Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. GGZ Drenthe"

Transcriptie

1 Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014

2 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen Uitgangspunten Werkingssfeer Hardheidsclausule Overleg met werknemersorganisaties Beschikbaarstelling Sociaal Plan Gezamenlijke verantwoordelijkheid Niet meewerken aan herplaatsing, uitsluiting Sociaal Plan Overige bepalingen Kosten Sociaal Plan 7 Deel 3 Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting Formatieplaatsenplan Peildatum 7 Deel 4 Plaatsingprocedure Algemeen Uitgangspunten bij plaatsing Volgorde invulling formatieplaatsenplan Uitwisselbare functies Boventalligheid 8 Deel 5 Herplaatsingsprocedure Belangstellingsregistratiegesprek Procedure Meerdere kandidaten beschikbaar Nieuwe functie Herplaatsingstermijn Nadere afspraken Herplaatsing 10 Deel 6 Mobiliteitsbevorderende maatregelen Opzegtermijn Sollicitatie Terugkeergarantie Detachering Vervallen terugbetalingsverplichtingen Jubilea Voorstellen door de werknemer ORT Om-, her-, en bijscholing Outplacement Voorstellen door de werkgever Loonsuppletie Vertrekpremie Compensatie pensioenschade 12 Deel 7 Algemene voorwaarden Behoud en vastleggen van verworven rechten Salaris bij plaatsing of herplaatsing in een hoger ingedeelde functie 13 2

3 7.3 Salarisgarantie bij plaatsing of herplaatsing in een lager ingedeelde functie Vervallen salarisgarantie Studiekosten Verhuiskosten Reiskosten woon-werkverkeer Reistijdvergoeding Plaatsmakersregeling (Remplaçanten regeling) 14 Deel 8 Begripsbepalingen 15 Bijlage 1 Reglement bezwarencommissie 18 3

4 Preambule Dit Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van wijzigingen in de organisatie van GGZ Drenthe voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen naar een andere functie. In het Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor de werknemer. Verder is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie is vervallen, te begeleiden en te faciliteren om een andere functie te verwerven. De te herplaatsen werknemers hebben de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. Meer dan voorheen is dit Sociaal Plan gericht op herplaatsing van de werknemer buiten de organisatie van GGZ Drenthe. De werkgelegenheid staat de komende tijd flink onder druk en kan vooralsnog bij geen enkel bedrijfsonderdeel van Espria gegarandeerd worden. Desondanks is het uitgangspunt van het Sociaal Plan geen gedwongen ontslag en begeleiding van werk naar werk. Dit is primair een functie binnen GGZ Drenthe, maar kan ook een functie zijn binnen één van de andere werkmaatschappijen van Espria, dan wel een functie buiten het Espria-verband. Het uitgangspunt van dit Sociaal Plan is dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden als gevolg van een organisatiewijziging. Dit legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de organisatie. Maar ook van werknemers wordt verwacht dat zij zich actief en ondernemend opstellen. Enerzijds om mede de organisatiedoelstellingen te realiseren en anderzijds om de eigen waarde op de arbeidsmarkt te behouden en te verbeteren (zelfmarketing, duurzame inzetbaarheid). De werkgever is erop gericht om met een preventieve aanpak en een actief werkgelegenheidsbeleid fricties te voorkomen en werknemers voor de organisatie te behouden. GGZ Drenthe investeert steeds meer in een klimaat, waarin werknemers worden gestimuleerd en uitgedaagd hun kwaliteiten/talenten optimaal in te zetten en te ontwikkelen. De organisatie biedt daarvoor de randvoorwaarden en faciliteiten aan werknemers om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit doet een beroep op de eigen regie van werknemers over hun loopbaan, hun flexibiliteit en mobiliteit. 4

5 1. Doelstelling en looptijd Sociaal Plan Doel van dit Sociaal Plan is de mogelijke nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen, die voortvloeien uit een organisatieverandering door/bij de werkgever, voor werknemers van GGZ Drenthe zoveel mogelijk te beperken. De looptijd van het Sociaal Plan is een jaar, te weten van 1 januari 2014 tot 1 januari Het Sociaal Plan wordt ongewijzigd, steeds met een jaar, verlengd tenzij partijen op basis van evaluatie anders besluiten. Rechten voortvloeiende uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur ervan is verstreken. 2. Algemene Bepalingen 2.1 Uitgangspunten Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. In de begeleiding bij een organisatiewijziging zal het verkrijgen van ander werk door werknemers centraal staan. Uitgangspunt is dat gedwongen ontslagen niet aan de orde zijn, tenzij zich situaties voordoen die elders in dit Sociaal Plan worden beschreven (o.a. paragraaf 2.7 (niet meewerken aan herplaatsing) en paragraaf 5.5 (herplaatsingstermijn). Dit betekent dat de inspanningen erop gericht zijn dat werknemers worden geplaatst in een functie die aansluit bij hun capaciteiten, ervaringen en kwaliteiten, dan wel dat werknemers toegerust en in staat zijn om een andere functie binnen of buiten de organisatie te verwerven. Indien tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan aantoonbaar sprake is van onvoorziene, zwaarwegende omstandigheden waardoor dit Sociaal Plan niet toereikend is, zullen partijen met elkaar in overleg treden, waartoe elk van de partijen het initiatief kan nemen. Dit betreft o.a. omstandigheden waarin sprake is van een substantiële vermindering van de externe financiering en belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving. In dat geval zullen partijen in overleg treden over mogelijke aanvullende afspraken op of wijzigingen van het Sociaal Plan. 2.2 Werkingssfeer Het Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer: - die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is van de werkgever en voor wie als direct gevolg van een organisatiewijziging gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan de functie vervalt. - die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is van de werkgever en voor wie als direct gevolg van een organisatiewijziging gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan het dienstverband voor bepaalde tijd tussentijds wordt beëindigd. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op: - De werknemer met een tijdelijk dienstverband welke van rechtswege afloopt. - De werknemer van wie om andere reden dan een organisatiewijziging het dienstverband wordt beëindigd; - De werknemer die vrijwillig het dienstverband beëindigt, behoudens het bepaalde in paragraaf 6.13 (vertrekpremie) en paragraaf 7.9 (plaatsmakersregeling). - De werknemer die voor een organisatiewijziging reeds afspraken met betrekking tot zijn normale pensionering heeft gemaakt. 5

6 - De werknemer die op grond van overgang van onderneming ex artikel 7:662 e.v. BW naar een andere onderneming over gaat. Waar in dit plan sprake is van hij dient ook zij te worden gelezen. 2.3 Hardheidsclausule In die gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een individuele situatie die naar eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of in die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever op schriftelijk verzoek van de werknemer ten gunste van de werknemer afwijken van de inhoud van dit Sociaal Plan. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever als goed werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter advies voorgelegd aan de Bezwarencommissie. 2.4 Overleg met werknemersorganisaties De werkgever zal, indien en zolang het Sociaal Plan van toepassing is, ten minste één keer per jaar of zoveel vaker als er zich relevante ontwikkelingen voordoen, op haar initiatief overleg voeren met de werknemersorganisaties over de algemene stand van zaken. Bij dit overleg worden de leden van de ondernemingsraad uitgenodigd als toehoorder. Beide partijen kunnen onderwerpen voor het overleg agenderen. 2.5 Beschikbaarstelling Sociaal Plan De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan voor werknemers beschikbaar is door middel van verspreiding en/of plaatsing op intranet. Als de werknemer verzoekt om een exemplaar van het Sociaal Plan zal de werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen. 2.6 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Bij het zoeken naar in- en externe alternatieven geldt voor de werkgever en de werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting om te komen tot een succesvolle overgang van het dienstverband (van werk naar werk). De werkgever en de werknemer spreken periodiek over de voortgang en mogelijkheden en leggen dit vast in het persoonlijk mobiliteitsplan. 2.7 Niet meewerken aan herplaatsing, uitsluiting Sociaal Plan Wanneer de werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan een (succesvolle) toepassing en/of uitvoering van het Sociaal Plan (herplaatsing), kan de werkgever de werknemer uitsluiten van de werking van dit Sociaal Plan en kan dit consequenties hebben voor de arbeidsovereenkomst, gehoord hebbende de bezwarencommissie; zie bijlage 1: Reglement Bezwarencommissie. 2.8 Overige bepalingen Redelijkheid en billijkheid In alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid zoals die zijn neergelegd in artikel 7:611 BW en artikel 6:248 BW waar staat: een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 6

7 Interpretatie sociaal plan De interpretatie van de bepalingen in dit sociaal plan is voorbehouden aan de betrokken partijen bij dit plan. Advies en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan In het kader van het advies- en instemmingsrecht wordt het medezeggenschapsorgaan conform de WOR betrokken bij een (voorgenomen) organisatiewijziging. Een adviesaanvraag zal tenminste de volgende elementen bevatten: - De aanleiding, de inhoud en het bereik van de voorgenomen organisatiewijziging. - De bestaande en voorgenomen organisatiestructuur. - Een overzicht van het aantal en de soorten formatieplaatsen op de peildatum in de oude en de nieuwe situatie. Het overzicht moet inzicht geven welke functies niet of nagenoeg niet veranderen, verdwijnen of nieuw zijn, zowel naar aantal als naar kwaliteit. - Op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de organisatiewijziging zal worden geëffectueerd. - Een communicatieplan. - De wijze waarop met plaatsingskandidaten wordt omgegaan. - De plaatsingsprocedure voor de betrokken werknemers in de nieuwe organisatie. Verplichtingen uit de cao De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen op basis van de cao en de wet. 2.9 Kosten Sociaal Plan De kosten van de uitvoering van dit Sociaal Plan zijn voor rekening van de werkgever. 3. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting 3.1 Formatieplaatsenplan De werkgever stelt voor iedere organisatiewijziging een formatieplaatsenplan of een ontwerpwijziging op het reeds bestaande formatieplaatsenplan op. Hierin wordt vermeld: in welk/welke organisatieonderdeel/-delen wijzigingen zal/zullen plaatsvinden en het aantal en de soorten functies (incl. taken en functie-eisen) die vervuld moeten worden, met niveauaanduiding (salarisschaal). Aan het formatieplaatsenplan wordt een geanonimiseerd overzicht toegevoegd van de bestaande formatie onder vermelding van functie, diensttijd, leeftijd en aard van de arbeidsovereenkomst. In het nieuwe formatieplaatsenplan wordt per organisatieonderdeel vermeld welke functies uitwisselbaar zijn met de functies die in de bestaande formatie zijn opgenomen, een en ander met inachtneming van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 3.2 Peildatum De peildatum is de datum waarop medewerkers, conform het afspiegelingsprincipe, in het nieuwe formatieplaatsenplan worden geplaatst. 7

8 4. Plaatsingsprocedure 4.1 Algemeen De plaatsingprocedure vindt plaats op basis van het vastgestelde formatieplaatsenplan. Voorafgaand hieraan wordt vastgesteld welke functies vervallen, welke gelijk blijven en welke functies nieuw zijn. Het doel van de plaatsingprocedure is de invulling van vacante functies kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te realiseren. Na de plaatsingprocedure wordt duidelijk welke werknemers welke functies in de nieuwe situatie binnen de organisatie gaan vervullen en welke werknemers boventallig, respectievelijk herplaatsingkandidaat worden. 4.2 Uitgangspunten bij plaatsing Als primair uitgangspunt geldt dat de werknemer zijn functie volgt (directe plaatsing).ten minste met elke kandidaat, die niet rechtstreeks is geplaatst in de nieuwe organisatiestructuur (herplaatsingkandidaat), wordt een belangstellingsgesprek gevoerd (zie paragraaf 5.1). 4.3 Volgorde invulling formatieplaatsenplan De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers, die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende plaatsingvolgorde: werknemer volgt functie (gelijkwaardig) dan wel krijgt een uitwisselbare functie. 4.4 Uitwisselbare functies Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, worden de werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies van het organisatieonderdeel op basis van het afspiegelingsbeginsel boventallig verklaard. 4.5 Boventalligheid De werknemer die niet wordt geplaatst, wordt aangemerkt als boventallig/herplaatsingkandidaat. 5. Herplaatsingprocedure 5.1 Belangstellingsregistratiegesprek De werkgever zal met de werknemers die als herplaatsingkandidaat zijn aangewezen een belangstelling registratiegesprek voeren. Het doel van een belangstellingsgesprek is om te verkennen welke wensen en interesses de werknemer heeft ten aanzien van functies in de organisatie. Dit gesprek wordt door middel van een belangstelling registratieformulier op uniforme wijze vastgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer tekent voor de inhoud. De werknemer ontvangt een afschrift van het getekende formulier. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde gesteld worden: - functies binnen GGZ Drenthe, Espria of daarbuiten die de voorkeur van de werknemer genieten; - functies binnen GGZ Drenthe, Espria of daarbuiten die door de werknemer zeker niet geambieerd worden; - functies van een tweede of derde voorkeur. - ander werk dat de werknemer tijdelijk wil verrichten, indien de werknemer voorlopig niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren; - toezeggingen, die vastliggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. 8

9 Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd. Aan het belangstellingsgesprek en de registratie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De registratie dient alleen om een goede herplaatsing van de werknemer te borgen en fungeert als hulpmiddel bij de herplaatsingprocedure. De inhoud dient zodanig te zijn, dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van de werknemer. 5.2 Procedure Zodra daartoe de gelegenheid aanwezig is: - wordt de herplaatsingkandidaat door de werkgever een gelijkwaardige functie aangeboden; - wordt de herplaatsingkandidaat door de werkgever een passende functie aangeboden; - indien geen uitwisselbare of passende functie kan worden aangeboden, wordt de werknemer indien mogelijk een geschikte functie aangeboden. Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een gelijkwaardige of passende functie wordt aangeboden, mag hij het aanbod gedurende vijf werkdagen in beraad nemen. De werknemer deelt na ten hoogste vijf werkdagen aan de werkgever mede of hij wel of niet akkoord gaat met het aanbod. Indien de werknemer niet akkoord gaat met het aanbod van een gelijkwaardige of passende functie, zullen de werkgever en de werknemer zich tot de Bezwarencommissie wenden met het verzoek een uitspraak te doen over het al dan niet gelijkwaardig of passend zijn van de functie. Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie gelijkwaardig of passend is, wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld de functie alsnog binnen vijf werkdagen te accepteren. Indien de werknemer vervolgens het aanbod (opnieuw) afwijst, kan de werkgever overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan, in geval van beëindiging, integraal uitgesloten worden van c.q. kan geen rechten ten gelde maken op basis van dit Sociaal Plan. NB. Re-integratiekandidaten worden als gelijkwaardig gezien aan herplaatsingkandidaten. 5.3 Meerdere kandidaten beschikbaar Wanneer er meer geschikte kandidaten zijn voor een passende en/of geschikte functie, krijgt degene met het langste dienstverband het eerste aanbod, tenzij er sprake is van een nieuwe functie in de zin van paragraaf 5.4.b. 5.4 Nieuwe functie a. Een nieuwe functie is een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet bestond en die niet als uitwisselbaar kan worden beschouwd met een van de in het oude formatieplaatsenplan voorkomende functies. Er kan sprake zijn van een passende functie. b. Wanneer het gaat om directiefuncties en de nieuwe functie de oorspronkelijke functie vervangt, wordt, voor de selectie de vigerende sollicitatieprocedure doorlopen. 5.5 Herplaatsingtermijn Uitgangspunt is dat het de werknemer en de werkgever lukt binnen 12 maanden de werknemer te plaatsen. Mocht plaatsing na 12 maanden niet mogelijk zijn gebleken, gehoord hebbende de werknemersorganisaties, dan treden werkgever en werknemer in overleg om tot een passende oplosssing te komen in de breedste zin van het woord. Dit kan betekenen dat de werkgever in individuele gevallen aan de kantonrechter de vraag voor kan leggen of de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer kan worden beëindigd. 9

10 5.6 Nadere afspraken In afwachting van definitieve herplaatsing wordt van de werknemer verwacht dat hij in opdracht van de werkgever (tijdelijke) passende vervangende werkzaamheden verricht of zich, met instemming van de werknemer, laat detacheren met behoud van rechten. Gedurende deze periode heeft het verwerven van een passende functie de hoogste prioriteit. De maximale termijn van detachering bedraagt 1 jaar, tenzij werknemer en werkgever anders overeenkomen. 5.7 Herplaatsing Op het moment dat de werknemer definitief is herplaatst, wordt de boventalligheid en de daaraan verbonden status van herplaatsingskandidaat opgeheven. Dit wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 6. Mobiliteitsbevorderende maatregelen De hiernavolgende afspraken kunnen worden gemaakt met werknemers die als herplaatsingkandidaat zijn aangemerkt. 6.1 Opzegtermijn Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn. De werkgever en de werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. 6.2 Sollicitatie Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. 6.3 Terugkeergarantie Indien de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft afgesloten, zal op verzoek van de werknemer een terugkeergarantie, op basis van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden worden geboden gedurende de proeftijd van het nieuwe dienstverband, met een maximum van twee maanden. De werknemer behoudt bij terugkeer naar de werkgever binnen deze periode alle rechten voortvloeiend uit dit sociaal plan. De werknemer kan ook gebruik maken van de terugkeergarantie indien hij binnen een tussen werkgever en werknemer overeen te komen periode na aanvang van het nieuwe dienstverband buiten zijn schuld om ongeschikt blijkt te zijn voor de nieuwe functie. De terugkeergarantie geldt ook indien gedwongen ontslag dreigt als gevolg van reorganisatie/organisatiewijziging en/of fusie bij de nieuwe werkgever. De werknemer die intern een tijdelijke functie aanvaardt zal, na afloop van de tijdelijkheid of in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever onder de hierboven genoemde omstandigheden, voor het restant van de in artikel 5.5 genoemde herplaatsingtermijn, opnieuw op de herplaatsinglijst geplaatst worden. Als de andere werkgever geen pensioenregeling heeft, wordt de pensioenopbouw bij het PFZW voortgezet, waarbij werkgever en werknemer ieder hun gebruikelijke aandeel in de premie dragen. 6.4 Detachering Voor een nader overeen te komen termijn kan, enkel met instemming van de werknemer, gebruik worden gemaakt van detachering bij een andere werkgever. Een eenmalige verlenging met een nieuwe termijn kan nader worden afgesproken. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft in dit geval in stand. 10

11 6.5 Vervallen terugbetalingsverplichtingen Indien de werknemer ontslag neemt, wordt een eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten, verhuizing of meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kwijtgescholden (voor zover dit geen fiscale consequenties heeft). Voorwaarde hierbij is dat de werknemer eerst aantoonbaar de studiekosten ter overname heeft aangeboden aan de nieuwe werkgever en dat deze niet bereid of in staat is deze kosten aan de werknemer of de werkgever te betalen. 6.6 Jubilea De werknemer die als gevolg van een organisatiewijziging zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van de diensttijd. 6.7 Voorstellen door de werknemer De werknemer kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van zijn toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Dergelijke voorstellen zullen door de werkgever worden beoordeeld. Acceptatie door de werkgever en de werknemer van een dergelijk voorstel dient te leiden tot vermindering van boventalligheid. Na acceptatie kan de werknemer geen beroep meer doen op (andere) maatregelen uit het Sociaal Plan, voor zover deze maatregelen althans vallen binnen dit voorstel. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: - loopbaanadvies; - outplacement; - scholing; - kwijting van kosten; - start eigen bedrijf. 6.8 ORT Voor werknemers die door de functiewijziging minder of niet meer in aanmerking komen voor ORT is de afbouwregeling ORT zoals opgenomen in de cao van toepassing. Indien de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris en de toeslag hoger is dan de som van het salaris en de toeslagen bij de oorspronkelijke functie, vervalt de toeslagengarantie. 6.9 Om-, her- of bijscholing Indien voor het vervullen van de nieuwe functie naar het oordeel van de werkgever om-, her- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever in tijd en geld voorzien. Voor dergelijke scholing ten gevolge van een organisatiewijziging geldt geen terugbetalingsverplichting Outplacement Een werknemer, die naar het oordeel van de werkgever geen of onvoldoende perspectief heeft bij de werkgever, kan outplacement als faciliteit aangeboden krijgen om zodoende meer mogelijkheden te hebben om elders een passende baan te vinden. De kosten van het overeengekomen outplacementtraject zijn voor rekening van de werkgever. De werkgever bepaalt waar het outplacementtraject wordt gevolgd. 11

12 6.11. Voorstellen door de werkgever De werkgever kan aan de werknemer voorstellen doen betreffende een afkoop van de in dit hoofdstuk genoemde regelingen. De hoogte van de afkoop kan tussen werkgever en werknemer in onderling overleg worden overeengekomen. De acceptatie door werkgever en werknemer van een afkoopregeling leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer kan daarna geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan Loonsuppletie Zie Hoofdstuk 14 A Wachtgeld, artikel 1 lid 3 (blz. 76) uit de cao. De werkgever en werknemer kunnen afkoop overeenkomen Vertrekpremie De boventallige werknemer die op eigen verzoek ontslag neemt binnen de in de weergegeven tabel bepaalde maanden, gerekend vanaf de schriftelijke verklaring van boventalligheid, wordt een mobiliteitspremie toegekend. De mobiliteitspremie is een bruto uitkering, bestaande uit een aantal hele of halve maandsalarissen, waarbij het uit te keren aantal wordt bepaald op grond van: - het aantal verstreken maanden na de boventalligheidverklaring op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt - het aantal dienstjaren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt De uitkering wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende bruto maandsalaris in overeenstemming met onderstaande tabel. Moment van beëindiging gerekend v.a. datum boventalligheid 1 Maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden Aantal dienstjaren 1 tot 2 2 1,5 1 0,5 Geen Geen 2 tot 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Geen 3 tot 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 4 tot 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 5 tot ,5 4 3,5 3 2,5 10 en meer 7 6,5 6 5,5 5 4,5 Indien de werknemer gebruik maakt van deze faciliteit, vervallen de aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit Sociaal Plan Compensatie pensioenschade De werkgever zorgt dat herplaatsingkandidaten die een functie elders aanvaarden buiten de werkingssfeer van het PFZW of een eigen bedrijf beginnen, zich deugdelijk kunnen laten informeren over de gevolgen daarvan voor hun pensioen. De werkgever kan met de werknemer een passende compensatie voor aangetoonde pensioenschade overeenkomen. 12

13 7. Algemene voorwaarden 7.1 Behoud en vastlegging van verworven rechten De werknemer behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de bestaande arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer nog rechten heeft die niet schriftelijk zijn vastgelegd, worden deze geïnventariseerd in het belangstellingsregistratiegesprek en alsnog vastgelegd Salaris bij plaatsing of herplaatsing in een hoger ingedeelde functie Als de werknemer in een functie wordt geplaatst of herplaatst, die op een hoger niveau is ingedeeld, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie het bij die functie behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden. Overschaling zal in een dergelijk geval horizontaal (op inpassingsnummer) plaatsvinden. Als de (her-)plaatsing voortijds eindigt, omdat de werknemer buiten zijn schuld niet in staat is de functie te vervullen, wordt het salaris weer aangepast aan het oorspronkelijke niveau zoals gold op het moment van voor de (her-)plaatsing. De werknemer valt dan terug op zijn herplaatsbare status Salarisgarantie bij plaatsing of herplaatsing in een lager ingedeelde functie Als de werknemer geplaatst of herplaatst wordt in een lager ingedeelde functie behoudt de werknemer recht op het salaris conform zijn oorspronkelijke salarisschaal inclusief de uitloopmogelijkheden, evenals de cao-verhogingen. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie. Voor deze uren geldt dus niet de hierboven bedoelde salarisgarantie. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau urenvermindering op verzoek van werknemer plaatsvindt, wordt de aanspraak op salarisgarantie naar rato van het mindere aantal uren berekend. Wanneer een werknemer in een passende functie met een lagere FWG-schaal is geplaatst, zal de werkgever - wanneer een passende functie op het oorspronkelijke FWG-niveau beschikbaar komt - de werknemer tot twee jaar na plaatsing alsnog deze passende functie op het oorspronkelijke FWGniveau aanbieden, mits daar geen andere werknemers met (meer) voorrang voor in aanmerking komen en geplaatst worden. In die situatie blijft de aanspraak op salarisgarantie bestaan. 7.4 Vervallen salarisgarantie De salarisgarantie vervalt, indien de werkgever binnen twee jaar de werknemer het aanbod tot plaatsing in een functie op het oorspronkelijk salarisniveau doet en de werknemer dit plaatsingsaanbod zonder goede reden weigert. De salarisgarantie vervalt eveneens indien de salariëring van de werknemer de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de arbeidsduur. 7.5 Studiekosten De werknemer die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn functie, welke hij als gevolg van de verandering niet meer vervult, maakt deze studie in principe af conform de vergoedingsafspraken die daarvoor bij aanvang van de studie zijn overeengekomen. Op de werknemer rust geen terugbetalingsverplichting indien hij besluit te stoppen met de studie indien het gezien de functiewijziging niet haalbaar of zinvol is de studie af te ronden. 13

14 7.6 Verhuiskosten Een verandering van standplaats van de werknemer kan met zich meebrengen dat het voor de uitoefening van de functie voor de werknemer noodzakelijk is om te verhuizen. In dat geval heeft de werknemer recht op de bepalingen rondom verhuiskostenvergoedingen als genoemd in de cao. De werknemer bij wie, als gevolg van de wijziging van de standplaats, de dagelijkse reistijd woonwerkverkeer met meer dan een half uur toeneemt, zal een verhuiskostenvergoeding worden aangeboden conform de geldende cao of bedrijfsregeling. De werknemer dient, om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, na verhuizing maximaal 10 kilometer van de standplaats te gaan wonen. Van de werknemer wordt, in het geval van bovenstaande, verwacht dat hij binnen een jaar na de standplaatswijziging verhuist. Vanwege zwaarwegende redenen kan de termijn, op verzoek van de werknemer en na beoordeling door de werkgever, verlengd worden door de werkgever. 7.7 Reiskosten woon-werkverkeer Als de werknemer als gevolg van een organisatiewijziging te maken krijgt met een verandering in de standplaats en daardoor extra reiskosten moet maken, krijgt de werknemer deze extra reiskosten tegen 0,19 cent per kilometer vergoed. Onder extra reiskosten wordt verstaan het verschil tussen de werkelijke kosten woon-/werkverkeer en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling in de vigerende CAO. Het eerste jaar worden deze extra kosten 100% betaald, het tweede jaar voor 75%, het derde jaar voor 50% en het vierde jaar voor 25%. Voor de berekening van de afstand wordt gebruikgemaakt van de ANWB Routeplanner, snelste route. Na afloop van de totale overeengekomen periode valt de werknemer terug op de gebruikelijke vergoeding op basis van de van toepassing verklaarde cao. De werknemer en de werkgever kunnen ook afspraken maken over de afkoop van de vergoeding. 7.8 Reistijdvergoeding Indien de werknemer, als gevolg van de organisatiewijziging, te maken krijgt met een verandering van standplaats, dan plegen werknemer en werkgever overleg over consequenties van de wijziging van de standplaats. Als blijkt dat de reistijd voor woon-werkverkeer toeneemt met meer dan een half uur (met een maximale enkele reistijd van 1,5 uur), wordt in de afspraken tussen werkgever en werknemer voor wat betreft het meerdere dan een half uur, gesproken over compensatie in werktijd. De compensatie in werktijd zal maximaal 6 maanden worden toegepast Plaatsmakersregeling (Remplaçanten regeling) Een niet boventallig verklaarde werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan bij de werkgever een verzoek indienen om een plaatsmakersregeling overeen te komen, waarbij de arbeidsovereenkomst op korte termijn en met een vertrekpremie (zie paragraaf 6.13) wordt beëindigd. De werkgever beslist binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek of zij de werknemer in dat geval een voorstel daartoe zal doen. Voorwaarde voor elke plaatsmakersregeling is in ieder geval dat de (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van de) niet boventallig verklaarde werknemer met inachtneming van de opzegtermijn eindigt. Met als gevolg dat er binnen die categorie uitwisselbare functies per organisatieonderdeel (voor een organisatiewijziging) een werknemer minder boventallig hoeft te worden verklaard (en dus plaats maakt ). 14

15 8. Begripsbepalingen Afspiegelingsbeginsel De rekenmethode op basis waarvan de boventalligen worden aangewezen. Dat wil zeggen: dat per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van het organisatieonderdeel de werknemers met het kortste dienstverband het eerst boventallig worden verklaard, waarbij het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep boventallig wordt verklaard voor zover mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De Beleidsregels Ontslagtaak UWV zijn in deze richtinggevend. Boventallige De als herplaatsingkandidaat aangewezen werknemer. Cao De CAO GGZ. Detachering De omstandigheid dat een werknemer tijdelijk bij een andere werkgever werkzaamheden verricht. Detachering is alleen mogelijk met instemming van de werknemer. De duur van de detachering dient vooraf vast te staan en de detacheringovereenkomst kan geen afbreuk doen aan de rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Diensttijd De tijd die de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever en of de rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken telt de diensttijd voorafgaand aan de onderbreking mee, mits die onderbreking niet meer dan drie maanden heeft geduurd. Formatieplaatsenplan Het formatieplaatsenplan is een exact overzicht van formatieplaatsen in functies (fte) en werknemers van de oude naar de nieuwe situatie (was/wordt), met een omschrijving van het verwachte functieniveau en functie-inhoud, inclusief het bijbehorende salarisniveau conform het vigerende functiewaarderingssysteem. Fte (fulltime equivalent) De rekeneenheid die wordt gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gelijk aan een voltijds dienstverband. Functie Een samenhangend geheel van de door de werknemer in opdracht te verrichten taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Gelijkwaardige functie Een functie die in dezelfde salarisschaal is ingedeeld als de huidige functie, en die qua taak, inhoud en eisen niet of nauwelijks afwijkt van de huidige functie. Geschikte functie Iedere functie, die buiten het begrip passende functie valt, en waarvan de werkgever en werknemer samen overeenkomen dat de werknemer deze functie gaat uitoefenen. 15

16 Herplaatsingkandidaat De werknemer van wie de functie is komen te vervallen als direct gevolg van een besluit tot een organisatiewijziging waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, en voor wie de werkgever de inspanningsverplichting heeft een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. Herplaatsingtermijn De periode die begint met het aanmerken van de werknemer als boventallig, en daarmee als herplaatsingkandidaat, en die eindigt op het moment van herplaatsing danwel einde van de arbeidsovereenkomst. Nieuwe functie Een functie die qua functie-inhoud en taakstelling in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam en die niet als onderling uitwisselbaar kan worden beschouwd met een functie die wel in het oude formatieplaatsenplan voorkwam. Organisatieonderdeel Onder een organisatieonderdeel wordt verstaan, een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, als bedoeld en uitgewerkt in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Organisatiewijziging Een organisatiewijziging is een verandering in de structuur en/of taakstelling van een organisatie onderdeel als bedoeld in artikel 25 WOR, met rechtspositionele gevolgen voor één of meerdere werknemers. Passende functie Een passende functie is een functie die naar het oordeel van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden voldoende verwant is aan de oude functie van de werknemer, of een functie waarvoor de werknemer binnen redelijke tijd geschikt te maken is. Een functie is slechts passend als de functie maximaal één salarisschaal lager is gewaardeerd dan de oude functie van de werknemer. Een functie die voor het overige passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar daartegen verzetten, of leidt tot een reistijd enkele reis van meer dan maximaal 1,5 uur. Salaris Het tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen bruto maandloon of periodeloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vaste toeslagen, maar exclusief de in de cao genoemde incidentele vergoedingen en/of toeslagen. Standplaats De plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht of in overwegende mate werkzaam is. Tijdelijke werkzaamheden Een set van taken die de boventallige werknemer redelijkerwijs kan worden opgedragen gedurende een nader door werkgever en werknemer vast te stellen periode. Uitwisselbare functie Een groep van functies met verschillende benamingen die conform het de Beleidsregels Ontslagtaak UWV qua aard, functie-inhoud, niveau, beloning en omstandigheden als vergelijkbaar en gelijkwaardig worden beschouwd. 16

17 Werknemersorganisaties AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Nu 91, FBZ De werkgever De Stichting GGZ Drenthe De werknemer De werknemer, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan en op wie dit Sociaal Plan van toepassing is. Aldus overeengekomen te Assen, XX februari 2014 De werkgever GGZ Drenthe Raad van Bestuur De werknemersorganisaties AbvaKabo, mevrouw H. Schrage CNV Publieke Zaak, de heer H. Aardema E.S. van der Haar Nu 91, de heer R. Wisman FBZ, mevrouw B. Sprokholt 17

18 Bijlage 1: Reglement bezwarencommissie 1. De werkgever stelt een Bezwarencommissie in. De onkosten van deze commissie worden gedragen door de werkgever. De taak van de commissie is uitsluitend het op schriftelijk verzoek van werkgever of werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De werknemer dient zijn bezwaar in bij de werkgever, die het bezwaarschrift doorleidt naar de Bezwarencommissie De commissie brengt jaarlijks over de verrichte werkzaamheden verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de centrale ondernemingsraad. 2. De commissie bestaat uit 3 externe leden: - 1 lid op voorstel van de werkgever; - 1 lid op voorstel van de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad; - 1 lid door de andere leden te kiezen tevens onafhankelijke voorzitter. 3. De commissie heeft het recht: - tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de leidinggevende(n); - tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd. 4. De commissie stelt ten spoedigste na haar aantreden een reglement op dat haar werkwijze adequaat regelt. Direct na de vaststelling van haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de werkgever en aan de ondernemingsraad. 5. De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na inschakeling, advies over de voorgelegde kwestie. Alvorens te adviseren, hoort de commissie de werknemer en de werkgever. 6. De adviezen van de commissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer. 7. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, dan doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de werkgever. 8. Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. 9. Onverminderd het recht van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. 10. De werkgever beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies van de commissie. 11. De werkgever draagt zorg voor de noodzakelijke secretariaatsondersteuning voor de commissie. 12. De Bezwarencommissie Begeleiding zal worden ingesteld na ontvangst van het eerste bezwaar en zal ontbonden worden op datum van een halfjaar na de einddatum van de looptijd van het Sociaal Plan. 13. De commissieleden ontvangen een vergoeding van 120,-- per zitting, per dossier. Dit bedrag is inclusief vergoeding voor reis- en voorbereidingstijd. 18

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie)

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) Concept Sociaal Plan GGZ Drenthe Datum: 15-1-2016 Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) 1 Inhoudsopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Stichting LSG-Rentray, Stichting LVG-Rekken & Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd 26-9-2012 Pagina1 Inhoudopgave Deel 1 Preambule 3 Deel 2 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord)

Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe (Principeakkoord) Sociaal kader Woonzorg Unie Veluwe 2012 (Principeakkoord) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Preambule...4 1. Doelstelling sociaal kader...5 2. Algemene bepalingen...6 2.1 Uitgangspunten...6 2.2 Doel en looptijd...6

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND

LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND LANGLOPEND SOCIAAL PLAN THUISZORG HET FRIESE LAND 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Concept sociaal plan 7 november Opnemen Logo s van Partijen

Concept sociaal plan 7 november Opnemen Logo s van Partijen Concept sociaal plan 7 november 2016 Opnemen Logo s van Partijen Inhoudsopgave [Aanpassen zodra teksten en bijlagen definitief zijn afgestemd] Preambule 4 Deel 1 Doelstelling sociaal plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

Sociaal plan ZZG zorggroep. ten behoeve van reorganisaties en/of belangrijke organisatorische wijzigingen

Sociaal plan ZZG zorggroep. ten behoeve van reorganisaties en/of belangrijke organisatorische wijzigingen Sociaal plan ZZG zorggroep ten behoeve van reorganisaties en/of belangrijke organisatorische wijzigingen 1 januari 2014 Inhoudopgave Vooraf 3 Deel 1 Doelstelling sociaal plan 4 Deel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan RST Zorgverleners

Sociaal Plan RST Zorgverleners Sociaal Plan RST Zorgverleners 2014-2016 Barneveld, december 2014 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Doelstelling Sociaal Plan... 5 2. Algemene bepalingen... 6 2.1 Uitgangspunten... 6 2.2 Doel en looptijd... 6

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015/2017 Ommelander Ziekenhuis Groep INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. Inleiding blz. 5 3. Werkingsfeer blz. 7 3.1. Geldigheidsduur blz. 7 3.2. Periodiek Overleg blz. 7 3.3.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2015-2017 Auteur Jasper van de Giessen Hoofd P&O Tiel, mei 2015 Niets uit dit drukwerk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN 2010-2012 Versie datum 15 juni 2010 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorg. KEG Viataal Groep. KEG Viataal Groep Werkgroep Personeel & Organisatie

Sociaal Plan Zorg. KEG Viataal Groep. KEG Viataal Groep Werkgroep Personeel & Organisatie Sociaal Plan Zorg KEG Viataal Groep KEG Viataal Groep Werkgroep Personeel & Organisatie Versie: CONCEPT Sociaal plan Zorg KEG Viataal Groep vdef2 080709.doc Inhoudsopgave Preambule 3 Inleiding 5 1 Aanleiding

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING

INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING INHOUDSOPGAVE DOORLOPEND SOCIAAL PLAN EN FUSIECONVENANT MEERKANTEN EN SYMFORA EN HUN FUSIESTICHTING 0 FUSIECONVENANT 2 1 PREAMBULE 4 2 INLEIDING 5 3 DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL PLAN 6 4 HARDHEIDSCLAUSULE

Nadere informatie

Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS

Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS Februari 2009 LANGLOPEND SOCIAAL PLAN LENTIS 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Zorggroep Charim 2014-2017

Sociaal Plan Zorggroep Charim 2014-2017 Sociaal Plan Zorggroep Charim 2014-2017 Veenendaal, augustus 2014 Versie 5, 20 augustus 2014 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Doelstelling Sociaal Plan... 7 2. Algemene bepalingen... 8 2.1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan CWZ

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan CWZ Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan CWZ Inhoudsopgave Preambule 4 Hoofdstuk 1 Doelstelling sociaal plan 5 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 6 2.1 Uitgangspunten - 2.2 Looptijd - 2.3 Werkingssfeer - 2.4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Sociaal Plan Adullam 2015

Sociaal Plan Adullam 2015 Sociaal Plan Adullam 2015 Onderhandelingsresultaat - 13 november 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Doelstellingen sociaal plan... 5 2 Begripsbepalingen... 6 3 Algemene bepalingen... 10 3.1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN EVEAN GROEP 2009 Deel A 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018

Doorlopend Sociaal Plan. GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018 Doorlopend Sociaal Plan GGz Breburg en Indigo Brabant B.V 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule... 4 2 Begripsbepalingen... 6 3 Algemene bepalingen... 8 4 Regels bij reorganisatie...

Nadere informatie

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade

Lelystad, 11 januari 2012. Sociaal Plan Triade Lelystad, 11 januari 2012 Sociaal Plan Triade Inhoud Verklaring Preambule 1. Doel en afspraken 1.1 Doel 1.2 Afspraken 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule en interpretatie 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG

VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG VAN WERK NAAR WERK SOCIAAL PLAN STICHTING PHILADELPHIA ZORG 2009 Deel B Sociaal Plan Stichting Philadelphia Zorg, deel B, 16 maart 2009 t.b.v. ledenraadpleging, pagina 1 van 23 1. VOORWOORD/ INLEIDING

Nadere informatie