Strategisch plan GRWRE Ergon en aanpassing van de regeling GRWRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch plan GRWRE Ergon en aanpassing van de regeling GRWRE"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven 17R7129 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00112 B&W beslisdatum 31 januari 2017 Dossiernummer Raadsvoorstel Strategisch plan GRWRE Ergon en aanpassing van de regeling GRWRE Inleiding Met de invoering van de Participatiewet blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeente Eindhoven neemt samen met vier regiogemeenten deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon ). Leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van de GRWRE Ergon. Op basis van de wensen en mogelijkheden van de gemeenten wordt een Strategisch plan opgesteld voor uitvoeringsorganisatie Ergon en wordt een begroting vastgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben voorafgaand aan de vaststelling hiervan de mogelijkheid om hun zienswijze te geven. Het bestuur van de GRWRE vraagt aan de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze te geven over de hoofdlijnen van dit Strategisch plan Na het eindoordeel zal het bestuur van de GRWRE dit definitief vaststellen. Ook vraagt het bestuur aan de raden om de middelen uit het Participatiebudget (bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud) over te dragen aan het werkvoorzieningschap voor de uitvoering van de Wsw. Daarnaast worden er in dit raadsvoorstel nog twee andere aspecten behandeld. Als gevolg van wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moet ook de regeling van de GRWRE aangepast worden. Er wordt daarom aan uw raad gevraagd of u kunt instemmen met de gewijzigde regeling van de GRWRE waarin een aantal technische wijzigingen zijn aangebracht. Tenslotte worden een aantal wijzigingen voorgesteld op het gebied van de cliëntenparticipatie. Doelstelling In de GRWRE is vastgelegd dat het bestuur van de GRWRE namens de gemeenten de Wsw uitvoert. Via de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het Strategisch plan. Wij hechten er aan dat uw raad optimaal betrokken wordt in de besluitvorming over de te volgen strategie van de uitvoeringsorganisatie Ergon. De gemeenten zijn immers verantwoordelijk en dienen regie te voeren en toe te zien op een adequate uitvoering. Hiermee kan voldaan worden aan deze opdracht. Verder wordt met de aanpassingen in de regeling van de GRWRE bewerkstelligd dat de GRWRE weer voldoet aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

2 Voorstel 1. Als zienswijze over het Strategisch plan GRWRE Ergon kenbaar maken dat de gemeenteraad van Eindhoven geen opmerkingen plaatst en dat in de afgelopen jaren oplopend eigen vermogen benut wordt om enerzijds de toenemende financiële risico s te dekken en ook op de langere termijn een budgettair neutrale uitvoering van de Wsw te realiseren en anderzijds als startkapitaal voor de ontwikkeling van het Participatiebedrijf. 2. De door het Rijk aan Eindhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 2017 bestemd voor de uitvoering van de Wsw ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE. 3. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven vast te stellen. 4. De verordening cliëntenparticipatie Wsw in te trekken per 1 juli Argumenten 1.1 Het Strategisch plan bouwt voort op de eerde gemaakte keuzes op strategisch vlak en anticipeert op ontwikkelingen volgend uit de decentralisaties en de door de gemeente gemaakte keuzes We blijven samenwerken op het gebied van de Wsw. We blijven samenwerken op het gebied van de Wsw. Met de Participatiewet wordt de Wsw de komende decennia afgebouwd (door natuurlijk verloop). In het Strategisch plan is opgenomen dat we de huidige samenwerking op de Wsw blijven voortzetten. Daarbij is het van belang om dit zo efficiënt mogelijk te doen vanwege een afnemend volume van het aantal Wsw-werkplekken én een afnemend Rijksbudget per werkplek. De druk op het ontschotte Participatiewet neemt hierdoor in de komende jaren toe. Het uitgangspunt is om de komende jaren zo lang mogelijk met het Wsw-deel in het Participatiebudget een positief exploitatieresultaat te handhaven. Daartoe wordt in de periode de bedrijfsvoering geoptimaliseerd door onder meer reductie van de kosten van het kaderpersoneel, bezuinigingen op overige bedrijfskosten en verhoging van de netto-opbrengst. Daarnaast vraagt de huidige arbeidsmarktsituatie om mobiliteit, flexibiliteit en weerbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt. Hierom zijn ingrepen in de portfolio noodzakelijk zodat werkplekken voldoende plaatsings- en ontwikkelpotentie hebben en de verhouding tussen kosten en opbrengsten aanvaardbaar zijn. Er wordt blijvend gestreefd om zoveel mogelijk mensen (70/75%) extern/buiten aan het werk te hebben en maximaal 20/25% binnen Samenwerking in het Participatiebedrijf voor inwoners met een arbeidsbeperking. Verder hebben de colleges van de deelnemende gemeenten besloten te onderzoeken hoe samengewerkt kan worden tussen de gemeenten en Ergon op het gebied van de 2 e lijns-participatiedienstverlening voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Daarbij is de inzet om de kennis en kunde van de gemeenten en Ergon te bundelen met het oog op een effectieve en efficiënte uitvoering in het Participatiebedrijf.

3 Er is hierbij in eerste instantie sprake van samenwerking op het gebied van dienstverlening aan inwoners met een arbeidsbeperking voor wie het nieuwe instrument loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet ingezet kan worden. Conform de rekenregels van het Kabinet wordt in de meerjarenraming uitgegaan dat de opbouw van het aantal nieuwe loonkostensubsidieplekken synchroon loopt met de afbouw van de Wsw. Voor 2017 zijn voor Eindhoven 86 nieuwe plaatsingen voorzien. De Ergongemeenten hebben de mogelijkheid om hiervan af te wijken door bijvoorbeeld eigen beleidskeuzes, ontwikkelingen in aanbod/omvang van de doelgroep of budgettaire redenen. Voor de loonkostensubsidieplekken hebben we de ambitie om deze zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te realiseren, er is hiervoor een plaatsingsvolgorde vastgesteld. Voor 2017 is het doel om minimaal 30% bij een reguliere werkgever te plaatsen, 20% via detachering en de overige 50% via contractdetachering, werken op locatie en beschut binnen (respectievelijk 23%, 10% en 17%). De gemeenten zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om beschut werkplekken te realiseren. Een wijziging van de Verordening Sociaal Domein in verband met de verplichting t.a.v. beschut werk kan uw raad binnenkort tegemoet zien. Hierin nemen we ook de ambities ten aanzien van het aantal plekken op. Door integrale uitvoering van de Wsw én loonkostensubsidieplekken in het Participatiebedrijf kunnen synergievoordelen behaald worden en is de inzet om tot en met 2020 sprake te laten zijn van budgettair neutrale uitvoering. Er is daarbij besloten om de GRWRE vooralsnog gedurende deze planperiode gastheer te laten zijn van het Participatiebedrijf. De uitvoering van loonkostensubsidie heeft veel overeenkomsten met de uitvoering van de Wsw. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een aantal bestaande contracten/netwerken in de Wsw voor het plaatsen van mensen met loonkostensubsidie. De huidige contractdetachering is echter nog niet participatiewetproof vanwege de huidige tarieven en zal daartoe aangepast worden. Doordat zowel de gemeenten als Ergon menskracht inzetten voor activiteiten als intake, diagnose, casemanagement, loonwaardemeting en begeleiding op de werkplek, wordt kennis en kunde gebundeld en is sprake van een integrale aanpak Nadere analyse samenwerking voor inwoners zonder arbeidsbeperking. Ten aanzien van de dienstverlening voor niet-arbeidsbeperkte inwoners vindt begin 2017 nog een nadere analyse plaats. Het gaat hierbij om de meer bredere uitvoering van de Participatiewet op het gebied van bijvoorbeeld beperking van de instroom en bevordering van uitstoom uit de bijstand, liefst door het verrichten van betaald werk. Het Werkleerbedrijf en de dienstverlening van het werkgelegenheidsteam 04Werkt spelen hierin een belangrijke rol. Bij deze dienstverlening ligt de nadruk op een aantal andere aspecten dan bij de uitvoering van loonkostensubsidie. Er is hierbij, méér dan bij de uitvoering van loonkostensubsidie, specifieke kennis en kunde nodig die door gemeenten geleverd wordt. Daarom wordt geïnventariseerd of deze dienstverlening ook tot de taken van het Participatiebedrijf gaan behoren binnen de GRWRE óf dat hier op een andere wijze invulling aan gegeven wordt. Als deze inventarisatie is afgerond, wordt vervolgens gekeken naar de optimale vorm van sturing en governance. Dit zal in het Strategisch plan worden opgenomen.

4 Los van deze inventarisatie gaan we al aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen in het Werkleerbedrijf en het onderbrengen van meer specialistische kennis en kunde op het gebied van participatie in de WIJteams om de uitstroom te verhogen. 1.2 Als gevolg van wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moet ook de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) aangepast worden. In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) in werking getreden, deze is in 2005 voor het laatst aangepast en door de colleges van de deelnemende gemeenten aangegaan. Door aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die sinds 1 januari 2015 van kracht is, moeten we ook de regeling van onze GRWRE aanpassen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari De aanpassingen hebben met name betrekking op enerzijds wijzigingen in de termijnen zodat uw gemeenteraad een langere periode heeft om een zienswijze in te dienen en anderzijds het meer onderscheid aanbrengen tussen het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van de GRWRE. Het DB mag niet de meerderheid uitmaken van het AB. Dit betekent dat de bestuurssamenstelling wijzigt. Het AB gaat voortaan bestaan uit 10 leden (twee collegeleden per deelnemende gemeente). Verder is opgenomen dat het DB 3 leden heeft waaronder een lid vanuit Eindhoven. Daarnaast is een beperkt aantal technische wijzigingen doorgevoerd zoals verwijzingen naar de Gemeentewet. Op grond van artikel 1 van de Wgr kan het college de gewijzigde GRWRE pas vaststellen nadat uw raad hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of strijd met het algemeen belang. Met de voorgestelde aanpassingen loopt de GRWRE weer in de pas met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. 1.3 Aanpassingen in de cliëntenparticipatie. In 2008 heeft uw gemeenteraad de Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening vastgesteld als één van de onderdelen van de modernisering van de Wsw destijds. Deze cliëntenraad kan sinds 1 juli 2008 gevraagd en ongevraagd de colleges van de gemeenten adviseren over beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Inmiddels is de Wsw opgegaan in de Participatiewet. Voor alle mensen met een Wswindicatie die op dat moment een dienstverband hadden, blijft de Wsw-oud zijn werking behouden. Er worden geen nieuwe indicaties afgegeven en er wordt geen nieuw beleid ontwikkeld in het kader van de Wsw. Voor de inwoners die mogelijk vóór 1 januari 2015 tot de Wsw-doelgroep zou hebben behoord, geldt vanaf die datum de Participatiewet. Ook in het kader van de Participatiewet dient door de gemeenten vorm gegeven te worden aan cliëntenparticipatie. Steeds meer gemeenten geven (als gevolg van de drie decentralisaties) clientenparticipatie vorm vanuit het perspectief van het brede sociale domein. In Eindhoven is dit opgenomen in het Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in

5 nieuw perspectief, 16R7017. Ook de andere Ergon-gemeenten maken deze ontwikkeling door. Het bestuur van Ergon is in gesprek gegaan met de cliëntenraad Wsw om deze nieuwe ontwikkelingen te schetsen met vanuit het bestuur van de GRWRE het uitgangspunt dat clientenparticipatie ondersteund wordt en dat de vormgeving hiervan bij de gemeenten ligt. In dit gesprek is afgesproken dat we de periode tot 1 juli 2017 nemen om te komen tot een soepele overdracht naar de nieuwe vormen van clientenparticipatie in de gemeenten. Om dit te borgen is aan de cliëntenraad Wsw gevraagd om de ervaringen van de afgelopen jaren op te nemen in een notitie die aangeboden wordt aan de vertegenwoordigers van de gemeenten die aan de slag gaan met de nieuwe vorm van clientenparticipatie en aan het bestuur van de GRWRE Ergon. Door deze zachte landing wordt geborgd dat er een goede overdracht kan plaatsvinden. Desondanks willen we er óók voor zorgen dat clientenparticipatie goed geborgd blijft voor de mensen die nu werken in het kader van de oude Wsw bij Ergon. Er is nu sprake van een samengestelde OR bij Ergon waarin zowel kaderpersoneel als medewerkers met een Wsw-indicatie zitting hebben (het merendeel van de 15 leden van de OR bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie). We hebben aan de huidige OR van Ergon gevraagd of zij ook willen opkomen voor de (beleids)belangen van de huidige Wsw-werknemers én voor de mensen die onder de Participatiewet vallen en werken met loonkostensubsidie (en later beschut werk). Op korte termijn (april 2017) wordt formeel ingeregeld dat deze nieuwe Participatiewetwerknemers zich ook verkiesbaar kunnen stellen voor de OR (zowel actief als passief kiesrecht). Op deze wijze kunnen de belangen van de huidige Wsw-werknemers én het toenemende volume van mensen die met loonkostensubsidie werken goed behartigd worden. Daarnaast organiseren we ook cliëntenparticipatie in het kader van het Regionaal Werkbedrijf (RWB). Het RWB richt zich vooral op gezamenlijke werkgeversdienstverlening om werk voor de doelgroep te realiseren. Het grootste deel van de uitvoering van de Participatiewet (de ondersteuning van inwoners die niet zelf aan het werk komen) ligt bij de deelnemende gemeenten. Om deze reden willen we het zwaartepunt van clientenparticipatie dichtbij cliënten neerleggen, dus bij gemeenten, swbedrijven en UWV in onze regio. Dit laat onverlet dat het RWB zelf cliëntenparticipatie ook van groot belang en van toegevoegde waarde vindt en daarom de direct belanghebbenden goed wil betrekken en hierbij ook een stem wil geven. Allereerst via de vakbeweging die vertegenwoordigd is in het dagelijks bestuur van het RWB. En ten tweede door ieder halfjaar een bijeenkomst (de eerste in februari 2017) te beleggen voor cliënten(vertegenwoordigers) uit alle gemeenten, sw-bedrijven en UWV van onze arbeidsmarktregio waarin we hen uitnodigen om hun mening en ervaringen te delen over de dienstverlening, het beleid én clientenparticipatie zelf (hoe kunnen we cliëntenparticipatie in het kader van het RWB zo goed en praktisch mogelijk inrichten) om onze dienstverlening verder te verbeteren. De resultaten hiervan delen we met onze nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD). Zodra deze geïnstalleerd is, zal deze periodiek worden uitgenodigd op deze halfjaarlijkse bijeenkomsten. Zo borgen we de verbindingen en zorgen we ervoor dat de nieuwe CRSD goed wordt meegenomen.

6 Kanttekeningen Advies cliëntenraad Wsw. Het Strategisch plan is op 5 december 2016 naar de cliëntenraad Wsw gestuurd. Op 3 januari jl. is dit nogmaals verstuurd met het verzoek hierop advies uit te brengen. Op 11 januari jl. is het Strategisch plan geagendeerd op de vergadering van de cliëntenraad en is hierop een ambtelijke toelichting gegeven. Naar verwachting brengt de cliëntenraad Wsw op 14 februari as. advies uit. Dit advies zal worden nagestuurd. Advies Ondernemingsraad van Ergon. De ondernemingsraad heeft op 5 december 2016 een reactie op het Strategisch plan gegeven. Daarin is aangegeven dat de OR positief staat tegenover dit plan. De OR is tevreden over het feit dat er nu meer duidelijkheid gaat ontstaan over de rol van Ergon. Wel constateert de OR enkele onevenwichtigheden, mede ten aanzien van het ontbreken van belangrijke informatie en nog te nemen landelijke politieke besluitvorming. Naar aanleiding van het advies van de OR heeft de algemeen directeur van Ergon in een brief van 7 december 2016 aangegeven dat er vanwege de complexheid nog sprake is van onevenwichtigheid en dat bepaalde zaken nog niet volledig zijn uitgewerkt. Op veel aspecten zal in de komende periode meer duidelijkheid ontstaan. Kosten Tot 2015 ontving de gemeente een separaat budget voor de uitvoering van de Wsw. Sinds 1 januari 2015 stelt het Rijk middelen voor de uitvoering van de Wsw beschikbaar als onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein-participatie- (IUSDparticipatie). Het voorlopige Wsw-deel in deze integratie-uitkering is voor voor Eindhoven. Op basis van de voorlopige budgetten van het Rijk wordt in de jaren 2017 t/m 2020 een nihil resultaat verwacht. De Wsw-subsidies dalen de komende jaren. Daarentegen nemen de activiteiten vanuit de Participatiewet toe, er is hierbij sprake van een geïntegreerde Wsw-uitvoeringsorganisatie en een Participatiebedrijf. De afgelopen jaren is het eigen vermogen toegenomen. De hoogte hiervan is begroot op 8,1 miljoen. De komende periode zijn er flinke risico s t.a.v. de exploitatie van de Wsw door onder andere een afnemend Rijksbudget en mogelijk een te lage landelijke uitstroom, o.a. veroorzaakt door steeds latere pensionering van de Wsw-werknemers. Het effect hiervan is dat het totale landelijk vastgestelde rijksbudget over méér Wsw-ers moet worden gedeeld waardoor het budget per werkplek nog sneller daalt. Er is door Ergon een optimalisatieplan ontwikkeld dat moet leiden tot een structurele bezuiniging van 4,5 miljoen zodat er in de planperiode én de periode daarna geen structurele tekorten in de exploitatie van de Wsw gaan ontstaan. We willen de Wsw budgettair neutraal blijven uitvoeren. Hiervoor zijn nu middelen nodig uit het eigen vermogen.

7 Ook wordt nu op verzoek van het Ergon-bestuur een risico-inventarisatie uitgevoerd voor zowel de oude SW-doelgroep als de nieuwe doelgroep. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de risico s gaan toenemen (tot op heden was 10 miljoen het vastgestelde risicobedrag). In april 2017 volgt de definitieve risico-inventarisatie. Tenslotte hebben we bij de doorontwikkeling van het Participatiebedrijf mogelijk een startkapitaal (ontwikkelbudget) nodig uit de reserves. We hoeven dan géén extra gemeentelijke middelen in te brengen. Een en ander is afhankelijk van de toekomstige keuzes ten aanzien van de taken en positionering van het Participatiebedrijf. Conform de gebruikelijke lijn wordt voorgesteld om de door het Rijk aan Eindhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget bestemd voor de uitvoering van de Wsw- ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE. De uitvoering van de Wsw in 2017 kan voortgezet worden met de huidige Rijksfinanciering waarbij er geen gemeentelijke middelen toegevoegd worden. Communicatie Het Strategisch plan wordt, nadat dit door het bestuur is vastgesteld, via Ergon aan de pers en derden beschikbaar gesteld. Planning en uitvoering De besluiten van de raden worden ter kennis gebracht van het bestuur van de GRWRE, evenals eventueel voor de vaststelling van het bestuur van belang zijnde door de raden gemaakte bemerkingen. In de vergadering van april 2017 stelt het bestuur van de GRWRE het Strategisch plan vast. Evaluatie Per kwartaal informeren wij uw raad over de voortgang in 2017 en verder. Na afloop van het jaar biedt het bestuur van de GRWRE de jaarrekening en het jaarverslag aan. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Strategisch plan GRWRE Ergon inclusief begroting. b Brief OR van Ergon aan algemeen directeur Ergon, 5 december b Brief algemeen directeur Ergon aan OR van Ergon, 7 december b Concept Regeling GRWRE. De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris.

8 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; besluit: 1. Als zienswijze over het Strategisch plan GRWRE Ergon kenbaar maken dat de gemeenteraad van Eindhoven geen opmerkingen plaatst en dat in de afgelopen jaren oplopend eigen vermogen benut wordt om enerzijds de toenemende financiële risico s te dekken en ook op de langere termijn een budgettair neutrale uitvoering van de Wsw te realiseren en anderzijds als startkapitaal voor de ontwikkeling van het Participatiebedrijf. 2. De door het Rijk aan Eindhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 2017 bestemd voor de uitvoering van de Wsw ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE. 3. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven vast te stellen. 4. De verordening cliëntenparticipatie Wsw in te trekken per 1 juli Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier.

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein gemeente Eindhoven 15R6303 Raadsnummer Inboeknummer 15BST00555 Beslisdatum B&W 12 mei 2015 Dossiernummer 15.20.251 12 mei 2015 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein Inleiding In het Raadsvoorstel

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

C. van Hoorn

C. van Hoorn 3 C. van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Strategisch plan Ergon 2011-2014. 10raad00702 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Drie gemeenten

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O8. RZ g Z 8. OOZ Inboeknummer o8bstooyyr Beslisdatum B&W rs april 2008 Dossiernummer 8r6.453 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 5 augustus 2009 Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beschut werk Participatiewet Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. beschut werk als bedoeld in de Participatiewet open te stellen voor

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk /

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk / VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr. 2015-028 Corsa kenmerk 15.0006728/ Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Wethouder P.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas) Programma KENNIS VAN ZAKEN

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: ja Op 25 februari 2016

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: ja Op 25 februari 2016 Advies aan burgemeester en wethouders ^ g e m e e n t e Simpelveld Datum advies: 13 januari 2016 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 58850 Behandelend ambtenaar: Financiële consequenties: Eenmalig/ structureel:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 7 oktober 2014 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.N.J. Fintelman : Publiekszaken : M.A. (Monique) Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Nr Houten, 17 augustus 2010

Nr Houten, 17 augustus 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-030 Houten, 17 augustus 2010 Onderwerp: Diverse verordeningen sociale zaken Beslispunten: 1. De wijzigingsverordening Afstemmingsverordening WIJ vast te stellen 2. De navolgende

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle 19 september 2016 Voorne-Putten werkt Commissie Samenleving, gemeente Brielle Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Wsw en re-integratie Participatiewet Uitvoering door Nissewaard Inkoop door Brielle, Hellevoetsluis

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015

Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015 voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Delsing, A.M.C.D. (Anouk) Kenmerk 174790649 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Werk en inkomen Beschut Werk Wijziging Verordening re-integratie,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Voorstel inzake wijziging statuten stichting primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Voorstel inzake wijziging statuten stichting primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij, Inboeknummer 10bst02100 Beslisdatum B&W Dossiernummer 21 oktober 2010 OplegvelRaadsvoorstel Voorstel inzake wijziging statuten stichting primair en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Tussenrapportage bedrijfsplan m.b.t. minimale basisstructuur

Tussenrapportage bedrijfsplan m.b.t. minimale basisstructuur Tussenrapportage bedrijfsplan m.b.t. minimale basisstructuur 4 december 2014 2 Inleiding In de periode oktober januari 2015 wordt het bedrijfsplan van de toekomstige uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Vaststellen nota Beleidskaders 2014-2015 Participatiewet/Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg en instemmen met de daarin opgenomen beleidskaders alsmede instemmen

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Commissie notitie. Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet.

Commissie notitie. Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet. gemeente Eindhoven 15R6240 Raadsnummer Inboeknummer 15bst00351 Dossiernummer 15.14.251 31 maart 2015 Commissie notitie Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet. Inleiding De Participatiewet is op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening

Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening Raadsvergadering : 28 april 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Zienswijze verordeningen Wet sociale werkvoorziening Samenvatting voorstel Een deel van de wijzigingen van de Wsw heeft tot doel om de (kandidaat)

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Te controleren/toetsen of

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief gemeente Eindhoven 16R7017 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01470 B&W beslisdatum 25 oktober 2016 Dossiernummer 16.43.801 Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10-07-2014 Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Onderzoek toekomst Sociale Werkvoorziening Agendapunt Portefeuillehouder: mw E.G. Vos-van de Weg Kenmerk:

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 18

Gemeente Helden. Agendapunt 18 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot instemming met kadernota Wet sociale werkvoorziening (WSW) "De klant centraal" en de verordeningen Persoongebonden budget Begeleid Werken en Volgorde plaatsingsbeleid WSW.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 15 07/984 o~~çëîççêëíéä= låçéêïéêéw= Begrotingswijziging Wet Sociale Werkvoorziening en voortgang modernisering Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding Marieke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet e informatie jurlijk oest* ro O V õ S plan. datum m 0-15 (H 0 i ō 3 N : JA i NEE Mjgwelijk I vertrc nee WW w ' Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Ai Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl.0150245 Onderwerp:

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7163 Inboeknummer 17bst00207 B&W Beslisdatum 28 februari 2017 Dossiernummer 17.09.751 Raadsvoorstel Rechtstreekse subsidierelatie Stichting Glow Inleiding In 2011 werd

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van het collegebesluit betreffende het indienen van de aanvraag Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie