Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar Dit verslag is om u op de hoogte te brengen van wat de OR heeft gerealiseerd en wat de plannen zijn. Samenstelling Ondernemingsraad: Op bestond de OR uit de volgende personen: Dagelijks bestuur: Gerrit Limpers Marcel Lubbers Leden: Thijs Kiers Patty Imming Laila Heringa 1

2 Freek v.d. Poll Erik Hissink André Colenbrander Chantal Elferink Vaste Trainer/adviseur OR: Ambtelijk secretaris OR: Bert-Jan Westendorp Rob van der Meer Grada Nijland Wijziging samenstelling OR in de loop van 2011: Gerrit van Middelkoop heeft in de loop van 2011 de OR-werkzaamheden neergelegd. Via de Nieuwsbrieven zijn er oproepen gedaan om nieuwe kandidaten te werven. Ook zijn er door de OR specifieke groepen medewerkers benaderd om zitting te nemen in de OR. Dat heeft er toe geleid dat Chantal Elferink op is begonnen met de Or-werkzaamheden en Bert-Jan Westendorp heeft zich in de loop van 2011 aangemeld als nieuw OR lid, zodat nu ook de medewerkers van de buitensportaccommodaties zijn vertegenwoordigd. Werkwijze: Om een werkbare OR en een evenredige taakverdeling te creëren, wordt er met commissies en werkgroepen gewerkt. Door het vertrek van een aantal leden, is de samenstelling gewijzigd. Zo nodig wordt er een beroep gedaan op de vaste adviseur / trainer van de OR, de heer Rob van de Meer. De indeling van de commissies is als volgt: INDELING COMMISSIE S DB/Alg.zaken: Omvang db (2 OR leden) Afvaardiging in vorming Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) Cie s Arbeidsvoorwaarden (GO-taken) namen: 1. Gerrit Limpers (voorzitter) 2. Marcel Lubbers (secretaris) 1.Gerrit Limpers 2. Freek v.d. Poll 1. Thijs Kiers (voorzitter) 2. Freek van den Poll (vice voorzitter) 3. Laila Heringa 4. André Colenbrander 2

3 5. Bert-Jan Westendorp Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (afvaardiging in Arbo commissie) Organisatie & personeel (art. 25 en 27 WOR) Commissie Achterban Portefeuillehouders: Financiën 1. Erik Hissink 2. André Colenbrander 1. Chantal Elferink 2. Erik Hissink 3. Patty Imming 4. Laila Heringa 1. Gerrit Limpers (voorzitter) 2. Chantal Elferink 3. Grada Nijland (website) Freek van den Poll Vergaderstructuur OR: Werkvergaderingen OR: De werkvergaderingen vinden tweewekelijks plaats op donderdagmorgen aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst opgesteld. In deze vergaderingen vindt geen officiële besluitvorming plaats. De ontvangen advies- en instemmingaanvragen worden, zo nodig, voorgelegd aan de vakinhoudelijke commissie om dit voor te bereiden door het uitbrengen van een pré advies voor de OR- en Overlegvergaderingen. Werkvergaderingen commissie Arbeidsvoorwaarden (AV): Ook de OR commissie AV heeft een aantal malen per jaar vergaderd waarin de advies- en instemmingaanvragen zijn besproken, zo nodig met de portefeuillehouder P&O, ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming in de OR- en Overlegvergaderingen. Met de portefeuillehouder P&O heeft een technisch beraad plaatsgevonden, waar is gesproken over o.a. de communicatie rondom het afschaffen van de Spaarloonregeling, de levensloopregeling en de vitaliteitsregeling. Daarnaast is er gesproken over de inzet/aanschaf van dienstauto s en de thuiswerkregeling. Vergaderingen OR: De vergaderingen van de Ondernemingsraad worden volgens een vooraf opgesteld vergaderschema gehouden aan de hand van een agenda. Tijdens deze vergadering vindt de officiële besluitvorming van de OR plaats en wordt er een besluitenlijst opgesteld. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de OR. Overlegvergaderingen: De Overlegvergaderingen hebben plaatsgevonden tussen de bestuurder, de heer Paul van Gog (directeur), of bij zijn afwezigheid door de plv. bestuurder, en in aanwezigheid van de adviseur, de heer Joop Spijkers (beleidsmedewerker P&O) en de Ondernemingsraad. Ook deze vergaderingen worden gehouden volgens een vooraf opgesteld vergaderschema aan de hand van een agenda. Van de vergaderingen wordt een besluitenlijst opgesteld. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de OR. Door het aftreden van Paul van Gog als algemeen directeur kan hij geen bestuurder in de zin van de WOR meer zijn. De nieuwe directeur heeft deze functie overgenomen. Vaste agendapunten tijdens de OR- en Overlegvergaderingen zijn: Toekomst Bestendig Bronckhorst/Toekomst Bestendig Personeelsbeleid Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM) 3

4 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) Over bovenstaande punten worden tijdens de vergaderingen de actuele stand van zaken weergegeven. Onderwerpen waarover advies heeft gegeven of waarmee de Or heeft ingestemd - Besteding IZA-gelden Dit punt is ook in 2011 nog weer diverse keren aan de orde gesteld door de Ondernemingsraad tijdens de Overlegvergaderingen. Begin 2012 komt de Ondernemingsraad met een uitgewerkt initiatiefvoorstel voor de bestuurder. - Sociaal Jaarverslag 2010 Het verslag is door de OR voor kennisgeving aangenomen. - Aanwijzing verplichte vrije dagen 2012 In overleg met de Or heeft de bestuurder besloten om in 2012, 18 mei (vrijdag ná Hemelvaartsdag), 24 december (maandag voor Kerst) en 31 december (maandag voor Nieuwjaarsdag) aan te wijzen als verplichte vrije dagen. - Overdracht Hessenhal en bad Dit onderwerp is in 2011 diverse keren besproken met de bestuurder tijdens de Overlegvergadering om tot een goede overgang naar de nieuwe werkgever te komen voor de medewerkers van de gemeente Bronckhorst. Daarvoor is door de ondernemingsraad een vergelijk gemaakt tussen de rechtspositie van de Stichting Zonnewater en de gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad heeft aangegeven, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan, een helder exploitatieplan van de Stichting Zonnewater te willen hebben, voordat zij instemt met de overgang. Dit plan is er gekomen en de gemeenteraad heeft besloten om Hessenbad en hal te privatiseren door overdracht naar de Stichting Zonnewater. - Werken in UITVOERING In het kader van de reorganisatie van Beheer (buitendienst) is een centrale huisvesting een belangrijk onderdeel. Realisatie van één nieuwe werf in Hengelo zal nog enige tijd in beslag nemen. Vooruitlopend daarop was het wel mogelijk om de werf in Vorden te sluiten en het personeel en materieel te verplaatsen naar Hengelo, met ingang van 1 oktober 2011, waarover de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd. Belangrijk voor de ondernemingsraad is dat zoveel mogelijk werk in eigen beheer gedaan blijft worden en dat medewerkers goed toegerust worden op eventuele nieuwe taken die ze moeten gaan doen. De communicatie naar de medewerkers is op een goede manier verlopen. - Thuiswerkregeling De ondernemingsraad heeft ingestemd met de thuiswerkregeling, die het mogelijk maakt om 1 dag per week thuis te werken. Het is niet vanzelfsprekend dat dit voor elke functie mogelijk is. Langlopende projecten Toekomstbestendig Personeels Beleid Op 12 januari 2011 is er een presentatie geweest voor alle medewerkers door de portefeuillehouder P&O, wethouder mevrouw Steffens en de ondernemingsraad. Vervolgens zijn er brainstormbijeenkomst met de medewerkers gehouden, die in een zeer positieve sfeer zijn verlopen. Er zijn door de medewerkers veel ideeën aangedragen, de door de ondernemingsraad zijn gerubriceerd en samengevat. Op 7 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met mt -- > ondernemingsraad over de actiepunten. In februari 2012 wordt er weer een presentatie voor de medewerkers gehouden. 4

5 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) De ondernemingsraad zal zich samen met andere gemeenten in de Achterhoek, de regio Achterhoek en de provincie Gelderland gaan bezighouden met de medezeggenschap over de RUD. De gemeenten, de regio en de provincie moeten één RUD gaan vormen, wat gevolgen heeft voor de medewerkers. Namens de Ondernemingsraad Bronckhorst zijn Gerrit Limpers en Freek van de Poll afgevaardigd naar dit medezeggenschapsorgaan. Hoe de vormgeving van de RUD zal zijn, is eind 2011 nog onduidelijk. De RUD moet op 1 januari 2013 operationeel zijn. Dit onderwerp zal in 2012 een vast agendapunt zijn voor de Ondernemingsraad. Communicatie met / naar de achterban: Na de maandelijkse OR- en Overleg vergaderingen wordt er een Nieuwsbrief uitgebracht, die op de website wordt gepubliceerd. Op deze website staat alle actuele informatie die van belang is. Via de website > contact, kan actief gecommuniceerd worden met de OR. De OR hoopt dan ook van harte via dit kanaal respons te krijgen op de onderwerpen die er spelen in de organisatie of zaken die men als medewerkers graag besproken wil zien. Om het contact en de communicatie met de medewerkers nog meer te vergroten, komt hierover binnenkort een voorstel van de Or commissie Achterban. Benoeming Arne van Hout tot directeur Door ziekte heeft Paul van Gog moeten besluiten zijn taak als directeur/gemeentesecretaris neer te leggen. In deze functie is Arne van Hout benoemd en is er door de ondernemingsraad mee ingestemd om af te wijken van de procedure voor het benoemen van gemeentesecretaris / directeur. Trainingen: Ook in 2011 zijn er weer twee 2-daagse trainingen met de vaste adviseur/trainer van de OR gehouden. Doelgroep: Onderwerpen: Data: Trainer: Ondernemingsraad - Evaluatie functioneren OR maart Rob v.d. - Evaluatie eigen functioneren en je rol binnen de OR Meer - Toekomst Bestending Personeelsbeleid Ondernemingsraad - Evaluatie functioneren OR - Evaluatie eigen functioneren - Toekomst Bestendig Personeelsbeleid - Het krijgen van inzicht in jezelf September Slotwoord: In 2012 zullen er veel projecten op de rol staan, met gevolgen voor de medewerkers, naar aanleiding van decentralisatie van verschillende taken die door het rijk naar de gemeenten komen. Dankzij een vroege betrokkenheid en een tijdige informatievoorziening van de bestuurder aan de OR, was het mogelijk om tijdig en goed te kunnen adviseren. Een speciaal woord van dank aan Paul van Gog voor de bijzonder fijne en constructieve samenwerking in de eerste zeven jaar Bronckhorst en de Ondernemingsraad wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Waarvan verslag Grada Nijland Ambtelijk secretaris OR Bronckhorst Rob v.d. Meer

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie