Jaarverslag OR Maastricht UMC+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag OR Maastricht UMC+"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag OR Maastricht UMC+ Ondernemingsraad MUMC

2 Voorwoord Ook binnen de zorg zijn de gevolgen van krediet- en bankencrisis zichtbaar. Niet alleen in sectoren als GGZ en thuiszorg wordt stevig bezuinigd, ook in de ziekenhuissector is de groei eruit. De UMC s worden niet alleen getroffen door de zuinige zorgverzekeraars, maar ook door de financiering vanuit het ministerie die, mede onder invloed van het IBO-rapport onder druk staat. Het MUMC+ maakt zich klaar voor deze veranderingen door een programma als Operational Excellence (OE). Daarnaast moet de nieuwbouw Verheylaan 10 het MUMC+ een betere uitgangspositie geven. De OR ziet de noodzaak tot verandering, maar heeft in het verleden gezien dat het MUMC+ grootse veranderingen in vuistdikke rapporten heeft aangekondigd... en vervolgens moeite had met het operationaliseren ervan. Operationaliseren, zodat het niet alleen blijft bij een idee, maar dat dit omgezet wordt in een voor patiënten, partners en medewerkers zichtbare en nuttige activiteit. Op het gebied van de nieuwbouw heeft de OR kritische kanttekeningen geplaatst bij de omvang van de bouwsom. Immers zo'n grote investering moet ook terugverdiend worden! Bij Operational Excellence heeft de Ondernemingsraad daarbovenop de kanttekening geplaatst dat het niet een puur instrumenteel programma moet zijn. Dus niet alleen werken met dikke procedures en lange opleidingen, maar werken naar een concreet en zichtbaar resultaat. Dus niet alleen 1500 man in yellow belt opleiden, maar ze ook concreet aan het werk zetten met deze kennis en dit... onder begeleiding van hun direct leidinggevende. Die medewerker en die direct leidinggevende hebben meer dan eens aangegeven dat het 1e en 2e echelon van MUMC+ te veel ballen in de lucht probeert te houden. We werken aan visie op zorg, de poli van de toekomst, het beddenhuis van de toekomst, de nieuwbouw, grote reorganisaties, grote samenwerkingen in de regio etc. etc. We hebben moeite met kiezen en kiezen daarom voor welhaast alles. De werkvloer piept en kraakt en een neen is moeilijk. Toch zullen we keuzes moeten maken. Anders blijft het bij plannen en mooie rapporten, maar blijft de medewerker zitten met een onbevredigend gevoel van 'niet af', 'niet goed'. De OR vindt dat, wanneer je een van de grootste werkgevers van Limburg bent, de menselijke maat belangrijk is. Je bent niet een van de 5500 personeelsnummers. Je bent een gewaardeerde zichtbare collega die in het team werkt aan een betere zorg. We brengen bijna de helft van ons leven op ons werk door. En dat doet we niet alleen om ons brood te verdienen. We werken om erkenning en voldoening. Wie werkt wil gezien worden. Ons werk vertelt ons iets over wat we zijn, over hoe we ons zelf willen laten zien aan anderen. Daarom is het goed dat we binnen MUMC+ zijn begonnen met het inzichtelijk krijgen van de medewerkertevredenheid. Veel afdelingen hebben verbeterprojecten opgestart. Ook trainen we het management, niet alleen om meer coachend te zijn; om medewerkers een hand in de rug te geven op momenten dat dit nodig is, maar ook om ruimte te geven en zelfstandigheid te vergroten om al de goede ideeën van de werkvloer een kans te geven. Dat lukt nog niet altijd maar we zijn op de goede weg. Ook de OR wil hierin het voortouw nemen en vraagt de azm collega's om mee te denken. Wat kan er beter en wat kan de OR voor jou betekenen? Mail, bel of kom op woensdagmiddag om uur even bij ons op bezoek (bestuurstoren niveau 0). We hebben op dat moment vergadering van de OR agendacommissie en kunnen je direct te woord staan. Immers die helft van je leven dat je op de werk bent, wil je dat dit voldoening en erkenning geeft zodat je fluitend naar je werk toe komt! Carl Jacobi, voorzitter

3 DE OR IN 2013 Hoorzitting ICT/ID Naar aanleiding van aangekondigde organisatieveranderingen binnen het stafdirectoraat ICT/ID heeft de OR in december 2012 een aantal hoorzittingen georganiseerd om de medewerkers van het stafdirectoraat ICT/ID in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken over de gang van zaken m.b.t. de voorgenomen pilots bij ICT/ID. De OR heeft een grote betrokkenheid en veranderbereidheid bij de medewerkers van ICT/ID geconstateerd. Verder zijn er een aantal andere conclusies te trekken op het gebied van de afhankelijkheid van externe leveranciers/adviseurs, kennismanagement, het sturen op geld en niet op visie/strategie, waarbij de structuur ogenschijnlijk een doel is. De OR heeft zijn bevindingen op hoofdlijnen per brief op 20 december 2012 aan de medewerkers teruggekoppeld. In januari is de rapportage met conclusies en aanbevelingen schriftelijk aan de RvB overhandigd. In de overlegvergadering van 29 januari 2013 heeft de OR de rapportage met de RvB besproken. De RvB zal de conclusies en aanbevelingen met het management van het stafdirectoraat bespreken en bekijken hoe deze verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. De OR bekijkt over een half jaar wat met de aanbevelingen gedaan is. De OC van het stafdirectoraat bewaakt en bespreekt de voortgang en stand van zaken met het management van het stafdirectoraat. Met de schriftelijke terugkoppeling aan de medewerkers heeft de OR de medewerkers over de voortgang geïnformeerd. Met de conclusies en aanbevelingen moet het management aan de slag. Het management zal de medewerkers verder moeten informeren. Op aandringen van de OR is voor de zomer een wervingsprocedure voor een directeur ICT/ID in gang gezet. Per 1 september 2013 is door de benoeming van de directeur ICT/ID een einde gekomen aan een periode van interim management bij het stafdirectoraat. Bestemming BMA Gelden Duurzame inzetbaarheid De OR heeft de zeggenschap over de besteding van de BMA-gelden (Beschikbare Middelen Arbeidsvoorwaarden). De OR heeft voor de periode bepaald dat de BMA gelden beschikbaar gesteld worden voor knelpunten die niet door het strategisch sociaal beleid gedekt worden en waarvoor maatwerk noodzakelijk is. De BMA gelden worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid, specifiek gericht op het gebied van levensfasegericht personeelsbeleid, daar waar het bestaande beleid tekort schiet. Dit geldt voor alle problematiek op het gebied van arbeidsproductiviteit van alle levensfasen. De direct leidinggevende is voor elke medewerker het eerste aanspreekpunt. Het is de persoon met wie het functioneren, de aan- en afwezigheid, de loopbaanontwikkeling, scholing enz. besproken worden. Eventuele knelpunten die in aanmerking komen voor BMA-gelden, worden dan ook vooral door de leidinggevende gesignaleerd. De decentrale P&O consulent kan de leidinggevende en/of medewerker hierin adviseren. Daar waar medewerker en leidinggevende binnen de bestaande regelingen geen passende oplossing vinden voor de situatie kan een maatwerkoplossing gecreëerd worden. Een aanvraag voor tegemoetkoming uit de BMA-gelden moet aan een vijftal criteria voldoen. Voor de signalering van problematiek en de noodzaak van één aanspreekpunt is een BMAcoördinator aangesteld. De BMA-coördinator geeft praktisch uitvoering aan het BMA-beleid. Management en P&O consulenten zijn geïnformeerd over de BMA-gelden. Tijdens het verslagjaar is een aantal casussen in behandeling genomen. De OR bewaakt het budget en legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Begeleiding van leerling verpleegkundigen en stagiaires De OR heeft besloten een deel van de BMA-gelden ( ,--) in te zetten voor de begeleiding van leerlingen verpleegkundigen en stagiaires. Hiervoor worden gediplomeerd verpleegkundigen vrijgesteld. Uit eerste metingen blijkt dat de middelen niet toereikend zijn om professionele en volledige begeleiding te bereiken. De studenten zijn echter tevreden over de begeleiding. Verhoging reiskostenvergoedingen AIO S In het kader van goed werkgeverschap heeft de OR de Raad van Bestuur verzocht te bezien of de vergoeding van reiskosten kan worden verhoogd, die arts-assistenten maken wanneer ze in het kader van hun opleiding naar andere (perifere) ziekenhuizen worden gedetacheerd. De OR was zeer verheugd met het besluit van de Raad van Bestuur om de kilometervergoeding van artsassistenten in opleiding te verhogen naar 0,18 per kilometer.

4 Regeling nevenwerkzaamheden De OR heeft niet ingestemd met een aangescherpte regeling voor nevenwerkzaamheden. In artikel 9.3 van de CAO UMC zijn maatregelen t.a.v. nevenwerkzaamheden opgenomen die afdoende moeten zijn. De OR is van mening dat de medewerker op zijn eigen verantwoordelijkheid en gedrag moet worden aangesproken. Een bureaucratische regeling heeft niet de voorkeur. De CAO biedt voldoende mogelijkheden om met een medewerker in dialoog te gaan. Brugdag Volgens artikel van de CAO UMC kan de RvB ten hoogste drie dagen per kalenderjaar aanwijzen als vakantiedag. Hiervoor is instemming van de OR nodig. De vrijdag na Hemelvaart is standaard een brugdag. Daarbuiten kunnen dagen aangewezen worden rondom Koningsdag en/of Kerstmis. Naar aanleiding van de brugdag met Kerstmis 2012 waardoor op vijf achtereenvolgende dagen zondagdiensten gepland waren, heeft de OR vanuit de verpleging klachten gekregen over werkdruk, veiligheid en continuïteit van zorg. De OR heeft na een stevige discussie met de RvB besloten uitsluitend in te stemmen met een brugdag als de continuïteit en veiligheid van zorg geborgd zijn. Vervoersplan Onder de naam Maastricht-Bereikbaar hebben bedrijfsleven, vervoerders en overheid (Gemeente en Ministerie) een programma opgesteld om Maastricht bereikbaar te houden door slimmer te reizen en slimmer te werken. Het azm participeert in Maastricht-Bereikbaar en heeft een aantal zaken benoemd rondom het woon-werkverkeer die hij wil faciliteren. Eén van de aandachtspunten is het stimuleren van de aanschaf van een E-bike waarvoor de maximale voorfinanciering van een fiets of E-bike opgerekt wordt van 750,-- naar 2000,--. Daarnaast is er een extra bijdrage bij de aanschaf van een E-bike d.m.v. een verdubbeling van de kilometerincentive. Het azm wil de incentive van Maastricht Bereikbaar met 0,10 per kilometer voor de duur van maximaal 1 jaar verhogen. De OR ondersteunt het plan om medewerkers te stimuleren gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, maar vindt niet dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de

5 medewerkers die al jaren op de (sportieve) fiets komen en medewerkers die nu een E-bike aanschaffen en een kilometervergoeding krijgen. De OR is voorstander van een breed vervoersplan waarin de parkeerproblemen worden meegenomen en hiermee alle medewerkers, ook degenen die al met de fiets komen, te blijven prikkelen om dit gedrag te continueren. Tijdens het verslagjaar is veel gediscussieerd over het vervoersplan. Helaas is hier geen vervoersplan uit voortgekomen en is het voorstel tot ophoging van de voorfinanciering van de E-bike in 2013 niet gerealiseerd. Voor de OR blijft het een belangrijk punt van aandacht dat in 2014 wordt vervolgd.

6 WERKWIJZE OR Overleg OR Raad van Bestuur OR en Raad van Bestuur hebben tien maal met elkaar overlegd. In twee Strategieconferenties heeft de OR met de Raad van Bestuur de strategie en financiële situatie van het azm besproken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. Samenwerkingsverbanden in de regio, Centers of excellence, Portfoliokeuze, Operational Excellence, Strategisch HR beleid, begroting 2014 en meerjarenraming , Gebiedsontwikkeling Randwijck. Zowel in de overlegvergaderingen als in de strategieconferenties was een open en prettige sfeer waardoor de OR een kritische en constructieve bijdrage heeft kunnen leveren. Overleg OR Raad van Toezicht De OR heeft in mei en november overleg gehad met de Raad van Toezicht. In het laatste overleg is afscheid genomen van de voorzitter en een lid Raad van Toezicht. Ook de sfeer in deze overleggen was ontspannen en constructief. Er is gesproken over MUMC-vorming, Centers of excellence, financiële positie van het azm en samenwerkingsverbanden. COMMISSIES Commissie Sociaal Beleid en Communicatie (voorzitter Lutgart Bastiaens) In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Commissie sociaal beleid en communicatie de voorzittershamer overgedragen aan een collega OR-lid vanwege te drukke werkzaamheden in de eigen functie. De Commissie huldigt de visie van sociaal beleid naar een sociaal gezicht, dat wil zeggen dat het Strategisch HR beleid merkbaar moet zijn op de werkvloer. Dit dient uitgevoerd te worden door direct leidinggevenden! Medewerkers die fluitend naar hun werk komen omdat zij zich betrokken voelen en gezien worden, en trots zijn op hun organisatie is het ultieme resultaat van een goed sociaal beleid! De vraag die de Commissie zich bij het strategisch HR beleid stelt blijft: wat merkt de medewerker hier van.

7 Levensfasegericht personeelsbeleid is een van de speerpunten van de OR. In het verslagjaar heeft dit onderwerp nog meer urgentie gekregen omdat tot 67 jaar gewerkt moet worden. Ook het MUMC+ ontkomt niet aan de vergrijzing, daarom is met name ouderenbeleid een thema waar de Commissie permanent aandacht aan schenkt. Door de inzet van de BMA gelden, o.a. voor deze doelgroep, heeft de OR dit zichtbaar gemaakt. Informeren van de achterban: De OR is voortdurend bezig om zijn activiteiten onder de aandacht van de medewerkers te brengen, met het doel draagvlak te creëren en aspirant OR- en OC-leden enthousiast te krijgen voor de medezeggenschap. Als belangrijke, maar vooral interessante punten aan de orde zijn, worden de medewerkers via de OR-nieuwsbrief, die zowel schriftelijk als digitaal verspreid wordt, geïnformeerd. Om de medewerkers te laten zien waarom er een OR is en wat deze nu eigenlijk doet, is met steun van de afdeling communicatie een OR promotiefilm gemaakt. Een informatieve animatiefilm van 3 minuten die alle ins en outs van de medezeggenschap in het MUMC de revue laat passeren. De film is op Intraspect geplaatst en het is de bedoeling dat deze bij de introductie van de nieuwe medewerkers wordt getoond. Naast de film wordt met ondersteuning van de afdeling ICT gewerkt aan een aparte OR-website. Het is helaas niet gelukt de website tijdens het verslagjaar in de lucht te krijgen. Commissie VGWM (voorzitter Harry Hamers) De Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu volgt, signaleert, toets en neemt initiatieven aangaande de onderwerpen die betrekking hebben op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en de veiligheid van de medewerkers. Vanuit deze positie geeft ze advies aan de OR. In 2013 zijn veel belangrijke ARBO thema s de revue gepasseerd zoals: de herziening van de RIE s (Risico inventarisatie en Evaluatie), veiligheid (cytostatica, straling, biologische- en cryogene stoffen) en IRIS meldingen. Tevens werden van deze onderwerpen de jaarverslagen beoordeeld en via een memo met op- en aanmerkingen, aan de OR voorgelegd. De leden hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de calamiteiten oefeningen die door het hele huis georganiseerd waren. Hier bleek iedere keer weer dat deze oefeningen hun meerwaarde hebben. Met de verschillende eindverantwoordelijken (ARBO-coördinator, coördinator Milieu en Calamiteiten, Bedrijfsarts en Gros beheerder), is overleg gepleegd over het functioneren van hun diensten. Bij het overleg van de preventie medewerkers en de stuurgroep vastgoed zijn afgevaardigden van de Commissie als toehoorder aanwezig. De commissie heeft ook haar bijdrage verleend aan de in en externe audits (OHSAS 18001, TÜV), In 2014 zal de Commissie zich richten op de ontwikkelingen tot en met de oplevering van de nieuw- en verbouw. Commissie Financiën en Strategie (Voorzitter Carl Jacobi) De OR Commissie Financiën en Strategie richt zich op de financiële en strategische thema s en adviseert de OR over adviesvraagstukken die hiermee te maken hebben. De in het verslagjaar voorgelegde rapportages van de financiële bedrijfsvoering lieten een positief beeld zien dat terug te voeren was op uitgestelde investeringen in materiele zin en het binnenhalen van een grote som voor uitstaande rekeningen van verrichtte zorg. De Commissie heeft zich gebogen over een intentieverklaringen m.b.t. samenwerkingen in de regio en daadwerkelijke samenwerkingsovereenkomsten in de regio, o.a. met het Laurentius Ziekenhuis Roermond, Catharina ziekenhuis te Eindhoven, Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, VieCurie te Venlo en verschillende ziekenhuizen in het buitenland. In goede afstemming met de Raad van Bestuur is een nieuwe regorganisatiecode tot stand gekomen waarin de medezeggenschap een duidelijke rol is toebedeeld. De Commissie heeft de OR geadviseerd over een grote reorganisatie bij het Hart en Vaat Centrum, van de Avond- en Nachtzorg en het Intern Dagcentrum. De Commissie heeft het Masterplan Cardio Vasculair Centrum, de inrichting van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en een experiment op het gebied van duurzame zorg behandeld. T.a.v. grote investeringen heeft de Commissie zich gebogen over de aanvraag m.b.t. de aanschaf van een PETMRI. Vanuit een Black box benadering is het dossier ICT/ID vervolgd door in samenwerking met het Stafconvent en de VAR gewenste input en output te benoemen zodat deze als meetlat kunnen dienen ter beoordeling van de performance van deze Stafdienst.

8 Instemming : - Heroverweging functie voorportaal Arbodienstverlening - Voorstel aanpassing vergoedingsregeling reiskosten - Levensfasegericht personeelsbeleid - Regeling nevenwerkzaamheden - Besteding vrije ruimte werkkostenregeling 2013 Advies: - Samenwerking tussen Maxima Medisch Centrum en Maastricht UMC+ op het gebied van Kindergeneeskunde - Aanschaf PET/MRI systeem - Organisatiewijziging avond- en nachtzorg - Samenwerkingsovereenkomst Dermatologie tussen MUMC+ en Catharina ziekenhuis Eindhoven - Informatiebeleidsplan MUMC+ - Intentieverklaring samenwerking Laurentius ziekenhuis Roermond en MUMC+ - Reorganisatie Intern Dagcentrum - Samenwerkingsovereenkomst kindercardiologie tussen Laurentius Ziekenhuis Roermond en Maastricht UMC+ - Samenwerking Oncologie Laurentius Ziekenhuis Roermond en MUMC+ - Samenwerkings- en detacheringsovereenkomst MUMC+ en VieCurie Venlo inzake Reumatologie - Gezamenlijke vergunningsaanvraag Maastricht UMC+ en Maastro clinic voor protonentherapie, Informatie - Personeelsgezondheidsdienst - Duurzame Zorg: Blauwe zorg Regio experiment naar duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

9 - Maandelijkse rapportages financiële bedrijfsvoering Uitstel uitbesteding Centraal Medisch Archief - Intentieverklaring samenwerking Dermatologie Catharina Ziekenhuis Eindhoven en MUMC+ - Jaarverslag 2012 en formatie vertrouwenspersoon - Samenwerking Maxima MC en MUMC - Jaarverslag 2012 bezwaarcommissie FUWAVAZ - Cardiovasculair Centrum (CVC), doorontwikkeling, informatiememo en masterplan - Maastricht Bereikbaar, beslispunten Jaarplan Maastricht bereikbaar Voortgang en budgetuitputting strategisch HR-beleid - Medewerkeronderzoek - Verbetering recruitment organisatie en systemen - Evaluatie Poli Parkstad - Flexibele personeelsinzet azm, visiedocument - Brugdagen en patiëntenzorg - Kadernotitie Het nieuwe werken/pilot Maastricht Bereikbaar - Inrichting expertisecentrum Palliatieve zorg - Academische samenwerking op het gebied van protonentherapie - Actieplan NIAZZ accreditatie - Rapportage Kwaliteit & Veiligheid Audit rapport Arbozorgsysteem OHSAS Vierde quickscan VMS - Jaarverslag 2012 Biologische Veiligheid - Jaarverslag 2012 Stralingshygiëne - Jaarverslag 2012, Privacy commissie MUMC+ - Jaarverslag 2012 Klachten - Annuleringsregeling interne opleidingsactiviteiten - azm jaardocument Jaarverslag 2012 MUMC+ - Tactisch kader 2014 Initiatief - Rapportage hoorzitting door OR bij de afdeling ICT/ID - Ondernemingsraad goed voor je CV - BMA gelden inzetten voor duurzame inzetbaarheid - OR website en OR promotiefilm - Borging bedrijfshulpverlening MUMC+ SAMENSTELLING OR In het verslagjaar hebben 4 van de 21 OR-leden om voor hen moverende redenen het OR lidmaatschap beëindigd. Omdat er geen OR-verkiezing is geweest vanwege gebrek aan kandidaten, zijn er ook geen reserve kandidaten en bestaat de OR uit 17 leden. De OR heeft besloten om een ondergrens van 15 OR-leden aan te houden. Als de ondergrens bereikt wordt zal een OR-verkiezing worden uitgeschreven. De OR bestaat uit de volgende leden: Maartje Baltussen Lutgart Bastiaens Aggi Bronkhorst Martin Conjaerts Alex Essers Pie Esten (voorzitter) Peter Göbbels Harry Hamers Ine Hilderink Jurgen Intemann Carl Jacobi (vice-vz) Leon Lamerichs Lilian Moermans Jos Swennen Jan Ubachs Saskia Vossen Roland Winter activiteitentherapeut, RVE Beschouwend Centrum Chronische ziekten projectmanager, RVE Patiënt en Zorg office manager, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten adjunct-directeur, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten fysiotherapeut, Fysiotherapie afdelingshoofd, Intern Ziekenvervoer verpleegkundige, Dagcentrum analist, Klinisch Chemisch Laboratorium praktijkdocent, RVE Patiënt & Zorg ICT ontwikkelaar, stafdirectoraat ICT/ID manager bedrijfsvoering, Facilitair Bedrijf hartfunctielaborant, Hartfunctie verpleegkundige, verpleegafdeling B3 gespecialiseerd verpleegkundige, RVE Hart- & Vaat Centrum Financieel consulent, RVE F&I en Inkoop activiteitentherapeut, RVE Beschouwend Centrum Chronische Ziekten stafadviseur, Instrumentele Dienst

10 SECRETARIAAT OR Marian Schmetz ambtelijk secretaris tel: Nicole Cerfontaine secretaresse OC s tel Monique Eggen-Budy secretaresse OC s tel

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie