Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord"

Transcriptie

1 Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart

2 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding Het belang van (na)scholing (Na)scholingsbeleid 3 3. Instrumenten en financiële middelen Uitgangspunten 7 5. (Na)scholing - noodzakelijk of wenselijk - faciliteiten Tenslotte. 9 Bijlage: I Regeling (na)scholingsfaciliteiten Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart

3 Inleiding Het strategisch beleidsplan Verscheidenheid in eenheid geeft aan dat het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord hecht aan kwaliteit van het onderwijs en aan de ontwikkeling van medewerkers; beide items zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de CAOpartners over nascholing. Deze notitie spreekt over nascholing èn scholing. In het verleden is meer aandacht geweest voor nascholing dan voor scholing. Het bestuur is van mening, dat in de context van de veranderende (onderwijs)omgeving en persoonlijke omstandigheden van medewerkers ook een bredere scholing bijdraagt aan, en in het belang is van het openbaar primair onderwijs in Amsterdam Noord en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 1. Het belang van (na)scholing (Na)scholing van medewerkers die werkzaam zijn in de scholen en het onderwijsbureau is van essentieel belang. Aan de kwaliteit van het onderwijs en ondersteuning worden door de altijd voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen hogere en andere eisen gesteld worden. In die zin staat het kwaliteitsaspect voortdurend onder druk. Daarnaast ziet het Openbaar Schoolbestuur het als hun taak een evenwichtig personeelsbeleid te voeren, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Deze ontwikkeling is ook ook weer ondersteunend voor de realisatie van de opdracht en doelstelling van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord. Medewerkers die serieus met hun vak en persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, bezinnen zich regelmatig op welke wijze zij kunnen inspringen op ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs die van invloed zijn op hun huidig en/of toekomstig functioneren. Van medewerkers wordt een constructieve en actieve houding verwacht. Immers (na)scholing is een zaak van werkgever èn medewerkers. (Na)scholing maakt nadrukkelijk deel uit van het Integraal Personeelsbeleid (IPB), dat vraagt om planmatige afstemming van de ontwikkelingswensen van de organisatie en medewerkers. Het draagt bij aan een betere en hedendaagse toerusting in de beroepsuitoefening van medewerkers, hetgeen het welzijn van medewerkers positief beïnvloedt. Hier volgt een aantal (sub)doelstellingen van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord en die het bovenstaande concreet maken: a. Het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteunende diensten binnen het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord. De ontwikkeling in de maatschappij en het onderwijs maakt het noodzakelijk bestaande kennis, vaardigheden en inzichten te toetsten en aan te passen cq te verbeteren. In de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) worden de competenties van personeel werkzaam in het onderwijs vastgelegd. Het bestuur vraagt van de medewerkers dat zij voldoen aan deze competenties. Personeelsleden moeten daarom de gelegenheid krijgen door o.m. (na)scholing te (blijven) voldoen aan de gevraagde competenties. Het bestuur kan medewerkers ook verzoeken/opdragen (na)scholing te volgen die hen in staat stellen ontwikkelingen te volgen, dan wel (meer) kennis, inzicht en vaardigheden op te doen. b. Het bevorderen van werving en binding van goede medewerkers. Door het aanbieden en faciliteren van relevante (na)scholingsmogelijkheden is het bestuur beter in staat goede medewerkers te werven en aan zich te binden. Met het Maart

4 oog op de toekomstige uitstroom van medewerkers i.v.m. de vergrijzing en het verwachte lerarentekort is een dergelijke arbeidsvoorwaarde van groot belang. c. Het terugdringen van het ziekteverzuim. Door het aanbieden, faciliteren en volgen van (na)scholing kunnen medewerkers inspelen op veranderende omstandigheden en eisen die werkdruk kunnen opleveren. Door beter toegerust te zijn met de juiste kennis, inzichten en vaardigheden kan ziekteverzuim worden voorkomen of worden beperkt. Permanente ontwikkeling kan een belangrijk middel zijn bij het tegengaan van het vroegtijdig opbranden (burn out). d. Het bevorderen van de in- en externe mobiliteit Het is in het belang van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord en van de individuele medewerker om te beschikken over mogelijkheden voor mobiliteit, die aansluit op de persoonlijke mogelijkheden. Hierdoor wordt een kwalitatief goede horizontale en verticale doorstroming binnen de onderwijsorganisatie mogelijk. Voorwaarde is dat medewerkers zich diepgaander en/of breder bekwamen voor vergelijkbare, maar ook voor andere functies binnen of buiten het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord. Er ontstaat zo voor medewerkers een grotere mate van employability (op zoveel mogelijk arbeidsplaatsen inzetbaar). Juist in het geval van gedwongen ontslagen is een grotere employability van medewerkers van groot belang voor het verwerven van vergelijkbare of andere functies op de externe arbeidsmarkt. e. Het bevorderen van de kwaliteit van het management. Hoewel in de voorgaande doelstellingen scholing voor alle medewerkers is bedoeld, is het zowel voor de scholen als ook voor het stafbureau van belang om te beschikken over deskundig hoog- en middenkader/management. Ook voor deze categorie medewerkers is voortdurende scholing van essentieel belang. Voor de voortgang en het tijdig mobiliseren van medewerkers met potentie past hier ook het begrip kweekijver voor toekomstig management. f. Het bevorderen van de arbeidstevredenheid van medewerkers. Het stimuleren van (na)scholing en deze te faciliteren stelt medewerkers in staat zich verder te ontplooien en datgene te doen dat past bij hun ambities, mogelijkheden en bij de uitoefening van hun huidige (of toekomstige) functie. Dit leidt tot een verhoogde arbeidstevredenheid. e. Het bevorderen van de employabiliteit van medewerkers die het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord op korte termijn gaan verlaten. Outplacement. Er zijn twee categorieën medewerkers die gerichte ondersteuning/faciliteiten ontvangen voor het verbeteren van hun mogelijkheden om een functie op de arbeidsmarkt te verwerven. Het gaat om medewerkers waarvan vast staat dat voor hen binnen het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord geen passende functie/werkzaamheden beschikbaar zijn of in de nabij toekomst zullen zijn. Te weten medewerkers, die - in het risicodragend deel van de formatie (rddf) zijn geplaatst; - om verschillende redenen hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen. Voor een systematische aanpak van (na)scholing zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. 2. (Na)scholingsbeleid Het integraal personeelsbeleid is een wezenlijk onderdeel van het strategisch beleid van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord en is als zodanig opgenomen in het meerjaren beleidsplan. Het (na)scholingsbeleid is, als onderdeel van het personeelsbeleid, nauw verbonden met de kwaliteit van het onderwijs. Maart

5 De doelstellingen en ontwikkelingen die geformuleerd zijn in het meerjaren beleidsplan krijgen hun weerslag in het meerjaren (na)scholingsbeleid. Dit gebeurt zowel op schoolniveau als ook op bestuursniveau. Op schoolniveau is de inhoud van de schoolplannen richtinggevend. Als middel om het (na)scholingsbeleid handen en voeten te geven wordt door elke school een (na)scholingsplan opgesteld. Op schoolniveau is, mede als afgeleide van het meerjaren beleidsplan, het schoolplan dat als bron voor de (na)scholingplannen dient. Voor bovenschoolse scholingsactiviteiten die het bestuur noodzakelijk acht, wordt eveneens een plan opgesteld. Omdat omstandigheden veranderen is (na)scholing een continu proces. Ook hiervoor geldt een cyclisch model, dat in de volgende stappen is weer te geven: De stappen zijn: 1. Inventarisatie. een inventarisatie van de scholingsbehoefte gebaseerd op het meerjarenbeleidplan, het school(ontwikkelings)plan en de landelijke ontwikkelingen; een inventarisatie van de opleidingsbehoeften vanuit de school/organisatie en vanuit de individuele medewerkers; een inventarisatie van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van individuele medewerkers op basis van de competenties van de wet BIO. Uit deze inventarisatie wordt inzichtelijk welke discrepanties er bestaan tussen de noodzakelijke, toekomstige en de huidige competenties/kwaliteiten. Welke lenen zich voor scholing en welke voor andere oplossingen zoals bijvoorbeeld andere taakverdeling of het aantrekken van nieuw personeel. De oplossingen zijn te vertalen in lange en korte termijndoelstellingen. 2. Planontwikkeling Uitgangspunt zijn: a. de schoolplannen, b. het meerjarenbeleidsplan, c. de landelijke ontwikkelingen en d. de individuele scholingsbehoeftes (verplicht en/of vrijwillig) van medewerkers. Op basis van de keuze voor korte en lange termijndoelen stellen we het meerjaren- (na)scholingsbeleid én het daarmee samenhangende jaarlijkse (na)scholingsplan op. In het meerjaren-(na)scholingsbeleid leggen we voor de komende 4 jaar de scholingsthema s en prioriteiten vast. Tevens bepalen we zoveel mogelijk de criteria en de faciliteiten. Er ontstaat inzicht in de besteding van het budget en in welke gevallen faciliteiten worden vertrekt. Het jaarlijkse (na)scholingsplan biedt inzicht in wat de school op korte termijn als doelstelling wil realiseren en hoe. Hierin is ook opgenomen welke (groepen Maart

6 van) medewerkers welke (na)scholing volgen. Tevens is hieraan een begroting toegevoegd. 3. Invoering en evaluatie Hetgeen tijdens de scholing aan kennis, inzicht en vaardigheden is verkregen moet natuurlijk in de praktijk worden toegepast. Invoering kan direct of volgens een stappenplan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de soort scholing. Van belang is dat de toepassing voldoet aan de verwachtingen. 4. Planbijstelling Wanneer alle fasen zijn doorlopen, is het zinvol te bezien of beleid, plan en uitvoering is gerealiseerd en of er voor het volgende schooljaar bijstellingen nodig zijn. Wellicht is er aanleiding aanwezig het meerjaren-(na)scholingsplan bij te stellen. Zijn doelstellingen gerealiseerd? Zijn er andere of meerdere opleidingsbehoeften ontstaan? Kortom, de inventarisatiefase is weer gestart Het (na)scholingsplan maakt deel uit van het schoolplan. 3. Instrumenten en financiële middelen Voor een juiste invulling van de (na)scholingsplannen en de daadwerkelijke (na)scholing is het van belang te beschikken over een aantal ondersteunende en aanvullende instrumenten en financiële middelen. Instrumenten Door het structureel voeren van functioneringsgesprekken (op basis van de competenties uit de wet BIO) wordt met medewerkers nadrukkelijk besproken; waar leemtes bestaan in het (toekomstig)functioneren voor wat betreft kennis, inzicht en vaardigheden. Hieruit komt informatie ten behoeve van verschillende onderdelen van het (na)scholingsplan naar voren. Als logisch voortvloeisel uit het vorig punt wordt een Persoonlijk Ontwikkelplan opgesteld (POP), waarvan de voortgang regelmatig wordt getoetst. Op een dergelijke wijze wordt de individuele invulling van scholingsof ontwikkelactiviteiten zichtbaar> Tevens wordt de voortgang hierin vastgelegd. De vergoeding van of de bijdrage in de studiekosten wordt vastgelegd in een regeling. De regeling is als bijlage toegevoegd. Financiële middelen De middelen voor de bekostiging van scholingsactiviteiten bestaan uit: bedragen nascholing primair onderwijs (onderdeel budget PAMB) middelen nascholing Schoolbegeleidingsdienst (SBD) voor ID-medewerkers zijn middelen beschikbaar uit de overhead vergoeding Inzet financiële middelen Zoals ook in het meerjarenbeleidsplan is aangegeven, is kwaliteit van onderwijspersoneel het speerpunt. Om aandacht te geven aan de versterking van de kwaliteit van het personeel is in de (meerjaren)begroting, binnen het PAMB-budget, voor deze planperiode een hoger bedrag voor scholing opgenomen dan de afgelopen jaren. De beschikbare middelen worden toegekend voor scholingsactiviteiten op schoolniveau en op bestuursniveau. Maart

7 In deze planperiode zullen de beschikbare middelen verdeeld worden op basis van: éénderde ten behoeve van scholingsactiviteiten van het bovenschoolse (bestuurs)scholingsplan en tweederde voor scholing op schoolniveau. Procedure inzet en besteding budget nascholing 1 Aan de hand van het meerjarenbeleidsplan, het schoolplan en de inventarisatie van de individuele scholingsbehoeften wordt een (na)scholingsplan gemaakt. Bij voorkeur gebaseerd op een meerjarenplan; 2 Elke school stelt aan de hand van het (na)scholingsplan een kostenbegroting vast; 3 Op basis van het protocol voor de volgorde van toekenning van studiefaciliteiten (hfst. 4a) wordt het beschikbare budget ingevuld. (zo mogelijk in een meerjarenbegroting); 4 Het scholingsplan (inclusief begroting) wordt voorgelegd aan de MR (instemming personeelsgedeelte; advies oudergeleding); 5 Na instemming en advies wordt het nascholingsplan (inclusief begroting) voorgelegd aan de algemeen directeur van het Openbaar Schoolbestuur; 6 De manager van het Openbaar Schoolbestuur toetst of het nascholingsplan voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld; 7 Na toetsing geeft de lagemeen directeur van het Openbaar Schoolbestuur goedkeuring aan het nascholingsplan. Daarna kan de school financiële verplichtingen aangaan en uitgaven doen op basis van de bijgevoegde begroting; 8 Indien de algemeen directeur van het Openbaar Schoolbestuur geen goedkeuring geeft aan het nascholingsplan en de bijgevoegde begroting, voert hij/zij hierover op overeenstemming gericht overleg met de school. Het bedrag dat beschikbaar is voor scholing op schoolniveau wordt op basis van gewogen leerlingaantallen op de teldatum toegekend aan de scholen. Het gewogen aantal leerlingen bepaalt mede het aantal in te zetten formatieplaatsen (personeelsleden) op een school. Op bestuursniveau wordt een bovenschools (meerjaren)nascholingsplan gemaakt. Daarbij geldt dezelfde systematiek als voor individuele scholen en wordt uitgegaan van het meerjarenbeleidsplan van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord en de eventuele verplichtingen: uit het bestuursformatieplan voor wat betreft de verplichte scholing in het kader van een plaatsing in het risico dragend deel van de formatie (rddf) voor scholing en outplacement van medewerkers, die om uiteenlopende redenen niet meer binnen het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord een functie kunnen vervullen. Het bestuurs(na)scholingsplan en de begroting worden voor instemming en advies voorgelegd aan de Gemeeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 4. Uitgangspunten Het bestuur hanteert een aantal uitgangspunten die moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen en het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen. Zo zullen de directies van scholen en bestuur o.a. keuzes moeten maken over toewijzing van aanvragen voor (na)scholing, besteding van het budget en de kwaliteit van de (na)scholing. Maart

8 We hanteren de volgende uitgangspunten: Het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord stimuleert en faciliteert (na)scholing en draagt zorg voor een klimaat waarin individuele ontwikkeling gewaardeerd wordt. Alle medewerkers van het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord komen in aanmerking voor (na)scholing. Dit vindt zijn weerslag in het schoolplan, (na)scholingsplan en/of persoonlijk ontwikkelplan. a. Volgorde voor toekenning van (na)scholingsfaciliteiten Voor de besteding van het budget en het toekennen van tijd (verlof) gelden criteria voor het honoreren van aanvragen voor (na)scholing. Leidend is het principe dat het schoolbelang prevaleert boven het individuele belang. Dit leidt tot een volgorde van toekenning en besteding van de beschikbare middelen: 1. scholing voor medewerkers die in het rddf (risico dragend deel van de formatie) zijn geplaatst voorzover voor deze medewerkers geen apart budget beschikbaar is. 2. (Na)scholing die als noodzaakelijk is en door de directie aan groepen medewerkers wordt opgedragen; 3. (Na)scholing die noodzaakelijk is en door de directie aan individuele medewerkers wordt opgedragen, bijv. n.a.v. een functioneringsgesprek of een beoordeling; 4. Aanvragen voor (na)scholing waarbij het belang van de school en van de individuele medewerker is gediend. Te denken valt dan aan functieverdiepende en/of verbredende (na)scholing. Niet direct noodzakelijk, maar wel wenselijk. 5. Aanvragen voor (na)scholing waarbij het belang van school en van de individuele medewerker is gediend. Het betreft dan (na)scholing in het kader van nieuwe of toekomstige ontwikkelingen binnen school. 6. Aanvragen voor (na)scholing die de inzetbaarheid van de medewerker binnen het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord vergroot (interne loopbaanplanning) en/of een bindend karakter kunnen hebben. 7. aanvragen voor (na)scholing die de inzetbaarheid van de medewerker buiten het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord vergroten (externe loopbaanplanning). Dit is bijvoorbeeld van belang voor medewerkers die nog niet in het rddf zijn geplaatst maar wel worden bedreigd met ontslag. b. Uitgangspunten voor de kwaliteit van het scholingsaanbod (Na)scholing wordt verzorgd door instituten of personen, die goed bekend staan zodat de kwaliteit zoveel mogelijk is gegarandeerd. Certificering, eerdere ervaringen (eigen of van derden) kunnen daartoe een indicatie zijn. Aanvragen voor (na)scholing worden zoveel mogelijk op schoolniveau en bestuursniveau geclusterd, zodat kostenbesparend en cursusgericht kan worden ingekocht. 5. (Na)scholing - noodzakelijk of wenselijk - faciliteiten (Na)scholing kan in het kader van verschillende doelstellingen worden toegekend. Het volgen van een specifieke opleiding kan aan een medewerker worden opgedragen of door de directie geadviseerd worden. Een medewerker kan ook op vrijwillige basis een studie volgen. Maart

9 Aan het toekennen van faciliteiten voor (na)scholing aan medewerkers en/of de hoogte daarvan, is een aantal criteria verbonden. Er wordt met betrekking tot de aard van de (na)scholing onderscheid gemaakt in: a) (Na)scholing e.d. die is gericht op de noodzakelijke vergroting c.q. aanvulling van kennis, inzicht en vaardigheden, nodig voor een goede vervulling van de huidige of toekomstige functie. Het gaat dan om (na)scholing waarbij het belang van de school en/of organisatie groot is en er sprake is van een opdracht van de directie of bestuur. Alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke (na)scholing komen voor rekening van de school/ het bestuur. Kosten van vervoer worden in principe vergoed op basis van het openbaar vervoer. Verblijfkosten worden naar redelijkheid vergoed. Toelichting: Als (na)scholing opgedragen wordt, is terugbetaling van gemaakte kosten ingeval van vroegtijdig vertrek of vroegtijdige beëindiging van een studie niet aan de orde. Ingeval van interne overplaatsing/mobiliteit gedurende of binnen een jaar na afloop van de (na)scholing,kunnen de directies van de scholen onderling geheel of gedeeltelijk tot verrekening van gemaakte kosten overgaan. Bij overplaatsing tijdens een lopende studie 100% binnen een jaar na afloop van de studie 50% verrekening. b) (Na)scholing waarbij zowel het school- en/of organisatiebelang als het individueel belang gediend worden. De noodzaak van dergelijke scholing is niet aanwezig, maar kan wel zeer wenselijk zijn. De medewerker kan door directie of bestuur geadviseerd worden een specifieke (na)scholing te volgen. Ook kan de medewerker op eigen initiatief een functieverdiepende en/of verbredende (na)scholing volgen. Voor deze categorie geldt de regeling (na)scholingsfaciliteiten. c) (Na)scholingsactiviteiten die de inzetbaarheid van medewerkers op de interne en externe arbeidsmarkt, de employabiliteit, van de medewerker verhogen en aan de andere kant een bindende invloed kunnen hebben. Er is een zekere mate van wenselijkheid aanwezig. De wijze van facilitering is neergelegd in de regeling (na)scholingsfaciliteiten. d) Aan medewerkers die in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst zijn heeft het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Noord de verplichting zorg te dragen voor scholingsactiviteiten en deze activiteiten te faciliteren. Deze medewerkers vallen niet onder een terugbetalingsregeling. e) Als onderdeel van dit beleidsplan is als bijlage een Regeling (Na)scholingsfaciliteiten opgenomen ingeval van scholingsactiviteiten die niet door de directie of bestuur zijn opgedragen. Een procedure voor het aanvragen van faciliteiten is onderdeel van de regeling. Maart

10 Beknopte weergave van (na)scholingsfaciliteiten.: Faciliteiten Belang van de (na)scholingsactiviteit Verlof in tijd Volledig in het belang van de school en in 100% X opdracht. Individueel èn in het belang van de school. Max. 1 dag p.w Individueel, relevant voor een mogelijke In andere functie en in het belang van de overleg school. Tegemoetkoming in kosten 100% 75% 50% X X Voor parttime medewerkers geldt de verloftijd naar rato. Voor het verlenen van verlof geldt in het algemeen dat de voortgang van de reguliere werkzaamheden gewaarborgd moet zijn. Dit is ter beoordeling van directie of bestuur. Deskundigheidsbevordering binnen de normjaartaak Van de normjaartaak is 10% bestemd voor deskundigheidsbevordering. Deze ruimte wordt benut om (na)scholing te volgen, hierover maakt de directie met de medewerker afspraken. De helft hiervan wordt besteed aan (na)scholing zoals bedoeld in deze regeling. De andere helft wordt besteed aan door de school/het bestuur aangeboden scholingsactiviteiten. In onderling overleg kan worden afgeweken van deze verdeling. 6. Tenslotte Medezeggenschap Het formuleren en de wijze van uitvoering van het personeelsbeleid behoeft nadrukkelijk de instemming van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMRpersoneelsgeleding). Op schoolniveau geldt de instemming van de Medezeggenschapsraad (MR- personeelsgeleding). Inwerkingtreding van het (na)scholingsbeleid is pas mogelijk na instemming van de GMR. Maart

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 1 Inleiding Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer... Scholingsbeleid 1. Inleiding...3 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...4 4. Doelstellingen van het scholingsbeleid...4

Nadere informatie

Nascholingsbeleid Versie 2015

Nascholingsbeleid Versie 2015 Nascholingsbeleid Versie 2015 De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0078 Inhoud Inleiding Inzet scholingsbudget Integraal Personeelsbeleid Scholingsplan Vergoeding Meer informatie Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie 1 Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie De externe ontwikkelingen waarmee scholen te maken krijgen, zijn talrijk en volgen elkaar in hoog tempo op: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID

Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID Personeelsbeleidplan sept 2007 Inleiding Voor elke school is er een budget personeelsbeleid (BPB), waarvan 20% beschikbaar is voor scholing

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Nascholingsbeleid. Een leven lang leren

Nascholingsbeleid. Een leven lang leren Nascholingsbeleid Een leven lang leren status definitief pagina 1 van 1 1 Inleiding In dit nascholingsbeleid wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de deskundigheidsbevordering van teamleden en directieleden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding 4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI 1. Inleiding Binnen het primair onderwijs en binnen PANTA RHEI is personele mobiliteit zeker nog geen gemeengoed. Te vaak gaat het woord mobiliteit gepaard met negatieve

Nadere informatie

Nascholingsbeleid. Beleidsgroep Personeel 25/11/2010 College van Bestuur GMR Vastgesteld Actualiseren per

Nascholingsbeleid. Beleidsgroep Personeel 25/11/2010 College van Bestuur GMR Vastgesteld Actualiseren per Nascholingsbeleid Beleidsgroep Personeel 25/11/2010 College van Bestuur GMR Vastgesteld Actualiseren per INLEIDING De primaire taak van OPTIMUS primair onderwijs is het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk

JAARPLAN GMR Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk JAARPLAN GMR 2015-2016 Jaarplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Schoolvereniging Rehoboth, Urk INHOUDSOPGAVE Inhoud Waarom een jaarplan? 1 Rol en werkwijze van de GMR 2 Thema s t.b.v. het

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Inleiding Juli 2015, Voor u ligt het activiteitenplan 2014-2015 van de Medezeggenschap Raad (MR) van OBS De Hobbitstee in Montfoort.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR)

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2016-2017 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Epe September 2016-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3 Regelingen en beleidsplannen... 5 4 Samenstelling en verkiesbaarheid MR-leden... 6 5 Planning

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap 2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasonderwijs.nl 12-9-2013 INHOUD 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) 3 2 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016

SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016 SCHOLINGSBELEIDSPLAN 2011-2016 Bespreking in SD-breed 07-02-2011 Bespreking in MT 15-02-2011 Bespreking SD-KTL breed 15-03-2011 Advies MR 21-03-2011 Bespreking door MT 07-11-2011 Advies MR 16-11-2011 Vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie