UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -"

Transcriptie

1 UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij zowel om autonome taken (keuze om een taak uit te voeren ligt geheel bij de gemeente) als medebewindstaken (taken die door het rijk aan gemeenten zijn opgedragen) Ook zijn deze middelen belangrijk bij het in stand houden van hun bestuurlijk en ambtelijk apparaat. De middelen die uit het gemeentefonds worden verstrekt zijn onderverdeeld in: - De algemene uitkering - Integratie- en Decentralisatie-uitkeringen (DU/IU) - Suppletie-uitkeringen - Integratie-uitkering Sociaal domein De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). Volgens deze zogenaamde normeringssystematiek (samen trap op trap af) hebben wijzigingen in een groot deel van de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds door het toepassen van de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. In de afgelopen jaren is groot onderhoud aan het gemeentefonds voorbereid en met ingang van 2015 is het effect van de eerste fase maatregelen in de algemene uitkering verwerkt. Met ingang van 2016 zijn de effecten van de tweede fase in de berekening van de algemene uitkering verwerkt. Groot onderhoud was noodzakelijk omdat de fondsbeheerders constateerden dat de verdeling van de middelen niet meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maken, er was scheefgroei ontstaan. Groot onderhoud betreft technische aanpassingen in de verdeelsystematiek en levert enkel herverdeeleffecten op omdat de omvang van het fonds niet wordt beïnvloed door de herverdeling. Eén van de onderwerpen van de tweede fase van de herverdeling (het onderdeel volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, VHROSV) is slechts gedeeltelijk (33%) ingevoerd omdat hierover tussen de VNG en de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) enerzijds en het kabinet anderzijds geen overeenstemming was. Er volgt nader onderzoek en vervolgens de implementatie van als het ware nog een derde fase van de herverdeling 1

2 1. Gemeentefonds 2014 Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 waren er signalen dat gemeenten rekening moesten houden met een nadelige afrekening ( 60 miljoen) van de Algemene uitkering 2014, veroorzaakt door minder rijksuitgaven (normeringssystematiek). Het werkelijke nadeel blijkt nu 125 miljoen te zijn. Concreet betekent dit voor onze gemeente een incidentele lagere algemene uitkering van ,00. Dit nadeel is verwerkt via de algemene uitkering Op basis van de informatie die bekend was bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is al rekening gehouden met een nadeel van ,00 waarmee het nadelig effect op het begrotingssaldo 2015 nu eveneens (aanvullend) ,00 bedraagt. 2. Gemeentefonds 2015 Het totaal van de uitkeringen 2015 is berekend op ,00. Dit is ten opzichte van de uitkeringen 2015 zoals die zijn berekend op basis van de decembercirculaire 2014 ( ,00) een stijging van ,00. Deze toename is veroorzaakt door de volgende maatregelen en ontwikkelingen. 2.1 Algemene uitkering 2015 accres Ontwikkelingen van het accres leveren een lagere algemene uitkering en nadeel op van ,00. In de eerste plaats is het nadelig effect van 125 miljoen (nadeel van ,00) van de normeringssystematiek op de algemene uitkering 2014 (zie 1. Gemeentefonds 2014) in dit nadeel verwerkt. De ontwikkeling van het accres voor het uitkeringsjaar 2015 levert een nadeel op van ,00. Er is sprake van lagere nominale ontwikkeling (mede door het op het moment van samenstellen van de meicirculaire, uitblijven van de cao van rijksambtenaren) dan was geraamd. Daarnaast is er onder andere sprake van minder uitgaven aan kinderopvangtoeslag en studieleningen. 2.2 Algemene uitkering uitkeringsgegevens Op basis van de ontwikkeling van uitkeringsgegevens (aantallen, waarden etc.) zijn de uitkeringsbasis en de geraamde gegevens bijgesteld en daalt de algemene uitkering per saldo met ,00. Dit levert een nadeel op. 2.3 Algemene uitkering decentralisatie en Integratie-uitkering Mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo hogere uitkeringen op van ,00. Hiervan heeft ,00 een nadelig effect op het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( ,00 nadeel) De IU WMO is ,00 lager. Dit is het saldo van de nominale indexatie 2015 die nu is verwerkt en het toepassen van actuelere basisgegevens van de verschillende uitkeringsmaatstaven. Deze lagere integratie-uitkering komt incidenteel ten laste van het begrotingssaldo Decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp ( neutraal) In zowel 2015 als in 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Deze middelen worden de gemeenten via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Via de Najaarsnota wordt dit bedrag ( ,00) als uitgave verwerkt waarmee het effect op het begrotingssaldo 2015 budgettair neutraal is Integratie-uitkering Sociaal Domein ( ,00 neutraal) Per saldo daalt de integratie-uitkering Sociaal Domein met ,00. Besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft tot gevolg dat sommige cliënten niet onder de Wmo 2015 en onder de Jeugdwet maar onder de Wlz zullen vallen. In verband hiermee is de IU Sociaal domein verlaagd. Het gaat om een bedrag van maximaal 134 miljoen ( 25 miljoen Wmo 2015 en 109 miljoen Jeugdwet). Onze 2

3 gemeente ontvangt hierdoor ,00 ( ,00 WMO en ,00 Jeugd) minder. Overige ontwikkelingen binnen de IU Sociaal Domein levert per saldo ,00 meer uitkering op. In de begroting 2015 worden via de Najaarsnota 2015 de budgetten (lasten WMO, lasten jeugd en bijdrage Wedeka) aangepast waarmee het effect van de mutatie van deze integratie-uitkering voor het begrotingssaldo 2015 budgettair neutraal is. 2.4 Effect op het begrotingssaldo 2015 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres ,00 Nadeel Uitkeringsgegevens ,00 Nadeel Decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Nadeel Totaal , ,00 Nadeel Per saldo stijgen de uitkeringen uit het gemeentefonds met ,00 ( ,00 -/ ,00) Het nadeel op het begrotingssaldo 2015 bedraagt ,00. 3 Gemeentefonds 2016 Het totaal aan uitkeringen 2016 is berekend op ,00 en is daarmee ,00 lager dan de uitkeringen 2015 ( ,00). 3.1 Algemene uitkering 2016 accres + diverse maatregelen De mutaties die invloed hebben op de algemene uitkering leveren per saldo een hogere uitkering op van , Accres ( ,00 voordeel) Door de ontwikkeling van de normeringssystematiek is het accres voor 2016 verhoogd en ontvangt onze gemeenten een hogere algemene uitkering van ,00. Daarnaast is de incidentele afrekening in 2015 ( 125 miljoen) door het lagere accres 2014 (zie 2.1 Algemene uitkering 2015 accres) weer aan het accres 2016 toegevoegd. Dit levert een hogere algemene uitkering op van ,00, de totale stijging van het accres bedraag daarmee ,00 waarmee een voordeel is ontstaan Groot onderhoud 2 e fase ( ,00 nadeel) In de afgelopen jaren is groot onderhoud aan het gemeentefonds voorbereid en met ingang van 2015 is de eerste fase (75%) van het effect hiervan verwerkt in de uitkeringen. Groot onderhoud betreft technische aanpassingen in de verdeelsystematiek en levert enkel herverdeeleffecten op omdat de omvang van het fonds niet wordt beïnvloed door de herverdeling. Groot onderhoud was noodzakelijk omdat de fondsbeheerders constateerden dat de verdeling van de middelen niet meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maken, er was scheefgroei ontstaan. De eerste fase van dit herverdeeleffect levert onze gemeente structureel een nadeel op van ,00. Met ingang van 2016 is de tweede fase van het groot onderhoud (de resterende 25%) in het fonds verwerkt. Dit levert onze gemeente nogmaals een structureel nadeel op, nu van ,00. Het nadeel komt direct ten laste van onze gemeente maar wordt gefaseerd (over twee jaar) gecompenseerd via een suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds (zie ook suppletieuitkering groot onderhoud gemeentefonds) In de 2 e fase van het groot onderhoud is het onderdeel volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, VHROSV) slechts gedeeltelijk (33%) ingevoerd omdat hierover tussen de VNG en de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) enerzijds en het kabinet anderzijds geen overeenstemming is. Binnen dit kader wordt opgemerkt dat onze gemeente op dit onderdeel van de herverdeling voordeelgemeente is. Het deel dat is ingevoerd (33%) levert onze gemeente en hogere algemene 3

4 uitkering op van ,00. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek dat volgt op het meningsverschil tussen de VNG/Rfv en het Kabinet, is dit deel van het effect van de 2 e fase een risico Bevolkingskrimp ( ,00 nadeel) De tijdelijke maatstaf die gemeenten in krimpgebieden ontvangen vervalt met ingang van Dit levert een nadeel op van ,00. Voor een deel ( ,00) was in de meerjarenraming voor 2016 hiermee al rekening gehouden. Naar aanleiding van de evaluatie over de ontwikkelingen in krimpgebieden is het voornemen de tijdelijke krimpmaatstaf in gewijzigde vorm te continueren. In plaats van de huidige maatstaf willen de fondsbeheerders voor de periode 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering toekennen aan acht gemeenten binnen de door het kabinet aangewezen krimpregio s. Inmiddels ligt er ook de motie-slob (aangehouden besluitvorming) waarin wordt voorgesteld de middelen niet alleen aan krimpregio s beschikbaar te stellen maar aan alle gemeenten in Nederland waar sprake is van een genormeerde krimpontwikkeling Uitkeringsbasis, uitkeringsmaatstaven en uitkeringsfactor ( ,00 nadeel) Ontwikkelingen binnen de uitkeringsgegevens die bepalend zijn voor de uitkering per maatstaf en ontwikkelingen die via de uitkeringsfactor in de algemene uitkering worden verwerkt (zoals het effect van de macro ontwikkelingen van aantallen inwoners, woningen etc.), leveren per saldo een lagere algemene uitkering en nadeel op van , Algemene uitkering 2016-taakmutaties In de algemene uitkering 2016 leveren verschillende taakmutaties per saldo een lagere algemene uitkering op van , Nationaal Uitvoeringsprogramma ( ,00 voordeel) In de periode 2011 tot en met 2014 zijn gefaseerd via een zogenaamde kasschuif middelen beschikbaar voor incidentele kosten in verband met de implementatie van het NUP (het NUP wil de informatiehuishouding van de overheid stroomlijnen en standaardiseren, zodat het mogelijk is om gegevens snel beschikbaar te stellen en uit te wisselen. De uitbetaling via een kasschuif wil zeggen dat het Rijk ten laste van het gemeentefonds miljoen bij wijze van voorschot in de periode al heeft uitgekeerd. In 2015 is dit bedrag incidenteel uit het gemeentefonds gehaald. Met ingang van 2016 is dit bedrag weer beschikbaar en stijgt de algemene uitkering met ,00. In de meerjarenraming was (deels ,00) al rekening gehouden met deze toevoeging in Scootmobielen ( ,00 nadeel) In verband met de plicht tot hergebruik van scootmobielen is in miljoen, in miljoen en wordt in miljoen uit het gemeentefonds gehaald. Dit levert onze gemeente respectievelijk een lagere algemene uitkering op van ,00 in 2016 en ,00 in In de begroting is via het ombuigingsplan rekening gehouden met lagere lasten waardoor deze mutaties nu als nadeel kunnen worden beschouwd Waterschapsverkiezingen ( ,00 neutraal) De incidentele toevoeging van 23,8 miljoen in 2015 aan het gemeentefonds t.b.v. compensatie van de kosten van de Waterschapsverkiezingen vervalt met ingang van Dit levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00. In de begroting 2016 zijn de lasten ook verminderd waardoor deze mutatie voor het begrotingssaldo 2016 wordt aangemerkt als neutraal Participatiewet (Studietoeslag ,00 en Uitvoeringskosten ,00 neutraal) In het kader van de Participatiewet is met ingang van 2015 de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kabinet 4

5 heeft hiervoor voor de periode jaarlijks cumulatief middelen beschikbaar gesteld. Via de algemene uitkering wordt ter compensatie van de lasten hiervan in ,00 ontvangen. In het kader van de Participatiewet is vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen. Het kabinet heeft voor de uitvoeringskosten voor de periode jaarlijks cumulatief middelen aan de algemene uitkering toegevoegd waarvan onze gemeente in ,00 ontvangt. Beide ontwikkelingen zijn nog niet geraamd in de begroting 2016, de middelen worden voor beide doelen gereserveerd ten laste van de algemene uitkering Overige taakmutaties Overige taakmutaties met financiële consequenties leveren per saldo een hogere uitkering en voordeel op van 8.000, Suppletie- decentralisatie- en integratie uitkeringen Mutaties in de suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen veroorzaken per saldo lagere uitkeringen van ,00. Hiervan levert ,00 een nadeel op voor het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( ,00 neutraal) De integratie WMO daalt met ingang van 2016 met ,00. Dit is het saldo van enerzijds de macro korting van 145 miljoen op basis van het regeerakkoord en anderzijds het toepassen van de jaarlijkse volumegroei en het effect van de extramuralisatie waardoor mensen langer thuis blijven wonen en extra zorg nodig hebben Suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds ( ,00 Nadeel) Met ingang van 2016 is de suppletie-uitkering van de 1 e fase van het groot onderhoud ( ,00) vervallen. Dit levert een nadeel op. Het nadeel door de herverdeling (zie Groot onderhoud) wordt in twee jaren gerealiseerd. Er is voor gekozen ook het vervallen van de suppletie-uitkering van de eerste fase (het hiervoor genoemde nadeel van ,00) hierbij te betrekken. Dit betekent dat voor het berekenen van de suppletie-uitkering het nadeel van de 2 e fase van de herverdeling ( ,00) en het nadelig effect in 2016 van de eerste fase ( ,00) worden samengevoegd (totaal ,00). De incidentele suppletie-uitkering voor 2016 komt hiermee op , Decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toeslag (DU HHT, ,00 Neutraal) De DU HHT daalt met ingang van 2016 met ,00 tot ,00 ( ,00) In de begroting 2016 is rekening gehouden met deze lagere lasten waarmee deze mutatie voor het begrotingssaldo 2016 budgettair neutraal is. Met ingang van 2017 vervalt de DU Overige uitkeringen ( ,00 nadeel) Overige ontwikkelingen binnen de suppletie- decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren een nadeel op van , Integratie-uitkering Sociaal domein De integratie-uitkering sociaal domein voor 2016 is geraamd op ,00 en is daarmee ,00 lager dan de integratie-uitkering Dit nadeel is veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen waarbij het toepassen van de objectieve verdeelmodellen de meeste impact heeft. 5

6 De integratie-uitkering Sociaal domein bestaat uit drie delen: WMO(AWBZ) ,00; Jeugdzorg ,00 en Participatiewet ( ,00) totaal dus ,00. Het deel participatiewet is gebaseerd op de begroting 2016 van Wedeka en wijkt af ( ,00 meer) van de uitkering waar het Rijk rekening mee houdt ( ,00). De afwijking is veroorzaakt door een door Wedeka onderbouwd verschil over de verdelingsmethodiek van het macrobudget. Tegenover de afwijking van dit deel van de Integratie-uitkering sociaal domein zijn in de begroting 2016 ook hogere lasten geraamd. Bij het ramen van de lasten in de begroting 2016 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de integratie-uitkering sociaal domein. Daarmee is het effect van de lagere integratie-uitkering Sociaal domein voor het begrotingssaldo budgettair neutraal. 3.5 Effect op begrotingssaldo 2016 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres (inclusief aanvulling i.v.m. incidentele ,00 Voordeel afrekening 2014) Groot onderhoud 2 e fase ,00 Nadeel Bevolkingskrimp ,00 Nadeel Uitkeringsbasis,-maatstaven en factor ,00 Nadeel Diverse Taakmutaties , ,00 Voordeel Suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Nadeel Integratie-uitkering sociaal domein ,00 Totaal , ,00 Voordeel De uitkeringen zijn ,00 ( , ,00) lager ten opzichte van de uitkeringen uit het gemeentefonds in Tegenover lagere uitkeringen van totaal ,00 worden lagere uitgaven geraamd in de begroting Het voordeel op het begrotingssaldo 2016 is ,00. De uitkering van ,00 door aan het gemeentefonds toegevoegde middelen ter compensatie van implementatiekosten en studiekosten (zie 3.2.4) zijn nog niet als lasten in de begroting 2016 geraamd. Er vindt daarom een reservering plaats van ,00 ten laste van de algemene uitkering. 4. Meerjarenperspectief Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds spelen een aantal ontwikkelingen met ingrijpende financiële consequenties. 5.1 lagere apparaatskosten gemeenten Binnen het kader van het lopende regeerakkoord heeft het Rijk in de decembercirculaire van 2012 het volgende bepaald: De beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van gemeenten in Dit leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Het kabinet heeft dit besloten binnen een pakket aan ombuigingen van 6 miljard. Mede naar aanleiding hiervan is voor onze gemeente het ombuigingsplan vastgesteld. Impliciet is met de uitvoering van dit ombuigingsplan de door het Rijk voorgenomen taakstelling op apparaatskosten in de gemeentelijke begroting tot en met 2017 verwerkt. Echter ook na 2017 loopt deze maatregel door. Ik stel 6

7 voor om in de periode 2018 tot en met 2025 in de meerjarenraming jaarlijks een lagere algemene uitkering van ,00 te ramen. 5.2 Gezond in de Stad In de periode 2014 tot en met 2017 ontvangen we een decentralisatie-uitkering gezond in de Stad. Met ingang van 2018 vervalt deze uitkering van ,00. In de meerjarenraming is in programma 1 rekening gehouden met het vervallen van de lasten waarmee het effect budgettair neutraal is. 5.3 Integratie-uitkering Sociaal domein De Integratie-uitkering Sociaal Domein neemt de komen de jaren af: Uitkering IU Sociaal Domein Financiële mutatie per jaar WMO Jeugd Part.wet Totaal In de meerjarenraming is bij het ramen van de lasten rekening gehouden met deze lagere Integratie-uitkering 5.4 meerjarige mutaties Mutaties 2017 Scootmobielen (zie 3.2.2) ,00 Nadeel Vervallen suppletie-uitkering 2 e fase herverdeling (zie 3.3.2) ,00 Nadeel Vervallen decentralisatie-uitkering Huishoudelijk hulp toelage (zie 3.3.3) ,00 Neutraal Integratie-uitkering sociaal domein (zie 3.4) ,00 Neutraal Saldo mutaties ,00 Mutaties 2018 Vervallen DU Gezond in de Stad ,00 Neutraal Apparaatskosten ,00 Nadeel Ingegratie-uitkering sociaal domein (zie 3.4) ,00 Neutraal Saldo mutaties ,00 Mutaties 2019 Apparaatskosten ,00 Nadeel Integratie-uitkering sociaal domein (zie 3.4) ,00 Neutraal Saldo mutaties , Effect op het saldo van de meerjarenraming De uitkeringen uit het gemeentefonds nemen de komen jaren af met ,00. Hier staan voor ,00 lagere lasten tegenover waarmee het nadelig effect op het saldo van de meerjarenraming uitkomt op ,00. 7

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Dostzaan Buiten gewoon

Dostzaan Buiten gewoon Gemeente Dostzaan Buiten gewoon De Gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 0, 50 AA Wormer Telefoon 075 65 00 Fax 075 65 E-maii antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

30 juni 2015 CS-CA D Steert

30 juni 2015 CS-CA D Steert Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer ons kenmerk bijlagen datum 30 juni 2015 CS-CA dossiernummer D Steert 0320-278772 onderwerp Effecten meicirculaire

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming Zomernota 2015 Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Zomernota 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Financiële uitgangspunten 7 2.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 24 juni 2014 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 Portefeuillehouder: Rob Zeeman Inlichtingen bij: Jan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig)

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Raadsvoorstel Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Registratienr. 5780828 Steller/telnr. F.Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Openbaar Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Nadere informatie

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen.

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen. Raadsmemo Datum: 3 juli 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: H.J. Scholten Jeroen te Molder, Financiële zaken Meicirculaire 2014 gemeentefonds 1. Aanleiding

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014.

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 4 maart 2015 onderwerp: Decembercirculaire 2014 gemeentefonds bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 februari 2015 gemeenteblad I nr.: 13 agenda nr.: 7 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming MEMORIE VAN TOELICHTING Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 College van B&W van BEEK 10 oktober 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 6, 7 en 8 oktober

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

1e wijziging op de begroting College

1e wijziging op de begroting College 1e wijziging op de begroting 2016 - College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging 2016 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Planning en procedure 3 1.3 Financiële eindstand 1e wijziging op de begroting 2016 4 1.4 Programma

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Waarover gaat deze brief? Effecten meicirculaire 2015 en actualisatie meerjarig saldo raadsperspectief 2016.

Waarover gaat deze brief? Effecten meicirculaire 2015 en actualisatie meerjarig saldo raadsperspectief 2016. Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 15.08332 U15.013366 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek Bijlagen 1 Onderwerp Datum Raadsbrief

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Meer financiële ruimte voor gemeenten. Jan van Groos (wethouder te Waalwijk)

Meer financiële ruimte voor gemeenten. Jan van Groos (wethouder te Waalwijk) Meer financiële ruimte voor gemeenten Jan van Groos (wethouder te Waalwijk) Meer ruimte voor gemeenten Meer taken betekent meer zeggenschap over lokale middelen De commissie Rinnooij Kan volgt vier sporen,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Afdeling Dĩrectiestaf

Afdeling Dĩrectiestaf Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Dĩrectiestaf team Kaderstelling 8Í Advies

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Geld voor gemeenten in het sociaal domein Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Programma Inkomstenbronnen Eigen inkomstenbronnen Uitkeringen van het Rijk Decentralisatie Jeugdzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Ons kenmerk : ADV/MvB/15 Onderwerp : Raadsinformatiebrief: Decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Ons kenmerk : ADV/MvB/15 Onderwerp : Raadsinformatiebrief: Decembercirculaire gemeentefonds 2014. Aan de leden van de raad Raamsdonksveer, Ons kenmerk : ADV/MvB/15 Geachte leden van de raad, Bij deze informeren wij u over de gevolgen van de onlangs ontvangen zgn. Decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

3.2.1 Ontwikkeling financiële positie

3.2.1 Ontwikkeling financiële positie 3.2.1 Ontwikkeling financiële positie In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de financiële positie geschetst vanaf het moment dat de begroting 2015 is vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met

Nadere informatie

In deze nota wordt op hoofdlijnen ingegaan op de uitkomsten van de circulaire. In de bijlage wordt gedetailleerder ingegaan op de uitkomsten.

In deze nota wordt op hoofdlijnen ingegaan op de uitkomsten van de circulaire. In de bijlage wordt gedetailleerder ingegaan op de uitkomsten. Informatienota Vergadering : 28 juni 2016 Voorstelnummer : Registratienummer : 16.010876 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Financiën Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : 21 juni 2016, nummer

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7

Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 14 0596 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën

Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën VNG-congres Gemeentefinanciën Kyra Eikelboom-Doek Programma - Begrotingsbeleid bij het Rijk - Actuele ontwikkelingen: Miljoenennota 2014

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA VOORJAARSNOTA 2015 2018 1. Inleiding De situatie ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota kan opnieuw onzeker worden genoemd. Hoewel de eerste tekenen van een voorzichtig economisch herstel zich

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 OKT. 2015. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 9 OKT. 2015. Geachte leden van de raad, Besturing en Controlling Controlling Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Controlling, Postbus 78, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

uw kenmerk bijlage behandeld door A.M. Bosma fax

uw kenmerk bijlage behandeld door A.M. Bosma fax Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf team

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014 Memo Registratienummer 2014-19938 / 14Z.004437 Van Aan : College van BenW : Leden van de gemeenteraad Datum : 26 juni 2014 Onderwerp : Memo met informatie over de meicirculaire 2014 De meicirculaire 2014

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 neemt de uitkering toe met C

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 neemt de uitkering toe met C G E M E E N T E (ļ\j^ NOO î R D E N V E L D Paraafsecretaris Paraaf direct leidinggev snde ADVES VAN 2SY Datum (í/éjř 2.0Z ' 5 juni 204 ' ^ Taakveld O Opsteller P. Hovinga Telefoon 256 ADVES AAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Septembercirculaire 2015

Septembercirculaire 2015 Zaak Ministerie van Binnenlan Koninkrijksrelaties Gemeente BrielU 1^L 3U z v Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ries de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Bijlage 1a Bijdrage Jeugdhulp t.b.v. Voorlopige begroting HvB 2016

Bijlage 1a Bijdrage Jeugdhulp t.b.v. Voorlopige begroting HvB 2016 Bijlage 1a Bijdrage Jeugdhulp t.b.v. Voorlopige begroting HvB 2016 Inleiding Op 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp na lange en intensieve voorbereidingen van start gegaan. In de regio

Nadere informatie

Belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is het accres..

Belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is het accres.. Gemeenteraad van Wormerland Datum : 6 november 2012 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : Doorkiesnummer : 075-651 2 Onderwerp : Uitkomsten Septembercirculiare 2012 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie