Commissie notitie. Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie notitie. Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven 15R6240 Raadsnummer Inboeknummer 15bst00351 Dossiernummer maart 2015 Commissie notitie Onderwerp: Aan het werk met de Participatiewet. Inleiding De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd. In verband met de ontwikkeling van de Regionale Werkbedrijven hebben gemeenten tot 1 juli 2015 de tijd om op een aantal onderdelen van de Participatiewet beleid te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de nieuwe re-integratievoorzieningen zoals beschut werk en loonkostensubsidie. Deze moeten immers in het kader van het Regionaal Werkbedrijf zoveel mogelijk afgestemd worden met de partners van dit Regionaal Werkbedrijf (regiogemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en sw-bedrijven). In de commissienotie Participatiewet in het kader van het regionaal Werkbedrijf (18 november 2014, 14R6047) is aangegeven dat we samen met de partners van het Regionaal Werkbedrijf begin 2015 scenario s ontwikkelen ten aanzien van de inzet van beschut werk en loonkostensubsidie. In deze commissienotitie presenteren we de vier ontwikkelde scenario s. Daarbij worden zowel de financiële als maatschappelijke consequenties van de verschillende scenario s in beeld gebracht. In de bijlage Aan het werk met de Participatiewet worden de scenario s uitgebreider beschreven. Op basis hiervan doen we een richtinggevend voorstel om te komen tot een ontschotte, integrale regeling met een brede inzet van loonkostensubsidie (scenario 2). Uw advies ten aanzien van deze scenario s zal worden verwerkt in het raadsvoorstel verordening Sociaal Domein (onderdeel Participatiewet) die op basis van wettelijke voorschriften uiterlijk 1 juli a.s. moet worden vastgesteld. Advies gevraagd aan de commissie om richting te geven over de onderwerpen beschut werken en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet en in relatie met het Regionaal Werkbedrijf. Inhoud van deze commissienotitie Eerst beschrijven we de hoofdlijnen van beschut werken en loonkostensubsidie zoals deze in de Participatiewet zijn opgenomen. Vervolgens maken we inzichtelijk op welke manieren deze instrumenten ingezet kunnen worden (scenario s) en wat hiervan de consequenties zijn. Ten slotte doen we een richtinggevend voorstel over de wijze waarop deze nieuwe re-integratievoorzieningen naar ons idee optimaal ingezet worden

2 om zoveel mogelijk inwoners die daarbij ondersteuning nodig hebben, aan betaald werk te helpen. Hoofdlijnen beschut werk en loonkostensubsidie Door invoering van de Participatiewet is sinds 1 januari 2015 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Gedurende de komende decennia neemt ons bestand van ongeveer Wsw-werknemers (1.425 SE) via natuurlijk verloop af. Landelijk gaat het om werknemers ( SE). Op grond van de Participatiewet worden (in plaats van de Wsw) door het Rijk aan de gemeenten vervangende financiële middelen beschikbaar gesteld voor twee nieuwe reintegratievoorzieningen: beschut werk en loonkostensubsidie. De geleidelijke opbouw van deze nieuwe instrumenten loopt ten aanzien van het volume parallel met de afbouw van de Wsw in de komende decennia. De komende decennia wordt daarmee de geleidelijke afbouw van de Wsw vervangen door een geleidelijke opbouw van (Rijksmiddelen voor) beschut werk en loonkostensubsidie. Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig mate van begeleiding nodig hebben dat regulier werk niet aan de orde is. Via de nieuwe re-integratievoorziening beschut werk kunnen deze 2

3 mensen een dienstverband krijgen, gekoppeld aan een cao, waarvoor de gemeente de rol van werkgever vervult. Ook kan de werknemer in dienst komen bij een reguliere werkgever of via het sw-bedrijf met ondersteuning van de gemeente (loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek). De hoogte van de loonkostensubsidie wordt bepaald aan de hand van een periodieke (eens in de drie jaar) objectieve meting van de loonwaarde op de werkplek. Beschut werken kan voor onbepaalde tijd ingezet worden. Het beloningsniveau begint bij 100% van het wettelijk minimumloon (WML). Het perspectief is dat mensen die beschut werken er op termijn beperkt in salaris op vooruit kunnen gaan. Op termijn (rond het jaar 2060) zijn er middelen beschikbaar voor landelijk plekken. Voor Eindhoven zullen dit ongeveer 450 plekken zijn. Loonkostensubsidie is ook een nieuwe re-integratievoorziening die in de Participatiewet is opgenomen. Door het Rijk worden er aan de gemeenten middelen beschikbaar gesteld om op termijn banen (voor Eindhoven ongeveer 900 banen) met loonkostensubsidie te realiseren. Deze banen zijn bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en normaliter in een fulltime baan niet 100% van het WML kunnen verdienen. Op de werkplek wordt jaarlijks de loonwaarde (op basis van een objectieve loonwaardemeting) gemeten. Het niet-productieve deel wordt dan gecompenseerd via een loonkostensubsidie aan de werkgever. De maximale subsidie aan de werkgever is 70% van het WML (vermeerderd met een vergoeding voor werkgeverslasten). De werknemer ontvangt van de werkgever het WML of het salaris op basis van de betreffende cao. Jaarlijks wordt een loonwaardemeting op de werkplek uitgevoerd en wordt de loonkostensubsidie aan de werkgever vastgesteld. De gemeente mag geen maximale termijn vaststellen aan de periode van loonkostensubsidieverlening. Hierdoor kan de loonkostensubsidieverlening tot pensioen door blijven lopen (of totdat op basis van de loonwaardemeting is vastgesteld dat de werknemer 100% loonvormend is). Gemeenten zijn niet verplicht om beschut werk en loonkostensubsidie in te zetten maar dienen wél beleid in een verordening hierover vast te leggen. Uiteraard zijn wel de afspraken in het kader van het Sociaal Akkoord van belang. Relatie met het Sociaal Akkoord In het kader van het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er tot 2026 totaal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd. Dit zijn mensen die in het zogenaamde doelgroepenregister staan (of komen te staan). De mensen met een Wajong-status, een Wsw-indicatie of in een WIW/ID-baan behoren automatisch tot dit doelgroepenregister. Daarnaast kunnen mensen vanuit de Participatiewet hieronder gaan vallen. Gemeenten kunnen door het UWV laten beoordelen of iemand (die onder de Participatiewet valt) niet het wettelijk minimumloon kan verdienen en daardoor tot de doelgroep Banenafspraak behoort. Hiervoor zijn de inzet van de nieuwe reintegratievoorzieningen (zoals loonkostensubsidie) bij werkgevers belangrijke instrumenten. De banen moeten dus vervuld worden door mensen die al in het doelgroepenregister staan (Wajong met arbeidsvermogen, Wsw, WIW/ID) én mensen die behoren tot de Participatiewet en die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Hiervoor kunnen de gemeenten de (loonkosten- en begeleidings-) middelen t.b.v. beschut werk en loonkostensubsidie inzetten. Zie hiervoor onderstaande Inleiding op de scenario s. 3

4 Voor onze arbeidsmarktregio moeten er (indicatief omgerekend) door de markt gerealiseerd worden en 950 bij de overheid. Als onderdeel van de afspraken komt er in iedere arbeidsmarktregio een Regionaal Werkbedrijf waar vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar gebracht moet worden. Van groot belang daarbij is om het instrumentarium voor werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te harmoniseren. Werkgevers willen zoveel mogelijk te maken hebben met een eenduidig instrumentarium, ongeacht de woonplaats van een werkzoekende. Het gaat dan om de instrumenten zoals no-riskpolis, jobcoaching, systematiek van loonwaardemeting, beschut werken en loonkostensubsidie. De scenario-ontwikkeling is daarom in regionaal verband tot stand gekomen. Inleiding op de scenario s Met de Participatiewet willen we bereiken dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, het liefst door het verrichten van betaald werk. Het deelnemen aan het arbeidsproces leidt tot een gelukkiger bestaan, het geeft zin aan het leven en het biedt structuur. Daarnaast ondervinden mensen waardering vanuit samenleving, collegae en werkgever. Het werken leidt doorgaans ook tot lagere kosten op de andere terreinen binnen het sociaal domein (én binnen het zorgdomein). De komende jaren hebben we echter te maken met forse bezuinigingen op het Participatiebudget. Naast de afbouw van de Wsw wordt er ook bezuinigd op de Wsw in de komende zes jaren. De Rijksvergoeding per Wsw-werkplek wordt jaarlijks met 500 teruggebracht in de periode 2015 tot 2021 (van nu per Wsw-werkplek naar per werkplek vanaf 2021). Voor de nieuwe re-integratievoorziening loonkostensubsidie stelt het Rijk minder geld beschikbaar ( ) dan per werkplek in de Wsw. Het bedrag voor beschut werken is vergelijkbaar met het bedrag per werkplek in de Wsw (na de bezuiniging), te weten per werkplek (per jaar). Bij beschut werken gaat het Rijk uit van een gemiddeld lagere loonwaarde (ongeveer 30%) én een hogere begeleidingsbehoefte dan bij de reintegratievoorziening loonkostensubsidie. In tabel 1 zijn de toevoegingen per werkplek opgenomen. Het Rijk gaat uit van deze gemiddelde bedragen voor beschut werken en loonkostensubsidie. In de uitvoeringspraktijk wordt op individuele basis de loonwaarde van de kandidaat op de werkplek (en dus de loonkostensubsidie) en de begeleidingsbehoefte (zoals jobcoaching) bepaald. Echter, er is gemiddeld niet meer geld beschikbaar dan het Rijk aan het landelijke bijstandsbudget BUIG (t.b.v. loonkostensubsidie) en het landelijke Participatiebudget (t.b.v. begeleiding van de werknemer) beschikbaar stelt voor beschut werken en loonkostensubsidie. De opbouw hiervan vindt, zoals eerder is vermeld, in de komende decennia plaats (parallel aan de afbouw van het volume Wsw). Vervolgens worden deze via nieuwe verdeelmodellen onder de gemeenten verdeeld. Het is daardoor niet exact in te schatten wat de toegevoegde bedragen in het BUIG-budget en het Participatiebudget voor Eindhoven worden in de komende jaren. Tabel 1: toevoeging macrobudgetten per werkplek. 4

5 Beschut werken ( ) Loonkostensubsidie ( ) BUIG-budget (t.b.v. loonkostensubsidie) Participatiebudget (t.b.v. begeleiding) Totaal toevoeging per werkplek In de structurele situatie (vanaf jaar 2060) wordt er ruim 1 miljard toegevoegd aan het macro BUIG-budget voor de loonkostensubsidies (voor de instrumenten beschut werken en loonkostensubsidie) en ruim 0,5 miljard aan het macro Participatiebudget voor begeleiding (bij beschut werken en bij loonkostensubsidie), zie onderstaande tabel 2. De vervanging van de Wsw door beschut werk/loonkostensubsidie levert in de structurele situatie een landelijke besparing op van 0,8 miljard. Immers, op dit moment wordt er 2,3 miljard besteed aan de Wsw. De uitdaging is daarom om met minder middelen méér mensen aan het werk te helpen. Tabel 2: middelen voor nieuwe doelgroep regulier en beschut werken, toevoegingen in macrobudget 2015 t/m 2018 en in structurele situatie (in miljoenen ) Structureel BUIG (loonkostensubsidie regulier) BUIG (loonkostensubsidie beschut) Participatie (begeleiding regulier) Participatie (begeleiding beschut) In onderstaande tabel zijn bij benadering de aantallen mensen in de reintegratievoorzieningen Wsw, beschut werken en loonkostensubsidie opgenomen volgens de rekenregels van het Kabinet. Het bestand Wsw neemt door natuurlijk verloop (bijvoorbeeld pensioen) jaarlijks met ongeveer 5% af. Dat wordt opgevuld door nieuwe instroom beschut werk en loonkostensubsidie. Een derde deel van de nieuwe instromers komt volgens de rekenregels van het Kabinet in aanmerking voor beschut werken en twee derde deel voor loonkostensubsidie. Tabel 3: inschatting aantal mensen in voorzieningen komende jaren volgens rekenregels Kabinet. Jaar (31 dec) Aantal mensen in Wsw* Aantal mensen in beschut werk* Aantal mensen werk met LKS* Structureel *Het aantal werkplekken is iets lager. In de Wsw zijn er momenteel mensen werkzaam (1.425 werkplekken). Bij beschut werk en loonkostensubsidie betreffen de ruwe indicaties respectievelijk 450 en 900 werkplekken in de structurele situatie. De gemeente heeft de vrijheid om te bepalen of, op welke wijze en in welke aantallen, beschut werken en loonkostensubsidie worden ingezet om mensen aan betaald werk te helpen. Gezien de forse bezuinigingen op het Participatiebudget moet dit kritisch bekeken worden. Beschut werken is een relatief dure voorziening. De inzet van deze 5

6 voorziening moet worden afgewogen tegen zowel de financiële als maatschappelijke consequenties. Ook moet er een relatie gelegd worden met arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast moet geïnventariseerd worden hoe we het instrument loonkostensubsidie het beste kunnen inzetten: is het gewenst om loonkostensubsidie te beperken tot werkzoekenden met een relatief hoge loonwaarde (50% - 80%) óf willen we het juist inzetten voor een brede groep van werkzoekenden met een loonwaarde tussen 30% en 80%. 1 We hebben daarom vier scenario s ontwikkeld langs de assen beschut werken en inzet loonkostensubsidie, zie onderstaande figuur. Het verschil tussen de separate en de integrale uitvoering (Y-as) is als volgt: bij de separate uitvoering van beschut werken en loonkostensubsidie wordt beschut werken ingezet zoals is bedoeld in de Participatiewet (en wordt loonkostensubsidie uitgevoerd). Bij de integrale uitvoering is sprake van één regeling voor loonkostensubsidie waarbij beschut werk zoals is opgenomen in de Participatiewet niet op die manier wordt uitgevoerd. Separate uitvoering beschut werk en loonkostensubsidie Scenario 4: Scenario 1: Separate uitvoering, Separate uitvoering, smalle inzet lks brede inzet lks Smalle inzet loonkostensubsidie (50-80%) (50-80%) Scenario 3: (30-80%) Scenario 2: Brede inzet loonkostensubsidie (30-80%) Integrale regeling, Integrale regeling, smalle inzet lks brede inzet lks (50-80%) (30-80%) Integrale uitvoering beschut werk en loonkostensubsidie Scenario 1 Separate uitvoering van beschut werken en brede inzet van loonkostensubsidie (voor brede doelgroep 30-80%) In dit scenario wordt beschut werken uitgevoerd én is sprake van loonkostensubsidie voor mensen met een loonwaarde tussen 30 en 80%. Voor dit scenario is de rekenregel van het Kabinet gevolgd (zie tabel 1): voor beschut werken wordt rekening gehouden met de beschikbare Rijksmiddelen van voor loonkostensubsidie (loonwaarde 30%) en voor begeleiding. Voor de uitvoering van loonkostensubsidie wordt gerekend met voor loonkostensubsidie en 1 Er zal een groep mensen zijn die permanent buiten het arbeidsproces blijft. Dit zijn mensen die niet meer dan 30% van het minimuminkomen kunnen verdienen. Voor deze mensen ontwikkelen we - in samenspraak met partners in de stad en WIJEindhoven - (arbeids)participatiearrangementen zonder looncomponent. We voorkomen hiermee dat ze door de komst van de Participatiewet buiten de boot vallen. De mensen met een loonwaarde hoger dan 80% kunnen via werkgeversstages en andere korte interventies aan regulier betaald werk geholpen worden. 6

7 4.000 voor begeleiding. Dit betreffen weer de gemiddelde kosten waar het Rijk mee rekent en die in de komende decennia aan de landelijke macrobudgetten worden toegevoegd. In de praktijk wordt ten behoeve van de individuele kandidaat de loonwaardemeting op de werkplek vastgesteld (en dus de loonkostensubsidie) en wordt vastgesteld wat de noodzakelijke ondersteuning/begeleiding is (zoals jobcoaching). In dit scenario is doorgerekend wat de effecten zijn van het instrument loonkostensubsidie voor twee groepen: mensen met 50% loonwaarde en mensen met 70% loonwaarde. Financiële effecten doorrekening Beschut werken: in deze regio blijkt (in tegenstelling tot de landelijke kengetallen) met de beschikbare Rijksmiddelen voor beschut werken op relatief korte termijn een nagenoeg budgettair neutrale uitvoering van beschut werken mogelijk te zijn bij de sw-bedrijven. Loonkostensubsidie 70%: de uitvoering van de loonkostensubsidie voor werknemers met een loonwaarde van 70% blijkt financieel gunstig voor de gemeente. Bij de werkgever (of het sw-bedrijf) is dit vooralsnog negatief. Met extra subsidie vanuit de gemeente, door ontwikkeling van nieuwe concepten (sociale ondernemingen) of door efficiencymaatregelen bij het sw-bedrijf is dit budgettair neutraal uit te voeren. Loonkostensubsidie 50%: voor de werknemers met een loonwaarde van 50% ontstaan financiële problemen bij de werkgever/sw-bedrijf. Dit heeft met name te maken met de verhouding tussen de loonkostensubsidie (die men van de gemeente ontvangt) en de netto toegevoegde waarde. Daarnaast zijn de directe kosten hoger. Vanuit het perspectief van de gemeente is er beperkt financieel voordeel. De oplossing kan gevonden worden in het doseren van de werkzoekenden die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Dit betekent dat er relatief veel mensen met hogere loonwaarden en minder mensen met lagere loonwaarden een dienstverband met loonkostensubsidie kan worden aangeboden. Bij dit scenario loopt de gemeente financieel risico als relatief veel mensen met een wat lagere loonwaarde (rond 30 tot 50%) aan het werk geholpen worden. Immers, volgens de berekeningen in de rapportage ontstaat hierbij een tekort. De risico s liggen met name bij de cao beschut werken (hogere loonkosten) en mensen met een lagere loonwaarde. Bij deze mensen is de kans groot dat men permanent afhankelijk blijft van ondersteuning van loonkostensubsidie (bijv. tot pensioen) doordat men niet in staat zal zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. De kans is hierbij groot dat er een doelgroep met een loonwaarde tussen 30 en 50% onvoldoende kans krijgt om aan het werk te komen, zeker als er druk komt te staan op het BUIG-budget en het Participatiebudget. De gemeente kan dan wel beschut werken aanbieden maar moet het instrument loonkostensubsidie met name inzetten op de mensen met een hogere loonwaarde (> 60/70%). Er kan gekozen worden om de uitvoering onder te brengen bij de sw-bedrijven en/of bij sociale ondernemingen (met loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek). Daar waar mogelijk worden mensen uiteraard geplaatst bij reguliere werkgevers, ook weer met loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek. 7

8 Scenario 2 Ontschotte, integrale regeling met brede inzet van loonkostensubsidie (30-80% loonwaarde) In dit scenario is sprake van een integrale regeling voor alle mensen tussen 30 en 80% loonwaarde. Voor de gehele groep tussen 30 en 80% geldt zodoende één loonkostensubsidieregeling. Beschut werk wordt in dit scenario niet uitgevoerd zoals als zodanig is opgenomen in de Participatiewet maar wordt integraal in deze ontschotte regeling voor loonkostensubsidie meegenomen. Er wordt dus dienstverlening aangeboden aan de doelgroep beschut werk (doorgaans met een lagere loonwaarde rond 30% met een hoge begeleidingsbehoefte) maar dat vindt plaats via één regeling loonkostensubsidie. In het rekenmodel uit de rapportage zijn de toegekende middelen vanuit het Rijk voor beschut werk en loonkostensubsidie samengevoegd en is daar het gemiddelde van genomen. Er wordt dan uitgegaan van één gemiddeld bedrag voor loonkostensubsidie ( ) en één gemiddeld bedrag voor begeleiding ( 5.500). Financiële effecten doorrekening In de rapportage is doorgerekend wat dit scenario betekent voor de werknemer, de werkgever (of sw-bedrijf) en de gemeente. Hieruit blijkt dat de gemeente geld overhoudt op de categorie mensen met een hoge loonwaarde (50% en 70%). Bij de groep met loonwaarde 30% ontstaat er voor de gemeente een tekort. Voor de werkgevers/swbedrijven is uitvoering mogelijk van werknemers met loonwaarde 30% en 70%. Bij de groep van 50% loonwaarde is er echter een fors tekort. De oplossing kan hier ook weer gevonden worden in het doseren van de werknemers met verschillende loonwaarden. Feitelijk betekent één werknemer met een loonwaarde van 70% dat er één werknemer met een loonwaarde van 30% of 50% aan werk geholpen kan worden. Ook kunnen verder efficiencyslagen gemaakt worden of kunnen innovatieve modellen ontwikkeld worden, bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingsconstructies. Scenario 3 Geen uitvoering van beschut werk, smalle inzet van loonkostensubsidie (50-80% loonwaarde) Bij dit scenario is geen sprake van beschut werken en wordt het instrument loonkostensubsidie alleen ingezet voor werkzoekenden met een hoge loonwaarde. Dit betekent dat voor de mensen met een lage loonwaarde participatiearrangementen zonder looncomponent worden ontwikkeld, met name in de wijk. Daarbij vindt zoveel mogelijk inzet plaats vanuit de sociale basis of de generalist. Daar waar dit noodzakelijk is wordt dagbesteding ingekocht op dagdeelbasis. Hierdoor stromen bijstandsgerechtigden niet uit. De totale kosten blijven hoog (kosten uitkering, kosten dagbesteding, maatschappelijke kosten niet werken in relatie tot de MKBA 2.0). Wel kunnen er in dit scenario met de beschikbare middelen relatief meer bijstandsgerechtigden met een hogere loonwaarde (50-80%) naar betaald werk met loonkostensubsidie geholpen worden. De groep met loonwaarde tussen 30 en 50% loonwaarde valt echter tussen wal en schip. Scenario 4 Uitvoering van beschut werk en inzet loonkostensubsidie voor smalle doelgroep (50-80%) Bij dit scenario is weer een budgettair neutrale uitvoering van beschut werken mogelijk op korte termijn. Daarnaast wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet voor de 8

9 mensen met een hogere loonwaarde (50-80%). Hierdoor kunnen relatief veel mensen naar betaald werk geholpen worden. Wel kunnen mensen een beperktere loonwaarde (30-50%) tussen wal en schip vallen. In bepaalde gevallen komen zij niet in aanmerking voor beschut werken (UWV indiceert) omdat zij geen werkplekaanpassing nodig hebben of dat hun begeleidingsbehoefte niet hoog genoeg is om voor de voorziening beschut werken in aanmerking te komen. Desondanks kan hun loonwaarde toch beperkt zijn tot 30-50% waarbij in dit scenario geen instrument loonkostensubsidie ingezet wordt. Tabel 4: inschatting effecten van de vier scenario s. 1. (separaat, breed) 2. (ontschot, breed) 3. (geen beschut, smal) 4. (wel beschut, smal) Financieel (BUIG) +/- +/- + - Financieel (breed perspectief) /- Betaald werk (volume) Ontwikkelmogelijkheden /- Participatie in samenleving /- Zelfrespect, geluk /- Risico s +/- +/- ++ +/- Sturingsmogelijkheden Innovatiemogelijkheden +/ /- Van groot belang is te constateren dat de discussie dus niet primair gaat over het al dan niet uitvoeren van beschut werk. De kern van de discussie zou moeten gaan over de vraag voor welke groepen werkzoekenden het nieuwe instrumentarium loonkostensubsidie wordt ingezet én hoe actief we dat willen doen. Zien we het als vervangend instrument voor de Wsw en voldoen we aan onze verplichtingen in het kader van de Banenafspraak óf zoeken we naar innovatieve mogelijkheden om nóg meer mensen -die daarbij ondersteuning nodig hebben- aan betaald werk te helpen. Immers, een aanzienlijk deel van ons bestand is potentieel in staat om te gaan werken. Daarbij willen we dit niet benaderen vanuit de schadelast op ons bijstandsbudget, maar juist in breder perspectief plaatsen binnen het hele sociale domein. Zorgconsumptie is daarbij een belangrijk begrip. Van belang is ook dat deze werknemers zich dan voortdurend kunnen blijven ontwikkelen zodat ze op termijn volledig loonvormend zijn. Daarbij zijn goede afspraken met werkgevers nodig. Gezien de bezuinigingen en de ambitie om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen, zoeken we naar arrangementen met werkgevers, bijvoorbeeld via publiek-private samenwerkingsconstructies (sociale ondernemingen). Om te komen tot een eenduidig instrumentarium en duidelijkheid voor werkgevers geven we de voorkeur aan één ontschotte, integrale regeling voor loonkostensubsidie. Overleg met cliëntenraden Deze commissienotitie is voorgelegd aan de cliëntenraden sz en Wsw. Vóór behandeling van deze notitie door uw commissie worden de adviezen van de cliëntenraden nagestuurd. 9

10 Richtinggevend voorstel 1. We willen zoveel mogelijk mensen laten participeren door het verrichten van betaald werk. Dat leidt tot geluk, ontplooiing en ontwikkeling, participatie in en verbondenheid met de samenleving en (zelf)respect. Niet ieder inwoner zal echter in staat zijn om betaald werk te verrichten. Voor de mensen waarbij dat niet mogelijk is ontwikkelen we arrangementen in de sociale basis, in de 1 e lijn in samenspraak met generalist of wordt een 2 e lijnsvoorziening ingezet (bijvoorbeeld sociale activering, persoonsgebonden re-integratiebudget of dagbesteding). Ook sluiten we de bovenkant van dagbesteding aan op de onderkant van beschut werken, bijvoorbeeld bij de Opdracht Sociaal Domein en bij de ontwikkeling van arrangementen in de wijk op het gebied van activering en ondersteuning. We ontwikkelen hiervoor een separaat programma. 2. Voor de mensen die wel in staat zijn om betaald werk te verrichten willen we (en moeten we op grond van de Participatiewet) beoordelen of met beperkte ondersteuning (of via een korte interventie) betaald werk mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen met een hogere loonwaarde (> 80%) waarbij bijvoorbeeld een korte werkstage of een budget voor opleiding/begeleiding (bijvoorbeeld Werkcheque) wordt ingezet. Het instrument loonkostensubsidie hoeft voor deze doelgroep doorgaans niet ingezet te worden, veelal wordt volstaan met korte ondersteuningsarrangementen in samenspraak met de werkgever en werknemer. 3. We zouden het aanbieden van het instrument loonkostensubsidie niet willen beperken tot de werkzoekenden met een hogere loonwaarde (50-80%). We willen niet dat mensen met in beginsel een lagere loonwaarde tussen wal en schip vallen. Daarnaast willen we het instrument loonkostensubsidie actief inzetten, dit wel binnen de financiële kaders. Ook hebben we de voorkeur om te komen tot één regeling voor loonkostensubsidie (integraal, ontschot). Onze voorkeur gaat daarom uit naar scenario 2. We willen het instrument breed, actief en in relatie met de andere beleidsdomeinen willen inzetten: a. breed We willen de groep voor wie loonkostensubsidie ingezet wordt niet beperken maar juist breed inzetten voor de gehele populatie met loonwaarden tussen 30-80%; b. actief We gaan op een pro-actieve wijze op zoek naar arrangementen met werkgevers of sociale ondernemingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ook gaan we de mogelijkheden bezien om het instrument loonkostensubsidie in volume in de komende jaren uit te breiden (niet alleen conform opbouw Ministerie als vervanging van Wsw en de afspraken rond de Banenafspraak op grond van het Sociaal Akkoord) maar juist ook voor het hele bijstandsbestand, mede gezien het feit dat rond 20 tot 30% opwaarts mobiel is, zie bijgaande rapportage en de Raadsinformatiebrief zittend bestand. 10

11 c. in relatie met andere beleidsdomeinen We willen het instrument loonkostensubsidie niet alleen beperken tot de bijstandsgerechtigden, maar vanuit een breder perspectief inzetten. Dit betekent dat het instrument loonkostensubsidie óók ingezet kan worden voor bijvoorbeeld een niet-uitkeringsgerechtigde met een hoge zorgconsumptie of dreiging hiervan. Ook is het een belangrijk instrument voor jongeren die voorheen onder de Wajong vielen (met name vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs). De MKBA heeft ons meer inzicht gegeven in de relatie tussen de drie decentralisaties en de kosten in de zorg. Dit betekent dat investeringen in participatie leiden tot minder kosten in andere domeinen. Op individuele basis kunnen deze afwegingen dicht bij en in samenspraak met onze bewoners gemaakt worden (via WIJeindhoven). 4. Om het instrument loonkostensubsidie actief in te zetten moeten we echter risico s beperken. Immers, het instrument wordt uit het BUIG-budget en Participatiebudget betaald en kan onbeperkt (tot pensioen) voor een werknemer ingezet worden. We hebben te maken met beperkte financiële middelen. Dit betekent dat we aan het begin van het proces goed inzichtelijk moeten maken dat een werkzoekende met arbeidspotentie zónder inzet van loonkostensubsidie geen kans heeft om betaald werk te gaan verrichten. Dat betekent dat goed onderzocht moet worden of er andere instrumenten zijn die effectiever en efficiënter zijn om te komen tot arbeidsinschakeling. We gaan hiervoor analyses en instrumenten ontwikkelen om hier per werkzoekende een goede inschatting op te maken. Ook nemen we de ervaringen mee van de huidige pilot loonkostensubsidie. Voor de werkzoekenden die wel met loonkostensubsidie aan de slag gaan, is het van belang dat ze zo arbeidsfit mogelijk aan het dienstverband beginnen. Immers, doorgaans is er eerst sprake van een proefplaatsing met behoud van uitkering waarin de loonwaarde voor het eerste jaar wordt vastgesteld. Met de juiste investeringen op het gebied van onder meer werknemersvaardigheden, training en motivatie kan in beginsel een hogere loonwaarde bereikt worden (en daardoor een lagere loonkostensubsidie). Daarnaast is het van belang dat werknemers in hun dienstverband de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen om tot ontwikkeling en ontplooiing te komen. Instrumenten zoals jobcoaching kunnen hiervoor ingezet worden. Hiervoor worden maatwerkarrangementen ontwikkeld. Sommige werkgever hebben zelf een jobcoach in huis of kopen deze in (waarvoor ze van de gemeente subsidie ontvangen), andere werkgevers willen liever een jobcoach in natura. Van belang is in ieder geval dat er duidelijke afspraken met werkgevers en werknemers gemaakt worden om tot verdere ontwikkeling te komen en het potentieel in loonwaarde tot uiting te laten komen. We willen de opbouw van het nieuwe instrumentarium monitoren en op basis daarvan jaarlijks in relatie tot de beschikbare middelen bezien hoeveel dienstverbanden aangeboden kunnen worden. Om de vinger aan de pols te houden kan in de eerste jaren voornamelijk gewerkt worden met tijdelijke dienstverbanden. We stellen daarnaast voor om een dergelijk plafond jaarlijks in de verordening op te nemen, mede om een open-einde regeling te voorkomen. 11

12 5. Vervolgens willen wij onze inwoners zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt plaatsen. Dat betekent: - primair bij een werkgever (met indien noodzakelijk loonkostensubsidie); - anders via een publiek-private samenwerkingsconstructies met gedeelde risico s tussen het publieke en private domein; - indien noodzakelijk in een dienstverband in het publieke domein (werkgever is dan bijvoorbeeld het sw-bedrijf) waarbij ook een detacheringsconstructie mogelijk is. Dat betekent privaat waar kan, publiek-private samenwerkingsconstructie waar nodig en indien noodzakelijk publiek met risicobeperking voor gemeenten. 6. Zoals is opgenomen in de inleiding, zal het advies van uw raadscommissie verwerkt worden in het Raadsvoorstel Verordening Sociaal Domein (onderdeel Participatiewet). In een later stadium zal onderzocht worden op welke wijze de uitvoering plaatsvindt, mede in relatie tot de ontwikkelingen in het kader van het Regionaal Werkbedrijf. Ter inzage gelegde stukken Rapportage Aan het werk met de Participatiewet Burgemeester en wethouders van Eindhoven, secretaris 12

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein gemeente Eindhoven 15R6303 Raadsnummer Inboeknummer 15BST00555 Beslisdatum B&W 12 mei 2015 Dossiernummer 15.20.251 12 mei 2015 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein Inleiding In het Raadsvoorstel

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Onderwerp: Participatiewet in het kader van het regionale Werkbedrijf

Onderwerp: Participatiewet in het kader van het regionale Werkbedrijf gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6047 Inboeknummer 14bst01562 Dossiernummer 14.43.253 21 oktober 2014 Commissie notitie Onderwerp: Participatiewet in het kader van het regionale Werkbedrijf Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en delen van de Wajong zijn opgegaan in één regeling

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016 Participatiewet Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven Zutphen, februari 2016 Doel van de Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw September 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Workshop Beschut werk LCR Congres Nieuwegein. 7 april 2016

Workshop Beschut werk LCR Congres Nieuwegein. 7 april 2016 Workshop Beschut werk LCR Congres Nieuwegein 7 april 2016 Arbeidsmarkt Hoe ziet ons speelveld er uit? Inkomen Werk Organisa/e Wajong oud Wajong nieuw WSW instroom tot 1-1-2015 WSW wachtlijst tot en met

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 INT16.2655 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beschut Werk... 6 4. Criteria ten aanzien van de doelgroep en de voorziening... 6 5. Financiering...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 14 oktober 2014 J.L. Kappe UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL

PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL PARTICIPEREN IN TYTSJERKSTERADIEL VERSLAG EEN JAAR PARTICIPATIEWET stuknr : S2016-03039 datum : Januari 2016 auteur : Nienke de Vries afdeling : Mienskip 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000053 Nr. 13 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk

RAADSVOORSTEL. 22juni mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening. Economie en Werk RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 22juni2017 228044 9mei2017 Aanpassing Reintegratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139 RIS.8139 BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING Per 1 januari 2017 wordt het beschut werken een wettelijke verplichting. In deze notitie geven we inzicht in de wijze waarop de gemeente Emmen invulling

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

Internetconsultatie. Concept wetsvoorstel 'Wet vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet en Wet banenafspraak' - Reactie Schulinck

Internetconsultatie. Concept wetsvoorstel 'Wet vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet en Wet banenafspraak' - Reactie Schulinck Internetconsultatie Concept wetsvoorstel 'Wet vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet en Wet banenafspraak' - Reactie Schulinck Voorwoord Voor zover het gaat om wijzigingen van de loonkostensubsidie

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie