Aan de leden van de gemeenteraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de gemeenteraad"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire Aan de leden van de gemeenteraad 1. Korte inhoud voorstel In de jaarlijkse septembercirculaire maken de beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën) de ramingen bekend voor de voeding van het gemeentefonds voor de komende begrotingsjaren. Ook vindt een bijstelling plaats voor het huidige begrotingsjaar en eventueel de jaren daarvoor. Naar aanleiding van de septembercirculaire stellen wij voor: De algemene uitkering 2004 verhogen met ; De algemene uitkering 2005 verhogen met ; In 2005 incidenteel een bedrag van oormerken voor de invoeringskosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Structureel een bedrag van ( in 2005) bijramen in het kader van de Wet herverdeling wegen-beheer vanwege een hogere bijdrage aan het waterschap Zeeuwse Eilanden; Het netto-effect voor 2005, inclusief de afrekening over 2004, ( ) toevoegen aan de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds; Voor de jaren 2006 en 2007 een bedrag van oormerken voor de kinderopvang voor de doelgroep sociaal-medisch geïndiceerden; Het deel van de geplande extra tariefsstijging OZB van 3% voor 2007 dat niet in dat jaar wordt gerealiseerd voor zover mogelijk doorschuiven naar 2008; Voor 2006 en 2007 een taakstelling van per jaar en vanaf structureel opnemen vanwege het vervallen van gemeentelijke activiteiten door de herziening van het alimentatiebeleid; In 2006 incidenteel een bedrag van oormerken vanwege uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; De netto financiële consequenties voor de jaren 2006 en 2007 toevoegen en voor de jaren 2008 en 2009 onttrekken aan de egalisatiereserve algemene uitkering; Kennis nemen van de overige informatie. 2. Inleiding Uitleg van enkele begrippen: Accres: de groei van het gemeentefonds welke is gekoppeld aan de groei van de rijksbegroting (het nominaal accres is nog niet geschoond voor inflatie, het reële accres wel).

2 Uitkeringsfactor: als de aantallen eenheden waarlangs de verdeling plaatsvindt achterblijven bij de prognoses blijft er als het ware geld ter verdeling over. Het overblijvende geld wordt via een verhoging van de uitkeringsfactor verdeeld. Verdeelmaatstaven: de algemene uitkering is opgebouwd uit een fors aantal componenten, zoals bijvoorbeeld inwoners, jongeren, ouderen, bijstandsontvangers, minderheden en woonruimten. Aan iedere verdeelmaatstaf hangt een bedrag. Behoedzaamheidsreserve: als het definitieve accres lager uitvalt dan voorzien, moeten de gemeenten geld terugbetalen aan het Rijk. Om dit te voorkomen is de behoedzaamheidsreserve in het leven geroepen. Het Rijk houdt op voorhand elk jaar 208,739 miljoen in op de algemene uitkering. Rekentarief: maakt onderdeel uit van de formule die wordt gebruikt om de negatieve correctie op de algemene uitkering te berekenen van de waarde van alle onroerende zaken binnen onze gemeente. De beheerders van het gemeentefonds verstrekken drie à vier keer per jaar mededelingen over de algemene uitkering via circulaires. De circulaires krijgen de naam van de maand waarin ze verschijnen: maart-, mei-, september- en decembercirculaire. In de circulaires worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. Na de meicirculaire is de septembercirculaire de voornaamste van de vier circulaires, omdat deze aanvullende informatie verschaft over de hoogte van de algemene uitkering voor het komende begrotingsjaar en de jaren daarna. Hierna wordt per begrotingsjaar (het Rijk spreekt over uitkeringsjaar) aangegeven wat de voornaamste wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering zijn. In deze toelichting zijn de vetgedrukte bedragen van toepassing op de gemeente Schouwen-Duiveland. De andere bedragen gelden in algemene zin voor de relatie tussen Rijk en gemeenten. 3. Overwegingen Volgens minister Remkes kondigt zich na een aantal moeilijke jaren financieeleconomisch herstel aan. Volgens de minister verbeteren de financiële vooruitzichten voor het Rijk, gemeenten en de burgers. De praktijk van de laatste jaren en de recente besluitvorming tijdens de extra ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de afschaffing van het OZBgebruikersdeel van woningen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onderstrepen dit standpunt niet. De septembercirculaire bevat uitgebreide informatie over twee belangrijke dossiers voor gemeenten, namelijk de onroerende zaakbelasting (OZB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het compensatiebedrag voor de afschaffing van het gebruikersdeel OZB-woningen is ten opzichte van de meicirculaire heeft opgehoogd met 85 miljoen. Ten aanzien van de WMO bevat de septembercirculaire duidelijkheid over de omvang en verdeling van middelen die medio 2006 overgaan naar gemeenten. 4. Financiële overwegingen Uitkeringsjaar

3 De uitkeringsfactor wordt met twee punten verhoogd ten opzichte van de meicirculaire. Het voordeel voor onze gemeente bedraagt ruim Uitkeringsjaar 2005 Accres en behoedzaamheidsreserve Absoluut accres septembercirculaire 2005 (mln euro) 228, , , , ,456 Absoluut accres meicirculaire 2005 (mln euro) 321, , , , ,811 Verschil -92, ,083 17,008 89,085 56,645 Nominaal accres in procenten 1,87% 3,34% 3,90% 3,43% 3,08% Prijsontwikkeling Nationale Bestedingen 0,71% 1,01% 1,52% 1,52% 1,52% Reëel accres in procenten 1,15% 2,31% 2,34% 1,88% 1,54% De raming van het accres 2005 is 92,891 miljoen lager dan de stand van de meicirculaire. Deze raming geeft een (zeer voorlopige) indicatie voor de ontwikkeling van de behoedzaamheidsreserve Als deze tussenstand gehandhaafd blijft gedurende de resterende maanden van 2005, komt de behoedzaamheidsreserve 2005 voor meer dan de helft tot uitkering. Overigens is binnen onze eigen berekening van de algemene uitkering rekening gehouden met het voor 80% tot uitkering komen van de behoedzaamheidsreserve. Hiermee is een bedrag gemoeid van De ervaring leert dat er forse afwijkingen kunnen zitten tussen de prognose in de septembercirculaire en de daadwerkelijke afrekening. Daarom adviseren wij om de 80% te handhaven. Invoeringskosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In 2005 wordt de algemene uitkering incidenteel verhoogd met 45 miljoen in verband met de invoeringskosten voor de WMO. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van de algemene uitkering met ruim De voorbereidingskosten bestaan voor een groot deel uit ureninzet, die in de begroting 2005 ten laste van de algemene middelen is gebracht. Wij willen oormerken voor de geraamde ureninzet 2006 en overige uitgaven in het kader van de invoering van de WMO. Herverdeling wegenbeheer Onze gemeente verstrekt op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer een uitkering aan het waterschap voor het beheer van wegen. De hoogte van de uitkering wordt jaarlijks bijgesteld op basis van gegevens van het Centraal Plan Bureau. Over 2005 moeten we een bedrag van nabetalen aan het waterschap. Begrotingstechnisch bedraagt het nadeel (structureel). Loon- en prijsstijgingen Voor 2005 geeft het Rijk indicatief ten opzichte van de meicirculaire de volgende stijgingspercentages aan: a) lonen en salarissen: 1,25% (was 1,5%); b) netto materiële overheidsconsumptie (bestedingen aan goederen en diensten): 1,75% (was 1,25%). Het betreft macro-indicatoren en het Rijk adviseert dan ook om de genoemde percentages met de nodige terughoudendheid te gebruiken op gemeentelijk niveau. 3

4 Ad a) In de primitieve begroting 2005 is rekening gehouden met een loonstijging van 1,5%. Uit de doorrekening die is gemaakt bij de eerste Bestuursrapportage 2005 bleek dat de 1,5% loonstijging al geheel is opgemaakt door premiestijgingen van ziektekosten en pensioenpremies e.d. Onlangs (1 september 2005) is een nieuwe CAO voor ambtenaren vastgesteld. In deze nieuwe CAO is onder andere een salarisverhoging van 1% afgesproken. De salarisverhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni Het extra benodigde budget hiervoor ( in 2005) is meegenomen in de tweede Bestuursrapportage Ad b) Van belang is ook de prijsmutatie over 2004: Prijsmutatie netto materiële consumptie (overige goederen en diensten) Totaal geraamde compensatie vanuit meicirculaire ,60% 1,25% 2,85% bijgestelde compensatie in deze circulaire 1,50% 1,75% 3,25% verhoging -/-0,10% 0,50% 0,40% Voor 2004 is de prijsmutatie iets gedaald, terwijl het Centraal Plan Bureau voor 2005 een hogere inflatie verwacht dan afgelopen mei. In de primitieve begroting 2005 hebben wij de nullijn gehanteerd. In uw raadsvergadering van 29 juni 2000 is het volgende besloten: Indien de compensatie voor een jaar (hier: 2005) door het Rijk hoger wordt vastgesteld, dan wordt deze eerst in het nieuwe begrotingsjaar (2006) toegevoegd aan de te beïnvloeden budgetten. Van dit raadsbesluit is afgeweken door in 2005 en 2006 te kiezen voor het hanteren van de nullijn. Resumé 2005 De hiervoor genoemde onderwerpen plus het actualiseren van enkele verdeelmaatstaven leveren een netto-voordeel op van Uitkeringsjaar 2006 Accres De ontwikkeling van het accres 2006 is 171,083 miljoen positief ten opzichte van de meicirculaire (zie de tabel op bladzijde 3). Voor 2006 wordt een nominale groei verwacht van ruim 3,3% (in de meicirculaire werd uitgegaan van 2,07%). Kinderopvang sociaal medische problematiek Op 1 januari j.l. is de Wet kinderopvang in werking getreden. De doelgroep sociaal-medisch geïndiceerden valt voor 2005 niet onder de werkingssfeer van deze wet. Via de septembercirculaire 2004 is voor 2005 éénmalig 17,668 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor onze gemeente is hiermee een bedrag gemoeid van Dit beleid wordt in de jaren 2006 en 2007 vooralsnog gecontinueerd. De toevoeging aan het gemeentefonds bedraagt in ,5 miljoen en in ,1 miljoen. Onze gemeente ontvangt in 2006 en 2007 een bedrag van Het bedrag 2005 is als stelpost geoormerkt. Voorgesteld wordt dezelfde aanpak te hanteren in 2006 en 2007 voor een bedrag van De resterende wordt ingezet ter compensatie van de herziening van het alimentatiebeleid (zie hierna). Aanpassing uitname BTW-compensatiefonds 4

5 De voorgenomen aanpassing van de algemene uitkering met betrekking tot het BTW-compensatiefonds (BCF) vindt plaats in het kader van de evaluatie van dit fonds in 2005/2006. Volgens de septembercirculaire is het niet ondenkbaar dat de uitname hoger zal uitvallen dan het bedrag dat in 2004 is uitgenomen. Het Rijk adviseert dan ook om bijvoorbeeld een reserve te vormen om het komende structurele nadeel op te vangen. Dit advies om een reserve te vormen lijkt ons, gelet op de ervaringen, noodzaak. Wij stellen dan ook voor extra stortingen te doen in de egalisatiereserve BCF. Via de tweede Bestuursrapportage 2005 wordt een dotatie gedaan ( ) en ook voor de positieve resultaten van de algemene uitkering 2004 ( ) en 2005 ( ) is het voorstel deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. Afschaffing gebruikersbelasting op woningen Zoals reeds is gemeld in de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting , heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanwege het vervallen van het gebruikersdeel OZB-woningen. Het gaat om een structureel bedrag van 85 miljoen bovenop de 977 miljoen, die in de meicirculaire is toegevoegd aan de algemene uitkering. De extra 85 miljoen wordt ingezet voor de suppletie-uitkering. In het eerste jaar van de suppletie-uitkering (2006) wordt het herverdeeleffect van individuele gemeenten volledig verevend. Na 2006 wordt de suppletie-uitkering stapsgewijs afgebouwd. Het tempo waarin de suppletie-uitkering wordt afgebouwd, wordt zo bepaald dat geen enkele gemeente er in een jaar reëel op achteruit gaat ten opzichte van het vorige jaar. In de meicirculaire is aangegeven dat de drie overblijvende OZB-tarieven (eigenaren woningen, gebruikers niet-woningen en eigenaren niet-woningen) en de hoogte van de tariefstijgingen worden gemaximeerd. De maximale tarieven liggen fors boven onze tarieven, maar we hebben wel te maken met de drempeltarieven. Het Rijk heeft de maximaal toegestane tarieven 2006 per gemeente gepubliceerd. Deze liggen voor onze gemeente op: 2,56 voor OZB woningen eigenaren 2,45 voor OZB niet-woningen gebruikers 3,04 voor OZB niet-woningen eigenaren. De tarieven die wij in 2006 gaan hanteren zijn: 2,45 voor OZB niet-woningen gebruikers 2,56 voor OZB woningen en niet-woningen eigenaren. Hieruit blijkt dat we jaarlijks gebonden zijn aan de door het Rijk berekende maximaal toegestane tariefstijging. Voor 2006 bedraagt de stijging 2%. Voor 2007 is in ieder geval een tariefstijging van 1,5% toegestaan, te vermeerderen met het inflatiepercentage. Het inflatiepercentage wordt volgend jaar in de meicirculaire bekend gemaakt. In het kader van Kiezen of Delen staat nog een extra tariefsstijging van 3% voor 2007 gepland. Aangezien in de programmabegroting reeds rekening is gehouden met een tariefstijging van 1,5%, kan alleen het door het Rijk gehanteerde inflatiepercentage worden gebruikt ten behoeve van Kiezen of Delen. De kans dat dit inflatiepercentage voor % zal bedragen is erg klein. Wel is de algemene verwachting dat de inflatie gaat stijgen, waardoor in ieder geval een deel van de extra tariefsstijging in 2007 kan worden doorgevoerd. Om te voorkomen dat een deel van de bezuinigingstaakstelling vanuit Kiezen of Delen niet kan worden gerealiseerd, stellen wij voor de niet in 2007 te realiseren tariefsstijging voor zover mogelijk door te schuiven naar

6 Herziening alimentatiebeleid Onder de huidige omstandigheden vallen de kosten van gescheiden ouders vaak eenzijdig ten laste van de verzorgende ouder. Vaders die niet bij hun kinderen wonen, onttrekken zich in veel gevallen aan hun financiële verplichtingen. De Wet herziening kinderalimentatiestelsel beoogt hierin verandering te brengen. Het wetsvoorstel, dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, gaat uit van een structurele bijdrage van 10 miljoen van het gemeentefonds. Deze uitname hangt samen met het vervallen van gemeentelijke activiteiten voor de inning van kinderalimentatie voor bijstandstrekkers. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de herziening budgettair neutraal zal verlopen. Uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het kabinet is voornemens met ingang van 1 juli 2006 de WMO in te voeren. Met deze wet worden bepaalde zorgvoorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. De verwerking van de financiële gevolgen is dus onder voorbehoud van de parlementaire behandeling. In totaal wordt met ingang van 1 juli ,1 miljoen overgeheveld. Dit bedrag komt overeen met het niveau van de uitgaven onder het huidige regime. Omdat de wet op 1 juli 2006 in werking treedt, wordt voor 2006 de helft, zijnde 495,050 miljoen, naar het gemeentefonds overgeheveld. Het nieuwe WMO-budget krijgt de vorm van een integratie-uitkering. Verdeling én groeivoet wijken immers af van die van de rest van het gemeentefonds. De integratie-uitkering krijgt een langdurige looptijd. Voor uitvoeringskosten wordt vooralsnog 36 miljoen op jaarbasis toegevoegd aan het gemeentefonds. Na implementatie van de WMO wordt door afhankelijk onderzoek bij gemeenten gemonitord wat nodig is voor een doelmatige uitvoering en vindt achteraf verrekening plaats van een overschot of tekort. De verdeling van middelen vindt in 2006 plaats op basis van historische gegevens. Vanaf 2007 wordt toegewerkt naar een objectieve verdeling. Op basis van de huidige, voorlopige berekeningen ontvangen wij voor het tweede deel van 2006 een integratie-uitkering van Het werkelijke over te dragen budget wordt vastgesteld in Het definitieve budget voor de tweede helft van 2006 wordt in de meicirculaire 2006 gepresenteerd. Wij stellen voor dit bedrag in 2006 te oormerken voor uitgaven in het kader van de WMO. Omdat het bedrag voor de jaren 2007 en verder nog onbekend is, vanwege het toewerken naar het objectieve verdeelmodel, wordt vanaf 2007 geen bedrag geraamd en geoormerkt. Overigens zal de overgang van het historische naar het objectieve model herverdeeleffecten tot gevolg hebben. Er is afgesproken dat het nadeel maximaal 15 per inwoner mag bedragen. Loon- en prijsstijgingen Voor 2006 geeft het Rijk indicatief de volgende stijgingspercentages aan: lonen en salarissen: 0,0% (was -/-0,50%); netto materiële overheidsconsumptie (besteding aan goederen en diensten): 3,25% (was 1,25%). Let op! Het betreft macro-indicatoren, die met de nodige terughoudendheid moeten worden gebruikt op gemeentelijk niveau. In de primitieve begroting 2006 wordt rekening gehouden met een salarisstijging van 2,5% en een prijsstijging van 0%. 6

7 Voor wat betreft de salarislasten is er naar aanleiding van de nieuw afgesloten CAO per 1 september j.l. 1% extra begroot bovenop de reeds geraamde 1,5%. Bij het opstellen van de programmabegroting is ook rekening gehouden met een gedeeltelijke compensatie van de extra salarisstijging via een hogere algemene uitkering. Hierdoor lopen we wel een risico. Voor 2006 gaat het om een bedrag van Voor wat betreft de prijsgevoelige lasten is in de primitieve begroting 2006 uitgegaan van de nullijn. Het voordeel dat hiermee wordt gerealiseerd is reeds bij de begroting ten gunste van Kiezen of Delen gebracht. Resumé 2006 De hiervoor genoemde onderwerpen plus het actualiseren van enkele verdeelmaatstaven leveren een netto-voordeel op van Meerjarenperspectief Accressen De ramingen voor 2007 en volgende jaren worden enige tientallen miljoenen hoger geraamd dan werd verwacht in de meicirculaire. De indicatieve accressen zijn gebaseerd op technische veronderstellingen. Een eerste echte raming voor 2007, die aansluit bij de feitelijke ontwikkelingen in voorafgaande jaren, komt beschikbaar in het voorjaar van 2006 bij de publicatie van het Centraal Economisch Plan In de meicirculaire 2006 volgt nadere informatie. Loon- en prijsontwikkeling In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de gemeente is omgegaan met de loon- en prijsontwikkeling en welke percentages het Rijk hanteert in deze circulaire en de meicirculaire Meerjarenbegroting personeelslasten 2,50% 1,50% 1,50% 1,50% Stelpost incidentele loonmutaties (periodieken) Meerjarenbegroting prijsgevoelige lasten 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% Prijsontwikkeling volgens Rijk in deze circulaire * 1,01% 1,52% 1,52% 1,52% Prijsontwikkeling volgens Rijk in meicirculaire * 0,08% 1,52% 1,52% 1,52% * De percentages 2008 en 2009 zijn gebaseerd op dat van 2007 Omdat er vanaf 2007 nauwelijks verschillen zijn tussen het door ons gehanteerde percentage prijsgevoelige lasten en de prijsontwikkeling volgens het Rijk, hoeft er geen mutatie toegepast te worden op de uitkeringsfactor. Financiële consequenties Na verwerking van de hiervoor toegelichte onderwerpen resteert voor: 2007 een voordeel van een nadeel van een nadeel van (heeft vooralsnog geen structureel karakter). Zie voor een specificatie het resumé. 7

8 5. Resumé financiële consequenties meerjarenbegroting t.o.v. meicirculaire omschrijving toename algemene uitkering algemene uitkering invoeringskosten WMO herverdeling wegenbeheer kinderopvang sociaal medische problematiek herziening alimentatiebeleid uitkering WMO voor-/nadeel Voorstel De algemene uitkering 2004 verhogen met ; De algemene uitkering 2005 verhogen met ; In 2005 incidenteel een bedrag van oormerken voor de invoeringskosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Structureel een bedrag van ( in 2005) bijramen in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer vanwege een hogere bijdrage aan het waterschap Zeeuwse Eilanden; Het netto-effect voor 2005, inclusief de afrekening over 2004 ( ) toevoegen aan de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds; Voor de jaren 2006 en 2007 een bedrag van oormerken voor de kinderopvang voor de doelgroep sociaal-medisch geïndiceerden; Het deel van de geplande extra tariefsstijging OZB van 3% voor 2007 dat niet in dat jaar wordt gerealiseerd voor zover mogelijk doorschuiven naar 2008; Voor 2006 en 2007 een taakstelling van per jaar en vanaf structureel opnemen vanwege het vervallen van gemeentelijke activiteiten door de herziening van het alimentatiebeleid; In 2006 incidenteel een bedrag van oormerken vanwege uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; De netto financiële consequenties voor de jaren 2006 en 2007 toevoegen en voor de jaren 2008 en 2009 onttrekken aan de egalisatiereserve algemene uitkering; Kennis nemen van de overige informatie. Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, de secretaris, de loco-burgemeester, drs.ir.j.w.de Vos MPA. A. Croné. 8

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorwoord. Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling

Raadsvoorstel. Voorwoord. Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling : Financiën en Juridische Zaken Behandelend ambtenaar : Mart Koopman Datum : 7 juli 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering : 9 november 2006 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering : 9 november 2006 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 9 november 2006 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling : FJC Behandelend ambtenaar : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 17 oktober 2006 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 21 juni 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 7 juli 2005 Onderwerp: kadernota 2006 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen. Agendapuntnr.: Nr.: 149815 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Verordening Onroerende zaakbelasting 2016 Renswoude, 27 oktober 2015. Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Ons kenmerk Rfv/ Doorkiesnummer

Ons kenmerk Rfv/ Doorkiesnummer De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën Bijlagen Geen Inlichtingen bij S. Vroonhof Onderwerp Advies Uitlichting FWI Uw kenmerk FO2000/U69450 Ons kenmerk

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming Zomernota 2015 Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Zomernota 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Financiële uitgangspunten 7 2.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014.

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 4 maart 2015 onderwerp: Decembercirculaire 2014 gemeentefonds bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 februari 2015 gemeenteblad I nr.: 13 agenda nr.: 7 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

1e wijziging op de begroting College

1e wijziging op de begroting College 1e wijziging op de begroting 2016 - College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging 2016 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Planning en procedure 3 1.3 Financiële eindstand 1e wijziging op de begroting 2016 4 1.4 Programma

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug 1 2 Algemene uitkering Kunnen we een historisch overzicht krijgen van de bruto uitkering van de algemene uitkering conform bijgevoegde tabel (Blad 2) 2 2 WOZ irt OZB tarief Uit de mei circulaire 2016 (blz.

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie