UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -"

Transcriptie

1 UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee is de circulaire financieel technisch van opzet en meer gericht op de financieel specialisten. Daarnaast werden tot deze circulaire per uitkeringsjaar de ontwikkelingen benoemd, deze circulaire is gericht op de afbakening van de verschillende soorten uitkeringen (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 1.2) die gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen. 1. Gemeentefonds 2012 en 2013 Door het definitief vaststellen van uitkeringsgegevens voor de algemene uitkeringen voor 2012 en 2013 zijn nadelen ontstaan van respectievelijk ,00 en ,00. Het totale nadeel van ,00 wordt incidenteel verwerkt in de begroting Gemeentefonds 2014 Het totaal van de uitkeringen 2014 is berekend op ,00. Dit is ten opzichte van de uitkeringen 2014 zoals die zijn berekend op basis van de septembercirculaire 2013 ( ,00) een stijging van ,00. Deze toename is veroorzaakt door verschillende maatregelen en ontwikkelingen, twee hiervan (intensiveren armoedebeleid ,00 en de decentralisatie-uitkering VTH ,00) waren al aangekondigd in de decembercirculaire 2013 en op grond daarvan verwerkt via de Voorjaarsnota 2014 in de begroting Verschillende ontwikkelingen, die hieronder verder zijn toegelicht, leveren nu op basis van informatie in de meicirculaire per saldo hogere uitkeringen op van afgerond , Algemene uitkering 2014 accres Ontwikkeling van het accres leveren een lagere algemene uitkering en nadeel op van ,00. Het accres 2014 is op macro niveau gedaald met 209 miljoen en levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00. Voor een belangrijk deel is dit veroorzaakt door maatregelen die doorwerken via de normeringsystematiek (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 3.1): - het doorschuiven van voorgenomen investeringen naar 2016 en 2017, in die jaren leiden deze maatregelen daardoor tot een hoger accres; - een lagere prijsontwikkeling en meevallende inkomsten waardoor de rijksuitgaven lager zijn dan verwacht; Het nadeel door het accres 2014 wordt deels gecompenseerd door de doorwerking van de ontwikkeling van het accres 2013 (een plus van 80 miljoen) waardoor een voordeel ontstaat van , Algemene uitkering uitkeringsgegevens Op basis van de ontwikkeling van uitkeringsgegevens (aantallen, waarden etc.) zijn de uitkeringsbasis en de geraamde gegevens bijgesteld en stijgt de algemene uitkering per saldo met , Algemene uitkering decentralisatie en Integratie-uitkering Mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo hogere uitkeringen op van ,00. Hiervan heeft ,00 een voordelig effect op het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( ,00 voordeel) De IU WMO is ten opzichte van de september ,00 hoger. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat nu de nominale indexatie is verwerkt in de verschillende onderdelen van de uitkeringen en middelen zijn toegevoegd voor de ontwikkeling van sociale wijkteams en de verbinding met de medische sector. Deze hogere integratie-uitkering komt incidenteel ten gunste van het begrotingssaldo. 1

2 2.3.2 Decentralisatie-uitkering mantelzorg ( ,00 neutraal) Er is incidenteel in miljoen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk kan worden geleverd. Onze gemeente ontvangt hiervan ,00. Aangezien in de begroting 2014 voor deze taak nog geen kosten zijn geraamd wordt dit bedrag voor dit doel gereserveerd Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ( ,00 neutraal) Het Rijk heeft incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld om de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg te compenseren. Onze gemeente ontvangt van deze extra middelen ,00 waarmee de totale compensatie op ,00 komt. In de begroting is voor de invoering ,00 aan lasten geraamd, de nu ontvangen middelen ( ,00) worden voor dit doel gereserveerd Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad ( ,00 neutraal) Voor maatregelenl in wijken/buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek ontvangt onze gemeente een decentralisatie-uitkering Gezond in de stad van ,00. In de begroting 2014 en 2015 zijn nog uitgaven geraamd en daarom wordt deze uitkering voorlopig gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. 2.4 Effect op het begrotingssaldo 2014 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres ,00 Nadeel Uitkeringsgegevens ,00 Voordeel Decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Voordeel Totaal ,00-900,00 Nadeel Het nadelig effect op het begrotingssaldo 2014 bedraagt 900,00. Daarnaast wordt ,00 ten laste van de algemene uitkering gereserveerd (Gezond in de stad) 3 Gemeentefonds 2015 Het totaal aan uitkeringen 2015 is berekend op ,00 en daarmee ,00 hoger dan de uitkeringen 2014 ( ,00). Dit grote verschil is met name veroorzaakt doordat het Deelfonds sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) van ,00 aan het gemeentefonds is toegevoegd. Mutaties door overige ontwikkelingen en maatregelen veroorzaken lagere uitkeringen van totaal ,00. Dit bestaat uit een lagere algemene uitkering van ,00 door algemene mutaties, een lagere algemene uitkering van (afgerond) ,00 door taakmutaties en per saldo ,00 aan lagere suppletie-, integratie- en decentralisatie-uitkeringen. 3.1 Algemene uitkering 2015 accres + diverse maatregelen De mutaties die invloed hebben op de algemene uitkering leveren per saldo een lagere uitkering en nadeel op van , Accres ( ,00 voordeel) Het Rijk heeft op basis van de normeringssystematiek 105 miljoen als accres aan het gemeentefonds toegevoegd. De algemene uitkering stijgt hierdoor met ,00 waardoor een voordeel ontstaat. Het Accres is verlaagd met een doorwerking uit 2013 (nadeel ,00) waarmee per saldo een voordeel is gerealiseerd van ,00 2

3 3.1.3 Groot onderhoud ( ,00 nadeel) In de afgelopen jaren is groot onderhoud aan het gemeentefonds voorbereidt en met ingang van 2015 is 75% van het effect hiervan verwerkt in de uitkeringen. Groot onderhoud was noodzakelijk omdat de fondsbeheerders constateerden dat de verdeling van de middelen niet meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maken, er was scheefgroei ontstaan. Met ingang van 2016 wordt de resterende 25% van het groot onderhoud in het fonds verwerkt. Het effect daarvan is nog niet duidelijk. Groot onderhoud betreft technische aanpassingen in de verdeelsystematiek en levert herverdeeleffecten op, de omvang van het fonds wordt niet beïnvloed door de herverdeling. De eerste fase van dit herverdeeleffect levert onze gemeente structureel een nadeel op van ,00 (zie ook suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds) Bevolkingskrimp ( ,00 nadeel) De tijdelijke maatstaf die gemeenten in krimpgebieden ontvangen neemt conform de systematiek af. Dit levert een nadeel op van , Ombuiging onderwijshuisvesting ( ,00 nadeel) Met ingang van 2015 is 256 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en gekort op de algemene uitkering. Deze korting vindt plaats om dat het Rijk van mening is dat dit bedrag op macro niveau door gemeenten niet aan onderwijshuisvesting wordt besteed maar aan algemeen zaken. Deze mutatie levert onze gemeente een structureel nadeel op van , BTW Compensatiefonds ( ,00 nadeel) Vanuit het BTW compensatiefonds (BCF ) wordt door gemeenten op goederen en diensten betaalde BTW grotendeels gecompenseerd. In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het BCF af te schaffen. In de decembercirculaire 2012 is dit uitgewerkt: onder aftrek van een korting van 310 miljoen is het bedrag van het gemeentelijke aandeel in het BCF aan het gemeentefonds toegevoegd. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting van 310 miljoen vanaf 2015 blijft daarbij wel gehandhaafd. Deze korting levert onze gemeente nu een nadeel op van ,00. Het BCF is in het verleden gevoed uit het Gemeentefonds. Het BCF is tot dusver altijd ruim toereikend en het bedrag ( 162 miljoen) van de verwachte onderschrijding op het fonds (het bedrag dat gemeenten naar verwachting op basis van het huidige takenpakket niet declareren de komende jaren) is aan het gemeentefonds toegevoegd en verdeeld via de Algemene uitkering. Buiten de inhoud van de meicirculaire om is het volgende vernomen: door de overheveling van de 3D s nemen de kosten voor gemeenten toe en wordt meer uit het BCF gedeclareerd en zal de toevoeging van 162 miljoen uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar het BCF. Deze uitname zou een lagere algemene uitkering opleveren van structureel circa ,00. Op dit moment geef ik hiervoor een winstwaarschuwing af, mogelijk is hierover er meer informatie bij de verwerking van de komende septembercirculaire Uitkeringsbasis, uitkeringsmaatstaven en uitkeringsfactor ( ,00 nadeel) Ter compensatie van macro aantallen in de uitkeringsbasis daalt de uitkeringsfactor in 2015 met circa 20 punten (zie bijlage 1 Het gemeentefonds 4.3). Voor onze gemeente betekent dit een lagere algemene uitkering en nadeel van ,00. Met name de stijging van het aantal bijstandsontvangers (door de versnelde instroom van de Wajongeren en de WSW ers ) door de participatiewet is debet aan dit nadeel (circa ,00). Voor een deel wordt dit nadeel gecompenseerd door een stijging van de aantallen van de maatstaven bijstandsontvangers en uitkeringsgerechtigden (effect gesaldeerd via overige ontwikkelingen) en voor een deel uit de specifiek uitkering (BUIG-gelden die voor bijstandsontvangers worden ontvangen buiten het gemeentefonds om). 3

4 3.1.8 Overige ontwikkelingen Overige ontwikkelingen lever per saldo een nadeel op van , Algemene uitkering 2015-taakmutaties In de algemene uitkering 2015 leveren verschillende taakmutaties per saldo een lagere algemene uitkering op van ,00. Tegenover deze lagere uitkering staan per saldo ,00 (de neutrale mutaties) minder lasten waardoor een nadeel ontstaat van , Overheveling budget voor buitenonderhoud onderwijs ( nadeel /neutraal) Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Hiervoor is 159 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en toegevoegd aan de begroting van het ministerie van OCW. Voor onze gemeente betekent dit een lagere algemene uitkering en nadeel van ,00. De investeringen die gemeenten voor buitenonderhoud hebben gedaan zijn gekapitaliseerd en de kapitaallasten maken structureel onderdeel uit van de begroting. Neutralisering van dit nadeel ontstaat in de loop van de jaren doordat de gemeente geen nieuwe investering in buitenonderhoud meer hoeft te doen en er dus geen nieuwe kapitaallasten ontstaan (minder meerkosten) Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP, ,00 nadeel) In de periode 2011 tot en met 2014 zijn gefaseerd via een zogenaamde kasschuif middelen beschikbaar voor incidentele kosten in verband met de implementatie van het NUP. Het NUP wil de informatiehuishouding van de overheid stroomlijnen en standaardiseren, zodat het mogelijk is om gegevens snel beschikbaar te stellen en uit te wisselen. Met ingang van 2015 worden de toegevoegde middelen ( 146,8 miljoen) incidenteel uit het gemeentefonds gehaald. Dit levert onze gemeente een lagere algemene uitkering en nadeel op van ,00. De NUP maatregelen (en andere ICT ontwikkelingen) in onze gemeente zijn nog volop in beweging (onder andere de inrichting van het KCC) zodat van een lagere kosten (nog) geen sprake is. De uitbetaling via een kasschuif wil zeggen dat het Rijk ten laste van het gemeentefonds miljoen bij wijze van voorschot in de periode al heeft uitgekeerd. In 2015 wordt dit bedrag incidenteel uit het gemeentefonds gehaald, met ingang van 2016 is dit bedrag weer beschikbaar en stijgt de algemene uitkering met circa , Scootmobielen ( ,00 nadeel) In verband met de plicht tot hergebruik van scootmobielen wordt in miljoen, in miljoen en in miljoen uit het gemeentefonds gehaald. Dit levert onze gemeente respectievelijk een lagere algemene uitkering op van ,00, ,00 en In de begroting is via het ombuigingsplan rekening gehouden met lagere lasten waardoor deze mutaties nu als nadeel kunnen worden beschouwd Maatschappelijke stage ( ,00 neutraal) Er is 20 miljoen uit het gemeentefonds gehaald waardoor de maatschappelijke stages op scholen worden beëindigd. Deze maatregel levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00 in Aangezien de maatschappelijke stage worden beëindigd met ingang van het schooljaar zijn de lasten met ingang van 2016 volledig vervallen, in de begroting 2015 zijn de lasten slechts gedeeltelijk verminderd waardoor in 2015 een incidenteel nadeel ontstaat van circa , Transitiekosten AWBZ begeleiding naar de WMO ( ,00 neutraal) In 2014 zijn via de algemene uitkering incidenteel middelen beschikbaar voor deze transitiekosten en is incidenteel een uitgavenbudget opgenomen. Beide vervallen waardoor deze mutatie in 2015 budgettair neutraal is. 4

5 3.2.6 Dualiseringskorting ( ,00 nadeel) Het kabinet kiest voor het toepassen van een dualiseringscorrectie voor het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. De besparing wordt gerealiseerd door een uitname uit het gemeentefonds van 18 miljoen. Dit levert onze gemeente een lagere algemene uitkering op van ,00. Aangezien in onze gemeente het aantal raadsleden niet is terug gebracht en geen kostenbesparing is gerealiseerd levert deze mutatie een nadeel op Intensivering armoedebeleid ( ,00 voordeel) Voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid is voor miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit wordt in 2015 met 20 miljoen verhoogd en levert onze gemeente een hogere algemene uitkering op van ,00. In de conceptbegroting 2015 is bij het ramen van de uitgaven rekening gehouden met deze verhoging waarmee deze mutatie hier een voordeel oplevert Waterschapsverkiezingen ( ,00 voordeel) Per 1 juli 2014 treedt de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking. Dit betekent dat de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten plaatsvinden en krijgen gemeenten voor het eerst een rol bij het organiseren van de waterschapsverkiezingen. De incidentele toevoeging van 23,8 miljoen aan het gemeentefonds levert onze gemeente een hogere algemene uitkering op van ,00 voor compensatie van de extra kosten van de organisatie van gecombineerde verkiezingen. In de conceptbegroting 2015 is rekening gehouden met de extra kosten waardoor deze mutatie hier een voordeel oplevert Overige taakmutaties Overige taakmutaties met kleine financiële consequenties leveren per saldo een hogere uitkering en voordeel op van 5.500, Suppletie- decentralisatie- en integratie uitkeringen Mutaties in de suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo lagere uitkeringen op van ,00. Hiervan levert ,00 een nadeel op voor het begrotingssaldo Integratie-uitkering WMO ( neutraal / ,00 nadeel) De integratie WMO daalt met ingang van 2015 met ,00. Dit is met name veroorzaakt door de macro korting van 465 miljoen op het budget voor huishoudelijke hulp. De korting loopt met ingang van 2016 met 145 miljoen op tot 610 miljoen. Het ministerie heeft nu nog niet aangegeven wat deze korting voor onze gemeente betekent. Tegenover de korting van ,00is in de begroting 2015 rekening gehouden met lagere lasten van ,00 waardoor een incidenteel nadeel ontstaat in het begrotingssaldo 2015 van , Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ( ,00 neutraal) Deze uitkering was incidenteel in 2014 (zie 4.2)en vervallen met ingang van 2015 waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de reservering van deze middelen in 2014 met ingang van 2015 vervallen waardoor het effect neutraal is Decentralisatie-uitkering mantelzorg ( ,00 neutraal) Deze uitkering was incidenteel in 2014 (zie 4.2)en vervallen met ingang van 2015 waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de reservering van deze middelen in 2014 met ingang van 2015 vervalt waardoor het effect neutraal is Decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakel ( ,00 neutraal) Deze uitkering is met ingang van 2015 beëindigd waardoor ,00 minder wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat ook de lasten vervallen waardoor deze mutatie budgettair neutraal is Suppletie-uitkering groot onderhoud gemeentefonds ( ,00 Voordeel) 5

6 Het nadeel door de herverdeling (zie 5.1 Accres/groot onderhoud) wordt in twee jaren gerealiseerd, in 2015 ontvangt onze gemeente ter compensatie van dit nadeel incidenteel een suppletie-uitkering van , Overige uitkeringen ( ,00 nadeel) Overige ontwikkelingen binnen de suppletie- decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren een nadeel op van , Deelfonds sociaal domein Met ingang van 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein (WMO 2015, De jeugdwet en de Participatiewet). Hiervoor wordt in 10,4 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd aflopend naar circa 9,7 miljard in Deze middelen worden voor een periode van 3 jaar via een afzonderlijk deel van het Gemeentefonds, het Deelfonds sociaal domein verdeeld. Daarna, met ingang van 2018 vervalt het deelfonds en worden de gelden verdeeld via de reguliere maatstaven in de algemene uitkering. Onze gemeente ontvangt uit het Deelfonds sociaal domein voor de uitvoering van de WMO , voor de uitvoering van de jeugdzorg ,0 en voor de uitvoering van de Participatieweg ,00. Totaal dus (afgerond) ,00. De lasten worden in de begroting 2015 verwerkt. Binnen het kader van deze notitie is het uitgangspunt budgettair neutrale mutaties. 3.5 Effect op begrotingssaldo 2015 Uitkering Neutraal Voor- Nadeel Accres ,00 Voordeel Groot onderhoud ,00 Nadeel Bevolkingskrimp ,00 Nadeel Ombuiging onderwijshuisvesting ,00 Nadeel BTW compensatiefonds ,00 Nadeel Uitkeringsbasis,-maatstaven en factor ,00 Nadeel Overige ontwikkelingen ,00 Nadeel Diverse Taakmutaties , ,00 Nadeel Suppletie-, decentralisatie- en integratie-uitkeringen , ,00 Nadeel Subtotaal ,00 Nadeel Deelfonds sociaal domein ,00 Totaal , ,00 Nadeel De algemene uitkering is ,00 hoger ten opzichte van de algemene uitkering Het nadeel op het begrotingssaldo 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt ,00. In de meerjarenraming die gepresenteerd is bij de begroting 2014 was al rekening gehouden met een nadeel van ,00 voor 2015 zodat het extra nadeel uitkomt op Ten opzichte van die raming is het extra nadeel veroorzaakt door onder andere het nadeel saldo op de integratie-uitkering WMO ( ,00, zie 3.3.1), overhevelen van het budget voor buitenonderhoud van onderwijsaccommodaties ( ,00, zie 3.2.1) en het negatieve effect van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis ( ,00, zie 3.1.7) Evenals bij de berekening 2014 is de Decentralisatie-uitkering "Gezond in de stad" verwerkt in het totaal van de uitkeringen ( ,00). In de begroting 2015 zijn geen lasten geraamd en daarom wordt ,00 gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. 6

7 Tijdens de uitwerking van de meicirculaire is buiten de circulaire om een risico's aan het licht gekomen. De afspraak tussen de VNG en het Rijk over het overschot in het BTW compensatiefonds levert mogelijk nog een nadeel op van circa , Nominale ontwikkelingen Voor het opstellen van de begroting worden uitgangspunten vastgesteld voor onder andere loon- en prijsstijgingen. Bij het verschijnen van de circulaires wordt in de regel een inschatting gemaakt of de geraamde stijgingspercentages voldoende dekking bieden voor de werkelijke kosten of dat er budgettaire maatregelen moeten worden genomen. In de circulaires worden indicaties gegeven voor de verwachte loon- en prijsontwikkeling die van invloed zijn op de overheidsuitgaven. Het gaat om indicaties die een beeld geven van de algemene trendmatige ontwikkeling. Met de nodige terughoudendheid zijn deze indicaties toe te passen op de gemeentelijke begroting. Vervolgens worden voor eventuele substantiële afwijkingen correcties geraamd om het financiële effect van de nominale ontwikkelingen in de begroting te verwerken. 4.1 nominale ontwikkelingen begroting 2014 In de begroting 2014 is rekening gehouden met een loonstijging van 1%. Het CPB verwacht in het onlangs bijgestelde Centraal Economisch Plan een algehele loonstijging van 0,75%. Inmiddels is een nieuwe CAO afgesloten. Het effect hiervan (structureel 1% met ingang van 1 oktober 2014 en 350,00 per fte incidenteel) levert een stijging van de loonkosten op van circa 0,85%. Dit ligt ruim binnen de in de begrote loonkosten gecalculeerde stijging van 1%. Voor de prijsstijging is als uitgangspunt een percentage van 3,0 genoemd. Het CPB verwacht voor 2014 een algemene prijsmutatie van 0,75% zodat het prijsniveau in de begroting ,25% te hoog lijkt. Na het verschijnen van de septembercirculaire 2014 worden de nominale ontwikkelingen opnieuw in beeld gebracht. Vervolgens zal, wanneer daar aanleiding voor is, via de najaarsnota 2014 budgettaire maatregelen worden voorgesteld. 4.2 Nominale ontwikkelingen begroting 2015 Voor het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van een loonstijging van 2 %. Op grond van het CEP 2014 gaat het CPB uit van een stijging van 2,25 en dit is 0,25% hoger. De consequenties van de CAO afspraken is dat de loonkosten in 2015 met circa 1,75% stijgen en in 2016 komt daar nog eens 0,25% bij (omdat de stijging van 50,00 per fte pas per 1 april 2015 plaats vind). Het voor het opstellen van de conceptbegroting 2015 gecalculeerde loonstijging bedraagt 2% en is dus voldoende om de CAO afspraken op te vangen. Voor de prijsstijging is als uitgangspunt een percentage van 1,0 vastgesteld terwijl het CPB verwacht dat de prijzen gaan stijgen met 1,25%. Er zou dus 0,25% te weinig aan prijsstijging in de begroting zijn verwerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat als basis voor de raming van de budgetten 2015 veelal de absolute budgetten 2014 zijn genomen. Aangezien deze (voorlopig) 2,25% te hoog zijn geraamd zijn de budgetten in de conceptbegroting % te hoog geraamd. 1% prijsstijging betekent circa ,00 aan lasten. Ik stel daarom voor ten gunste van het product algemene uitgaven een stelpost op te nemen van , Meerjarenperspectief Met betrekking tot de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds spelen een aantal ontwikkelingen met ingrijpende financiële consequenties. 5.1 Bevolkingskrimp Met ingang van 2016 vervalt de tijdelijke krimpmaatstaf. Dit levert een nadeel op van ,00. 7

8 5.2 meerjarige mutaties Mutatie 2016 ten opzichte van 2015 ontwikkeling BCF (zie 3.1.6) p.m. ontwikkeling integratie-uitkering WMO (zie 3.3.1) p.m. Scootmobielen (zie 3.2.3) ,00 Waterschapsverkiezingen (zie 3.2.8) ,00 Bevolkingskrimp (voorgaande jaren) ,00 Kasschuif NUP (zie 3.2.2) ,00 Saldo mutaties ,00 Mutatie 2017 ten opzichte van 2016 Scootmobielen (zie 3.2.3) ,00 Saldo mutaties , Effect op het saldo van de meerjarenraming De mutaties voor het jaar 2015 leveren structureel een nadeel op van ,00. Dit saldo wordt de komende jaren verhoogd met de nadelige saldi van de mutaties voor 2016 ( ,00) en 2017 ( ,00) tot ,00. In de lopende meerjarenraming is rekening gehouden met een structureel lagere algemene uitkering van ,00 waarmee het nadelig saldo toeneemt met ,00. 8

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 24 juni 2014 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 Portefeuillehouder: Rob Zeeman Inlichtingen bij: Jan

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming MEMORIE VAN TOELICHTING Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 College van B&W van BEEK 10 oktober 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 6, 7 en 8 oktober

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen.

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen. Raadsmemo Datum: 3 juli 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: H.J. Scholten Jeroen te Molder, Financiële zaken Meicirculaire 2014 gemeentefonds 1. Aanleiding

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Financiële 1e wijziging op de begroting College

Financiële 1e wijziging op de begroting College Financiële 1e wijziging op de begroting 2015 - College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging 2015 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Financiële eindstand 1 e wijziging op de begroting 2015 4 1.3 Programma 0 Bestuur

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA VOORJAARSNOTA 2015 2018 1. Inleiding De situatie ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota kan opnieuw onzeker worden genoemd. Hoewel de eerste tekenen van een voorzichtig economisch herstel zich

Nadere informatie

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014.

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 4 maart 2015 onderwerp: Decembercirculaire 2014 gemeentefonds bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 februari 2015 gemeenteblad I nr.: 13 agenda nr.: 7 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming Zomernota 2015 Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Zomernota 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Financiële uitgangspunten 7 2.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Afdeling Dĩrectiestaf

Afdeling Dĩrectiestaf Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Dĩrectiestaf team Kaderstelling 8Í Advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

B en W - advies. Portefeu i Ilehouder H. Wessel

B en W - advies. Portefeu i Ilehouder H. Wessel B en W - advies Portefeu i Ilehouder H. Wessel Afdeling Financiën & Personeel Advies van Alex Klein Datum advies 15-7-2014 Paraaf afdelingshoofd /1t( Bestandsnaam Advies meicirculaire 2014 Advies O.R.

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014 Memo Registratienummer 2014-19938 / 14Z.004437 Van Aan : College van BenW : Leden van de gemeenteraad Datum : 26 juni 2014 Onderwerp : Memo met informatie over de meicirculaire 2014 De meicirculaire 2014

Nadere informatie

Dostzaan Buiten gewoon

Dostzaan Buiten gewoon Gemeente Dostzaan Buiten gewoon De Gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 0, 50 AA Wormer Telefoon 075 65 00 Fax 075 65 E-maii antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans Aan de gemeenteraad van de gemeente Venray Middelen Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl KvK-nummer

Nadere informatie

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 neemt de uitkering toe met C

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 neemt de uitkering toe met C G E M E E N T E (ļ\j^ NOO î R D E N V E L D Paraafsecretaris Paraaf direct leidinggev snde ADVES VAN 2SY Datum (í/éjř 2.0Z ' 5 juni 204 ' ^ Taakveld O Opsteller P. Hovinga Telefoon 256 ADVES AAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Kaderbrief CONCEPT

Kaderbrief CONCEPT Kaderbrief 2015-2018 CONCEPT INHOUD Beleidskaders... 3 Strategische visie 2020... 3 Vitaal Leudal... 4 Coalitieakkoord Samen de schouders eronder... 4 Financieel perspectief 2015-2018... 5 Financieel vertrekpunt...

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Zomernota 2014. Kaders voor de begroting 2015 en meerjarenraming 2016 2018

Zomernota 2014. Kaders voor de begroting 2015 en meerjarenraming 2016 2018 Zomernota 2014 Kaders voor de begroting 2015 en meerjarenraming 2016 2018 Zomernota 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Financiële uitgangspunten 7 2.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

1e wijziging op de begroting College

1e wijziging op de begroting College 1e wijziging op de begroting 2016 - College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging 2016 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Planning en procedure 3 1.3 Financiële eindstand 1e wijziging op de begroting 2016 4 1.4 Programma

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

30 juni 2015 CS-CA D Steert

30 juni 2015 CS-CA D Steert Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer ons kenmerk bijlagen datum 30 juni 2015 CS-CA dossiernummer D Steert 0320-278772 onderwerp Effecten meicirculaire

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig)

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Raadsvoorstel Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Registratienr. 5780828 Steller/telnr. F.Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Openbaar Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Financieel Meerjarenbeeld

Financieel Meerjarenbeeld Financieel Meerjarenbeeld 2017-2020 Concernstaf, mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld 3 3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2015 6 1 1. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Nog in te vullen taakstelling Kadernota 2015 (*) 3,4 4,8 5,8 5,8. Budgettair effect meicirculaire -0,5-1,9-2,6-2,6-2,3

Nog in te vullen taakstelling Kadernota 2015 (*) 3,4 4,8 5,8 5,8. Budgettair effect meicirculaire -0,5-1,9-2,6-2,6-2,3 INTERNE NOTITIE Aan De leden van de gemeenteraad Datum 18 juni 2014 Via Van Herbert Raat, wethouder financiiën Kopie Betreft: meicirculaire 2014 algemene uitkering gemeentefonds 0. Samenvatting Via deze

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie