INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE 6 5 BEGRIPSBEPALING 6 6 HERPLAATSINGSPROCEDURE 8 7 ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN 10 8 RECHTEN VAN BOVENTALLIGE WERKNEMER 11 9 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING 12 1

2 0 FUSIECONVENANT Behorende bij de fusie tussen: Stichting Symfora groep Stichting Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe In dit convenant verder te noemen de oprichters. 1 Doel Als gevolg van een fusie tussen de oprichters gaan de werknemers van de oprichters over naar de verkrijgende stichting, verder te noemen GGZ Centraal. Dit fusieconvenant heeft ten doel de rechtspositie van de werknemers in het kader van deze fusie te regelen. 2 Werkingssfeer Dit fusieconvenant heeft betrekking op de werknemers die op de fusiedatum een arbeidsovereenkomst hebben met één of meerdere van de oprichters. 3 Overgang dienstverband Als gevolg van de fusie en de van toepassing zijnde artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek, zullen de werknemers van de oprichters per de fusiedatum, of zoveel eerder als mogelijk, in dienst treden van GGZ Centraal. De arbeidsovereenkomst met de oprichters wordt daarbij van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst met GGZ Centraal. 4 Geen gedwongen ontslagen Er zullen als gevolg van de fusie geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. 5 Individueel verworven rechten De werknemer behoudt individueel verworven rechten voorzover schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsdossier. 6 Bezwaar en beroep Bij verschil van opvatting tussen werkgever en werknemer over de toepassing van dit convenant kan het verschil worden voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding als bedoeld in dit Doorlopend Sociaal Plan (hoofdstuk 9). 7 Medezeggenschap Op de fusiestichting is de WOR van toepassing en wordt medezeggenschap met de OR geregeld. 8 Slotbepaling De bepalingen uit dit Doorlopend Sociaal Plan zijn onverminderd van kracht bij de fusie. 2

3 1 PREAMBULE Dit Doorlopend Sociaal Plan met Fusieconvenant heeft betrekking op werknemers van de stichting Symfora groep (verder te noemen Symfora) en Stichting Meerkanten GGZ Flevo- Veluwe (verder te noemen Meerkanten) en van hun nieuw te vormen fusiestichting verder te noemen GGZ Centraal. Dit Doorlopend Sociaal Plan vervangt bij Symfora de zogenaamde Leidraad Sociaal Plan en bij Meerkanten het voorafgaande Doorlopend Sociaal Plan. Aldus overeengekomen te.... (datum) De werknemersorganisaties ABVAKABO FNV Mevrouw C.L.J. Tulner CNV Publieke Zaak De heer L. Lablans FBZ Mr. B.H.G. Steehouder NU 91 De heer G. Smit De werkgevers: Stichting Symfora groep Stichting Meerkanten GGZ flevo-veluwe Mw. M.J.C. Buijen, MA Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. B.J.N. Schreuder Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 2 INLEIDING Algemeen De Geestelijke Gezondheidszorg is de afgelopen jaren door in- en externe invloeden sterk veranderd en zal de komende jaren verder veranderen. Dit brengt onvermijdelijke organisatieveranderingen met zich mee. Dit Doorlopend Sociaal Plan is bedoeld om de gevolgen van deze organisatieveranderingen voor werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Naar aanleiding van de fusie Die veranderingen zijn aanleiding geweest voor Symfora en Meerkanten verder samen te werken en te fuseren in een nieuwe gezamenlijke organisatie. Deze fusiestichting levert regionaal geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg en andere specialistische zorg voor minder vaak voorkomende en complexe hulpvragen. Deze voorgenomen fusie van Symfora en Meerkanten verloopt in twee fasen: 1. een aanvangsfase met een bestuurlijke fusie in 2009 en 2. de eindfase met een juridische fusie in de periode tot eind De bestuurlijke fusie van Symfora en Meerkanten zal worden gerealiseerd door de vorming van een concernstructuur met een nieuw op te richten holdingstichting, de stichting GGZ Centraal, waarbij de bestaande organisaties van Meerkanten en Symfora geleidelijk onder de centrale leiding van een gemeenschappelijke raad van bestuur en het integrale toezicht van de gezamenlijke raad van toezicht van de overkoepelende stichting GGZ Centraal worden gebracht. De juridische fusie is het resultaat van het hele fusieproces: (medewerkers van) Stichting Meerkanten en Stichting Symfora zijn dan geheel opgegaan in de nieuwe organisatie GGZ Centraal. Visie op personeelsbeleid Bij de vormgeving van het personeelsbeleid gelden de volgende uitgangspunten: Innovatieve kennisorganisatie die professionele behandeling/begeleiding biedt en professionals opleidt; Een uitdagende, betrouwbare werkomgeving; Goed sociaal beleid en kansen op elk scholingsniveau. De organisatie draagt er zorg voor dat medewerkers zich veilig voelen vanuit de gedachte dat een veilige werkomgeving leidt tot betere kwaliteit van zorg. 4

5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Dit Doorlopend Sociaal Plan bevat maatregelen en voorzieningen die de nadelige consequenties van organisatieontwikkelingen voor werknemers zoveel mogelijk opvangen, bijvoorbeeld wanneer een functie: geheel of gedeeltelijk vervalt of; wordt verplaatst naar een ander gebied in de regio of; zodanig ingrijpend verandert dat de functie niet meer kan worden uitgeoefend door de werknemer. Alvorens tot uitvoering van deze organisatieontwikkelingen over te gaan zal de werkgever, conform de Wet op de Ondernemingsraden, zijn voorgenomen besluit ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad en er zich van vergewissen dat de betrokken werknemers goed geïnformeerd zijn over de voorgestane veranderingen. Als gevolg van organisatieontwikkelingen vinden geen gedwongen ontslagen plaats. Partijen onderkennen niettemin dat door thans niet te voorziene externe omstandigheden, welke door de werkgever redelijkerwijs niet kunnen worden beïnvloed, dit beginsel niet gehandhaafd kan blijven. In dat geval wordt de uitvoering van dit Doorlopend Sociaal Plan opgeschort en komen partijen zo spoedig mogelijk bijeen om te bezien op welke wijze in de dan ontstane situatie moet worden voorzien. Dit Doorlopend Sociaal Plan treedt in werking op 1 april 2009 en loopt tot 1 januari Uiterlijk zes maanden voor de expiratiedatum vindt overleg tussen partijen plaats over verlenging van het plan. Partijen kunnen dit Doorlopend Sociaal Plan slechts op basis van wederzijdse overeenstemming tussentijds wijzigen. Indien zich, naar het oordeel van partijen, onvoorziene omstandigheden voordoen waarin dit plan niet, of in onvoldoende mate voorziet, zullen partijen bij dit Doorlopend Sociaal Plan in overleg treden om te komen tot een wijziging van dit plan. De interpretatie van dit Doorlopend Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen bij dit plan. 4 HARDHEIDSCLAUSULE In gevallen waarin toepassing van dit Doorlopend Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal, gehoord de adviescommissie sociale begeleiding, de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit Doorlopend Sociaal Plan afwijken. 5 BEGRIPSBEPALINGEN In dit Doorlopend Sociaal Plan wordt verstaan onder: Werkgever Meerkanten, Symfora en de fusiestichting, GGZ Centraal. 5

6 Werknemer De werknemer als bedoeld in de CAO GGZ. Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen indicatief overzicht van functies, met een omschrijving van de functie-eisen en het verwachte niveau en inhoud van de functies. Dienstmaand Elke volle dienstmaand doorgebracht bij de werkgever en diens eventuele rechtsvoorgangers. Functiemaand Elke volle maand doorgebracht in een gelijke functie bij de werkgever of diens rechtsvoorgangers. Anciënniteit De som van dienstmaanden en functiemaanden. Voor elke volledige dienstmaand en elke volledige functiemaand wordt één punt toegekend. Belangstellingsregistratie gesprek Het gesprek waarin aan de orde komt voor welke functie(s) een werknemer de voorkeur heeft en competent is binnen het nieuwe formatieplaatsenplan. Mogelijk in relatie tot het PersoonlijkOntwikkelingsPlan (POP). Nieuwe functie Een functie die niet in het oude, maar wel in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomt. Competenties Onder competenties wordt verstaan clusters van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten. Ze zijn contextgebonden, verbonden met activiteiten of taken, veranderlijk in de tijd en leerbaar. Laatst vervulde functie De functie die wordt vervuld op het moment van de organisatiewijziging. Gelijke functie Een functie die qua niveau van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste competenties in hoofdlijnen niet afwijkt van de laatst vervulde functie. Gelijkwaardige functie Een functie die in dezelfde FWG schaal is ingedeeld als de huidige functie, maar die qua inhoud en taken (geheel of gedeeltelijk) verschilt van de huidige functie. Passende functie Een functie die gelet op het niveau van de laatst vervulde functie, de functie-eisen, de op dat moment overeengekomen omvang van het dienstverband en de belastbaarheid mede in relatie tot de leeftijd redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Boventallige werknemer Een werknemer, wiens functie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die nog niet herplaatst is. Er is sprake van boventalligheid vanaf het moment dat dit schriftelijk door de werkgever aan de werknemer is bevestigd. 6

7 Persoonlijk ontwikkelingsplan Het tijdens het jaargesprek overeengekomen plan waarin de loopbaan- en competentieontwikkeling van de werknemer zijn vastgelegd, welk plan jaarlijks wordt geëvalueerd in het Jaargesprek. 6 HERPLAATSINGSPROCEDURE 6.1 Formatieplaatsenplan De werkgever stelt de structuur van de (nieuwe) organisatie vast. Daarin wordt een overzicht gegeven van het aantal en de soorten functies, die vervuld moeten worden en de functie-eisen. Op basis van dit formatieplaatsenplan zal worden aangegeven of er sprake is van kwalitatieve en/of kwantitatieve boventalligheid. Door vergelijking van de bestaande afdelingsformatie met het nieuwe formatieplaatsenplan worden consequenties voor werknemers en organisatie zichtbaar gemaakt. 6.2 Besluitvorming De werkgever zal de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan voorleggen aan de ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden, waarna vaststelling door de werkgever plaatsvindt. Werknemers van het te reorganiseren organisatieonderdeel ontvangen in ieder geval gelijktijdig met de OR het concept formatieplaatsenplan ter kennisname. 6.3 Bepaling van herplaatsbaarheid bij regionale verplaatsing van functies Bij (regionale) verplaatsing van functies geldt als uitgangspunt dat de werknemer zijn/haar functie volgt. 6.4 Bepaling van herplaatsbaarheid bij gehele/ gedeeltelijke opheffing van een organisatieonderdeel. Indien alle formatieplaatsen van een organisatieonderdeel komen te vervallen komen alle werknemers in aanmerking voor herplaatsing volgens onderstaande procedures. Indien door de organisatiewijziging niet alle formatieplaatsen van een organisatieonderdeel komen te vervallen, stelt de werkgever vast welke werknemers boventallig worden, waarbij de volgende aandachtspunten in acht worden genomen: anciënniteit; de resultaten van het in artikel 5.5 genoemde belangstellingregistratie gesprek en/of Persoonlijk Ontwikkelingsplan; eventuele herplaatsingbeperkingen. Indien na toepassing van bovengenoemde de personeelsformatie van het (resterende) organisatieonderdeel qua man/vrouw verhouding en leeftijdsopbouw in belangrijke mate afwijkt van de oude formatie en deze samenstelling een goede uitvoering der werkzaamheden in de weg staat, kan met instemming van de OR een correctie op de boventalligheids bepaling worden toegepast. 6.5 Herplaatsing Aan te herplaatsen medewerkers wordt, met inachtneming van het belangstellingsregistratie gesprek en/of het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, een passende functie aangeboden, waarbij de navolgende volgorde in acht wordt genomen: 7

8 - Een gelijkwaardige functie; - Een hogere functie voor zover de werknemer aan de functie-eisen voldoet of naar verwachting door middel van bij- of omscholing binnen een redelijke termijn zal kunnen voldoen; - Een functie op lager niveau. 6.6 Herplaatsingsvolgorde Indien meerdere te herplaatsen werknemers na toepassing van bovenstaande criteria beschikbaar zijn voor een functie worden de volgende criteria in volgorde toegepast: een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd gaat voor een werknemer met een tijdelijk dienstverband; een werknemer met meer anciënniteit gaat voor een werknemer met minder anciënniteit; een oudere werknemer gaat voor een jongere werknemer. 6.7 Overige maatregelen Voor werknemers die na toepassing van de hiervoor genoemde procedures niet herplaatst kunnen worden, gelden de volgende gedragsregels: Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit het belang van het werk of de instelling kunnen werknemers tijdelijk voor een periode van maximaal twaalf maanden elders worden ingezet in de organisatie dan wel gedetacheerd worden. Detachering vindt uitsluitend plaats in overleg met de werknemer. Gedurende deze periode zal er geen wijziging optreden in de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Deze periode kan in onderling overleg worden verlengd. De werkgever verplicht zich tot een individueel loopbaan begeleidingstraject, gericht op het zo spoedig mogelijk verkrijgen van een andere functie. De werkgever draagt er zorg voor dat de bij haar in dienst zijnde werknemers als eerste in aanmerking kunnen komen voor de vervulling van vacatures, alvorens tot externe vacaturestelling wordt overgegaan. 6.8 Aanvaarding passende functie Tenminste een week voor de herplaatsing in de passende functie ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de herplaatsing met een omschrijving van de aangeboden passende functie en van de consequenties van deze herplaatsing. De werknemer heeft een week bedenktijd om wel of niet op het aanbod in te gaan. Indien de werknemer het aanbod niet aanvaardt, maakt hij/zij dit uiterlijk binnen 2 weken na deze eerste week bedenktijd schriftelijk en gemotiveerd kenbaar aan de werkgever. Vervolgens zal de werkgever per ommegaande de adviescommissie sociale begeleiding inschakelen, conform hoofdstuk 9 van dit Doorlopend Sociaal Plan alvorens een definitief besluit te nemen. Een beroep op de Adviescommissie Sociale Begeleiding heeft geen opschortende werking op de herplaatsing. Indien de werkgever, de Adviescommissie gehoord hebbende, besluit, dat de aangeboden functie niet passend is, zal de werkgever de werknemer schriftelijk informeren en een andere passende functie aanbieden. Indien de werkgever, de adviescommissie gehoord hebbende, besluit, dat de aangeboden functie passend is, wordt de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt de werknemer 1 week bedenktijd om te beslissen of hij/zij de functie accepteert. 8

9 Indien binnen vier maanden na aanvang in de passende functie blijkt dat betrokken werknemer, buiten zijn schuld, daarvoor niet geschikt is, zal de werkgever de betrokken werknemer nog eenmaal een passende functie aanbieden. Bij acceptatie van de passend geachte functie wordt de werknemer in de functie benoemd. Bij weigering van de passend geachte functie kan de werkgever maatregelen treffen, gericht op beëindiging van het dienstverband. Bij plaatsing of benoeming in een lagere functie dan de oorspronkelijke functie heeft de werkgever gedurende 3 jaar een inspanningsverplichting om een passende gelijkwaardige functie aan te bieden. Gaat de werknemer hier niet op in en wil de werknemer deze lagere functie blijven uitoefenen, dan wordt dit beschouwd als een sollicitatie naar de lagere functie en vervallen de rechten op salarisgarantie zoals in dit Sociaal Plan beschreven. 7 ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN 7.1 Salaris en salarisgarantie In het geval dat de werknemer een andere passende functie aanvaardt, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris, inclusief de eventuele uitloopmogelijkheden, behorende bij de andere functie of, in geval van een lagere functie, het salaris en eventuele uitloopmogelijkheden behorend bij de oorspronkelijke functie. 7.2 Vermindering toeslag crisisdienst De werknemer die ten gevolge van een organisatiewijziging niet meer in aanmerking komt voor de (volledige) toeslag voor crisisdienst, heeft recht op een compensatie conform het bepaalde de CAO GGZ. 7.3 Vermindering onregelmatigheidstoeslag De werknemer die ten gevolge van een organisatiewijziging niet meer in aanmerking komt voor de (volledige) toeslag voor onregelmatige dienst, heeft recht op een compensatie conform het bepaalde in de CAO GGZ. Werknemers van 55 jaar of ouder behouden, onverminderd het bepaalde in art. 5 lid 2 van hoofdstuk 10 B Onregelmatige Dienst, 50% van hun gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. De werkgever draagt er zorg voor dat de pensioenaanspraken worden gehandhaafd op het voorlaatst genoten inkomen (incl. ORT toeslag). 7.4 Reiskosten woon-werkverkeer De werknemer die na plaatsing op een andere locatie meer reiskosten woonwerkverkeer heeft dan voorheen, ontvangt tijdelijk een bijdrage in deze meerkosten. Onder meerkosten wordt verstaan het verschil in kilometers woon werkverkeer van vóór de herplaatsing en van ná de herplaatsing. 9

10 Deze extra kilometers worden vergoed op basis van het fiscaal vrijgestelde bedrag (per 1 januari ,19) per / km. De vergoeding van deze meerkosten wordt met 25% per jaar afgebouwd tot het niveau, waarop het reguliere vergoedingsbedrag overeenkomstig de binnen de fusieorganisatie geldende reiskostenregeling woon-werkverkeer is bereikt. 7.5 Verhuiskostenvergoeding Werknemers die als gevolg van functieverplaatsing gedwongen worden te verhuizen maken bij verhuizing aanspraak op de vergoedingen conform de regeling verhuiskosten van de CAO GGZ. 7.6 Huurcompensatie Werknemers die als gevolg van functieverplaatsing gedwongen worden te verhuizen, bijvoorbeeld door een langere onwenselijke reistijd, maken bij verhuizing van de ene huurwoning naar een andere huurwoning, aanspraak op een compensatie, indien zijn huurkosten van de nieuwe woning hoger zijn dan zijn huurkosten voor de oude woning. De grondslag van de compensatie beloopt het verschil tussen zijn oude en nieuwe huurkosten op het moment van de verhuizing tot een maximum van 100,00 euro per maand. De compensatie wordt gegeven volgens een aflopende reeks: gedurende 12 maanden 100% van de grondslag gedurende 12 maanden 80% van de grondslag gedurende 12 maanden 60% van de grondslag gedurende 12 maanden 40% van de grondslag. In het geval van dubbele huur zal de werkgever de huurkosten voor de oude woning voor maximaal twee maanden vergoeden. De hiervoor genoemde compensatie wordt eveneens toegekend aan de werknemer die met het oog op formatieplaatsenplan in overleg met de werkgever zelf ontslag neemt en die na het ontslag een arbeidsovereenkomst aangaat met een andere werkgever en hierdoor moet verhuizen naar een andere huurwoning. Hieraan wordt gelijk gesteld de werknemer die niet over zelfstandige woonruimte beschikt en gedwongen wordt te verhuizen naar een zelfstandige woonruimte. 7.7 Recht op scholing en training Indien voor het vervullen van de nieuwe functie, naar het oordeel van de werkgever om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever. Indien de studie geheel of gedeeltelijk in werktijd moet worden gevolgd, wordt deze studietijd aangemerkt als werktijd. 8 RECHTEN VAN EEN BOVENTALLIGE WERKNEMER 8.1 Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitaties. 8.2 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn van de werknemer. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 10

11 8.3 Kwijtschelding Verhuiskosten De werknemer die vrijwillig ontslag neemt in het kader van boventalligheid worden de eventueel terug te betalen verhuiskosten kwijtgescholden. 8.4 Kwijtschelding Studiekosten Indien op de werknemer, op het moment van indiensttreding bij een nieuwe werkgever een studiekostenregeling van toepassing is, wordt hem of haar een eventuele terugbetalingsverplichting kwijtgescholden. 8.5 Jubilea De boventallige werknemer die zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn of haar vertrek uitbetaald. 8.6 Outplacement Een werknemer die boventallig is en geen of onvoldoende perspectief heeft bij de werkgever, kan outplacement als faciliteit aangeboden krijgen, om zodoende meer mogelijkheden te hebben om elders een passende baan te vinden. De kosten van het overeengekomen outplacementtraject komen voor rekening van de werkgever. 8.7 Remplaçanten De werkgever kan, maar is dit niet verplicht, bovenstaande van dit hoofdstuk van toepassing verklaren op de remplaçanten. Dit zijn medewerkers die door hun opzegging plaats maken voor boventalligen. 9 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Tegen een (voorlopig) besluit op basis van de regelingen in het Sociaal Plan kan de betrokken werknemer binnen drie weken gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de werkgever. De werkgever neemt op het bezwaarschrift geen beslissing dan nadat de Adviescommissie Sociale Begeleiding advies heeft uitgebracht behalve het gestelde in Instelling en taak commissie De werkgever stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in. De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden halfjaarlijks verslag uit aan de werkgever en (geanonimiseerd) de ondernemingsraad. 9.2 Samenstelling De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur, of lid van de ondernemingsraad. De commissie wordt ingesteld door de werkgever, waarbij: a. Eén lid en één plaatsvervangend lid wordt benoemd door de werkgever; b. Eén lid en één plaatsvervangend lid wordt benoemd door de ondernemingsraad; c. Eén lid, tevens voorzitter, wordt benoemd door de werkgever en ondernemingsraad gezamenlijk. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de adviescommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. d. Bij de besluitvorming dienen alle drie hier bedoelde leden aanwezig te zijn. 11

12 9.3 Reglement De commissie stelt zo snel als mogelijk na haar aantreden een huishoudelijk reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. Direct na de vaststelling van haar huishoudelijk reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de werkgever en aan de ondernemingsraad. 9.4 Bevoegdheden De commissie hoort in ieder geval de betrokken werknemer en kan in redelijkheid doen wat nodig is voor een goede advisering. Eventuele kosten van het horen van deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. Een door de werkgever voorgenomen ontslag of non-actief stelling ten gevolge van de organisatieverandering wordt voorgelegd aan de commissie. 9.5 Belangenbehartiging werknemer Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Planbij de commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. 9.6 Uitbrengen advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. De adviezen van commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer. 9.7 Besluit werkgever De werkgever beslist binnen maximaal vier weken na ontvangst van het advies van de commissie. 9.8 Afwijken advies Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 9.9 Geheimhouding Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 12

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016

Sociaal Convenant. Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Stichting Ouderenzorg Kanaalzone. in het kader van de fusie van. Versie september 2016 Sociaal Convenant in het kader van de fusie van Stichting Voor Regionale Zorgverlening en Stichting Ouderenzorg Kanaalzone Versie september 2016 Sociaal Convenant inzake de fusie van Stichting voor Regionale

Nadere informatie

STICHTING GGz Centraal

STICHTING GGz Centraal STICHTING GGz Centraal Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 2012-2014 Concept Inhoudsopgave Verklaring 3 Preambule 4 1. Doelstelling en uitgangspunten 5 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 Utrecht, d.d.. Versie 0.4a INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Ondertekening 3 2. Uitgangspunten 4 3. Looptijd, werkingssfeer en toepassing 4 4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN (FUSIE) ALTRECHT - CENTRUM MALIEBAAN 2009 tot juli 2011

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN (FUSIE) ALTRECHT - CENTRUM MALIEBAAN 2009 tot juli 2011 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN (FUSIE) ALTRECHT - CENTRUM MALIEBAAN 2009 tot juli 2011 Den Dolder, 6 juli 2009 Versie 4 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Fusieconvenant 3 2. Preambule en ondertekening 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord)

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord) Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe 2012 (Principeakkoord) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Preambule...4 1. Doelstelling sociaal kader...5 2. Algemene bepalingen...6 2.1 Uitgangspunten...6 2.2 Doel en looptijd...6

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ Breburg Groep

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ Breburg Groep Doorlopend Sociaal Plan GGZ Breburg Groep Breda, maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Doel... 6 3 Uitgangspunten... 6 4 Hardheidsclausule... 7 5 Begripsbepalingen... 8 6 Regels bij reorganisatie/organisatiewijzing...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Forum GGz Nijmegen MEI 2006 P&O GGz Nijmegen/Notities & regelingen Forum/2006.001 /HA.fv; Ingangsdatum juli 2006-1 - INHOUDSOPGAVE Preambule...

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 103 Kloetinge (gem. Goes) Sociaal plan Emergis Telefoon 0113 26 70 00 Telefax 0113 23 01 96 Versie 0.16 onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie