*) Een bezetting boven de 100% betekent dat er fietsen naast en buiten de rekken staan gestald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*) Een bezetting boven de 100% betekent dat er fietsen naast en buiten de rekken staan gestald."

Transcriptie

1 Informatie fietsparkeren omgeving centraal station Leiden 1. Inleiding In het uitvoeringsprogramma Binnenstad van de gemeente Leiden is opgenomen dat er een kaderstellend beleidsdocument masterplan fietsenstallen wordt vastgesteld. Het masterplan heeft als doel om de beleidskaders voor fietsparkeren vast te stellen voor de binnenstad en de omgeving van het centraal station. De belangrijkste opgaven zijn: - het oplossen van de problemen die spelen rondom hinderlijk of verkeerd gestalde fietsen in de openbare ruimte van Leidse binnenstad en stationsgebied; - het optimaliseren van de stallingcapaciteit in de stad; - het in de meerjarenbegroting borgen van voldoende middelen voor beheer en exploitatie van de fietsenstallingen; - het structureel beleggen van de exploitatie van alle gemeentelijke stallingen in de organisatie (indien mogelijk het onderbrengen van de beheerorganisatie voor fietsenstallingen bij het parkeermanagement voor (auto) parkeren); - het realiseren van fietsparkeerplekken in de openbare ruimte van de binnenstad; - het realiseren van inpandige fietsenstallingen in het kernwinkelgebied. 2. Huidige situatie Gemeentelijk beleid Het gemeentelijk beleid met betrekking tot fietsparkeren is opgenomen in de Kadernota Bereikbaarheid 2009, de nota Werkwijze Fiets fout = Fiets Weg 2008, de actualisatie van het Gemeentelijk Vervoersplan (GVVP) Leiden voor Fietsverkeer 2007, de Nota Fietsparkeren 1997, het Raadsinitiatief fietsparkeren 2009, de programmabegroting en Programma Binnenstad Stallingen stationsgebied In het stationsgebied bevinden zich binnen het handhavinggebied van Fiets Fout = Fiets Weg in totaal plekken voor fietsen, waarvan betaalde (31%) en gratis (69%) plekken. Zie onderstaand overzicht. Tabel 1 overzicht stallingen stationsgebied 2012 stalling capaciteit bezetting* opmerking betaalde NS stalling zeezijde % inpandige bewaakte stalling betaalde NS stalling stadszijde % inpandige bewaakte stalling gratis stalling zeezijde % ondergrondse bewaakte stalling gratis stalling Stationsplein % fietsenrekken op maaiveld gratis stalling Rijnsburgerviaduct % fietsenrekken op maaiveld gratis stalling Schuttersveld % fietsenrekken op maaiveld gratis stalling Gat v/d Putte % tijdelijke stalling tot ca gratis stalling Alphen s perron % tijdelijke stalling tot ca gratis stalling Trafolocatie % tijdelijke stalling tot ca gratis stalling Naast Gat/ SVB % tijdelijke stalling tot ca gratis stalling Club % tijdelijke stalling tot ca gratis stalling Taxistandplaats % in stand houden stalling na 2015 onzeker totaal % *) Een bezetting boven de 100% betekent dat er fietsen naast en buiten de rekken staan gestald. In september 2011 is een telling gehouden om de bezettingsraad in beeld te brengen 1. De bezettingsgraad van alle stallingen is circa 88% op een willekeurige weekdag. Dit betekent dat van de kleine plaatsen er ruim zijn bezet. De bezetting is echter niet gelijk verdeeld over de betaalde en de gratis stallingplekken. De bezettingsgraad van de betaalde stallingen is 52%, de bezettingsgraad van de gratis plekken is 103%, er staan hier dus meer fietsen dan in de rekken passen. Hoe dichter bij het perron, hoe voller de stalling is. Omdat het een Fiets Fout = Fiets Weg gebied betreft, betekent dit dat de fietsen die buiten de rekken staan worden verwijderd. De gratis stallingen rond het station staan overvol, de stalling op loopafstand van station (trafogebied) staat grotendeels leeg. 1 De telling was onderdeel van een onderzoek naar fietsparkeren in het stationsgebied, in augustus / september 2011 uitgevoerd door de bureaus Decisio en VINU Consult. Pagina 1 van 5

2 De stakeholders die betrokken zijn bij het beheer van het fietsparkeren in het stationsgebied zijn de gemeente en NS fiets (dochter van NS Poort 2 ). Voor nieuwe bedrijven en woningen in het stationsgebied geldt dat de vastgoedeigenaar moet voorzien in de eigen behoefte aan fietsparkeren. Zo heeft het LUMC voor haar werknemers een grote inpandige fietsenstalling, deze is niet toegankelijk voor treinreizigers. Tabel 2 tarieven NS stalling 2012 kaartsoort Fietsen Bromfietsen dagkaart 1,20 4,50 maandkaart 13,00 29,00 jaarkaart 99,00 215,00 Kort parkeren Niet alleen trein -en busreizigers komen naar het station op de fiets, ook klanten van de winkels in het stationsgebied. Voor deze kortparkeerders, die hun fiets maar even hoeven te stallen voor het bezoek aan een winkel, is een fietsparkeervak gemaakt voor de gevel van de supermarkt aan de Stationsweg. In dit fietsvak staan geen rekken, fietsen kunnen hier op hun standaard worden gestald. Fietsen die binnen de lijnen van het vak staan worden niet weggehaald in het kader van Fiets Fout = Fiets Weg. In 2011 zijn de rekken voor de supermarkt verwijderd en is bij wijze van proef een fietsvak gecreëerd. Het is gebleken dat de rommelige situatie op het Stationsplein hierdoor wat is verbeterd. Handhaving De gemeentelijke afdeling Handhaving verzorgt het toezien op en handhaven van het juist gebruik van de openbare ruimte, door het tegengaan van gedrag dat de beleving negatief kan beïnvloeden. Op het gebied van fietsparkeren voert zij hiervoor een tweetal typen activiteiten uit: het handhaven op het Fiets Fout = Fiets Weg beleid bij Leiden Centraal Station en het periodiek verwijderen van fietswrakken en weesfietsen (fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt). Het handhavingprogramma stelt dat de gemeente randvoorwaarden moet realiseren om te voorkomen dat handhaving nodig is. Op het gebied van fietsparkeren betekent dit dat de gemeente laat zien waar fietsvrije zones zijn en dat er voldoende fietsparkeerfaciliteiten buiten deze zones worden geplaatst zodat de fietser zijn fiets op de juiste manier kan stallen. Begrenzing gebied Fiets Fout = Fiets weg. Fiets Fout = Fiets Weg betekent dat er in het centraal stationsgebied een verbod geldt om fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde fietsenrekken. Daarnaast mogen fietsen maximaal 4 weken achter elkaar op dezelfde plek staan. Dit zogenoemde restrictiegebied is omgeven door borden. In het restrictiegebied worden fietsen die buiten de daarvoor 2 NS Fiets richt zich op de stallingen en kluizen voor fietsen bij de stations. NS Fiets is een dochter van NS Poort. NS Poort is o.a. de beheerder van de NS stations. NS Poort is in 2007 ontstaan uit het samenvoegen van de bedrijfsonderdelen NS Stations, NS Vastgoed en een deel van NS Commercie. Pagina 2 van 5

3 bestemde rekken of vakken staan, direct verwijderd en opgeslagen. De handhaving geschiedt door 2 fte Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA s). In het restrictiegebied wordt dagelijks gehandhaafd op fout geparkeerde fietsen, waarbij de halfondergrondse stalling onder de taxistandplaats bij de dagelijkse handhaving eerste prioriteit heeft. Ondanks deze intensieve handhaving heeft deze stalling dagelijks te kampen met overlast van verkeerd en hinderlijk geplaatste fietsen. In stationsgebied is er elke drie maanden een opruimactie van weesfietsen. In de eerste drie kwartalen van 2011 zijn hierbij 727 weesfietsen verwijderd. In het kader van FF=FW zijn in fietsen uit het stationsgebied verwijderd, in de eerste helft van 2011 waren dit 2808 fietsen. Fietseigenaren kunnen hun fiets na betaling van 26 aan kosten ophalen bij de fietsopslag aan de Willem Barentszstraat. Na handhaving is er meer plek in de stallingen. In de regel geldt dat de handhaving in het stationsgebied vooral nodig is dicht bij de ingang van het station. Zonder handhaving zou bijvoorbeeld de fietsenstalling onder de taxistandplaats al snel slecht toegankelijk worden door verkeerd gestalde en hinderlijk geplaatste fietsen. Financiering stallingen stationsgebied In 1997 heeft het Rijk eisen opgesteld waaraan fietsenstallingen op stations moeten voldoen. Door ProRail is een programma Ruimte voor de Fiets opgesteld om stallingen hieraan te kunnen laten voldoen, inclusief subsidiemogelijkheden. Het programma is gestart in 1999 en loopt tot in In Leiden is in dit kader de openbare stalling aan de Zeezijde mede gefinancierd door Prorail. Voor nieuwe stallingen geldt dat zij voor maximaal de helft van de investering gefinancierd kunnen worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met onder andere de voorwaarde dat er een sluitende businesscase wordt bijgevoegd. Bij de behandeling van de Perspectiefnota is de Nuon reserve vrij deel gesplitst in een aantal bestemmingsreserves voor het realiseren van een aantal specifiek benoemde projecten, investeringen en stimuleringsregelingen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Perspectiefnota besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve voor een fietsenstalling bij het station van 4 miljoen. In het Kaderbesluit Rijnsburgerblok wordt voorgesteld een openbare fietsenstalling van tot fietsen onderdeel te maken van de ontwikkelopgave en dit programmaonderdeel op stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid te laten verkennen. Naast de reservering van 4,0 miljoen heeft de gemeenteraad bij eerdere besluitvorming reeds 2,56 miljoen uit het PRIL beschikbaar gesteld. Het totaal gereserveerde bedrag van 6,56 miljoen moet een belangrijk deel van de investeringskosten dekken, naast medefinanciering door het Rijk. Het voornemen is om een businesscase te laten opstellen om medefinanciering aan te kunnen vragen. Naast de investering speelt uiteraard ook het uiteindelijke beheer en de exploitatie van de fietsenstalling en de daarmee samenhangende beheersmaatregelen een belangrijke rol. Het in het masterplan fietsparkeren verwoorde beleidskader is een bouwsteen in de planvorming voor het stationsgebied. In de grondexploitatie van het stedenbouwkundig ontwerp is een raming gemaakt van de stichtingskosten van fietsenparkeerplaatsen. Hierin wordt uitgegaan van 1500 per parkeerplaats. Dit is erg laag ten opzichte van de investeringskosten van referentieprojecten, zie onderstaande tabel. tabel 3 kosten per fietsparkeerplaats inpandige stallingen fietsenstalling Houten Leiden (zeezijde) Utrecht Zutphen Groningen Amsterdam kosten per parkeerplaats Leiden heeft de ambitie om alle fietsenstallingen in het stationsgebied inpandig te realiseren. Indien de stichtingskosten 2500 per fietsparkeerplaats bedragen, dan komt de investering voor inpandige fietsparkeerplaatsen uit op een bedrag van 30 miljoen euro. Dit betekent dat de huidige middelen voor nieuwe fietsenstallingen in het stationsgebied nog lang niet zijn gedekt, ook niet als er 50% medefinanciering van het Rijk wordt binnengehaald. Voor het bereiken van deze ambitie resteert dus nog een forse opgave. 3 Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden Pagina 3 van 5

4 financiering beheer en exploitatie fietsenstallingen centraal station De financiering van onderhoud, instandhouding, schoonmaak en het beheer van de fietsenstallingen in het stationsgebied is als volgt geregeld. tabel 4 eigendom, beheer en exploitatie - Alle inpandige bewaakte stallingen in het stationsgebied zijn eigendom van Prorail. - De betaalde stallingen van NS worden beheerd en onderhouden door NS Fiets. De betaalde stallingen worden geëxploiteerd door firma Oldenburger in opdracht van NS Fiets. - Voor de betaalde stalling geldt de landelijke tariefstelling van NS stationsstallingen 4. In de huidige situatie is er geen afstemming over de exploitatie van fietsenstallingen in het stationsgebied. De exploitatie van de betaalde stallingen van NS fiets wordt bemoeilijkt door de gratis stalling Zeezijde die door de gemeente wordt geëxploiteerd. - De stalling Zeezijde wordt onderhouden en in stand gehouden door Prorail, de werkzaamheden zijn uitbesteed aan NS Poort. - In de gratis stalling Zeezijde wordt het dagelijks onderhoud, schoonmaak en het houden van toezicht gefinancierd door de gemeente Leiden en uitgevoerd door DZB. - De overige gratis stallingen worden beheerd door de gemeente. Beheer en onderhoud van alle overige stallingen in het openbaar gebied en op maaiveld komen ten laste van de gemeente Leiden, zij voert hiervoor ook het grootste deel van de werkzaamheden uit (het onderhoud van de etagerekken is uitbesteed aan firma Klaver). Het onderhoud en het beheer van de stalling en fietsparkeervoorzieningen onder de taxistandplaats heeft de gemeente uitbesteed aan de firma Klaver (rekken) en schoonmaakbedrijf Schlagwein. 3. Ontwikkelingen Toenemen capaciteitsbehoefte voor het stallen van fietsen Het fietsgebruik in Leiden is al hoog, vergeleken met andere steden. De autonome groei van het autoverkeer 5 maakt dat het al druk bezette Leidse wegennet steeds verder dichtslibt met auto s, waardoor de fiets steeds vaker het snelste vervoermiddel wordt. Dit kan leiden tot een hoger fietsgebruik en een grotere stallingbehoefte. Een landelijke trend is dat de fiets steeds vaker onderdeel is van het ketentransport 6 (combinatie van fiets en openbaar vervoer). In Leiden speelt dit ook, voor woon - werk verplaatsingen, waaronder ook de verplaatsen van huis naar opleiding en terug. Dit leidt tot een grotere stallingbehoefte bij de stations 7. Het fietsgebruik wordt bewust en onbewust gestimuleerd. Programma Binnenstad heeft mede tot doel om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, waaronder meer bezoekers op de fiets. Het gemeentelijk beleid gaat uit van het verbeteren van de bereikbaarheid van de 4 De tarieven voor de NS fietsenstallingen worden vastgesteld door het exploitatiebedrijf van NS Poort. 5 De Kadernota Bereikbaarheid (2009) gaat uit van een autonome groei van het autoverkeer van 27% tot Landelijk fietst 40% van de treinreizigers van huis het station en pakt 15% de fiets in de plaats van bestemming. In 2000 betrof dit 30% respectievelijk 11% van de treinreizigers. 7 Uit de trendanalyse van NS blijkt dat er in 2020 een groei wordt verwacht van 50% tot 75% meer fietsen bij het station. Pagina 4 van 5

5 binnenstad door doorgaand autoverkeer om het centrum heen te leiden. Er wordt ingezet op verbetering van fietspaden en een verbeterde bewegwijzering voor fietsers. Er worden meer fietsen verhuurd, de OV fiets is een groot succes. Ontwikkelingen Stationsgebied De trend is dat steeds meer treinreizigers met de fiets naar het station komen. Uit de middenvariant van de capaciteitsprognose van Prorail blijkt dat er in totaal zo n plekken nodig zijn in Thans zijn er een kleine plekken. Als de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied vanaf 2015 worden uitgevoerd, verdwijnen er veel (gratis) stallingplekken, afhankelijk van het wel of niet verdwijnen van de fietsenstalling onder de taxistandplaats. Er blijven een kleine plekken tot ruim plekken over. Tabel 5 huidige stallingplekken 2012 en in 2020 jaar (variant 1) (variant 2) Betaalde NS stallingen Stalling Zeezijde Taxistandplaats stallingen openbare ruimte totaal capaciteitsbehoefte stallingopgave Met een capaciteitsbehoefte van plekken in 2020 betekent dit dat de extra stallingopgave in 2020 tussen de en fietsparkeerplaatsen bedraagt. In de plannen voor het stationsgebied zijn à nieuwe plekken voorzien voor forensen: plekken in het Rijnsburgerblok (op de plek van het huidige Gat van v/d Putte ) en plekken op de huidige plaats van het busplatform, vlakbij de tijdelijke stalling Alphen s Perron. Tabel 6 huidige en geplande capaciteit (hoge variant) stallingen voor OV reizigers (variant 1) (variant 2) Betaalde NS stallingen Stalling Zeezijde Taxistandplaats stallingen openbare ruimte nieuwe inpandige stallingen totaal De benodigde extra capaciteit na 2020 is onbekend. De capaciteitsbehoefte is alleen voor openbaar vervoerreizigers. Voor de vastgoedontwikkeling in het stationsgebied geldt dat in de eigen stallingopgave voorzien moet worden bij nieuwbouw. De concessie van NS reizigers inclusief NS Fiets loopt in 2015 af 8. De dekking van het beheer en onderhoud van de ondergrondse gratis fietsenstalling Zeezijde van de gemeente is geregeld tot en met In de Perspectiefnota moet dekking worden geregeld om de exploitatie na 2013 veilig te stellen. Het beheer en onderhoud van de tijdelijke fietsenstallingen onder de taxistandplaats en rond gat van der Putte is geregeld tot medio Het hoofdrailnet wordt voor de periode opnieuw gegund aan een vervoerder. Het kabinet moet daarvoor een besluit nemen over aanbesteden of gunnen aan de NS. In de huidige vervoerconcessie is opgenomen dat NS zorgt voor beheerde, bewaakte en beveiligde fietsenstallingen en voor de realisatie hiervan samen met Prorail een financieel dekkend stappenplan opstelt. Pagina 5 van 5

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen masterplan fietsparkeren voor inspraak

Onderwerp Vaststellen masterplan fietsparkeren voor inspraak B en W. nr. 12.0689 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Vaststellen masterplan fietsparkeren voor inspraak Besluiten: Behoudens advies van de c ommissie 1. de beleidsnota Masterplan fietsparkeren vast te stellen voor

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden;

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden; B en W-nummer 15.0728; besluit d.d. 25-8-2015 Onderwerp Pilot toezicht stalling Taxistandplaats Besluiten: 1. een pilot te starten om de fietsenstalling Taxistandplaats bij Leiden Centraal beheersbaar

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations. I Gefaseerde aanpak

BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations. I Gefaseerde aanpak BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations I Gefaseerde aanpak Experts verwachten tot 2020 een extra behoefte aan 140.000 tot 260.000 stallingsplaatsen. Dit brengt potentieel grote investeringen

Nadere informatie

Verkenning integrale aanpak fietsenstallingen in stationsomgeving Leiden Centraal. Procesbeschrijving 16 augustus 2007

Verkenning integrale aanpak fietsenstallingen in stationsomgeving Leiden Centraal. Procesbeschrijving 16 augustus 2007 Verkenning integrale aanpak fietsenstallingen in stationsomgeving Leiden Centraal Procesbeschrijving 16 augustus 2007 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9 oktober 2012 B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9 oktober 2012 B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0103 Rv. nr.: 12.0103 B en W-besluit d.d.: 9 oktober 2012 B en W-besluit nr.: 120863 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Masterplan fietsparkeren Leiden centrum (inspraak verwerkt)

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied Behoudens advies van de commissie Aanbiedingsformulier Onderwerp aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p B en W-nummer 15.0911; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwer p Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid D. Verbree (VVD) ingekomen op 18 september 2015 inzake de capaciteit brommers en buitenmodel

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Fietsentelling. Scenario's

Fietsentelling. Scenario's Fietsentelling Scenario's Fietsentelling centrum Zaterdag 16 mei 2015 Vrijdag 22 mei 2015 Zaterdag 23 mei 2015 CONCLUSIES Conclusies Het stallen van de fiets op de Grote Markt is minder, doordat

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen. Fietsberaad juni 2014

Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen. Fietsberaad juni 2014 Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen Fietsberaad juni 2014 1 Inleiding Wat zijn we kwijt aan stallingen? Grote kennislacune bij gemeenten Wel veel behoefte aan informatie En aan

Nadere informatie

Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn

Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn 19 september 2017 Eenheden RL/B&O Aanleiding In het centrum van Apeldoorn zijn het treinstation centraal en het busstation gelegen. Uit onderzoek van CROW

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen

BIJLAGE 4. Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen BIJLAGE 4 Openingstijden en capaciteiten fietsenstallingen 1 2 Openingstijden en capaciteit fietsenstallingen (2013) 1. Zaailand (bewaakt en gratis gebruik) * capaciteit van 490 fietsen waarvan 260 in

Nadere informatie

Businesscase fietsparkeren/ pilot westkant Bijlage(n) Stationsgebied Uw kenmerk. Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Businesscase fietsparkeren/ pilot westkant Bijlage(n) Stationsgebied Uw kenmerk. Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030 286 10 00 Fax 030 286 12 24 www.utrecht.nl Aan de raadscommissie Stad en Ruimte Behandeld door div. auteurs Doorkiesnummer

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Opdrachtgever: ProRail, dhr. Ir. W. van Minderhout Project: Ruimte voor de fiets Auteur: ir. T.V. Kraak, Movares Nederland BV

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp opinienota realiseren fietsvoorziening Botermarkt e.o.

Opinienota. Onderwerp opinienota realiseren fietsvoorziening Botermarkt e.o. Opinienota Onderwerp opinienota realiseren fietsvoorziening Botermarkt e.o. Nummer 2016/595771 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/CENTRUM

Nadere informatie

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Aanwijzingsbesluit fietsparkeren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Overwegende dat: in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

Wat kost een fietsenstalling?

Wat kost een fietsenstalling? dossier Stallingen 2. Wat kost een fietsenstalling? Veel gemeenten weten niet wat je per plaats kwijt bent voor een nieuwe fietsenstalling. Ook is vaak onduidelijk hoeveel je opzij moet leggen voor beheer

Nadere informatie

Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen

Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen GA TOCH FIETSEN? ZORG VOOR STALLING! Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen Ga toch fietsen? Zorg voor stalling! GA TOCH FIETSEN? ZORG VOOR STALLING! Inventarisatie van fietsonvriendelijke

Nadere informatie

> Gemeenten in dubio over gratis stallen bij station

> Gemeenten in dubio over gratis stallen bij station Twee dagen gratis een alternatief? > Gemeenten in dubio over gratis stallen bij station Ron Hendriks Gratis de fiets stallen in een fraaie fietsenkelder, zodat niemand meer geneigd is zijn fiets aan een

Nadere informatie

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Fietsenstalling Spoorlaan Datum April 2016 Naam en telefoon Adriaan Vos, 9275 Afdeling GIBORVS Portefeuillehouder Gé Wagemakers Wat adviseer je te besluiten? 1. De fietsenstalling Spoorlaan in

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE fietsenstalling NS station 1- Notagegevens Notanummer 236551 Datum 28-9-2009 Programma: 04. Bereikbaarheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

13/04/2016. Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven. Fietsparkeerbeleid. Leuven fietsstad. Fietsparkeren een GEWENST probleem

13/04/2016. Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven. Fietsparkeerbeleid. Leuven fietsstad. Fietsparkeren een GEWENST probleem Fietsparkeerbeleid Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Mobiliteitsacademie VSV 12 april 2016 Tim Asperges Adviseur mobiliteit stad Leuven Fietsdiefstal is een grote barrière voor fietsgebruik

Nadere informatie

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling RIS295888 POP-UPFIETSENSTALLING PLEIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de raad in november 2015 heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma Fiets 2015 2018, waarin onder meer

Nadere informatie

Leiden, 11 november 2003.

Leiden, 11 november 2003. . 2003 Nr. : 03.0164. Dnst. : M&B Aanpassing APV in het kader van de aanpak fietsenoverlast in de fietsenstalling en rondom het Centraal Station. Leiden, 11 november 2003. Het college heeft te kennen gegeven

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht Documentbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding de eerdere stationsgebouwen van 1872 en 1973 hoofdingang van het huidige station Barendrecht 1 http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/overzicht_aantal_in-_en_uitstappers_per_station_2013-2015-147737

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

VASTSTELLEN SCHETSONTWERP-PLUS FIETSENSTALLING STADHUIS

VASTSTELLEN SCHETSONTWERP-PLUS FIETSENSTALLING STADHUIS Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.202 RIS 270872 VASTSTELLEN SCHETSONTWERP-PLUS FIETSENSTALLING STADHUIS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - bij de vaststelling van de Haagse

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen 1 Inhoud 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Belang van de fiets 1.3. Bestuurlijk kader 2. ANALYSE 2.1 De stations 2.2 Centrum Almere Stad 2.3 Centrum

Nadere informatie

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan Nederlandse Spoorwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Advies is verzonden aan NS Reizigers en het ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersoon

Nadere informatie

MONITOR PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN. Rapportage 30 juni 2015

MONITOR PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN. Rapportage 30 juni 2015 MONITOR PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN Rapportage 30 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Pilot... 2 Monitoring... 3 Dashboard... 4 Indicatoren... 4 Bezetting... 5 Handhaving... 10 Kosten en opbrengsten...

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle.

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. Inleiding Stelt u zich eens voor. U gaat met de fiets naar het station en u heeft haast.

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Uw kenmerk Verzonden 9 december 2009 Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Uw kenmerk Verzonden 9 december 2009 Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030 286 10 00 Fax 030 286 12 24 www.utrecht.nl De raadscommissie Stad en Ruimte Behandeld door Moniek van der Sanden Doorkiesnummer

Nadere informatie

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren ENSCHEDE Verkenning fietsenstallingen rond station Bestuurlijk Overleg 5 juni 2013 Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren PROGRAMMA Huidig aantal beschikbare plaatsen: +/- 1900

Nadere informatie

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Een pleidooi voor bovengronds kortparkeren Fietsersbond, afdeling Utrecht juni 2012. Huidige situatie voor het stallen van fietsen De stadsschouwburg bevindt zich in

Nadere informatie

Menu. Y xàáxçáàtää ÇzxÇ u } áàtà ÉÇá

Menu. Y xàáxçáàtää ÇzxÇ u } áàtà ÉÇá Menu Y xàáxçáàtää ÇzxÇ u } áàtà ÉÇá Ruimte voor de Fiets Versie 0.1, februari 2013 Aanleiding Het aantal treinreizigers dat de reis met de fiets begint of eindigt neemt steeds verder toe. Deze reizigers

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven

Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Mobiliteitsacademie VSV - 1 december 2014 Tim Asperges Adviseur mobiliteit stad Leuven Fietsparkeerbeleid Fietsdiefstal is een grote barrière voor fietsgebruik

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 14 maart 2017

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Advies Fietsparkeren bij Centraal Station

Advies Fietsparkeren bij Centraal Station Advies Inleiding Na bijna 20 jaar is in 2020 de omgeving van het Centraal Station af. De afdeling Amsterdam van de Fietsersbond vindt dat er dan alles aan gedaan moet zijn om te zorgen dat het CS geen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede Pagina 1 van 14 1. Inleiding Saxion is voornemens om op de plek van het voormalig Natuurmuseum en Vredehof te Enschede nieuwbouw realiseren. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2015.0022273 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman, Adam Elzakalai steiler Rik Thorborg Collegevergadering 9 juni 2015 Raadsvergadering Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Programma Fietsparkeren Zuid

Programma Fietsparkeren Zuid Programma Fietsparkeren Zuid Leren door Experimenteren Resultaten Q1 2017 en verdere plannen. Programma: Fietsen, fietsen overal fietsen. Unieke situatie De Pijp: living lab voor fietsparkeeroplossingen.

Nadere informatie

Probleemanalyse en oplossingsrichtingen fietsenstallingen station Leiden. 1 april 2008

Probleemanalyse en oplossingsrichtingen fietsenstallingen station Leiden. 1 april 2008 Probleemanalyse en oplossingsrichtingen fietsenstallingen station Leiden 1 april 2008 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Probleemanalyse en oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Bussen. Herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat. Straks

Bussen. Herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat. Straks Bussen Nu Drie buslijnen stad in via Wittevrouwenstraat - Voorstraat: Lijn 7 (Voordorp-Kanaleneiland) Lijn 55 (Maartensdijk-Utrecht CS) Lijn 14/16 (Transwijk-Centrum) (elektrisch) Straks Lijn 7 en 55 via

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN

EVALUATIE PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN EVALUATIE PILOT FIETSPARKEREN JAARBEURSPLEIN Eindrapportage december 2016 Eindrapportage Pilot Fietsparkeren Jaarbeursplein 0 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Inleiding... 3 Doel pilot... 3 Monitoring...

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag fietsparkeervoorzieningen. Datum 28 april 2010. Kredietaanvraag fietsparkeervoorzieningen binnenstad 2010-2012

Onderwerp Kredietaanvraag fietsparkeervoorzieningen. Datum 28 april 2010. Kredietaanvraag fietsparkeervoorzieningen binnenstad 2010-2012 Gemeenteraad Onderwerp Kredietaanvraag fietsparkeervoorzieningen Datum 28 april 2010 binnenstad 2010-2012 Raadsvoorstel Afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder B.J. Lubbinge Bijlagen

Nadere informatie

Financiering gemeentelijke fietsenstallingen

Financiering gemeentelijke fietsenstallingen Onderzoeksrapport Inventarisatie kosten, opbrengsten en slimme financieringsmogelijkheden van gemeentelijke fietsenstallingen OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: CROW / Fietsberaad OPGESTELD DOOR: In samenwerking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Opdrachtgever: ProRail, dhr. Ir. W. van Minderhout Project: Ruimte voor de fiets Auteur: ir. T.V. Kraak, Movares Nederland BV

Nadere informatie

Fietsstalling station Maastricht

Fietsstalling station Maastricht Omgeving Autoparkeren Om ruimte te maken voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling wordt de omgeving opnieuw ingedeeld. Parkeerplaatsen worden anders ingedeeld en deels opgeheven. - parkeerplaatsen

Nadere informatie

Evaluatie. Handhaven en Benutten Fietsenstallingen (HBF) ProRail Projecten. EvaHBF_131112. Evaluatie HBF 1/17. Van. Kenmerk. Datum 13 november 2012

Evaluatie. Handhaven en Benutten Fietsenstallingen (HBF) ProRail Projecten. EvaHBF_131112. Evaluatie HBF 1/17. Van. Kenmerk. Datum 13 november 2012 Evaluatie Handhaven en Benutten Fietsenstallingen (HBF) Van ProRail Projecten EvaHBF_131112 Datum 13 november 2012 Kenmerk Evaluatie HBF 1/17 Inhoudsopgave 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012

Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012 Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012 1 Inleiding Het vigerend fietsbeleid is vastgelegd in de nota 'Fietsen, net zo gemakkelijk' uit 2008. Het faciliteren en stimuleren van het fietsgebruik zijn

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN Registratienr.: 13UIT02193 (behoort bij nummer:13int00366) Onderwerp: Plan van aanpak uitvoering artikel 2:51 APV 2009 m.b.t. fietsparkeren Opsteller: Team Vergunningen, toezicht en milieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

verslag besluitenlijst

verslag besluitenlijst Focusgroep fietsen zuidelijk stationsgebied verslag besluitenlijst verslag aanwezig van 12 oktober 2010, 19.30 21.30 uur, locatie: Antwerpseweg 5 te Gouda Dhr. L. Broekhuijsen Dhr. K. van de Kar Dhr. R.

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma "Stap Op! Fietsmaatregelen ".

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Stap Op! Fietsmaatregelen . RAADSVOORSTEL: 2008-2009 Ons kenmerk: RO 08.1662982 Registratienummer : GR 08. Ingekomen op : Onderwerp: Uitvoeringsprogramma "Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010". Groningen, Aan de raad, Inleiding. Groningen

Nadere informatie

Gestalde fietsen 1.170 19-39-42

Gestalde fietsen 1.170 19-39-42 2.2.13 Almelo Fietsparkeerbeleid centrum De gemeente heeft een nota opgesteld 'Fietsverkeer Plan 2010'. In dit plan wordt naast aandacht voor fietsroutes en -infrastructuur ook aandacht besteed aan de

Nadere informatie

SP ZWOLLE TREKT AAN DE (FIETS)BEL!

SP ZWOLLE TREKT AAN DE (FIETS)BEL! SP ZWOLLE TREKT AAN DE (FIETS)BEL! INVENTARISATIE FIETSPARKEREN IN ZWOLLE EN AANBEVELINGEN FEBRUARI 2008 www.zwolle.sp.nl INLEIDING Waar laat ik mijn fiets in Zwolle? Deze vraag wordt steeds urgenter in

Nadere informatie

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen Beleidsplan Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen 1. Inleiding De gemeente Culemborg wil de overlast van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen,

Nadere informatie

GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT

GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT Gemeente Den Haag DSO/2014.366 RIS 276607 GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS. Rotterdam, 16 juli 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS. Aan de Gemeenteraad. Op 24 juni 2013 stelde het raadslid A.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst fietsparkeren Amsterdamse treinstations. Definitieve versie

Samenwerkingsovereenkomst fietsparkeren Amsterdamse treinstations. Definitieve versie Samenwerkingsovereenkomst fietsparkeren Amsterdamse treinstations Definitieve versie 4 april 2016 Partijen willen samenwerken aan een hoogwaardig aanbod van fietsparkeerplekken bij stations in Amsterdam.

Nadere informatie

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum 7 gemeente onderwerp Haarlemmermeer Nota van B&W Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 5 april 201 1 inlichtingen Jacinta Peerlkamp-Steltenpool (023-5677489) Registratienummer 2011.0011051

Nadere informatie

Jan van Embden Jan van der Horst. Ruimte voor de fietsklem in Utrecht

Jan van Embden Jan van der Horst. Ruimte voor de fietsklem in Utrecht Jan van Embden Jan van der Horst Ruimte voor de fietsklem in Utrecht November 2006 2 1. Inleiding Het tekort aan fietsklemmen op de openbare weg rond het Centraal Station is een van de klemmendste verkeersproblemen

Nadere informatie

56 Artist impression. Fietsverwonderingen. Iris van der Horst, programmamanager

56 Artist impression. Fietsverwonderingen. Iris van der Horst, programmamanager 56 Artist impression Fietsverwonderingen Iris van der Horst, programmamanager 23/07/15 3 NS stations!! Centraal Station, als casus Centraal Station, de aanpak Vier partijen kiezen één projectleider

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westervoort. Nr. 130104 30 december 2015 Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort 1. Basis van de notitie 1.1 Aanleiding Veel gemeenten met een station kennen

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

Fiets terecht bij Overvecht Benodigde capaciteit voor fietsparkeren bij Station Utrecht-Overvecht en aanbevelingen voor aangenamer fietsparkeren.

Fiets terecht bij Overvecht Benodigde capaciteit voor fietsparkeren bij Station Utrecht-Overvecht en aanbevelingen voor aangenamer fietsparkeren. Fiets terecht bij Overvecht Benodigde capaciteit voor fietsparkeren bij Station Utrecht-Overvecht en aanbevelingen voor aangenamer fietsparkeren. Jan van der Horst Jan van Embden oktober 2007 Fietsersbond

Nadere informatie