Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Stichting Amerpoort"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Stichting Amerpoort

2 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen Algemene bepalingen Doel Sociaal Plan Afspraken Beperkende bepalingen Geldigheidsduur Bezwaar en beroep Werkgelegenheidsgarantie Mobiliteit en functiewijziging Hardheidsclausule Regels bij organisatieontwikkeling Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Plaatsingsprocedure Plaatsingsprocedure De plaatsing Individuele belangstellingsregistratie Personele invulling: matchen van formatieplaatsenplan en individuele inventarisatie Herplaatsingsprocedure Tijdelijke plaatsing en detachering Bezwaar tegen de aangeboden functie Vacatures Rechten van de werknemer Verworven rechten Salaris bij gelijke functie Salaris bij hogere functie Salaris bij lagere functie Garantietoeslag Reiskosten woon-werkverkeer Studiekosten Mobiliteitsbevorderende maatregelen Opzegtermijn Sollicitatie Studiekosten Verhuiskosten Jubileumuitkering Detachering Outplacement Terugkeerregeling Adviescommissie sociaal plan Samenstelling Bevoegdheden Reglement Verplichte adviesaanvragen Uitbrengen advies Afwijken advies Geheimhouding Belangenbehartiging werknemer Pagina 2 van 19

3 Voorwoord Voor de komende jaren zijn vanuit de overheid forse bezuinigingen aangekondigd. Ook Amerpoort krijgt te maken met tegenvallers; verlaging van de vergoeding op de vervoerskosten voor cliënten, bezuinigingen op zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 en opheffing van de convenantgelden. Ook zal een deel van ons budget ongeveer 10% - vanaf 1 januari 2014 worden overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de WMO. Daardoor is het bijvoorbeeld niet zeker in welke omvang Amerpoort ambulante begeleiding kan blijven bieden. Uitgangspunt bij het sociaal beleid van Stichting Amerpoort is goed werkgeverschap, waaruit respect en waardering spreekt voor ieder werknemer. Dit vanuit het besef dat onze dienstverlening voor het belangrijkste deel afhankelijk is van de inzet en motivatie van werknemers. Dit sociaal plan biedt voor het verwezenlijken van deze visie een belangrijke randvoorwaarde. In het sociaal plan staan de rechten en plichten van werkgever en werknemer als gevolg van organisatieontwikkelingen zo concreet en duidelijk mogelijk geformuleerd. Met dit sociaal plan wordt optimaal recht gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering enerzijds en de rechtspositie van de werknemer anderzijds. De werkgever geeft inhoud aan haar verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding van de werknemer door maatregelen te treffen die nadelige gevolgen voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken, gegeven de daartoe beschikbare financiële ruimte. Pagina 3 van 19

4 1. Begripsbepalingen Ten aanzien van de begripsbepalingen wordt verwezen naar de van kracht zijnde CAOgehandicaptenzorg. Voor zover anders of niet omschreven volgt hieronder een nadere begripsbepaling. Afspiegelingsbeginsel: de methode om boventalligheid te bepalen. Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat binnen en bedrijfsvestiging worden per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies de werknemers met het kortste dienstverband het eerste boventallig verklaard, waarbij het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep boventallig wordt verklaard voor zover mogelijk overeenkomst met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Anciënniteit: het aantal aaneengesloten dienstjaren dat een werknemer bij de organisatie heeft gewerkt met inbegrip van de diensttijd bij de rechtsvoorgangers. Bedrijfsvestiging: een bedrijfsvestiging kan een organisatorische eenheid zijn. Met de ondernemingsraad wordt afgestemd wat onder organisatorische eenheid wordt verstaan. Boventallig: Van boventalligheid is eerst sprake als dit door de werkgever schriftelijk met redenen omkleed is medegedeeld. Boventallig is de werknemer voor wie, na toepassing van het afspiegelingsbeginsel, geen functie beschikbaar is. Bruto maandsalaris: het voor de werknemer geldende maandsalaris, exclusief toeslagen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, zoals benoemd in artikel 4.29 van de CAO. Detacheren: de situatie waarin een werknemer, uitsluitend met zijn instemming, bij een fusiepartner of een andere werkgever werkzaamheden verricht. De duur van de detachering dient vooraf vast te staan en de detacheringsovereenkomst kan geen afbreuk doen aan de rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in haar oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Diensttijd: als diensttijd wordt aangemerkt de periode dat de werknemer onafgebroken in dienst is geweest van de organisatie en de als zodanig aangemerkte rechtsvoorgangers van de gefuseerde organisatie. Eenzelfde functie: een functie waarop dezelfde of nagenoeg dezelfde functie-inhoud en opleidingsniveau en eenzelfde FWG-niveau van toepassing is. Flexpool: afdeling binnen de dienst P&O waarin de flexmedewerkers zijn ondergebracht. Formatieplaats: wordt als eenheid gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband (36 uur). Pagina 4 van 19

5 Formatieplaatsenplan: een indicatief overzicht van functies en formatieplaatsen in de situatie voor en na de ontwikkeling met een duiding van het FWG-niveau van deze functies. FWG-niveau: het gewicht dat, of de zwaarte die aan een functie is toegekend conform de indeling van de functiewaardering uitgedrukt in een FWG-functiegroep. Functiewijziging: indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake als de functie hoger of lager wordt ingedeeld en de functie-eisen afwijken. Gelijkwaardige functie: een functie die in dezelfde FWG-functiegroep is ingedeeld als de huidige functie, maar die qua inhoud en taken (geheel of gedeeltelijk) verschilt van de huidige functie, doch waarvoor eenzelfde opleiding en ervaring is vereist. Geschikte functie: iedere functie, die buiten het begrip passende functie valt en welke de werknemer en de werkgever met elkaar overeenkomen. Herplaatsingskandidaat: Een boventallige werknemer van wie de positie in het nieuwe formatieplaatsenplan is komen te vervallen door het vervallen van de functie of door het vervallen van formatie, maar waarbij de plaatsingsprocedure nog niet is afgerond. Herplaatsingslijst: de lijst waarop de namen en functies van werknemers staan vermeld, die tengevolge van de organisatieontwikkeling boventallig zijn geworden. Hogere functie: een functie die in een hogere FWG-functiegroep dan de oorspronkelijke functie is ingedeeld. Lagere functie: een functie die in een lagere FWG-functiegroep dan de oorspronkelijke functie is ingedeeld. Mobiliteitsbureau: bureau dat belast is met de (her)plaatsing van boventallig verklaarde werknemer binnen of buiten de organisatie. Organisatieontwikkeling: er is sprake van een organisatieontwikkeling indien een structurele en duurzame verandering op basis van een samenhangend plan in overleg met de ondernemingsraad wordt doorgevoerd die negatieve arbeidsvoorwaardelijke consequenties heeft voor de werknemer. Outplacement: externe of interne begeleiding van een of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuw functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. Overplaatsing: is aan de orde als de oorspronkelijke functie blijft bestaan, maar moet worden uitgeoefend op een andere standplaats. Pagina 5 van 19

6 Passende functie: een functie die aan een werknemer qua opleiding, vakbekwaamheid, ervaring en persoonlijke omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen. Dit kan een zelfde of een gelijkwaardige of een functie die één FWG-niveau hoger of maximaal één FWGniveau lager is. Peildatum: de datum waarop de formatie definitief wordt vastgesteld en de boventalligheid wordt vastgesteld. Scholing: onder scholing wordt verstaan het volgen van een opleiding door de werknemer met als doel om, gedurende de looptijd van de opleiding, deskundigheid op te doen zodat de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan gaan vervullen dan wel bij functiewijziging de gewijzigde functie kan gaan vervullen. Standplaats: een standplaats is de plek waar een werknemer het merendeel van zijn werkzaamheden verricht. Voor werknemers, waarbij het criterium van het merendeel van zijn werkzaamheden niet tot vaststelling van een standplaats leidt, zal de werkgever een standplaats bepalen. Training: onder training wordt verstaan het volgen door een werknemer van scholingsdagen in korte aaneengesloten perioden met als doel daarmee over nieuwe vaardigheden/kennis te beschikken teneinde de gewijzigde functie adequaat te kunnen uitoefenen. Werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst of leer-/arbeidsovereenkomst met Stichting Amerpoort is aangegaan en die: - Geen lid is van de Raad van Bestuur - Niet incidenteel gedurende schoolvakanties werkzaamheden verricht - Nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt - Niet door derden is gedetacheerd - Niet werkzaamheden verricht uitsluitend ter vervulling van een stage - Niet op declaratiebasis wordt uitbetaald Werknemer volgt functie: wanneer al gevolg van een organisatieontwikkeling een functie integraal en ongewijzigd verplaatst, is er geen sprake van boventalligheid en vacaturestelling. In dit geval volgt de werknemer de functie. Werkgever: Stichting Amerpoort Woon-werkverkeer: Over het algemeen wordt een afstand voor woon-werk als passend beschouwd voor zover de reistijd woon-werk (enkele reis op basis van openbaar vervoer) niet meer is dan één uur. Pagina 6 van 19

7 2. Algemene bepalingen 2.1 Doel Sociaal Plan Doel van het Sociaal Plan Stichting Amerpoort is om nadelige personele gevolgen als gevolg van door de Raad van Bestuur gefiatteerde organisatieontwikkelingen te beperken. Het uitgangspunt is om gedwongen ontslagen van werknemers als gevolg van het vervallen van de arbeidsplaats door herplaatsing te voorkomen. 2.2 Afspraken - Voor zowel werknemer als werkgever geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. - Voor de looptijd van dit sociaal plan geldt de garantie van geen gedwongen ontslagen. - De veranderingen die zullen worden doorgevoerd dienen voor direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Gedurende de organisatieontwikkeling worden de werknemers volledig geïnformeerd over de ontwikkelingen, de stand van zaken en de eventuele personele consequenties. - Amerpoort zal bij het bepalen van boventalligheid gebruik maken van het afspiegelingsbeginsel. 2.3 Beperkende bepalingen - Dit sociaal plan is van toepassing op alle werknemers die betrokken zijn bij een organisatieontwikkeling en voor zover zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben met Amerpoort. - Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot einde contractdatum. - Het sociaal plan is niet van toepassing op: o De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst om andere redenen dan bedrijfseconomische redenen eindigt, bijvoorbeeld wegens disfunctioneren of langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte; o De werknemer die zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, waarbij er geen relatie is tot de organisatieontwikkeling. - Het sociaal plan is gebaseerd op de geldende CAO Gehandicaptenzorg (CAO-GZ). - Dit sociaal plan is niet van toepassing in de volgende situaties: o Fusie van Amerpoort met een of meer partijen; o In het geval van ingrijpende onvoorziene omstandigheden, waardoor van Amerpoort naar het oordeel van partijen bij dit sociaal plan niet verlangd kan worden zich aan dit sociaal plan te houden; o In geval van verzelfstandiging of overdracht van een of meer onderdelen van Amerpoort. Pagina 7 van 19

8 - Ook indien ten gevolge van nu nog niet voorziene en zwaarwegende ontwikkelingen geen werkgelegenheidsgarantie kan worden geboden, zal er overleg plaatsvinden tussen de bonden en Amerpoort over de ontstane situatie. - In al deze situaties wordt tijdig overleg gevoerd met de organisaties van werknemers. 2.4 Geldigheidsduur Dit sociaal plan loopt vanaf datum ondertekening tot en met 31 december De in het sociaal plan opgenomen bepalingen zijn van toepassing vanaf het moment van ondertekening van het sociaal plan. Het sociaal plan wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar tenzij het sociaal plan uiterlijk 3 maanden voor afloop, door een van de partijen schriftelijk wordt opgezegd. Ten minste één keer per jaar vindt een evaluatie plaats van de gang van zaken tussen de bestuurder en de vakbonden. De salarisgarantie zoals beschreven in art. 5.4 kan door een der partijen als onderwerp van gesprek worden ingebracht bij het overleg in Bij wijzigingen van relevante wet- en regelgeving en/of wijzigingen in bedrijfsmatige omstandigheden, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassingen van dit sociaal plan. Dit doorlopend sociaal plan is niet van toepassing bij fusies en vormen van overdracht aan derden met gevolgen voor werknemers. Als hiervan sprake is of sprake is van een ongezonde vermogenspositie, dan zullen partijen bij elkaar komen om een overdrachtsprotocol op te stellen. Met instemming van partijen kan dit sociaal plan tussentijds worden gewijzigd, indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. De interpretatie van het sociaal plan is voorbehouden aan de ondertekenende partijen. De werkgever zal desgevraagd een exemplaar van het sociaal plan ter beschikking stellen aan de werknemers. Het sociaal plan zal tevens worden opgenomen in het document systeem. 2.5 Bezwaar en beroep De werkgever stelt een Adviescommissie sociaal plan in die zich bezighoudt met de advisering over de toepassingen van de in dit plan vastgestelde bepalingen. De samenstelling, taak en werkwijze van de Adviescommissie worden in hoofdstuk 7 uiteengezet. 2.6 Werkgelegenheidsgarantie Gedurende de looptijd van dit sociaal plan zullen bij organisatieontwikkeling geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is de voorwaarde verbonden dat werknemers Pagina 8 van 19

9 bereid moeten zijn eventuele (functie-)veranderingen, die voortvloeien uit een nieuwe organisatiestructuur, of een andere plaats van tewerkstelling te accepteren. Een en ander met inachtneming van de in dit sociaal plan opgenomen regels en procedures. 2.7 Mobiliteit en functiewijziging De werkgever bevordert de interne personele mobiliteit, vacaturevervulling en deskundigheidsbevordering. De werkgever streeft ernaar de werknemers zodanig in te zetten dat de deskundigheid van een ieder zo optimaal mogelijk tot zijn recht komt. Werknemers dienen bereid te zijn hieraan actief en constructief mee te werken teneinde boventalligheid te voorkomen. 2.8 Hardheidsclausule In gevallen waarin toepassing van dit sociaal plan naar het oordeel van de werkgever of werknemer leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal hierover tussen werkgever en werknemer overleg plaatsvinden. Doel van dit overleg is overeenkomst te bereiken over een te treffen voorziening om de onbillijkheid op te heffen. Indien zij niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de werkgever na raadpleging van de Adviescommissie sociaal plan een voorziening treffen met als doel deze onbillijke situatie zoveel mogelijk op te heffen. De werknemer kan de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat hij van mening is dat de hardheidsclausule op hem van toepassing is. Uiteraard dient de werknemer goed te motiveren waarom hij van mening is waarom het sociaal plan voor hem tot een onbillijke situatie leidt. 3. Regels bij organisatieontwikkeling 3.1 Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan In een uitvoeringsnotitie wordt door de werkgever vastgelegd op welke onderdelen de organisatieontwikkeling betrekking heeft, hoe de organisatiestructuur wordt ingericht en uit welke onderdelen de organisatie is opgebouwd. Tevens wordt beschreven op welke wijze de taken en werkzaamheden binnen de structuur georganiseerd zijn. Ook wordt aangegeven binnen welke periode de organisatieontwikkeling dient te worden gerealiseerd en de ingangsdatum van de gewenste nieuwe situatie. Daarnaast wordt een formatieplaatsenplan opgesteld dat de volgende elementen bevat: - De structuur van de organisatorische bedrijfsvestiging; - Aantal, omvang en soort functies naar aard en niveau binnen de bedrijfsvestiging; - Vergelijking van de oude en de nieuwe situatie, waarin zichtbaar wordt welke functies, naar aard, niveau en aantal gelijk blijven, verdwijnen c.q. wijzigen. Pagina 9 van 19

10 4. Plaatsingsprocedure 4.1 Plaatsingsprocedure Als het formatieplaatsenplan gereed is, zal worden besloten hoe de formatie verder zal worden ingevuld. Het afspiegelingsbeginsel is hierbij leidend. Plaatsing geschiedt door de werkgever in de in te noemen volgorde. Er is sprake van boventalligheid in de situatie als: - De functie van een werknemer, betrokken bij de onder artikel 3.1 bedoelde organisatiewijziging, geheel of in belangrijke mate vervalt; - Het aantal werknemers in de oude structuur, het aantal formatieplaatsen in de nieuwe structuur overtreft, waarbij uitgegaan wordt van functies die naar aard en FWG-niveau vergelijkbaar zijn; - Andere functie-eisen van toepassing zijn en de verwachting is dat, ondanks bijscholing, werknemers niet binnen de afgesproken periode aan de nieuwe functie-eisen kunnen voldoen. Deze werknemer blijft boventallig. Werknemers die als boventallig aangemerkt zijn, worden aangemeld bij het mobiliteitsbureau en op de herplaatsingslijst geplaatst. Zij worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De Ondernemingsraad wordt periodiek geïnformeerd over het aantal boventalligen en de status van het traject. 4.2 De plaatsing Individuele belangstellingsregistratie Bij plaatsing geldt als eerste uitgangspunt dat de werknemer zijn functie volgt. Onder alle werknemers die direct betrokken zijn bij de organisatieontwikkeling en waar niet werknemer-volgt-functie geldt, wordt een belangstellingsregistratie gehouden. Dit met het doel na te gaan op basis van welke feiten en interesses een werknemer recht op en belangstelling heeft in een functie opgenomen in het vastgestelde formatieplaatsenplan. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer zijn functie volgt. Dit betekent dat wanneer de huidige functie eveneens in het nieuwe formatieplaatsenplan voorkomt, de werknemer direct op deze functie wordt geplaatst. De resultaten van de inventarisatie worden schriftelijk vastgelegd. Aan dit gesprek en/of de registratie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De registratie dient louter een goede plaatsing van werknemer en fungeert als hulpmiddel bij de plaatsingsprocedure. De inhoud dient zodanig te zijn, dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van de werknemer. Pagina 10 van 19

11 Bij de individuele inventarisatie komen de volgende zaken aan de orde: - Welke opleiding heeft de werknemer gevolgd; - Welke feitelijke ervaring in welke functies heeft de werknemer; - Welke functies ambieert de werknemer; - Welke eerste, tweede of derde voorkeur heeft de werknemer; - Welke werkzaamheden wenst de werknemer tijdelijk te verrichten in afwachting van de definitieve plaatsing; - Welke rechtspositionele aanspraken heeft de werknemer; - Zijn er specifieke/individuele omstandigheden met betrekking tot plaatsing waarop de werknemer zich met betrekking tot de plaatsing wil beroepen Personele invulling: matchen van formatieplaatsenplan en individuele inventarisatie De personele invulling van de functies wordt gebaseerd op het nieuwe formatieplaatsenplan en de gegevens verkregen uit de individuele inventarisaties, zoals bedoeld in artikel De invulling komt tot stand op basis van eisen die zijn gebonden aan de functie. - Een werknemer is plaatsbaar als hij/zij voldoet aan de functie-eisen. Voor de groep plaatsbare werknemers geldt de hierna gegeven plaatsingsvolgorde: - Werknemers met een arbeidsovereenkomst die aan de functie-eisen voldoen; - Werknemers met een arbeidsovereenkomst die nog niet aan de functie-eisen voldoen maar van wie verwacht wordt dat zij binnen 6 maanden, wel aan de eisen voldoen. In uitzonderlijke situaties kan in overleg tussen werkgever en werknemer van deze termijn worden afgeweken. Op basis van de informatie uit de individuele inventarisatie zal worden nagegaan of met een concreet ander aanbod overeenstemming met één of meer werknemers kan worden verkregen. Werknemers met wie niet op deze wijze overeenstemming kan worden verkregen, zijn boventallig verklaard en worden op de herplaatsingslijst geplaatst. In het geval dat het aantal plaatsbare werknemers, betrokken bij de onder artikel 3.1 bedoelde organisatieontwikkeling, voor een bepaalde functie groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zal het noodzakelijk zijn een aantal daarvan boventallig te verklaren. Bij de bepaling van de vraag wie in die situatie boventallig wordt verklaard wordt het afspiegelingsbeginsel gehanteerd. Datum is een nader objectief vast te stellen peildatum Herplaatsingsprocedure Een schriftelijk aanbod voor een passende functie zal worden gedaan tijdens een plaatsingsgesprek in de hierna volgende volgorde: 1) Eenzelfde functie; 2) Een gelijkwaardige functie; 1 Deze zal steeds in de adviesaanvraag voor de betreffende organisatieontwikkeling worden vermeld. Pagina 11 van 19

12 3) Een hogere functie, die indien aanwezig, aangeboden wordt als wordt voldaan aan de functie-eisen of als door bijscholing de werknemer binnen 6 maanden aan de nieuwe functie-eisen kan voldoen. 4) Een lagere functie kan maximaal één FWG-niveau lager worden aangeboden. 5) Een geschikte functie: iedere functie, die buiten het begrip passende functie valt en welke de werknemer en de werkgever met elkaar overeenkomen Tijdelijke plaatsing en detachering De werkgever kan de werknemer voor wie nog geen functie voorhanden is, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging, tijdelijk (boven formatie) plaatsen op een andere werkplek of op een andere locatie in dezelfde functie, een gelijkwaardige functie of een functie in één functiegroep lager of hoger. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. De arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden zoals van toepassing volgens dit sociaal plan, blijven onverminderd van kracht, dan wel de werknemer ontvangt een toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie. Indien er geen functie beschikbaar is, kan de werkgever de werknemer met diens instemming tijdelijk voor de duur van maximaal één jaar detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsvoorwaarden met de werkgever blijven volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. De termijn van detachering kan verlengd worden met wederzijds goedvinden. De werknemers, voor wie geen andere functies beschikbaar zijn en tijdelijke plaatsing met diens instemming niet mogelijk is, kunnen voor de duur van zes maanden met een verlengingsmogelijkheid van nogmaals zes maanden ingezet worden in de flexpool. Vóór het aflopen van de eerste periode, zal met de werknemer een evaluatie plaatsvinden. Het gaat hierbij om vervanging tijdens afwezigheid of het uitvoeren van formatieve (tijdelijke of kortstondige) taken die met de reguliere bezetting niet uitgevoerd kunnen worden. De arbeidsovereenkomst blijft intact. Criterium bij inzet op deze basis is dat de werkzaamheden in redelijkheid moeten passen bij het oude functieniveau van de werknemer. De termijn kan verlengd worden met wederzijds goedvinden. Alle rechten en plichten voortvloeiend uit het sociaal plan blijven onverminderd van toepassing. De werknemer blijft boventallig Bezwaar tegen de aangeboden functie Aan de werknemer wordt een functieaanbod gedaan conform het gestelde in artikel De werknemer heeft twee weken bedenktijd om op het aanbod in te gaan. Weigering van het aanbod dient de werknemer binnen deze twee weken schriftelijk met motivatie aan de werkgever kenbaar te maken. Na weigering wordt de werknemer voorlopig geplaatst in de aangeboden functie. De voorlopige plaatsing zal voor advies worden voorgelegd aan de Adviescommissie sociaal plan. Na zwaarwegende advisering door de Adviescommissie neemt de werkgever een besluit of de werknemer definitief wordt geplaatst in de nieuwe functie. De werkgever stelt de werknemer hiervan schriftelijk in kennis en bevestigt het aanbod. Indien de werknemer drie weken na het Pagina 12 van 19

13 besluit van de werkgever niet akkoord gaat met de nieuwe plaatsing is de werkgever gerechtigd ontslag aan te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Als de werkgever het advies van de Adviescommissie volgt dat de plaatsing niet passend is, zal de werkgever opnieuw uitvoering geven aan de herplaatsingsprocedure Vacatures Indien tijdens de geldigheidsduur van dit sociaal plan een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende volgorde in acht: 1) Re-integratie kandidaten op basis van de Wet WIA / WAO; 2) Boventallige kandidaten van de herplaatsingslijst; 3) Overige interne kandidaten. Wanneer de genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. Plaatsing van de boventallige kandidaten van de mobiliteitslijst geschiedt volgens de criteria zoals genoemd in artikel Rechten van de werknemer 5.1 Verworven rechten De werknemer behoudt zijn rechten die schriftelijk zijn vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst. 5.2 Salaris bij gelijke functie Indien de werknemer een functie aanvaardt en deze functie op gelijkwaardig niveau is ingedeeld, vergeleken met de oorspronkelijke functie, behoudt de werknemer zijn huidige salaris. 5.3 Salaris bij hogere functie Indien de werknemer binnen de organisatie een aangeboden functie aanvaardt en deze functie is hoger ingedeeld, vergeleken met de huidige functie, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van de daadwerkelijke uitoefening van de functie het salaris inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie tenzij de werknemer nog niet voldoet aan de functie-eisen. In dit laatste geval worden hierover vooraf schriftelijke afspraken gemaakt met de leerpunten, leerdoelen, evaluatiecriteria, evaluatiemomenten en de benodigde ondersteuning, scholing, e.d. In het schriftelijke aanbod aan de werknemer voor de passende functie dient dit vermeld te worden door de werkgever. Pagina 13 van 19

14 De werknemer wordt in de functiegroep horizontaal overgeschaald of, indien dit laatste niet mogelijk is, op het naast hogere bedrag. Het promotieprincipe wordt toegepast als sprake is van daadwerkelijke bevordering. 5.4 Salaris bij lagere functie Indien de werknemer op verzoek van de werkgever een andere functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de werknemer twee jaar lang het salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie exclusief uitgroei in de oorspronkelijke schaal. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om een functie te zoeken op het oorspronkelijke functieniveau van de werknemer. Als de werkgever hier binnen twee jaar in slaagt, dan heeft de werknemer recht op uitgroei in de oorspronkelijke schaal. De werknemer wordt ingedeeld in het FWG-niveau van de nieuwe, lagere functie. Het verschil in salaris tussen de nieuwe, lagere functie, en zijn oorspronkelijke functie wordt vereffend middels een persoonlijke toeslag, zodat het salaris en de salaris uitgroei in zijn nieuwe functie overeenkomt met het salaris en de uitgroei in zijn oorspronkelijke functie. Deze salarisgarantie gaat eveneens gelden na afloop van voornoemde twee jaartermijn. De toeslag is een vast looncomponent en vormt mede de grondslag voor de pensioenopbouw, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, het uurloon en de CAO-verhoging. De salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de werkgever in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering een minder aantal uren omvat dan in het vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. Bij uitbreiding van de omvang van het dienstverband geldt uitsluitend het FWG-niveau van de nieuwe, lagere functie. De salarisgarantie komt te vervallen, indien de werkgever binnen twee jaar (na plaatsing in de functie op het lagere niveau) aan de werknemer een gelijke functie of een gelijkwaardige functie aanbiedt waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de oorspronkelijke functie, waaraan de salarisgarantie aanspraak is ontleend en dat aanbod door de werknemer niet wordt aanvaard, terwijl daarvoor naar het oordeel van de werkgever geen goede gronden aanwezig zijn. Dit geldt eveneens voor de situatie waarin de werknemer op eigen verzoek een functie met een FWG-niveau lager aanvaardt. 5.5 Garantietoeslag De werknemer die in het kader van dit sociaal planniet meer in aanmerking komt voor een ORTtoeslag, dan wel vermindering van toeslag krijgt, heeft, conform CAO artikel 7.10 lid 5, recht op de navolgende compensatie in geld, gemeten vanaf de datum van ingang van de (functie)wijziging. - Het (100%)bedrag aan ORT is gelijk aan de gemiddeld ontvangen ORT gedurende 12 maanden voor de aanvang van de afbouw; Pagina 14 van 19

15 - Indien de werknemer langer dan 3 jaar ORT heeft ontvangen (in een functie bij Amerpoort), ontvangt hij het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het (100%)bedrag ORT; - Indien de werknemer korter dan 3 jaar ORT heeft ontvangen (in een functie bij Amerpoort), ontvangt hij het eerste jaar 75% en het tweede jaar 25% van het (100%)bedrag ORT; - De afbouwregeling wordt direct na wijziging van diensten/overplaatsing ingesteld voor de duur van twee respectievelijk drie jaar; Indien de werknemer na toekenning van de ORT-afbouwregeling vrijwillig een nieuwe functie accepteert zonder ORT, wordt de afbouwregeling beëindigd. 5.6 Reiskosten woon-werkverkeer Voor de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer geldt, met uitsluiting van de 30 km enkele reis bepaling (art. 9:1 lid 3 CAO), de vigerende CAO. Toename van het aantal kilometers woonwerkverkeer, direct in verband met de verandering van standplaats, worden (op basis van vergoeding in de vigerende CAO) volledig vergoed voor de duur van maximaal twee jaar. 5.7 Studiekosten Scholing en training kunnen noodzakelijk zijn om de werknemer deskundigheid bij te brengen die voor de uitoefening van de in het kader van het sociaal plan aangeboden functie als noodzakelijk wordt aangemerkt. De betreffende werknemer zal actief betrokken worden bij het ontwikkelen van voorstellen voor bedoelde scholing en training. De activiteiten in het kader van scholing en training worden door de werkgever, gehoord hebbende de werknemer, vastgesteld en volledig in geld en tijd vergoed. 6. Mobiliteitsbevorderende maatregelen Deze mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn van toepassing op alle werknemers die boventallig zijn, dan wel plaats maken voor een boventallige. Hierbij moet iemand die vertrekt ook aantoonbaar en daadwerkelijk plaats maken voor een boventallige werknemer. Vanaf het moment waarop de werknemer boventallig is verklaard, wordt betrokkene actief bemiddeld naar een passende functie binnen de organisatie. Zowel werkgever als werknemer verplichten zich tot het leveren van een maximale inspanning in dit traject. 6.1 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal in het kader van boventalligheid, bij vrijwillige uitdiensttreding, de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn voor de werknemer. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. Pagina 15 van 19

16 6.2 Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van aantoonbare sollicitaties. 6.3 Studiekosten De werknemer die op eigen verzoek ontslag neemt, in het kader van de boventalligheid, wordt vrijgesteld van de verplichting tot terugbetaling van studiekosten. 6.4 Verhuiskosten Voor de werknemer die vrijwillig ontslag neemt, in het kader van de boventalligheid, worden de eventueel terug te betalen verhuiskosten kwijtgescholden. 6.5 Jubileumuitkering De boventallige werknemer die zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij het vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 6.6 Detachering Indien er geen functie beschikbaar is, kan de werkgever de herplaatsingskandidaat met zijn instemming detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht en de kosten, die hiermee verband houden, komen voor rekening van de werkgever. Als de werknemer weigert aan deze mobiliteitsbevorderende regelingen mee te werken, is de werkgever, na verplicht advies te hebben aangevraagd bij de Adviescommissie sociaal plan, gerechtigd ontslag aan te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 6.7 Outplacement Een werknemer die boventallig is en geen of onvoldoende perspectief heeft bij de werkgever, kan outplacement of een vergelijkbare begeleiding naar werk als faciliteit aangeboden krijgen om zodoende meer mogelijkheden te hebben elders een passende baan te vinden. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Pagina 16 van 19

17 6.8 Terugkeerregeling Indien een werknemer een functie elders aanvaardt, verleent de werkgever hem op zijn verzoek twee maanden onbetaald verlof. Dit om zonder risico de proeftijd bij een andere werkgever te doorlopen. Mocht de proefperiode mislukken, dan keert de werknemer terug in dienst bij de werkgever welke dan alsnog voor doorbetaling van de pensioenpremie zorgdraagt. 7. Adviescommissie sociaal plan De werkgever stelt een Adviescommissie sociaal plan in. De taak van deze commissie is uitsluitend op verzoek van werkgever dan wel werknemer adviseren over de toepassing van dit sociaal plan. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de Ondernemingsraad. 7.1 Samenstelling De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden, niet zijnde een lid van de Raad van Bestuur of een werknemer van Stichting Amerpoort. Eén lid wordt benoemd door de werkgever. Eén lid wordt benoemd door de vakbonden in overleg met de ondernemingsraad. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden. Het secretariaat van de bezwarencommissie wordt gevoerd door de werkgever, die een ambtelijk secretaris ter beschikking stelt. 7.2 Bevoegdheden De commissie heeft het recht: - Tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de directe leidinggevende(n); - Tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 7.3 Reglement De commissie stelt zo spoedig mogelijk na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. 7.4 Verplichte adviesaanvragen De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer zij in het kader van een organisatieontwikkeling voornemens is: - Een werknemer te herplaatsten c.q. een andere functie aan te bieden, terwijl zij niet met werknemer tot overeenstemming kan komen; Pagina 17 van 19

18 - Een werknemer te ontslaan, die weigert mee te werken aan mobiliteitsbevorderende maatregelen, in casu detachering, nadat is gebleken dat aan betrokkene geen passende functie kan worden aangeboden. 7.5 Uitbrengen advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met drie weken worden verlengd. De commissie geeft een schriftelijk advies aan de werkgever. Werknemer ontvangt een kopie van het advies. 7.6 Afwijken advies Het advies van de commissie is voor beide partijen zwaarwichtig. Indien de werkgever afwijkt van het advies, moet hiervan, schriftelijk gemotiveerd, mededeling aan de commissie worden gedaan in afschrift aan de werknemer. 7.7 Geheimhouding Voor de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 7.8 Belangenbehartiging werknemer De werknemer mag zich, indien hij dat wenst, op eigen kosten door een derde laten bijstaan. Pagina 18 van 19

19 Aldus overeengekomen te Baarn op 2013 Namens de werkgever P.G.M. Willems Raad van Bestuur Amerpoort Namens de werknemersorganisaties Dhr. H. van den Wijngaard ABVAKABO FNV Mevr. K. Kasper CNV Publieke Zaak Mevr. Y. Hylkema NU 91 Dhr. B.H.G. Steehouder FBZ Pagina 19 van 19

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan. Stichting Rivierduinen

Concept Sociaal Plan. Stichting Rivierduinen Concept Sociaal Plan Stichting Rivierduinen Opgesteld door: Arno Spitters / Barbara Corts Centrum: Concernstaf / P&O diensten Versie: concept 20 Datum: 25 juli 2011 Vastgesteld door: Datum vaststelling:

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 Utrecht, d.d.. Versie 0.4a INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Ondertekening 3 2. Uitgangspunten 4 3. Looptijd, werkingssfeer en toepassing 4 4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Vitree - concept versie 4- Doorlopend Sociaal Plan Geldigheidsduur: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan Vitree Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 5 Hoofdstuk 1. Doel

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Stichting LSG-Rentray, Stichting LVG-Rekken & Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd 26-9-2012 Pagina1 Inhoudopgave Deel 1 Preambule 3 Deel 2 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel)

SOCIAAL PLAN. ZA GROEP (werktitel) SOCIAAL PLAN 1 september 2006 t/m 31 december 2009 ZA GROEP (werktitel) Stichting Amstelring Stichting Zonnehuisgroep Amstelland looptijd sociaal plan van 1 september 2006 tot en met 31 december 2009 1

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011

Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum. Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Apeldoorn/Zwolle, 14 juni 2010 Versie: 4 Vastgesteld d.d. Geldig tot 24 maanden na fusiedatum Sociaal Plan Fusie De Vogellanden ViaReva 2011 Inhoudsopgave: Pagina Inleiding 3 1 Definities en begrippen

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF

TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF TEN BEHOEVE VAN DE FUSIE VAN TUSSEN ST. ZORGGROEP NOORDDIJKNOORD EN ST. VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIS MAARTENSHOF INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 2 1. Werkingssfeer 4 2. Geldigheidsduur 4 3. a. Periodiek overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 1 januari 2013-31 december 2014 Van werk naar werk 2 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord Sociaal plan TweeSteden ziekenhuis & St. Elisabeth Ziekenhuis Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie Status: Principeakkoord INHOUD VERKLARING... 3 INLEIDING... 4 1. DOEL EN UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Concept d.d. 8 december 2015 (versie 10-d) SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Opgesteld door: Versie: Datum: Vastgesteld door: Datum vaststelling: 10d partijen Sociaal Plan Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD VIVIUM ZORGGROEP RIBW GOOI & VECHTSTREEK D.D. 1 Versie 0.7 Voorwoord Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie