Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013"

Transcriptie

1 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

2 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de werkgever enerzijds en de ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, de FBZ, Nu 91 en De Unie zorg en Welzijn, te noemen de organisatie van werknemers anderzijds overwegende dat het wenselijk is voorzieningen te treffen ten aanzien van de rechtspositionele gevolgen voor de werknemers van ziekenhuis Bernhoven als gevolg van de verhuizing van ziekenhuis Bernhoven naar vervangende nieuwbouw in Uden-Noord. komen het volgende sociaal plan overeen doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

3 INHOUD 1 Voorwoord 2 Uitgangspunten 3 Werkingssfeer en geldigheidsduur 3.1 Werkingssfeer 3.2 Geldigheidsduur 4 Hardheidsclausule 5 Begripsbepalingen 6 De organisatiestructuur 6.1 Formatieplaatsen 6.2 Werving, selectie en aanstelling 6.3 Vaststellen boventalligheid 6.4 Outsourcen 6.5 Benoemingsprocedure nieuwe functies 6.6 Uitgangspunten bij herplaatsing 6.7 Volgorde functieaanbod 7 Arbeidsvoorwaarden 7.1 Salarisgarantie en inschaling 7.2 Onregelmatigheidstoeslag 7.3 Reiskosten 8 Mobiliteitsbevorderende maatregelen 8.1 Interne mobiliteitsbevorderende maatregelen 8.2 Externe mobiliteitsbevorderende maatregelen 9 Adviescommissie sociale begeleiding 9.1 Verplichte adviesaanvraag 9.2 Bevoegdheden 9.3 Uitbrengen advies 9.4 Afwijken advies 9.5 Geheimhouding 9.6 Belangenbehartiging werknemer doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

4 1 Voorwoord Voor u ligt het doorlopend sociaal plan van Ziekenhuis Bernhoven. De directe aanleiding voor het opstellen van een sociaal plan zijn de organisatiewijzigingen die de komende jaren verwacht worden door de overgang van de huidige twee locaties van ziekenhuis Bernhoven naar één locatie (de nieuwbouw in Uden). Naar verwachting zal Ziekenhuis Bernhoven in 2012 naar de nieuwe locatie in Uden verhuizen. Op de huidige locaties in Veghel en Oss zullen steunpunten achter blijven. De overgang naar één locatie betekent efficiency-voordelen met als gevolg een kwantitatieve vermindering van de personele bezetting ten opzichte van de huidige situatie. Naast een kwantitatieve vermindering kunnen organisatiewijzigingen ook leiden tot wijzigingen in de kwalitatieve invulling van bepaalde functies en daarmee in plaats en positie van werknemers binnen de organisatie. In het sociaal plan staan de rechten en de plichten van werkgever en werknemers als gevolg van deze organisatieveranderingen beschreven. Dit sociaal plan is tot stand gekomen op verzoek van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties, om op adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op veranderingen in de organisatie. Alle betrokkenen achten het van groot belang dat bij dergelijke veranderingen optimaal recht wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar uiteraard ook aan de (rechts)positie van de medewerkers. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

5 2. Uitgangspunten Dit doorlopend sociaal plan beoogt een zorgvuldige behandeling van de werknemers van ziekenhuis Bernhoven bij de veranderingen in de komende jaren met personele gevolgen voor één of meer werknemers, in het bijzonder met betrekking tot behoud van werk, functie, inkomen en verworven rechten. Concrete gegevens t.a.v. de toekomstige organisatiestructuur zijn op dit moment nog onvoldoende helder. Het doel van het voorliggende stuk is dan ook met name uitgangspunten benoemen op basis waarvan de organisatie bij toekomstige veranderingen zal handelen. Zodra de structuur van de toekomstige organisatie geheel of op onderdelen duidelijk zal zijn, zullen meer concreet de wijzigingen en de gevolgen van de wijzigingen beschreven worden in het wat, wanneer en hoe. In het algemeen is het sociaal beleid van de organisatie gebaseerd op goed werkgeverschap waaruit respect en waardering spreekt voor iedere werknemer. De zorg die wij dagelijks tentoonspreiden aan onze klanten - de patiënten - komt ook onze werknemers toe. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten - De werkgever zal zorgvuldigheid betrachten bij de doorvoer van organisatiewijzigingen; - Ieder werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep gedaan kan worden; - Veranderingen die worden doorgevoerd zullen voor de direct betrokkenen duidelijk moeten zijn; - De werkgever stelt zich verantwoordelijk voor het begeleiden van de zittende medewerkers (met een dienstverband voor onbepaalde tijd) van werk naar werk. Indien het begeleiden naar werk niet binnen de organisatie mogelijk is, dan zal de werkgever zich inspannen om de medewerker te begeleiden naar werk buiten de eigen organisatie (zie pag. 11). - Er is sprake van een wederzijdse inspanningsverplichting voor werkgever en werknemers om middels instrumenten als o.a. om- en bijscholing, detachering en outplacement een oplossing te zoeken in situaties van boventalligheid waarbij geen passende functie aanwezig is; - Van de werknemers wordt een inspanningsverplichting gevraagd om in redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan; - De werkgever stelt een begeleidingscommissie in die tot taak heeft te adviseren over de toepassing van dit sociaal plan. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

6 3. Werkingssfeer en geldigheidsduur 3.1 Werkingssfeer Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen ten behoeve van de organisatiewijziging als gevolg van de overgang van de huidige twee locaties in Oss en Veghel naar één nieuw ziekenhuis in Uden. Het sociaal plan is van toepassing op de werknemers in dienst van ziekenhuis Bernhoven, het ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum), en het Diagnostisch Centrum Bernhoven. Naast dit sociale plan is het bepaalde ten aanzien van reorganisatie in de CAO ziekenhuizen, hoofdstuk 15 Sociale Begeleiding, onverkort van toepassing. 3.2 Geldigheidsduur Dit sociaal plan wordt afgesloten voor de duur juni juni Een half jaar voordat deze termijn verstrijkt, wordt met betrokken partijen geëvalueerd en worden indien nodig afspraken gemaakt over verlenging. Het uitgangspunt is dat het sociaal plan doorloopt tot in ieder geval een half jaar na ingebruikname van de nieuwbouw. Na beëindiging van het sociaal plan blijven aanspraken welke aan het sociaal plan worden ontleend van kracht. Dit wordt in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer vastgelegd. Tot juni 2013 zal tenminste eenmaal per jaar tussen ziekenhuis Bernhoven en werknemersorganisaties overleg plaatsvinden over de wijze van continuering en/of eventuele bijstelling van dit plan. Dit overleg wordt bijgewoond door toehoorders van de Ondernemingsraad. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

7 4. Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer zal de werkgever, na eventueel ingewonnen advies bij de Begeleidingscommissie, van deze regeling afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

8 5. Begripsbepalingen Werkgever De privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld in de CAO ziekenhuizen, te weten de stichting ziekenhuis Bernhoven. Werknemer De persoon die met de werkgever, stichting ziekenhuis Bernhoven, een arbeidsovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst heeft afgesloten zoals bedoeld in Artikel 7A:610 van het BW en op wie de CAO ziekenhuizen van toepassing is; en wel voor de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst. Ondernemingsraad Het medezeggenschapsorgaan van werknemers bij de werkgever. Salaris Het van toepassing zijnde bedrag uit de salarisschaal met inachtneming van hetgeen daarover bepaald is in de geldende CAO Ziekenhuizen. Functie het geheel van werkzaamheden die de werknemer volgens zijn of haar functiebeschrijving verricht alsmede het aantal uren waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht (het percentage dienstverband). Gelijke functie Een functie die qua taakinhoud, niveau van verantwoordelijkheden en FWG-niveau overeenkomt met de functie die de werknemer uitoefent op het moment van aanbod. Gelijkwaardige functies Een functie die in dezelfde FWG-schaal is ingedeeld als de huidige functie, maar die qua taken (geheel of gedeeltelijk) verschilt van de huidige functie. Passende functie Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, opgedane werkervaring, persoonlijke capaciteiten en percentage (huidig) dienstverband, alsmede zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. Deze functie mag maximaal één salarisschaal lager zijn dan de huidige functie van de werknemer. Nieuwe functie Van een nieuwe functie is sprake indien bij de samenstelling van taken de functie werkelijk anders is dan de functie die voorkwam in het oude formatieplaatsenoverzicht van voor de reorganisatie. Hierbij spelen een of meer van de volgende aspecten een rol: de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend wordt aanmerkelijk complexer, een belangrijke wijziging in taken en bevoegdheden, aanmerkelijk grotere span of control, verandering van de aandachtsvelden, breedte van het takenpakket, de gestelde functie-eisen. Deze veranderingen blijken uit de functiebeschrijving, de waardering van gezichtspunten en eventueel uit een andere FWG-indeling. Bij de introductie van een nieuwe functie in het kader van dit Sociaal Plan heeft de Ondernemingsraad, indien het een belangrijke wijziging in de organisatie betreft, een adviserende rol. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

9 Mobiliteitsbevorderende maatregelen Maatregelen en faciliteiten om het natuurlijk verloop van werknemers te bevorderen. Deze faciliteiten zijn uitdrukkelijk niet alleen voor werknemers voor wie boventalligheid aan de orde is, maar kunnen afhankelijk van de situatie ook voor andere werknemers van toepassing zijn. Zulks in overleg met de leidinggevende en de personeelsadviseur. Boventallige werknemer Een werknemer wiens functie als gevolg van de organisatiewijziging verdwijnt en waarvoor achtereenvolgens (nog) geen nieuwe, geen gelijke, geen gelijkwaardige of geen passende functie voorhanden is. Herplaatsingskandidaat Een werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. Formatieplaatsen plan Een overzicht van de functies in de nieuwe organisatiestructuur. Dit overzicht bevat de functiebenamingen, aantal fte s per functie en functieniveaus. Anciënniteit Het aantal volle maanden dat een werknemer in dienst is bij de werkgever of één van diens rechtsvoorgangers. Anciënniteitbeginsel Het anciënniteitbeginsel betekent dat de werknemer met het langste dienstverband in de plaatsingsprocedure voorrang heeft boven werknemer met een korter dienstverband. Afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel is in het belang van een evenwichtige leeftijdopbouw en de vertegenwoordiging van verschillende groepen van werknemers in de organisatie. Het houdt in dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst als boventallig wordt aangemerkt. Het personeel wordt per uitwisselbare functie ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën, te weten jaar, jaar, jaar, jaar en 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt bij deze vijf categorieën apart bekeken welke werknemers het laatst in dienst zijn gekomen (het anciënniteitbeginsel). Outsourcen Het uitbesteden van activiteiten of diensten aan een derde, externe partij. Voor werknemers van functies die geoutsourced worden, wordt separaat een sociaal plan opgesteld. Plaatsingsprocedure In de plaatsingsprocedure vindt het aanbieden van een functie in onderstaande volgorde plaats: 1. Een gelijke functie 2. Een gelijkwaardige functie 3. Een passende functie 4. Een tijdelijk niet passende functie doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

10 6. De organisatiestructuur Om problemen te voorkomen is het streven al in een vroeg stadium te anticiperen op de toekomstige behoefte van de organisatie. Een aantal van de mobiliteitsbevorderende maatregelen, met name individuele begeleiding bij oriëntatie op functies en bijscholingen (zie verder hoofdstuk 8), wordt ook in de huidige situatie al ingezet. In het plan van de jaargesprekken en eventuele POP gesprekken past dit ook bij de uitwerking van het door Ziekenhuis Bernhoven voorgestane sociaal beleid. 6.1 Formatieplaatsen De nieuwe organisatie en de formatieplaatsenplannen worden in fasen opgezet. Bij de fasering wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de uitwisselbaarheid van functies tussen afdelingen. De formatieplaatsenplannen zullen zowel een kwalitatieve als kwantitatieve beschrijving bevatten van de personele bezetting in de nieuwe situatie. Eind 2009 of zoveel eerder als mogelijk is zal een eerste blauwdruk van de toekomstige organisatiestructuur gereed zijn. Deze blauwdruk kan in de daaropvolgende jaren bijgesteld worden als gevolg van voortschrijdend inzicht. Dit laat onverlet dat op onderdelen van de organisatie er al in een eerder stadium duidelijke plannen kunnen zijn. 6.2 Werving, selectie en aanstelling Om bij werving, selectie en aanstelling te kunnen anticiperen op afname van het personeelsbestand is een tweetal regelingen opgenomen die ervoor zorgen dat de groei van het vaste personeelsbestand wordt beheerst. - Selectieve vacaturevervulling Selectieve vacaturevervulling wordt toegepast in functiegroepen waar afbouw voorzien is. Selectieve vacaturevervulling houdt in dat er in het geval van vacante uren kan worden besloten om niet tot invulling over te gaan ofwel de invulling te reserveren. - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd In personeelscategorieën waarin afbouw moet plaatsvinden worden met ingang van eind 2009, of zoveel eerder als duidelijk is dat afbouw noodzakelijk is, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten. Een uitzondering hierop vormen moeilijk in te vullen functies. Zulks ter beoordeling van de Raad van Bestuur. 6.3 Vaststellen boventalligheid Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe organisatie is komen te vervallen en die nog niet herplaatst is in een andere functie. Boventalligheid wordt in principe vastgesteld op basis van het afspiegelingsprincipe per categorie dezelfde functies. De werknemers die niet geplaatst worden en derhalve boventallig zijn, krijgen de status van herplaatsingskandidaat. Deze herplaatsingskandidaten worden op een herplaatsingslijst geplaatst. Deze lijst wordt beheerd door de afdeling P&O met als doel dat bij vacatures deze kandidaten als voorkeurskandidaat worden aangemerkt. Het uitgangspunt hierbij is dat de kandidaat geschikt of op een redelijke termijn geschikt te maken is voor de functie. Als tijdens de duur van dit sociaal plan een vacature ontstaat worden de volgende bepalingen in acht genomen: - herplaatsingskandidaten worden als eerste geplaatst. - de vacature wordt pas daarna intern gepubliceerd. 6.4 Outsourcen Voor bepaalde onderdelen van de organisatie is het denkbaar dat de bedrijfsactiviteiten uitbesteed worden aan een externe organisatie/leverancier die gespecialiseerd is in deze taken. Zodra dit van toepassing is op afdelingen of functies zal hiervoor apart een sociaal plan opgesteld worden. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

11 6.5. Benoemingsprocedure nieuwe functies Nieuwe functies worden door de Raad van Bestuur vastgesteld. Voor een definitie van het begrip nieuwe functie wordt verwezen naar de begripsbepalingen. De invulling van een vacature voor een nieuwe functie vindt plaats via een wervings- en selectieprocedure. De medewerkers waarvan de functie als gevolg van deze functieverandering is komen te vervallen, komen als eerste in aanmerking om te solliciteren. 6.6 Uitgangspunten bij herplaatsing a) Met elke herplaatsingkandidaat wordt een belangstellingsgesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsingsmogelijkheden er zijn. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst (zie de regeling herplaatsingsbeleid). b) Er wordt naar gestreefd om elke werknemer te herplaatsen in een passende functie. Wanneer er meer kandidaten zijn voor één functie zal op de volgende wijze worden geselecteerd: - Voldoen aan de functie-eisen op grond van opleiding, kennis en /of ervaring dan wel daar op redelijke termijn aan kunnen voldoen. - Herplaatsingskandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben voorrang op herplaatsingskandidaten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. - Het afspiegelingsprincipe en binnen de leeftijdsgroep het anciënniteitbeginsel. c) Het is mogelijk dat niet alle herplaatsingskandidaten worden herplaatst. In die gevallen waar herplaatsing niet mogelijk is, zal ziekenhuis Bernhoven zich inspannen om voor de betrokken werknemer extern passend werk te vinden (zie verder mobiliteitsbevorderende maatregelen). d) Wanneer na de duur van één jaar een kandidaat intern noch extern geplaatst is, zal in overleg een passende oplossing worden gezocht. 6.7 Volgorde functieaanbod Indien de werknemer een functie wordt aangeboden wordt de hierna te noemen volgorde in acht genomen: 1. Een gelijke functie 2. Een gelijkwaardige functie 3. Een passende functie waarvan de FWG-groep maximaal één groep lager is dan de eigen functie 4. Een tijdelijke niet passende functie. - Wanneer het in het voorgaande lid bedoelde overleg niet tot overeenstemming leidt, neemt de werkgever een voorlopig besluit ten aanzien van hetgeen de werknemer kan worden aangeboden. - De werknemer kan de aangeboden functiewijziging maximaal 3 weken in overweging nemen alvorens de werkgever een definitief besluit neemt. - De werknemer kan een aangeboden functie gemotiveerd afwijzen. Indien de motivatie na toetsing gegrond wordt verklaard doet de werkgever een nieuw aanbod. - In geval de werknemer heeft ingestemd met een functie waarvan het salaris één of meer schalen lager is dan de oude functie blijft de werknemer op de herplaatsingslijst staan en verplicht werkgever en werknemer zich gedurende een termijn van één jaar om zich in te spannen een gelijke of gelijkwaardige functie te zoeken. - Na de duur van één jaar zal de medewerker die in een passende functie herplaatst is, blijvend geplaatst worden met salarisgarantie (zie 7.1) - In geval van functiewijziging zal de werkgever de werknemer in zijn nieuwe functie zo goed mogelijk begeleiden. - Indien naar het oordeel van de werkgever voor het vervullen van een nieuwe functie om- en bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Eventueel hieraan verbonden kosten en studietijd zullen conform modaliteit 1 van de studiekostenregeling vergoed worden. - doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

12 - Indien binnen 4 maanden na aanvang van de nieuwe functie blijkt dat de werknemer, buiten zijn schuld, niet geschikt blijkt te zijn voor de nieuwe functie, dan wordt dit niet beschouwd als het weigeren van een functie. De werkgever zal de werknemer dan een nieuw functieaanbod doen. - Indien er nog geen passende functie voor handen is, kan de werknemer tijdelijk geplaatst worden. In overleg met de werknemer worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke plaatsing. Ook kan de werknemer tijdelijk ingezet worden t.b.v. het interne Flexbureau. Gedurende deze periode zal de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om de benodigde competenties (bijvoorbeeld in het kader van een BIG registratie) op peil te houden. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

13 7. Arbeidsvoorwaarden 7.1 Salarisgarantie en inschaling De werknemer met een vast dienstverband die binnen de organisatie een functie aanvaardt die op een hoger niveau is ingedeeld ten opzichte van de huidige functie ontvangt met ingang van het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris behorende bij de nieuwe functie. De werknemer wordt horizontaal of indien dat niet mogelijk is in de naasthogere inpassingstabel ingedeeld (zie CAO met betrekking tot salariëring). De werknemer die geplaatst wordt in een functie met een lagere functiegroep, behoudt zijn salarisaanspraken - inclusief de uitloopperiodieken- op basis van de indeling voor de functiewijziging. De werknemer blijft gedurende één jaar op de herplaatsingslijst staan. Gedurende dat jaar verplichten werkgever en werknemer zich om een gelijke of gelijkwaardige functie te zoeken. Indien binnen een jaar na plaatsing in een lagere functie alsnog een gelijke of gelijkwaardige functie vrijkomt op het oude, hogere niveau, biedt de werkgever deze functie aan, aan de medewerker die op een lagere functie is geplaatst. Weigert de medewerker deze functie te aanvaarden, dan vervalt met deze weigering de salarisgarantie bij een lagere functie die op grond van dit Sociaal Plan geldt. Voor de werknemer met een tijdelijk dienstverband geldt de salarisgarantie voor de duur van de arbeidsovereenkomst. De werknemer die vrijwillig een functie aanvaardt die op een lager niveau is ingedeeld ten opzichte van de huidige functie ontvangt met ingang van het moment van daadwerkelijke uitoefening van de functie het salaris behorende bij de functie. 7.2 Onregelmatigheidstoeslag Indien de werknemer als gevolg van de herplaatsing/ functiewijziging geen of minder onregelmatigheidstoeslag geniet en hierdoor inkomstenverlies heeft zal een afbouwregeling conform de uitvoeringregeling onregelmatige dienst van de CAO worden toegepast. Hierbij wordt de ORT in 3 jaar afgebouwd. 7.3 Reiskosten Voor werknemers van wie de standplaats eerder dan 2013 verandert en voor wie de periode die voorafgaat aan het bekendmaken van de gewijzigde locatie minder is dan 12 maanden, geldt dat zij gecompenseerd worden voor een toegenomen afstand woon-werk. In dat geval zullen alle meerdere kilometers worden vergoed op basis van 0,19 per kilometer gedurende de periode van één jaar minus het aantal maanden dat de wijziging vooraf bekend is gemaakt. De reiskosten worden met behulp van een geautomatiseerd routeprogramma vastgesteld. Uitgangspunt is kortste route conform het programma.verhuist de werknemer tijdens de compensatieperiode dan ontvangt de werknemer vanaf de datum van verhuizing de reguliere vergoeding voor woon-werk zoals die binnen de CAO ziekenhuizen wordt toegepast. Werknemers die bij het gereedkomen van het nieuwe ziekenhuis in Uden Noord een standplaats wijziging krijgen worden niet gecompenseerd voor extra af te leggen kilometers. De gedachte hierachter is dat deze wijziging ruim 6 jaar van te voren bij alle medewerkers bekend is en de medewerker ruim de tijd heeft om zich aan deze situatie aan te passen. Mocht in 2013 het openbaar vervoer onvoldoende mogelijkheden bieden dan zal de werkgever zich inspannen om passende maatregelen te treffen. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

14 8. Mobiliteitsbevorderende maatregelen 8.1 Interne mobiliteitsbevorderende maatregelen Mobiliteitsbureau Ziekenhuis Bernhoven wil zijn medewerkers maximaal de mogelijkheid bieden om door te stromen binnen de organisatie. Daartoe zal uiterlijk in 2009 een mobiliteitsbureau ingericht worden. Bij dit bureau kunnen medewerkers terecht met hun vragen over hun loopbaan. Het mobiliteitsbureau stelt zich tot doel om medewerkers te faciliteren in hun loopbaanperspectief, uiteraard passend binnen de organisatie, en ter ondersteuning van de doelen die de organisatie zichzelf stelt. Het mobiliteitsbureau zal een actieve rol vervullen bij het herplaatsen van medewerkers als gevolg van de organisatiewijzigingen in de komende jaren. Het mobiliteitsbureau biedt in ieder geval de volgende faciliteiten: - Biedt de mogelijkheid om een Competentie-scan te doen. Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een bepaalde functie uit te oefenen (beroepshouding). De competentiescan is een hulpmiddel voor medewerkers om hun kennis, vaardigheden en attitudes in beeld te krijgen. - Adviseert omtrent om- en bijscholing. Aan de hand van de vereiste voor een functie en eventueel aan de hand van de uitgevoerde scan wordt een persoonlijk opleidingsadvies gegeven. - Bemiddelt bij oriënterende interne stages. Aan medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om intern stage te lopen om zodoende kennis te maken met andere functies in de organisatie. 8.1 Externe mobiliteitsbevorderende maatregelen Voor de als herplaatsingskandidaat aangemerkte werknemer zijn bovendien de hierna te noemen externe mobiliteitsbevorderende maatregelen van toepassing: - Om- en bijscholing In overleg worden mogelijkheden tot om- en bijscholing geboden om zodoende de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt te verbeteren. - Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt kan in overleg afgezien worden van de opzegtermijn, dan wel de opzegtermijn worden verkort. - Studiekosten Indien de werknemer in het plan van een gevolgde opleiding een studieschuld heeft, kan in overleg de terugbetalingsverplichting kwijt gescholden worden. Deze maatregel geldt alleen in die gevallen waarbij de nieuwe werkgever de verplichting inzake de studieschuld niet overneemt. - Jubilea/dienstjarengratificatie De werknemer die binnen 12 maanden na vrijwillig ontslag recht zou hebben op een dienstjarengratificatie (CAO artikel ) krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. - Outplacement Om de mogelijkheden te vergroten elders een baan te vinden kan een outplacementtraject aangeboden worden. Zulks ter beoordeling van de Raad van Bestuur. In geval van outplacement zal van te voren de termijn worden bepaald waarbinnen outplacement tot een positief resultaat moet leiden. De maximale duur van outplacement is bepaald op 12 maanden. De kosten voor dit traject komen voor de werkgever. - Detacheren De werknemer kan de werkgever verzoeken tot detachering voor in beginsel een periode van maximaal 3 maanden. De rechten die de werknemer heeft op het moment van terugkeer na doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

15 detachering blijven ongewijzigd ten opzichte van de rechten bij aanvang van detachering, tenzij anders is overeengekomen. - Onbetaald verlof Indien de werknemer een functie aanvaardt bij een andere werkgever wordt op zijn verzoek onbetaald verlof verleend voor een periode van maximaal 2 maanden. Hiermee kan de proeftijd bij een nieuwe werkgever worden overbrugd. Indien de proeftijd mocht mislukken heeft de werknemer de mogelijkheid terug te keren bij ziekenhuis Bernhoven. - Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. Op verzoek dient de werknemer de uitnodiging voor het gesprek te overhandigen. - Andere mogelijkheden In overleg zijn tussen werkgever en werknemers andere regelingen op individueel niveau bespreekbaar. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

16 9. Begeleidingscommissie Met het oog op een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering van het sociaal plan wordt een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie ziet toe op een voor iedereen gelijke wijze van uitvoering van het sociaal plan, overeenkomstig de daartoe vastgestelde bepalingen in de CAO (CAO ziekenhuizen, hoofdstuk 15 Sociale Begeleiding). De taak van de begeleidingscommissie is om uitsluitend op verzoek van werkgever en/of werknemers te adviseren over de toepassing van het in het sociaal plan neergelegde bepalingen. De kosten van deze commissie worden vergoed door de werkgever. De begeleidingscommissie brengt periodiek verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan de werkgever en geanonimiseerd aan de OR. 9.1 Verplichte adviesaanvraag De werkgever is verplicht advies te vragen in de hierna te noemen gevallen: - Alvorens een ontslagaanvraag in te dienen voor een werknemer waarop het sociaal plan van toepassing is. - Alvorens een besluit te nemen bij een functiewijziging voor een werknemer met wie geen overeenstemming is bereikt. De commissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. Twee leden (één lid en één plaatsvervangend lid) worden voorgedragen door de werkgever. Twee leden (één lid en één plaatsvervangend lid) worden voorgedragen door de OR. Deze leden dragen gezamenlijk een extern onafhankelijk derde lid voor. Dit onafhankelijke lid vervult de rol van voorzitter. De commissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De begeleidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt gevoerd door de afdeling P&O. 9.2 Bevoegdheden De begeleidingscommissie heeft het recht - Tot het horen van betrokken werknemer en de direct leidinggevende - Tot het raadplegen van deskundigen. De eventuele kosten van de deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee vooraf heeft ingestemd. 9.3 Uitbrengen advies De adviescommissie geeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na inschakeling advies over een voorgelegde kwestie. De commissie geeft een schriftelijk advies aan de werknemer en werkgever. 9.4 Afwijken advies De uitspraak van de commissie is voor beide partijen zwaarwegend. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, moet hiervan schriftelijk gemotiveerd mededeling worden gedaan aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 9.5 Geheimhouding Voor de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 9.6 Belangenbehartiging werknemer De werknemer mag zich, indien hij dat wenst, door een derde laten bijstaan. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de werknemer. doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november

17

Sociaal Plan. Catharina Stichting

Sociaal Plan. Catharina Stichting Sociaal Plan Catharina Stichting 2012-2013 1 Ondergetekenden: Catharina Stichting gevestigd te Brielle, te noemen de werkgever enerzijds en de Ondernemingsraad van de Catharina Stichting, te noemen werknemers

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord

SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM 11 februari 2010 t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN DE DRIESTROOM t/m 10 februari 2012 onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan 2010-2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Preambule 3 2. Doel 4 3. Uitgangspunten 4 4. Begripsbepalingen 5 5. Werkingssfeer en

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

STICHTING GGz Centraal

STICHTING GGz Centraal STICHTING GGz Centraal Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 2012-2014 Concept Inhoudsopgave Verklaring 3 Preambule 4 1. Doelstelling en uitgangspunten 5 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2014

Sociaal Plan 1 januari 2014 Sociaal Plan 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1... 5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever(s)... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5 1.2.4

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK FlevoMeer Bibliotheek SOCIAAL PLAN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Oktober 2006 1 Sociaal Plan Als besproken in het Directeurenoverleg op 5 oktober en vastgesteld op 17 oktober 2005 door de besturen van de bibliotheekstichtingen

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 13 augustus 2009 TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout

Sociaal plan. Maasstad Ziekenhuis. Colofon. Datum Referentie Status Auteur. 13 augustus 2009 TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout Maasstad Ziekenhuis Colofon Datum Referentie Status Auteur TU/DB/ Concept 4 D.J. Berghout Inhoud Datum 2 van 29 Verwijderd: 5 Ingevoegd: 5 Verwijderd: 4 Verwijderd: 7 Ingevoegd: 7 Verwijderd: 5 Verwijderd:

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND

RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND RAAM SOCIAAL PLAN REORGANISATIE BUREAU JEUGDZORG FRIESLAND 2005-2008 LEEUWARDEN, 9 MEI 2005 INHOUDSOPGAVE Verklaring 2 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 3 3. Algemeen 4 4. Begripsbepalingen 4 5.

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven Algemeen Sociaal Plan 1 januari 2013 1 juli 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.6 December 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Akkoordverklaring 4 1. Doel en

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van

SOCIAAL PLAN. Esdégé-Reigersdaal. voor de periode bij reorganisatieprocessen van SOCIAAL PLAN bij reorganisatieprocessen van Esdégé-Reigersdaal voor de periode 2017-2018 Broek op Langedijk februari 2017 Ondergetekenden, 1. De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie