Openbaar. Onderzoek gebruik Goffertpark. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Onderzoek gebruik Goffertpark. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek gebruik Goffertpark Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In februari van dit jaar is besloten tot de aanleg van de snelfietsroute Beuningen campus Heijendaal. Een deel van het tracé loopt door het Goffertpark. Om een beter beeld te krijgen van het huidig gebruik is een enquete gedaan onder bezoekers van het park. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MB10, Martijn te Lintelo, 9232 Datum ambtelijk voorstel 2 december 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Het onderzoek O&S rapport fiets- en wandelroutes Goffertpark als uitwerking van het besluit Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen 2 e fase vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Martijn te Lintelo Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 9 december 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.3 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In samenwerking met de stadsregio Arnhem Nijmegen werkt Nijmegen aan het verbeteren van fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een belangrijke snelfietsroute is de route tussen Beuningen en campus Heijendaal, waartoe in maart 2014 is besloten middels het besluit Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen 2 e fase. Een klein deel van deze fietsroute is gepland door het Goffertpark, door gebruik te maken van een bestaand pad tussen het Jonkerbosplein en de Rentmeesterlaan. Om de planvorming te ondersteunen is informatie verzameld over het huidig gebruik, de ervaringen en opinies van gebruikers van dit deel van de route. Passanten (fietsers, voetgangers en andere gebruikers) zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. 2 Juridische aspecten Dit onderdeel is verder niet van toepassing. 3 Doelstelling Het onderzoek draagt bij aan een beter beeld van het gebruik van het betreffende pad door het Goffertpark. 4 Argumenten Met de gegevens uit het onderzoek zijn betere afwegingen te maken over de uitgangspunten van de route door de Goffert, met inbegrip van de meningspeiling over zaken die betrekking hebben op de inrichting van het pad, e.e.a. in relatie tot de kenmerkende kwaliteiten van het Goffertpark. 5 Klimaat De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing 6 Financiën Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 7 Participatie en Communicatie Op 9 december 2014 vindt een avond plaats voor omwonenden en gebruikers van de route. Het onderzoek wordt dan gepresenteerd. 8 Uitvoering en evaluatie Wij komen te zijner tijd terug met de verdere uitwerking van de route. 9 Risico Aan dit voorstel zijn geen risico s verbonden. Bijlage(n): rapport Fiets- en wandelroute Goffertpark, bijlage rapport Fiets- en wandelroute Goffertpark

3 Fiets- en wandelroute Goffertpark gebruik - ervaring - opinie Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 Inleiding 5 Wie zijn de huidige gebruikers? 7 Hoe wordt het gebruik ervaren? 10 Over aanpassingen en alternatieven 16 Datum: november 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: K.W. Pruijsen tel.: (O&S) adres: (onderdeel gemeente > onderzoek en cijfers) Fiets- en wandelroute Goffertpark - 1

4 Samenvatting en conclusies De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een klein deel van de snelfietsroute Nijmegen Beuningen is gepland door het Goffertpark ( Om de planvorming te ondersteunen is informatie verzameld over het huidig gebruik, en de ervaringen en opinies van gebruikers van dit deel van de route. In de periode maandag 27 oktober t/m zondag 2 november zijn passanten (fietsers, voetgangers en overige gebruikers) op de route benaderd voor deelname aan online-onderzoek. Wie zijn de huidige gebruikers? Hoe ervaren zij de route? Hoe staan zij tegenover mogelijke aanpassingen? Een combinatie van paden tussen Jonkerbosplein en Rentmeesterlaan Verschillende gebruikersgroepen De passantenstroom bestaat (in de genoemde periode) vooral uit fietsers, zo is door het veldwerkbureau gemeld. We zien dit beeld bevestigd in de vervoerswijze die is aangegeven: zo n 7 van de 10 gebruikers was op de fiets, een kwart was voetganger. Het reismotief verschilt duidelijk tussen de gebruikersgroepen. Veel fietsers maken vanwege woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer of woon-winkelverkeer gebruik van de route. Voetgangers zijn vooral aan de wandel in het park, laten de hond uit, zijn aan het sporten of genieten van de natuur of het groen. De gebruiksfrequentie en tijdstippen van gebruik zijn ook groepseigen. Bij fietsers sluit het gebruik van de route aan bij het patroon van woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer: gedurende 4 of 5 dagen in de week. Veel fietsers zijn hier s ochtends voor 9.00 uur en s middags tussen en uur. Verder is het gebruik gespreid over de week en gedurende de dag. Dat geldt ook voor voetgangers, waarbij opvalt dat een aanzienlijk deel veelgebruiker is, en 6 dagen van de week over de besproken route komt. Objectieve- én subjectieve routekeuze Voor fietsers zijn de argumenten voor de routekeuze vaak objectief van aard: zij kiezen de kortste -, meest logische - en/of snelste route. Maar ook subjectieve (belevings)aspecten, zoals het beleven van het park en de afwezigheid van stank en lawaai van auto s, spelen een rol. Verkeersveiligheid is tevens een pull-factor voor fietsers. Bij voetgangers gaat het vooral om de beleving: een rondje in het park, waarbij het ervaren van het groen een belangrijke factor is. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 2

5 Om meer informatie over de waardering van de route te krijgen is specifiek gevraagd naar een aantal inrichtingsaspecten: het wegdek (asfalt), de breedte van de paden, de verkeersveiligheid, de verlichting en (al met al) het gebruikscomfort. De (deels ontbrekende, deels kwalitatief slechte) verlichting en kwaliteit van het wegdek (asfalt) worden door gebruikers laag gewaardeerd. Goed/voldoende Fietser Verkeersveiligheid Voetganger Breedte Breedte Gebruikscomfort Wegdek Onvoldoende/slecht Verlichting Verlichting Wegdek Daarnaast komt ook (de persoonlijke) veiligheid als issue naar voren. De gebruikersgroepen voelen zich op de besproken route door het Goffertpark niet altijd veilig. Dit speelt vooral in het donker, en heeft een relatie met de ligging van het tracé in het groen (tussen struiken en bomen). Gedeeld gebruik soms lastig, vooral voor voetganger Een relatief grote groep voetgangers vindt het (soms in bepaalde gevallen) vervelend dat het pad zowel door wandelaars als door fietsers wordt gebruikt. Bij fietsers speelt dit minder, hier spreekt een meerderheid uit het gezamenlijk gebruik (helemaal) niet vervelend te vinden. Desgevraagd geven de verschillende groepen aan het eigen gedrag aan te passen, en rekening te houden met andere gebruikers van het pad. Men geeft anderen de ruimte, past de snelheid aan (fietsers) of let zelf beter op. Problemen rond gedeeld gebruik hebben volgens de ondervraagden vooral te maken met het uitlaten van honden (loslopen, lijn gevaarlijk), de zichtbaarheid van voetgangers, de breedte van de paden (smalle stukken, oprukkend groen) onduidelijkheid over wat wel en niet mag en het vertoonde gedrag van zowel voetgangers als fietsers. Ook is er hinder van scooters en brommers. Aanpassingswensen van fietsers en voetgangers Bijna alle ondervraagde gebruikers zien eventuele aanpassingen aan de besproken paden door het Goffertpark zitten. Een kleine 2% van de fietsers en 6% van de wandelaars vindt aanpassingen niet nodig. Welke zaken vindt men dan belangrijk? De 98% fietsers die mogelijke aanpassingen wensen richten zich vooral op de verlichting, de (asfalt)verharding en verduidelijking van kruisingen. In mindere mate zijn genoemd het tegengaan van overlast van scooters en bromfietsen, het sociaal veiliger maken en de aanleg van een extra strook voor voetgangers (wellicht met enige gevolgen voor aanliggend groen). De 94% voetgangers die mogelijke aanpassingen wensen benoemen ook de verlichting en overlast van scooters en bromfietsen. Maar daarnaast leggen zij een ander accent: het gaat hen ook om minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers, wellicht door een extra strook voor voetgangers. Desgevraagd zijn allerlei toelichtende opmerkingen gemaakt, vooral over de inrichting van de paden en over het respecteren van het groen en de rust in het park. Ook de hinder van snelverkeer en brommers en het gedeeld gebruik van de route werden inhoudelijk aangekaart. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 3

6 Burgemeester Daleslaan soms alternatief Een klein deel van de fietsers gebruikt geregeld de Burgemeester Daleslaan als oost-west-route, sommigen doen dit af en toe. De fietsers kiezen dan vooral voor de Daleslaan vanwege de veiligheidssituatie (minder donker, veiligheidsgevoel) en vanwege een persoonlijke voorkeuren in afwisseling van routes. Voor voetgangers is de Burgemeester Daleslaan geen alternatief. Teneur van reacties De ondervraagden plaatsten allerlei aanvullende opmerkingen. De meeste reacties ondersteunen verbeteringen voor fietsers en/of het onderzoek of bevatten concrete verbeterpunten voor de fiets/wandelroute. Ook werden verbeterwensen rond andere locaties in Nijmegen kenbaar gemaakt. Tenslotte is er ook een aantal keer gepleit tegen een (snel)fietsroute op dit tracé, en (daarnaast) gevraagd om het groen en de rust in het park te respecteren. Alle reacties zijn in een aparte bijlage opgenomen. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 4

7 Inleiding Achtergrond onderzoek De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen leggen kwalitatief goede en korte fietsverbindingen tussen woongebieden en werklocaties aan (snelfietsroutes). Een klein deel van de snelfietsroute Nijmegen Beuningen ( is gepland door het Goffertpark. Om de planvorming te ondersteunen wordt informatie verzameld over het huidige gebruik en de gebruikers van dit deel van de route en de omgeving ervan. Onderdeel is een peiling onder passanten (fietsers, wandelaars en overige gebruikers). Doel van het onderzoek is inzicht in het huidig gebruik van een bestaande fiets- en wandelroute door het Goffertpark (aanvullend op verkeerstellingen). Dit als bijdrage aan de verdere planvorming, waaronder een informatieavond eind De informatiebehoefte richt zich op: huidige gebruikers als fietsers, wandelaars, recreanten en sporters op en rond het tracé (gebruik, ervaringen, opinie); aantal fietsbewegingen (verkeerstellingen, buiten dit onderzoek). Onderzoeksvragen: A. Wie zijn de huidige gebruikers van het trajectdeel Weg door Jonkerbos-Goffert? B. Hoe ervaren zij het gebruik? C. Welke sterke punten en/of verbeterpunten kunnen ze noemen? Fiets- en wandelroute Goffertpark - 5

8 Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen zijn de vraagthema s: 1. Informatie over de gemaakte reis: modaliteit, motief, gebruiksmoment; 2. frequentie van gebruik van de route; 3. waardering huidige route; a. principe van route door parkomgeving b. alternatieven c. inrichting (o.a. verharding, verkeersveiligheid, beleving) d. gedrag en ervaringen rond gedeeld gebruik (wandelaars - fietsers - brommers) e. sociale veiligheid 4. sterke punten route; 5. mogelijke verbeterpunten in gebruik route; 6. persoonskenmerken. Onderzoeksopzet Voor het verzamelen van de benodigde gegevens benaderden we een doorsnee groep gebruikers met het verzoek om een vragenlijst in te vullen (steekproefonderzoek). In een compacte vragenlijst (max. 10 minuten invultijd) maakten we de genoemde vraagthema s meetbaar. Doel is het uiteindelijk kunnen beantwoorden van de hierboven genoemde onderzoeksvragen. Enkele voorbeelden van vragen: Waarom maakt u gebruik van deze route door het park? Hoe houdt u rekening met andere gebruikers op de route? Aanpak veldwerk: Gedurende een volledige week zijn passanten op en rond de route benaderd 1, en kregen informatie over het (online)onderzoek middels een flyer. Bij enkele passanten zonder internet is ter plaatse de vragenlijst afgenomen. Passanten benaderden we op maandag 27 oktober t/m zondag 2 november, gespreid over de dag, inclusief ochtend en avondspits 2. We stimuleerden het invullen met een prijzenactie. Respons Op voorhand was een minimale steekproefomvang van 136 passanten beoogd (68 per deelgroep: voetgangers en fietsers) om betrouwbare uitspraken voor de onderzoeksgroepen te krijgen 3. Uiteindelijk zijn door het veldwerkbureau 837 gebruikers benaderd, in een verhouding van 70% fietsers en 30% voetgangers (en overige gebruikers). De respons bedroeg uiteindelijk 351 respondenten. Verdeling: 243 fietsers, 101 voetgangers en 7 overige gebruikers. De respons ligt daarmee voor de totale groep én voor de deelgroepen op ongeveer 42%. Het veldwerkbureau (Planwerk Nijmegen) geeft overigens aan dat de waargenomen passantenstroom over de gehele periode (maandag t/m zondag) voor circa 80% uit fietsers en ca. 20% uit voetgangers bestond. Er zijn verhoudingsgewijs meer voetgangers benaderd omdat deze gemakkelijker aan te spreken waren. Een klein deel van de fietsers wilde duidelijk niet benaderd worden. 1 Ook overstekende passanten. 2 We nemen de zaterdag en zondag mee, omdat je dan een andere type gebruikers tegen zult komen, bijvoorbeeld de personen die in het weekend in het park gaan wandelen of de personen die de route gebruiken om naar het stadscentrum te gaan. 3 De omvang van de totale groep gebruikers staat niet vast. Voor de resultaten geldt dat deze met 90% zekerheid maximaal 10% afwijken van de percentages in werkelijkheid. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 6

9 Wie zijn de huidige gebruikers? Vooral functionele fietsers en recreërende voetgangers Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld geeft het bij dit onderzoek betrokken veldwerkbureau (Planwerk Nijmegen) aan, dat de waargenomen passantenstroom over de gehele periode (maandag t/m zondag) voor circa 80% uit fietsers en ca. 20% uit voetgangers bestond. We zien dit beeld bevestigd in het de vervoerswijze (de modaliteit) die is aangegeven: zo n 7 van de 10 gebruikers was op de fiets, een kwart was voetganger. Figuur 1: U bent in het Goffertpark gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Hoe verplaatste u zich op dat moment? 3% 1% 1% 26% 69% per fiets lopend hardlopend brommer/scooter anders Het reismotief verschilt duidelijk tussen de gebruikersgroepen. Veel fietsers maken vanwege woonwerkverkeer (66%), woon-schoolverkeer (11%) of woon-winkelverkeer (7%) gebruik van de route. Een kleine groep fietsers (4%) maakt een pleziertochtje. Voetgangers zijn vooral aan de wandel in het park (44%), laten de hond uit (32%), zijn aan het sporten (10%) of genieten van de natuur of het groen (9%). Figuur 2: Waarom was u op dat moment in het Goffertpark? anders 1% 1% bezoek Goffertstadion (NEC) 1% genieten van natuur- of groen zelf aan het sporten hond uitlaten ommetje maken, wandelen park fietstocht(je) voor het plezier op weg naar andere bestemming op weg van - of naar winkel(s) op weg van - of naar school op weg van - of naar mijn werk 9% 1% 10% 1% 4% 9% 1% 7% 1% 11% 2% 32% 44% 66% Fietser Voetganger 0% 20% 40% 60% Fiets- en wandelroute Goffertpark - 7

10 De gebruiksfrequentie en tijdstippen van gebruik zijn ook groepseigen. Bij fietsers herkennen we het patroon van woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer in de dominantie van gebruik van de route gedurende 4 of 5 dagen in de week. Veel fietsers geven aan in het algemeen tot 9.00 uur en tussen en uur gebruik te maken van de Goffertroute. Verder is het gebruik behoorlijk gespreid over de week en gedurende de dag. Dat geldt ook voor voetgangers, waarbij opvalt dat een aanzienlijk deel veelgebruiker is. Ruim een kwart van de voetgangers (27%) geeft aan op 6 dagen van de week over (een deel van) van de besproken route te komen. De middagpauze ( uur) is ook goed gebruikt door voetgangers. Figuur 3: Op hoeveel dagen van de week komt u meestal over (een deel van) de getoonde route door het Goffertpark? Minder dan 1x per week 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen Ik kom er (bijna) nooit 2% 11% 5% 10% 9% 12% 18% 15% 13% 5% 7% 3% 1% 1% 1% 25% 27% 30% Fietser Voetganger 0% 20% 40% Figuur 4a: Op welke tijdstippen maakt u over het algemeen gebruik van de getoonde paden door het Goffertpark? Meerdere antwoorden mogelijk. wisselende tijdstippen 15% 24% na uur 6% 10% uur 8% 14% uur 9% 50% uur 19% 23% uur 11% 20% uur 5% 18% uur 10% 11% uur 7% 22% uur 4% 4% uur 8% 18% uur 13% 22% uur 10% 52% voor 8.00 uur 32% 3% 0% 20% 40% 60% Fietser Voetganger Fiets- en wandelroute Goffertpark - 8

11 Figuur 4b: Op welke tijdstippen maakt u over het algemeen gebruik van de getoonde paden door het Goffertpark? Meerdere antwoorden mogelijk, exclusief wisselende tijdstippen. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Voetganger Fietser 0% Fiets- en wandelroute Goffertpark - 9

12 Hoe wordt het gebruik ervaren? De combinatie van paden tussen Jonkerbosplein en Rentmeesterlaan kent een wat smaller deel aan de westzijde van het Goffertstadion en een wat breder deel aan de oostkant. Het is een regelluwe route, waardoor feitelijk allerlei verkeersdeelnemers welkom zijn. Wel zijn de paden fysiek afgesloten voor grotere voertuigen (zoals auto s). Het betreft geen hondenlosloopgebied. Hoe valt de waardering voor deze route uit? Objectieve- én subjectieve routekeuze Aan passanten is gevraagd wat belangrijke redenen zij om specifiek deze route te gebruiken in hun reis. Uit de beantwoording kunnen we de argumenten voor de routekeuze afleiden, en een eerste beeld van de sterke punten van het tracé. Figuren 5 en 6: Waarom maakt u vooral gebruik van de getoonde route, die door het park loopt? Meerdere antwoorden mogelijk. Argumenten routekeuze fietsers Kortste route 60% Beleven park, groen 50% Meest logisch naar bestemming 48% Weg van de auto s (stank, lawaai) 44% Snelste route 43% Is verkeersveilig 29% Geen last brommers/scooters 16% Weinig anderen: rustig 13% Mogelijkheid rondje in park 10% Uit gewoonte 8% Voor de afwisseling 7% Andere reden 7% Fiets- en wandelroute Goffertpark - 10

13 Argumenten routekeuze voetgangers Mogelijkheid rondje in park 70% Beleven park, groen 60% Weg van de auto s (stank, lawaai) 16% Meest logisch naar bestemming 12% Weinig anderen: rustig 11% Kortste route 10% Geen last brommers/scooters 10% Voor de afwisseling 8% Snelste route 7% Andere reden 7% Is verkeersveilig 6% Uit gewoonte 3% Voor fietsers gaat het vooral om objectieve, zakelijke argumenten als kortse -, meest logische - en/of snelste route (door respectievelijk 60%, 48% en 43% genoemd). Maar ook om subjectieve (belevings)aspecten als het beleven van het park (50%) en de afwezigheid van stank en lawaai van auto s (44%). Verkeersveiligheid is tevens een pull-factor voor fietsers. Bij voetgangers staat beleving voorop: denk aan een rondje in het park (70%), waarbij het ervaren van het groen een belangrijke factor is (60%). Westelijk deel van de route, richting Jonkerbosplein Fiets- en wandelroute Goffertpark - 11

14 Om meer informatie over de waardering van de route te krijgen is specifiek gevraagd naar een aantal inrichtingsapsecten: het wegdek (asfalt), de breedte van de paden, de verkeersveiligheid, de verlichting en (al met al) het gebruikscomfort. Figuur 7: Hoe waardeert de fietser de huidige inrichting van de getoonde route door de Goffert? comfortabel in het gebruik 15% 46% 31% 7% verlichting 3% 21% 31% 46% verkeersveiligheid 29% 51% 17% 4% de breedte 31% 55% 12% 2% wegdek (asfalt) 13% 26% 31% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% goed voldoende onvoldoende slecht Betreft fietsers Figuur 8: Hoe waardeert de voetganger de huidige inrichting van de getoonde route door de Goffert? comfortabel in het gebruik 26% 51% 18% 5% verlichting 13% 34% 24% 29% verkeersveiligheid 20% 48% 22% 10% de breedte 35% 48% 14% 3% wegdek (asfalt) 29% 47% 11% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% goed voldoende onvoldoende slecht Betreft voetgangers Fiets- en wandelroute Goffertpark - 12

15 Uit de figuren 7 en 8 komt het volgende beeld naar voren: Goed/voldoende Fietser Verkeersveiligheid Breedte Voetganger Breedte Gebruikscomfort Wegdek Onvoldoende/slecht Verlichting Verlichting Wegdek Gedeeld gebruik soms lastig, vooral voor voetganger Een relatief grote groep voetgangers vindt het (in bepaalde gevallen) vervelend dat het pad zowel door wandelaars als door fietsers wordt gebruikt (43%). En daarnaast geeft (opgeteld) 23% aan, het gedeelde gebruik (heel) vervelend te vinden. Uit de toelichtingen blijkt dat voetgangers zich storen aan het gedrag en snelheid van fietsers. Ook is aangegeven dat het uitlaten van honden soms tot problemen leidt. Bij de fietsers spreekt een meerderheid uit (opgeteld 61%) het gezamenlijk gebruik (helemaal) niet vervelend te vinden. Figuur 9: Wat vindt u er van dat dit pad zowel door wandelaars als door fietsers wordt gebruikt? Fietser 29% 32% 31% 6% 1% 1% Voetganger 14% 20% 43% 12% 11% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal niet vervelend niet vervelend soms wel, soms niet vervelend vervelend heel vervelend geen mening Hoe houdt men rekening met de andere gebruikers van het pad? Ongeveer 14% van de fietsers geeft aan het gedrag niet aan te passen. De overige fietsers geven anderen de ruimte (door 72% aangegeven) en/of passen hun snelheid aan (63%). Er is ook een groep voetgangers die het gedrag niet wijzigt (12%). Maar de meesten geven anderen de ruimte (67%) en/of letten zelf beter op (50%). Het uitwijken naar tijdstippen dat het minder druk is komt minder voor (6% van de fietser, 10 % van de voetgangers). Fiets- en wandelroute Goffertpark - 13

16 Toelichtingen rond gedeeld gebruik Aan de ondervraagde gebruikers van het pad is gevraagd om toelichtingen te geven op het gebruik door zowel fietsers als voetgangers. In totaal zijn 108 reacties geplaatst, 71 door fietsers en 37 door voetgangers en overige gebruikers (waaronder scootmobielen). Inhoudelijk ging het om de volgende thema s: 1. Vooral het uitlaten van honden is hier problematisch (loslopen, lijn gevaarlijk) (29 van de 108 toelichtingen, 25 door fietsers, 4 door voetgangers); 2. Gebruikers houden voldoende rekening met elkaar, geen probleem (10x, 5 fietsers en 5 voetgangers); 3. Oproep tot scheiding van fietser en voetganger (9x, 5 fietsers en 4 voetgangers); 4. Zichtbaarheid voetgangers vaak problematisch (7x door fietsers); 5. Oproep om meer rekening met elkaar te houden (7x, 3 fietsers en 4 voetgangers); 6. De breedte is probleem (smalle stukken, oprukkend groen) (6x, 5 fietsers en 1 voetganger); 7. Snelheid van fietsers is te hoog (4x door voetgangers); 8. Het is onduidelijk wat wel of niet mag (5x door fietsers); 9. Opmerkingen over gedrag fietsers (onvoldoende rekening houden, scholieren) (5x door voetgangers); 10. Gedrag van voetgangers (onoplettend, te breeduit) (5x, 4 fietsers, 1 voetganger); 11. Vooral probleem tijdens spitsperiode (4x, 3 fietsers, 1 voetganger); 12. Overige opmerkingen (16x). In de (losse) bijlage bij dit rapport zijn de aangegeven toelichtingen vermeld. Enkele citaten: Loslopende honden zijn erg vervelend, altijd uitkijken. Maar ook aangelijnd. De lijn overspant vaak het pad: wandelaar aan de ene kant, hond aan de andere. Moet je maar net zien. (fietser) Qua verkeer is er op dit pad eigenlijk geen probleem. Problemen met druk fietsers- en (vooral) brommer/scooterverkeer zijn er op het pad dat van de rotonde bij het openluchttheater achter het stadion langs via 'de schep' naar het begin van de Rentmeesterlaan loopt. Het zou goed zijn als de gemeente daar prioriteit aan geeft. (voetganger) Indien mogelijk scheiding van fietsers/brommers en voetgangers. Fietsers/brommers denken op alle asfaltpaden door het Goffertpark dat zij alle rechten hebben! (voetganger) Soms lopen er wandelaars in het pikkedonker wat, door de slechte openbare verlichting, pas wordt opgemerkt als het bijna te laat is om deze te ontwijken (fietser) Onduidelijkheid schept gevaarlijke situaties; wandelaars al dan niet met loslopende honden, hebben niet in de gaten dat het ook een fietspad is (fietser) Veiligheid als issue Substantiële groepen gebruikers voelen zich op de besproken route door het Goffertpark niet altijd veilig 4. Dit speelt vooral in het donker, en heeft een relatie met de ligging van het tracé in het groen (tussen struiken en bomen). Zo n 37% van de fietsers en 49% van de voetgangers geeft aan zich wel voldoende veilig te voelen. 4 We bedoelen hier niet de verkeersveiligheid maar de persoonlijke veiligheid. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 14

17 Figuur 10: Voelt u zich op de getoonde route door het Goffertpark voldoende veilig? We bedoelen hier NIET de verkeersveiligheid. fietser 37% 55% 3% 5% 1% voetganger 49% 35% 7% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% voel me voldoende veilig niet altijd, vooral niet als het donker is niet altijd, vooral vanwege ligging tussen groen niet altijd, vooral vanwege (risico)wedstrijden in het stadion niet altijd vanwege een andere reden voel me (meestal) niet veilig De kleine groep fietsers (1%) die aangeeft zich (meestal) niet veilig te voelen op de route relateert dit aan: de donkere, lage begroeiing; veel verhalen over criminaliteit ; soms de voetbalfans ; de donkerheid en gebrekkige verlichting i.c.m. gevaarlijke gaten in het pad. Sommigen van hen vermijden 's avonds laat deze route. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 15

18 Over aanpassingen en alternatieven De vraag is of de ondervraagden eventuele aanpassingen aan de besproken paden door het Goffertpark wenselijk vinden. En zo ja, welke zaken fietsers en voetgangers dan belangrijk vinden. Daarnaast is gevraagd of (en waarom) de Burgemeester Daleslaan als alternatieve route wordt gezien. Fietsers en voetgangers zien aanpassingen zitten Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? Bijna alle gebruikers zien dit zitten. Een kleine 2% van de fietsers en 6% van de wandelaars vindt aanpassingen niet nodig. Figuur11: Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? 6% Geen aanpassing nodig -voetganger- Wenst aanpassing -voetganger- 94% 2% Geen aanpassing nodig -fietser- Wenst aanpassing -fietser- 98% De ondervraagden plaatsten aan het eind van de vragenlijst allerlei aanvullende opmerkingen. Ook daaruit komt het beeld naar voren dat veranderingen aan de orde kunnen zijn. De meeste losse reacties ondersteunen verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties), ondersteunen het onderzoek (16x) of bevatten concrete verbeterpunten (16x). Er zijn overigens ook enkele reacties tegen een snelfietsroute op dit tracé (7x) en pleidooien om het groen en de rust in het park te respecteren (6x).Verderop in dit hoofdstuk is nader ingegaan op gegeven toelichtingen. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 16

19 Enige citaten: Ondersteunt verbeteringen voor fietsers: Het zou heel fijn zijn als dit fietspad opgeknapt zou worden zodat het ook mooi verlicht wordt! (fietser) Hopelijk gebeurt er op korte termijn iets positiefs! (voetganger) Ondersteunt onderzoek: Ik vind het goed dat dit soort onderzoeken worden gedaan! Heb het gevoel dat ik iets te zeggen heb over mijn eigen leefomgeving, heel prettig (fietser) Goed initiatief dat u op deze manier de mening van de gebruikers van het park in kaart brengt! (voetganger) Verbeterpunten: Ik heb al eerder aangegeven bij de gemeente over de verlichting en het veeg patroon maar daar is op het verlichtings vraagstuk nooit gereageerd (fietser) Het groen langs het pad van de voetbalvelden dient nodig gesnoeid te worden. Door het overhangende groen is het pad erg smal. (voetganger) Gedeelde - én verschillende wensen van fietsers en voetgangers Welke zaken vindt men dan belangrijk? Daarbij waren meerdere antwoorden mogelijk. De 98% fietsers die mogelijke aanpassingen wensen richten zich vooral op de verlichting, de (asfalt)verharding en verduidelijking van kruisingen. In mindere mate zijn genoemd het tegengaan van overlast van scooters en bromfietsen, het sociaal veiliger maken en de aanleg van een extra strook voor voetgangers (wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen). De 94% voetgangers die mogelijke aanpassingen wensen benoemen ook de verlichting en overlast van scooters en bromfietsen. Maar daarnaast leggen zij een ander accent: het gaat hen ook om minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers, wellicht door een extra strook voor voetgangers (met wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen). Figuur 12: Belangrijke aanpassingen volgens 98% v/d fietsers (meerdere antwoorden mogelijk) % v/d antwoorden Meer verlichting 74% Nieuwe asfaltlaag 69% Verduidelijking van kruisingen met dwarspaden 32% Verduidelijken van kruising met Busserweg (bij Goffertstadion) 28% Overlast van scooters en bromfietsen tegengaan 21% Sociaal veiliger maken 21% Extra strook voor voetgangers (wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen) 21% Op smallere delen verbreden van het pad (wellicht enige gevolgen voor aanliggend 17% groen) Minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers 16% Andere aanpassing 7% Fiets- en wandelroute Goffertpark - 17

20 Figuur 13: Belangrijke aanpassingen volgens 94% v/d voetgangers (meerdere antwoorden mogelijk) % v/d antwoorden Overlast van scooters en bromfietsen tegengaan 46% Minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers 43% Meer verlichting 40% Extra strook voor voetgangers (wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen) 23% Nieuwe asfaltlaag 19% Op smallere delen verbreden van het pad (wellicht enige gevolgen voor aanliggend 17% groen) Verduidelijking van kruisingen met dwarspaden 17% Verduidelijken van kruising met Busserweg (bij Goffertstadion) 17% Sociaal veiliger maken 16% Andere aanpassing 11% Opmerkingen over inrichting en respecteren groen/rust in het park In totaal zijn desgevraagd 76 aanvullende reacties geplaatst bij de vragen Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? Zo ja, welke zaken vindt u dan belangrijk? Daarvan waren 42 reacties afkomstig van fietsers, 29 van voetgangers en 5 van overige gebruikers (waaronder scootmobielen). Inhoudelijk ging het om: 1. opmerkingen over de inrichting (27 van de 76 toelichtingen); 2. het respecteren van groen en rust in het park (18x); 3. hinder van snelverkeer en brommers (7x); 4. gedeeld gebruik van de route (7x); 5. overige opmerkingen (10x). In de aparte bijlage van dit rapport zijn de aangegeven toelichtingen vermeld. 1 van de 10 gebruikt geregeld Burgemeester Daleslaan Gebruiken de ondervraagde fietsers en voetgangers wel eens de Burgemeester Daleslaan als oost-westroute? Bijna 11% van de fietsers geeft aan dit geregeld te doen, een kleine 30% af en toe. Voor voetgangers is de Burgemeester Daleslaan kennelijk geen alternatief: zij vinkten niet of nauwelijks aan. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 18

21 Figuur 14: Gebruikt u als fietser of voetganger wel eens de Burgemeester Daleslaan als oost-west-route? fietser 11% 30% 59% voetganger 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% geregeld af en toe niet of nauwelijks Waarom kiest men dan voor de Burgemeester Daleslaan, en niet voor de getoonde route door het Goffertpark (meerdere antwoorden waren mogelijk)? De 41% fietsers die af en toe, of geregeld, de Daleslaan kiest doen dit vooral vanwege de veiligheidssituatie (minder donker, veiligheidsgevoel) en persoonlijke voorkeuren in afwisseling van routes. Figuur 15: Waarom kiest u dan voor de Burgemeester Daleslaan, en niet voor de getoonde route door het Goffertpark (meerdere antwoorden waren mogelijk)? Is daar minder donker 45x genoemd Gebruik een afwisseling in routes 29x Daar voel ik me persoonlijk veiliger (niet verkeersveiligheid) 24x Minder hinder van wandelaars 8x Minder hinder van honden 5x Daar hinder ik geen voetgangers 3x Andere reden 31x Bij andere reden is relatief vaak genoemd dat de route door het Goffertpark bij gladheid niet gestrooid wordt. Ook laat men de precieze eindbestemming vaak meewegen in de routekeuze. Aanvullende reacties Zoals eerder vermeld zijn aan het eind van de vragenlijst allerlei aanvullende opmerkingen gemaakt. De meeste reacties ondersteunen verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties), ondersteunen het onderzoek (16x) of bevatten concrete verbeterpunten voor de fiets/wandelroute (16x). Ook werd door 15 personen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wensen rond andere locaties in Nijmegen kenbaar te maken. De totale verdeling is als volgt: 1. Ondersteuning van verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties); 2. Ondersteuning van het onderzoek (16x); 3. Concrete verbeterpunten (16x); 4. Wensen elders in Nijmegen (15x); Fiets- en wandelroute Goffertpark - 19

22 5. Geen snelfietsroute (op dit tracé) (7x); 6. Groen en rust park respecteren (6x); 7. Overige opmerkingen (4x). Nog enige citaten met als strekking geen snelfietsroute (op dit tracé) Ik wens de gemeente ambtenaren veel wijsheid toe bij het herinrichten van het pad door de Goffert. Ik zou er geen snelfiets route van maken (ondanks dat ik er zelf veel fiets) dat doet nl afbreuk aan de nog aanwezige natuur. Misschien kan een groen gekleurde asfalt laag met geïntegreerde led lampjes de route duidelijk maken. Sowieso voorrang voor fietsers en voetgangers bij het kruisen van de Busserweg regelen. (fietser) Geen snelfietsroute maken door het Goffertpark!!! Goffertpark primair voor wandelaars -en recreatiefietsers- (voetganger) Groen en rust park respecteren: Ik hoop dat het pad zo natuurlijk mogelijk blijft, dus niet te veel toeters en bellen. (fietser) Ik, als wandelaar, ervaar dat de rust steeds meer verstoord wordt door fietsers-brommers, laten we blij zijn met dit prachtige park om te recreëren en genieten van het groen en zoveel mogelijk rust!!!!! (voetganger) Fiets- en wandelroute Goffertpark - 20

23 Fiets- en wandelroute Goffertpark Bijlage Inhoudsopgave Toelichtende opmerkingen over gedeeld gebruik 2 Aanvullende opmerkingen over aanpassingen 10 Slotopmerkingen van respondenten 16 Fiets- en wandelroute Goffertpark - 1

24 Toelichtende opmerkingen over gedeeld gebruik Aan de ondervraagde gebruikers van het pad is gevraagd om toelichtingen te geven op het gebruik door zowel fietsers als voetgangers. In totaal zijn 108 reacties geplaatst, 71 door fietsers en 37 door voetgangers en overige gebruikers (waaronder scootmobielen). Inhoudelijk ging het om de volgende thema s: a. Vooral het uitlaten van honden is hier problematisch (loslopen, lijn gevaarlijk) (29 van de 108 toelichtingen, 25 door fietsers, 4 door voetgangers); b. Gebruikers houden voldoende rekening met elkaar, geen probleem (10x, 5 fietsers en 5 voetgangers); c. Oproep tot scheiding van fietser en voetganger (9x, 5 fietsers en 4 voetgangers); d. Zichtbaarheid voetgangers vaak problematisch (7x door fietsers); e. Oproep om meer rekening met elkaar te houden (7x, 3 fietsers en 4 voetgangers); f. De breedte is probleem (smalle stukken, oprukkend groen) (6x, 5 fietsers en 1 voetganger); g. Snelheid van fietsers is te hoog (4x door voetgangers); h. Het is onduidelijk wat wel of niet mag (5x door fietsers); i. Opmerkingen over gedrag fietsers (onvoldoende rekening houden, scholieren) (5x door voetgangers); j. Gedrag van voetgangers (onoplettend, te breeduit) (5x, 4 fietsers, 1 voetganger); k. Vooral probleem tijdens spitsperiode (4x, 3 fietsers, 1 voetganger); l. Overige opmerkingen (16x). a. Uitlaten van honden hier problematisch Fietsers: Wandelaars (met hond) letten soms niet goed op en kunnen gevaarlijk situaties veroorzaken. Als fietser vind ik de wandelaars niet vervelend, maar ik rij te vaak net niet tegen een hond aan Honden hier uitlaten niet handig Oppassen voor loslopende honden Zie opmerking honden vorige vraag. Loslopende honden zijn erg vervelend, altijd uitkijken. Maar ook aangelijnd. De lijn overspant vaak het pad: wandelaar aan de ene kant, hond aan de andere. Moet je maar net zien. Het kom geregeld voor dat ik op snel opzij moet voor gejaagde fietsers. Vooral met een hond aan de lijn is dat onveilig. Er lopen vaak honden los, en dat is soms wel gevaarlijk. Mensen denken dat het alleen voor voetgangers is. Alleen soms last van hondenbezitters die hun lijn te lang laten vieren. Hond links en eigenaar rechts op het pad. Dit mixed niet op een fietspad. Er lopen regelmatig mensen die de hond uitlaten. Daar is niets mis mee. Wel heb ik al een aantal keren bijna een hond aangereden. Dat is zowel voor mij als voor de hond even schrikken. Als de eigenaar van de hond aan de zijkant loopt is dit geen probleem. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 2

25 Vooral loslopende honden vormen soms een gevaar op de fiets Over het algemeen gaat het goed, maar vooral loslopende honden zijn af en toe lastig (zeker als ze niet of niet helder tot de orde geroepen worden). Wel vervelend als mensen met hond lopen aan een te lange riem,en of ze zien je niet of ze reageren te laat. Vooral met honden is t niet altijd prettig Ze mogen er wandelen en fietsen, alleen wel het liefst de hond aan de lijn. Soms gebruikt hond namelijk wel het hele pad en daar moet ik als fietser goed oppassen. Loslopende honden op het fietspad vervelend Soms wel lastig als honden niet aan de lijn lopen. Dan moet je als fietser heel erg oppassen. Soms echt wel last van loslopende honden, vervelend als je door wilt fietsen, vooral aan het begin van het park Wandelaars met loslopende honden vergeten soms dat er ook fietsers zijn - dan kan een loslopende hond gevaarlijk zijn. zeker als ze met een hond lopen die ook nog eens los loopt had er al een paar keer last van gehad. Er lopen nogal eens honden los ineens over het pad heen terwijl hun baas aan het kletsen is Vooral wandelaars met honden kunnen de situatie soms echt onveilig maken. Doordat een hond ineens los over de weg loopt Loslopende honden (maar ook aangelijnd aan lange lijn) creëren soms lastige situaties Hondenlijnen lastig te zien Voetgangers: Met de hond wandelen over het pad (en niet door het bos i.v.m. vieze schoenen) is hierdoor soms wat onhandig. Hond kan niet los hier vanwege gevaar voor fietsers Veel mensen laten hier de hond los lopen, zeer vervelend voor overige verkeersdeelnemers maar ook voor de personen die wel de hond aan de lijn hebben. vooral loslopende honden is vervelend Fiets- en wandelroute Goffertpark - 3

26 b. Gebruikers houden voldoende rekening met elkaar Fietsers: Ik vind het juist gezellig als er meerdere gebruikers zijn. Als we met z'n allen rekening met elkaar houden gaat dat heel goed. Ik denk dat mensen goed op elkaar letten, en heb nog nooit problemen gehad, zowel als fietser als wandelaar op dit pad. Als iedereen uitkijkt, gaat dat prima, en dat is het geval. 's ochtends vroeg zijn er weinig wandelaars. 's middags wel, indien nodig heb ik een bel op de fiets, geen probleem hoor. Even bellen is geen probleem, toch? Wanneer er aan het wegdek duidelijk te zien is dat het voornamelijk een fietspad betreft dan zullen de voetgangers zich automatisch aanpassen. Voetgangers: Qua verkeer is er op dit pad eigenlijk geen probleem. Problemen met druk fietsers- en (vooral) brommer/scooterverkeer zijn er op het pad dat van de rotonde bij het openluchttheater achter het stadion langs via 'de schep' naar het begin van de Rentmeesterlaan loopt. Het zou goed zijn als de gemeente daar prioriteit aan geeft. Fijne gedeelde ruimte Ik heb hier minder last van fietser dan op het stuk tussen de Steinweglaan en het Goffertstadion (deels met blauwe stippeltjes in het kaartje aangegeven). Daar fietsen meer mensen en wordt je soms echt omver gefietst. Soms zelfs met het verwijt dat ik daar niet mag lopen. Blijkbaar is daar veel verwarring of het een wandel- of fietspad is. Toch loop ik vaak op de rand en mijn hond op het gras. Jammer dat dit problemen geeft. Wordt hier ook naar gekeken bij de enquete? Fietsers houden meestal goed rekening met de wandelaar. De recreanten kijken wel goed uit. c. Oproep tot scheiding van fietser en voetganger Fietsers: Ik fiets hier regelmatig, en probeer daarbij voetgangers te vermijden, maar het kan handiger. Een scheiding tussen fietspad en voetpad is aan te raden. Ik kan me voorstellen dat wandelaard fietsers gevaarlijk vinden. Veel mensen laten hun hond los lopen (onacceptabel, maar ja hondenliefhebbers zijn niet redelijk aanspreekbaar hierover) wat voor fietsers vervelend is. Dus graag een voetpad naast het fietspad. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 4

27 Het pad is zo breed, het zou eventueel ook opgedeeld kunnen worden in een fiets en loop gedeelte. Misschien zou er een streep kunnen komen? Als fietser fiets je al gauw 20 km/u. kan gevaarlijk worden met wandelaars op hetzelfde pad. daarom zou een extra pad speciaal voor wandelaars ernaast beter zijn. Voetgangers: Indien mogelijk scheiding van fietsers/brommers en voetgangers. Fietsers/brommers denken op alle asfaltpaden door het Goffertpark dat zij alle rechten hebben! Sommige tweewielers zijn erg ongeduldig, maar ook wij als wandelaars nemen soms erg breed ruimte in, een gemarkeerde tweewieler of wandelaar strook kan hier helpen Ligt er aan hoe fietsers zich gedragen fijn zou zijn een aparte strook voor fietsers en wandelaars Het is wel onveilig, zou beter zijn als men zich op gescheiden paden kon bevinden Alleen gebruik voor fietsers en dmv een bord afsluiten voor brommers, ivm de veiligheid. d. Zichtbaarheid voetgangers problematisch Fietsers: Wandelaars/ joggers zijn over het algemeen slecht herkenbaar, donker. honden lopen los, ook niet zichtbaar. Soms lopen er wandelaars in het pikkedonker wat, door de slechte openbare verlichting, pas wordt opgemerkt als het bijna te laat is om deze te ontwijken. Het Goffertpark beter verlichten waardoor de wandelaars over een wandelpad kunnen lopen. De meeste wandelaars laten hun hond uit waarbij de honden ook nog eens los lopen Verlichting Alleen in wintermaanden zijn in het donker wandelaar niet te zien (als ik er fiets s morgens vroeg en na werktijd) Zie vorige vraag. Alleen vervelend als je ze niet kunt zien, doordat ze onverlicht zijn in het donker. Zie ook mijn vorige antwoord. Overdag is het voor mij geen probleem, in het donker wel. En zeker bij een (avond)wedstrijd in het Goffertstadion. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 5

28 e. Oproep om meer rekening met elkaar te houden Fietsers: Als de wandelaars ook met de fietsers rekening houden. Geen probleem. Je moet gewoon goed voor elkaar uitkijken. zie vorige, samen opletten dus. Niet toegankelijk voor brommers of scooters zou het veiliger maken Voetgangers: We moeten rekening houden met elkaar. Het moet geen fietsracebaan worden. Wel altijd rekening houden met elkaar, fietsers en wandelaars Nu is dat niet vervelend, maar nu zijn de fietsers meestal kalm. Er worden veel honden uitgelaten, dus een hoog tempo kan gevaarlijk zijn. Ik heb al vaker meegemaakt dat er opeens een hond voor je fiets schiet. Ook zijn er rolstoelers, mensen die slecht ter been zijn... Rustig aan is het devies. Als iedereen met elkaar rekening houd is het zeker niet vervelend. f. De breedte is probleem Fietsers: Te smal, als mensen met honden lopen Eigenlijk te smal voor beiden. Zeker als er veel bladeren liggen Te weinig ruimte, kan leiden tot ongelukken Als er iets in het stadion te doen is, zeker heel vervelend. Te smal. Takjes moeten bij geknipt worden. Zodat wij beter in de hoeken kan kijken. Voetganger: Het pad is m.i. breed genoeg om zowel fietsers al wandelaars ruimte te bieden, al is de vraag of dat zo blijft als het actief gepromoot wordt als snelfietsroute g. Snelheid van fietsers is te hoog Voetgangers: Er wordt regelmatig (te) hard gefietst of met de brommer gereden. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 6

29 Niet vervelend, al wordt er behoorlijk hard gefietst, dus je moet als wandelaar wel blijven opletten Veel fietsers en brommers gaan te hard. Houden geen rekening met wandelaars Vooral de snelle fietsers en scooters... Heel vervelend... als er woon-werkverkeer doorheen fietst of bromt. Geen bezwaar tegen rustig recreërende fietsers. Die herken je zo. Ze fietsen rustig. Woon-werkverkeer heeft in het park niets te zoeken. Die kunnen beter om het park heen rijden (Burgemeester Daleslaan: ruimte zat!) h. Onduidelijk wat wel of niet mag Fietsers: Onduidelijkheid schept gevaarlijke situaties; wandelaars al dan niet met loslopende honden, hebben niet in de gaten dat het ook een fietspad is. Ik heb wel het idee dat wandelaars vinden dat er niet gefietst mag worden. Zoals ik bij de vorige vraag aan gaf. Voetgangers hebben beperkt door dat het ook een fietspad is. Dit levert gevaarlijke situaties op. Bezoekers van het Goffert stadion lijken fietsers niet altijd te verwachten op deze route. Helemaal prima dat er ook wandelaars gebruik van maken, maar wandelaars hebben vaak niet door dat er ook veel fietsers overheen komen, regelmatig hebben ze ook loslopende honden bij zich die ineens vlak voor je fiets langs kunnen schieten. Als er een voetbalwedstrijd / evenement is, dan is het vaak lastig om er door te komen. Als ik het van tevoren weet dan fiets ik om. i.gedrag van fietsers Voetgangers: Soms denken fietsers de weg voor zichzelf alleen te hebben Wandelaars moeten links lopen van de weg. Krijg daar vaak commentaar op. Willen dan ook niet op zij gaan, als ze met medere langs elkaar rijden, vooral de school jeugd Scholieren fietsen breed, bellen niet Zie mijn vorige opmerking. Fietsers wanen zich heer en meester op de verharde paden. Halen links en rechts in. Geen belnoch verlichting en de jeugd fietst rustig 3-4 breed. Het Goffertpark is inmiddels een fietspark geworden. Zelfs op wandelpaden rijden fietsers. Een wandelaar delft het onderspit. (Natuurlijk zijn niet alle fietsers hetzelfde) Fiets- en wandelroute Goffertpark - 7

30 j. Gedrag van voetgangers Fietsers: Wandelaars lopen - zeker met evenementen - over de hele breedte van het fietspad en hebben niet door dat ze in de weg lopen, of erger nog, het maakt ze niets uit. Als ze netjes rechts of links met maximaal 2 naast elkaar zouden lopen zou er niets aan de hand zijn. Met name als er groepsgewijs gewandeld wordt is het voor fietsers vaak lastig en gevaarlijk Blijven breed uit lopen dan moet ik door de bladeren fietsen,loslopen de honden!!!!!!!!!!!! Soms is het lastig dat mensen over de hele breedte lopen, of als er een tegenliggende fietser is die niet oplet. Dit is echter zelden en snel opgelost als je zelf wel oplet. k. Vooral probleem tijdens spitsperiode Fietsers: Bij drukte rond spitstijd zijn wandelaars (vaak met al dan niet loslopende hond) niet handig. Ik zie niet zo vaak wandelaars op de tijd dat ik er fiets (voor 8 uur ochtend en na 5 uur middag). In de spitstijd kan het lastig/gevaarlijk zijn, daarbuiten niet, dan zie je elkaar wel op tijd. Tijdens de ochtendspits is het soms lastig om fietsend voetgangers in te halen of te ontwijken, maar dat is verder geen significant probleem. Voetganger: Ik wandel en ik fiets regelmatig op dit pad. Bij drukte in spits is het voor zowel wandelaar en fietsers lastig dat er gebruik gemaakt wordt van het zelfde pad. l. Overige opmerkingen: Wel grappig als je als woon-werkfietser af en toe tussen de supporters rijdt. Terwijl alles voor overig verkeer is afgesloten. Die mensen gaan naar een feestje en dat stralen ze ook uit. De Goffert moet verboden worden voor bromfietsen zeker voor pizzakoeriers Ik fiets er zelf overheen, maar kan mij voorstellen dat het voor wandelaars vervelend is de voetballers letten erg slecht op waardoor bijna ongelukken gebeuren. de wandelaars letten doorgaans redelijk goed op. met name als voetballers naar speelvelden gaan voor training of wedstrijd is het soms chaotisch Fiets- en wandelroute Goffertpark - 8

31 Met de avondvierdaagse is het misschien mogelijk om die een andere route te laten lopen. In plaats van deze route. Leidt soms tot gevaarlijke situaties Bijna ongevallen gezien met voetgangers en rollatorgebruikers Als er maar niet te veel fietsers komen, want dan wordt het er onveiliger voor voetgangers. En het rustgevende gevoel van een park verdwijnt dan Ik vind het niet erg dat het pad ook door fietsers wordt gebruikt, maar voetgangers zouden wel altijd voorrang moeten krijgen. Als het alleen bij dit pad blijft, prima. Maar dan de andere paden helemaal de fiets / bromfiets verbannen. Zie mijn eerdere uitleg. Als deze route een deel van de snelfietsroute wordt dan dienen voetgangers geweerd te worden. Fietsers zouden alleen "te gast" moeten zijn op dit pad, voetgangers moeten altijd voorrang hebben. Wel vervelend zijn die opgevoerde brommers die ook hiervan gebruik maken Als het drukker wordt, ontstaat er gevaar voor zowel wandelaars als fietsers. Fiets- en wandelroute Goffertpark - 9

32 Aanvullende opmerkingen over aanpassingen In totaal zijn 76 reacties geplaatst bij de vragen Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? Zo ja, welke zaken vindt u dan belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk). Daarvan waren 42 reacties afkomstig van fietsers, 29 van voetgangers en 5 van overige gebruikers (waaronder scootmobielen). Inhoudelijk ging het om: 1. Opmerkingen over de inrichting (27 van de 76 toelichtingen); 2. Het respecteren van groen en rust in het park (18x); 3. Hinder van snelverkeer en brommers (7x); 4. Gedeeld gebruik van de route (7x); 5. Overige opmerkingen (10x). 1. Opmerkingen over de inrichting Fietsers: Compleet nieuw asfalt hoeft niet, maar de grote kuilen op eerder genoemde plaatsen moeten er wel uit. Alles wat bromt bij voorkeur weren uit het park. De op z'n tijd levensgevaarlijke elektrische fietsen liefst ook (gaan even hard omhoog als omlaag en rijden daardoor continu in de weg, bestuurders kunnen oha niet sturen en zijn zich onvoldoende bewust van hun snelheid doordat ze er niet voor hoeven te trappen). Extra verlichting is niet nodig, maar dan wel de bestaande verlichting uit en zorgen voor een markering van de rand van het fietspad. Consequentie is belangrijker dan baden in het licht (ogen wennen wel aan donker en je hebt licht op de fiets). Voetgangers lopen voornamelijk bij evenementen en in het weekend in de weg. Discipline en opvoeding zou daar de oplossing voor moeten zijn, niet het aanleggen van een extra pad, ze blijven dan toch wel op het fietspad lopen... Mogelijk gebruik van haaientanden bij kruisingen hoofdpad en kleinere zijpaden. Fietsers lijken over het algemeen geen boodschap te hebben aan 'rechts heeft voorrang'. Kruising met Busserweg is onveilig. Ondanks verkeersheuvel komen auto's met hoge snelheid over die weg, de een stopt wel voor fietsers van rechts, de meesten echter niet. Verlichting gaat louter over het stuk tussen weg door Jonkerbos en Busserweg Voornamelijk meer veiligheidsmaatregelen zijn gewenst. Ook een nieuwe laag asfalt zou erg fijn zijn. Op sommige plekken zitten er richels in het asfalt. niet erg geweldig voor je fiets Nieuw asfalt op sommige plaatsen. Als je vanaf het NEC Stadion komt en je steekt bij de Rentmeesterlaan over naar de Oude Molenweg, dan liggen er twee fietspaden naast elkaar. Die liggen echter niet op een logische wijze in elkaars verlengde maar in zijn totaliteit teveel naar links. Zou verplaatst moeten worden naar rechts. Het nieuwe pad langs openlucht theater ziet er goed uit! Als dit pad ook zo kan zijn is dat zeer goed. Ook het stuk van het getoonde pad naar de Heideparkseweg aanpakken. Dit is ook bijzonder slecht. Ik ben heel blij als de route verbeterd wordt. De punten die ik aangekruist heb zijn ook de ongemakken Fiets- en wandelroute Goffertpark - 10

Fiets- en wandelroute Goffertpark

Fiets- en wandelroute Goffertpark Fiets- en wandelroute Goffertpark gebruik - ervaring - opinie Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 Inleiding 5 Wie zijn de huidige gebruikers? 7 Hoe wordt het gebruik ervaren? 10 Over aanpassingen

Nadere informatie

Fiets- en wandelroute Goffertpark

Fiets- en wandelroute Goffertpark Fiets- en wandelroute Goffertpark Bijlage Inhoudsopgave Toelichtende opmerkingen over gedeeld gebruik 2 Aanvullende opmerkingen over aanpassingen 10 Slotopmerkingen van respondenten 16 Fiets- en wandelroute

Nadere informatie

Reactienota inloopavond Ontwerp Snelfietsroute Goffert 9 maart 2015 Gemeente Nijmegen

Reactienota inloopavond Ontwerp Snelfietsroute Goffert 9 maart 2015 Gemeente Nijmegen Reactienota inloopavond Ontwerp Snelfietsroute Goffert 9 maart 2015 Gemeente Nijmegen Opmerking Openbare Verlichting 1 Extra verlichting. Vooral in wintermaanden is verlichting ondermaats en zijn medegebruikers

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Ons kenmerk MB10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MB10/ Datum uw brief Mobiliteit Ingekomen stuk D5 (PA 26 maart 2014) Productmanagement en Beleid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen.

-Tunnelweg, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. - Leliestraat, e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande situatietekeningen. Openbaar Onderwerp Aanwijzen hondenuitlaatplaatsen Tunnelweg en Leliestraat Programma Programmanummer Openbare Ruimte 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het kader van het hondenpoepbeleid,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Enquête winkeltijden. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Enquête winkeltijden Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Op verzoek van het Huis voor de Binnenstad

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code GEMEENTE WESTERVELD Project : Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg Onderwerp : verbinding tussen Poort en Hunebedden Datum : 14-09-2010 Code : 268.28.13.31.00.00 Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording motie De Goffert is voor iedereen

Openbaar. Beantwoording motie De Goffert is voor iedereen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording motie De Goffert is voor iedereen Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 4 maart jl. heeft de Raad de motie

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

Locatiekeuze moskee. Alleen ter besluitvorming door het College Aktief informeren voor de raad

Locatiekeuze moskee. Alleen ter besluitvorming door het College Aktief informeren voor de raad Openbaar Onderwerp Locatiekeuze moskee Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Eind september heeft ons college een voorgenomen locatiebesluit genomen voor de verplaatsing van

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek Park Maarssenbroek

Rapport Belevingsonderzoek Park Maarssenbroek Rapport Belevingsonderzoek Park Maarssenbroek Rapport Belevingsonderzoek Park Maarssenbroek Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Stichtse vecht Kenmerk GSv1402 Contactpersoon mw. E. de Ruiter Versie/revisie

Nadere informatie

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters

Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39-vragen van de fractie van D66 over snorscooters Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 28 augustus 2014

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

bromfiets terug naar het fietspad! Gemeenteraad, hou dit alstublieft tegen!

bromfiets terug naar het fietspad! Gemeenteraad, hou dit alstublieft tegen! Fietsersbond Amsterdam WG-plein 84 1054 RC Amsterdam T: 0206128445 E: amsterdam@fietsersbond.nl Aan Gemeenteraad van Amsterdam Amstel 1 1011 PN Amsterdam Datum: 22 oktober 2017 Betreft: Raadsadres geen

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer.

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. Acht jaar geleden was de fietsroute Apeldoorn-Deventer een van de vijf routes in het project Fiets Filevrij. De afstand tussen beide plaatsen is ideaal voor een

Nadere informatie

13 JUL Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark. Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

13 JUL Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark. Kenmerk: Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: Snelfietsroute Muntmeesterlaan Muntweg Goffertpark Kenmerk: 15.7156 Nijmegen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 13 JUL 215 Overwegende dat gemeente Nijmegen zoals

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op dit moment is vanwege de werkzaamheden aan de

Nadere informatie

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 29 mei 2014 heeft de fractie

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Sinds 1 juli 2017 worden speed pedelecs, fietsen die 45 km/h kunnen halen, als bromfietsen gezien. Veel mensen zijn hier boos over omdat ze hierdoor

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 16 tot en met 22 juli 2016 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement geniet

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier.

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Zoefroute 2011 Het begon moeilijk: zoeken naar de Zoefroute via de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Je krijgt na het ingeven van de tussenpunten in Delft een rare lus bij de Achterom-straat. Uiteindelijk

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas?

1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Recreëren in de bossen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas? 82% 17% Ja Nee Weet niet 1% Toelichting

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Onderwerp Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Aan Gemeente Valkenswaard onze referentie 16161.1 D14 mem01-c dhe Verzend datum 4 september 2017 projectnummer 16161.1 Opgesteld door

Nadere informatie

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp

Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen reactiebrief op ongevraagd advies JMG inzake klanttevredenheid en kwaliteitsmeting huishoudelijke hulp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep:

Aantal deelnemers per leeftijdsgroep: Resultaten enquête Symen Halbeswei Mevrouw Bertineke Sikkema-Algra heeft in 14 een burgerinitiatief ingediend. De bedoeling van het initiatief is om de Symen Halbeswei in Suwâld veilig te maken voor fietsers,

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eindmeting. Verkeersveiligheid. Steenstraat. Team Onderzoek en Statistiek

Eindmeting. Verkeersveiligheid. Steenstraat. Team Onderzoek en Statistiek Eindmeting Verkeersveiligheid Steenstraat Team Onderzoek en Statistiek Augustus Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Aanleiding, methode en leeswijzer 5. Aanleiding 5. Respons 5.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 15 tot en met 21 juli 2017 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug

Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kleurstelling en aanlichting Waalbrug Programma Mobiliteit, Openbare Ruimte, Citymarketing BW-nummer 01503 Portefeuillehouder H. Tiemens, R. Helmer-Englebert, B. van

Nadere informatie

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens de bespreking in de raadskamers van de

Nadere informatie

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Groen Verbindt Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Inleiding Ons coalitieakkoord bevat de ambitie Groene linten. Aan deze ambitie

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie