(Voorgenomen besluit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Voorgenomen besluit)"

Transcriptie

1 4.2.1 (Voorgenomen besluit) Integraal Personeelsbeleid (IPB) bij PANTA RHEI (algemeen deel) Inleiding In de aanloop naar de fusie van het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg, SKOV en De Jakobsladder hebben de fusiepartners in een document (concept personeelsbeleid 2 december 2005) het raamwerk voor het personeelsbeleid van PANTA RHEI vastgelegd. In dit document wordt aangegeven dat een van de belangrijkste opdrachten van het nieuwe stichtingsbestuur is het vormgeven van een modern en op goed werkgeverschap berustend personeelsbeleid. Door de decentralisatie van het rijksbeleid heeft het bestuur de ruimte gekregen voor het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid (IPB). Dit personeelsbeleid kan niet los worden gezien van het kwaliteitsbeleid van PANTA RHEI. De kwaliteit van een onderwijsorganisatie hangt immers niet alleen af van het primaire proces, maar ook van het gevoerde personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid ontstaat niet van vandaag op morgen. De toepassing van instrumenten als POP (persoonlijke ontwikkelingsplannen), functionerings- en beoordelingsgesprekken en de ontwikkeling van een nieuw functiebouwwerk, dat meer ruimte biedt aan functiedifferentiatie en carrièreperspectieven, vragen naast tijd en zorgvuldigheid ook voorbereiding en scholing van schoolleiding en team. Ook de op 1 augustus 2006 van kracht geworden wet BIO (beroepen in het onderwijs) speelt bij het IPB een belangrijke rol. In het bestuurlijk document dat ten grondslag ligt aan het tot stand komen van PANTA RHEI staat over integraal personeelsbeleid vermeld, dat er een integraal personeelsbeleidsplan wordt ontwikkeld, dat in onderdelen aan de GMR zal worden voorgelegd. Hierbij wordt het voornemen uitgesproken alvorens IPB bij PANTA RHEI te ontwikkelen, als eerste stap op weg naar een eenduidige kaderstelling ten behoeve van de invoering van IPB bij PANTA RHEI een strategisch beleidsplan vast te stellen. In dit strategisch beleidsplan worden richtinggevende uitspraken gedaan. Dit strategisch beleidsplan is inmiddels wat betreft besluitvorming in een ver gevorderd stadium en het voornemen is dit plan in het voorjaar van 2007 bestuurlijk vast te stellen, waarna het aan de GMR zal worden voorgelegd. 1 Hiermee lijkt de tijd rijp ook het eerste onderdeel van het IPB bij PANTA RHEI vast te stellen. In dit onderdeel zullen wij de beleidsvoornemens rondom de wet BIO, de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden, en de gesprekkencyclus aan u voorleggen. Deze gesprekkencyclus staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het gehele personeelsbeleid en heeft een sterke koppeling met de hieronder genoemde onderdelen van het personeelsbeleid. Inmiddels is dit strategisch beleidsplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Op een later tijdstip volgen de de bovenschoolse kaders competentieprofielen in het kader van de wet Beroepen in het onderwijs (BIO), het profiel en imago van zowel de stichting als de scholen en de daarbij behorende communicatie met en door het personeel. 1

2 Op een later tijdstip volgen de bovenschoolse kaders voor formatiebeleid, taakbeleid,het werkgelegenheidsbeleid, het scholingsbeleid, het beleid rondom deeltijdarbeid, het beloningsbeleid, het arbobeleid en het mobiliteitsbeleid. Onderdelen zoals de kaders van het beleid bij werving en selectie en het functiegebouw zijn al na instemming van de personeelsgeleding als beleidskaders vastgesteld. Separaat zal aan het document bijlagen worden toegevoegd met bij de gesprekkencyclus horende standaardformulieren. De scholen kunnen in overleg met de MR specifieke schooleigen punten toevoegen. Hoofdstuk 1 IPB 1.1 IPB Algemeen Onder Integraal personeelsbeleid wordt verstaan het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers enerzijds en inhoudelijke en organisatorische doelen van de PANTA RHEI scholen anderzijds. Deze afstemming vindt plaats in het kader van het strategisch beleidsplan en is gerelateerd aan de onderwijscontext van de stichting en haar scholen, waarbij professioneel gebruik wordt gemaakt van instrumenten uit het voorliggende IPB en in de meerjarenbegroting opgenomen financiele middelen Met integraal wordt gedoeld op: Verticale afstemming: Verticale afstemming vindt plaats binnen het kader van de doelen van de stichting. Zoals aangegeven in het strategisch beleidsplan In Beweging worden de doelen op stichting en schoolniveau en het personeelsbeleid op elkaar afgestemd. Vanuit de richtinggevende uitspraak in het strategisch beleidsplan dat iedere school zijn eigen identiteit vorm geeft zal het IPB een afspiegeling moeten zijn van het schoolbeleid. Bij IPB is sprake van samenhang tussen het onderwijskundig -, het financieel-, het organisatie- en het personeelsbeleid van de stichting en haar scholen. De diverse beleidsterreinen ondersteunen elkaar. Horizontale afstemming: De horizontale afstemming heeft betrekking op de inzet van de financiële middelen die de stichting ontvangt, die haar in staat stelt personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid wordt gevoerd in samenhang met het beleid en de toepassing van activiteiten zoals personeelsbeheer en zorg, organisatiebeleid, personeelsinstrumenten en managementcompetenties. Deze samenhang bereiken de stichting en haar scholen door te werken vanuit de strategische visie,zoals verwoord in bovengenoemd strategisch beleidsplan. 1.2 IPB in wet en regelgeving 1.2.2a IPB in de Wet Primair onderwijs (WPO) De WPO spreekt in artikel 12 van een verplichting om in het schoolplan het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd op te nemen. In dit onderdeel moet in ieder geval het onderwijskundige beleid en het personeelsbeleid worden opgenomen. De WPO gaat er dus vanuit dat er bewust personeelsbeleid wordt gevoerd zonder hier verdere invulling aan te geven. In artikel 32a en 32b wordt aangegeven welke bekwaamheidseisen door het personeel dienen te worden onderhouden en hoe het bestuur dit kan volgen via bekwaamheidsdossiers. 2

3 Artikel 12. Schoolplan 1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben. 2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is. 3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval op welke wijze het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn. Artikel 32. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel 1. Directeuren, adjunct-directeuren en leraren worden door het bevoegd gezag benoemd dan wel tewerkgesteld zonder benoeming. 2. Om tot directeur, adjunct-directeur of leraar, behalve in een functie voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, te kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming, dient de betrokkene te voldoen aan artikel 3, eerste lid. 3. Om te kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming uitsluitend voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs dient de betrokkene te voldoen aan artikel 3, eerste lid, onder a en c. 4. Om te kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming in een andere functie dan het geven van onderwijs en om te worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming in een functie die bestaat uit het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, niet zijnde het geven van onderwijs, dient de betrokkene: a. in het bezit te zijn van de verklaring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a; en b. te voldoen aan de overige vereisten voor de te vervullen functie. 3

4 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de vereisten, bedoeld in het vierde lid, onder b. 6. De verklaring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, die in verband met de benoeming of de tewerkstelling zonder benoeming wordt overgelegd, mag op het tijdstip van overlegging niet ouder zijn dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen periode b bekwaamheidseisen in wet BIO In de Wet BIO staat beschreven aan welke bekwaamheidseisen een leraar moet voldoen. De beroepsgroep heeft deze eisen zelf aangedragen. Het gaat om een basispakket van bekwaamheden voor de verschillende onderwijssectoren. De bekwaamheidseisen bepalen de koers voor de lerarenopleidingen en zijn maatgevend voor het onderhouden van de bekwaamheid tijdens de loopbaan. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft het voorstel voor bekwaamheidseisen voor leraren ontwikkeld. De SBL heeft de competenties van een leraar gebaseerd op de verschillende rollen die hij heeft en de verschillende situaties waarin hij terecht kan komen. Dit heeft geleid tot de volgende zeven competenties: 1. Interpersoonlijke competentie: Leiding geven en zorgen voor een goede omgang met en tussen leerlingen. 2. Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. Ook: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. 3. Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. 4. Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving. 5. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega's; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen. 7. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening IPB in CAO-PO hoofdstuk 5 en 9 In de CAO Primair Onderwijs staan t.a.v. integraal personeelsbeleid de volgende aandachtspunten genoemd: Het formuleren van integraal personeelsbeleid, waarin in onderlinge samenhang in elk geval aandacht wordt besteed aan het functioneren, de functies en taken, de personeelsvoorziening, de professionele ontwikkeling waaronder scholing en het beoordelen en belonen van het personeel. Het volgens een vastgestelde uitvoeringsregeling voeren van functioneringsgesprekken, respectievelijk uitvoeren van beoordelingen, teneinde de communicatie te bevorderen over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de taak van de werknemer wordt verricht en welke ontwikkelingen hij of zij zal doormaken. Door of namens de werkgever worden periodiek met elke werknemer gesprekken gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dit gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus bestaande uit popgesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen. Aan een beoordelingsgesprek van de werknemer kunnen rechtspositionele gevolgen worden verbonden. 4

5 De werkgever stelt in overleg met de PGMR een regeling vast waarin het doel, de onderwerpen en de frequentie zijn vastgelegd waarbij in ieder geval is geregeld dat voorafgaand aan een beoordeling functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden. De werkgever maakt voor 1 augustus 2008 een afspraak over de inrichting van het functiebouwwerk, dat wil zeggen het totaal van functies op bestuursniveau. In overleg tussen de werkgever en de PMR vindt invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau plaats IPB in het strategische beleid In het strategische beleidsplan vinden we in hoofdstuk 3 Personeel & Organisatie de volgende passage: In onze organisatie staat het goed kunnen functioneren van leerkrachten in de teams voorop. Zij zijn de belangrijkste succesfactor van onze organisatie. We streven ernaar om de inzet, kennis en bekwaamheden van ons personeel voortdurend af te stemmen op de inhoudelijke en organisatorische doelen van onze scholen. Ons personeelsbeleid is ontwikkelingsgericht en neemt de persoon in de organisatie als hefboom tot verbetering en verandering. Onze mensen leren van en door elkaar. We zijn een lerende organisatie. Daarbij horen de volgende strategische doelen die we in 2011 willen hebben bereikt: Competentiemanagement is de basis van onze werving en selectie, personeels- en personeelsontwikkelings-, functionerings- en beoordelingsbeleid. De scholen hebben teams die passen bij hun onderwijskundig concept, die (rekening houdend met de bekwaamheden) een zo goed mogelijke man-vrouwverhouding hebben en die gedifferentieerd zijn qua leeftijdsopbouw. In onze organisatie krijgen de medewerkers mogelijkheden voor ontwikkeling, ontplooiing en mobiliteit. Er worden op schoolniveau en op PANTA RHEI-niveau, activiteiten georganiseerd waarbij mensen kunnen leren van en door elkaar De IPB instrumenten Dit onderdeel van het integraal personeelsbeleid van PANTA RHEI omvat de volgende instrumenten: 1. Implementatie van de wet beroepen in het onderwijs 2. Persoonlijke ontwikkelingsplannen inclusief de aanwezige competenties 3. Functioneringsgesprekken 4. Beoordelingsgesprekken In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op deze instrumenten. Hoofdstuk 2 De wet BIO ( beroepen in het onderwijs) 2.1 Wettelijk kader In de wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de wet BIO is om een minimumniveau van kwaliteit te garanderen. Dit minimumniveau wordt uitgedrukt in zogenaamde bekwaamheidseisen. De gehele loopbaan in het onderwijs blijft het onderhouden van de bekwaamheid voor het onderwijspersoneel van belang. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om hun personeel hiertoe in staat te stellen. Het gaat dus om bekwaam zijn èn bekwaam blijven. De kern van de beroepen in het onderwijs worden in bekwaamheidseisen (een set van competenties) beschreven. Het gaat om landelijk geldend pakket van bekwaamheden waaraan iedere leraar, ondersteuner en schoolleider moet voldoen en moet blijven voldoen gedurende zijn of haar 5

6 onderwijsloopbaan. Opleidingsinstellingen stemmen hun opleidingen ook af op de bekwaamheidseisen. Het gaat om een basispakket, waarnaast er ruimte is voor aanvullende competenties. Scholen kunnen bij het benoemen van personeel om extra vaardigheden of eigenschappen vragen die afgestemd zijn op hun specifieke situatie. Verder zijn met deze wet ook de regels over zij-instroom definitief geregeld Leraren horen bekwaam en competent te zijn. Die begrippen worden echter nogal eens door elkaar gebruikt. De term bekwaamheid geeft aan dat de leraar in staat is datgene uit te voeren wat van hem verwacht mag worden. Bekwaamheid omvat een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, persoonlijke eigenschappen en gedragsrepertoire. Dat geheel stelt iemand in staat op een correcte manier te handelen in een bepaalde situatie. Om dit complexe, geïntegreerde geheel te kunnen hanteren, onderscheiden we daar elementen in. Dat gebeurt langs verschillende lijnen. Om te beginnen worden in het werk van de leraar deelaspecten onderscheiden en vervolgens wordt de bekwaamheid voor deze deelaspecten aangegeven. Die bekwaamheid voor deelaspecten noemen we 'competentie'. In deze benadering is leraarsbekwaamheid dus opgebouwd uit verschillende competenties. Bovendien worden in een specifieke bekwaamheid of competentie verschillende elementen onderscheiden. Dat zijn de elementen 'kennis', 'vaardigheden' en 'houding'. Door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren( SBL) zijn 7 competenties gedefinieerd, waaraan iedere docent moet voldoen. (staatsblad 2005,460) In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. De bekwaamheidseisen voor schoolleiders Primair Onderwijs zijn inmiddels door de Nederlandse Schoolleiders Academie aan de minister aangeboden, die van het onderwijsondersteunend personeel nog niet. De wet is het startpunt. Het is nu aan de school om vorm en inhoud te geven aan het eigen beleid met betrekking tot competentieontwikkeling. De wet BIO vereist, dat de school namens het bestuur bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. Dit dossier bevat getuigschriften en diploma s, gespreksverslagen van persoonlijke ontwikkeling en functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde plannen. Inhoud en vorm van het bekwaamheidsdossier zijn niet vastgelegd in de wet Bio. Het bestuiur vindt het raadzaam om naast genoemde onderdelen ook een competentieprofiel van de desbetreffende medewerker op te stellen en in het dossier te stoppen. Binnen de wet BIO hebben we het feitelijk over gedragscompetenties. De gedachte hierachter is dat als de kwaliteit van het vertoonde gedrag wordt vergroot, de kwaliteit van het onderwijs eveneens wordt verbeterd. Als we het over gedrag hebben dan bedoelen we datgene wat iemand doet in een bepaalde situatie. De manier waarop hij zich gedraagt. Gedrag is iets persoonlijks en daarom alleen te beïnvloeden als de persoon het zelf wil. De wet BIO richt zich op het thema bekwaamheid. Een leraar is bekwaam, als hij aan de geldende bekwaamheidseisen voldoet. Voor de leraren zijn dit de 7 competenties zoals benoemd door de SBL: 1. een goede leraar is inter-persoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. 2. Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. 3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving. 4. Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 6

7 5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 7. Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 8. Het gaat er in de wet BIO echter niet alleen om dat de docent op dit moment aan de eisen voldoet, hij moet er zijn verdere carrière tevens aan willen blijven werken. Natuurlijk blijven daarnaast de eisen rondom bevoegdheid (het hebben van het HO-getuigschrift) en benoembaarheid (verklaring van goed gedrag en geen uitsluitingsgrond door de rechter) gewoon van kracht. Het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel is op 1 augustus 2006 in werking getreden. De bekwaamheidsdossiers Om les te mogen geven, moesten leraren tot nu toe alleen maar een akte van bekwaamheid (doorgaands een diploma van een PABO of lerarenopleiding) kunnen overleggen. Maar ook onder de wet BIO moeten leraren in het algemeen een bevoegdheid hebben. Dat betekent dat de leraar in het bezit is van een getuigschrift hoger onderwijs waaruit blijkt dat hij aan de wettelijke bekwaamheidseisen voldoet. Om te kunnen worden benoemd moet hij tevens in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag en mag hij niet door de rechter zijn uitgesloten van het geven van onderwijs. Nieuw is dat de leraar moet voldoen aan bekwaamheidseisen: inhoudelijke, kwalitatieve eisen. In die eisen wordt beschreven wat de leraar moet weten en kunnen om professioneel bekwaam te zijn. De lerarenopleidingen moeten hun opleidingen op die eisen richten. De scholen moeten er hun personeelsbeleid op inrichten. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij hun leraren de mogelijkheid moeten bieden zich verder te professionaliseren overeenkomstig die bekwaamheidseisen. Het ministerie van OCW stelt dat het scholingsplan en het systeem van kwaliteitszorg van de school de basis vormt voor het maken van concrete afspraken over scholing en deskundigheidsbevordering. Het bekwaamheidsdossier is een geschikt instrument om de mate van aanwezigheid van competenties en de persoonlijk ontwikkelingsplannen en de acties die ondernomen gaan worden bij te houden. De resultaten die hieruit voort vloeien worden per persoon schriftelijk vastgelegd en bijgehouden in een bekwaamheidsdossier. Met de invoering van een bekwaamheidsdossier kan er wel een overlap met het personeelsdossier ontstaan. Het is wettelijk verplicht om bepaalde directe bewijzen zoals diploma s en certificaten in het personeelsdossier op te nemen. Het bekwaamheidsdossier moet echter ook bewijzen bevatten waaruit de competenties van de docent blijken. 2.2 Wet BIO in de CAO-PO In de toelichting bij artikel 9.6 van de CAO-PO staat over de wet BIO het volgende: Op 1augustus 2006 is de Wet BIO in werking getreden. Deze wet bevordert dat het onderwijspersoneel tijdens de loopbaan in ieder geval aan een aantal minimale kwaliteitseisen blijft voldoen en dat werkgevers het onderwijspersoneel ertoe in staat stelt daaraan te voldoen. De wet is van toepassing op leraren, directeuren en onderwijsondersteunend personeel. De werkgever en het personeelslid maken afspraken over het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheden van de werknemer en leggen deze afspraken vast in een bekwaamheidsdossier. Volgens de gemaakte afspraken met de werkgever, houdt het onderwijspersoneel vervolgens de vereiste bekwaamheden op peil. De werkgever kan de werknemer er op aanspreken wanneer deze niet de vereiste en afgesproken inspanningen verricht ten behoeve van zijn bekwaamheid. 7

8 De concrete afspraken conform het bepaalde in artikel 9.6 van de CAO-PO: 1. De werkgever en werknemer maken in het kader van de gesprekkencyclus zoals bedoeld in artikel 9.4 van de CAO-PO afspraken over de professionele ontwikkeling van de werknemer. 2. Deze afspraken hebben betrekking op specifieke scholing en deskundigheidsbevordering in het kader van de voor werknemer vastgestelde bekwaamheidseisen. 3. De resultaten van de inspanningen worden opgenomen in een bekwaamheidsdossier. 4. Indien de werknemer als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de onderhoudsplicht op grond van de Wet BIO en de werknemer hierdoor schade lijdt binnen of direct binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever, die in gebreke is gebleven, aansprakelijk. 2.3 Het Stappenplan op weg naar bekwaamheidsdossiers Om ook voor de PANTA RHEI-scholen aan de verplichtingen van de wet BIO te voldoen zal het volgende stappenplan worden gevolgd: 1. Beschrijven van de onderwijsinhoudelijke en organisatorische beleidslijnen in het schoolplan. (kwaliteitsbeleid) 2. Ontwikkelen van een schoolspecifiek competentieprofiel. 3. Bepalen van de individuele competentieprofielen 4. Bepalen of binnen het huidige team de competenties aanwezig zijn om de in het schoolplan gestelde doelen te bereiken. 5. In het schoolplan opnemen hoe de vereiste competenties worden bereikt en/of onderhouden en welke instrumenten de school daarvoor inzet. 6. Vaststellen wat opgenomen zal worden in het bekwaamheidsdossier (Een voorstel voor een nadere concrete invulling van zowel het personeelsdossier als het bekwaamheidsdossier zal in het schooljaar 2008/2009 aan de GMR worden voorgelegd. 7. Invoegen van bekwaamheidsdossier in personeelsdossier 8 Het maken van concrete afspraken over de scholing en deskundigheidsbevordering n.a.v. het kwaliteitsbeleidsplan, zoals dat in het schoolplan is beschreven. 2.4 Rol inspectie De wet BIO en de wet op het onderwijstoezicht zijn complementair. Het toezicht op de bekwaamheidsdossiers is onderdeel van het inspectietoezicht, met name bij het zogeheten nader onderzoek. De onderwijsinspectie kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs. Blijkt een onderwijsinstelling onvoldoende te presteren, dan wordt naar mogelijke oorzaken gekeken. Daarbij wordt ook het onderhouden van de bekwaamheden van het personeel tegen het licht gehouden. 2.5 Plek in de gesprekkencyclus De competenties uit de wet BIO spelen in de formele gesprekken een belangrijke rol. Deze formele gesprekken zijn de functioneringsgesprekken met daarin opgenomen de POP gesprekken. Ook in het beoordelingsgesprek zal het onderhouden van de in de wet BIO aangegeven competenties een belangrijke rol spelen. Hoofdstuk 3 De gesprekkencyclus In de gesprekkencyclus van PANTA RHEI zit de volgorde van entree naar exit. De volgende gesprekken kunnen hierbij worden onderscheiden: Bij personeel dat bij PANTA RHEI in dienst treedt worden in het eerste jaar de volgende gesprekken gehouden: 1. Sollicitatiegesprek (regeling wordt in het schooljaar aan de GMR voorgelegd) geharmoniseerd) 8

9 2. Entreegesprek/startgesprek (regeling wordt in het schooljaar aan de GMR voorgelegd) 3. 2x een functioneringsgesprek 4. *Beoordelingsgesprek Met het zittend personeel van PANTA RHEI worden de volgende gesprekken gehouden: Jaar 1: Functioneringsgesprek waarin het POP gesprek een belangrijk onderdeel is Jaar 2: Functioneringsgesprek waarin opgenomen het POP gesprek Jaar 3: Functioneringsgesprek waarin opgenomen het POP gesprek Jaar 4: *Beoordelingsgesprek waarin opgenomen het POP gesprek Bij het verlaten van PANTA RHEI is een exit-gesprek wenselijk *Bij een negatieve uitslag van een beoordelingsgesprek volgt het jaar erop opnieuw een beoordelingsgesprek en daarna kan krachtens artikel 6.1 lid 4 van de CAO-PO als sanctie een periodiek ingehouden worden. (zie 1.2.3) 9

10 10

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Het schoolplan verandert

Het schoolplan verandert Onze visie op onderwijskwaliteit staat in ons schoolplan Het schoolplan verandert Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? Daarover leest u

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dit is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Productie Leo Wijnhoven/Merel Eilander Vormgeving Maarten Balyon, Zoeterwoude Fotografie Bart Versteeg Tekst Pro Communcatie,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie 20 mei 2004 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt zich

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Het onderwijs hanteert een aantal dossiers dat een beeld van de werknemer geeft. Zo is er het personeelsdossier waarvan de werkgever

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Functiebouwhuis. I. Inleiding

Functiebouwhuis. I. Inleiding Functiebouwhuis I. Inleiding De bedoeling van dit beleidsstuk is helderheid te geven vanaf het schooljaar 2007 2008 e.v. over de functies en taken binnen SOPOGO en het onderscheid daarin. Aan de orde komt

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding

4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI. 1. Inleiding 4.13 Mobiliteitsbeleid bij PANTA RHEI 1. Inleiding Binnen het primair onderwijs en binnen PANTA RHEI is personele mobiliteit zeker nog geen gemeengoed. Te vaak gaat het woord mobiliteit gepaard met negatieve

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1 18. BEOORDELINGSBELEID DATUM 20.05.2010 VERSIE 1 Inleiding Conform het beleidsplan competentiemanagement, is in het schooljaar 2009-2010 uitgewerkt hoe we het functioneren van alle medewerkers willen beoordelen.

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Iedere medewerker telt! Integraal Personeelsbeleid

Iedere medewerker telt! Integraal Personeelsbeleid Iedere medewerker telt! Integraal Personeelsbeleid 2011-2015 Inhoud Voorwoord 1. Missie en visie strategisch beleidsplan Ieder kind telt 2. Onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid

Nadere informatie

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar 2016 1 instroo uitstroo Inleiding

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur d.d.: Vastgesteld door het DTO d.d.: 14 juni 2010 Vastgesteld door de GMR d.d.: Geschreven door: projectgroep functiemix: Rita Gerritse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Het bekwaamheidsdossier:

Het bekwaamheidsdossier: Het bekwaamheidsdossier: werken aan de kwaliteit van medewerkers Stichting Lek en IJssel School ontwikkeling Ontwikkel assesment Competentie ontwikkeling Feed back POP bekwaamheidseisen Bekwaamheids dossier

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0078 Inhoud Inleiding Inzet scholingsbudget Integraal Personeelsbeleid Scholingsplan Vergoeding Meer informatie Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

De Wet BIO gaat digitaal:

De Wet BIO gaat digitaal: De Wet BIO gaat digitaal: de implementatie Jos Herkelman trainer - consultant Praktisch aan de gang ZORG: certificering voor de Wet BIG: Studieroutes (theorie en leerobjecten) Toetsen MBO: Competentie

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 2 Nog beter worden in je vak? Nieuwe inspiratie opdoen? Docenten GVO en HVO staan erom bekend dat ze gemotiveerd zijn voor hun werk en graag bij willen blijven

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

2. PERSONEELSBEOORDELING

2. PERSONEELSBEOORDELING 2. PERSONEELSBEOORDELING Met personeelsbeoordeling geef je als leidinggevende een oordeel over het functioneren van de medewerker. Een beoordeling kan beheersgericht en/of ontwikkelingsgericht zijn. Dit

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Hoe kunt u een loopbaan lang met plezier werken? Wilt u een stimulans om in beweging te blijven of weer te komen?

Hoe kunt u een loopbaan lang met plezier werken? Wilt u een stimulans om in beweging te blijven of weer te komen? grip op uw carrière Heeft u plezier in uw werk en wilt u dit houden? Hoe kunt u een loopbaan lang met plezier werken? Wilt u een stimulans om in beweging te blijven of weer te komen? Wilt u ontdekken welk

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE BEVOEGD GEGEVEN LESSEN

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE BEVOEGD GEGEVEN LESSEN ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE BEVOEGD GEGEVEN LESSEN Ichthus College VIA Plaats : Kampen BRIN-nummer : 02VB-07 Onderzoeksnummer : 290393 Datum onderzoek : 01 juni 2016

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) Inzet van de WvPO voor de CAO-PO 2006-2008 Inleiding Het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemer in het onderwijs is gericht op de totstandkoming van een

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Professioneel statuut voortgezet onderwijs. Handreiking voor besturen en schoolleiders

Professioneel statuut voortgezet onderwijs. Handreiking voor besturen en schoolleiders Professioneel statuut voortgezet onderwijs VO-raad, november 2017 Een opdracht aan schoolleiders en besturen Bouwstenen voor In de Wet Beroep leraar en lerarenregister (Wet BLL) is vastgelegd dat scholen

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer... Scholingsbeleid 1. Inleiding...3 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...4 4. Doelstellingen van het scholingsbeleid...4

Nadere informatie

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om.

Pluspunt Een professioneel voorbeeld zijn voor leerlingen en in gesprek blijven over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Reflectie op de deeltaken; start bekwaam INTERPERSOONLIJK COMPETENT Je zorgt ervoor dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat is. Je geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie