UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -"

Transcriptie

1 UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee is de circulaire financieel technisch van opzet en meer gericht op de financieel specialisten. Daarnaast werden tot deze circulaire per uitkeringsjaar de ontwikkelingen benoemd, deze circulaire is gericht op de afbakening van de verschillende soorten uitkeringen (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 1.2) die gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen. 1. Gemeentefonds 2012 en 2013 Door het definitief vaststellen van uitkeringsgegevens voor de algemene uitkeringen voor 2012 en 2013 zijn nadelen ontstaan van respectievelijk ,00 en ,00. Het totale nadeel van ,00 wordt incidenteel verwerkt in de begroting Gemeentefonds 2014 Het totaal van de uitkeringen 2014 is berekend op ,00. Dit is ten opzichte van de uitkeringen 2014 zoals die zijn berekend op basis van de septembercirculaire 2013 ( ,00) een stijging van ,00. Deze toename is veroorzaakt door verschillende maatregelen en ontwikkelingen, twee hiervan (intensiveren armoedebeleid ,00 en de decentralisatie-uitkering VTH ,00) waren al aangekondigd in de decembercirculaire 2013 en op grond daarvan verwerkt via de Voorjaarsnota 2014 in de begroting Verschillende ontwikkelingen, die hieronder verder zijn toegelicht, leveren nu op basis van informatie in de meicirculaire per saldo hogere uitkeringen op van afgerond , Algemene uitkering 2014 accres Ontwikkeling van het accres leveren een lagere algemene uitkering en nadeel op van ,00. Het accres 2014 is op macro niveau gedaald met 209 miljoen en levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00. Voor een belangrijk deel is dit veroorzaakt door maatregelen die doorwerken via de normeringsystematiek (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 3.1): - het doorschuiven van voorgenomen investeringen naar 2016 en 2017, in die jaren leiden deze maatregelen daardoor tot een hoger accres; - een lagere prijsontwikkeling en meevallende inkomsten waardoor de rijksuitgaven lager zijn dan verwacht; Het nadeel door het accres 2014 wordt deels gecompenseerd door de doorwerking van de ontwikkeling van het accres 2013 (een plus van 80 miljoen) waardoor een voordeel ontstaat van , Algemene uitkering uitkeringsgegevens Op basis van de ontwikkeling van uitkeringsgegevens (aantallen, waarden etc.) zijn de uitkeringsbasis en de geraamde gegevens bijgesteld en stijgt de algemene uitkering per saldo met , Algemene uitkering decentralisatie en Integratie-uitkering Mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo hogere uitkeringen op van ,00. Hiervan heeft ,00 een voordelig effect op het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( ,00 voordeel) De IU WMO is ten opzichte van de september ,00 hoger. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat nu de nominale indexatie is verwerkt in de verschillende onderdelen van de uitkeringen en middelen zijn toegevoegd voor de ontwikkeling van sociale wijkteams en de verbinding met de medische sector. Deze hogere integratie-uitkering komt incidenteel ten gunste van het begrotingssaldo. 1

2 2.3.2 Decentralisatie-uitkering mantelzorg ( ,00 neutraal) Er is incidenteel in miljoen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk kan worden geleverd. Onze gemeente ontvangt hiervan ,00. Aangezien in de begroting 2014 voor deze taak nog geen kosten zijn geraamd wordt dit bedrag voor dit doel gereserveerd Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ( ,00 neutraal) Het Rijk heeft incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld om de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg te compenseren. Onze gemeente ontvangt van deze extra middelen ,00 waarmee de totale compensatie op ,00 komt. In de begroting is voor de invoering ,00 aan lasten geraamd, de nu ontvangen middelen ( ,00) worden voor dit doel gereserveerd Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad ( ,00 neutraal) Voor maatregelenl in wijken/buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek ontvangt onze gemeente een decentralisatie-uitkering Gezond in de stad van ,00. In de begroting 2014 en 2015 zijn nog uitgaven geraamd en daarom wordt deze uitkering voorlopig gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. 2.4 Effect op het begrotingssaldo 2014 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres ,00 Nadeel Uitkeringsgegevens ,00 Voordeel Decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Voordeel Totaal ,00-900,00 Nadeel Het nadelig effect op het begrotingssaldo 2014 bedraagt 900,00. Daarnaast wordt ,00 ten laste van de algemene uitkering gereserveerd (Gezond in de stad) 3 Gemeentefonds 2015 Het totaal aan uitkeringen 2015 is berekend op ,00 en daarmee ,00 hoger dan de uitkeringen 2014 ( ,00). Dit grote verschil is met name veroorzaakt doordat het Deelfonds sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) van ,00 aan het gemeentefonds is toegevoegd. Mutaties door overige ontwikkelingen en maatregelen veroorzaken lagere uitkeringen van totaal ,00. Dit bestaat uit een lagere algemene uitkering van ,00 door algemene mutaties, een lagere algemene uitkering van (afgerond) ,00 door taakmutaties en per saldo ,00 aan lagere suppletie-, integratie- en decentralisatie-uitkeringen. 3.1 Algemene uitkering 2015 accres + diverse maatregelen De mutaties die invloed hebben op de algemene uitkering leveren per saldo een lagere uitkering en nadeel op van , Accres ( ,00 voordeel) Het Rijk heeft op basis van de normeringssystematiek 105 miljoen als accres aan het gemeentefonds toegevoegd. De algemene uitkering stijgt hierdoor met ,00 waardoor een voordeel ontstaat. Het Accres is verlaagd met een doorwerking uit 2013 (nadeel ,00) waarmee per saldo een voordeel is gerealiseerd van ,00 2

3 3.1.3 Groot onderhoud ( ,00 nadeel) In de afgelopen jaren is groot onderhoud aan het gemeentefonds voorbereidt en met ingang van 2015 is 75% van het effect hiervan verwerkt in de uitkeringen. Groot onderhoud was noodzakelijk omdat de fondsbeheerders constateerden dat de verdeling van de middelen niet meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maken, er was scheefgroei ontstaan. Met ingang van 2016 wordt de resterende 25% van het groot onderhoud in het fonds verwerkt. Het effect daarvan is nog niet duidelijk. Groot onderhoud betreft technische aanpassingen in de verdeelsystematiek en levert herverdeeleffecten op, de omvang van het fonds wordt niet beïnvloed door de herverdeling. De eerste fase van dit herverdeeleffect levert onze gemeente structureel een nadeel op van ,00 (zie ook suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds) Bevolkingskrimp ( ,00 nadeel) De tijdelijke maatstaf die gemeenten in krimpgebieden ontvangen neemt conform de systematiek af. Dit levert een nadeel op van , Ombuiging onderwijshuisvesting ( ,00 nadeel) Met ingang van 2015 is 256 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en gekort op de algemene uitkering. Deze korting vindt plaats om dat het Rijk van mening is dat dit bedrag op macro niveau door gemeenten niet aan onderwijshuisvesting wordt besteed maar aan algemeen zaken. Deze mutatie levert onze gemeente een structureel nadeel op van , BTW Compensatiefonds ( ,00 nadeel) Vanuit het BTW compensatiefonds (BCF ) wordt door gemeenten op goederen en diensten betaalde BTW grotendeels gecompenseerd. In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het BCF af te schaffen. In de decembercirculaire 2012 is dit uitgewerkt: onder aftrek van een korting van 310 miljoen is het bedrag van het gemeentelijke aandeel in het BCF aan het gemeentefonds toegevoegd. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting van 310 miljoen vanaf 2015 blijft daarbij wel gehandhaafd. Deze korting levert onze gemeente nu een nadeel op van ,00. Het BCF is in het verleden gevoed uit het Gemeentefonds. Het BCF is tot dusver altijd ruim toereikend en het bedrag ( 162 miljoen) van de verwachte onderschrijding op het fonds (het bedrag dat gemeenten naar verwachting op basis van het huidige takenpakket niet declareren de komende jaren) is aan het gemeentefonds toegevoegd en verdeeld via de Algemene uitkering. Buiten de inhoud van de meicirculaire om is het volgende vernomen: door de overheveling van de 3D s nemen de kosten voor gemeenten toe en wordt meer uit het BCF gedeclareerd en zal de toevoeging van 162 miljoen uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar het BCF. Deze uitname zou een lagere algemene uitkering opleveren van structureel circa ,00. Op dit moment geef ik hiervoor een winstwaarschuwing af, mogelijk is hierover er meer informatie bij de verwerking van de komende septembercirculaire Uitkeringsbasis, uitkeringsmaatstaven en uitkeringsfactor ( ,00 nadeel) Ter compensatie van macro aantallen in de uitkeringsbasis daalt de uitkeringsfactor in 2015 met circa 20 punten (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 4.3). Voor onze gemeente betekent dit een lagere algemene uitkering en nadeel van ,00. Met name de stijging van het aantal bijstandsontvangers (door de versnelde instroom van de Wajongeren en de WSW ers ) door de participatiewet is debet aan dit nadeel (circa ,00). Voor een deel wordt dit nadeel gecompenseerd door een stijging van de aantallen van de maatstaven bijstandsontvangers en uitkeringsgerechtigden (effect gesaldeerd via overige ontwikkelingen) en voor een deel uit de specifiek uitkering (BUIG-gelden die voor bijstandsontvangers worden ontvangen buiten het gemeentefonds om). 3

4 3.1.8 Overige ontwikkelingen Overige ontwikkelingen lever per saldo een nadeel op van , Algemene uitkering 2015-taakmutaties In de algemene uitkering 2015 leveren verschillende taakmutaties per saldo een lagere algemene uitkering op van ,00. Tegenover deze lagere uitkering staan per saldo ,00 (de neutrale mutaties) minder lasten waardoor een nadeel ontstaat van , Overheveling budget voor buitenonderhoud onderwijs ( nadeel /neutraal) Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Hiervoor is 159 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en toegevoegd aan de begroting van het ministerie van OCW. Voor onze gemeente betekent dit een lagere algemene uitkering en nadeel van ,00. De investeringen die gemeenten voor buitenonderhoud hebben gedaan zijn gekapitaliseerd en de kapitaallasten maken structureel onderdeel uit van de begroting. Neutralisering van dit nadeel ontstaat in de loop van de jaren doordat de gemeente geen nieuwe investering in buitenonderhoud meer hoeft te doen en er dus geen nieuwe kapitaallasten ontstaan (minder meerkosten) Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP, ,00 nadeel) In de periode 2011 tot en met 2014 zijn gefaseerd via een zogenaamde kasschuif middelen beschikbaar voor incidentele kosten in verband met de implementatie van het NUP. Het NUP wil de informatiehuishouding van de overheid stroomlijnen en standaardiseren, zodat het mogelijk is om gegevens snel beschikbaar te stellen en uit te wisselen. Met ingang van 2015 worden de toegevoegde middelen ( 146,8 miljoen) incidenteel uit het gemeentefonds gehaald. Dit levert onze gemeente een lagere algemene uitkering en nadeel op van ,00. De NUP maatregelen (en andere ICT ontwikkelingen) in onze gemeente zijn nog volop in beweging (onder andere de inrichting van het KCC) zodat van een lagere kosten (nog) geen sprake is. De uitbetaling via een kasschuif wil zeggen dat het Rijk ten laste van het gemeentefonds miljoen bij wijze van voorschot in de periode al heeft uitgekeerd. In 2015 wordt dit bedrag incidenteel uit het gemeentefonds gehaald, met ingang van 2016 is dit bedrag weer beschikbaar en stijgt de algemene uitkering met circa , Scootmobielen ( ,00 nadeel) In verband met de plicht tot hergebruik van scootmobielen wordt in miljoen, in miljoen en in miljoen uit het gemeentefonds gehaald. Dit levert onze gemeente respectievelijk een lagere algemene uitkering op van ,00, ,00 en In de begroting is via het ombuigingsplan rekening gehouden met lagere lasten waardoor deze mutaties nu als nadeel kunnen worden beschouwd Maatschappelijke stage ( ,00 neutraal) Er is 20 miljoen uit het gemeentefonds gehaald waardoor de maatschappelijke stages op scholen worden beëindigd. Deze maatregel levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00 in Aangezien de maatschappelijke stage worden beëindigd met ingang van het schooljaar zijn de lasten met ingang van 2016 volledig vervallen, in de begroting 2015 zijn de lasten slechts gedeeltelijk verminderd waardoor in 2015 een incidenteel nadeel ontstaat van circa , Transitiekosten AWBZ begeleiding naar de WMO ( ,00 neutraal) In 2014 zijn via de algemene uitkering incidenteel middelen beschikbaar voor deze transitiekosten en is incidenteel een uitgavenbudget opgenomen. Beide vervallen waardoor deze mutatie in 2015 budgettair neutraal is. 4

5 3.2.6 Dualiseringskorting ( ,00 nadeel) Het kabinet kiest voor het toepassen van een dualiseringscorrectie voor het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. De besparing wordt gerealiseerd door een uitname uit het gemeentefonds van 18 miljoen. Dit levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00. Aangezien in onze gemeente het aantal raadsleden niet is terug gebracht en geen kostenbesparing is gerealiseerd levert deze mutatie een nadeel op Intensivering armoedebeleid ( ,00 voordeel) Voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid is voor miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit wordt in 2015 met 20 miljoen verhoogd en levert onze gemeente een hogere algemene uitkering op van ,00. In de conceptbegroting 2015 is bij het ramen van de uitgaven rekening gehouden met deze verhoging waarmee deze mutatie hier een voordeel oplevert Waterschapsverkiezingen ( ,00 voordeel) Per 1 juli 2014 treedt de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking. Dit betekent dat de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten plaatsvinden en krijgen gemeenten voor het eerst een rol bij het organiseren van de waterschapsverkiezingen. De incidentele toevoeging van 23,8 miljoen aan het gemeentefonds levert onze gemeente een hogere algemene uitkering op van ,00 voor compensatie van de extra kosten van de organisatie van gecombineerde verkiezingen. In de conceptbegroting 2015 is rekening gehouden met de extra kosten waardoor deze mutatie hier een voordeel oplevert Overige taakmutaties Overige taakmutaties met kleine financiële consequenties leveren per saldo een hogere uitkering en voordeel op van 5.500, Suppletie- decentralisatie- en integratie uitkeringen Mutaties in de suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo lagere uitkeringen op van ,00. Hiervan levert ,00 een nadeel op voor het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( neutraal / ,00 nadeel) De integratie WMO daalt met ingang van 2015 met ,00. Dit is met name veroorzaakt door de macro korting van 465 miljoen op het budget voor huishoudelijke hulp. De korting loopt met ingang van 2016 met 145 miljoen op tot 610 miljoen. Het ministerie heeft nu nog niet aangegeven wat deze korting voor onze gemeente betekent. Tegenover de korting van ,00is in de begroting 2015 rekening gehouden met lagere lasten van ,00 waardoor een incidenteel nadeel ontstaat in het begrotingssaldo 2015 van , Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ( ,00 neutraal) Deze uitkering was incidenteel in 2014 (zie 4.2)en vervallen met ingang van 2015 waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de reservering van deze middelen in 2014 met ingang van 2015 vervallen waardoor het effect neutraal is Decentralisatie-uitkering mantelzorg ( ,00 neutraal) Deze uitkering was incidenteel in 2014 (zie 4.2)en vervallen met ingang van 2015 waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de reservering van deze middelen in 2014 met ingang van 2015 vervalt waardoor het effect neutraal is Decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakel ( ,00 neutraal) Deze uitkering is met ingang van 2015 beëindigd waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de lasten vervallen waardoor deze mutatie budgettair neutraal is Suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds ( ,00 Voordeel) 5

6 Het nadeel door de herverdeling (zie 5.1 Accres/groot onderhoud) wordt in twee jaren gerealiseerd, in 2015 ontvangt onze gemeente ter compensatie van dit nadeel incidenteel een suppletie-uitkering van , Overige uitkeringen ( ,00 nadeel) Overige ontwikkelingen binnen de suppletie- decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren een nadeel op van , Deelfonds sociaal domein Met ingang van 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein (WMO 2015, De jeugdwet en de Participatiewet). Hiervoor wordt in 10,4 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd aflopend naar circa 9,7 miljard in Deze middelen worden voor een periode van 3 jaar via een afzonderlijk deel van het Gemeentefonds, het Deelfonds sociaal domein verdeeld. Daarna, met ingang van 2018 vervalt het deelfonds en worden de gelden verdeeld via de reguliere maatstaven in de algemene uitkering. Onze gemeente ontvangt uit het Deelfonds sociaal domein voor de uitvoering van de WMO , voor de uitvoering van de jeugdzorg ,0 en voor de uitvoering van de Participatieweg ,00. Totaal dus (afgerond) ,00. De lasten worden in de begroting 2015 verwerkt. Binnen het kader van deze notitie is het uitgangspunt budgettair neutrale mutaties. 3.5 Effect op begrotingssaldo 2015 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres ,00 Voordeel Groot onderhoud ,00 Nadeel Bevolkingskrimp ,00 Nadeel Ombuiging onderwijshuisvesting ,00 Nadeel BTW compensatiefonds ,00 Nadeel Uitkeringsbasis,-maatstaven en factor ,00 Nadeel Overige ontwikkelingen ,00 Nadeel Diverse Taakmutaties , ,00 Nadeel Suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Nadeel Subtotaal ,00 Nadeel Deelfonds sociaal domein ,00 Totaal , ,00 Nadeel De algemene uitkering is ,00 hoger ten opzichte van de algemene uitkering Het nadeel op het begrotingssaldo 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt ,00. In de meerjarenraming die gepresenteerd is bij de begroting 2014 was al rekening gehouden met een nadeel van ,00 voor 2015 zodat het extra nadeel uitkomt op Ten opzichte van die raming is het extra nadeel veroorzaakt door onder andere het nadeel saldo op de integratie-uitkering WMO ( ,00, zie 3.3.1), overhevelen van het budget voor buitenonderhoud van onderwijsaccommodaties ( ,00, zie 3.2.1) en het negatieve effect van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis ( ,00, zie 3.1.7) Evenals bij de berekening 2014 is de Decentralisatie-uitkering "Gezond in de stad" verwerkt in het totaal van de uitkeringen ( ,00). In de begroting 2015 zijn geen lasten geraamd en daarom wordt ,00 gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. 6

7 Tijdens de uitwerking van de meicirculaire is buiten de circulaire om een risico's aan het licht gekomen. De afspraak tussen de VNG en het Rijk over het overschot in het BTW compensatiefonds levert mogelijk nog een nadeel op van circa , Nominale ontwikkelingen Voor het opstellen van de begroting worden uitgangspunten vastgesteld voor onder andere loon- en prijsstijgingen. Bij het verschijnen van de circulaires wordt in de regel een inschatting gemaakt of de geraamde stijgingspercentages voldoende dekking bieden voor de werkelijke kosten of dat er budgettaire maatregelen moeten worden genomen. In de circulaires worden indicaties gegeven voor de verwachte loon- en prijsontwikkeling die van invloed zijn op de overheidsuitgaven. Het gaat om indicaties die een beeld geven van de algemene trendmatige ontwikkeling. Met de nodige terughoudendheid zijn deze indicaties toe te passen op de gemeentelijke begroting. Vervolgens worden voor eventuele substantiële afwijkingen correcties geraamd om het financiële effect van de nominale ontwikkelingen in de begroting te verwerken. 4.1 nominale ontwikkelingen begroting 2014 In de begroting 2014 is rekening gehouden met een loonstijging van 1%. Het CPB verwacht in het onlangs bijgestelde Centraal Economisch Plan een algehele loonstijging van 0,75%. Inmiddels is een nieuwe CAO afgesloten. Het effect hiervan (structureel 1% met ingang van 1 oktober 2014 en 350,00 per fte incidenteel) levert een stijging van de loonkosten op van circa 0,85%. Dit ligt ruim binnen de in de begrote loonkosten gecalculeerde stijging van 1%. Voor de prijsstijging is als uitgangspunt een percentage van 3,0 genoemd. Het CPB verwacht voor 2014 een algemene prijsmutatie van 0,75% zodat het prijsniveau in de begroting ,25% te hoog lijkt. Na het verschijnen van de septembercirculaire 2014 worden de nominale ontwikkelingen opnieuw in beeld gebracht. Vervolgens zal, wanneer daar aanleiding voor is, via de najaarsnota 2014 budgettaire maatregelen worden voorgesteld. 4.2 Nominale ontwikkelingen begroting 2015 Voor het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van een loonstijging van 2 %. Op grond van het CEP 2014 gaat het CPB uit van een stijging van 2,25 en dit is 0,25% hoger. De consequenties van de CAO afspraken is dat de loonkosten in 2015 met circa 1,75% stijgen en in 2016 komt daar nog eens 0,25% bij (omdat de stijging van 50,00 per fte pas per 1 april 2015 plaats vind). Het voor het opstellen van de conceptbegroting 2015 gecalculeerde loonstijging bedraagt 2% en is dus voldoende om de CAO afspraken op te vangen. Voor de prijsstijging is als uitgangspunt een percentage van 1,0 vastgesteld terwijl het CPB verwacht dat de prijzen gaan stijgen met 1,25%. Er zou dus 0,25% te weinig aan prijsstijging in de begroting zijn verwerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat als basis voor de raming van de budgetten 2015 veelal de absolute budgetten 2014 zijn genomen. Aangezien deze (voorlopig) 2,25% te hoog zijn geraamd zijn de budgetten in de conceptbegroting % te hoog geraamd. 1% prijsstijging betekent circa ,00 aan lasten. Ik stel daarom voor ten gunste van het product algemene uitgaven een stelpost op te nemen van , Meerjarenperspectief Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds spelen een aantal ontwikkelingen met ingrijpende financiële consequenties. 5.1 Bevolkingskrimp Met ingang van 2016 vervalt de tijdelijke krimpmaatstaf. Dit levert een nadeel op van ,00. 7

8 5.2 meerjarige mutaties Mutatie 2016 ten opzichte van 2015 ontwikkeling BCF (zie 3.1.6) p.m. ontwikkeling integratie-uitkering WMO (zie 3.3.1) p.m. Scootmobielen (zie 3.2.3) ,00 Waterschapsverkiezingen (zie 3.2.8) ,00 Bevolkingskrimp (voorgaande jaren) ,00 Kasschuif NUP (zie 3.2.2) ,00 Saldo mutaties ,00 Mutatie 2017 ten opzichte van 2016 Scootmobielen (zie 3.2.3) ,00 Saldo mutaties , Effect op het saldo van de meerjarenraming De mutaties voor het jaar 2015 leveren structureel een nadeel op van ,00. Dit saldo wordt de komende jaren verhoogd met de nadelige saldi van de mutaties voor 2016 ( ,00) en 2017 ( ,00) tot ,00. In de lopende meerjarenraming is rekening gehouden met een structureel lagere algemene uitkering van ,00 waarmee het nadelig saldo toeneemt met ,00. 8

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Septembercirculaire 2015

Septembercirculaire 2015 Zaak Ministerie van Binnenlan Koninkrijksrelaties Gemeente BrielU 1^L 3U z v Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ries de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten Adviesnota aan B en W Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager Ilse Rutten Afdeling Middelen Coördinator Ingrid van Groenland Voorstel

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013

Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Verzonden aan de raad d.d. 22-08-2013 - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e kwartaalrapportage 2013. In de nu voorliggende kwartaalrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorwoord. Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling

Raadsvoorstel. Voorwoord. Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling Raadsvoorstel Vergaderdatum : 24 september 2009 Agendapunt : 20 Portefeuillehouder : W.G. Renden Afdeling : Financiën en Juridische Zaken Behandelend ambtenaar : Mart Koopman Datum : 7 juli 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt.

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt. Zaaknummer: BECMM08 Onderwerp Gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2011 Collegevoorstel Op 31 mei is van het ministerie van BZK de meicirculaire gemeentefonds 2011 ontvangen. De circulaire bevat informatie

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015

GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015 GEMEENTE ALBRANDSWAARD VOORJAARSNOTA 2015 20 mei 2014 VOORWOORD Voor u ligt de concept-voorjaarsnota 2015. Het doel van dit document is om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Opdrachtnemer: PAUW B.V. Wilgenbos 2 3311 JX Dordrecht www.pauw-gemeentefonds.nl Senior Consultant: Dirk Jans Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire GEMEENTE DE.V HELDER Bestuur, Democratie en Financiën Financieel

Nadere informatie

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling

Nota van aanbieding. Natuur & landbouw 4. Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief) 5. Duurzame krimpregeling 6. Natuurontwikkeling Nota van aanbieding Inleiding Focus en verbinding zijn de uitgangspunten voor dit college van Gedeputeerde Staten. Wij willen verder focussen op de speerpunten uit ons collegeprogramma: economie, natuur

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740)

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740) de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Bestuur, Democratie en Financiën Financieel en Informatiestelsel Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014 Gemeentefonds Meicirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie RAAD/CIE dd nr HI IIIIIIMIIIIIII 1106744 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire Gem. STEENBERGEN Kopieaan:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee,

NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee, NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee, Inleiding Afgelopen maanden is de materie rond het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. Na een

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

De financiële stromen van Rijk naar gemeenten

De financiële stromen van Rijk naar gemeenten De financiële stromen van Rijk naar gemeenten Januari 2013 Om de steeds groter wordende gemeentelijke verantwoordelijkheden waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat gemeenten voldoende financiële armslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 940 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1

Update 17 juni 2014. Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire Update Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 1 Schematisch Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein en Meicirculaire 2 Tijdelijke

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Gelet op artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens op grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 18 procent dan wel minder dan 33,3

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W cireu aire Onderwerp Doelstelling septembercirculaire gemeentefonds 2012 bekendmaking

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds Septembercirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage en midden inkomens mogelijk moet maken de nominale

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W ci reu aire Onderwerp Doelstelling meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2015

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring?

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring? Vraag 1 Wat is de achtergrond van de tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting in relatie tot de ontwikkeling van de contractlonen? De tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. aanpassing Geld-Terug-Regeling minimabeleid zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Werk, Inkomen en Zorg Regnr B&W dd 19-11-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E MEERJARENPERSPECTIEF BEEMSTER 2015-2018 I N H O U D S O P G A V E 1. LEESWIJZER 4 2. AANBIEDINGSBRIEF 5 3. FINANCIEEL PERSPECTIEF 7 4. SOCIAAL DOMEIN 13 5. ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE 15 6. TECHNISCHE

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2015, nr.2015-0000164377, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2015, nr.2015-0000164377, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met het verhogen van de vaste voet in de eerste kindtabel, het verhogen van de toeslagpercentages in de eerste en tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor september 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INGESCHATTE AFWIJKINGEN 2015 (MET BANDBREEDTES)... 4 2.1 INTEGRATIE

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BECMM07. Onderwerp Concept bestuursakkoord 2011-2015

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BECMM07. Onderwerp Concept bestuursakkoord 2011-2015 Collegevoorstel Het Rijk en mede-overheden hebben overeenstemming bereikt over een concept bestuursakkoord 2011-2015. Gemeenten zijn tot 28 mei 2011 in de gelegenheid om hun bevindingen kenbaar te maken,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie