SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid en herplaatsing 8 6. Afwijkende regels voor sleutelfuncties Salaris en andere arbeidsvoorwaarden 12 Bijlage 1: Mobiliteitsbevorderende maatregelen Bijlage 2: Sociale begeleidingscommissie sociaal plan pagina 1 van 12

3 Sociaal plan 1. INLEIDING Dit sociaal plan is een doorlopend sociaal plan. Om mee te kunnen buigen met interne en externe veranderingen, zijn organisatieveranderingen onontkoombaar. Bij de uitvoering van organisatieveranderingen, is in het verleden een sociaal plan erg zinvol gebleken. Ook in de (nabije) toekomst zullen er weer organisatieveranderingen nodig zijn. Ten behoeve van deze, toekomstige, organisatieveranderingen is dit sociaal plan overeengekomen met de bonden. Dit sociaal plan is dus niet geschreven voor één specifieke reorganisatie, maar voor alle organisatieveranderingen die er gedurende de looptijd van dit sociaal plan zullen plaatsvinden en die onder de werkingsfeer van dit sociaal plan vallen. Het sociaal plan is in de eerste plaats bedoeld om organisatieveranderingen, die onder de werkingsfeer van dit sociaal plan vallen, op een eenduidige en zorgvuldige manier vorm te geven. Het plan bevat een set van regels en procedures die gehanteerd wordt bij toekomstige veranderingen. In de tweede plaats is het sociaal plan bedoeld om de nadelige sociale gevolgen voor de werknemers, die geraakt worden door de organisatieverandering, zoveel mogelijk te beperken. ZGT streeft naar goed werkgeverschap, juist ook voor werknemers die te maken krijgen met de gevolgen van organisatieveranderingen. Dit betekent dat het ZGT zich in zal spannen om de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Daartegenover vraagt ZGT van haar werknemers goed werknemerschap. Van de werknemer die te maken krijgt met de gevolgen van een organisatieverandering, verwacht ZGT een redelijke opstelling. sociaal plan pagina 2 van 12

4 2. BEGRIPSBEPALINGEN 2.1 Afspiegelingsbeginsel Een methode voor het bepalen van de boventalligheid, waarbij het personeel per categorie uitwisselbare functies binnen de bedrijfsvestiging wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van jaar, jaar, jaar, jaar en 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt per leeftijdsgroep degene met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht (conform het Ontslagbesluit) Anciënniteitsbeginsel Een methode voor het bepalen van de plaatsingsvolgorde waarbij de werknemer met het langste dienstverband voorrang geniet t.o.v. werknemers met een minder lang dienstverband. 2.3 Boventallig Boventallig is de werknemer voor wie, na toepassing van het afspiegelingsbeginsel, geen functie beschikbaar is in het nieuwe formatieplaatsenplan. 2.4 Datum indiensttreding De datum waarop de werknemer in dienst is getreden bij ZGT of één van haar rechtsvoorgangers. In geval van een onderbroken dienstverband geldt in beginsel de datum van het laatste dienstverband als datum indiensttreding (conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV). 2.5 Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen exact overzicht van functies met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte functie niveau en inhoud van die functies (conform artikel 15.2, onder het tweede punt CAO Ziekenhuizen ). 2.6 Functie Een samenhangend geheel van taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals door de werkgever zijn beschreven en vastgelegd. 2.7 Gelijkwaardige functie Een functie die qua inhoud, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, niveau, opleiding en FWG-indeling overeenkomt met de functie die de werknemer vervult op het moment van de organisatieverandering. 2.8 Geschikte functie Iedere functie, die buiten het begrip passende functie valt, die de werknemer in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden. Werkgever en werknemer maken afspraken over de arbeidsvoorwaarden. 2.9 Herplaatskandidaat Een werknemer voor wie, bijvoorbeeld vanwege boventalligheid, een andere functie/arbeidsplaats moet worden gezocht Nieuwe functie Een functie die voorafgaand aan de organisatiewijziging nog niet voorkwam in ZGT en die wezenlijk anders is dan andere, bestaande, functies binnen onze organisatie Ongewijzigde functie Een functie die na de organisatieverandering ongewijzigd of nagenoegd ongewijzigd is aan te merken. sociaal plan pagina 3 van 12

5 2.12 Organisatieverandering Een wijziging in de organisatie (bij voorkeur op basis van een samenhangend plan) met sociale gevolgen voor werknemers. Onder organisatieverandering wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of gehele of gedeeltelijke sluiting (conform artikel 15.2, onder het eerste punt CAO Ziekenhuizen ) Tijdelijke werkzaamheden Een set van taken die de herplaatskandidaat redelijkerwijs kan worden opgedragen, wanneer er gedurende de herplaatsperiode geen passende functie vacant is Passende functie Een functie die wordt uitgeoefend binnen de organisatie en die aan de werknemer redelijkerwijs aangeboden kan worden, rekening houdend met: - persoonlijke omstandigheden; - wettelijke kaders; - jurisprudentie aangaande passende arbeid, waaronder: o de aard en de inhoud van de nieuwe werkzaamheden, o het niveau van de functie, o de salariëring, o de capaciteiten, o de ervaring, o de leeftijd, o de oorspronkelijke werkomgeving, o de vastgestelde promotiemogelijkheden, o en de omvang van het dienstverband. Een passende functie kan een gelijk of maximaal 1 functieniveau hoger of lager salarisniveau hebben Persoonlijk mobiliteitsplan Het persoonlijk mobiliteitsplan is een, op maat gemaakt, plan om de herplaatskandidaat te mobiliseren. Het persoonlijk mobiliteitsplan bevat in ieder geval de wensen en capaciteiten van de betreffende werknemer, te verrichten acties van alle betrokken partijen, een activiteitenoverzicht, een beschrijving en/of overzicht van functies en de mobiliteitsbevorderende maatregelen waarvan gebruik zal worden gemaakt Salaris Het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag (naar rato) en eindejaarsuitkering (naar rato), maar exclusief de vergoedingen (waaronder overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids- aanwezigheids- of consignatiedienst, gratificatie, arbeidsmarktknelpunt, bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfskosten, BIG-registratiekosten en verhuiskosten) Sleutelfunctie Een functie die noodzakelijk is voor de organisatieverandering en als zodanig voorafgaand aan een organisatieverandering is geduid door ZGT in samenspraak met de ondernemingsraad Uitwisselbare functies Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn (conform Beleidsregels Ontslagtaak UWV) Werkgever De Stichting Ziekenhuisgroep Twente, in dit stuk verder aangeduid als ZGT. sociaal plan pagina 4 van 12

6 2.20 Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met ZGT, en die als werknemer wordt aangemerkt als werknemer in de zin van artikel sub b. CAO Ziekenhuizen sociaal plan pagina 5 van 12

7 3. LOOPTIJD EN WERKINGSSFEER 3.1 Looptijd De looptijd van dit sociaal plan is van 1 april 2014 tot 1 januari Dit sociaal plan loopt van rechtswege af. Partijen zullen tenminste twee maanden voor de einddatum in overleg treden over een nieuw sociaal plan, dan wel een verlenging van dit sociaal pan. 3.2 Werkingssfeer Het sociaal plan is van toepassing bij een organisatieverandering. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vallen onder het sociaal plan tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 3.3 Zwaarwegende en/of bedrijfseconomische omstandigheden Als er sprake is van aantoonbare zwaarwegende economische en/of bedrijfseconomische omstandigheden waardoor van ZGT in alle redelijkheid niet kan worden verlangd zich aan dit sociaal plan te houden, zullen partijen in overleg treden. sociaal plan pagina 6 van 12

8 4. ALGEMENE AFSPRAKEN/UITGANGSPUNTEN 4.1 Doel Het sociaal plan is in de eerste plaats bedoeld om de organisatieveranderingen, die onder de werkingsfeer van dit sociaal plan vallen, op een eenduidige en zorgvuldige manier uit te voeren. In het plan wordt een set van regels en procedures gegeven die gehanteerd wordt bij organisatieveranderingen. In de tweede plaats is het sociaal plan bedoeld om de nadelige gevolgen voor werknemers, die geraakt worden door de organisatieverandering, zoveel mogelijk te beperken. ZGT en werknemer zetten zich in om gedwongen ontslagen te voorkomen. 4.2 Van werk, naar werk In de begeleiding van werknemers, die onder de werkingssfeer van dit sociaal plan vallen, staat het principe van werk, naar werk centraal. ZGT zal zich samen met de betreffende werknemer inzetten om ander werk (binnen of buiten ZGT) te vinden. 4.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Bij de uitvoering van het sociaal plan in het algemeen en het zoeken naar ander werk in het bijzonder, geldt voor ZGT (als werkgever) en de betreffende werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting. De werkgever en werknemer spreken periodiek over de voortgang en de mogelijkheden en leggen dit vast. Wanneer een werknemer onvoldoende verantwoordelijkheid neemt en zich derhalve aantoonbaar onvoldoende inspant voor wat betreft de uitvoering van dit sociaal plan, kan dit uiteindelijk leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 4.4 Hardheidsclausule In gevallen waarin dit sociaal plan leidt of zal leiden tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van het sociaal plan afwijken. Wanneer een werknemer zich beroept op de hardheidsclausule beslist de Raad van Bestuur op dit beroep na advies van de Sociale Begeleidingscommissie. De Raad van Bestuur kan het aanvragen van advies aan de Sociale Begeleidingscommissie achterwege laten, wanneer de Raad van Bestuur het beroep gegrond acht. 4.5 Beschikbaarstelling sociaal plan De werkgever draagt er zorg voor dat het sociaal plan voor werknemers beschikbaar is door middel van plaatsing op intranet. Als de werknemer verzoekt om een exemplaar van het sociaal plan zal de werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen. 4.6 Periodiek overleg Partijen zullen, indien en zolang dit sociaal plan van toepassing is, tenminste één maal per jaar overleg voeren over de algemene stand van zaken. Bij dit overleg worden de leden van de ondernemingsraad uitgenodigd. sociaal plan pagina 7 van 12

9 5. BOVENTALLIGHEID EN HERPLAATSING 5.1 Nieuwe organisatiestructuur en formatieplaatsenplan Door de werkgever wordt een nieuwe organisatiestructuur voor de situatie na de organisatieverandering opgesteld. Op basis hiervan stelt de werkgever een formatieplaatsenplan (fpp) op. Ook wordt een zogenaamd fpo opgesteld. Dit is een overzicht van de oude en de nieuwe situatie. Uit vergelijking met het fpp kan worden vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen vervallen. Voor de invulling van eventuele nieuwe functies, die niet als passend kunnen worden aangemerkt, geldt de sollicitatieprocedure. 5.2 Van werk, naar werk Binnen de afdeling waar de formatie krimpt, wordt met behulp van het afspiegelingsbeginsel bepaald van welke werknemers de arbeidsplaats komt te vervallen. Wanneer van meet af aan duidelijk is dat deze werknemers te werk kunnen worden gesteld in hun eigen functie of een uitwisselbare functie maar op een andere afdeling, is het niet nodig om ZGT-breed af te spiegelen (conform artikel 5.3 van dit sociaal plan). Deze werknemers blijven, boven formatie, werkzaam op de afdeling tot het moment dat zij op een andere afdeling kunnen worden geplaatst. 5.3 Boventalligheid Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, wordt met behulp van het afspiegelingsbeginsel bepaald wie boventallig wordt. Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) komt te vervallen. Evenmin is afspiegeling aan de orde bij een categorie uitwisselbare functies die geheel komt te vervallen. De werknemer die boventallig wordt, ontvangt hierover schriftelijk bericht waarbij ook de datum van boventalligheid wordt genoemd. Deze datum is de datum waarop de organisatiewijziging wordt doorgevoerd. De boventallige werknemer krijgt de status van herplaatskandidaat. 5.4 Belangstellingsregistratie Om tot een juiste invulling van het formatieplaatsenplan te komen, houdt de werkgever belangstellingsregistratiegesprekken met werknemers die boventallig zijn verklaard. In het kader van de belangstellingsregistratie wordt gevraagd naar: eerste en tweede voorkeur; plaats/functie die zeker niet de voorkeur heeft; wensen met betrekking tot de deeltijdarbeid (indien van toepassing); wensen met betrekking tot werktijden; wensen met betrekking tot het volgen van een training/opleiding; eigen ideeën van de werknemer. De belangstellingsregistratie is een hulpmiddel met als doel interne plaatsing. Extra aandacht is er voor mensen met mindere kansen op de arbeidsmarkt. 5.5 Persoonlijk mobiliteitsplan De werkgever nodigt de herplaatskandidaat uit om een persoonlijk mobiliteitsplan af te spreken dat leidt tot een reëel nieuw toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie. Het persoonlijk mobiliteitsplan is een, op maat gemaakt, plan om de herplaatskandidaat te mobiliseren. Dit plan is een hulpmiddel met als doel om de herplaatskandidaat aan ander werk in of buiten ZGT te helpen. Mochten werkgever en werknemer in het persoonlijk mobiliteitsplan vaststellen dat interne herplaatsing niet reëel is, dan wordt de focus in het mobiliteitsplan direct gelegd op externe plaatsing. Het persoonlijk mobiliteitsplan omvat de belangstellingsregistratie, de gemaakte afspraken in het kader van het mobiliteitstraject, een activiteitenoverzicht, een beschrijving en/of overzicht van de geschikte functies en de mobiliteitsbevorderende faciliteiten waarvan gebruik zal worden gemaakt. Het persoonlijk mobiliteitsplan zal regelmatig worden geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluaties worden opgenomen in het persoonlijk mobiliteitsplan. De totale duur van de mobiliteitsperiode bedraagt 12 maanden. sociaal plan pagina 8 van 12

10 5.6 Herplaatingsprocedure De herplaatskandidaat wordt, indien mogelijk en indien de werknemer dit wenst, herplaatst in een functie binnen ZGT. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten Bij herplaatsing wordt de volgende volgorde gehanteerd: een ongewijzigde functie; een gelijkwaardige functie (hetzelfde FWG- en opleidingsniveau); een (passende) functie die één functieniveau lager of één functieniveau hoger is ingedeeld Beoordeeld wordt of een gelijkwaardige of passende functie binnen afzienbare tijd geschikt is te maken. Als dat het geval is, wordt de werknemer geplaatst in deze gelijkwaardige of passende functie Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd voorrang genieten op werknemers met een contract voor bepaalde tijd Wanneer een werknemer, in het kader van herplaatsing, is geplaatst in een lager ingeschaalde functie en er ontstaat binnen twee jaar na datum boventalligheid een vacature in de functie van waaruit de werknemer boventallig is geworden, dan wordt deze werknemer op deze vacature geplaatst. Indien er in dit verband meerdere kandidaten voor deze vacante functie in aanmerking zouden komen, dan vindt plaatsing volgens het anciënniteitsbeginsel plaats Vacatures die ontstaan binnen de instelling worden aan de herplaatskandidaten aangeboden. Alleen wanneer er geen geschikte, of binnen afzienbare tijd geschikt te maken herplaatskandidaten zijn, zal de gebruikelijke werving plaatsvinden Bij herplaatsing zal rekening worden gehouden met bestaande arbeidspatronen, tenzij hiervan naar redelijkheid en billijkheid moet worden afgeweken. Er is geen garantie op werktijden, tenzij deze zijn vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst. Waar mogelijk wordt met inachtneming van de principes van redelijkheid en billijkheid rekening gehouden met de oude werktijden. 5.7 Plaatsingsaanbod Als de boventallige werknemer geplaatst kan worden in een ongewijzigde, gelijkwaardige of passende functie, volgt een plaatsingsaanbod. Dit aanbod verandert in een onherroepelijke plaatsing als de werknemer het aanbod accepteert of als de werknemer geen bezwaar maakt tegen het plaatsingsaanbod binnen de hierna te noemen termijn. Als de werknemer zich niet kan verenigen met het plaatsingsaanbod, dient hij/zij schriftelijk bezwaar te maken tegen het plaatsingsaanbod. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt bedraagt één week. In de daaropvolgende twee weken kan de werknemer het bezwaarschrift motiveren of de motivering nader aanvullen. In geval van bezwaar, besluit de Raad van Bestuur, na advies te hebben ingewonnen van de Sociale Begeleidingscommissie, of het aanbod wel of niet passend is. Indien de Raad van Bestuur het aanbod niet passend acht, dan wordt het aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Raad van Bestuur het aanbod wel passend acht, dan heeft de werknemer nog één week de tijd om het aanbod te aanvaarden. De Raad van Bestuur kan het aanvragen van advies aan de Sociale Begeleidingscommissie achterwege laten, wanneer de Raad van Bestuur het eens is met de werknemer en het aanbod als niet passend acht. sociaal plan pagina 9 van 12

11 5.8 Herhaald plaatsingsaanbod Als binnen 6 maanden blijkt dat de werknemer buiten zijn/haar schuld niet geschikt is voor de nieuwe -, gelijkwaardige - of passende functie, dan wordt hem/haar een herhaald plaatsingsaanbod gedaan. Een herhaald plaatsingsaanbod heeft in beginsel geen gevolgen voor het oorspronkelijke plaatsingsplan: een geplaatste werknemer kan niet uit zijn/haar functie worden gedrukt door een medewerker aan wie een herhaald plaatsingsaanbod wordt gedaan. 5.9 Niet-succesvolle herplaatsing Als het binnen de herplaatstermijn van twaalf maanden niet is gelukt om de herplaatskandidaat aan ander werk te helpen (intern of extern) dan zal ZGT het initiatief nemen om te komen tot een maatwerkoplossing waarbij steeds eerst in onderling overleg tussen ZGT en de betreffende werknemer zal worden geprobeerd tot een regeling te komen Tijdelijke werkzaamheden De herplaatskandidaat kan, in afwachting van een definitieve plaatsing, tijdelijke werkzaamheden worden aangeboden. Tijdelijke werkzaamheden moeten passend zijn. De werknemer is verplicht een aanbod tot het verrichten van tijdelijke werkzaamheden te accepteren, tenzij dit in redelijkheid niet van de werknemer kan worden verwacht. Gedurende de tijd dat de herplaatskandidaat tijdelijke werkzaamheden verricht, behoudt hij/zij aanspraak op begeleiding in het kader van het mobiliteitstraject. De in artikel 5.9 genoemde termijn kan worden opgeschort. Afspraken hierover worden opgenomen in het persoonlijk mobiliteitsplan. sociaal plan pagina 10 van 12

12 6. AFWIJKENDE REGELS VOOR SLEUTELFUNCTIES Voor werknemers die een sleutelfunctie vervullen, geldt, in afwijking van de in hoofdstuk 5 beschreven procedure, een aantal, in dit hoofdstuk te noemen, bijzondere regels. ZGT acht het gerechtvaardigd om bijzondere regels af te spreken om zo te bewerkstelligen dat de juiste persoon op de juiste plek wordt geplaatst. In overleg met de ondernemingsraad wordt besloten welke functies als sleutelfuncties moeten worden aangemerkt. 6.1 Sollicitatieprocedure Voorafgaand aan de (her)plaatsing van een werknemer in een sleutelfunctie, geldt dat er een sollicitatieprocedure zal worden gehouden. De sollicitatieprocedure zal op de wijze zoals gebruikelijk binnen onze organisatie plaatsvinden. De sollicitatie kan eventueel worden uitgebreid met een assessment. 6.2 Plaatsingsaanbod na succesvol afgeronde sollicitatie Nadat de sollicitatieprocedure succesvol is afgerond, volgt de benoeming. sociaal plan pagina 11 van 12

13 7. SALARIS EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN 7.1 Salarisgarantie Indien de werknemer een passende functie aanvaardt die lager is ingeschaald dan de oorspronkelijke functie, dan behoudt de werknemer aanspraak op de bij de oorspronkelijke functie behorende FWG-indeling inclusief de daarbij behorende uitloopperiodieken. Deze salarisgarantie vervalt indien de werknemer binnen 24 maanden een aangeboden functie op het oorspronkelijke FWG-niveau weigert of te kennen geeft niet (meer) beschikbaar te zijn voor een functie op het oorspronkelijke FWG-niveau. 7.2 Hoger salarisniveau Wanneer de werknemer wordt herplaatst in een functie met een hoger salarisniveau, dan wordt hij/zij horizontaal overgeschaald. Van bevordering is geen sprake, artikel van de CAO Ziekenhuizen is dus niet van toepassing. Als vervolgens binnen afzienbare tijd blijkt dat de werknemer buiten zijn/haar schuld niet geschikt is voor deze hogere functie of de werknemer zelf opteert voor een andere, lager ingeschaalde, functie, dan wordt de overschaling teniet gedaan en geldt weer oorspronkelijke inschaling. 7.3 Arbeidsomvang Bij herplaatsing in een functie met een lagere arbeidsomvang dan de arbeidsomvang van de oorspronkelijke functie, behoudt de werknemer de oorspronkelijke arbeidsomvang. ZGT kan werknemer opdragen tijdelijke werkzaamheden te verrichten voor het verschil in uren. Wanneer de betreffende werknemer hiertoe niet bereid is, zal het dienstverband worden aangepast aan de werkelijke (lagere) arbeidsomvang. 7.4 Onregelmatigheidstoeslag De werknemer die ten gevolge van de organisatieverandering niet meer in aanmerking komt voor de onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van de genoemde toeslag heeft, indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 10.5 CAO Ziekenhuizen , recht op de in dit artikel bedoelde compensatie. sociaal plan pagina 12 van 12

14 BIJLAGE 1. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN Mobiliteitsbevorderende maatregelen kunnen de overstap naar een andere organisatie versoepelen. Met deze maatregelen krijgt de werknemer kansen, terwijl de risico's voor de nieuwe werkgever zo laag mogelijk worden gehouden. De inzet van deze maatregelen vindt plaats op basis van maatwerkafspraken tussen ZGT, de herplaatsingskandidaat en de ontvangende organisatie. De hiernavolgende afspraken kunnen worden gemaakt met werknemers die als gevolg van organisatieverandering als herplaatsingskandidaat worden aangemerkt, dan wel voor werknemers die vrijwillig plaats maken voor een herplaatsingskandidaat. 1. Opzegtermijn Bij vrijwillige uitdiensttreding kan worden afgezien van de geldende opzegtermijn als de (boventallige) werknemer daarom verzoekt. Dit verzoek zal worden gehonoreerd tenzij een aantoonbaar belang van de werkgever zich daartegen verzet. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 2. Sollicitatie a Aan de (boventallige) werknemer wordt desgevraagd buitengewoon verlof verleend voor sollicitatie; b Indien de potentiële nieuwe werkgever de reiskostenvergoeding voor sollicitatie niet op zich neemt, worden deze door ZGT vergoed. 3. Loonsuppletie Indien de te herplaatsen werknemer een functie buiten ZGT aanvaardt in een lagere salarisschaal - gezet tegen de salarisschaal behorende tot zijn functie van voor de organisatiewijziging - zal ZGT gedurende één jaar een aanvulling op het nieuwe salaris geven, ter hoogte van het verschil. Hiervoor dienen salarisspecificaties te worden overlegd. Doel is dat de betreffende medewerker er ten opzichte van zijn basissalaris (maandsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, reiskosten woonwerkverkeer) niet op achteruitgaat. In dit verband worden inconveniënten (waaronder overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst,) en emolumenten (gratificatie, waarneming, reis- en verblijfkosten, bijzondere functievervulling, arbeidsmarktknelpunt, BIG-registratiekosten en verhuiskosten) buiten beschouwing gelaten. Uiteraard wordt bij plaatsing ernaar gestreefd zo volledig mogelijk tegemoet te komen aan het laatste basissalaris. Deze loonsuppletie geldt alleen indien de arbeidsomvang van de nieuwe functie gelijk of nagenoeg gelijk is aan de arbeidsomvang zoals die is/was bij ZGT. Deze loonsuppletie wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid. Mocht het toepassen van dit artikel over loonsuppletie tot een onbillijke situatie voor de individuele medewerker leiden, kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule (artikel 4.4. van dit sociaal plan). 4. Detachering Voor een periode van maximaal zes maanden kan, uitsluitend met instemming van de werknemer, gebruik worden gemaakt van detachering bij een andere werkgever. Een eenmalige verlenging van de termijn kan maximaal zes maanden duren. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft gedurende deze periode of verlengde periode in stand.

15 5. Terugkeergarantie De werknemer heeft het recht om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever binnen 2 maanden na vertrek bij ZGT terug te keren bij ZGT. 6. Vervallen terugbetalingsverplichtingen Indien een boventallige werknemer ontslag neemt, wordt een eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiekosten, verhuizing of meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kwijtgescholden (voor zover dit geen fiscale consequenties heeft). Met betrekking tot studiekosten geldt hierbij de voorwaarde dat de werknemer eerst aantoonbaar de studiekosten ter overname heeft aangeboden aan de nieuwe werkgever en dat deze niet bereid of in staat is deze kosten aan de werknemer of de werkgever te betalen. 7. Jubilea De werknemer die als gevolg van organisatieveranderingen zelf ontslag neemt en binnen zes maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van de diensttijd. 8. Voorstellen door de werknemer De individuele werknemer die als gevolg van organisatieveranderingen boventallig dreigt te worden/wordt, kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van zijn toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dergelijke voorstellen zullen door de werkgever worden beoordeeld. Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel dient te leiden tot vermindering van boventalligheid. Na acceptatie kan de werknemer geen beroep meer doen op (andere) maatregelen uit het Sociaal Plan, voor zover deze maatregelen althans vallen binnen dit voorstel. Bij eigen voorstellen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: - loopbaanadvies - outplacement - scholing - kwijting van kosten - start eigen bedrijf 9. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Voor werknemers die tengevolge van de reorganisatie niet (meer) in aanmerking komen voor ORT of een vermindering van genoemde toeslag krijgen, wordt dit in redelijkheid en billijkheid gecompenseerd volgens de CAO Ziekenhuizen, afbouwregeling ORT (artikel 10.5). 10. Om-, her- of bijscholing Indien voor het vervullen van de nieuwe functie naar het oordeel van de werkgever om-, her- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever in tijd en geld voorzien. Voor dergelijke scholing ten gevolge van organisatieveranderingen geldt geen terugbetalingsverplichting.

16 BIJLAGE 2. SOCIALE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 1 Instelling De werkgever stelt een sociale begeleidingscommissie in. De onkosten van deze commissie worden vergoed door de werkgever. 2 Taak De taak van de sociale begeleidingscommissie is uitsluitend het, op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer, adviseren over de toepassing van de in het sociaal plan neergelegde bepalingen. De sociale begeleidingscommissie brengt over de te verrichten werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de OR. 3. Samenstelling De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur of de OR. De verdeling is als volgt: - één lid wordt benoemd door de werkgever; - één lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties; - deze twee leden gezamenlijk benoemen één onafhankelijk lid, de voorzitter. 4. Verplichting tot het vragen van advies De werkgever is verplicht om aan de sociale begeleidingscommissie advies te vragen wanneer hij voornemens is in het kader van het sociaal plan: - een werknemer op non-actief te stellen; - een werknemer gedwongen te ontslaan; - een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer; - een werknemer te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een functiewijziging; - een niet gehonoreerd beroep op de hardheidsclausule. 5. Reglement De commissie stelt na haar aantreden een reglement op, waarin de werkwijze en besluitvorming is geregeld. De werkgever en de OR beschikken over een exemplaar van het geldende reglement. De werknemer kan het reglement raadplegen via het interne informatiesysteem 6. Advies De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na ontvangst van de adviesvraag, een advies over de voorgelegde kwestie. Het advies wordt schriftelijk gegeven aan zowel de werkgever als de werknemer. 7. Advies is zwaarwegend Van het advies van de commissie kan slecht op zwaarwegende gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij/zij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 8. Bijstand door een derde De werknemer heeft de mogelijkheid om zich, op eigen kosten, door een derde te laten bijstaan. 9. Geheimhouding Voor aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens/informatie geldt een geheimhoudingsplicht.

17 10. Rechtsgang De werknemer is en blijft bevoegd om tijdens of na afloop van de bezwaarprocedure, een procedure aanhangig te maken die hem/haar wettelijk geboden wordt.

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan februari Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d.

Sociaal Plan februari Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d. Sociaal Plan Stichting Isala Klinieken d.d. 1 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever En 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk als afzonderlijk

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Stichting LSG-Rentray, Stichting LVG-Rekken & Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd 26-9-2012 Pagina1 Inhoudopgave Deel 1 Preambule 3 Deel 2 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 Utrecht, d.d.. Versie 0.4a INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Ondertekening 3 2. Uitgangspunten 4 3. Looptijd, werkingssfeer en toepassing 4 4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 1 januari 2013-31 december 2014 Van werk naar werk 2 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie)

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) Concept Sociaal Plan GGZ Drenthe Datum: 15-1-2016 Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) 1 Inhoudsopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord)

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord) Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe 2012 (Principeakkoord) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Preambule...4 1. Doelstelling sociaal kader...5 2. Algemene bepalingen...6 2.1 Uitgangspunten...6 2.2 Doel en looptijd...6

Nadere informatie

Sociaal Plan Diaconessenhuis en Rijnland Zorggroep. Oktober 2014 tot 31-12-2016. Versie Principe Akkoord tbv ledenraadpleging

Sociaal Plan Diaconessenhuis en Rijnland Zorggroep. Oktober 2014 tot 31-12-2016. Versie Principe Akkoord tbv ledenraadpleging Sociaal Plan Diaconessenhuis en Rijnland Zorggroep Oktober 2014 tot 31-12-2016 Versie Principe Akkoord tbv ledenraadpleging VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp/Leiden, De werkgevers (verder te

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Reinier Haga Groep 1 februari 2015 1 februari 2018 1 INHOUDSOPGAVE Verklaring... 4 Begripsbepalingen... 6 1. Kaders Sociaal Plan... 8 1.1 Doel Doorlopend Sociaal Plan... 8 1.2 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept sociaal plan 7 november Opnemen Logo s van Partijen

Concept sociaal plan 7 november Opnemen Logo s van Partijen Concept sociaal plan 7 november 2016 Opnemen Logo s van Partijen Inhoudsopgave [Aanpassen zodra teksten en bijlagen definitief zijn afgestemd] Preambule 4 Deel 1 Doelstelling sociaal plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Sociaal Plan Adullam 2015

Sociaal Plan Adullam 2015 Sociaal Plan Adullam 2015 Onderhandelingsresultaat - 13 november 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Doelstellingen sociaal plan... 5 2 Begripsbepalingen... 6 3 Algemene bepalingen... 10 3.1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord

Sociaal plan. TweeSteden ziekenhuis. St. Elisabeth Ziekenhuis. Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie. Status: Principeakkoord Sociaal plan TweeSteden ziekenhuis & St. Elisabeth Ziekenhuis Datum bestuurlijke fusie tot datum juridische fusie Status: Principeakkoord INHOUD VERKLARING... 3 INLEIDING... 4 1. DOEL EN UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie