Jaarverslag OR Maastricht UMC+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag OR Maastricht UMC+"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag OR Maastricht UMC+ Ondernemingsraad MUMC

2 Voorwoord Ook binnen de zorg zijn de gevolgen van krediet- en bankencrisis zichtbaar. Niet alleen in sectoren als GGZ en thuiszorg wordt stevig bezuinigd, ook in de ziekenhuissector is de groei eruit. De UMC s worden niet alleen getroffen door de zuinige zorgverzekeraars, maar ook door de financiering vanuit het ministerie die, mede onder invloed van het IBO-rapport onder druk staat. Het MUMC+ maakt zich klaar voor deze veranderingen door een programma als Operational Excellence (OE). Daarnaast moet de nieuwbouw Verheylaan 10 het MUMC+ een betere uitgangspositie geven. De OR ziet de noodzaak tot verandering, maar heeft in het verleden gezien dat het MUMC+ grootse veranderingen in vuistdikke rapporten heeft aangekondigd... en vervolgens moeite had met het operationaliseren ervan. Operationaliseren, zodat het niet alleen blijft bij een idee, maar dat dit omgezet wordt in een voor patiënten, partners en medewerkers zichtbare en nuttige activiteit. Op het gebied van de nieuwbouw heeft de OR kritische kanttekeningen geplaatst bij de omvang van de bouwsom. Immers zo'n grote investering moet ook terugverdiend worden! Bij Operational Excellence heeft de Ondernemingsraad daarbovenop de kanttekening geplaatst dat het niet een puur instrumenteel programma moet zijn. Dus niet alleen werken met dikke procedures en lange opleidingen, maar werken naar een concreet en zichtbaar resultaat. Dus niet alleen 1500 man in yellow belt opleiden, maar ze ook concreet aan het werk zetten met deze kennis en dit... onder begeleiding van hun direct leidinggevende. Die medewerker en die direct leidinggevende hebben meer dan eens aangegeven dat het 1e en 2e echelon van MUMC+ te veel ballen in de lucht probeert te houden. We werken aan visie op zorg, de poli van de toekomst, het beddenhuis van de toekomst, de nieuwbouw, grote reorganisaties, grote samenwerkingen in de regio etc. etc. We hebben moeite met kiezen en kiezen daarom voor welhaast alles. De werkvloer piept en kraakt en een neen is moeilijk. Toch zullen we keuzes moeten maken. Anders blijft het bij plannen en mooie rapporten, maar blijft de medewerker zitten met een onbevredigend gevoel van 'niet af', 'niet goed'. De OR vindt dat, wanneer je een van de grootste werkgevers van Limburg bent, de menselijke maat belangrijk is. Je bent niet een van de 5500 personeelsnummers. Je bent een gewaardeerde zichtbare collega die in het team werkt aan een betere zorg. We brengen bijna de helft van ons leven op ons werk door. En dat doet we niet alleen om ons brood te verdienen. We werken om erkenning en voldoening. Wie werkt wil gezien worden. Ons werk vertelt ons iets over wat we zijn, over hoe we ons zelf willen laten zien aan anderen. Daarom is het goed dat we binnen MUMC+ zijn begonnen met het inzichtelijk krijgen van de medewerkertevredenheid. Veel afdelingen hebben verbeterprojecten opgestart. Ook trainen we het management, niet alleen om meer coachend te zijn; om medewerkers een hand in de rug te geven op momenten dat dit nodig is, maar ook om ruimte te geven en zelfstandigheid te vergroten om al de goede ideeën van de werkvloer een kans te geven. Dat lukt nog niet altijd maar we zijn op de goede weg. Ook de OR wil hierin het voortouw nemen en vraagt de azm collega's om mee te denken. Wat kan er beter en wat kan de OR voor jou betekenen? Mail, bel of kom op woensdagmiddag om uur even bij ons op bezoek (bestuurstoren niveau 0). We hebben op dat moment vergadering van de OR agendacommissie en kunnen je direct te woord staan. Immers die helft van je leven dat je op de werk bent, wil je dat dit voldoening en erkenning geeft zodat je fluitend naar je werk toe komt! Carl Jacobi, voorzitter

3 DE OR IN 2013 Hoorzitting ICT/ID Naar aanleiding van aangekondigde organisatieveranderingen binnen het stafdirectoraat ICT/ID heeft de OR in december 2012 een aantal hoorzittingen georganiseerd om de medewerkers van het stafdirectoraat ICT/ID in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken over de gang van zaken m.b.t. de voorgenomen pilots bij ICT/ID. De OR heeft een grote betrokkenheid en veranderbereidheid bij de medewerkers van ICT/ID geconstateerd. Verder zijn er een aantal andere conclusies te trekken op het gebied van de afhankelijkheid van externe leveranciers/adviseurs, kennismanagement, het sturen op geld en niet op visie/strategie, waarbij de structuur ogenschijnlijk een doel is. De OR heeft zijn bevindingen op hoofdlijnen per brief op 20 december 2012 aan de medewerkers teruggekoppeld. In januari is de rapportage met conclusies en aanbevelingen schriftelijk aan de RvB overhandigd. In de overlegvergadering van 29 januari 2013 heeft de OR de rapportage met de RvB besproken. De RvB zal de conclusies en aanbevelingen met het management van het stafdirectoraat bespreken en bekijken hoe deze verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. De OR bekijkt over een half jaar wat met de aanbevelingen gedaan is. De OC van het stafdirectoraat bewaakt en bespreekt de voortgang en stand van zaken met het management van het stafdirectoraat. Met de schriftelijke terugkoppeling aan de medewerkers heeft de OR de medewerkers over de voortgang geïnformeerd. Met de conclusies en aanbevelingen moet het management aan de slag. Het management zal de medewerkers verder moeten informeren. Op aandringen van de OR is voor de zomer een wervingsprocedure voor een directeur ICT/ID in gang gezet. Per 1 september 2013 is door de benoeming van de directeur ICT/ID een einde gekomen aan een periode van interim management bij het stafdirectoraat. Bestemming BMA Gelden Duurzame inzetbaarheid De OR heeft de zeggenschap over de besteding van de BMA-gelden (Beschikbare Middelen Arbeidsvoorwaarden). De OR heeft voor de periode bepaald dat de BMA gelden beschikbaar gesteld worden voor knelpunten die niet door het strategisch sociaal beleid gedekt worden en waarvoor maatwerk noodzakelijk is. De BMA gelden worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid, specifiek gericht op het gebied van levensfasegericht personeelsbeleid, daar waar het bestaande beleid tekort schiet. Dit geldt voor alle problematiek op het gebied van arbeidsproductiviteit van alle levensfasen. De direct leidinggevende is voor elke medewerker het eerste aanspreekpunt. Het is de persoon met wie het functioneren, de aan- en afwezigheid, de loopbaanontwikkeling, scholing enz. besproken worden. Eventuele knelpunten die in aanmerking komen voor BMA-gelden, worden dan ook vooral door de leidinggevende gesignaleerd. De decentrale P&O consulent kan de leidinggevende en/of medewerker hierin adviseren. Daar waar medewerker en leidinggevende binnen de bestaande regelingen geen passende oplossing vinden voor de situatie kan een maatwerkoplossing gecreëerd worden. Een aanvraag voor tegemoetkoming uit de BMA-gelden moet aan een vijftal criteria voldoen. Voor de signalering van problematiek en de noodzaak van één aanspreekpunt is een BMAcoördinator aangesteld. De BMA-coördinator geeft praktisch uitvoering aan het BMA-beleid. Management en P&O consulenten zijn geïnformeerd over de BMA-gelden. Tijdens het verslagjaar is een aantal casussen in behandeling genomen. De OR bewaakt het budget en legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Begeleiding van leerling verpleegkundigen en stagiaires De OR heeft besloten een deel van de BMA-gelden ( ,--) in te zetten voor de begeleiding van leerlingen verpleegkundigen en stagiaires. Hiervoor worden gediplomeerd verpleegkundigen vrijgesteld. Uit eerste metingen blijkt dat de middelen niet toereikend zijn om professionele en volledige begeleiding te bereiken. De studenten zijn echter tevreden over de begeleiding. Verhoging reiskostenvergoedingen AIO S In het kader van goed werkgeverschap heeft de OR de Raad van Bestuur verzocht te bezien of de vergoeding van reiskosten kan worden verhoogd, die arts-assistenten maken wanneer ze in het kader van hun opleiding naar andere (perifere) ziekenhuizen worden gedetacheerd. De OR was zeer verheugd met het besluit van de Raad van Bestuur om de kilometervergoeding van artsassistenten in opleiding te verhogen naar 0,18 per kilometer.

4 Regeling nevenwerkzaamheden De OR heeft niet ingestemd met een aangescherpte regeling voor nevenwerkzaamheden. In artikel 9.3 van de CAO UMC zijn maatregelen t.a.v. nevenwerkzaamheden opgenomen die afdoende moeten zijn. De OR is van mening dat de medewerker op zijn eigen verantwoordelijkheid en gedrag moet worden aangesproken. Een bureaucratische regeling heeft niet de voorkeur. De CAO biedt voldoende mogelijkheden om met een medewerker in dialoog te gaan. Brugdag Volgens artikel van de CAO UMC kan de RvB ten hoogste drie dagen per kalenderjaar aanwijzen als vakantiedag. Hiervoor is instemming van de OR nodig. De vrijdag na Hemelvaart is standaard een brugdag. Daarbuiten kunnen dagen aangewezen worden rondom Koningsdag en/of Kerstmis. Naar aanleiding van de brugdag met Kerstmis 2012 waardoor op vijf achtereenvolgende dagen zondagdiensten gepland waren, heeft de OR vanuit de verpleging klachten gekregen over werkdruk, veiligheid en continuïteit van zorg. De OR heeft na een stevige discussie met de RvB besloten uitsluitend in te stemmen met een brugdag als de continuïteit en veiligheid van zorg geborgd zijn. Vervoersplan Onder de naam Maastricht-Bereikbaar hebben bedrijfsleven, vervoerders en overheid (Gemeente en Ministerie) een programma opgesteld om Maastricht bereikbaar te houden door slimmer te reizen en slimmer te werken. Het azm participeert in Maastricht-Bereikbaar en heeft een aantal zaken benoemd rondom het woon-werkverkeer die hij wil faciliteren. Eén van de aandachtspunten is het stimuleren van de aanschaf van een E-bike waarvoor de maximale voorfinanciering van een fiets of E-bike opgerekt wordt van 750,-- naar 2000,--. Daarnaast is er een extra bijdrage bij de aanschaf van een E-bike d.m.v. een verdubbeling van de kilometerincentive. Het azm wil de incentive van Maastricht Bereikbaar met 0,10 per kilometer voor de duur van maximaal 1 jaar verhogen. De OR ondersteunt het plan om medewerkers te stimuleren gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, maar vindt niet dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de

5 medewerkers die al jaren op de (sportieve) fiets komen en medewerkers die nu een E-bike aanschaffen en een kilometervergoeding krijgen. De OR is voorstander van een breed vervoersplan waarin de parkeerproblemen worden meegenomen en hiermee alle medewerkers, ook degenen die al met de fiets komen, te blijven prikkelen om dit gedrag te continueren. Tijdens het verslagjaar is veel gediscussieerd over het vervoersplan. Helaas is hier geen vervoersplan uit voortgekomen en is het voorstel tot ophoging van de voorfinanciering van de E-bike in 2013 niet gerealiseerd. Voor de OR blijft het een belangrijk punt van aandacht dat in 2014 wordt vervolgd.

6 WERKWIJZE OR Overleg OR Raad van Bestuur OR en Raad van Bestuur hebben tien maal met elkaar overlegd. In twee Strategieconferenties heeft de OR met de Raad van Bestuur de strategie en financiële situatie van het azm besproken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. Samenwerkingsverbanden in de regio, Centers of excellence, Portfoliokeuze, Operational Excellence, Strategisch HR beleid, begroting 2014 en meerjarenraming , Gebiedsontwikkeling Randwijck. Zowel in de overlegvergaderingen als in de strategieconferenties was een open en prettige sfeer waardoor de OR een kritische en constructieve bijdrage heeft kunnen leveren. Overleg OR Raad van Toezicht De OR heeft in mei en november overleg gehad met de Raad van Toezicht. In het laatste overleg is afscheid genomen van de voorzitter en een lid Raad van Toezicht. Ook de sfeer in deze overleggen was ontspannen en constructief. Er is gesproken over MUMC-vorming, Centers of excellence, financiële positie van het azm en samenwerkingsverbanden. COMMISSIES Commissie Sociaal Beleid en Communicatie (voorzitter Lutgart Bastiaens) In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Commissie sociaal beleid en communicatie de voorzittershamer overgedragen aan een collega OR-lid vanwege te drukke werkzaamheden in de eigen functie. De Commissie huldigt de visie van sociaal beleid naar een sociaal gezicht, dat wil zeggen dat het Strategisch HR beleid merkbaar moet zijn op de werkvloer. Dit dient uitgevoerd te worden door direct leidinggevenden! Medewerkers die fluitend naar hun werk komen omdat zij zich betrokken voelen en gezien worden, en trots zijn op hun organisatie is het ultieme resultaat van een goed sociaal beleid! De vraag die de Commissie zich bij het strategisch HR beleid stelt blijft: wat merkt de medewerker hier van.

7 Levensfasegericht personeelsbeleid is een van de speerpunten van de OR. In het verslagjaar heeft dit onderwerp nog meer urgentie gekregen omdat tot 67 jaar gewerkt moet worden. Ook het MUMC+ ontkomt niet aan de vergrijzing, daarom is met name ouderenbeleid een thema waar de Commissie permanent aandacht aan schenkt. Door de inzet van de BMA gelden, o.a. voor deze doelgroep, heeft de OR dit zichtbaar gemaakt. Informeren van de achterban: De OR is voortdurend bezig om zijn activiteiten onder de aandacht van de medewerkers te brengen, met het doel draagvlak te creëren en aspirant OR- en OC-leden enthousiast te krijgen voor de medezeggenschap. Als belangrijke, maar vooral interessante punten aan de orde zijn, worden de medewerkers via de OR-nieuwsbrief, die zowel schriftelijk als digitaal verspreid wordt, geïnformeerd. Om de medewerkers te laten zien waarom er een OR is en wat deze nu eigenlijk doet, is met steun van de afdeling communicatie een OR promotiefilm gemaakt. Een informatieve animatiefilm van 3 minuten die alle ins en outs van de medezeggenschap in het MUMC de revue laat passeren. De film is op Intraspect geplaatst en het is de bedoeling dat deze bij de introductie van de nieuwe medewerkers wordt getoond. Naast de film wordt met ondersteuning van de afdeling ICT gewerkt aan een aparte OR-website. Het is helaas niet gelukt de website tijdens het verslagjaar in de lucht te krijgen. Commissie VGWM (voorzitter Harry Hamers) De Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu volgt, signaleert, toets en neemt initiatieven aangaande de onderwerpen die betrekking hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en de veiligheid van de medewerkers. Vanuit deze positie geeft ze advies aan de OR. In 2013 zijn veel belangrijke ARBO thema s de revue gepasseerd zoals: de herziening van de RIE s (Risico inventarisatie en Evaluatie), veiligheid (cytostatica, straling, biologische- en cryogene stoffen) en IRIS meldingen. Tevens werden van deze onderwerpen de jaarverslagen beoordeeld en via een memo met op- en aanmerkingen, aan de OR voorgelegd. De leden hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de calamiteiten oefeningen die door het hele huis georganiseerd waren. Hier bleek iedere keer weer dat deze oefeningen hun meerwaarde hebben. Met de verschillende eindverantwoordelijken (ARBO-coördinator, coördinator Milieu en Calamiteiten, Bedrijfsarts en Gros beheerder), is overleg gepleegd over het functioneren van hun diensten. Bij het overleg van de preventie medewerkers en de stuurgroep vastgoed zijn afgevaardigden van de Commissie als toehoorder aanwezig. De commissie heeft ook haar bijdrage verleend aan de in en externe audits (OHSAS 18001, TÜV), In 2014 zal de Commissie zich richten op de ontwikkelingen tot en met de oplevering van de nieuw- en verbouw. Commissie Financiën en Strategie (Voorzitter Carl Jacobi) De OR Commissie Financiën en Strategie richt zich op de financiële en strategische thema s en adviseert de OR over adviesvraagstukken die hiermee te maken hebben. De in het verslagjaar voorgelegde rapportages van de financiële bedrijfsvoering lieten een positief beeld zien dat terug te voeren was op uitgestelde investeringen in materiele zin en het binnenhalen van een grote som voor uitstaande rekeningen van verrichtte zorg. De Commissie heeft zich gebogen over een intentieverklaringen m.b.t. samenwerkingen in de regio en daadwerkelijke samenwerkingsovereenkomsten in de regio, o.a. met het Laurentius Ziekenhuis Roermond, Catharina ziekenhuis te Eindhoven, Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, VieCurie te Venlo en verschillende ziekenhuizen in het buitenland. In goede afstemming met de Raad van Bestuur is een nieuwe regorganisatiecode tot stand gekomen waarin de medezeggenschap een duidelijke rol is toebedeeld. De Commissie heeft de OR geadviseerd over een grote reorganisatie bij het Hart en Vaat Centrum, van de Avond- en Nachtzorg en het Intern Dagcentrum. De Commissie heeft het Masterplan Cardio Vasculair Centrum, de inrichting van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en een experiment op het gebied van duurzame zorg behandeld. T.a.v. grote investeringen heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag m.b.t. de aanschaf van een PETMRI. Vanuit een Black box benadering is het dossier ICT/ID vervolgd door in samenwerking met het Stafconvent en de VAR gewenste input en output te benoemen zodat deze als meetlat kunnen dienen ter beoordeling van de performance van deze Stafdienst.

8 Instemming : - Heroverweging functie voorportaal Arbodienstverlening - Voorstel aanpassing vergoedingsregeling reiskosten - Levensfasegericht personeelsbeleid - Regeling nevenwerkzaamheden - Besteding vrije ruimte werkkostenregeling 2013 Advies: - Samenwerking tussen Maxima Medisch Centrum en Maastricht UMC+ op het gebied van Kindergeneeskunde - Aanschaf PET/MRI systeem - Organisatiewijziging avond- en nachtzorg - Samenwerkingsovereenkomst Dermatologie tussen MUMC+ en Catharina ziekenhuis Eindhoven - Informatiebeleidsplan MUMC+ - Intentieverklaring samenwerking Laurentius ziekenhuis Roermond en MUMC+ - Reorganisatie Intern Dagcentrum - Samenwerkingsovereenkomst kindercardiologie tussen Laurentius Ziekenhuis Roermond en Maastricht UMC+ - Samenwerking Oncologie Laurentius Ziekenhuis Roermond en MUMC+ - Samenwerkings- en detacheringsovereenkomst MUMC+ en VieCurie Venlo inzake Reumatologie - Gezamenlijke vergunningsaanvraag Maastricht UMC+ en Maastro clinic voor protonentherapie, Informatie - Personeelsgezondheidsdienst - Duurzame Zorg: Blauwe zorg Regio experiment naar duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

9 - Maandelijkse rapportages financiële bedrijfsvoering Uitstel uitbesteding Centraal Medisch Archief - Intentieverklaring samenwerking Dermatologie Catharina Ziekenhuis Eindhoven en MUMC+ - Jaarverslag 2012 en formatie vertrouwenspersoon - Samenwerking Maxima MC en MUMC - Jaarverslag 2012 bezwaarcommissie FUWAVAZ - Cardiovasculair Centrum (CVC), doorontwikkeling, informatiememo en masterplan - Maastricht Bereikbaar, beslispunten Jaarplan Maastricht bereikbaar Voortgang en budgetuitputting strategisch HR-beleid - Medewerkeronderzoek - Verbetering recruitment organisatie en systemen - Evaluatie Poli Parkstad - Flexibele personeelsinzet azm, visiedocument - Brugdagen en patiëntenzorg - Kadernotitie Het nieuwe werken/pilot Maastricht Bereikbaar - Inrichting expertisecentrum Palliatieve zorg - Academische samenwerking op het gebied van protonentherapie - Actieplan NIAZZ accreditatie - Rapportage Kwaliteit & Veiligheid Audit rapport Arbozorgsysteem OHSAS Vierde quickscan VMS - Jaarverslag 2012 Biologische Veiligheid - Jaarverslag 2012 Stralingshygiëne - Jaarverslag 2012, Privacy commissie MUMC+ - Jaarverslag 2012 Klachten - Annuleringsregeling interne opleidingsactiviteiten - azm jaardocument Jaarverslag 2012 MUMC+ - Tactisch kader 2014 Initiatief - Rapportage hoorzitting door OR bij de afdeling ICT/ID - Ondernemingsraad goed voor je CV - BMA gelden inzetten voor duurzame inzetbaarheid - OR website en OR promotiefilm - Borging bedrijfshulpverlening MUMC+ SAMENSTELLING OR In het verslagjaar hebben 4 van de 21 OR-leden om voor hen moverende redenen het OR lidmaatschap beëindigd. Omdat er geen OR-verkiezing is geweest vanwege gebrek aan kandidaten, zijn er ook geen reserve kandidaten en bestaat de OR uit 17 leden. De OR heeft besloten om een ondergrens van 15 OR-leden aan te houden. Als de ondergrens bereikt wordt zal een OR-verkiezing worden uitgeschreven. De OR bestaat uit de volgende leden: Maartje Baltussen Lutgart Bastiaens Aggi Bronkhorst Martin Conjaerts Alex Essers Pie Esten (voorzitter) Peter Göbbels Harry Hamers Ine Hilderink Jurgen Intemann Carl Jacobi (vice-vz) Leon Lamerichs Lilian Moermans Jos Swennen Jan Ubachs Saskia Vossen Roland Winter activiteitentherapeut, RVE Beschouwend Centrum Chronische ziekten projectmanager, RVE Patiënt en Zorg office manager, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten adjunct-directeur, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten fysiotherapeut, Fysiotherapie afdelingshoofd, Intern Ziekenvervoer verpleegkundige, Dagcentrum analist, Klinisch Chemisch Laboratorium praktijkdocent, RVE Patiënt & Zorg ICT ontwikkelaar, stafdirectoraat ICT/ID manager bedrijfsvoering, Facilitair Bedrijf hartfunctielaborant, Hartfunctie verpleegkundige, verpleegafdeling B3 gespecialiseerd verpleegkundige, RVE Hart- & Vaat Centrum Financieel consulent, RVE F&I en Inkoop activiteitentherapeut, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten stafadviseur, Instrumentele Dienst

10 SECRETARIAAT OR Marian Schmetz ambtelijk secretaris tel: Nicole Cerfontaine secretaresse OC s tel Monique Eggen-Budy secretaresse OC s tel

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG De Wegwijzer Het was een jaar van veranderingen met impact, zowel binnen de organisatie als binnen de ondernemingsraad. Bij de ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 3

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 3 Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 3 Besproken in 2012 4 Persoonlijk assistent Werkkostenregeling Arbeidsverzuim Van stip op de horizon naar thuis in eigen huis 5 Evaluatie mobiliteitscentrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig

Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 Kort & Krachtig Jaarverslag OR Novadic-Kentron 2015 1 April 2016 Beste collega s, Anders dan jullie gewend zijn van de OR, hebben we er dit jaar voor gekozen om over

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD ZORGGROEP NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG

JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD ZORGGROEP NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD ZORGGROEP NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG INHOUD Voorwoord pagina 3 1. Opbouw medezeggenschap cliënten pagina 5 2. Samenstelling en werkwijze CCR pagina 6 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag)

Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag) Jaarverslag Ondernemingsraad Zuidwester 2014 (verslag t.b.v. het directie verslag) Inleiding Het zal wellicht niemand zijn ontgaan dat er binnen de zorgsector grote veranderingen op gang zijn gekomen.

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Versie: 2 definitief Datum: januari 2015 Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm jan 2015 Handleiding roosteren

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

gemeente HEEZE-LEENDE

gemeente HEEZE-LEENDE V Cranendonck r^-j ^2 gemeente HEEZE-LEENDE V GEMEENTE VALKEN SWA A R D SAMENWERKING A2-CEMEENTEN Curtepdonfif I Hecje-ltertdt;! Valkeniwaatd Aan de leden van de Ondernemingsraden van de gemeente Cranendonck,

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MR Jaarverslag

MR Jaarverslag MR Jaarverslag 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Haarschool over het schooljaar 2014/2015. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1. Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Communicatie + contact achterban Ondernemingsraad 2 Aantal belangrijke onderwerpen uit 2013 3 - Visie Arduin 2013-2016/ontwikkeling/vervolg thuis in

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC. Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH

Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC. Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH Implementatie van weefselvigilantie in ziekenhuizen: het Erasmus MC Els van der Wilden van Lier, arts MG, MPH Begrip weefselvigilantie Definitie volgens TRIP (bron website): Systematisch monitoren van

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Ondernemingsraad goed georganiseerd

Ondernemingsraad goed georganiseerd Ondernemingsraad goed georganiseerd De medezeggenschap en permanente educatie Leercirkel Medezeggenschap Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ 10 jaar accreditatie ETZ Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ Buitengewone Kwaliteit & Veiligheid afgestemd op jou Passie Open Flexibel Presteren Raad van Toezicht Comissie kwaliteit en veiligheid

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ?

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Informatiemiddag voor allen binnen VWS die betrokken zijn bij beleid, strategie en medezeggenschap 1 maart 2005 van 13.30 tot 16.30 uur in Apollozaal

Nadere informatie

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Gebaseerd op ervaringen in gemeenten Tiel en Geldermalsen Juni 2013 Bianca Looise, Stichting OOGG John Hendriks, directeur IBP Consultancy, namens gemeenten Tiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV

Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV. 10 jaar DSBV Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad DSBV 10 jaar DSBV Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het afgelopen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie