Modellering van arbeidsongevallen in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modellering van arbeidsongevallen in Nederland"

Transcriptie

1 Modellering van arbeidsongevallen in Nederland Scenariomodellen van ongevallen en preventiemaatregelen: de Storybuilder methode door M.L. Mud Onderzoek begeleidt door B.J.M. Ale, L. Bellamy, A. Bloemhoff, A. Hale, J.I.H Oh, J. Post, H. Baksteen Workgroup Occupational Risk Modelling (WORM) 1 Inleiding en doelstellingen Binnen het project Versterking Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Sociale Zaken worden de sinds 1998 aan de Arbeidsinspectie in gerapporteerde en onderzochte ongevallen geanalyseerd, om modellen te kunnen opzetten van de meest voorkomende ongevalscenario s. Deze modellen zullen een beeld geven van de manier waarop ongevallen tot stand komen, en de barrières die daarin falen. Uiteindelijk streven is om op basis hiervan de arbeidsrisico s te kunnen kwantificeren, zodat maatregelen qua kosten en verwachte risicoreductie kunnen worden afgewogen. Modellering van de ongewenste gebeurtenissen De kwantitatieve risicoanalyse in Nederland richt zich met name op de primaire (technische) processen, waarin het falen van installaties en equipement uiteindelijk leidt tot risicocontouren. Deze benadering is voor de alledaagse arbeidsrisico s niet goed bruikbaar, omdat deze risico s sterker afhangen van de interactie tussen dagelijkse activiteiten (handelingen) en het equipement. Gebruikt is gemaakt van zogenaamde vlinderdasmodellen van ongevallen, waarmee de ontwikkeling van het ongevalproces vanaf blootstelling, door verlies van beheersing naar letsel of schade in kaart wordt gebracht. Aan de linkerzijde van dit model staan de ongewenste gebeurtenissen welke hebben geleid tot de centrale gebeurtenis: het vrijkomen van de gevaarlijke energie (contact fase) of een gevaarlijke stof (uitstroming). Aan de rechterkant van het model staan de gebeurtenissen die hebben geleid tot het letsel. Tevens is gebruik gemaakt van het meer dan 30 jaar oude concept van barrières i. Barrières zijn de technische en procedurele/menselijke maatregelen die de ongewenste gebeurtenissen zouden kunnen voorkomen, terwijl deze in het geval van de geanalyseerde ongevallen juist gefaald hebben. Onderscheid is gemaakt tussen primaire barrières en secundaire barrières. Primaire barrières zijn in feite veiligheidsfuncties (bijvoorbeeld de stabiliteit van een ladder), welke bij falen leiden tot de centrale ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld val van een ladder). Ondersteunende of secundaire barrières zijn de maatregelen die achter deze primaire maatregelen staan. Als deze falen, is de kans op falen van de primaire barrières verhoogd. In figuur 1 zijn de geïdentificeerde barrières voor het vallen van een steiger weergegeven (linkerzijde model). De barrières zijn hier ingeklapt zodat slechts een gedeelte van de details te zien zijn. Naast barrières, welke de ongewenste gebeurtenissen kunnen voorkomen, zijn er incidentfactoren in het model opgenomen (zie figuur 2). Deze zijn mogelijk relevant, omdat ze invloed uitoefenen op de kans van falen, maar zijn op zich niet afdoende om de ongewenste gebeurtenissen te voorkomen. In die zin wijken incidentfactoren dus af van barrières. 1 Ministerie van SzW (J.I.H Oh, V. Sol, J. Versteegen, J.Drost) TU Delft (B.J.M. Ale, R. Cooke, A.R. Hale, L.H. Goossens, D. Kurowicka, C. Paas, J. Quik) /ARC - Abbott Risk Consulling (M. Van Delft, M.L. Mud), RIVM (H. Baksteen H., J. Post), Stichting Consument en Veiligheid (Bloemhof A., V. van Eijk, M. Samwel) / Eijkelestam Software (J. Eijkelestam)/ RIGO ( M. Damen, K.A.G.M. Doomen., P. Van Grieken, P. Sprenger) / TNO (J. Klein Hesselink), White Queen (Bellamy L.B.)/ ERM Risk (Geyer T.)/ Whiston Computers (Whiston J.)National Centre for Scientific Research Demokritos (I.A. Papazoglou, O.Aneziris)

2 = (Secundaire ) Barrière Faal Modus Steiger constructie onvoldoende voor uitgeoef. belasting Defecte/ substandaard steiger vloer Sterkte steiger faalt PSB- = Falen primaire barrière Falen/ ontbreken van de randbescherming Rode lijn = ongevalspad (voorbeeld) Falende Barrières Falende locatie: steiger geraakt door object/ voertuig Falende / ontbrekende verankering Stabiliteit steiger faalt PSB- Val van steiger CE = Centrale gebeurtenis Ondeugedelijk onder en/of afsteunende constructie Falende vaardigeheid gebruiker (balans) Sterkte gebruiker faalt PSB- Figuur 1: (ingeklapte) barrières voor val van steiger (gedeelte van de linkerzijde van het model) B = Barrière Steiger ontwerp & constructie Correct ontwerp & constructie BSM = Barrière Succes Modus Onjuiste constructie (opbouw) Materiaal fouten IF = Incident Factor IF Steiger constructie onvoldoende voor uitgeoef. belasting Ontwerp fouten IF Figuur 2: Voorbeeld van een (uitgeklapte) barrière met succesmodus (BSM) -, faalmodus () en incidentfactoren

3 Modellering van de management factoren Binnen het project is gekozen om de barrières te modelleren als een objectieve/ fysieke entiteit (object, staat, conditie of toestand); genaamd het technische systeem. De toestand van dit technische systeem hangt echter af van de directe interactie met het menselijke handelen en de indirecte interactie met de organisatie (door het management systeem). Bij de interactie met de menselijk handelingen hebben we onderscheid gemaakt tussen de door de gebruiker te verrichten noodzakelijke taken: het gebruiken van de beschikbare barrière (d.w.z. de gedragscomponent) en de door het management te verrichten noodzakelijk taken (beschikbaar stellen-, onderhouden en monitoren). Al deze taken samen vormen in feite een beheerscyclus van het technische systeem. Hierop grijpen de organisatorische maatregelen, die de barrières in een effectieve staat moeten houden, weer in. Management dient daartoe mensen, middelen en criteria te leveren om deze taak- barrière systemen intact te houden. Onderscheid wordt daarbij gemaakt in de volgende management factoren (leveringssystemen oftewel Delivery Systems ii ): plannen & procedures, beschikbaarheid van mensen, deskundigheid, communicatie & samenwerking, motivatie & alertheid, prioriteitstelling, ergonomie en de beschikbaarheid van equipement. Data en ongevalcategorieën De aan de Arbeidsinspectie gemelde ongevallen zijn opgenomen in de GISAI database. Deze database bevat voor de periode Januari 1998 Februari 2004 in totaal ca geregistreerde ongevallen met een aanvullende ongeval -, boeterapport of proces verbaal. Deze cases vormen de basis van dit onderzoek. De rapporten bevatten een schat aan informatie aangaande de vastgestelde oorzaken, door de inspecteurs in de loop der jaren vergaard. Nadeel is dat de database slechts een zeer beperkt toepasbare gecodeerde informatie bevat. Gecodeerde informatie aangaande de aard en oorzaken van de ongevallen kon daarom pas verkregen worden door de genoemde rapporten één voor één te analyseren. De cases werden in het kader van dit project ingedeeld in ongevalscategorieën (zie tabel 1), overeenkomstig de verschillende typen van centrale gebeurtenissen in de vlinderdasmodellen. NR NAAM ONGEVALSCATEGORIE % CASES 2 1 Vallen van hoogte en -gelijke hoogte 30% 2 Aanrijding door een voertuig 6% 3 Contact met een vallend/ instortend object 11% 4 Contact met hangende, slingerende of rondvliegende voorwerpen 3% 5 Contact met schuivende, rollende voorwerpen 1% 6 Contact met object welke wordt gebruikt of gedragen 3% 7 Contact met handgereedschap 2% 8 Contact met (draaiende delen van) machines 27% 9 Contact van bewegend persoon tegen object 2% 10 Bedolven door of verstikking met < 1% 11 Op of in een bewegend voertuig met een verlies van beheersing 3% 12 Contact met elektriciteit 2% 13 Contact met extreem koude/ warme objecten waaronder vlammen < 1% 14 Blootstelling met een gevaarlijke stof uit een open omhulling 1% 15 Uitstroming van een gevaarlijke stof uit een gesloten omhulling 2% 16 Passieve blootsstelling aan uitgestroomde gevaarlijke stoffen < 1% 17 Brand 1% 18 Blootstelling aan extreem hoge geluidsniveaus (piekbelasting) < 1% 19 Blootstelling aan niet ioniserende stralingsniveaus < 1% 20 Agressie door mensen of dieren 1% 21 Opsluiting in gevaarlijke ruimtes < 1% 22 Afgesneden van zuurstof voorziening < 1% 23 Verlies van drijfvermogen < 1% 24 Te snelle decompressie < 1% 25 Plotselinge extreme lichamelijke belasting < 1% 26 Explosie <1% 2 Voorlopige indeling o.b.v. toedrachtbeschrijving en gedeeltelijke analyse. Definitieve indeling volgt o.b.v. analyse v. alle rapporten.

4 De analyse aan de hand van ongevalscenario s Ten behoeve van de analyse van de ongevallen en de grafische weergave van de ongevalspaden, is een speciaal computerprogramma opgesteld: Storybuilder. Met behulp van dit programma worden de ongevallen weergegeven als paden door falende barrières, taken, management leveringssystemen, activiteiten, betrokken equipement, incident factoren, dosis- bepalende factoren, overtredingen, letsel en overige consequentie klassen. Voor zover informatie gevonden werd over succesvolle barrières, zijn deze eveneens meegenomen. Uiteindelijk is een schat aan informatie over de ongevallen, nu op een overzichtelijke manier voorhanden. In één oogopslag kan nu een ongeval worden gekarakteriseerd, en kan tevens inzicht worden verkregen in vergelijkbare ongevallen door het aantal paden door een bepaalde (combinatie) van falende barrières en/of overige factoren te vergelijken. Vanuit de gedetailleerde inspectierapporten zijn eerst de tot de centrale gebeurtenis inleidende gebeurtenissen, alsmede de gebeurtenissen leidend tot het uiteindelijke letsel geëxtraheerd. Voor ieder van deze ongewenste gebeurtenissen zijn de falende condities die daaraan ten oorsprong liggen als falende barrières geclassificeerd. Aan de hand van deze analyses, zijn de scenariomodellen stap voor stap geëvolueerd, door stelselmatige herstructurering van de in de ongevalrapporten beschreven ongewenste gebeurtenissen. Tot het moment waarop de modellen stabiel bleken (in het algemeen na ca. 100 cases per type ongeval). De nu bevroren modellen bevatten uiteindelijke alle componenten die noodzakelijk zijn om de onderzochte ongevallen causaal te verklaren (voor zover de rapportages met daarin de bevindingen van de inspecteurs, en de procesverbalen van de getuigen dat toelaten). Centraal daarin staan de falende barrières, welke bij succes de gerelateerde ongewenste gebeurtenissen zouden hebben voorkomen, en de falende primaire barrières (veiligheidsfuncties) welke onherroepelijk hebben geleid to de centrale ongewenste gebeurtenis. Het verwerken van de analyses van de ongevallen met een stabiel scenariomodel, geschied nu zeer effectief door in het Storybuilder programma de betreffende blokjes aan te klikken, zodat per ongeval steeds een apart ongevalspad ontstaat. Aan de hand van de bevindingen van de inspecteurs, de geconstateerde overtredingen (voor zover deze een duidelijke causale relatie met het ongeval hebben) en de verklaringen van de getuigen zijn tevens de aan de falende barrière gerelateerde taken aangegeven. In de onderzochte cases bleek onvoldoende informatie te staan om een goed beeld van het functioneren van de betreffende veiligheidsmanagement systemen van het bedrijf te kunnen geven. Daartoe is een audit of een inspectie ook een meer geëigend middel. Wel bleek het in de meeste gevallen mogelijk, om aan de hand van de reeds eerder genoemde management factoren een inschatting te maken welke middelen uiteindelijk niet ter beschikking stonden, en daarom hebben bijgedragen aan het falen van de betreffende taak- barrière systemen. Enkele resultaten van de analyses voor een tweetal ongevalscategorieën Hieronder zijn enkele resultaten weergegeven, welke met behulp van Storybuilder zijn verkregen. Het gaat om voorbeelden, want de combinaties van falende barrières en factoren welke hiermee opgevraagd kunnen worden zijn enorm. De resultaten hebben overigens alleen betrekking op de bij de arbeidsinspectie gemelde 3 ongevallen, waarbij nog wordt opgemerkt, dat er in Nederland sprake is van onderrapportage iii. Voor vallen van ladders 4 : Minder dan 4% van de ongevallen worden veroorzaakt doordat de ladder breekt. In 45% van de ongevallen was de ladder niet het juiste middel om de activiteit uit te voeren. Als falende management factoren bleek daarvan slechts in 12% de juiste plannen en procedures te ontbreken, in 24% ging het om het onvoldoende beschikbaar zijn van juiste equipement, terwijl vooral motivatie & veiligheidsbewustzijn (genoemd in 66% van de gevallen) en conflicterende belangen (in 35% van de gevallen) de belangrijke achterliggende oorzaken bleken te zijn. 3 Een ongeval is nu meldingsplichtig bij ziekenhuisopname binnen 24 uur of (naar redelijk oordeel) bij blijvend letsel. 4 Gebaseerd op 715 geanalyseerde ongevallen met vallen van ladder

5 In bijna 8% van de ongevallen was de verkeerde positie op de ladder (overreiken) de oorzaak. In 57% van de ongevallen was er sprake van een verkeerde plaatsing van de ladder (hoek, fixatie, overstek), waarbij in bijna 29% van de gevallen de ladder bovendien in slechte conditie was. Voor vallen van steigers 5 : 16% van deze ongevallen gebeuren tijdens het installeren of afbreken van de steiger in 53% was de steiger door het slachtoffer zelf of door een directe collega geplaatst. In 20% van de gevallen is het falen van de barrière toegeschreven aan alleen een falende taak door de gebruiker in het gebruik van de barrière, terwijl in 60% van de gevallen het falen in het gebruik van de barrière juist geen rol speelde bij de verklaring van het ongeval. Wat betreft falende secundaire barrières: falen structurele sterkte (11%), falen vloer (14%), falen randbescherming (30%), steiger geraakt door object of voertuig (5%), onvoldoende verankering (22%), falen ondersteuning of afsteuning (4%). Bij 40% speelde het falen van balans bij de gebruiker een rol (bijvoorbeeld bij beklimmen van de buitenkant van de steiger, of bij (de)montage), en in 27% was dit zelfs de enige falende secundaire barrière. Bij het falen van de structurele sterkte, was 80% het gevolg van een onjuiste constructie (installatie), 15% het gevolg van defecten in het materieel, en 2% het gevolg van een onjuist ontwerp. Bij het falen van de randbescherming werd bij 57% onvoldoende motivatie/ veiligheidsbewustzijn als achterliggende oorzaak geïdentificeerd. Voor contact met draaiende delen van machines 6 : In 25% van de ongevallen gebeurt, omdat mensen machines bewust in het bereik van draaiende delen grijpen. In 47% gebeurd dit onbewust In 34% van de ongevallen bleek de beveiliging/ afscherming niet aanwezig, in 33% van de gevallen onvoldoende, in 18% verwijderd, in 2% defect en in 7% bewust ontweken. In 6% bleek er onvoldoende informatie om hier een uitspraak over te kunnen doen. 10% van de ongevallen vindt plaats terwijl iemand bezig is aan een machine die uit staat, welke dan vervolgens onbedoeld weer in beweging komt (de falende barrière is hier het onvoldoende veiligstellen van apparatuur waaraan onderhoud wordt gepleegd of een storing verholpen). In 18% van de ongevallen is de activiteit het verhelpen van een storing (waarvan 92% door nietonderhoudspersoneel). Gebrekkige competentie is bij 25% van de ongevallen als achterliggende management oorzaak aangegeven, gebrekkig communicatie bij 15%, geen/ ontoereikende procedures bij 16%, en gebrekkige motivatie/ veiligheidsbewustzijn bij 32% van de geanalyseerde ongevallen. In 2% van de ongevallen is het slachtoffer overleden, terwijl in ruim 68% van de ongevallen het gevolg vermoedelijk blijvend letsel was (waarvan 76% amputaties) Kwantificering van de modellen Door te tellen hoe vaak combinaties van barrières en organisatorische maatregelen falen, ontstaat een eerste aanwijzing waar mogelijke prioriteiten voor preventie liggen. Het relatieve aantal paden door een bepaalde falende barrière geeft immers kwantitatief inzicht in de mogelijkheid tot risicoreductie. Zo kan het effect van een succesvolle barrière op het risico worden bepaald. Om een indicatie te kunnen geven van de grootte van de risico s voor een bepaalde beroepsgroep, dient de informatie echter te worden aangevuld met informatie over de blootstelling aan de activiteiten, welke in de modellen leiden tot de centrale ongewenste gebeurtenissen. Dergelijke informatie is tot nu toe nog niet routinematig verzameld. Bovendien, om de risico s voor de diverse beroepsgroepen in Nederland exact te kunnen berekenen, zou tevens bekend moeten zijn hoe vaak falende secundaire barrières en falende management factoren niet tot een ongeval hebben geleid. Dit is uiteraard niet uit de ongevalsdata te herleiden. In het WORM - project wordt op dit moment getracht deze informatie door interviews, enquêtes, expertmening en literatuuronderzoek te verzamelen. 5 Gebaseerd op 364 geanalyseerde ongevallen met vallen van steiger 6 Gebaseerd op 343 van de tot nu geanalyseerde ongevallen van dit type (dat is 11% van het totaal)

6 Referenties i ii iii Haddon, William, Jr. Energy Damage and the ten countermeasure strategies, Human Factors Journal, August Linda J. Bellamy, Ioannis A. Papazoglou, Andrew R. Hale, Olga N. Aneziris, Ben J. M. Ale, Mark I. Morris, Joy I. H. Oh, I-Risk: a quantified integrated technical and management risk control and monitoring methodology Main Report, September 1999, European Commission, Directorate for Research. Publication EUR A. Venema, A. Bloemhoff, A.P.C van Duijn,2001, Alle Nederlandse arbeidsongevallenop een rijtje, Arbeidsomstandigheden

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Werken aan de toekomst van Nederland.

Werken aan de toekomst van Nederland. Werken aan de toekomst van Nederland Martijn.Mud@rps.nl 1 Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van 1998-2009 Probleemschets - wat is er aan de hand? Achtergrond - waar komt wat vandaan?

Nadere informatie

Ref: KVM09.8101.R01 Datum: 30 November 2009 Pagina: 2 van 10 INHOUD

Ref: KVM09.8101.R01 Datum: 30 November 2009 Pagina: 2 van 10 INHOUD ingenieurs.. aar gemaakt drachtgever. Pagina: 2 van 10 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ANALYSE... 4 2.1 Ongevalscenario s Vallen van hoogte... 4 2.2 Aantal slachtoffers per scenario... 4 2.3 Slachtoffers per

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door deze

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies B.V. ir. Martijn

Nadere informatie

De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen?

De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen? De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen? Vanessa van Eijk, M.Sc., RPS advies- en ingenieursbureau,

Nadere informatie

Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies, Ir. Martijn Mud. Samenvatting

Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies,  Ir. Martijn Mud. Samenvatting Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies, e-mail vanessa.van.eijk@rps.nl

Nadere informatie

20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE

20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE 20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE In deze beknopte analyse van arbeidsgerelateerde ongevallen, gaat het over ongevallen waarbij sprake is van slachtoffers van agressie en geweld door mensen. De

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de sector HORECA

Analyse van ongevallen in de sector HORECA Analyse van ongevallen in de sector HORECA Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door deze dienst

Nadere informatie

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u Leren van Landelijke Arbo Congres 18 mei 2015 Vera Sol, Adri Frijters. 2 Leren van : het proces Storybuilder: een schat aan informatie Stap 0 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Een database met analyse

Nadere informatie

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 30 92 F 030 274 44 42 storybuilder@rivm.nl ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND, WEG, EN WATERBOUW 1 Inleiding Deze

Nadere informatie

ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE

ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE RIVM Opdrachtgever Naam Contact : RIVM CEV/ Ministerie van Sociale Zaken : Henkjan Manuel/ Joy Oh RPS Advies B.V. Auteur : Ben Keetlaer Gecontroleerd

Nadere informatie

MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S

MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S Cees Paas Sectie Veiligheidskunde, Technische Universiteit Delft, e: cees@donquichotte.nl Paper voor het NVVK congres,

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de sector Sociale Werkvoorziening

Analyse van ongevallen in de sector Sociale Werkvoorziening Analyse van in de sector Sociale Werkvoorziening Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door

Nadere informatie

Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van Wat levert het op en wat moeten we er mee?

Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van Wat levert het op en wat moeten we er mee? Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van 1998-2009 Wat levert het op en wat moeten we er mee? Ir. Martijn Mud, RPS, e-mail: martijn.mud@rps.nl A. Frijters, dr. L.J. Bellamy, H.J. Manuel,

Nadere informatie

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren Factsheet ongevall met e heftruck, orderpicker, reachtruck, pallettruck, containerheftruck of gemotoriseerde stapelaar Deze analyse is gebaseerd op de aan de Arbeidsinspectie gemelde onderzochte ongevall

Nadere informatie

Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s

Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s Nieuwe instrumenten om risico s te wegen Vera Sol 1, Henk Jan Manuel 1, Linda Bellamy 2, Martin Damen 3, Martijn Mud 4, Joy Oh 5 Samenvatting Werknemers kunnen

Nadere informatie

ANALYSE ONGEVALLEN IN SECTOR BOUW ALGEMEEN. Inleiding

ANALYSE ONGEVALLEN IN SECTOR BOUW ALGEMEEN. Inleiding A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl ANALYSE ONGEVALLEN IN SECTOR BOUW ALGEMEEN Inleiding Deze analyse is gebaseerd

Nadere informatie

RPS Advies B.V. : Erik van Beek, Raymond Dijkshoorn en Martijn Mud gecontroleerd door : Linda Bellamy datum : november 2010 : 2 (definitief)

RPS Advies B.V. : Erik van Beek, Raymond Dijkshoorn en Martijn Mud gecontroleerd door : Linda Bellamy datum : november 2010 : 2 (definitief) VRM10.8043.R02: ANALYSE VAN ONGEVALLEN MET SLACHTOFFERS MET EEN NIET-NEDERLANDSE NATIONALITEIT OVER 2007 T/M 2009 Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid opdrachtgever contactpersoon : Ministerie

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten NVVK Congres 2004 1 Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten Auteur : C. van der Sman (technisch onderzoeker en projectleider risicobeoordeling), Ir. J. Gerritse (programma

Nadere informatie

proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën

proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën Paul Swuste sectie Veiligheidskunde Technische Universiteit Delft de

Nadere informatie

Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines

Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de gemelde en onderzochte ongevallen in GISAI in de periode van 1998-feb 2004. Deze ongevallen zijn nader met behulp

Nadere informatie

BSCAT en Managementsystemen

BSCAT en Managementsystemen BSCAT en Managementsystemen Veiligheidsdag Apply 15 april 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER De praktijk 2 Risicomanagementproces De Deming SAFER, SMARTER, GREENER Risico s zijn ook kansen No Risk no business

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

De ontwikkeling van Storybuilder Achtergrond en verantwoording. RIVM rapport /2013 V.M. Sol L.J. Bellamy V. van Eijk M.

De ontwikkeling van Storybuilder Achtergrond en verantwoording. RIVM rapport /2013 V.M. Sol L.J. Bellamy V. van Eijk M. De ontwikkeling van Storybuilder Achtergrond en verantwoording RIVM rapport 110010001/2013 V.M. Sol L.J. Bellamy V. van Eijk M. Mud De ontwikkeling van Storybuilder Achtergrond en verantwoording RIVM Rapport

Nadere informatie

Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium. Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid. De ontwikkeling van een risicomodel en software

Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium. Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid. De ontwikkeling van een risicomodel en software Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid De ontwikkeling van een risicomodel en software S Z RIVM-rapport 620801002/2009 Kwantitatieve risicoanalyse

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN veiligheidsberichten 05-0-00 00/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN De procedure met de te nemen acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen (Z)EAO werd licht aangepast t.o.v. ons vorig bericht

Nadere informatie

Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen.

Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen. Praktijkverhaal Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen Vera Sol 1, Henk Jan Manuel 1, Linda Bellamy 2, Martin

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid

Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid Dr Linda J. Bellamy, White Queen BV linda.bellamy@whitequeen.nl 1 Maar.. is WETENSCHAP een onderdeel van VEILIGHEID? http://mrlowerynewtonfalls.weebly.com/lab-safetyand-safety-procedures.html

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

De veiligheid van wegwerkers

De veiligheid van wegwerkers TTA brochure NR3en4 2008.qxd 09-03-2009 10:58 Pagina 2 De veiligheid van wegwerkers Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen bij wegwerkzaamheden Anita Venema 1, Vanessa van Eijk 2, Judith Kuiper 2,

Nadere informatie

Definitie van een ernstig ongeval waarvan een ongevallenverslag moet opgesteld worden (Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26)

Definitie van een ernstig ongeval waarvan een ongevallenverslag moet opgesteld worden (Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26) Definitie van een ernstig ongeval waarvan een ongevallenverslag moet opgesteld worden (Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26) Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26 4 : Als een ernstig arbeidsongeval

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN Gebaseerd op meldingsplichtige ongevallen en blootstelling aan gevaren Inhoud 1. Inleiding...1 1.1. Toelichting op de gebruikte

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

ANALYSE ONGEVALLEN VAN DE SECTOR AFVAL

ANALYSE ONGEVALLEN VAN DE SECTOR AFVAL A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl ANALYSE ONGEVALLEN VAN DE SECTOR AFVAL Inleiding Deze analyse is gebaseerd

Nadere informatie

Lijst van begrippen en definities

Lijst van begrippen en definities Ongeval met dood tot gevolg Iemand is dodelijk gewond als hij of zij bij een ongeval om het leven is gekomen of binnen dertig dagen na het ongeval aan de gevolgen van letsel overlijdt, met uitzondering

Nadere informatie

StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector

StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector Adri C.P. Frijters Arbouw / Postbus 213 / 3840 AE Harderwijk / Frijters@arbouw.nl Martijn Mud

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Verzamelen van blootstellingsgegevens

Verzamelen van blootstellingsgegevens Verzamelen van blootstellingsgegevens Een waardevolle bron van informatie over arbeidsgevaren Martin Damen, RIGO Research & Advies (Martin.Damen@rigo.nl) Rebecca Wouters, RIGO Research & Advies (Rebecca.Wouters@rigo.nl)

Nadere informatie

Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden

Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden Sessie L. Preventie Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden Anita Venema MSc, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, e-mail: anita.venema@tno.nl Samenvatting Het project

Nadere informatie

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE ARBEIDSINSPECTIE DIRECTIE MAJOR HAZARDS CONTROL BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE (BEDRIJVEN DIE ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET BESLUIT RISICO S ZWARE ONGEVALLEN 99 VALLEN) IN DE

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode : De methode van Kinney is geen kwantitatieve doch een kwalitatieve risicoevaluatiemethode Hierbij wil ik aantonen

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Brzo 2015, Artikel 10 1. De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement

Van incidentmelding naar risicomanagement Van incidentmelding naar risicomanagement NVVK 2011 Vanessa van Eijk RPS Advies B.V. Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Structuur Incidenten melden Storybuilder gebruiken Meldingssysteem Conclusies

Nadere informatie

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag.

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag. Februari 2016 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Het omstandig verslag en de oorzaken van psychosociale aard. De wet van 28 februari 2014 introduceerde bijzondere

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel

Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel S1 Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de

Nadere informatie

Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Methoden voor

Nadere informatie

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen Veiligheidsberichten 01-08-2017 2017/11 Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen Dit veiligheidsbericht is de gecoördineerde tekst van ons Veiligheidsbericht van 5 maart 2010 en alle wijzigingen en

Nadere informatie

Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen

Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen Opzet van de studie naar de effecten van een aardbeving Fase 1: kwalitatieve

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Handleiding Storybuilder Bouw bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Inhoud Inleiding... 2 Opstarten... 3 Eerste keer inloggen... 3 Inloggen met account... 5 Inloggegevens vergeten... 6

Nadere informatie

: Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

: Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid VRM10.8038.R01: STORYBUILDER ANALYSE VAN MELDINGSPLICHTIGE ONGEVALLEN OVER 2007 T/M 2009 RIVM opdrachtgever contactpersoon : Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid : Joy Oh RPS advies- en ingenieursbureau

Nadere informatie

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM,

Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop. Ing. Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoek naar Dynamisch risico-model brandverloop Ing Rijk van den Dikkenberg MCDM, Onderzoeksvraag Verkrijgen van inzicht in het brandverloop met als achterliggende vraag of de huidige (standaard)brandkromme

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Extreme ontspanningsevenementen

Extreme ontspanningsevenementen FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Extreme ontspanningsevenementen Versie 06/02/2003 Referenties : Koninklijk

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2003/15496 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE?

CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE? CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE? Paul Swuste Sectie Veiligheidskunde, Technische Universiteit Delft, e: p.h.j.j.swuste@tudelft.nl Paper voor het NVVK congres,

Nadere informatie

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Business Process Management, en het managen van risico

Nadere informatie

itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld

itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld Inhoud Waarom ORCA Waarom ORCA Samenvatting 3 ORCA in het kort 4 De methode 5 Belanghebbenden 6 Bedrijfsongevallen in cijfers 7 Risicovolle

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de DEEL B - HOOFDSTUK 3 : AFBRAAK. Materieel.5. breekhamer manueel of machinaal : zie hieronder.5.. met de hand elektrisch of pneumatisch : zie hieronder.5... elektrisch : val van personen van op een hoger.

Nadere informatie

Beslissen, hoe doet u dat?

Beslissen, hoe doet u dat? Beslissen, hoe doet u dat? Spelenderwijs op weg naar veerkracht Viola van Guldener, VLH m.m.v. RIVM: Henk jan Manuel, Monique Chambon, Rikkert Hansler, Marlies Hilhorst, Vera Sol, Linda Bellamy, Anne van

Nadere informatie

MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK

MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK BEHEERSING (CARE) HANDELINGEN BESCHERMING (CURE) VERLIEZEN Letsel Schade RISICO S PROCES- STORING KANS SITUATIES NEAR MISS Bijna Ongeval / t KEN NET CLOUD - filosofie

Nadere informatie

Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid,

Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid, Sessie M. Ongevalonderzoek Bouwen op cijfers, preventie van arbeidsongevallen Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid, e-mail: l.lanting@veiligheid.nl;

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen - interimarbeid

Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen - interimarbeid Veiligheidsberichten 12-10-2016 2016/15 Acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen - interimarbeid Het veiligheidsbericht van 5 maart 2010 beschrijft de acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen (Z)EAO

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Ref: KVM08.8070 Datum: 27 april 2009 Pagina: 2 van 222 INHOUD

Ref: KVM08.8070 Datum: 27 april 2009 Pagina: 2 van 222 INHOUD STORYBUILDER ONGEVALSANALYSE VAN DE AAN DE ARBEIDSINSPECTIE GEMELDE EN ONDERZOCHTE ONGEVALLEN IN DE PERIODE JANUARI 1998 T/M FEBRUARI 2004. KVM08.8070 opdrachtgever contactpersoon : RIVM/ Ministerie van

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel

Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel Technology & Engineering B.V. Consultancy & Training PO Box 9300 6800 SB Arnhem the Netherlands T +31 26 366 2839 F +31 26 366 4347 www.akzonobel.com/te Subject Risicoanalyse stoomleiding Twence - AkzoNobel

Nadere informatie

RAPPORTAGE JAAROVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD 2015 VERSIE 1.0, 21 MAART 2016

RAPPORTAGE JAAROVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD 2015 VERSIE 1.0, 21 MAART 2016 RAPPORTAGE JAAROVERZICHT VEILIGHEIDSDASHBOARD 2015 VERSIE 1.0, 21 MAART 2016 Inhoud Inleiding... 2 1 Totaal aantal melding veiligheidsdashboard... 3 2 Totaaloverzicht (NVW-Arbo-EV-incidenten)... 4 3 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Robert Jespers. 4 e generatie veiligheidsmanagement

Robert Jespers. 4 e generatie veiligheidsmanagement Robert Jespers 4 e generatie veiligheidsmanagement Wat maakt jou succesvol Wat staat in de weg Hoe kun je beïnvloeden Oordelen & Interviews Oefening Plan van aanpak Creatief moment Verrassing! En nog veel

Nadere informatie

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek Inhoud training Ontwikkel uzelf tot de risico- en incidentenanalist binnen uw organisatie. Leer de kennis en vaardigheden die een professionele onderzoeker nodig heeft om incidenten & risico s te analyseren.

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers Drs. Anita Venema TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers SZW subsidie Programma Versterking Arbeidsveiligheid Van den Berg Infrastructuren trok de kar - Consument en

Nadere informatie

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele

INES meldingen 2013 Kerncentrale Borssele INES meldingen 0 Kerncentrale Borssele Zeedijk, 5 PM Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

Procesveiligheid & SIL

Procesveiligheid & SIL PRODUCA veiligheid & SIL Willem van der Bijl PRODUCA Communicatie BV Toepassing Arbowet.PPT / WvdB, Apr 2016 / Blz. 1 Wat is PRODUCA? PRODUCA levert diensten op het gebied van Opleidingen, Consultancy

Nadere informatie