Secr.: Utrechtseweg 300 ARN.HE:i)~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secr.: Utrechtseweg 300 ARN.HE:i)~"

Transcriptie

1 K ~ D EDE L I N GEN van het COkIT:: R~GION':"\.LE. FRIES~ REUNIE Secr.: Utrechtseweg 300 ARN.HE:i)~

2 --1- "iaarde Vri ~nd",n, dec.1973 N(0)g voordat de olieboycot bekend,/:.:rd, besloot het Comi t é U dit extra bericht te zenden om U reeds vroebtijdi~ in ke~n~~ tp ~tellen van ons besluit om ook in 1974 weer een ~eu~ie in Heeg te organis~ren. In hat licht van de drasti3ch gswijzigj~ omstandigh=d~n zal hst misschian nodig zijn in het kam~nde voorjaar opni~uw te b~zidn, of deze beslissing gehandhadfd kan blijven. 'I'<rw ijl wij dit schri j v en h-'?-:;ft de r3g"'ring ons zojuist bij mond~ van da minister-pr~sid~nt duid8lijk gqma2kt, dat de en "rgi9crisis nist van voorbijgaands aard zal zijn. De conssqu9nti~s voor de recr~ati8 in hst algim~-n ~n voor de watersport in h~t bijzonder zijn nog ni t te overzisn; ze kunnen vrij ingrijpend blijken te zijn. Aangezien wij als zeilers (in hoofdzaak!) de windkracht voor onz~ voortstuwing gebruik~n, zullpn wij in mindar p mate afhankelijk zijn van dg olle ech aar-st e dan bec'8f.:milarsvan andere takk -n van wa tar-sport, Wij kunn sn daarom onw'twijf'ld optimistisch blijv!n ov~r d! t0~komst van onze gelisfde s)ort, al zullen wij m i sschi en 'Nat in onze b=we g.ing svr-á j h ei.db= per-k't word :,nen cns we er V-Ia t me,"."rmoet.n t oelcggm op de b8v"."jfening van (dl_l,rmo t or-gebr-uá k ) in onbruik g'~raakt8 schippcjrskundigheden. Zoals gezegd, wij blijven optimistisch. Als ~et volgende zomer voor scmmigen moeilijker mocht blijken te zijn cm Heeg te bereiken, dan is dit misschien juist eeri sportieve uitdaging om het avontuur toc~ te Dagen. 1. Datum 6e Reunie. Na ampele overwegingen is besloten de v0lgende reunie toch weer te doen plaats vinden gedurende het eerste weekeinde van augustus. Rij hebben uitgebreid de mogelijkheden om een an~ere periode te kiezen onderzocht. Daarbij zijn ook schriftolijk entvangen suggesties overwegen. Uij menen echter dat de redonen om de traditionele datum te handhaven, neg doorslaggevend zij:r Verslag 5e Regionale Friese Reunie ~ij zijn verheugd U hierbij een verslag van de vorige reunie te kunnen aanbieden. Dit verslag is voor hen, die onze reunie nooit eerder bezochten, misschien aanleiding om te besluiten in 1974 van de partij te zijn~ tlop de gebruikelijke wijze komen gedurende de vrijdag vele van de deelnemers met hun schepen aan de wal van het 11 eiland" rond- OL de Jeugdherberg, waar voor de verschillende scheepstypen door de goede zorgen van Heit Piersma en zijn hulpen de

3 -~oevergedeelten gereserveerd zijn - tjotters en friese jachten langs de oo s twa l, ka ju i t schouwc a aan de"do::jrvaart naar het me c: de bcs:'3rs aan de, door de heer.j>m Lo o plk -, cnvo I'pr ez en scrüpy),'- van de J2.chtha-v-tYl - vrij:3g':jaa:~.> rr;i:~.18tls~::;8ig\jt3 van de ggnc::::-;' havr.n, do g-:::::... te0pg,'1' schouw sn Do D (;;.' 'ljuite:::1".\2l Vé,~l de c::e:-,1e:8l"'.'cé haven benr.o r.icn de Jel'z:L'n'rsrt,. Al tij ct a:::"l"';~'":c,i::se s e c r eta r i s Vel [;,8 El!:-- t en d..: 1 0 Cl::Cl.!'in bi j z,e st,-:':;1 '1 door het c orai t.é l i.d Oud - cntv,ë:l~~t do r cun i SJo-:,1 achter E>:m 3.SI "" strc~icf tafeltje, tactisch cp[sstelrl ter~ijd8 v~n een le~ke dakgoot) ZO~3.t d3 aankomende ga=ten zoveel ~ogelijk het w2.t~r in de nek loopt, de pa~igron droog te houdgn. ~r zijn nu~~3r' prog:::-ael!tiai s en vuurwerk 'vit te r-e i ken en é';eld in te n err en, er zijn vr-agen CV8r nog niet gevend en mede-deelnemers, er is vc r.. ngcn cm schepen G8~etsn te krijgen,' waarbij een rcl~:::..at vc~ be3anni~g naar b~~a~ni~~ ve:::-huift om t6ch ten slctte uesr te 'vlordnn inc;eleverd zoy!.der te water te zjjn geraakt, 2o~~icc!TI8otrecultaten leveren bij latère studie wel eeus r2.~ds e Ls cp wann ec r men tr ~.Ght zich van het s c h ip bij de (pg;e[;wrc"l ~utgn G3~ vc~r~lgll~ng te ffieksd, C{lG:n~-_::; d : l~ alles h e e f t L_ot r":?;7,.)ndt~c:l '~'8?1=;'1 d'~ avond 7;j.;n. ~r!.-~~ S::.l ZijOl d-::, nç0::;,~'n ::2~;c:::'i~,.ic ( "k.m t c c-." l::::l.l di ch t tot ei") de 00~.tS'~'_~, D:.::-'0:'"1,).-.:~-:~.r _:-GC"?!l :3'r;zej l_~z C"'.l.t~... ~~~,ljl.l ~~1 'J G ê~(i:(,p::~ll,:_:":, r'..i~_l..~. :1(., t c.rj~~: ~--\"or~ n J~V:O(\'l' l~:i.~"h!_~2 G ~gt O\TST' :::) ~;I. :..~~fgelo~-'e:l..~:;:.rc.", f-~" va rcr tc"c::"';::; erl.d8 J -.:;J_~~.c_-.:-r--; -..r3.~~i't ès ~_r2:'~'j~.!.\_ti.:;c}:c j::s-~..;ll~:,~ van hs'j C~!,.i. t& Y_'C:" 1-, 'L:: C:C"::'~' "~G,:.J.,-::~~-:-c~, cl')c:é voo~'a.l ir.,:,,': k::-it;,' t:n l1i211'~~'8 j l,;s:';:-_ t\~ k ornrn,.,'~~::'3l i!~n v:. ~'1 (\ p;: c.-,_"::_ci;~ gen ov e r ë Clt'Ll:-!:, t~_(_'u;',) ~~n v s r ban cl il1t:; L, 1_' C 't".i.u 'J-' -.,l"~y1"''''' 1,.,,~.~ (,.,t "ro't ~ rr '[ '7';'-,"~ '~,'r,, v~c_c.. cj.~s Cc, "".,..,.:J '1" "., """ '..L Lc.: Cv."l,C,,-,a.. ~",Gl.l "v..' _uv..l (l':'>'lc8, "~r,,,~...,,') f'él CV':;;:é' veli.()!;~,l"co~::djging in re:; comxié van cl;:. VC'13l~L:';11E';'J K"l"'Q~'"'""...lo (0"'1',I O"00~.,...",,"'",".L _, ".. k-r-'-c _. nc.1(... do-' r 'or.,..""rl) --'_...,'-'- II J'lr+ ~ v,'cc '- 1 1 '""l.lj _,~ '0+ v \.' on tvi;;' e L _..) ::9 d sn v>» è 8.i.n 0.f,~~'":;1J ~~::',1 2 :',rs:. è_c> Oj~ 11et c onri t d f;, e~c 2{; _~1 è',--3 ~,,"1G y,::,~'1 ;:::"~t:".], \i82r~i tt cr v an ~1)'.J~).\:E_~d~81 t r- Gle j de.-g voo r-t.ae n, é:.j s blj,>v ';. l.;"; ~1::;.C:'.L'~s:oi"1G2..'~ S ';'1 ti~.è,c: 12 l::::ij admi r-aa Lz ei Lcn gs;'-'(:."c.- r wi c l;-:-ij"~~.j:.r~ á:'~10 f,-~1iïl;e=:',~'\~.11 d e w.i nn en d o eska'i~r~) 8;:~~ C0T l_' ~ ~,l_ '\7:_rcL_.~ l:it ;~~:L>~.j~~~~) ;:~<:~Y'c:p rg 1: : ~.L<}_ --.~ d~ G; >.~: ('-L:~~.CC'.. '..~-::;.J.~:".;~ ~.(,I'-<: :1,~r1::~~,l3~,~,l ")_)l;.~~,~' ) (1('7-3,~,Vi~7<3 j,}1' vc.i d b2wij 3 Vé,'-:l11".n kur.n cn, "riesg j ac.r t.cn i"1 Fxi c c Lan a.- ":'1('8 hat b'.gon", 'lij z: (;;1 1:0., ks~d~) kon ~i.ch 1.ij f2 V(0~zj.~t~r verv08g~n c~de b0~i~i:c~de 0\' er i.g e ka p' ' ei Y1; ',::.1 (;:.." 1 l,,:'c :x)z,it kr-mr.n v:..0, t<"ü t:,., i'~é1 Gt.'7Ie SD,:!.:;.{1;:,:pT'&é..l:ve rt con t do vo c r z it t er- een gl()ü'l~ c.:.,::-~~lt":.,l T.i')O::"è tjia.: 8, \, _:-~b.~ '.l: ~1~r e en &3.!1:~2..1 -Y:"21:. de e e r s t e T'.::..u{")_ic: -v <-.~.l

4 -jdia's in ontvangst te nemen. Als hoofdschotel wcr-d t de film "Van klik tot kluiver" vertoond, die, hoewel langzamerhand D1 vertoning o~ ieder ronden platbodem evenement, toch steeds een plezierig kijkspel geeft voor alle liefhebbers van de klassieke schepen. Je weerberichten doen niets goeds vermoeden voor de beide kcmende dagen en men gaat op een gepaste tijd met gemengde gevoelens ter kooi, na een gesla&gde avond, maar reeds in gedachten met de vingers gesloten om de schoten en het -. hoosvat. De zaterlae;:worgenbrengt zw-w.i n d, kracht 4 á 'i, die echter in d'3 loop van de morgen al wat gaat liggen en in de middag afvlakt tot een lopend koeltje. "s Eorgens is er in het Dorpshuis de voortzetting van de drukte Vàn gisteren, waar als altijd laatkomers nog van papieren, nummers en inlichtingen voorzien willen ~orden, en verlate inschrijvers worden geholperi. De verdere ochtend is er voor iedereen de gelegenl1eid elkaar te spreken en de schepen gereed te maken voor de wedstrijd. Om 13.3C uur blaast de hoorn van de toren Det startschct voor klasse 1 - Boeiers en grote Friese Jachten, en zo met tussengoz~n van ~ minuten de start v~n alle overi3e klassen. ::ris è9n olymp i sche ba.,n uitgezet door de.-.s.v. "Heeg", dle ~e organisatle van de vedstrijden heeft. De boeien liggen ver uiteen en met moeite moet men zich a~nvclnkelijk orienteren. Later in de middag blijkt voor le kleinere klassen bij wegvallende wind de afstand dan ook zodanig dat de baan worlt ingekort. ~iettemin zijn enkelen ~as tecen het avondmaal weer binden. In de avond zijn de ~eerguden de raunisten bijzonder goed gezlnl, als de fakkelva~rt samenvalt met de kern van een ~epressie, waarin urenlang absolute windstilte heerst om de schepen, die ~yst8rieus verliclit zijn, in hun romantische optocht onwezenlijk mooi rond te laten drijven. ~ie toen af en toe eens naar zijn rondscharrelende vleugel keek, kon w~l begrijpen, dat dit stllle weer niet van lange duur zou zijn. Dat was het dan ook nlet. De laatste avondgangers waren nog maar nauwelijks te kooi, cf de wind begon - na een definitief besluit om dat uit het z.w. te gaan doen - door te zetten en op te lopen tot 8 - waardoor vooral de opvarenden van de kajuit schouwen zich hun relatieve rust moesten verwerven door allec'llandestootkussens bij te hangen en springen aan te brengen. 20 worden de reunisten op zondag~0rgen begroet loor ~to~m-

5 -4- weer met buien. Bet ~alaver van eskadercommundanten om 10.- uur onder het beschuttende dak van tiltbeaken" begint dan ook met twijfels ~ver wat er te doen staut, tot le komst van de heer van Slooten, die in de vroege morgen de vliegb~sis LeeuwarQen reeds om raad vroeg en nu de twijfels over net weer wegneemt met het bericht, dat niet eerder dan tegen de avond verbetering te verwachten is. det eigenlijke pulaver wordt genouden, nadat de gasten, de heren Halbertsma (Admiraal) en Hartung (Jury) zich bij het gezelschap hebben gevoegd. ~et algemene stemmen wordt uiteindeli~ besloten, dat het generaal saluut zal worden afgenomen vanaf het voorjek van de Rode Leeuw met de deelnemers lcngs de wal 'n hun schepen en de Rode Leeuw met admira~lsvlag in top langg varend en wel te 1~.LO uur. ~e niet door iedereen opgemerkte stagnatie tijdens dit langsvaren ondervonden, bleek achteraf veroorzaakt te zijn geworden door een te water geraakte - nieuwe? - admiraalspet, die nat en wel weer eerst goed op het hoofd vun de Admiraal moest worden aangebracht. IJa het aldus ui tgevoe:.. de "Admiraalzeilen" volgde laat in de middag de uitreiking van Je'in de welstrijd behaal~e prijzen. De heer R. van Fetten van de tjotter li::;ueenie"zorgde met een bloemenhulde en een ~Joord van dank aan mevrouw Vermeer voor een hartelijk applaus. De reunie werd dit jaar niet alleen op de dag van het admiraal zeilen getroffen door slecnt weer; 's nachts brachten inbreker. (naderhand gepakt) een bezoek aan het.ior-pal.u i s en namen de ontvangsten van de afgelo)en dagen mee. Dit en een slecht bezoek aan de dansavond bracht het comité er toe de deelnemers op te 'Nekken hun nummer-statiegeld ta efferen voor een schade - vergoeding aan de exploitant, de heer Gzinga, en ter verwe rv i ng van een watruimere kasreserve. Dit voorstel had een ~eer positief resultaat; de collecte bij de uitgang leverde ca. fi. 300 op. In het licht van de maandagmorgen blijkt het weer nog niet veel beter en de reunisten reizen in de volgende dagen geleidelijk af. De beide prijzen voor!let admiraalzeilen blijven een jaar langer in het bezit van de laatste winnaars. De nieuwe oorkonden blijven een jaar ongebruikt.' 3.!::antaLÈeeln~mende_~chten. Het aantal j~chten, dat in de afgelopen 5 jaren neeftdeelgenomen, blijkt uit het staatje aan ommezijde. (In 1970 vond de grote reunie van het Staoboak in tomoer plaats; daarom t n -, C:'Ç' -','î rr.'l,...,.-i (...':'"1-. '" f~i-'': C. -, D r -""''Y' -; ~) t..,~"". ~L".' "~"... -.',

6 } 127..: I~ -80-7' De verdeling ever de typen was in 1973 als volgt: 12 'bos ie r s, 13 f'r i e e e vj ac.ct e.r, 23 tj ot t er s, 1'1 l:aj'üt,- en' sc.houwen, 10 grote o pcn schouwen; 14 G'.!S C:cjl0UYv'sn e; kleine s chouwen en boatsjps, Van d e z e 92 \/it0n ITl'-?81' dan de helft (49) in 'i972ook reeds a an-ve z i g, 3': cr-van V.'ilT8n er in 1971, 28 in 1969 en 30 namen er al dael aan de eerste reunie in Er blijkon vele ~rouwe klants~ te zijn. Dit s~8mt het comit~ tot voldoening. 4. Oorkonde admiranlzeilen. Zoals de deelnemers weten, zijn er 7isselprijz D beschikbaar voor de twee e aka der s, die naar h et voor de e L van een jury, bij het admiraalzeilen op de beste wijze hun manoeuvers als een eenheid uitvoeren. De~e wisselprijzen worden uitgereikt aan de esk~dercommundanten. Uit bevenstaand verslag blijkt, 'dat het comité dit jé.lar aan alle schippers van da winne~de eskaders eon persc~nlijke oorkonde had willen ui tj:'0ikc~l; \,'at door ho t afgelqs'~en van het adm.ir-aa Lz ei Lon kv'..?'!) te vpt'vélllen, I'f::t c orn i -+;ó wil de'::'" oo r-kon d e e ch t er- 00'.,- DT q"o' ')D"c'ük""'l~ '-"''''11 en a an die ~chippers, ~i; in de '-'j;~'~!-, 1968 Jc?;C'197; ~i;~ E>~;;~~,rirüwDd eskader hebben D8egevaren. Doordat G~~3 op het laatste moment nog muta~ies in de cska~8rindelinccn werden aan32-' bracht, weten ~ij niet exa~t wie alsnog veor ecn oorkon~0 in aanmerking kont, De~8nen, die hier prijs op s t e L'l cn, worden verzocht zien te Gleiden bi j het s ec r ot a r i a at, Utrechtseweg 300, Ar-nh erc, onder 0l)c;ave'T,,11 els n anrn VOD het jacht, het eskader en het' juar. ~. Onze adreslijst. v Elk -}aarkomen 8r een tiental van de verzonc~:m ui t- nodigingen on be s t e Lc.aa r- 'bi j h e t; f~gc::cetrtriéli~ r0toliro Om.1'1 staat te zijn U tlijvend te b~:i. ~ü::,;i\, is l~e-:: ncc~lz,j;<:elijk dat onze a dr-e s Li j c t wc r.i t bijcellcuden el' e ',:13CV~llcL ~Ll kan alleen met Uw medewerking. ~ij vragen d~ar~g: ~)ct~ur bij :;:;:~;::nui;i;geen ac1rc ;;ij~ie;u-' [;::;lcé:9rt, :1) L.C-c.('QS -;1. j verkoop van Uw schip llu.c.,ü 811 [i.d~.'8s V~Vl de n i s uvc eicc!l::'i":: weten, c)geef ons a d r e es cn d~or v::'.,') in aaj1l;orkins 1-J)L.le~de eigenaren, die 0:1Z(' l'.erichte''l niet ûlljk:jll te Oi'--::,v-ai1G~r e!~~E_0:11 s~gg. stj_~,':~ haak van Uw na rt geen moordkuil; ::,;c111'ij1' Oil~J.étls U LC8D J :, dat de Grganiséltie Vcrbe~3rd ka2 ~orda~ of op welks wij~c

7 v'o'" het Het.0rogralllma neg aan t r-ekkela jkc r gemaakt Ze,LC kunnen worden. COY!li té blijft o pen s t.a nn v ct:.. kri t:i_e:c Cel nieuwe ideeën. 7. Zeilwedstrijden op het Slot~:~eer. :sen-;:;:;eekna-cn;;ereuni~-n-:-l,;'-cp-z.aterdac, 11 augu str s 19 (3 organis_eerde de ~-I.S.V. "S,leat" e cn z.oi Iwe ds t r i j d voor rende jachten en schouwen cp hlt Slotermoer, ter ~elege~heid v~n ha~r 40-jarig dubileum. Mede dank zij het prachtige weer was dit een grcot succeg. ~r waren ean veertigtal insch~ijvingen. Het bestuur van de ~.S.V. "Sleat" heeft ons Jaten we.ten, dat zij wil proberen deze we det ri', tot een t:rq3.di tie te laten wc rden en heeft daar-om b eslo t e.t in 1974 op dezelfde dag (nu 10-augustus) deze wedstrijd weel' te zullen uitschrijven. Ge~racht zal wrrden de 0nvolkomenheden var eerste keer te vermijden. 8..~~..nst~llin~n he~c')mi.!f.!. Het comitf is uitgebreid met de eigenaar van een kajuitschouw, t.w. de heei B. va6 Klinken te Gcingarijp. Wij vonden dat we te overwegend "rond" waren. hiermee is tevens een ver-- jonging begonnen. 9. V,qn do vv~rvee..!. Op ens verzoek verschaften de werven in Friesland enige informatie over nieuwbouw resp. restauratie in de jaren 1972 en Het blijkt dat bij de fao van der keulen in Sneek het accent lag cp de ni~uwbouw van schouw~n, w.o. een groot aantal kajuit scnauwen, merendeels 7,~ mtr. lan~, en veel open schouwen van 6 en 6,75 mtr. Restauratie in de zin van herbouv vond er niet plaats, wel veel r-eparat i e zoals ver-ni euw i ng van gangen' en in-- houten. ije\ierf P.?Piersma in heeg had in 1972/73 veel restaura~iowerk aan c.a. ronde friese schapen, en zonder com~leet te llen zijn c~ iemand te kort. te willen d0en, mogen we wol e~n paar namen noemen zoals de "l."ldeliefde" en de "Joris", twe c jachten, die regelmatig in Heijg.te zien zijn. Scheepsbcuwer B. de Jong te Heeg kjn, genietend van zijn pensi con, het beuwen toch nog niet laten en hij heeft nu ecn m: :-;} -:- grote tjotter in aanbcuw, die hij komend voorjaar geregd hoop~ te hebben. In 1972 leverdo hij de tjotter "Vrouwe Dotje ll af, en besloot daarmee, sa leek het, de reeks van kunstzinnige scheppi.ngen, Haar do rust duurde niet zo lang, want - het blo s" kruipt waar hc~ niet gaan kan. De fa, Brandsrna in R2hel, bekend vooral door de bouw van OpG~

8 -7- en kajuil,schouuen, die ook in 1972/73 regelmatig werden afgeleverd, heeft thans een fries jacht van ~ mtr. op stapel staan. De firma werkt er ~ard aan cm het 6.hip tijdig gereed te hebben voor expositie op de Recreana in maart a.s. In Terzool vindt U de werf van de Leer Eruinsma. Deze werf is niet gespecialiseerd in ronde- en platbodems, maar de eigenaar is er Yl61 8'3ngroot liefhebber van en bouwt dus zo nu en dan eens iets in rond, Zo werd niet zo lang geleden een v:yldsjittertje afgeleverd, en nu heeft hij een tjotter van 4.70 mtr. onderhanden. Overigens kunnen wij U nog melden,_ dat het friese jacht "De Prisia", eertijds in het bezit van de fam. Buisman in Zwart slui s, een nieuwe eigenaar gevonden heeft in de heer Klazinga te Boskoop~ die tijd noch moeite spaart o~ het schip in oude luister te herstellen. Bravo! Deze informdtie is-natuurlljk niet com)leet en ongetwijfeld zullen hier ~ndaar nog wel friese ronde- err platbodemschepen in aanbouw ef restauratie zijn. Het secretariaat houdt zich voor inlichtingen hierover gaarne aanbevolen. Het comite me~nde er goed aan te doen Ldeze mededelingen in iets uitgebreide, zij het eenvoudige vorm toe te zenden. Over een maand of 6 volgt de officiäle uitnodiging voor de reunie te Heeg. K.J. van Douwen B. van Klinken H.~. Oud P. Piersma H.G. van Slooten J. Vermeer

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Wonen in het hart van de Valuwe Als oudste uitbreidingsk van Cuijk kenmerkt de

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

ORGANISATIE VEERE. Draaiboek - dagindeling. 31 mei 1 en 2 juni JAAR MARINE. mei 2013 / A. Franke

ORGANISATIE VEERE. Draaiboek - dagindeling. 31 mei 1 en 2 juni JAAR MARINE. mei 2013 / A. Franke ORGANISATIE Draaiboek - dagindeling 31 mei 1 en 2 juni 2013 VEERE Donderdag 30 mei 9.00-14.00 u Afzetten Oranjeplein - brief inwoners van Veere - rine opbouw kerk 525 JAAR MARINE Ha vrijdag 31 MEI 9.00-14.00

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5 bradweermaterieel, Hieroder volgt ee overzicht va het i os lad i gebrik zijde bradweermotormaterieel, aar de toestad op September * Dit overzicht is samegesteld aa de had va de door de districtsispecters

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N " ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis 10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis Geurt Keers RIGO Research en Advies Geurt.Keers@rigo.nl De groei van het tweede woningbezit van Nederlanders gaat door ondanks de crisis. Het aantal

Nadere informatie

E- Awareness in de CARE

E- Awareness in de CARE E- Awarn in d ARE 14 dcmbr 2009 t Niuwngin IT al nutvoorzining J hoft ht wil nit opniuw uit t vindn? Dr. ALJ (Lx) van Buchm Algmn dirctur S&L zorg Inhoud Wat i S&L zorg Wat mot IT don? Fundamntl ontwikklingn

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Controle kaarten in de microbiologie:wat kan dat wel, wat kan niet. Henk Stegeman Eurachem Symposium Bilthoven, 11 november 2009

Controle kaarten in de microbiologie:wat kan dat wel, wat kan niet. Henk Stegeman Eurachem Symposium Bilthoven, 11 november 2009 Controle kaarten in de microbiologie:wat kan dat wel, wat kan niet Henk Stegeman Eurachem Symposium Bilthoven, 11 november 2009 Inhoud Historie Specifieke microbiologische eisen Gelijke criteria Toetsing

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

Brussel, 2 g/januari 1952.

Brussel, 2 g/januari 1952. FhDhKAllUN ürhntkalt UU KAVAL ut s ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 42. RUE HAUTE, BRUXELLES LJTT. HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL W-ck/HM- 52/ 00 A '23/6 Brussel, 2 g/januari 952. DE EBDEN VAN HET BUREAU, Waarde Makkers,

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Voor alle eigenaren van boeiers, Friese jachten, tjotters, boatsjes, open schouwen, kajuitschouwen en Staverse jollen om deel te nemen aan de

Voor alle eigenaren van boeiers, Friese jachten, tjotters, boatsjes, open schouwen, kajuitschouwen en Staverse jollen om deel te nemen aan de Uitnodiging Voor alle eigenaren van boeiers, Friese jachten, tjotters, boatsjes, open schouwen, kajuitschouwen en Staverse jollen om deel te nemen aan de 39 e Regionale Friese Reünie op 31 juli, 1 en 2

Nadere informatie

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq.

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq. [ ncl cn lurnhouw Orq.rnrratrc Noord NOORD Vestiging Haarlem Í, t. 15 z Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Mevr. K. Wijma Postbus 550 3990 GJ HOUTEN Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 5 maart 2015

Nadere informatie