Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking"

Transcriptie

1 Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de grafische sector (PC 130) Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door: Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming; En de sociale partners van de grafische sector met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer René Van Den Berghe, Febelgra Vlaanderen; De heer Armin Van Der Linden, Febelgra Brussels Hoofdstedelijk gewest; De heer Karel Mertens, Vlaamse Dagbladpers; en als vertegenwoordigers voor de werknemers: De heer Patrick Vandenberghe, ACV Bouw en Industrie; Mevrouw Gerd Callebaut, ABVV Algemene Centrale Addendum bij het protocol van samenwerking grafische sector 1

2 Wordt overeengekomen wat volgt: De Vlaamse Regering en de sociale partners van de grafische sector verbinden zich tot: 1. Verbintenissen van de sector 1. De sector zal haar opleidingsaanbod de komende periode- in termen van bereikte werknemers en/of opleidingsbudget verhogen. - GRAFOC zal het budget voor de 35/50% tegemoetkomingen door GRAFOC aan bedrijven die opleidingen inrichten voor hun PC 130 medewerkers, met 50% verhogen gedurende de looptijd van het addendum. - GRAFOC gaat in samenwerking met zijn diverse partners en alle betrokkenen; werkgevers en werknemers, extra sensibiliseren rond opleidingen, zowel wat vaktechnische als wat softskills betreft. - GRAFOC zal gerichte acties ondernemen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid. - GRAFOC zal de tegemoetkoming voor jobgerelateerde opleidingen op eigen initiatief van de PC 130 werknemer verhogen. 2. De sector zal haar opleidingsaanbod de komende periode- in termen van bereikte risico werknemers verhogen - GRAFOC gaat in samenwerking met zijn diverse partners en alle betrokkenen; werkgevers en werknemers, extra sensibiliseren rond opleidingen, zowel wat vaktechnische als wat softskills betreft, met accent op 45+ en arbeidsgehandicapten. - GRAFOC zal de tegemoetkoming voor jobgerelateerde opleidingen op eigen initiatief van de PC 130 werknemer verhogen. 3. De sector speelt in op het herstel van het vertrouwen en ontwikkelt een aantal acties inzake herstructureringen. a. De sector zal bij herstructurering haar opleidingsaanbod gratis openstellen voor alle getroffen werknemers. - GRAFOC zal via diverse kanalen (waaronder Sociale Secretariaten, Tewerkstellingscellen, vakbonden en werkgeversfederaties) de getroffen werknemers informeren en adviseren in opleidingsmogelijkheden op maat van de werknemer. - GRAFOC overlegt met VDAB of getroffen werknemers opleidingen kunnen volgen bij leveranciers, Syntra, of andere opleidingsverstrekkers binnen de grafische sector. b. De sector gaat naar aanleiding van de herstructureringsgolf- na op welke wijze haar opleidingsaanbod en/of capaciteit moet aangepast worden aan de veranderende omstandigheden (in functie van een snelle herplaatsing van de getroffen werknemers). Ze past haar opleidingsaanbod aan en-of ondersteunt intersectorale acties (en maakt daartoe de nodige afspraken). - GRAFOC overlegt intersectoraal, waaronder met FETRA, sectorfonds voor arbeiders (PC136) en bedienden (PC222) binnen de papier- en kartonverwerkende bedrijven, om een specifiek opleidingsaanbod op te maken. - GRAFOC ondersteunt inhoudelijk en financieel specifieke intersectorale sensibiliserings- en opleidingsacties, waaronder met FETRA, sectorfonds voor arbeiders (PC136) en bedienden (PC222) binnen de papier- en kartonverwerkende bedrijven. Addendum bij het protocol van samenwerking grafische sector 2

3 - GRAFOC zal haar opleidingsaanbod, zoals opgenomen in de jaarlijkse GRAFOC Navormingsbrochure, afstemmen op de reële noden van de arbeidsmarkt en desgewenst bijsturen. c. De sector zal voor al de getroffen werknemers uit een herstructurering een opleidings/competentie -bilan opmaken. Om het behoud en de groei van de competenties van grafische werknemers binnen de grafische sector te waarborgen, zal GRAFOC volgende stappen ondernemen: - Getroffen werknemers uit een herstructurering zullen individueel of in groepjes worden begeleid bij het opstellen van hun persoonlijke ontwikkelings- en opleidingsplan op basis van hun competenties en professionele toekomstvisie. (Dit in het kader van een verkort of volledig outplacementaanbod (cfr. punt 3.d.)). - Een gratis KMO-gerichte opleiding Praktisch Competentiemanagement zal worden ingelegd in diverse Vlaamse provincies voor enerzijds werkgevers en personeelsverantwoordelijken en anderzijds voor vakbondsafgevaardigden en werknemers uit de grafische sector. Doel van deze interactieve trainingen, is PC 130 bedrijven wegwijs te maken in het optimaal beheren, behouden en ontwikkelen van de competenties van hun behouden en/of getroffen medewerkers en te garanderen dat ook die werknemers zelf deel kunnen nemen aan de denkoefening om aan hun eigen loopbaan gestalte te geven. Bij succes zullen deze opleidingen herhaald worden of op meerdere locaties worden ingericht. - Bedrijven zullen individueel worden begeleid bij het opmaken van collectieve en individuele (functionele) ontwikkelings- en opleidingsplannen voor hun medewerkers. - Werknemers zullen worden uitgenodigd op een interactieve informatiedag met workshops, in diverse regio s, waarin zij oa. wegwijs zullen gemaakt worden in het competentiedenken en hoe zij voor zichzelf een persoonlijk ontwikkelings- en opleidingsplan kunnen opstellen. Daarnaast worden werknemers gedurende deze dag vertrouwd gemaakt met het uitgebreide opleidingsaanbod van GRAFOC (zoals in de GRAFOC Navormingsbrochure opgenomen) teneinde ook zelfstandige initiatieven tot bijscholing en opleiding aan te moedigen. d. De sector onderschrijft de kwaliteitscriteria inzake outplacement die gebruikt worden in de regionale toetsingscriteria en stimuleert de bedrijven om deze te hanteren. Om het optimaal opvangen van getroffen grafische werknemers te garanderen zijn volgende stappen gedaan en nog gepland: - Het screenen van outplacementbureaus in Vlaanderen op basis van een tiental kwalitatieve, praktische en inhoudelijke (soms sectorspecifieke) criteria. - Het uitwerken van concrete samenwerkingsovereenkomsten met 2 geprivilegieerde partners in Vlaanderen omtrent outplacement. Communiceren van het outplacementaanbod aan de sector, de vakbonden en de sociale secretariaten. Tussenkomst door GRAFOC in de outplacementkost voor de werkgever voor ontslagen werknemers 45+. o 1 ste fase: 50% o 2 de fase: 25% o 3 de fase: 10% - Het doortrekken en gratis openstellen van het outplacementaanbod voor ontslagen arbeidsgehandicapten en tussenkomst hiervoor voorzien vanuit GRAFOC zodat ook arbeidsgehandicapten kunnen instappen in een volledig outplacementtraject. - Het opvangen van andere ontslagen PC 130 werknemers, die niet behoren tot bovenstaande kansengroepen, in een verkort gratis outplacementtraject (al dan niet gekoppeld aan andere training) in samenwerking met de 2 partners met aandacht voor: - Psychologische impact van ontslag Addendum bij het protocol van samenwerking grafische sector 3

4 - Persoonlijk ontwikkelingsplan (competentiebilan) en opstellen individueel competentieportfolio - Opleidingsaanbod binnen de grafische tussenkomst GRAFOC - Een goed cv opstellen - Een sollicitatiebrief schrijven - Een goed sollicitatiegesprek voeren - Vacatures binnen de grafische sector + kanalen om jobs te vinden 4. GRAFOC onderstreept het belang van de competenties die grafische werknemers tijdens hun loopbaan en door ervaring hebben verworven en zal ondersteuning bieden in het in kaart brengen van de loopbaancompetenties van haar werknemers, gekoppeld aan de opmaak van individuele opleidings- en ontwikkelingsplannen in samenwerking met externe partners. 5. GRAFOC zal werknemers steunen in hun zoektocht naar hun persoonlijke loopbaandoel binnen de grafische sector door middel van het stimuleren en het aanbieden van loopbaanbegeleiding. Zowel werkgevers die hun werknemers in een loopbaanbegeleidingstraject introduceren, als werknemers die op eigen initiatief loopbaanbegeleiding aanvragen, zullen kunnen rekenen op gericht advies en financiële tegemoetkoming van GRAFOC. 6. GRAFOC organiseert in samenwerking met diverse opleidingspartners opleidingsprojecten waar naast een technische opleiding ruime aandacht wordt besteed aan het verhogen van basiscompetenties. Deze opleidingen worden eveneens opengesteld voor arbeiders van PC 136. Doel is de werknemers weerbaarder te maken op een arbeidsmarkt in crisis. 7. De sector zet initiatieven op gericht op het ondersteunen van tijdelijke werklozen, en dit op initiatief van de werknemer en/of de werkgever (binnen het kader van het sociaal overleg) - GRAFOC bekijkt met zijn partners of er extra mogelijkheden zijn naar opleidingen op maat van de getroffen werknemers. - GRAFOC sensibiliseert zowel werknemers als werkgevers wat de opleidingsmogelijkheden zijn gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid. - GRAFOC organiseert in samenwerking met diverse opleidingspartners opleidingsprojecten waar naast een technische opleiding ruime aandacht wordt besteed aan het verhogen van basiscompetenties. Deze opleidingen worden eveneens opengesteld voor arbeiders van PC 136 en kunnen voor wat betreft de PC 130 bedrijven in samenspraak met de werknemers en vakbonden doorgaan in een periode van tijdelijk werkloosheid. Addendum bij het protocol van samenwerking grafische sector 4

5 2. Verbintenissen van de overheid 8. Op basis van deze overeenkomst verleent de Vlaamse regering een werkingssubsidie ten bedrage van EUR ,00 aan vzw GRAFOC, (Belliardstraat 20 (bus 16), 1040 Brussel; bankrekeningnummer: ) voor het financieren van investeringen die rechtstreeks gericht zijn op de persoonlijke competentieontwikkeling van de werknemer en de werkzoekende, met uitsluiting van de ontwikkeling van tools en instrumenten. 3. Opvolgings en uitvoeringsmodaliteiten 9. De sectorale sociale partners verbinden zich ertoe een opvolgingsrapport, opgemaakt volgens een door het Departement Werk en Sociale Economie voorzien model, over te maken aan het departement. Dit rapport bevat volgende informatiegegevens: 1) een gedetailleerd overzicht van de kostenstaat, 2) een duiding bij de investeringen in competentieontwikkeling (aantal opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments, inhoudelijke omschrijving van de opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments, aantal deelnemers bij de opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments) en 3) duiding bij de aangegane verbintenissen. Dit rapport dient uiterlijk binnen de maand na afloop van de uitvoeringsperiode bezorgd te worden aan het Departement Werk en Sociale Economie. 10. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen. 11. Indien de in dit addendum opgenomen doelstellingen, zonder verantwoorde motivatie, niet behaald worden kan de Vlaamse regering overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidies. 12. Dit addendum heeft een looptijd van 01/04/2009 tot en met 31/07/2010. Addendum bij het protocol van samenwerking grafische sector 5

6 Opgemaakt in drie exemplaren te Brussel, Namens de Vlaamse Regering: De heer Frank VANDENBROUCKE, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 6

7 Namens de sociale partners van de sector: met als vertegenwoordigers voor de werkgevers; De heer René VAN DEN BERGHE, Febelgra Vlaanderen; De heer Armin VAN DER LINDEN, Febelgra Brussels Hoofdstedelijk gewest; Karel MERTENS, Vlaamse Dagbladpers 7

8 en als vertegenwoordigers voor de werknemers; Patrick VANDENBERGHE, ACV Bouw en Industrie; Gerd CALLEBAUT, ABVV Algemene Centrale 8

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i.

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i. FEDERALE OVERHEIDSDIENT ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies is... Financiering p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies p Om uw organisatie duurzaam te versterken. p Voor een goed evenwicht

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie