende gericht op scholing geschreven: In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) o kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Personeel en organisatie Handelingsgericht / Opbrengstgericht leiderschap. Tea en individuele scholing gericht op HGW / OGW. In 2015 heeft elke school een eetbare stap voorwaarts gezet richting haar eigen uitdagende doelen en resultaten et betrekking tot eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarnaast heeft in 2015 één derde van onze scholen het predicaat topschool ontvangen. Personeel en organisatie Sturen op asteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Realisatie van de functieixnor per school. Vanaf 2014 is onze Stichting financieel voorspelbaar en gezond. Personeel en organisatie Geen specifieke scholing aangegeven In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsarkt Personeel en organisatie Gerichte aandacht voor peranente scholing van het personeel Doelstellingen 1. onderwijskwaliteit duurzaa borgen 2. professionele scholen et goed onderwijspersoneel 3. voldoende goed geschoold personeel uitstroo 5

6 Specifieke doelen op: Welbevinden als onderdeel van de professionalisering Geotiveerde leerkrachten Ruite voor zelfontplooiing en - ontwikkeling Ontwikkeld niveau van (zelf)reflectie Breed inzetbaar Loopbaanperspectief Kwaliteitsverbetering door Kwalitatief breed aanbod van scholing Hoog niveau van scholing Individuele, groeps- en schooloverstijgende scholing Planatig en gestructureerde aanpak Lerende organisatie Blijvend leren: leren als continu proces van professionaliseren en innoveren Leren van elkaar: benutten van elkaars talenten Saen leren: inzetten van groepsgerichte scholing op school en stichtingsniveau Participanten De betrokkenen bij het te voeren beleid zijn: - het bestuur als beslisser en eindverantwoordelijke; - de directie als bewaker van de kwaliteit van het onderwijs; - het tea als draagvlak voor het te voeren beleid; - de edezeggenschapsraad, die advies- of insteingsrecht heeft. Toewijzingscriteria Bij het foruleren van scholingsbeleid wordt de iddellange en lange terijn (3 tot 5 jaar) ontwikkeling van onze school vooropgesteld. Bij de invulling van de overige ruite wordt allereerst rekening gehouden et wensen van individuele personeelsleden. In principe kot ieder personeelslid in aanerking voor nascholing als het budget dat toelaat en als de nascholing in overeensteing is et de plannen van de school. Regels hiervoor zijn: - anageentbelang is schoolbelang; - schoolbelang gaat voor individueel belang; - vervolgens koen (bijvoorbeeld) in volgorde van prioriteit: - aanvragen in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de school; - aanvragen in het kader van nieuwe taken binnen de school; - aanvragen o redenen van loopbaanplanning; - aanvragen uit persoonlijke interesse. uitstroo 6

7 De directie van de school toetst alle aanvragen aan het scholingsbeleid. Gehonoreerde aanvragen worden opgenoen in het scholingsplan. Niet gehonoreerde aanvragen worden voorzien van een schriftelijke arguentatie aan de betrokken edewerker kenbaar geaakt. Criteria voor de keuze van scholing Uitgaande van de eerder beschreven doelstellingen aken we onderscheid tussen een aantal voren van scholing 1. De cursus / de studie oet zo zijn ingericht dat eventuele kennis/vaardigheden overdraagbaar zijn. 2. De prijs/kwaliteit oet redelijk en in verhouding zijn. 3. Bij de scholing voor de individuele leerkracht onderscheiden we een aantal niveaus: a. scholing, die relevant is voor zijn/haar werkzaaheden. Dit kan zijn t.a.v. (didactische) vaardigheden en deze scholing kan zowel voortkoen uit de behoefte van het betreffende personeelslid als vanuit de behoefte van de organisatie ( bijv. via functioneringsgesprekken); b. scholing t.b.v. de eigen professionalisering, direct verband houden et het werken in de groep; c. scholing in het kader van bepaalde 'speerpunten'; d. functiegerichte scholingen voor bepaalde functiegroepen van het personeel (bijv. anageentcursussen); e. scholing die eer gericht is op het persoonlijk welbevinden van de individuele leerkracht; f. oet erop gericht zijn het functioneren te verbeteren en dit oet ook zichtbaar kunnen worden. Vergoeding van kosten en overige faciliteiten. Bij individuele scholingsverzoeken is facilitering afhankelijk van een beoordeling van de relevantie die scholing heeft voor de functie-uitoefening. Noraliter zal dit in het functioneringsgesprek worden besproken en in het POP zijn uitgewerkt. De vergoeding oet in verhouding zijn tot de overige nascholingskosten en oet door de directeur zijn begroot in het uitvoeringsjaar. Protocollen en forulieren 1. Opleidingsovereenkost 2. Specifieke teascholing 3. Regeling scholingsvergoeding 1. cursus- of lesgelden; 2. aanschaffingskosten van verplichte lesaterialen; 3. exaen- of diploakosten; 4. vervangingskosten; (wanneer deze niet uit andere posten gefinancierd kunnen worden) uitstroo 7

8 5. aanschaf literatuur tot een axiu van 10% van het totaal budget; 6. reiskosten; (vergoeding op basis van het door het Ministerie vastgestelde bedrag voor dienstreizen). 4. Verplichting terugbetalingsregeling bv. 1. Binnen een jaar na afronding van de cursus: 100% terugbetaling; 2. Binnen twee jaar na afronding van de cursus: 67% terugbetaling; 3. Binnen drie jaar na afronding van de cursus: 33% terugbetaling. 5. Relatie deskundigheidsbevordering en norjaartaak 6. Lerarenbeurs 7. Prestatiebox uitstroo 8

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar 2016 1 instroo uitstroo Inleiding

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie