Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei"

Transcriptie

1 Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle niveaus. Tevens wordt een daarop gebaseerde beoordelingsformulier als handreiking gepresenteerd en toegelicht. De systematiek die in deze notitie als kader wordt besproken, is gericht op een evenwichtige beoordeling van belangrijke aspecten van het functioneren. Diverse aspecten van het functioneren komen zo integraal aan de orde. De nadere inhoudelijke invulling van de beoordeling, binnen deze systematiek, wordt grotendeels aan de scholen gelaten. Hiermee is het beleidskader met betrekking tot de gesprekkencyclus, aangekondigd in ons strategisch beleidsplan Scholen in beweging, compleet. In 2014 dient de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken volledig operationeel te zijn. De notitie sluit aan bij de notitie Basiscompetenties, gesprekkencyclus en de ontwikkeling van (potentiële) leidinggevenden. Uitgangspunten In de CAO-VO is artikel 16.7 Gesprekkencyclus functioneren en beoordelen opgenomen met de volgend tekst: Door of namens de werkgever worden periodiek met elke werknemer gesprekken gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dat gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus, bestaande uit loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen. Aan een beoordeling van de medewerker kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden. De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR een regeling vast waarin het doel, de onderwerpen, de procedure en de frequentie van de gesprekken zijn vastgelegd. In het Aktieplan Leerkracht is opgenomen dat in 2014 de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken volledig operationeel dient te zijn. Binnen Onderwijsgroep Galilei vindt op alle niveaus een tweejaarlijkse integrale beoordeling plaats op basis van resultaatafspraken die a. zo persoonlijk mogelijk beïnvloedbaar zijn; b. uitdagend maar realistisch geformuleerd zijn en bij het halen ervan een 3 (goed) oordeel opleveren; c. S(pecifiek)M(eetbaar)A(fgesproken)R(ealistisch)T(ijdgebonden) zijn; d. diverse aspecten van het functioneren betreffen: a. de persoonlijke ontwikkeling; b. de persoonlijke bijdragen aan het jaarplan van de school; c. de onderwijsresultaten; d. de uitvoering van de basiswerkzaamheden binnen de functie. e. met een bepaalde weging invloed hebben op het eindoordeel. Ter afronding van het eindoordeel worden de mate van kennis en het naleven van basisdocumenten met betrekking tot de functie betrokken.

2 Resultaatgebieden en resultaatafspraken Binnen de volgende resultaatgebieden worden jaarlijks resultaatafspraken gemaakt. Het betreft hierbij de volgende resultaatgebieden. 1. Persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkelingsplan met doelen die in een startgesprek en een voortgangsgesprek worden vastgelegd. In het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt wederzijds afstemming plaats tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling, de noodzaak te voldoen aan de eisen van de Wet BIO en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. De afspraken richten zich op hetgeen de leidinggevende uiteindelijk zal kunnen waarnemen. 2. Persoonlijk jaarplan. Jaarlijks worden er in een planning- en evaluatiegesprek resultaatafspraken gemaakt en geëvalueerd met betrekking tot de persoonlijke bijdragen aan de (ontwikkeling) van de school. 3. (Onderwijs)resultaten. Voor een docent gaat het om de resultaten in de klassen waaraan hij lesgeeft en voor een leidinggevende om de resultaten in zijn team, afdeling, sector of school. Een docent wordt hierbij vergeleken met de mededocenten in dezelfde klassen. Bij een leidinggevende worden de resultaten gerelateerd aan landelijke gemiddelden en aan de doelen die op bestuursniveau zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. Bij het OOP worden hierbij resultaten buiten het onderwijsproces opgenomen. 4. Huis op orde. Hierbij gaat het om basiswerkzaamheden binnen de functie. Voor docenten gaat het hierbij in ieder geval om pedagogisch-didactische werkzaamheden in de klas en voor leidinggevenden om het compleet uitvoeren van de gesprekkencyclus met de betreffende medewerkers. Bij het onderwijsondersteunend personeel gaat het om de specifieke werkzaamheden van de functie. Daarnaast geldt voor leidinggevende en docenten dat zij jaarlijks tot een analyse komen van de (examen)resultaten van hun klassen. Voor de eindverantwoordelijke schoolleiders en de bestuursmanager betreft het hier tevens de ontwikkeling en bijstelling van schoolplan en strategisch beleidsplan. Integraal beoordelen met een wegingsfactor In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende aan in welke mate de resultaatafspraken gerealiseerd zijn en geeft hij per resultaatgebied een oordeel op een schaal van 1-5. De onderstaande oordelen en betekenissen zijn hier uitgangspunt. oordeel Betekenis 1 voldoet niet aan de meeste aspecten van de resultaatafspraak 2 voldoet aan de meeste, maar niet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 3 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 4 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft enkele daarvan voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft de meeste aspecten van de 5 resultaatafspraak Scholen verkeren in verschillende ontwikkelingsfasen. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase kan meer of minder gewicht gegeven worden aan resultaten in bepaalde resultaatgebieden. Dat kan tot

3 uiting komen in de wegingsfactor. In de bijgevoegde handreiking beoordelingsformulier is de volgende verdeling over de verschillende resultaatgebieden opgenomen. Resultaatgebied weging 1. Persoonlijke ontwikkeling 30% 2. Persoonlijk jaarplan 20% 3. Onderwijsresultaten 20% 4. Huis op orde 30% Het product van oordeel en wegingsfactor is het gewogen oordeel. De som van alle gewogen oordelen leidt tot het resultaatoordeel. Zoals in de toelichting bij het bijgevoegde beoordelingsformulier is aangegeven, wordt het eindoordeel in hele cijfers uitgedrukt. Voor de afronding naar boven of naar beneden van het resultaatoordeel zijn marges aangegeven. De aanvullende afspraken zijn bepalend voor de afronding. Die afspraken betreffen allereerst het kennis en inzicht hebben in en het naleven van basisdocumenten van de school en de regelgeving met betrekking tot het eigen vakgebied. Daarnaast betreft het op tijd nakomen van afspraken binnen het werk. De betekenis van de cijfers waarin het eindoordeel wordt uitgedrukt is als volgt. eindoordeel kwalificatie Omschrijving 1 onvoldoende Het functioneren voldoet in het geheel niet aan de gestelde eisen 2 voldoende Het functioneren voldoet merendeels aan de gestelde eisen 3 goed Het functioneren voldoet aan de gestelde eisen 4 zeer goed Het functioneren overtreft op enkele punten de gestelde eisen 5 uitmuntend Het functioneren overtreft bijna alle gestelde eisen Centrale afspraken op bestuursniveau voor alle scholen 1. In 2014 dient de gesprekkencyclus inclusief beoordelingsgesprekken volledig operationeel te zijn. Elke school beschrijft in een invoeringsnotitie het implementatieproces en de invulling van de beleidsruimte die binnen de centrale afspraken aan de scholen wordt gelaten. De scholing van leidinggevenden wordt, zo nodig, daarbij betrokken. Alle scholen hebben op een nader te bepalen tijdstip deze invoeringsnotitie gereed. 2. De integrale beoordeling vindt plaats op basis van afspraken op de volgende resultaatgebieden: a. de persoonlijke ontwikkeling; b. de persoonlijke bijdragen aan het jaarplan van de school; c. de (onderwijs)resultaten; d. de uitvoering van de basiswerkzaamheden binnen de functie. Elke school bepaalt zelf de nadere inhoudelijke invulling van deze onderdelen. 3. Op elk onderdeel vindt als volgt een beoordeling plaats op een heel cijfer met de volgende betekenis: a. 1 voldoet niet aan de meeste aspecten van de resultaatafspraak b. 2 voldoet aan de meeste, maar niet aan alle aspecten van de resultaatafspraak c. 3 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak d. 4 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft enkele daarvan e. 5 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft de meeste aspecten van de resultaatafspraak

4 4. De school bepaalt zelf de wegingsfactor per resultaatgebied tot een totaal van 100%. De wegingsfactor is minimaal 10%. 5. Het product van oordeel en wegingsfactor is het gewogen oordeel. De som van alle gewogen oordelen leidt tot het resultaatoordeel. 6. Het eindoordeel wordt in een heel cijfer uitgedrukt door het resultaatoordeel af te ronden met behulp van de Aanvullende Afspraken. Een resultaatoordeel van 0,4, 0,5 of 0,6 kan naar beide zijden worden afgerond. Onder de aanvullende afspraken wordt in ieder geval het volgende begrepen: Voldoende kennis van en inzicht in - de gedragscode van de school; - het leerlingenstatuut van de school; - het strategisch beleidsplan van de school; - regelgeving met betrekking tot het eigen vakgebied; en het naleven en handelen in de geest daarvan. 7. Het eindoordeel wordt uitgedrukt in een heel cijfer met de volgende betekenis: a. 1- onvoldoende - het functioneren voldoet in het geheel niet aan de gestelde eisen b. 2 voldoende - het functioneren voldoet merendeels aan de gestelde eisen c. 3 - goed - het functioneren voldoet aan de gestelde eisen d. 4 - zeer goed - het functioneren overtreft op enkele punten de gestelde eisen e. 5 - uitmuntend - het functioneren overtreft bijna alle gestelde eisen Bijlage: Handreiking beoordelingsformulier Positief advies directeurenberaad: 30 juni 2010 Voorgenomen besluit bestuursmanager: 1 juli 2010 Instemming personeelsgeleding GMR: 11 oktober 2010 Positief advies ouder-/leerlingengeleding GMR: 11 oktober 2010 Definitief besluit bestuur bestuursmanager: 12 oktober 2010

5 Bijlage Onderwijsgroep Galilei Persoonlijk Prestatie Plan schooljaren: Algemeen Naam medewerker - werkplek Functie Functieniveau Salarisschaal Naam leidinggevende Pijlers voor de resultaatafspraken: - Strategische bestuursplan: Scholen in beweging - Schoolplan Normering per resultaatafspraak: 1 voldoet niet aan de meeste aspecten van de resultaatafspraak 2 voldoet aan de meeste, maar niet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 3 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 4 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft enkele daarvan 5 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft de meeste aspecten van de resultaatafspraak Resultaatafspraken Weging in % Oordeel Gewogen oordeel (W*O) Afspraak 1: Persoonlijke ontwikkeling Smart afspraken voor de schooljaren. op basis van het actuele Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Maximaal 3 competenties 30% Afspraak 2: Persoonlijke jaarplan Smart afspraken voor het schooljaar..met betrekking tot de persoonlijke bijdragen aan de (ontwikkeling) van de school/de onderwijsgroep 20% Afspraak 3: (Onderwijs)resultaten klas/afdeling/school/onderwijsgroep Het gaat hierbij o.a. om resultaten die bijv. gemiddeld, onder het gemiddelde of boven het gemiddelde zijn. 20%

6 Afspraak 4: Huis op orde Het gaat hierbij o.a. om: - het pedagogisch-didactisch werken in de klas - het uitvoeren van de gesprekkencyclus - een actuele analyse van de onderwijsresultaten enz. 30% 100% Resultaatoordeel Aanvullende afspraken Algemeen Voldoende kennis van en inzicht in - de gedragscode van de school; - het leerlingenstatuut van de school; - het strategisch beleidsplan van de school; - regelgeving met betrekking tot het eigen vakgebied; en het naleven en handelen in de geest daarvan. Afspraken nakomen Het gaat hierbij om op tijd - nakomen van schoolafspraken - nakomen van vakgroepafspraken - nakomen van bestuursafspraken Eindoordeel De aanvullende afspraken zorgen voor afronding van het resultaatoordeel naar boven of naar beneden Motivering eindoordeel 0 onvoldoende 0 voldoende 0 goed 0 zeer goed 0 uitmuntend 0 niet beoordeeld, omdat Beoordeling: overig 1. Ondersteuning Hieronder aangeven of de leidinggevende de medewerker voldoende heeft ondersteund bij het behalen van de resultaatafspraken. Het betreft hier de mening (met toelichting) van de medewerker. 2. Opmerkingen medewerker over de werksituatie, de beoordeling en de balans tussen werk en privé Hierbij betrekken: de taakinhoud, communicatie en werkomstandigheden 3. Opmerkingen en ondertekening Wat ter sprake is gekomen, is op correcte wijze weergegeven Datum: Handtekening leidinggevende: Handtekening medewerker:

7 Toelichting Persoonlijk Prestatie Plan 2009/2010 Resultaatafspraken Ten aanzien van de planningsgesprekken en de resultaatafspraken: geef aan het begin van het jaar in het planningsgesprek een weging van elke resultaatafspraak, in totaal 100% en binnen de kaders zoals binnen school of bestuur afgesproken; zorg ervoor dat de resultaatafspraken Specifiek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch en Tijdgebonden zijn; een resultaatafspraak dient uitdagend maar realistisch geformuleerd te zijn, waarbij het halen daarvan een 3 (goed) oordeel oplevert; formuleer resultaatafspraken zo persoonlijk beïnvloedbaar mogelijk; de afspraken over de persoonlijke ontwikkeling vallen binnen de afgesproken competentieprofielen; de aanvullende afspraken over kennis en/of gedrag kunnen aangevuld worden. Beoordeling In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende aan in welke mate de resultaatafspraken gerealiseerd zijn en geeft hij een oordeel op een schaal van 1-5. De onderstaande oordelen en betekenissen zijn hier uitgangspunt. Oordeel Betekenis 1 voldoet niet aan de meeste aspecten van de resultaatafspraak 2 voldoet aan de meeste, maar niet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 3 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak 4 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft enkele daarvan 5 voldoet aan alle aspecten van de resultaatafspraak en overtreft de meeste aspecten van de resultaatafspraak De mate waarin aan elke resultaatafspraak is voldaan wordt op deze schaal beoordeeld en het oordeel wordt ingevuld onder oordeel. Dat oordeel wordt vermenigvuldigd met de weging en dat leidt tot het gewogen oordeel. Alle gewogen oordelen worden bij elkaar opgeteld om het resultaatoordeel vast te stellen. Het eindoordeel komt aan het einde van het jaar tot stand door het resultaatoordeel af te ronden met behulp van de Aanvullende Afspraken. Een resultaatoordeel van 0,4 of 0,5 of 0,6 kan naar beide zijden worden afgerond. Een negatief oordeel op het onderdeel Algemeen zorgt altijd voor een afronding naar beneden. Bij de motivering van het eindoordeel geeft de leidinggevende aan wat de overwegingen zijn om te komen tot het eindoordeel.

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Regeling gesprekkencyclus

Regeling gesprekkencyclus Regeling gesprekkencyclus voor de medewerkers van SOPOGO door gesprekken wijzer worden Aanleiding... 2 Inleiding... 2 Doel... 2 Onderwerpen... 2 Procedure... 3 De gesprekkencyclus... 3 Competentieprofielen...

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016

REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 27426 22 februari 2017 REGELING GESPREKSCYCLUS GEMEENTE APPINGEDAM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, gelet op de desbetreffende

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Stichting Fluenta Juni 2007 Inleiding en context De scholen van de willen zich versterken om samen in een professionele organisatie eigentijds, kwaliteitsonderwijs

Nadere informatie

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen 1. Aanleiding voor de nieuwe gesprekscyclus Het integraal personeelsbeleidsplan van de oude verenigingen (Scheemda

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee BEOORDELINGSFORMULIER Deel A Doelgroep: onderwijsgevend personeel Algemeen Naam Functie Omvang aanstelling Schooljaar Naam beoordelaar Datum vorige

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN Aandachtspunten voor de OR Gesprekscyclus Plannen: afspraken maken over: Voortgang: Beoordelen: dia 2 Gewenste resultaten Te ontwikkelen competenties Wat heb je nodig? Ben

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

regeling gesprekscyclus Het Sticht

regeling gesprekscyclus Het Sticht regeling gesprekscyclus Het Sticht 1 1 Inleiding In overleg met de PGMR heeft Het Sticht afspraken gemaakt over de regeling van de gesprekkencyclus. De titel van het strategisch beleidsplan 2015-2019 van

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

R e s u lta at e n O n t w i k k e l i n g

R e s u lta at e n O n t w i k k e l i n g R e s u lta at e n O n t w i k k e l i n g koptekst R&O - g e s p re k Wageningen UR Human Resources RESULTAAT en ONTWIKKELING Medewerkers maken de kwaliteit van Wageningen UR. Om als medewerkers kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 23-5-2016 Directeuren MT 8-3-2016 GMR (instemming) GMR 30-6-2016 College van Bestuur CvB 1-11-2016 Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Stichting Cambium. Gesprekkencyclus. Concept

Stichting Cambium. Gesprekkencyclus. Concept Stichting Cambium Gesprekkencyclus Concept HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Inleiding In het Strategisch Beleidsplan wordt vermeld wat het motto is van Stichting Cambium (hierna te noemen: de Stichting), namelijk:

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek A. Voorbeeld van een gespreksformulier voor een functioneringsgesprek In de praktijk circuleren in veel organisaties formulieren die

Nadere informatie

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1 18. BEOORDELINGSBELEID DATUM 20.05.2010 VERSIE 1 Inleiding Conform het beleidsplan competentiemanagement, is in het schooljaar 2009-2010 uitgewerkt hoe we het functioneren van alle medewerkers willen beoordelen.

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 45 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling Regeling jaargesprekken provincie Zeeland 2002 en wijziging Reglement beoordeling personeel provincie Zeeland Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken 2010

Regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken 2010 CVDR Officiële uitgave van Tubbergen. Nr. CVDR55276_1 13 februari 2018 Regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

-Concept- Gesprekkencyclus

-Concept- Gesprekkencyclus -Concept- Gesprekkencyclus Gemeente Krimpen aan den IJssel Concept versie 6, 24-09-2012 Inhoud 1. Waarom een gesprekkencyclus?... 3 2 Resultaatgericht werken en sturen... 4 3 Relatie met andere personeelsinstrumenten...

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Gelet op artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht;

Gelet op artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 18893 4 april 2014 Regeling gesprekscyclus het goede gesprek. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, Gelet op artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt

Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt Voorbeelden van hoe je de gesprekken rond functioneren structureert en vastlegt Het is fijn om houvast te hebben als je het functioneren van je medewerkers bespreekt en vastlegt. In deze tool vind je een

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING

HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Bijlage 4 HANDLEIDING JAARGESPREK EN BEOORDELING Aanwijzingen voor leidinggevende en medewerker Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn nieuwe functiebeschrijvingen opgenomen (zie

Nadere informatie

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder Gesprekscyclus SKOR Bij de SKOR hanteren we de volgendee ken volgenss onderstaande planning: werkbezoek werkbezoek voortgangs beoordelings competentie voortgangs werkbezoek werkbezoek De scycluss start

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Beleid gesprekkencyclus

Beleid gesprekkencyclus Beleid gesprekkencyclus Directeurenberaad : 17-03-2008 Algemeen bestuur : 31-03-2008 GMR : 21-04-2008 Definitieve versie : Mei 2008 Laatste bijstelling : April 2016 SKBA Beleid gesprekkencyclus april 2016

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 3 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 7 februari 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 februari 2011, zaaknummer 301707, afd.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

A. Formulier functioneringsgesprek

A. Formulier functioneringsgesprek A. Formulier functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens medewerker Naam: Afdeling: Huidige functie: Geboortedatum: Datum in dienst: Duur in functie: 2 Deelnemers gesprek Naam: Naam: Naam: 3 Gespreksdatum

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Handboek Gesprekkencyclus Versie 9

Handboek Gesprekkencyclus Versie 9 Handboek Gesprekkencyclus Versie 9 Handboek Gesprekkencyclus akkoord of gezien Pagina 1 van 101 Inhoudsopgave Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 4 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 mei 2016 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS

VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS VIVENTE IPB PPOP GESPREKSCYCLUS Status: beleid Aan: Van: Datum: Juni 2004 Bijlagen: Bij dit beleid horen afzonderlijke documenten: - model persoonlijk ontwikkelingsplan - kerncompetenties (leerkrachten,

Nadere informatie

Kindante Beloningsbeleid

Kindante Beloningsbeleid Kindante Beloningsbeleid Status : Onder voorbehoud van instemming door de GMR, voorlopig vastgesteld door CvB Kindante op 02-07-2014 Instemming GMR : Definitief besluit : Notitie opgesteld door : Lune

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Addendum gesprekscyclus

Addendum gesprekscyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Addendum gesprekscyclus Vastgesteld door het College van d.d. 26 januari 2018 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad d.d.

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Naam: 1 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Datum Dienstverband Geboortedatum Afdeling Salarisschaal Maximum bereikt Ja nee Huidig salarisbedrag Max. schaalbedrag 1.1 Opleiding,

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2018

Bovenschools Jaarplan 2018 Bovenschools Jaarplan 2018 niet apart maar samen Slochteren AD 20170907 v1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Terugblik afgelopen jaar 3 3. Verantwoording beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens 4 4.1 beleid 4

Nadere informatie

overwegende dat het in het kader van een goed personeelsbeleid vereist is een regeling voor de gesprekkencyclus

overwegende dat het in het kader van een goed personeelsbeleid vereist is een regeling voor de gesprekkencyclus CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR336150_1 25 juli 2017 Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden; overwegende dat het in het kader van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach

Kwaliteitsdag 5 maart Het functioneringsgesprek. Marleen De Greef, POP coach Kwaliteitsdag 5 maart 2011 Het functioneringsgesprek Marleen De Greef, POP coach Definitie Het FG is een periodiek, gepland en voorbereid afstemmingsgesprek tussen LG en MW met toekomstgerichte werkafspraken

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Verslag jaargesprek. Dit gedeelte in te vullen door personeelsadministratie:

Verslag jaargesprek. Dit gedeelte in te vullen door personeelsadministratie: Verslag jaargesprek Docent 2/2006 Dit gedeelte in te vullen door personeelsadministratie: Personeelsnummer Informatie: www.vu.nl/personeelsbalie > Regelingen personeel > Jaargesprekken www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek Formulier Beoordelen Het beoordelingsformulier is onderverdeeld in drie delen: I) persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en resultaat, II) beoordelingsstaat en III) beoordelingsgesprek. I Persoonsgegevens,

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO Hogeschool IPABO Auteur : Jan Jobse Bestandsnaam : Versie : 03 Status : definitief Document datum : 14 februari 2006 Aantal Pagina s : 9 (exclusief 2 bijlagen) Wijzigingsblad VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Naam : organisatieonderdeel : In dienst sinds : in huidige functie van/tot:

Naam : organisatieonderdeel : In dienst sinds : in huidige functie van/tot: BIJLAGE 3 REGELING JAARGESPREKKEN: BEOORDELINGSFORMULIER Vertrouwelijk Betreft Naam : organisatieonderdeel : Geboortedatum : functie : In dienst sinds : in huidige functie van/tot: Huidig salarisniveau:

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student opleidingen

De studieadviesregeling voor de student opleidingen De studieadviesregeling voor de student opleidingen Opleiding Audiovisueel specialist (AV-specialist), crebonummers 25194, cohort 2018 Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord

Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden Formulier gesprek. Voorwoord Bijlage 1 behorende bij Regeling gesprekkencyclus gemeente Heusden 2014 Formulier gesprek Voorwoord Het college van burgemeester en wethouders van Heusden vindt het belangrijk om voor alle medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Bernard Nieuwentijt College(Mavo Monnickendam) VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Bernard Nieuwentijt College(Mavo Monnickendam) VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Bernard Nieuwentijt College(Mavo Monnickendam) VMBOGT Plaats : Monnickendam BRIN nummer : 17VF C5 BRIN nummer : 17VF 04 VMBOGT Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 122910 17 december 2015 Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken Begripsbepalingen De Cao- afspraken over salarisverhoging en mogelijke

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie