VESOC_WG_ _addendasectorconvenants_090

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VESOC_WG_20101221_addendasectorconvenants_090"

Transcriptie

1 VESOC_WG_ _addendasectorconvenants_090 Vlaamse Regering Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Phoenixgebouw, 11e verdieping Koning Albert II-laan 19, 1210 BRUSSEL Tel Fax Nota aan de VESOC-werkgroep Betreft: Addenda bij de sectorconvenants Situering De addenda bij de sectorconvenants werden, naar aanleiding van de crisis en de daarmee gepaard gaande achteruitgang van de economische conjunctuur in het leven geroepen om sectoren (en bedrijven) te stimuleren om te blijven investeren in opleidings- en competentiebeleid. In tijden van crisis is dit immers van essentieel belang want competentieontwikkeling maakt werknemers weerbaarder in tijden van transities en maakt en houdt bedrijven concurrentieel. In het kader van het impulsplan van de Vlaamse Regering 'herstel het vertrouwen' werden daarom 10 miljoen euro vrijgemaakt om sectorale sociale partners te ondersteunen. Sectoren dienden met deze middelen hun opleidings- en vormingsbeleid te handhaven of te versterken en moestens minstens één engagement opnemen dat een antwoord biedt op de huidige herstructureringsgolf (vb. het gratis openstellen van het opleidingsaanbod voor getroffen werknemers, sectorale ondersteuning bij de opmaak van een competentiebilan van getroffen werknemers, ). Via de addenda dienden de sectoren hun opleidingsaanbod in termen van bereikte werknemers en/of opleidingsbudget te handhaven of te verhogen, hun opleidingsaanbod in termen van bereikte

2 risicowerknemers (kansengroepen) te handhaven of te verhogen en dienden de sectoren in te spelen op het herstel van het vertrouwen door een aantal acties (en/of beleid) inzake herstructureringen te ontwikkelen (vb. opleidingsaanbod openstellen voor getroffen werknemers, kwaliteitscriteria van outplacement onderschrijven, competentiebilan opmaken voor getroffen werknemers, ) Daarnaast werden sectoren via de richtlijnen van de addenda ook gestimuleerd om los van de context van herstructureringen acties op te zetten voor werknemers en instromende werknemers (vb. ondersteuning van opleidings- of competentieplannen, initiatieven mbt verhogen van basiscompetenties, ) De Vlaamse Regering heeft met 26 sectoren een addendum bij het sectorconvenant afgesloten voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 juli Evaluatie van de 26 addenda bij de sectorconvenants De 26 sectoren met een addendum bij hun sectorconvenant hebben acties opgezet om hun opleidingsaanbod in termen van bereik van werknemers en/of hun opleidingsbudget te handhaven of te verhogen. Hiermee wensten ze ook het bereik van kansengroepen te handhaven of te verhogen en trachtten ze in te spelen op het herstel van het vertrouwen door acties en/of beleid te ontwikkelen inzake herstructureringen en dit vooral door het gratis openstellen van hun opleidingsaanbod voor alle getroffen werknemers. De resultaten van de addendumacties hingen in grote mate af van de conjunctuurgevoeligheid van de sector, duur van de gevolgen van de crisis, ritme van herstel, Bovendien kon de ene actie al op meer bijval rekenen dan de andere. De addenda hebben in heel wat sectoren gezorgd voor een toename in de opleidingsdeelname doordat sectoren met deze extra middelen de financiële tussenkomst in de opleidingskost konden verhogen of de financiële tussenkomst konden uitbreiden naar een bredere doelgroep (vb. uitzendkrachten, werkzoekenden, zelfstandigen, ). De addenda hebben echter nooit helemaal los gestaan van de core business en de convenantswerking van de sectoren maar hebben wel een extra impuls kunnen geven aan de opleidingsdeelname. We constateren tegelijkertijd dat de sectoren moeilijkheden ondervonden om de specifieke crisismaatregelen ingang te doen vinden waardoor het addendum niet geslaagd is in de doelstelling om een antwoord te bieden op de herstructureringsgolf als gevolg van de crisis. Het bereik van werknemers in tijdelijke werkloosheid en van recent getroffen werknemers via de addendumacties is bedroevend. Eerstdaags start er een VIONA-onderzoek op dat dieper zal ingaan op

3 Competentieversterking tijdens periodes van inactiviteit : een analyse van oorzaken van succes of falen en voorstellen ter remediëring. Toch werden een aantal opvallende en interessante initiatieven genomen in het kader van de addenda: - De social profit sector zette in het addendum actief in op intersectorale instroomacties. Samen met sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis (metaal, garage en textielsector) werden acties opgezet om getroffen werknemers te informeren en te heroriënteren naar jobs binnen de social profit sectoren. In 2009 werden 4 extra opleidingen tot polyvalent verzorgende/zorgkundige opgezet in Vlaanderen voor werknemers uit sectoren die getroffen worden door de economische crisis. 89 deelnemers startten de opleiding. 40 van hen waren werkloos tengevolge van de economische crisis en in totaal beëindigden 66 cursisten de opleiding met succes beëindigd. - Voor de sector lokale besturen is het addendum een belangrijke mijlpaal gebleken. Het heeft de sociale partners ertoe aangezet om prioriteiten voorop te stellen. De acties uit het addendum hebben ook de basis gevormd voor de sectorvisie en de concretisering van de acties in het nieuwe sectorconvenant De sector organiseerde met de middelen van het addendum ondersteuningstrajecten voor ploegbazen en direct leidinggevenden, geïntegreerde opleidingstrajecten voor poetshulpen waarbij er een integratie is van beroepsgerichte competenties en sleutelcompetenties of basisvaardigheden en de sector organiseerde een opleidingstraject loopbaanoriëntering: groeikansen voor medewerker en bestuur voor personeels- en vormingsverantwoordelijken. - De sector elektriciens heeft de addendummiddelen volledig ingezet op nieuwe, creatieve acties bovenop de reguliere sector(convenants)werking. Vermits de crisis in deze sector pas op het einde van de looptijd van het addendum losbrak heeft de sector vooral een anticiperend beleid gevoerd om voorbereid te zijn op de gevolgen van de crisis. De sector heeft dus sterk ingezet op informeren en sensibiliseren via de ontwikkeling van een infomap specifiek gericht naar vakbondsafgevaardigden met info over het opleidingsaanbod, oproep elektroambassadeur, ervaringsbewijs, outplacementaanbod, nieuwsbrief voor arbeiders, IBO, gratis opleiding voor arbeiders in tijdelijke werkloosheid, centra voor basiseducatie, - In de grafische sector verlaagde men de drempel voor outplacement naar -45jarigen door te voorzien in een gratis kort outplacementtraject voor deze doelgroep.

4 - De acties in de textielsector zijn gebundeld in een globaal actieplan AVANTI (Aanvullende VormingsActies in de TextielIndustrie) dat door de sociale partners in de sector werd goedgekeurd. Voor de bekendmaking en realisatie van dit plan werden addendamiddelen ingezet. Dit plan omvatte 8 maatregelen die de drempel voor werknemersopleidingen gevoelig moest verlagen. De sector heeft vastgesteld dat een globaal actieplan (met een set van maatregelen, waaruit men kan kiezen) meer impact heeft dan bv. één of twee geïsoleerde stimulerende maatregelen. In de loop van de addendumperiode is AVANTI in de sector zowat een merknaam voor opleiding geworden die mee voor de dynamiek heeft gezorgd. - De sectoren zelf evalueren de addendummaatregel zeer positief. Voor een aantal sectoren zal de impact echter pas duidelijk worden op langere termijn. De addenda bij de sectorconvenants in 10 generieke vaststellingen Vaststelling 1: kostprijs opleidingen is grootste drempel bij werkgevers en werknemers Het grootste deel van de sectoren gebruikten de addendamiddelen om wijzigingen aan te brengen in hun premiereglement of om de financiële tussenkomst in de opleidingskost te verhogen en uit te breiden naar zogenaamde niet-bijdragers zoals uitzendkrachten, zelfstandigen, werkzoekenden en werknemers met een contract van bepaalde duur. Dit zorgde er in heel wat sectoren voor dat opleiding volledig gratis werden aangeboden. Zo zijn heel wat sectoren erin geslaagd om bestaande financiële instrumenten versterkt in te zetten om de economische crisis en de gevolgen ervan proberen het hoofd te bieden. Deze maatregelen stimuleerden het initiatiefrecht van werkgevers en werknemers om opleidingen te voorzien of te volgen. Op die manier lieten ze werknemers inzien dat ze ook zelf kunnen instaan voor de versterking van hun competenties waardoor ze sterker komen te staan op de arbeidsmarkt. Toch blijft het een algemene vaststelling dat het moeilijk blijft om individuele werknemers te overtuigen om op eigen initiatief in te tekenen op opleidingen of sectorale acties (zie ook vermelde knelpunten in punt 3.) Een heel deel sectoren besloten om deze verhoogde tussenkomsten of premies ook na het addendum te continueren al signaleren ze tegelijkertijd dat dit een hoge kostprijs (en hogere werkdruk) met zich zal meebrengen.

5 Deze aanpassingen zorgden er in heel wat sectoren voor dat de opleidingsdeelname (fors) de hoogte in ging of ondanks de crisis stabiel bleef. Dit maakt duidelijk dat de kostprijs van opleidingen één van de belangrijkste drempels is om de stap naar opleiding te zetten. In tijden van crisis is het dus des te belangrijk om deze drempels weg te werken en daartoe bleek een projectfinanciering als deze duidelijk aangewezen. De impact van het addendum op de opleidingsdeelname blijkt ook uit de terugval in opleidingsdeelname, aanvraag subsidies, aantal ingediende opleidingsplannen die sectoren nu opmerken. Naast de kostprijs worden werkgevers ook vaak afgeschrikt door de administratieve lasten bij het indienen van een opleidingsdossier bij de sector. De uitzendsector is hiertoe momenteel bezig met het ontwikkelen van een laagdrempelige online tool voor het indienen van dossiers. Door te investeren in gebruiksvriendelijke tools kan ook dit argument de kop ingedrukt worden. Dit brengt echter hoge ontwikkelkosten met zich mee en vraagt bijgevolg heel wat budget. Vaststelling 2: communicatie en promotie zijn essentieel om opleidingsdeelname te verhogen Uit de addenda bij de sectorconvenants blijkt dat heel wat sectoren de extra middelen ook gebruikten voor promotie en communicatie mbt hun (nieuwe) maatregelen, opleidingsaanbod, belang van levenslang leren, De sectoren kwamen immers tot de conclusie dat een kwalitatieve promotie en communicatie een kritische succesfactor is om de opleidingsdeelname van werknemers en zeker van werknemers in tijdelijke werkloosheid te verhogen 1. Het voorbeeld van de sector metaal arbeiders (zie boven) illustreert dit: zij zetten een gezamenlijke sensibiliseringscampagne door vakbonden, federaties, opleidingsfondsen, op met een duidelijke lijn in de communicatie via een herkenbare visual, makkelijk te onthouden slogan, website, flyers met een boodschap die aanspreekt, infosessies her en der, gratis infonummer, Voor dergelijke communicatiecampagnes zijn uiteraard (veel) middelen nodig. Sectoren geven aan dat zij zelf als organisatie en hun opleidingsaanbod niet of beperkt gekend zijn buiten de sectormuren. Het bereik van de sectorale communicatiekanalen is vaak beperkt tot de eigen werkgevers en (actieve) werknemers. Het is dan ook van belang dat sectoren hun communicatiekanalen uitbreiden naar het netwerk van werkwinkelconsulenten, bijblijfconsulenten, Een aantal sectoren signaleerden dat ze dankzij de addendamiddelen meer konden investeren in (gedrukte!) communicatie wat het bereik van de acties gevoelig verhoogde. Dit bleek (beperkt) 1 Een actieve communicatie is echter wel niet eenvoudig gezien de doelgroep van werknemers in tijdelijke werkloosheid moeilijk te bereiken is

6 mogelijk met de addendamiddelen maar de vraag stelt zich tegelijkertijd of sectoren (alleen) de verantwoordelijkheid en kostprijs voor moeten dragen voor ruimere sensibilisering. Tegelijkertijd werden sectorfondsen, dankzij het addendum, wel bekender in hun eigen sector waardoor ze ook na het addendum kunnen verder bouwen op een bredere basis. De aandacht voor vorming en opleiding heeft er een serieuze impuls door gekregen. Vaststelling 3: competentieversterking in een periode van tijdelijke (of recente) werkloosheid is geen evidentie Uit de rapportages van de sectoren bleek dat het stimuleren van competentieversterking in een periode van tijdelijke (of recente 2 ) werkloosheid geen evidentie is. De sectoren halen hiervoor diverse redenen en verklaringen aan. De werknemers in tijdelijke werkloosheid vinden moeilijk aansluiting bij een opleiding omdat er volgens een aantal sectoren te lange wachttijden zijn bij vb. VDAB of bij het sectoraal opleidingscentrum of omdat het opleidingsaanbod niet flexibel genoeg is (vb. montagesector: tijdelijke werkloze wil enkel opleiding volgen op dag van werkloosheid en dit stemde niet overeen met de geplande opleidingsdagen in het opleidingscentrum). De criteria om deel te kunnen nemen aan (sectorale) opleidingen zijn ook vaak te strikt 3. Sommige sectoren slaagden er echter wel in om hun opleidingsaanbod aan te passen aan deze specifieke doelgroep (versoepelen modaliteiten). Zo liet de sector van de internationale handel opleidingssessies ook doorgaan indien er minder dan 8 deelnemers waren. De doelgroep van tijdelijke werknemers, en bij uitbreiding recent ontslagen werknemers en bedrijven in herstructurering, zijn moeilijk in te kaart te brengen en bijgevolg moeilijk bereikbaar voor sectoren waardoor gerichte acties vaak moeilijk organiseerbaar zijn. Sectoren zijn pas op de hoogte van tijdelijke werkloosheid wanneer de aanvragen voor aanvullende werkloosheidsuitkering bij hen worden ingediend. De RVA/VDAB kan de informatie met betrekking tot werknemers in tijdelijke werkloosheid pas een paar maanden na de tewerkstelling detecteren waardoor het natuurlijk te laat is om gerichte communicatie acties te organiseren. Bovendien is deze informatie niet per sector of per werkgever beschikbaar. Werknemers in tijdelijke werkloosheid zijn niet ingeschreven als 2 Net ontslagen werknemers 3 Om meer flexibiliteit in te bouwen kan het zinvol zijn om vb. als criterium voorop te stellen dat werknemers in tijdelijke werkloosheid de opleiding dienen te starten op een moment van werkloosheid maar deze kunnen continueren als ze terug aan de slag zijn.

7 werkzoekenden en bijgevolg niet gekend door VDAB.RVA 4. RSZ-kwartaalgegevens met betrekking tot bedrijven in herstructurering zijn ook pas met enige vertraging beschikbaar voor sectoren en bovendien stellen zij tijdens bedrijfsbezoeken ook vast dat werkgevers niet altijd even graag toegeven dat ze in moeilijkheden zitten. Een enkele sector gaf ook aan dat het niet eenvoudig is om een sectoraal, open opleidingsaanbod voor werknemers in tijdelijke werkloosheid of ontslagen werknemers te organiseren. Dit is zeker het geval voor wat betreft technische opleidingen vermits hier concurrentie speelt tussen bedrijven fabrikanten, leveranciers, (vb. audiovisuele sector). Tenslotte geven de sectoren ook aan dat de eerste prioriteit bij ontslagen werknemers is om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden. Wellicht schuilt hierin wel de grootste belemmering om competentieversterking in periodes van werkloosheid te stimuleren. Werknemers zijn er ook niet mee vertrouwd om stempeldagen te benutten voor opleiding en weten vaak ook niet waar ze welke opleidingen kunnen volgen. Een algemene sensibilisering is hier dus aan de orde. Bovenvermelde knelpunten zorgen ervoor dat de sectoren moeilijkheden ondervonden om de specifieke crisismaatregelen ingang te doen vinden (vb. de vastgoedsector nam het open opleidingsaanbod voor ontslagen werknemers ook mee in de sectoraal georganiseerde outplacementbegeleiding maar ook dat bleek niet voldoende om ontslagen werknemers te overtuigen op dit aanbod in te gaan). In heel wat rapportages zien we bedroevende cijfers in het bereik van getroffen werknemers via de addendumacties. Een uitzondering op de regel is de sector metaal arbeiders. Deze sector bereikte met zijn Loop Voorop addendumactie maar liefst 2221 tijdelijke werknemers die op eigen initiatief opleiding volgden. Naast het feit dat dit één van de sectoren met de meeste tijdelijke werkloosheid was in de periode , verklaart de sector dit bereik door de intensieve sensibiliseringscampagne die werd opgezet samen met vakbonden, federaties, opleidingsfondsen,, de goede samenwerking met VDAB, Syntra Vlaanderen en andere partners en de goede omkadering die vanuit de sector voorzien werd voor de arbeiders: verzekering, financiële stimulans bij het volgen van een opleiding, criteria voor deelname zo ruim mogelijk houden, 4 De enige voorafgaandelijke beschikbare informatie bij de RVA is die op grond van kennisgeving die de werkgever verplicht is te doen wil hij om economische redenen de arbeidsovereenkomst kunnen schorsen. Deze kennisgeving zegt weinig over de effectieve tijdelijke werkloosheid van de erin meegedeelde werknemers. In het kader van de wet op de privacy moet toelating gegevens worden om de informatie vrij te geven.

8 In het kader van VIONA start er eerstdaags een onderzoek op met betrekking tot competentieversterking tijdens periodes van inactiviteit : een analyse van oorzaken van succes of falen en voorstellen ter remediëring. We volgen de resultaten van dit onderzoek nauwgezet op. Een voorstel zou vb. kunnen zijn dat sectoren in een CAO opnemen dat werkgevers die gevat worden door herstructurering verplicht worden om dit te melden aan het Fonds voor Bestaanszekerheid zodat tijdig doelgerichtere acties kunnen opgestart worden. Vaststelling 4: crisis slaat niet in elke sector op hetzelfde moment even hard toe Voor de uitzendsector, de indicator van de toestand op de arbeidsmarkt, kwamen de engagementen in het kader van het addendum eigenlijk te laat vermits de meeste collectieve ontslagen van uitzendkrachten, als gevolg van de crisis, reeds achter de rug waren. Echter in het geval van vb. de sector van de elektriciens (einde productieketen) breekt de crisis nu pas echt los waardoor het addendum voor hen iets te vroeg kwam. Dit weerhield hen echter niet om deze middelen toch zinvol in te zetten en een anticiperend beleid uit te werken. Ook de vermakelijkheidsbedrijven signaleren dat zij pas impact van de crisis zullen ondervinden als de overheid moet besparen in zijn uitgaven. Een heel deel grotere organisaties uit deze sector worden immers gesubsidieerd. Vaststelling 5: het addendum als basis voor experimenteren, leren en bijsturen Het addendum gaf sectoren de kans om dankzij een extra financieel duwtje in de rug te experimenteren met een aantal nieuwe of versterkte acties of maatregelen en er de nodige lessen en conclusies uit te trekken. Dit zorgde in sommige gevallen ook voor een structurele verankering van deze acties in het sectoraal beleid. Een aantal sectoren grepen deze kans om niet alleen via pure opleidingen maar ook via competentiemanagement werk te maken van competentieversterking van werknemers. De horecasector ondersteunt kwalitatieve opleidingsplannen die aandacht hebben voor de bedrijfsdoelstellingen en de groeimogelijkheden van de medewerkers met werkinstrumenten (vb. toolbox). Hierin heeft de sector ook uitgebreid aandacht voor de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerkers in kwestie. De sector heeft in dit ganse begeleidingsproces ook aandacht voor ontwikkelingen en trends in de sector, de concurrentiële marktomgeving, vorige ervaringen en voorkeuren van werknemers, De horecasector ontwikkelde tools met betrekking tot

9 strategisch competentiemanagement bij micro-ondernemingen (totaalpakket met instrumenten en begeleiding rond een beperkt aantal problematieken mbt HRM) die werden uitgetest in 5 horecabedrijven in de regio Gent. In opvolging hiervan wordt, in samenwerking met de Stad Antwerpen, een infosessie georganiseerd voor een 100-tal Antwerpse horecabedrijven. Op basis van de ervaringen in dit project wordt deze dienstverlening verder verfijnd en opgenomen in het dienstenpakket van de sector. Vaststelling 6: de addenda, van eenmalige stimulans naar structureel beleid in sectoren Dankzij de extra middelen via de addenda slaagden sectoren erin om hun sociale partners te overtuigen nieuwe paden te bewandelen en om oude debatten en discussies opnieuw op de agenda te plaatsen (vb. loonkostrecuperatie in verhuissector voor werknemers met een contract van bepaalde duur, ontwikkeling begeleidingstool e-learning HACCP in horecasector) De acties in de addenda blijken geen eenmalige losse flodders te zijn geweest. Heel wat sectoren continueren ook na het addendum zinvolle initiatieven. In sommige sectoren heeft het addendum er zelfs voor gezorgd dat acties (vb. verhoogde tussenkomsten of premies) verder gezet worden en zelfs vertaald worden in een CAO. De volle impact hiervan op de invulling van CAO s zal pas duidelijk zijn na de komende CAO-onderhandelingen. Bij een heel deel andere sectoren is de wil er wel om succesvolle acties te continueren maar is dit financieel voor hen niet haalbaar. Een aantal illustrerende voorbeelden: - De montagesector heeft er voor gekozen om volgende actie ook na het addendum verder te zetten: ILW-leerlingen in de opleiding rigger-monteerder en bestuurder mobiele kraan die niet aan het werk zijn kunnen een opleiding Heftruck ISOO1 (behalen VCA-erkend attest) - De verhuissector zal ook na de addendumperiode haar opleidingsaanbod openstellen voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (S-verhuizerskaart) en zal ook voor deze groep van werknemers loonkostrecuperatie voorzien (-> CAO) - De sector lokale besturen gaat ook na het addendum verder met een aantal nieuwe ondersteuningstrajecten voor ploegbazen omdat de sector wil blijven inzetten op coachende vaardigheden van haar ploegbazen. De belangrijkste tips en tricks die aan bod kwamen tijdens de ondersteuningstrajecten worden tevens gebundeld in een praktisch managementboek. Ook het concept van de geïntegreerde opleidingstrajecten voor niveau s E en D zal verder verfijnd en breder geïmplementeerd worden door de sector in

10 het kader van het sectorconvenant Om dit te realiseren is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de sociale partners en de sector van Basiseducatie in de maak. - In de horecasector werd de verhoging van de sectorale bijdrage van 0,5 % tot 0,6 % bestendigd in de CAO In de bouwsector heeft het addendum een impact gehad op de focus die gelegd wordt in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de sector en VDAB. De overeenkomst focust zich nu onder andere op uit de sector tredende werknemers die niet worden begeleid via de bestaande tewerkstellingscellen (het betreft hier meestal de ontslagen arbeiders binnen zeer kleine ondernemingen). Door, net als in het addendum, snel in te spelen op deze ontslagen, door hen te capteren en te heroriënteren naar een nieuwe job of opleiding, kan de sector een belangrijk verschil maken. - Vaststelling 7: de crisis heeft het nadenken over toekomstige trends en competentieprognoses in sectoren niet versneld. De crisis en de daarmee gepaard gaande relancemaatregel van het addendum is geen accelerator geweest in sectoren voor het nadenken over toekomstige trends en competentieprognoses. Niettegenstaande het feit dat heel wat sectoren in hun addendum het engagement opnamen om hun opleidingsaanbod aan te passen aan de veranderende omstandigheden is dit in de praktijk beperkt gebleven en hebben de meeste sectoren, zoals reeds eerder aangegeven, de middelen vooral ingezet op het extra ondersteunen van opleidingsdeelname via financiële incentives. De sector van de groene sectoren echter organiseerde een rondetafelgesprek met tuinaannemers om de toekomstige noden te bepalen voor de subsector tuinaanleg en onderhoud. Hierin werden de nieuwe maatschappelijke en milieutechnische vereisten, materiaalkennis, tendensen,. voorgesteld en kritisch besproken. Dit gesprek resulteerde in 4 nieuwe basisopleidingen en 8 nieuwe opleidingen gevorderden in het opleidingsaanbod van de sector. De overige gesignaleerde maar minder urgente onderwerpen komen verspreid over de volgende vormingsjaren systematisch aan bod. Een mooi voorbeeld van hoe een sectoraal opleidingsaanbod groeit en evolueert vanuit het veld.

11 Vaststelling 8: sectoren zijn overtuigd van het belang van investeren in competentieversterking in tijden van crisis. Een aantal sectoren slaagden er niet in om het toegekende subsidiebedrag volledig te benutten. Sommige sectoren met een beperkt toegekend subsidiebedrag waren aanvankelijk vrij voorzichtig in de terugbetaling van opleidingskosten uit schrik om hun middelen er meteen door te jagen en hun beloftes niet te kunnen nakomen. Dit zorgde ervoor dat deze sectoren finaal nog met een overschot aan middelen kwamen te zitten. Voor deze sectoren was de looptijd van het addendum dan ook te kort 5. Daartegenover staan een heel pak sectoren die door het succes van hun acties het subsidiebedrag fors overschreden en zelf ook heel veel sectorale middelen in de addendumacties pompten. Dit maakt duidelijk dat de sectoren overtuigd zijn van het belang van investeren in competentieversterking in tijden van crisis. Vaststelling 9: in tijden van crisis is er vooral vraag naar opleidingen met een directe return on investment In tijden van crisis is er vooral vraag naar opleidingen met een directe return on investment (vb. commerciële opleidingen of beroepstechnische opleidingen). Sectoren (en bedrijven) zijn minder geneigd om te investeren in algemene basisvaardigheden. Toch slaagden de montagesector en de sector van de kleding en confectie erin om de aandacht bij werknemers en werkgevers voor vb. computervaardigheden te verhogen. Vaststelling 10: de registratie van profielkenmerken van deelnemers aan opleidingen is een moeilijke aangelegenheid voor sectoren De registratie van profielkenmerken van deelnemers (leeftijd, geslacht, nationaliteit, scholingsgraad) die gevraagd werd aan sectoren in het kader van hun rapportage blijk(f)t een moeilijke aangelegenheid voor sectoren. Dit zorgt ervoor dat we geen totaalzicht hebben van of het addendum erin geslaagd is om de kansengroepen (beter) te bereiken. De registratie van profielkenmerken ligt gevoelig bij sommige sectorale sociale partners omdat ze niet willen 5 Stimulerende maatregelen hebben ook tijd nodig om ingang te vinden bij werkgevers en werknemers

12 stigmatiseren en er administratieve last bij komt kijken. Ook de problematiek van definiëring (allochtonen) blijft hierin een rol spelen. We stellen wel vast dat de extra addendamiddelen de aandacht bij werkgevers en werknemers voor opleidingen met betrekking tot basiscompetenties (vb computer) verhoogd hebben (vb. montage, kleding en confectie). Sommige sectoren dwongen de aandacht voor dergelijke opleidingen ook af door juist voor deze opleidingen de financiële tussenkomst te verhogen. Een enkele sector kwam tot de conclusie dat het organiseren van in house opleidingen de drempel voor kansengroepen kan verlagen om opleidingen te volgen. Beleidsaanbevelingen vanuit de addenda bij de sectorconvenants De addenda, en in het bijzonder de vaststellingen uit de addenda, laten toe om verdere beleidsaanbevelingen te formuleren, ook met betrekking tot de volgende generatie sectorconvenants. Een oefening die we graag verder verkennen en bekijken.

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit Drempels en kritische succesfactoren voor opleidingsdeelname tijdens tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY. Laura Jacobs, Peter De Cuyper & Katleen De Rick. Projectleiding: Peter De Cuyper

MANAGEMENT SUMMARY. Laura Jacobs, Peter De Cuyper & Katleen De Rick. Projectleiding: Peter De Cuyper MANAGEMENT SUMMARY Laura Jacobs, Peter De Cuyper & Katleen De Rick Projectleiding: Peter De Cuyper Onderzoek in opdracht van Vlaams minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid: drempels en kritische succesfactoren

Opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid: drempels en kritische succesfactoren Opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid: drempels en kritische succesfactoren Jacobs, L., De Cuyper, P. & De Rick, K. 2011. Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit. Drempels

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien.

Bedrijven krijgen op dit moment subsidies om in een opleiding voor hun werknemers te voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 17 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Opleidingen 50-plussers - Stand van zaken. Eind 2013 waren

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten

nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Klachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 559 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Klachten Indien iemand niet tevreden is over de

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: -

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument

Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument Werk naar werk transities: lessons learned Den Haag, 15 april 2013 Peter De Cuyper Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het

d) Provincie van waaruit de 50-plusser komt 3. Hoeveel van de in begeleiding zijnde 50-plussers stopten voortijdig met het SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 22 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkzoekende 50-plussers - Doorstroming 50-plussers

Nadere informatie

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 422 van EMMILY TALPE datum: 10 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden VDABproject WestVlaanderen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Inleiding Het jaar 2015 stond voor veel werknemers in het teken van de splitsing van Philips. Halverwege het jaar 2015 kregen de werknemers te horen of ze

Nadere informatie

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten Werkzoekenden

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. WIE ZIJN WE? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. Kunnen wij u helpen? Jazeker! Wij ondersteunen de opleiding van uw (kandidaat-)uitzendkrachten. Onze opleidingen versterken hun competenties

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC )

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC 149.01) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie