Krammer HE Brielle / SCHOLINGSBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 SCHOLINGSBELEID"

Transcriptie

1 Krammer HE Brielle / SCHOLINGSBELEID Personeelsbeleidplan sept 2007

2 Inleiding Voor elke school is er een budget personeelsbeleid (BPB), waarvan 20% beschikbaar is voor scholing en professionele ontwikkeling. Het gaat hierbij om: de employability van de leerkrachten te vergroten; de wensen van de leerkrachten voor persoonlijke ontwikkeling optimaal af te stemmen op de ontwikkeling van de organisatie; het onderhouden van de bekwaamheidseisen. Voor de verdeling van deze gelden in een collectief deel (scholing ten behoeve van de organisatieontwikkeling) en een persoonlijk deel (de ontwikkeling van individuele personeelsleden) wordt als vuistregel 75 : 25 gehanteerd. Sleutelbegrippen bij de uitvoering van het beleid zijn planning en controle: een planmatige aanpak bij de bepaling van de scholingsnoodzaak, een voortgangsbewaking en een regelmatige evaluatie. Bij het vaststellen van de scholingsnoodzaak worden de gewenste technische en vakinhoudelijke kwalificaties, evenals gewenste houding- en gedragkwalificaties van individuele leerkrachten betrokken. Scholing wordt in deze gekoppeld aan andere personeelsinstrumenten als: functionerings-- en beoordelingsgesprekken persoonlijk ontwikkelingsplan en bekwaamheidsdossier loopbaanbegeleiding Anderzijds zijn schoolontwikkeling en beleid zwaarwegende criteria bij het uitstippelen van de scholingsroute van de (school)organisatie. Procedure De schooldirecteuren stellen jaarlijks, in nauw overleg met de medezeggenschapsraad, een specifiek op de school afgestemd scholingsplan op. Het bevoegd gezag stelt vervolgens, voor aanvang van het nieuwe schooljaar, dit plan vast. In de bijlage is de Regeling Scholingsbeleid opgenomen waarin wordt aangegeven op welke wijze dit jaarlijkse scholingsplan tot stand komt. 2

3 REGELING SCHOLINGSBELEID Het bestuur te Rozenburg, gelezen het resultaat van het gevoerde overleg met de GMR en gelet op de CAO PO besluit: vast te stellen het navolgende "Scholingsbeleid voor het personeel van de VCO De Kring te Rozenburg Artikel 1 Begripsbepaling Deze regeling verstaat onder: bevoegd gezag: het bestuur van dat voor de uitvoering van de regeling, de algemene directie mandateert conform het managementstatuut; personeelslid: een persoon in dienst van schooldirecteur: directeur van een onder het bevoegd gezag ressorterende onderwijsinstelling. Artikel 2 Doel van het scholingsbeleid Scholing heeft tot doel de kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, direct verband houdend met de uitoefening van het beroep, van de personeelsleden op een hoger peil te brengen. Daarnaast heeft scholing tot doel personeelsleden kennis te laten nemen van nieuwe methoden en hulpmiddelen. Scholing kan zowel gericht zijn op het functioneren van een individuele leerkracht als ook op het functioneren van een school als geheel. Scholing zal zich met name richten op de volgende gebieden: a. identiteitszaken b. managementzaken c. onderwijskundige zaken d. organisatorische zaken Artikel 3 Jaarlijks nascholingsplan De directie van de school stelt jaarlijks een nascholingsplan op. Dit jaarlijks nascholingsplan omvat: a. wat de concrete behoefte is van de school en de personeelsleden in het volgende cursusjaar b. welk personeelslid welke cursus gaat volgen c. de kosten (zo nauwkeurig mogelijk bepaald) d. organisatorische aspecten (planning en eventuele vervanging) e. nascholing welke niet in het eerst komende cursusjaar aan bod kan komen maar in het daarop volgende cursusjaar weer wordt meegewogen. Bijlage I is het formulier dat jaarlijks ter goedkeuring bij het bevoegd gezag ingediend wordt. 3

4 Voordat het nascholingsplan opgesteld wordt, wordt de scholingsbehoefte gepeild bij de individuele teamleden. Na opstellen van een eerste concept door de schooldirecteur kunnen de schooldirecteuren van overleggen of het mogelijk is om cursussen te combineren en/of het in verband met efficiëntie en kosten wenselijk is de plannen bij te stellen. Het eventueel aangepaste concept nascholingsplan wordt vervolgens in overleg met team en medezeggenschapsraad definitief opgesteld. Vervolgens wordt het nascholingsplan door het bevoegd gezag vastgesteld. Artikel 4 Criteria jaarlijks nascholingsplan Bij het opstellen van het nascholingsplan wordt rekening gehouden met prioriteiten, financiële en organisatorische aspecten. Prioriteiten In volgorde van belangrijkheid volgen hierna de prioriteiten: I scholingsplicht van een personeelslid, waarvoor op termijn geen formatieruimte beschikbaar is; II scholing gerelateerd aan de ontwikkeling van de school; III nascholing in het kader van persoonlijke ontwikkeling. ad I ad II ad III In het kader van de CAO PO hebben leerkrachten waarvoor op termijn geen formatieruimte meer beschikbaar is recht op nascholing indien zonder deze nascholing geen perspectief aanwezig is om bij een instelling van het bevoegd gezag of elders een passende functie te vervullen. Dit aspect betreft nascholing die het meest aansluit bij het in het schoolplan verwoorde missie/visie en ontwikkeling van de school. Aan de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden, verwoord in pop en bekwaamheidsdossier, dient een specifieke nascholing te worden gekoppeld. Financiële aspecten Van het BPB is 20% beschikbaar voor scholing. Van dit budget moet de gehele scholing, cursuskosten, (eventuele) vervangingen en reiskosten gefinancierd worden. Nascholing die voldoet aan de criteria van artikel 4 en is opgenomen in het nascholingsplan, wordt in principe volledig vergoed door de school. Zowel de nascholing die niet voldoet aan de criteria als ook de nascholing die niet is opgenomen in het nascholingsplan komt niet voor vergoeding (in zowel geld als tijd) in aanmerking. Bij tussentijdse beëindiging, behoudens overmacht, dienen alle vergoede kosten, indien deze meer dan 350 bedragen, door de betreffende cursist te worden terugbetaald. De (extra) kosten voortvloeiende uit onvoldoende prestatie en/of onvoldoende inzet, behoudens overmacht, zijn eveneens voor rekening van de cursist. In voorkomende gevallen zal de schooldirecteur beoordelen of er al dan niet sprake 4

5 is van overmacht. In het geval dat een directielid de cursist is, zal de algemene directie deze beoordeling maken Bij ontslag binnen 24 maanden na beëindiging van de nascholingscursus van een aan verbonden school zal terugbetaling moeten plaatsvinden van (een deel) van de kosten, tenzij het bevoegd gezag anders beslist. De terugbetaling bestaat hieruit dat bij vertrek in het eerste cursusjaar na beëindiging van de nascholingscursus 100% van de vergoede kosten en dat bij vertrek in het tweede cursusjaar na beëindiging van de nascholingscursus 50% van de vergoede kosten door de school aan de school terugbetaald dienen te worden. Als einddatum van de nascholingscursus geldt de datum zoals genoteerd op het diploma, getuigschrift, etc. Indien dit niet wordt afgeven geldt de datum van de laatste cursus dag. De gelden dienen terugbetaald te worden aan de betrokken school. De terugbetaling komt vervolgens ten goede aan de nascholingsgelden van de school in het volgende cursusjaar. Bovenstaande terugbetalingsregeling geldt niet indien aansluitend aan het ontslag een nieuwe betrekking binnen een aan verbonden school wordt aanvaard en/of er sprake is van verplichte nascholing in het kader van (te verwachten) boventalligheid. De aspecten met betrekking tot (terug)betaling worden voorafgaand aan de cursus in een "Nascholingsovereenkomst" tussen de cursist en de school vastgelegd (bijlage II). De reiskosten worden vergoed conform de vigerende reiskostenregeling.. Organisatorische aspecten Nascholing vindt in principe gelijk plaats buiten de lestijden. Indien de nascholing geldt voor het gehele team kan een studie(mid)dag worden opgenomen. Indien het onvermijdelijk is dat (een deel van) de nascholing onder lestijd plaatsvindt zullen (afhankelijk van de regelgeving) de IC 29a-dagen hiervoor gebruikt worden. Indien dit laatste niet mogelijk is zullen de IC 30-dagen gebruikt moeten worden voor vervanging om nascholing mogelijk te maken. Tevens dient bij het selecteren van de deelnemers aan een nascholing er voor gewaakt te worden dat de school niet te veel afhankelijk wordt van enkele gespecialiseerde personeelsleden. Van cursisten mag verwacht worden, dat zij de door de cursus verworven kennis/vaardigheden binnen de school zullen toepassen (bijvoorbeeld door het uitvoeren van speciale taken). Artikel 5 Beroep Individuele wensen van personeelsleden dienen getoetst te worden aan de criteria uit artikel 4 en moeten worden meegenomen in de afwegingen bij het opstellen van het (concept)nascholingsplan door de schooldirecteur. Indien een personeelslid het niet eens is met een voorstel van de schooldirecteur zal het betreffende personeelslid in eerste instantie in overleg moeten treden met de 5

6 schooldirecteur. Indien beide partijen blijven verschillen van mening, kan het personeelslid schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het bevoegd gezag. Dit bezwaar dient binnen twee weken na bespreking van het definitieve voorstel door de schooldirecteur met het team en medezeggenschapsraad bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Het bevoegd gezag zal vervolgens de schooldirecteur horen en eventueel aanvullende informatie opvragen bij de opsteller van het bezwaar of derden. Na afronding hiervan zal het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand de indiener van het bezwaarschrift en de schooldirecteur op de hoogte stellen van het genomen besluit. Artikel 6 Aanmelding Nadat het nascholingsplan door het bevoegd gezag is goedgekeurd zal de schooldirecteur de cursist een "Nascholingsovereenkomst" opstellen en vervolgens de aanmelding voor de nascholing verzorgen en de verdere contacten met de nascholingsinstelling onderhouden. Artikel 7 Nascholingsaanbod De directies zijn bevoegd met de diverse instellingen te onderhandelen over de inhoud en de kosten van een nascholingscursus. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden samengewerkt met de andere scholen. Artikel 8 Evaluatie Na afloop van iedere nascholingscursus dient er binnen twee maanden een evaluatieformulier te worden ingevuld (bijlage III) en te worden ingediend bij de directie. Hierin moet onder andere worden aangegeven of de nascholingscursus aan het doel beantwoordde, welke kennis aan anderen binnen het team kan worden doorgegeven en de wijze waarop dit kan gebeuren. Tevens zal hierbij de instelling die de nascholing verzorgde beoordeeld worden. Artikel 9 Tussentijdse aanpassingen De schooldirecteur is bevoegd, in overleg met het team, af te wijken van het plan indien daartoe gegronde redenen zijn. Wijzigingen dienen door de schooldirecteur getoetst te worden aan artikel 4. Bij gegronde redenen kan gedacht worden aan zaken met betrekking tot de beoogde cursist of de nascholingsinstelling maar ook zaken die vragen om een directe aanpassing aan de actualiteit. In alle gevallen dient vooraf goedkeuring te worden verkregen van het bevoegd gezag. Artikel 10 Planning Bij het opstellen van het nascholingsplan dient onderstaande globale planning gevolgd te worden inventarisatie/opstellen plan september - mei bespreking in team en mr mei/juni 6

7 voorleggen aan bevoegd gezag vaststelling door bevoegd gezag voor 1 juli voor 1 september Artikel 11 Niet voorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Artikel 12 Slotbepaling 1. Dit scholingsbeleidsplan kan worden aangehaald als "Scholingsbeleidsplan voor het onderwijspersoneel van de " en treedt in werking op.. 2. Een exemplaar van dit beleidsplan en de daarbij behorende bijlagen wordt aan de personeelsleden uitgereikt. Aan personeelsleden die in dienst treden, wordt een exemplaar tegelijk met het aanstellingsbesluit uitgereikt. 3. De directie van een instelling draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit beleidsplan en van de daarbij behorende bijlagen op een voor de personeelsleden toegankelijke plaats in de instelling ter inzage ligt. BIJLAGEN: I. Jaarlijks nascholingsplan II. Nascholingsovereenkomst 7

8 Bijlage I Jaarlijks Nascholingsplan Nascholingsplan voor het cursusjaar./... Naam school: Adres: Indeling Nascholing op grond van prioriteit I naam: cursus: Nascholing op grond van prioriteit II: naam: cursus: Nascholing op grond van prioriteit III: naam: cursus: 8

9 OVERZICHT CURSIST(EN): Naam Functie Cursus Instelling Kosten AANDACHTSPUNTEN VOOR NASCHOLING VOLGEND CURSUSJAAR: 9

10 FINANCIËN: Tegoed nascholingsbudget voorgaande jaren Nascholingsbudget nieuw schooljaar Te besteden nascholingsbudget schooljaar Cursuskosten Kosten Vervangingen Reiskosten + Totaal geplande kosten = = = = = > Resterend nascholingsbudget + - Er zijn.. bladen met de individuele cursusgegevens bijgevoegd. (plaats), handtekening schooldirecteur: Goedgekeurd door bevoegd gezag: Brielle, handtekening bevoegd gezag: 10

11 GEGEVENS CURSUS: Deelnemer(s): Naam cursus/studie: Korte omschrijving: Motivatie/Beoogde opbrengst: Soort studie: Aanvangsdatum: Geplande einddatum: Tijdstip cursus: Studieduur: data tentamens/ examens: schriftelijk/mondeling* ochtend/middag/avond.. uur/.. dagen CURSUSLOCATIE: Naam instelling: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Coördinator instelling: Coördinator cursus: CURSUSKOSTEN: Studie/cursus/college/lesgelden: Verplichte literatuur: Materiaalkosten: Examengeld: Reiskosten TOTAAL totaal totaal Deze cursus behoeft wel/geen* terugbetalingsregeling. * doorhalen wat niet van toepassing is. 11

12 Bijlage II NASCHOLINGSOVEREENKOMST Gelet op art. 4 van het Scholingsbeleid van te Rozenburg, verleent de directeur van de: (naam school) aan de heer/mevrouw: ten behoeve van de cursus: voor de periode van: - - tot - - de volgende studiefaciliteiten: I. Tegemoetkoming in studie-, examen en reiskosten, zoals genoemd in blad.. behorend bij bijlage I van het jaarlijks nascholingsplan... (Blad... is toegevoegd). II. Verlof met behoud van bezoldiging... uur per week/maand*. Bij tussentijdse beëindiging, behoudens overmacht, dienen alle vergoede kosten door de betreffende cursist te worden terugbetaald. De (extra) kosten voortvloeiende uit onvoldoende prestatie en/of onvoldoende inzet, behoudens overmacht, zijn eveneens voor rekening van de cursist. In voorkomende gevallen zal de directie beoordelen of er al dan niet sprake is van overmacht. In het geval dat een directielid de cursist is, zal het bevoegd gezag deze beoordeling maken. Bij ontslag binnen twee jaar na beëindiging van de cursus van een aan de Vereniging verbonden school zal terugbetaling moeten plaatsvinden van (een deel) van de kosten, tenzij het bevoegd gezag anders beslist. Dit is voor deze cursus wel/niet* van toepassing. De terugbetaling bestaat hieruit dat bij vertrek in het eerste cursusjaar na beëindiging van de cursus 100% van de vergoede kosten en dat bij vertrek in het tweede cursusjaar na beëindiging van de cursus 50% van de vergoede kosten door de school aan de school terugbetaald dienen te worden. De terugbetaling komt vervolgens ten goede aan de scholingsgelden van de school in het volgende cursusjaar. Bovenstaande terugbetalingsregeling geldt niet indien aansluitend aan het ontslag een nieuwe betrekking binnen een aan de verbonden school wordt aanvaard en/of er sprake is van verplichte nascholing in het kader van (te verwachten) boventalligheid. Voor akkoord:..,... naam en handtekening cursist.,,... handtekening directeur * doorhalen wat niet van toepassing is. 12

13 EVALUATIEFORMULIER NASCHOLINGSCURSUS (Inleveren bij directie binnen twee maanden na beëindiging van de cursus) GEGEVENS CURSIST: Naam: Adres: Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer: Werkzaam aan/op: GEGEVENS CURSUS: Naam cursus/studie: Korte omschrijving: Studieduur: uur / dagen. Naam instelling: Adres: Postcode/Woonplaats : Telefoonnummer: Naam docent: EVALUATIE CURSUS: Hoe vond u de cursuslocatie: * Hoe was de presentatie door de docent: * Hoe vond u het cursusmateriaal: * Is de cursus op de praktijk gericht: * Welk cijfer kent u aan de cursus toe: * Hoe heeft u de studiebelasting ervaren: * Wat vindt u van de prijs/kwaliteit verhouding van de cursus: * *omcirkel één cijfer, 1 = slecht, 10 = uitstekend Welk(e) onderde(e)l(en) spraken u het meest aan en waarom? Welk(e) onderde(e)l(en) voldeden niet aan uw verwachtingen en waarom? Hoe denkt u de opgedane cursusstof/vaardigheden in de praktijk gestalte te geven? Hoe denkt u de opgedane cursusstof/vaardigheden aan uw teamleden door te geven? Wat is uw totale indruk van de door u gevolgde cursus en welke opmerkingen wilt u nog kwijt? 13

14 14

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 85 11 mei 2009 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 april 2009, nr. 2009-0000225698,

Nadere informatie

Afspraken en procedures. bij de invulling van. vacatures

Afspraken en procedures. bij de invulling van. vacatures Reglement behorende bij de vastgestelde nota in beweging. Afspraken en procedures bij de invulling van vacatures (uitvoering van het werkgelegenheids- en mobiliteitsbeleid) d.d. 14 december vastgesteld

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

Regeling Opleiding en Ontwikkeling

Regeling Opleiding en Ontwikkeling Regeling Opleiding en Ontwikkeling vastgesteld: 13 juli 2004 datum inwerkingtreding: 1 oktober 2004 2 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina O. Inleiding... 4 Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2

Inhoud. Versie 120322 1.6a 2 Sociaal Plan 1.6a Inhoud Inleiding... 3 1. Doel en geldigheidsduur... 5 2. Afspraken... 5 2.1 Doelgroep... 5 3. Begripsomschrijving... 7 4. Uitgangspunten... 12 5. Regels bij vastgestelde organisatieontwikkelingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Subsidieverordening Gemeente Oldebroek 2006 Nr. A. ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a Activiteit: de activiteit die door de instelling

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie