JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in De missie van de CR is een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit, veiligheid en beleving van de zorg. Doordat de Cliëntenraad serieus genomen wordt door de directie en ook door de plaats die de CR zich heeft toegeëigend in de organisatie, komt er steeds meer werk op haar pad. Met veel plezier hebben wij als CR de cliënten van Reinier de Graaf vertegenwoordigd. Wij hebben de directie en belanghebbende gremia binnen het huis in raad en daad willen bijstaan bij hun beleidsmatige en bestuurlijke beslissingen. Samenstelling De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat in principe uit zes leden. De CR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Gedurende 2014 heeft een lid afscheid genomen. Er is een sollicitatieprocedure gestart waarop een lid de Cliëntenraad is komen versterken. Daarnaast heeft de CR ook een nieuwe ambtelijke ondersteuning gekregen. Leyla In, voorzitter Hans Witjens, secretaris John Aarssen, vicevoorzitter Harm Teunissen Ceciel Turkenburg Ellis Remmerswaal (tot zomer 2014) Willy Tiekstra (vanaf zomer 2014) Jacqueline Landman, ambtelijk secretaris (tot zomer 2014) Tine Abbinga, ambtelijk secretaris (vanaf zomer 2014) Werkwijze Op basis van de speerpunten van de CR, vanuit het meerjarig werkplan van de CR, en de kwaliteiten van de leden is er een onderverdeling gemaakt in portefeuilles: Kwaliteit / veiligheid / zorg Communicatie / interne en externe contacten / diverse patiënten groepen Financiën / fusie Facilitaire zaken / gastvrijheid Algemene en interne zaken Bouw / nieuwbouw Als Cliëntenraad werken wij samen met de medewerkers van het Reinier. In het verslagjaar heeft de Cliëntenraad 10 keer vergaderd. Tijdens vrijwel elke vergadering worden actuele onderwerpen met de directeur, Jaap van den Heuvel, besproken. De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn gewoonlijk Jaarverslag Cliëntenraad Reinier

2 op woensdagochtend. Tevens worden extra overleggen gehouden ter verdieping en toelichting op actuele onderwerpen met medewerkers uit de organisatie. Met het bestuur van de Medische Staf wordt eenmaal per jaar vergaderd. Er is in het verslagjaar kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Reinier Haga Groep. In dit overleg is gesproken over de positie van de patiënt, de mogelijke gevolgen van de nieuwbouw voor de patiënt en de mogelijke keuze van de oudere patiënt als speerpunt van ons jaarplan. Een lid van de Cliëntenraad is vaste deelnemer van de Klankbordgroep Nieuwbouw. Ook is er regelmatig overleg met (de managers van) de afdelingen Communicatie, Kwaliteit & Veiligheid, Klachtenopvang, FB&B, het dagelijks bestuur van Bestuur Medische Staf en Ondernemingsraad. In het najaar 2014 heeft een gesprek met de Raad van Toezicht van het Reinier-Haga plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek lag de nadruk op wederzijdse kennismaking en het geven van toelichtingen over de werkwijze van de raden. De CR heeft haar eigen functioneren geëvalueerd eind Basis voor de evaluatie was de startnotitie CR 2013 en het meerjarig werkplan van de CR De evaluatie laat zien dat de werkwijze van de CR zoals ingevoerd in 2013, positieve resultaten heeft opgebracht. De taakverdeling van enkele leden is enigszins bijgesteld. Op verzoek van de CR heeft ook de directie zich zeer positief uitgesproken over het functioneren van de CR. Adviezen In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat de Cliëntenraad adviesrecht heeft over tal van onderwerpen die de zorg van de patiënt direct raken. Op basis hiervan zijn 13 adviezen uitgebracht aan de directie van het Reinier in Het uitbrengen van adviezen aan de directie dient om de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan cliënten te verbeteren. In deze adviezen stelt de CR meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief optimalisering van eerder genoemde dienstverlening beogen. De Cliëntenraad adviseerde positief over de hieronder genoemde notities, waarbij in de meeste gevallen specifieke aandachtspunten zijn benoemd, kritische vragen zijn gesteld en suggesties zijn gedaan. Onderwerp advies Begroting 2014 Integratie radiotherapie Startnotitie laborganisatie Voordracht lid klachtcommissie Besturingsnotitie Rh-groep en co-bestuurder Overname MDCA Geweld en agressie Beddenhuis Automatisering poliklinisch proces nieuwbouw Jaarverslag Cliëntenraad Reinier

3 Reorganisatie afdeling MI Organisatiestructuur nieuwbouw Acute opnameafdeling Positie medische specialisten Kwaliteit / veiligheid / zorg De kwaliteit van de zorg vormt vanzelfsprekend een van de belangrijkste aandachtspunten voor de Cliëntenraad. Dit komt niet alleen tot uiting in de advisering naar aanleiding van de aan de CR voorgelegde voorstellen. Leden van decr gaan ook direct in gesprek met medewerkers en waar mogelijk patiënten over kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Activiteiten in dit kader waren: Het reguliere overleg met de Manager Kwaliteit & Veiligheid: dit gesprek vindt eens per kwartaal plaats. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de VIM (Veilig Incidenten Melden) en MIP-rapportages (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) en de ontwikkelingen binnen en de praktijk van het kwaliteitszorgsysteem in het algemeen. De CR waardeert daarbij met name de prettige en open sfeer waarin deze informatieve gesprekken plaatsvinden. Een eerste, oriënterend kennismakingsgesprek met de Klachtenfunctionaris. Een gesprek met de initiatiefnemers van de Moederraad. Daarbij is vastgesteld dat hier niet direct een rol voor de CR is weggelegd. Het bijwonen van een presentatie over het nieuwe Oncologisch Centrum Reinier Haga, waarbij met name het enthousiasme van de initiatiefnemers indruk maakte. Het bijwonen van enkele Spiegelgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden patiënten bevraagd op hun ervaringen tijdens hun behandeling om zo tot verbeterpunten voor de betreffende afdeling te komen. Leden van de CR waren aanwezig bij gesprekken vanuit de afdelingen Oogheelkunde en Radiotherapie. Een presentatie van het Hoofd van de Transferverpleegkundigen, waarbij op overtuigende wijze uitleg werd gegeven over de praktijk van de Transferverpleegkundige. Deelname aan een intensieve LEAN Lego workshop om beter zicht te krijgen hoe LEAN, dat gericht is op het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, in de praktijk werkt. Binnen de Cliëntenraad wordt daarnaast ook tijd ingeruimd op elke CR vergadering voor het uitwisselen van de eigen ervaringen van de leden met de zorg die door het Reinier de Graaf wordt geboden. Communicatie / interne en externe contacten / diverse patiënten groepen Het contact onderhouden met de achterban is essentieel voor de Cliëntenraad. In de praktijk blijkt het echter lastig voor de CR om grotere aantallen cliënten te bereiken. Om op de hoogte te blijven van de vragen en wensen van onze achterban heeft de CR verschillende middelen ingezet. Patiëntenverenigingen zijn uitgenodigd om contact met CR op te nemen. Als gevolg hiervan heeft in 2015 een gesprek met NVV plaatsgevonden. De klachten en de klachtafhandeling van patiënten van Reinier zijn gevolgd en geanalyseerd. Een lid van CR heeft deelgenomen aan 2 spiegelgesprekken. Jaarverslag Cliëntenraad Reinier

4 Er was structureel contact met sleutelfiguren van ons ziekenhuis. Er is een open uitnodiging op website geplaatst om contact met de CR op te nemen. Om te worden gezien heeft de cliëntenraad deelgenomen aan de Dag van de Bouw, de Open Dag van het ziekenhuis (met circa 5000 bezoekers) en schrijft een lid van de CR regelmatig een blog. Fusie In het verslagjaar is de noodzaak tot het instellen van een Cliëntenraad op concernniveau op de agenda gezet. In nauw overleg met de collega's van het Haga ziekenhuis zijn voorbereidingen getroffen om in 2015 tot de oprichting van een overkoepelende Cliëntenraad te komen. Financiën De Cliëntenraad volgt de Planning & Controlcyclus van het Reinier. De ter beschikking gestelde documenten worden op voor de patiënten relevante onderdelen besproken met medewerkers van het Reinier. Facilitaire Zaken & Gastvrijheid Met de directie van het Reinier zijn afspraken gemaakt, dat buiten veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid de invalshoek gastvrijheid bij de adviesaanvragen wordt gehanteerd. Er vindt structureel overleg met de manager Facilitair Bedrijf plaats. Besproken onderwerpen waren parkeerbeleid, vrijwilligersbeleid, telefonische bereikbaarheid, interpretatie van resultaten, voedingsverstrekking en tevredenheidsonderzoeken. Een lid van de Cliëntenraad heeft in de klankbordgroep van de gastvrijheidsambassadeurs actief meegedacht en meegepraat over de visie op gastvrijheid van Reinier. Het leverde een beleidsvoorstel op dat nu als beleid is vastgesteld door de directie. Aandacht voor de patiënt neemt daar een prominente plaats in. Bouw / nieuwbouw In de periode tot de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis op naar verwachting 1 september 2015 vinden regelmatig bijeenkomsten plaats waarin over de voortgang van het project wordt gesproken. Zo participeert de cliëntenraad in de klankbordgroep, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de omstandigheden waarin de patiënten in de te realiseren nieuwbouw komen te verkeren. In het overleg met de directeur wordt regelmatig de voortgang van het project besproken. De leden van de Cliëntenraad hebben deelgenomen aan de rondleiding door de nieuwbouw in het najaar Jaarverslag Cliëntenraad Reinier

5 Tot slot De Cliëntenraad spreekt het vertrouwen uit in het personeel en de leiding van het ziekenhuis. En hoewel er altijd zaken voor verbetering vatbaar zijn, is de Cliëntenraad tevreden met de mogelijkheden die de raad worden geboden. We danken dan ook een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de cliëntenparticipatie. Jaarverslag Cliëntenraad Reinier

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring Verantwoordingsverklaring Met elkaar voor elkaar Verantwoordingsverklaring Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2012. Het Nationaal Bestuur van Nationale Vereniging de Zonnebloem onderschrijft

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie