Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Van werk naar werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

2 Inhoud INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Uitgangspunten Werkingssfeer en werkingsduur Noodweer Hardheidsclausule ORGANISATIEVERANDERINGEN EN FORMATIE Informatie Formatieplaatsenplan Besluitvorming BELANGSTELLINGSREGISTRATIE Individueel gesprek Belangstellingsregistratiegesprek PLAATSINGSREGELS EN PLAATSINGSPROCEDURE Plaatsingsregels Plaatsing in een gelijke of gelijkwaardige functie Plaatsing in gelijke of gelijkwaardige functie bij minder formatieplaatsen dan werknemers Plaatsing in een andere dan een gelijke of gelijkwaardige functie Geschikte functie 8 5. FUNCTIE-AANBOD Aanbod van een functie Acceptatie van het aanbod Begeleiding Scholing Herhaalde plaatsing Weigering aanbod passende functie Boventalligheid en plaatsing op transferlijst MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN Mobiliteitsplan Faciliteiten Opleidingskosten Detachering Outplacement Voorrang bij vacatures Opzegtermijn Sollicitaties Premie bij vrijwillig vertrek Kwijtschelding Jubilea Beëindiging met wederzijds goedvinden Plaatsmaken Grond voor ontslagprocedure ARBEIDSVOORWAARDEN Begeleiding in nieuwe functie Salaris bij een lagere functie Werktijden Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Vrijstelling van arbeid ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Instelling Taak...13 Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

3 8.3 Bezwaar Verplichte adviesaanvragen Belangenbehartiging werknemer Samenstelling Reglement Bevoegdheden Geheimhouding Uitbrengen advies Afwijken advies Slotbepaling...15 BIJLAGE 1: Definities Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

4 INLEIDING Het Diakonessenhuis heeft de ambitie kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te bieden primair voor de stad Utrecht e.o. en de Utrechtse Heuvelrug vanuit drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het bevindt zich in een zeer competitieve omgeving met 7 ziekenhuizen en meer dan 40 ZBC s binnen een straal van 20 minuten autorijden. De overheid heeft marktwerking in de zorg geïntroduceerd en tracht anderzijds de kosten binnen de sector te beheersen door bezuinigingen aan de ziekenhuizen op te leggen, hoofdlijnen akkoorden te sluiten en zorgverzekeraars aan te moedigen financieel scherper in te kopen. Tegelijkertijd worden de aan de ziekenhuizen en beroepsbeoefenaren gestelde kwaliteitseisen steeds verder aangescherpt en bewaakt, niet alleen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook door andere belanghebbenden, waaronder consumentenorganisaties en zorgverzekeraars. Ook voor de komende jaren wordt het Diakonessenhuis uitgedaagd een bezuinigingsmaatregelen te realiseren. Het Diakonessenhuis staat dus continu voor de opdracht efficiëncy- en kwaliteitsmaatregelen te nemen terwijl tegelijkertijd tegemoet gekomen moet worden aan stringente financiële randvoorwaarden. Uitgangspunt voor de Raad van Bestuur is daarbij dat het primaire zorgproces zoveel mogelijk ontzien wordt. Bovengenoemde ontwikkelingen maken dat er bij de werknemersorganisaties, Ondernemingsraad en Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis een behoefte is aan de vaststelling van een sociaal plan waarin de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemers zijn vastgelegd bij de opvang van sociale gevolgen van organisatieveranderingen die kunnen voortvloeien uit de noodzaak om de maatregelen te realiseren onder handhaving en zelfs verhoging van volume en kwaliteit van de patiëntenzorg. Visie op organisatieontwikkeling De afgelopen jaren is in het Diakonessenhuis veel ervaring opgedaan met het geleidelijk aanpassen van de ziekenhuisorganisatie aan ontwikkelingen die zowel in het kader van innovatie van de zorg als van het doorvoeren van een grotere doelmatigheid noodzakelijk waren. Daarbij is gebleken dat veranderingen konden worden doorgevoerd zonder ingrijpende gevolgen voor grote groepen werknemers. Deze aanpak is succesvol gebleken. De voor 2014 en komende jaren noodzakelijke aanpassingen zijn in hun aard niet wezenlijk anders dan die van voorgaande jaren en het is de overtuiging van het Diakonessenhuis dat ook hierbij een geleidelijke, stapsgewijze organisatieontwikkeling de voorkeur heeft boven een schoksgewijze aanpassing waarbij grote groepen werknemers nadelige gevolgen ondervinden. Het Diakonessenhuis wil inhoud aan dit sociaal plan geven vanuit de boven omschreven visie. Dit sociaal plan is een verlenging van het sinds 1 juli 2011 geldende sociaal plan. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

5 1. ALGEMENE BEPALINGEN De definities van de in dit sociaal plan gehanteerde begrippen zijn te vinden in bijlage Uitgangspunten De gemeenschappelijke inzet van het Diakonessenhuis en de werknemersorganisaties met betrekking tot de opvang van sociale gevolgen van organisatieveranderingen voor werknemers berust op het uitgangspunt dat werknemers begeleid worden van baan naar baan. Van de werknemers van het ziekenhuis wordt hierbij een actieve participatie verwacht. Gegeven dit uitgangspunt zullen er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 1.3, 5.6 en 6.13 van dit sociaal plan. Dit sociaal plan bevat heldere procedures en beschikbaar te stellen faciliteiten om werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvang van eventuele nadelige sociale gevolgen van aangekondigde organisatieveranderingen. Het sociaal plan is een aanvulling op hoofdstuk 15 van de Cao Ziekenhuizen. Bij de uitvoering van de onderdelen van het sociaal plan moet rekening gehouden worden met de in dat kader binnen het Diakonessenhuis geldende regelingen. Bij samenloop tussen bepalingen van deze regelingen en het sociaal plan prevaleert het sociaal plan. Zowel het Diakonessenhuis als de werknemer kan zich tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding richten over de toepassing van het sociaal plan (zie verder hoofdstuk 8) Werkingssfeer en werkingsduur Dit sociaal plan is van toepassing op alle organisatieveranderingen die plaats zullen vinden gedurende de looptijd van dit sociaal plan met sociale gevolgen voor werknemers in vaste dienst, alsmede voor werknemers in tijdelijke dienst voor de looptijd van hun arbeidsovereenkomst. In situaties waarin bij het vaststellen van dit sociaal plan niet is voorzien, treden partijen met elkaar in overleg. Het sociaal plan treedt in werking op 1 juli 2013 en loopt af op 30 juni Drie maanden voordat de looptijd eindigt zullen partijen overleggen over een nieuw af te sluiten sociaal plan. De interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen betrokken bij dit Sociaal plan Noodweer Als het Diakonessenhuis van mening is dat, als gevolg van ingrijpende veranderingen in de financieringssystematiek, de bedrijfseconomische omstandigheden en/of als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, in redelijkheid van het Diakonessenhuis niet gevraagd kan worden zich aan dit sociaal plan te houden, zullen partijen in overleg treden om te komen tot opschorting of wijziging van het bestaande sociaal plan of tot het opstellen van een nieuw sociaal plan Hardheidsclausule Als toepassing van het sociaal plan leidt tot een onbillijke en/of onredelijke situatie voor de desbetreffende werknemer, kan de werknemer beargumenteerd en met redenen onderbouwd, de werkgever verzoeken voor de medewerker in positieve zin van het sociaal plan af te wijken. Indien werkgever en werknemer hierover van mening verschillen zal advies gevraagd worden aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding als bedoeld in hoofdstuk 8. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

6 2. ORGANISATIEVERANDERINGEN EN FORMATIE 2.1. Informatie Werknemers worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de gevolgen van een komende organisatieverandering die henzelf, hun afdeling en/of functiegroep raken. De informatie heeft als doel om werknemers te informeren over de voorgenomen organisatiewijziging en de personele consequenties. Werknemers krijgen uitleg over het proces en een toelichting op het sociaal plan Formatieplaatsenplan Het Diakonessenhuis brengt de gevolgen van de organisatieverandering voor de werknemers in kaart. Dit gebeurt door het formatieplaatsenplan van de huidige situatie te vergelijken met het formatieplaatsenplan van de nieuwe situatie. Hieruit blijkt welke en hoeveel functies vervallen, gewijzigd, ongewijzigd en/of nieuw zijn, welke functies sleutelfuncties worden en wat de oude en nieuwe formatie is Besluitvorming De werkgever zal een nieuwe organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan waarin ook de sleutelfuncties zijn benoemd voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad indien dit op basis van artikel 25 van de WOR vereist is. Na ontvangst van het advies van de ondernemingsraad neemt de Raad van Bestuur een besluit over de organisatieverandering. 3. BELANGSTELLINGSREGISTRATIE 3.1. Individueel gesprek Na besluitvorming door de Raad van Bestuur over een organisatieverandering nodigt het Diakonessenhuis de betrokken werknemers uit voor een individueel gesprek. In dit gesprek wordt besproken of de functie van de werknemer vervalt of wijzigt, of de beschikbare formatie wijzigt en wat de consequenties zijn Belangstellingsregistratiegesprek Het belangstellingsregistratiegesprek heeft tot doel met de betrokken werknemer na te gaan voor welke andere functie hij in aanmerking zou kunnen of willen komen binnen het nieuwe organisatieonderdeel. Aan de belangstellingsregistratie kunnen geen rechten worden ontleend. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

7 4. PLAATSINGSREGELS EN PLAATSINGSPROCEDURE 4.1 Plaatsingsregels Iedere werknemer, wiens functie ten gevolge van de organisatieverandering geheel of gedeeltelijk vervalt, zal achtereenvolgens: in een gelijke functie worden geplaatst (werknemer volgt functie); of bij het ontbreken daarvan in een gelijkwaardige functie worden geplaatst; of bij het ontbreken daarvan een passende functie worden aangeboden; dit kan ook een nieuwe of hogere functie zijn; of bij het ontbreken daarvan een geschikte functie worden aangeboden. Bij het ontbreken van voorgaande mogelijkheden zal de werknemer een verklaring van boventalligheid en aansluitend een persoonlijk mobiliteitsplan conform de bepalingen van hoofdstuk 6 ontvangen. 4.2 Plaatsing in een gelijke of gelijkwaardige functie Daar waar sprake is van een gelijke of een gelijkwaardige functie ten gevolge van de organisatieverandering zal de werknemer geplaatst worden. 4.3 Plaatsing in gelijke of gelijkwaardige functie bij minder formatieplaatsen dan werknemers Daar waar sprake is van plaatsing in een gelijke of gelijkwaardige functie in een situatie waarbij minder formatieplaatsen beschikbaar zijn dan werknemers, is het anciënniteitbeginsel bepalend bij plaatsing. Voor de werknemer die na toepassing hiervan niet of slechts gedeeltelijk geplaatst kan worden, zal de werkgever zich inspannen om, met inachtneming van de in 4.1 beschreven plaatsingsregels, een andere functie te vinden. Het vervullen van vacatures vindt plaats conform de plaatsingsregels. Indien de toepassing van het anciënniteitbeginsel naar het oordeel van de werkgever in een concrete situatie leidt tot onaanvaardbare effecten binnen de organisatie (bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijdsopbouw), zodanig dat de kwaliteit en/of continuïteit van de afdeling/organisatie in gevaar komt, kan de werkgever hiervan afwijken door toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Voorwaarde is dat de werkgever hierover advies vraagt aan de Ondernemingsraad. 4.4 Plaatsing in een andere dan een gelijke of gelijkwaardige functie De leidinggevende zal, na advies van de afdeling P&O, in een zo vroeg mogelijk stadium met de werknemer voor wie geen gelijke of gelijkwaardige functie beschikbaar is de gevolgen van de organisatieverandering doorspreken. Bij het aanbieden van een functie wordt, binnen de formele regels, zoveel mogelijk rekening gehouden met de bekwaamheden en ambities (belangstellingsregistratie) van de werknemer. Bij een nieuwe of ingrijpend gewijzigde functie worden de functie-eisen ontleend aan een functiebeschrijving die is vastgesteld conform de FWG-systematiek. Ten aanzien van het invullen van functies geldt als eerste uitgangspunt dat dit geschiedt op basis van het voldoen aan de functie-eisen (geschikt zijn dan wel binnen drie maanden beoordeeld als geschikt te maken). Indien gewenst kan de werknemer of de leidinggevende aan wie de werknemer in het nieuwe of gewijzigde organisatieonderdeel rapporteert extern laten toetsen of de werknemer voldoet aan de functie-eisen, dan wel binnen drie maanden blijkt te kunnen voldoen aan de functie-eisen (bijv. middels een assessment). Bij de invulling van een nieuwe of ingrijpend gewijzigde functie, een sleutelfunctie of een hogere functie kan de werkgever een selectieprocedure toepassen. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

8 4.5 Geschikte functie Indien plaatsing in een gelijke, gelijkwaardige of passende functie niet mogelijk blijkt, kan werkgever met instemming van werknemer een geschikte functie aanbieden; dit kan ook een functie zijn die maximaal twee FWG-niveaus lager wordt gewaardeerd dan de huidige functie. De uitkomst van het plaatsingsproces wordt eerst mondeling meegedeeld en vervolgens schriftelijk bevestigd. De werknemer die niet geplaatst wordt op een passende of een geschikte functie wordt boventallig. 5. FUNCTIE-AANBOD 5.1 Aanbod van een functie De werknemer krijgt, zo mogelijk, het aanbod voor een functie conform de plaatsingsregels in 4.1. Bij dit aanbod wordt inzicht gegeven in alle consequenties van dit aanbod. Nadat een aanbod is gedaan, krijgt de werknemer twee werkweken bedenktijd om zich over dit aanbod te beraden. Hij kan zich daarin nader op de aard en inhoud van de aangeboden functie oriënteren. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de aanvaarding van een aangeboden passende functie, neemt de werkgever een voorlopig besluit en krijgt de werknemer één werkweek de tijd om zich te beraden over het alsnog aanvaarden van de aangeboden functie. De werkgever zal vervolgens binnen één werkweek na beslissing door de werknemer een definitief besluit nemen. Wordt het aanbod van de functie door werknemer niet aanvaard, dan is het onder 5.6 gestelde van toepassing. Indien het aanbod een interne vacature betreft, is het de leidinggevende niet toegestaan deze vacature in te vullen voordat conform de voorgaande termijnen een definitief besluit genomen is. 5.2 Acceptatie van het aanbod Indien de werknemer de aangeboden functie aanvaardt, zal binnen één werkweek schriftelijke bevestiging door de werkgever plaatsvinden onder vermelding van de consequenties, voortvloeiend uit de plaatsing. Vervolgens wordt de werknemer zo spoedig mogelijk in de functie geplaatst. 5.3 Begeleiding In geval sprake is van een andere dan een gelijke functie, zal de werkgever de werknemer in deze functie begeleiden. Deze begeleiding begint met een gesprek tussen de werknemer en de nieuwe leidinggevende. Daarin worden besproken: de functie-eisen, de functie-eisen behorend bij de vorige functie van werknemer en de kennis en vaardigheden die werknemer zich eventueel nog eigen moet maken om de geaccepteerde functie uit te kunnen oefenen, alsmede de wijze waarop werknemer zich deze kennis en vaardigheden zal eigen maken. De in het gesprek gemaakte afspraken worden in een begeleidingsplan vastgelegd. 5.4 Scholing Indien blijkt dat om- of bijscholing, interne of externe stage, hulp van een mentor of enige andere vorm van begeleiding van werknemer noodzakelijk is, zal werkgever hierin voorzien. De hieraan verbonden kosten en tijd komen voor rekening van de werkgever, met inachtneming van de regeling zoals opgenomen in 6.3. De werknemer zal hierin ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen op basis van de in het begeleidingsplan vastgelegde afspraken tussen werkgever en werknemer Herhaalde plaatsing Als binnen drie maanden na interne (her)plaatsing blijkt dat de werknemer buiten zijn schuld niet geschikt (te maken) is voor de door werknemer aanvaarde functie, dan wordt de werknemer (opnieuw) boventallig verklaard. De procedure - zoals beschreven in hoofdstuk 4 - zal dan nog eenmaal worden doorlopen. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

9 5.6 Weigering aanbod passende functie Indien een aanbod van een passende functie, zoals bedoeld in 5.1, door werknemer niet wordt aanvaard, terwijl daarvoor naar het oordeel van de werkgever geen goede gronden aanwezig zijn, zal de werkgever de Adviescommissie Sociale Begeleiding, zoals bedoeld in hoofdstuk 8, om advies vragen. Indien deze commissie in een advies tot het oordeel komt dat de werkgever de bepalingen onder 4 en 5 correct en volledig heeft nageleefd en de werkgever hierop besluit het aanbod aan werknemer gestand te doen, heeft de werknemer gedurende een periode van één werkweek, te rekenen vanaf de datum van het besluit van de werkgever, de gelegenheid de functie alsnog te aanvaarden. Indien de werknemer het aanbod alsnog niet aanvaardt, kan de werkgever direct aansluitend een ontslagprocedure in gang zetten. Indien de commissie in een advies tot het oordeel komt dat de werkgever de bepalingen onder 4 en 5 niet correct en volledig heeft nageleefd, zal de werkgever de werknemer zo mogelijk opnieuw een passende functie aanbieden. Hierbij geldt dezelfde procedure als beschreven in dit hoofdstuk. 5.7 Boventalligheid en plaatsing op transferlijst De werknemer die in het kader van de organisatieverandering niet of niet geheel in een functie geplaatst kan worden, krijgt de status van boventallige. Dit wordt schriftelijk aan de werknemer bericht, met vermelding van de datum waarop de boventalligheid ingaat. Vervolgens wordt de werknemer op de transferlijst geplaatst. De transferlijst wordt beheerd door de afdeling P&O met als doel de werknemers op deze transferlijst te matchen met vacatures in de ziekenhuisorganisatie conform de plaatsingsregels. De werknemer die op de transferlijst staat, blijft op de formatie van zijn eigen organisatie eenheid staan. Met iedere boventallige werknemer wordt een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld overeenkomstig hoofdstuk 6. De werknemer die op de transferlijst staat heeft, na re-integranten, voorrang bij het invullen van nieuw ontstane vacatures. Vacatureruimte binnen de organisatie kan niet meer automatisch gebruikt worden om het parttime percentage van zittende werknemers op te hogen; de transferlijst zal eerst geraadpleegd moeten worden en werknemers op die lijst zullen, indien mogelijk conform de plaatsingsregels, als eersten geplaatst worden. Indien meer boventallige werknemers voor een vacature in aanmerking komen, dan wordt geplaatst op basis van voldoen aan functie-eisen (geschiktheid zoals verwoord in 4.4). Als meer boventallige werknemers geschikt zijn, wordt geplaatst op basis van anciënniteit. Zolang de boventallige werknemer nog geen andere functie heeft, is hij beschikbaar voor tijdelijke werkzaamheden binnen het Diakonessenhuis. 6. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN 6.1. Mobiliteitsplan Met iedere boventallige werknemer wordt een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld. Het doel van het mobiliteitsplan is om de werknemer te begeleiden naar ander passend werk binnen of buiten het Diakonessenhuis. Het mobiliteitsplan is maatwerk in overleg tussen werkgever en werknemer, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de werknemer. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zijn eigen ideeën over het mobiliteitsplan in te brengen. De boventallige werknemer heeft de status van herplaatsingskandidaat. In het persoonlijke mobiliteitsplan worden afspraken vastgelegd over: * de faciliteiten en begeleiding die het Diakonessenhuis beschikbaar stelt; * het doel van de door de werknemer en het Diakonessenhuis te ondernemen activiteiten; * de activiteiten die door werknemer kunnen en zullen worden ondernomen; * de periode waarbinnen de activiteiten kunnen en zullen worden uitgevoerd; * tussentijdse evaluatiemomenten om de voortgang te bewaken en het plan in onderling overleg zo nodig bij te stellen. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

10 6.2. Faciliteiten Aan boventallige werknemers kunnen onder andere onderstaande faciliteiten worden aangeboden. De afspraken hierover worden vastgelegd in het mobiliteitsplan. De activiteiten vinden in principe onder werktijd plaats: opleiding, omscholing en training loopbaanadvies coaching detachering stage proefplaatsing assessment sollicitatietraining outplacement begeleiding (indien blijkt dat werknemer niet intern herplaatst kan worden) ondersteuning bij start eigen onderneming. De kosten van de beschikbaar te stellen faciliteiten komen in de regel voor rekening van de werkgever. In specifieke situaties kan sprake zijn van een overeen te komen verdeling van kosten tussen werkgever en werknemer Opleidingskosten Bij opleiding en omscholing worden de opleidingskosten door het Diakonessenhuis vergoed conform de volgende regeling. - Bij opleidingskosten i.v.m. vervulling van een aangeboden passende functie intern: 100% in tijd en in kosten; - bij vrijwillig vertrek hoeven vergoedingen wegens opleiding en omscholing niet terugbetaald te worden, tenzij de nieuwe werkgever deze vergoedt Detachering Het uitoefenen van een passende functie buiten het Diakonessenhuis kan plaatsvinden op basis van detachering, met inachtneming van het volgende: - gedurende de eerste vier maanden kan detachering alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid; - na afloop van deze vier maanden kan werknemer gevraagd worden inzetbaar te zijn voor een passende functie extern waarbij de enkele reistijd voor woon/werkverkeer maximaal één uur bedraagt (op basis van openbaar vervoer); - de werknemer behoudt de status van boventallige en behoudt voorrang op interne functies; - indien werknemer aansluitend aan de proefperiode (de proeftijd in de nieuwe functie) in dienst treedt bij de werkgever waar detachering plaatsvond, kan door Diakonessenhuis aan de werknemer een vergoeding worden toegekend. Er is een wederzijdse inspanningsverplichting om de periode van boventalligheid zo goed mogelijk te benutten, waarbij detachering binnen of buiten het Diakonessenhuis de werknemer de mogelijkheid kan geven zich te oriënteren op andere functies of banen. De begeleiding op basis van het mobiliteitsplan gaat gedurende de tijdelijke plaatsing of detachering onverminderd door Outplacement Voor werknemers in een outplacement traject worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - werkgever en werknemer maken afspraken over de maximale duur van het outplacementtraject; - werkgever biedt een terugkeergarantie gedurende de wettelijke proeftijd bij een nieuwe werkgever (1 maand bij contract voor bepaalde tijd, 2 maanden bij contract voor onbepaalde tijd); - werkgever biedt de werknemer de gelegenheid en tijd om de outplacementprocedure te volgen; - werkgever betaalt de volledige kosten van de outplacementprocedure, zoals werktijd, scholing, etc.; - het outplacementbureau wordt door werkgever geselecteerd; Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

11 - de werknemer stelt zich actief op en legt desgevraagd verantwoording af over de gedane inspanningen; - de werknemer kan werkgever verzoeken al vroeg in het mobiliteitstraject te starten met de outplacementprocedure; - gedurende de outplacementprocedure blijft de mogelijkheid bestaan dat de werknemer wordt geplaatst in een functie binnen het Diakonessenhuis; - na afloop van een outplacementtraject vindt overleg plaats tussen werkgever en werknemer over eventueel noodzakelijke vervolgstappen Voorrang bij vacatures Re-integranten krijgen vacatures in het Diakonessenhuis als eersten aangeboden. Vervolgens krijgen boventallige werknemers vacatures aangeboden. P&O heeft een totaaloverzicht van alle beschikbare vacatures en bekijkt deze op passende functies voor boventallige werknemers. Een functie is ook passend als binnen een periode van drie maanden blijkt dat de werknemer door middel van extra opleiding en/of training aan de functie-eisen kan voldoen, waarbij een opleiding en/of omscholing langer kan doorlopen Opzegtermijn Als de boventallige werknemer buiten het Diakonessenhuis een andere functie vindt, dan zal -als de werknemer daarom vraagt- worden afgezien van de voor hem geldende opzegtermijn Sollicitaties De werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Als reiskosten voor sollicitatiegesprekken door de potentieel nieuwe werkgever niet worden vergoed, ontvangt de werknemer van het Diakonessenhuis een reiskostenvergoeding op basis van de tarieven van openbaar vervoer tweede klasse. Ook extra reiskosten als gevolg van detachering of stage buiten het Diakonessenhuis worden door het Diakonessenhuis vergoed Premie bij vrijwillig vertrek Boventallige werknemers krijgen een vertrekpremie als zij binnen 2 maanden, nadat hen de boventalligheid bekend is gemaakt, een andere functie buiten het Diakonessenhuis vinden. De vertrekpremie wordt berekend naar rato van dienstjaren en bedraagt maximaal 6 bruto maandsalarissen. Daarbij wordt de volgende staffel toegepast: - t/m 2 dienstjaren: 1 maandsalaris - 3 t/m 5 dienstjaren: 2 maandsalarissen - 6 t/m 10 dienstjaren: 3 maandsalarissen - 11 t/m 15 dienstjaren: 4 maandsalarissen - 16 t/m 25 dienstjaren: 5 maandsalarissen - > 25 dienstjaren: 6 maandsalarissen Kwijtschelding Een eventuele terugbetalingsverplichting voor studiekosten of verhuiskosten wordt bij vrijwillig vertrek (in het kader van dit sociaal plan) van de boventallige werknemer kwijtgescholden Jubilea Als de boventallige werknemer binnen 12 maanden na vrijwillig vertrek bij het Diakonessenhuis recht zou hebben op een uitkering wegens dienstjubileum, wordt deze bij vertrek uitbetaald Beëindiging met wederzijds goedvinden De werkgever en de boventallige werknemer kunnen te allen tijde in onderling overleg komen tot een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. De voorwaarden voor beëindiging en afwikkeling van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

12 6.13. Plaatsmaken De werknemer die plaats wenst te maken voor een boventallige collega kan dit kenbaar maken bij de mobiliteitsadviseur waarna partijen in overleg kunnen treden over een mogelijke individuele regeling Grond voor ontslagprocedure Werkgever kan overgaan tot het starten van een ontslagprocedure indien werknemer aantoonbaar op onredelijke gronden niet constructief meewerkt aan herplaatsing en/of aan de totstandkoming of uitvoering van een haalbaar mobiliteitsplan. 7. ARBEIDSVOORWAARDEN Alle arbeidsvoorwaarden van de boventallige werknemer op basis van de oude functie worden gedurende de periode van boventalligheid gecontinueerd met uitzondering van functiespecifieke arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld reiskosten toeslag) die bij boventalligheid niet langer relevant zijn. Indien een werknemer niet meer in aanmerking komt voor ORT wordt dit conform Cao afgebouwd. Plaatsing in een andere functie kan betekenen dat er wijzigingen optreden in salaris, werktijden en/of toeslagen. Dit sociaal plan bevat een aantal regelingen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen Begeleiding in nieuwe functie Indien de werknemer is geplaatst in een andere functie zal het Diakonessenhuis zorg dragen dat voldoende begeleiding wordt aangeboden bij het ingroeien in de nieuwe functie. Dit houdt in dat gedurende een termijn van drie maanden maandelijks een voortgangsgesprek plaatsvindt in het kader van de nieuwe functie. Indien binnen de genoemde termijn blijkt dat de werknemer, naar het oordeel van de leidinggevende, niet geschikt (te maken) is voor de functie, is 5.5 van toepassing Salaris bij een lagere functie Indien de werknemer een passende functie gaat vervullen en deze functie op één FWG-niveau lager is ingedeeld dan de huidige functie geldt ten aanzien van het salaris het volgende. Werknemer behoudt het salaris en uitloopmogelijkheden zoals vastgelegd in de huidige arbeidsovereenkomst, tenzij het financieel resultaat van het Diakonessenhuis in het jaar voorafgaand aan de reorganisatie op of onder de kritische grens van 6,5 miljoen komt. In dat geval geldt het behoud van het salaris en uitloopmogelijkheden zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met inachtneming van het onderstaande: a. Indien het salaris, zoals vastgelegd in de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer, meer bedraagt dan het maximum salaris van de nieuwe passende functie vermeerderd met zeven inpassingstabelnummers van de Cao Ziekenhuizen wordt het salaris bevroren op het maximumniveau van de nieuwe functie vermeerderd met zeven inpassingstabelnummers, met inachtneming van het onder b. gestelde, vanaf het moment van de daadwerkelijke uitoefening van de nieuwe functie. De bevriezing is niet van toepassing bij algemene loonaanpassingen als gevolg van de Cao Ziekenhuizen. ORT blijft hierbij buiten beschouwing. b. Indien het salaris, zoals vastgelegd in de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer, past in de inschaling van de nieuwe functie maar de oude inschaling een hoger maximum kent dan de nieuwe inschaling, dan kan de werknemer het maximum salaris behorende bij de functie die hij tot dan toe vervulde bereiken, voor zover dit het maximum salaris van de nieuwe functie plus zeven inpassingstabelnummers niet overstijgt. c. Indien het salaris zoals vastgelegd in de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer meer bedraagt dan het conform a. en b. vastgestelde maximumsalaris van de nieuwe passende functie, wordt het verschil in een periode van vier jaar afgebouwd volgens het onderstaande schema: eerste jaar: 100% van het verschil Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

13 tweede jaar: 75% van het verschil derde jaar: 50% van het verschil vierde jaar: 25% van het verschil. d. Werkgever en werknemer spannen zich in om binnen twee jaar na plaatsing alsnog een functie te vinden op het oude salarisniveau. Als de werknemer binnen deze twee jaar een passend intern aanbod van werkgever weigert, vervalt de salarisgarantie Werktijden Als de werknemer binnen het Diakonessenhuis een functie wordt aangeboden met andere werktijden of waarvoor een andere werktijdenregeling geldt, dan vindt hierover vooraf overleg plaats. Het Diakonessenhuis zal in alle redelijkheid rekening houden met de mogelijke bezwaren van de werknemer. Een eventuele overgangsperiode kan voor maximaal zes maanden vanaf plaatsing worden afgesproken Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Als de werknemer door de organisatieverandering niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of te maken krijgt met een vermindering van de toeslag dan is de afbouwregeling ORT van de Cao ziekenhuizen van toepassing. 7.5 Vrijstelling van arbeid Mocht voor een werknemer voor wie een ontslagprocedure in gang is gezet tot de ingang van het ontslag geen passend werk voorhanden zijn, dan kan werknemer tot het moment van de ingang van het ontslag door werkgever vrijgesteld worden van arbeid met behoud van salaris. 8 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING Een organisatieverandering kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. De toepassing van het sociaal plan dient zorgvuldig te gebeuren. Daarom bestaat de mogelijkheid voor de werknemer en voor het Diakonessenhuis om de Adviescommissie Sociale Begeleiding in te schakelen. De spelregels hiervoor staan hieronder beschreven Instelling De werkgever stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in, verder te noemen: de Commissie. De onkosten van deze Commissie worden gedragen door de werkgever Taak De taak van de Commissie is uitsluitend het, op verzoek van de werkgever dan wel de werknemer, verstrekken van adviezen over de toepassing van dit sociaal plan en de daarin neergelegde bepalingen. De Commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de werkgever en aan de bij de totstandkoming van dit sociaal plan betrokken werknemersorganisaties en de Ondernemingsraad Bezwaar Tegen een (voorlopig) besluit op grond van het sociaal plan kan de betrokken werknemer binnen twee weken gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de werkgever. De werkgever neemt op het bezwaarschrift een (definitief) besluit nadat de Adviescommissie Sociale Begeleiding advies heeft uitgebracht, indien de werknemer daar om verzoekt Verplichte adviesaanvragen De werkgever is conform artikel 15.5 lid 4 Cao Ziekenhuizen verplicht de Commissie om advies te vragen ten aanzien van de werknemers voor wie het sociaal plan van toepassing is als zij van plan is: a. een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan overeenstemming met de werknemer; Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

14 b. een werknemer te ontslaan; c. een beroep op de hardheidsclausule door de werknemer niet te honoreren; d. een werknemer op non actief te stellen Belangenbehartiging werknemer Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk om zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit sociaal plan bij de Commissie te bepleiten, heeft de werknemer de mogelijkheid zich door een derde te laten bijstaan. De kosten hiervoor komen voor rekening van de werknemer zelf Samenstelling De Commissie bestaat uit drie externe leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur of lid van de Ondernemingsraad, waarbij: één lid en een plaatsvervangend lid worden voorgedragen door de Ondernemingsraad; één lid en een plaatsvervangend lid worden voorgedragen door de werkgever; één lid, tevens voorzitter wordt voorgedragen door de werkgever en de Ondernemingsraad gezamenlijk. De leden van de Commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis en zijn niet in dienst bij het Diakonessenhuis of bij een werknemersorganisatie Reglement De Commissie stelt zo snel mogelijk na haar aantreden een reglement vast waarin haar werkwijze wordt vastgelegd. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de Commissie een exemplaar hiervan aan de Raad van Bestuur en aan de Ondernemingsraad. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent: a. de gevallen waarin de Commissie ter uitoefening van haar taak bijeenkomt; b. de wijze van bijeenroepen van de Commissie; c. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen; d. de voorziening in het voorzitterschap en het secretariaat; e. de zittingsduur van de leden Bevoegdheden De Commissie heeft het recht tot het horen van de betrokken werknemer, de direct leidinggevende(n) en van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden door de werkgever gedragen voor zover deze daarmee heeft ingestemd Geheimhouding Ten aanzien van de aan de Commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt voor de leden van de Commissie een geheimhoudingsplicht Uitbrengen advies De Commissie brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken na inschakeling, advies uit over de voorgelegde kwestie. De Commissie kan deze termijn eenmaal met één week verlengen. De adviezen van de Commissie worden schriftelijk verzonden aan de werkgever en aan de werknemer Afwijken advies Het advies van de Commissie is een zwaarwegend advies waarvan slechts gemotiveerd, op zwaarwegende gronden, kan worden afgeweken. Indien de werkgever of de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededeling aan de Commissie en aan de werknemer, c.q. de werkgever. 1 Het Diakonessenhuis merkt op dat zij voornemens is de maatregel op non-actiefstelling alleen toe te passen op situaties vallens onder artikel van de Cao Ziekenhuizen en niet op situaties die rechtstreeks het gevolg zijn van een reorganisatie. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

15 9. Slotbepaling Werkgever en onderstaande werknemersorganisaties verklaren dit sociaal plan te hebben vastgesteld. Aldus overeenkomen en ondertekend op 24 februari Namens de werkgever Namens de werknemersorganisaties R. Florijn AbvaKabo FNV Dhr. J. Wagenaar Voorzitter Raad van Bestuur NU 91 Mw. Y. Hylkema CNV Publieke Zaak Mw. K. Kasper FBZ Dhr. B. Steehouder Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

16 BIJLAGE 1: Definities Adviescommissie Sociale Begeleiding: De door het Diakonessenhuis op grond van artikel 15.5 Cao Ziekenhuizen ingestelde Commissie. Afspiegelingsbeginsel: Beginsel dat wordt toegepast bij plaatsing, waarbij de formatieruimte van een gelijke of een gelijkwaardige functie afneemt (zie definitie in formatie verminderde functie ). De werknemers van de categorie uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën, te weten: tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar jaar en ouder. De toewijzing van de functies over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de verdeling verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen iedere leeftijdscategorie gekeken naar anciënniteit, waarbij de werknemer met het langste dienstverband binnen de leeftijdscategorie als eerste geplaatst wordt. Anciënniteit: Het aantal volle jaren dat een werknemer tezamen in dienst is bij de werkgever of een van diens rechtsvoorgangers. Anciënniteitsbeginsel: Beginsel dat wordt toegepast bij plaatsing, waarbij de formatieruimte van een categorie gelijke of gelijkwaardige functies afneemt (zie definitie in formatie verminderde functie ). Het anciënniteitsbeginsel betekent dat een werknemer met de meeste dienstjaren in de plaatsingsvolgorde voorrang heeft. Bij een gelijk aantal dienstjaren geeft het aantal dienstjaren in de laatste functie de doorslag. Boventallige werknemer: Een werknemer wiens functie is komen te vervallen, c.q. komt te vervallen en die nog niet herplaatst is. Er is sprake van boventalligheid vanaf het moment dat dit schriftelijk door de werkgever aan de werknemer is bevestigd. Formatieplaatsenplan: In plaats van artikel 15.2 Cao Ziekenhuizen wordt het begrip formatieplaatsenplan als volgt geïnterpreteerd: het formatieplaatsenplan geeft een overzicht van functiefamilies en het aantal medewerkers op ziekenhuisniveau. Functie: Een functie is een door de werknemer uitgeoefende set van taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals tussen het Diakonessenhuis en de werknemer in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen en in het generieke functieprofiel conform de FWGsystematiek zijn vastgelegd, evenals het aantal uren waarbinnen de werkzaamheden worden verricht (percentage dienstverband). Functieaanbod: Onder het functieaanbod aan een herplaatsingskandidaat wordt verstaan: de functie/vacature eerst mondeling en vervolgens schriftelijk aanbieden aan de herplaatsingskandidaat. Het schriftelijke aanbod bevat alle relevante informatie over de functie, waaronder het profiel, informatie over de arbeidsvoorwaarden en andere mogelijke gevolgen van plaatsing in deze functie. Gelijke functie: Een functie die qua taakinhoud, omvang, niveau en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, overeenkomt met de functie die de werknemer uitoefent op het moment van het voorgenomen besluit tot organisatieverandering en die in dezelfde FWG schaal is ingedeeld. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

17 Gelijkwaardige functie: Een functie die qua taakinhoud, omvang, niveau en verantwoordelijkheden binnen de organisatie nagenoeg gelijk is aan de functie die de werknemer uitoefent op het moment van het voorgenomen besluit tot organisatieverandering en die in dezelfde FWG schaal is ingedeeld. Geschikte functie: Een structurele, interne functie die, gerekend naar het niveau van de huidige functie, twee FWGniveaus lager is en met inachtneming van genoten opleiding, werkervaring, omvang van het dienstverband, met instemming van werknemer aan de werknemer kan worden aangeboden. Geschikt te maken: Een werknemer die door het volgen van een opleiding en/of een training (on the job) binnen drie maanden blijkt te kunnen gaan voldoen aan de functie-eisen. Herplaatsingskandidaat: Een boventallig verklaarde werknemer die als gevolg van zijn boventalligheid de status van herplaatsingskandidaat krijgt. Hogere functie Een hogere functie is een functie die tot maximaal 2 FWG-niveaus hoger is ingeschaald. In formatie verminderde functie: Deze functie blijft qua inhoud en taken in de kern gelijk en is ingedeeld in dezelfde FWG schaal, echter de formatieomvang van deze functie neemt in de nieuwe organisatiestructuur af waardoor boventalligheid kan ontstaan. Ingrijpend gewijzigde functie: Er is sprake van een ingrijpend gewijzigde functie indien de wijzigingen in functie-inhoud en/of context gepaard gaan met een duidelijke verandering in functie-eisen en vaardigheden. Daarnaast kan sprake zijn van een wijziging in span of control en/of inschaling van de functie. Nieuwe functie: Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan, die niet voorkwam in het oude formatieplaatsenplan en die, gezien de vereiste kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden en bevoegdheden wezenlijk anders is dan functies van voor de organisatieverandering. Organisatieverandering: Een verandering in de organisatie met aanzienlijke personele gevolgen voor één of meer werknemers in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Er is sprake van aanzienlijke personele gevolgen bij: - het vervallen van een functie; - teruggang in formatie; - verandering van functie waarbij sprake is van een andere aard of ander niveau met gevolgen voor arbeidsvoorwaarden, zoals salaristerugval. De volgende situaties, die op zichzelf staan, zijn bestaand beleid binnen het Diakonessenhuis en vallen daarom niet onder de definitie van organisatieverandering: - het wijzigen van standplaats binnen de huidige locaties (Utrecht, Zeist, Doorn); - het wijzigen van aansturing en/of - vergelijkbaar werk op een andere afdeling en/of - het werken in een ander roosterschema. Overbruggings- of tijdelijke werkzaamheden: Werkzaamheden die tijdelijk zijn voor de maximale duur van zes maanden om de werknemer te laten voldoen aan de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst en om deel te nemen in het arbeidsproces. Dit kan ook inzet via het Flexbureau inhouden. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

18 Passende functie: Een structurele interne functie die gerekend naar het niveau van de huidige functie en met in achtneming van genoten opleiding, werkervaring, omvang dienstverband, in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen. Een passende functie kan maximaal één FWG-niveau hoger of lager zijn dan de huidige functie. Een functie is ook passend als binnen een periode van drie maanden blijkt dat werknemer aan de functie-eisen kan gaan voldoen, wat contractueel wordt vastgelegd. De opleiding of training om de functie passend te maken kan langer doorlopen. Sleutelfunctie: Een sleutelfunctie is een functie die voor de voorbereiding van de organisatieverandering (kwartiermaker) van een zodanig groot belang is dat de plaatsing met voorrang geschiedt en/of op basis van specifieke benoemingscriteria. Werkgever: Onder werkgever wordt verstaan: Het Diakonessenhuis te Utrecht, Zeist en Doorn of diens rechtsvoorgangers. Werknemer: Een werknemer is een persoon, die ten tijde van de plaatsingsprocedure, met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft (als bedoeld in artikel 7:610 van het burgerlijk wetboek) waarop de Cao ziekenhuizen van toepassing is. Sociaal Plan, V3, versie 14 februari

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn 2017-2019 Sociaal plan 2017-2019 Versie 7 Inhoud: Inleiding... 4 1. Algemene bepalingen..... 5 1.1 Uitgangspunten..... 5 1.2 Werkingssfeer en werkingsduur

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis

Sociaal Plan. Albert Schweitzer ziekenhuis Albert üeliweitser ziekenhuis Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Definitieve versie Verklaring Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de vakorganisaties zijn navolgend Sociaal Plan

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 januari 2014

Sociaal Plan 1 januari 2014 Sociaal Plan 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1... 5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever(s)... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5 1.2.4

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Sociaal Plan Liemerije 1 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1...5 1.1 Het sociaal plan... 5 1.2 Definities... 5 1.2.1 Werkgever... 5 1.2.2 Werknemer... 5 1.2.3 Boventallige werknemer... 5

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2.

Sociaal Plan BEZT. Sociaal Plan BEZT. Bartholomeus Gasthuis. Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0. Versie 2. Sociaal Plan BEZT Bartholomeus Gasthuis Vecht en IJssel (Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Versie: 2.0 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Begrippenkader Doel Algemene bepalingen Afspraken Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept)

Sociaal Plan. Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer. Lange Land beter dichtbij. Sociaal Plan versie 1 datum (concept) Sociaal Plan Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Lange Land beter dichtbij Sociaal Plan versie 1 datum 16-05-2013 (concept) 1 Verklaring Ondergetekenden, Stichting 't Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer,

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND

SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND Documentnaam: Codering: Vaststelling RvB: Sociaal Plan 2007-2011 Goedkeuring Datum ingang: RvT: Instemming/advies OR: Advies CR/JR/POR: SOCIAAL PLAN STICHTING AGOGISCHE ZORGCENTRA ZEELAND 2007-2011 Referentie:

Nadere informatie

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan

Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje. Sociaal Plan Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje Sociaal Plan Versie 8, 10 april 2005 Inhoudsopgave Overeenkomst 3 Overwegingen 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord

Sociaal Plan. Result Laboratorium. 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Sociaal Plan Result Laboratorium 9 maart 2016 Onderhandelingsakkoord Aldus overeengekomen op 30 maart 2016, CNV Zorg en Welzijn onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, Dhr. M. Dons FNV, gevestigd

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Algemeen Sociaal Plan. Catharina Ziekenhuis Eindhoven Algemeen Sociaal Plan 1 januari 2013 1 juli 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.6 December 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Akkoordverklaring 4 1. Doel en

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot

Sociaal Plan Rijnland Zorggroep tot Versie 13 februari 2013 Sociaal Plan Rijnland Zorggroep 1-3-2013 tot 1-3-2018 VERKLARING Aldus overeengekomen te Leiderdorp, De werkgever De organisatie van werknemers Rijnland Zorggroep ABVAKABO FNV NU'91

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes

Sociaal plan Emergis. bedrijfsvoering. centrum voor geestelijke gezondheidszorg. personeel en organisatie Postbus AR Goes bedrijfsvoering personeel en organisatie Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 103 Kloetinge (gem. Goes) Sociaal plan Emergis Telefoon 0113 26 70 00 Telefax 0113 23 01 96 Versie 0.16 onderhandelaarsakkoord

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken. 1 januari december Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 1 januari 2013-31 december 2014 Van werk naar werk 2 I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorstel sociaal plan, versie 21 juli Sociaal Plan. Eindversie 21 juli, concept

Voorstel sociaal plan, versie 21 juli Sociaal Plan. Eindversie 21 juli, concept Sociaal Plan Eindversie 21 juli, concept 1 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 2.1. Werkingssfeer... 5 2.2. Werkingsduur en tussentijds overleg... 5 2.3. Uitgangspunten... 5 2.4. Hardheidsclausule...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

STICHTING GGz Centraal

STICHTING GGz Centraal STICHTING GGz Centraal Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 2012-2014 Concept Inhoudsopgave Verklaring 3 Preambule 4 1. Doelstelling en uitgangspunten 5 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN CENTRUM MALIEBAAN 1 juli 2012 - juli 2014 Utrecht, d.d.. Versie 0.4a INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Ondertekening 3 2. Uitgangspunten 4 3. Looptijd, werkingssfeer en toepassing 4 4. Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Concept Addendum op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 0 Verklaring Aldus overeengekomen te Dordrecht op (datum ondertekening) tussen onderstaande partijen De werkgever Albert Schweitzer

Nadere informatie