MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S"

Transcriptie

1 MOBIELE KRANEN, WAT GAAT ER MIS? 1 EEN ONDERZOEK NAAR DOMINANTE ONGEVALSCENARIO S Cees Paas Sectie Veiligheidskunde, Technische Universiteit Delft, e: Paper voor het NVVK congres, april 2007 INTRODUCTIE Afgelopen januari zijn kranen veel in het nieuws geweest. Tijdens een harde storm is een torenkraan neergestort op een gebouw van de universiteit van Utrecht. Ondanks de enorme schade die veroorzaakt is, zijn er maar enkele (licht)gewonden. Hoewel het geen mobiele kraan betreft, geeft het wel weer wat de impact is van zo n ongeval. Ook op het gebied van mobiele kranen gaat er nog veel mis in Nederland. Een goede interventie om het aantal ongevallen te reduceren is nodig. Om veiliger te kunnen werken is het noodzakelijk om meer inzicht te hebben in de verschillende soorten ongevallen die (kunnen) gebeuren. Twee vragen zijn hierbij van belang: Welke ongevalscenario s komen voor bij het werken met mobiele kranen? Komen bepaalde ongevallen vaker voor dan andere? Deze vragen worden beantwoord met behulp van literatuuronderzoek, het raadplegen van experts en ongevalgegevens van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het blijkt dat er verschillen bestaan tussen de verwachtingen van de experts en de gegevens die naar voren komen uit de ongevalgegevens. Omvallende kranen en vallende lasten zijn de scenario s waar het voornamelijk om zal draaien. Naast het tonen van de mogelijke ongevalscenario s zal ook aandacht besteed worden aan de achterliggende oorzaken. De invloed van het management op het falen van bepaalde barrières zal worden besproken. 1 Voor een uitgebreide versie van dit paper zie Paas J.C. en Swuste P. Mobiele kranen, wat gaat er mis?, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2006:19(3):47-55 NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 1 van 8

2 LITERATUUR, EXPERTS EN ONGEVALGEGEVENS Na het raadplegen van de literatuur, die gevonden is in de openbare vak- en wetenschappelijke literatuur, zijn 10 experts geraadpleegd. De experts, afkomstig uit de bouwwereld, arbeidsinspectie en van kennis- en brancheorganisaties (VVT, Het Zwarte Corps), zijn gevraagd om ongevalscenario s op te stellen voor het werken met mobiele kranen. Door middel van storingsanalysetechniek (een afgeleide van de HAZOP) en ontwerptechnische analyse zijn een aantal scenario s geformuleerd. In een tweede sessie is aan de experts gevraagd om de geformuleerde scenario s verder te rangschikken. Voor de ongevalgegevens zijn de gegevens van de Arbeidsinspectie gebruikt. De ongevalgegevens van de Arbeidsinspectie zijn geordend in het Geautomatiseerde Informatie Systeem ArbeidsInspectie (GISAI). Deze GISAI gegevens zijn onderzocht door de Workgroup Occupational Risk Modelling (WORM) een onderdeel van het project Versterking ArbeidsVeiligheid (VAV) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsveiligheid.szw.nl). De beschikbare gegevens zijn van meldingsplichtige ongevallen die door een arbeidsinspecteur zijn onderzocht. Meldingsplicht geldt bij ongevallen met dodelijke afloop, blijvend lichamelijk letsel of ziekenhuisopname binnen 24 uur na het ongeval. Arbeidsongevallen uit de periode zijn gemodelleerd met behulp van een aantal vlinderdasmodellen. 2 Ongevallen met mobiele kranen zijn over meerdere vlinderdasmodellen verspreid. Een vlinderdasmodel is een model dat gebruikt wordt om ongevallen te representeren. In het vlinderdasmodel staat het ongeval als gebeurtenis centraal. Verschillende scenario s kunnen leiden tot deze centrale gebeurtenis. De effecten van een centrale gebeurtenis worden aan de rechterkant van het model weergegeven door middel van effectscenario s. Barrières voorkomen dat een bepaald scenario zich ontwikkelt. De kwaliteit en de aanwezigheid van de barrières wordt bepaald door verschillende managementfactoren (procedures, beschikbaarheid, onderhoud, bekwaamheid). Falende barrières leiden tot de centrale gebeurtenis. De managementfactoren maken een integrale beoordeling van de managementsystemen mogelijk, inclusief de menselijke factor (Zemering en Swuste, 2005). 2 Zie: (Hale ea, 2005; Ale ea, 2006; Bellamy ea, 2006; Mud ea, 2006) NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 2 van 8

3 Figuur 1 Vlinderdasmodel RESULTATEN De gevonden literatuur, voornamelijk uit Westerse landen, bestaat uit handboeken, casusbeschrijvingen en epidemiologisch onderzoek. De handboeken maken veel gebruik van het boek van Dickie (Dickie, 1975), hierdoor komen veelal dezelfde gevaren naar voren. De ongevalcases uit de literatuur kenmerken zich door een zeer oppervlakkige beschrijving. De gebrekkige analyse blijkt ook uit het feit dat er alleen maar informatie is over het falen van de, voornamelijk technische, barrières. Informatie over de managementfactoren ontbreekt in de meeste gevallen. Drie epidemiologische studies geven een rangorde weer in de ongevalscenario s. Deze drie zijn weergegeven in onderstaande tabel. De onderzoeken van Häkkinen en Suruda & Sheperd laten veel overeenkomsten zien. Het Amerikaanse onderzoek van Suruda laat zien dat NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 3 van 8

4 Häkkinen ea, 1978, 1993 Butler, 1978 Suruda ea., 1997; Sheperd ea., (Fins) (Engels) 2000 (Amerikaans) 1. Instabiliteit last 1. Mechanische defecten 1. Hoogspanningsleidingen 2. Aanhaken, lossen van de 2. Instabiliteit kraan 2. Instabiliteit last last 3. Hijsen van personen 3. Instabiliteit giek 3. Instabiliteit giek 4. Op- en afbouw kraan 4. Structurele defecten 4. Hijsen van personen 5. Instabiliteit kraan 5. Instabiliteit kraan 6. Toegankelijkheid 6. Op- en afbouw kraan 7. Instabiliteit giek 7. Toegankelijkheid 8. Derden binnen draaibereik Tabel 1 Rangorde literatuur bovengrondse elektriciteitsleidingen nog steeds een groot gevaar vormen. Dit is een ongevalscenario wat typisch is voor Amerika en komt daarom in de andere studies niet naar voren. De instabiliteit van de last neemt in beide studies een hoge plaats in. Een opmerkelijk verschil vormt de plek van de instabiliteit van de giek, bij Häkkinen op de laatste plaats en bij Suruda op de derde plaats. De scenario s van Butler zijn uitsluitend mechanisch van aard en betreffen alleen de structuur van de kraan. Gevaren over instabiliteit van de last worden hier niet genoemd. Suruda is als enige die de aanwezigheid van personen in het kraanbereik expliciet noemt als gevaar. De gevaren die uit de expertsessies naar voren komen hebben grote overeenkomsten met de gevaren die door Häkkinen en Suruda genoemd zijn. In volgorde van belangrijkheid, volgens de experts, zijn het: Instabiliteit kraan Instabiliteit last Instabiliteit giek Persoon komt binnen draaibereik Instabiliteit hijsmechanisme Ondanks het feit dat het aanslaan en lossen van lasten onderdeel heeft uitgemaakt van de storingsanalyse komt het niet voor in de ranglijst van gevaren. Uit de ongevalgegevens van GISAI zijn 174 cases naar voren gekomen die direct gerelateerd zijn aan mobiele kranen. De gevaren genoemd in de literatuur en door de experts zijn gebruikt om de ongevallen in te delen in scenario s. Er is een scenario toegevoegd, contact met contragewicht. Dit betekent dat een werknemer (bekneld) is geraakt tussen het contragewicht en een ander object. In tabel 2 zijn de verschillende scenario s gerangschikt, inclusief de NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 4 van 8

5 falende barrières en een typering van het slachtoffer. Per casus kunnen meerdere barrières falen. Zo is het falen van de barrière handsignalen/portofoons altijd in combinatie met een andere barrière. De instabiliteit van de last betekent hier zowel vallende lasten als zwaaiende lasten. In deze tabel is hier geen verder onderscheid in gemaakt. Centrale gebeurtenis Falende barrière Slachtoffer N M W A S O Geen Instabiliteit last, n=126 Onjuiste bevestiging Foutieve positie aanpikker Foutieve bediening machinist Externe factoren Handsignalen/portofoons 16 1 Last beveiligingsmechanisme faalt Beschadigd equipement Overige Contact contragewicht of giek, n=20 Handsignalen/portofoons 10 Foutieve bediening machinist Foutieve positie aanpikker Instabiliteit kraan, n=13 Overbelasting Instabiele plaatsing Overige Instabiliteit hijsmechanisme, n=9 Onjuiste bevestiging Overige Instabiliteit giek, n=6 Verkeerd gebruik van bouten Beschadigde giek Overige 1 1 n: aantal casussen N: falende barrières M: machinist W: werknemer, niet direct betrokken bij hijsactiviteiten A: aanpikker S: supervisor O: onbekend Geen: Geen slachtoffers Tabel 2 Absolute ongevalgegevens GISAI De tabel laat duidelijk zien dat ongevallen ten gevolge van instabiele last niet alleen komen door mechanische defecten, maar ook door menselijke factoren. Bij het hijsen is de NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 5 van 8

6 kraanmachinist verantwoordelijk voor de hijs. Hij bepaalt of er gehesen wordt of niet. Vaak blijkt, bij een ongeval, sprake te zijn van een foutieve bediening van de machinist. Hij hijst te vroeg of hij maakt een verkeerde hijsbeweging. Ook de positie van de aanpikker blijkt in veel gevallen de oorzaak te zijn van een ongeval. De foute positie wordt bij een aantal ongevallen veroorzaakt doordat de aanpikker in een reflex naar de lading toe beweegt om de lading te corrigeren. De tabel laat ook zien dat er ook nog veel ongelukken gebeuren met personen die niet direct gerelateerd zijn aan de hijswerkzaamheden. Het betreft hier voornamelijk vallende lasten. Het hijsen over personen en het plaatsen van lasten naast personen gebeurt nog steeds, ondanks het verbod hier op. Het blijkt dat de instabiliteit van de last verreweg het meest dominante scenario is van alle scenario s. Daarna volgt heel opvallend contact met het contragewicht. Het blijkt dat dit scenario vaak leidt tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. Omvallende mobiele kranen komen maar 13 keer voor in de GISAI gegevens. De falende barrières kunnen worden onderverdeeld in hardware barrières (bevestiging, equipement, beveiligingsmechanismen) en in menselijke barrières (positie, bediening). De voor beide soorten spelen andere managementfactoren een rol. Voor de hardware barrières zijn voornamelijk de onderhoud en de aanwezigheid van het juiste gereedschap een probleem. Het gebruik van ongeschikt of beschadigd gereedschap leidt eveneens tot ongevallen. Vaak ontbreken er ook duidelijke plannen en procedures om de barrières te gebruiken. Bij de menselijke barrières spelen motivatie en communicatie een grote rol. Met motivatie wordt bedoeld de zorg die een werknemer draagt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Routinematig werken met de daarbij verslappende aandacht voor veiligheid valt hier ook onder. De onderlinge communicatie over hoe werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden is bij een aantal cases niet aanwezig of erg onduidelijk. CONCLUSIE EN DISCUSSIE De resultaten uit de verschillende onderzoeken laten zien welke scenario s mogelijk zijn bij het werken met mobiele kranen. Een combinatie van de literatuurstudie en de expertsessies geeft een compleet beeld van de mogelijke ongevalscenario s. Het verschil tussen de scenario s van Butler en beide anderen twee lijkt een aanwijzing te zijn voor het feit dat de veiligheid en de kwaliteit van kranen in de afgelopen 20 jaar sterk is toegenomen. NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 6 van 8

7 Opvallend is het grote verschil tussen de literatuur en de ongevalgegevens enerzijds en de experts anderzijds wat betreft de instabiliteit van de kraan. Het lijkt dat perceptie een behoorlijke invloed heeft op de uitkomsten van de experts. Dit is mogelijk te verklaren door de enorme media-aandacht voor omvallende kranen. Het ontbreken van het scenario instabiliteit van de last in de lijst van de experts is verrassend. In de expertgroep waren geen aanpikkers vertegenwoordigd. Het zou beter zijn om deze experts ook op te nemen in de groep. De rangorde van de scenario s van de secondaire GISAI gegevens is vrij overtuigend door de aantallen. Instabiliteit van de last, inclusief het aanslaan van de last, is zeer dominant dat wordt ook ondersteund door het literatuuronderzoek. Verder komen de relatieve positie van de andere scenario s overeen met de literatuur. Bij de experts wijkt de rangorde van de scenario s af van de twee andere bronnen. Het risico van aanwezig zijn binnen het kraanbereik wordt door experts als erg laag beoordeeld. De aanwezigheid van personen in het kraanbereik vereist alertheid en oppassendheid. Bij het bestuderen van de achterliggende oorzaken blijkt er echter sprake te zijn van handelen uit gewoonte, routine of reflexbewegingen. Hier zijn nog genoeg aanknopingspunten om het managementsysteem aan te passen en te verbeteren. Ook het toezicht op het naleven van regels zoals het hijsen over personen is op dit moment niet adequaat geregeld. Het is nodig om een tweetal kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van het onderzoek. In de presentatie worden absolute aantallen gebruikt, daar informatie over blootstelling en de risicopopulatie ontbreken. Om risico s te kunnen bepalen is het nodig om gegevens te hebben over de blootstelling. Gedurende het onderzoek hebben we gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Aantal draaiuren, aantal draaibewegingen, aantal kranen zijn mogelijke indicatoren. Het blijkt echter zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om hier goede getallen voor te vinden. De tweede kanttekening betreft de kwaliteit van de ongevalgegevens. De gegevens van de arbeidsinspectie zijn uitsluitend van meldingsplichtige ongevallen. Ongevallen zonder blijvend letsel of ziekenhuisopname hoeven niet gemeld te worden en kunnen dus ook niet meegenomen worden in de analyse. Het daadwerkelijke aantal ongevallen zal dus veel hoger liggen. Deze beperking heeft volgens ons echter geen gevolgen voor de rangorde van de scenario s. De kwaliteit van de ongevalbeschrijvingen van de arbeidsinspectie was goed wat NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 7 van 8

8 betreft het indelen in scenario s en het bepalen van de falende barrières. De onderzoeksmethode van de inspecteur is echter minder gericht op het vinden van achterliggende oorzaken. Dit maakt het lastig om bij alle cases een uitspraak hier over te doen. In de toekomst zou de arbeidsinspectie zich meer moeten richten op die falende managementfactoren. Verbetering van de managementfactoren is de duurzame oplossing om het aantal kraanongevallen in het vervolg te reduceren. Met deze studie is duidelijk naar voren gekomen wat het meest dominante scenario is bij het werken met mobiele kranen. Hopelijk helpt dit om het werken met mobiele kranen veiliger te maken door veiligheidsmaatregelen te implementeren op die plekken waar de meeste winst is te halen. REFERENTIES 1. Hale A.R. Ale B.J.M. Paas C, Quik J.T. Mud M. Bellamy L.J. Using barrier concepts to understand priorities in the prevention of occupational accidents In Krzysztof Katawrocki (Ed.), ESREL Advances in Safety and Reliability (pp ), Leiden: A.A. Balkema Publishers, Ale B. Baksteen H. Bellamy L. Bloemhof A. Goossens, L. Hale A. Mud M. Oh J. Papazoglou I. Post J. Whiston J. Quantifying occupational risk: the development of an occupational risk model. 3rd International Conference Working on Safety 2006, The Netherlands ( 3. Bellamy L. Ale B. Whiston J. Mud M. Baksteen H. Hale A. Papazoglou I. Bloemhof A. Oh J. The software tool Storybuilder and the analysis of the horrible stories of occupational accidents. 3rd International Conference Working on Safety 2006, The Netherlands ( 4. Mud M. Baksteen H. Ale B. Bellamy L. Bloemhof A. Hale A. Klein Hesselink J. Oh J. Whitehouse R. From Accident Stories to Bowtie Models. 3rd International Conference Working on Safety 2006, The Netherlands ( 5. Zemering C. Swuste P. De scenario audit, Voorstel voor een methode ter preventie van incidenten en rampen in de procesindustrie, Manuscript Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2005: 18(4): Dickie D. Crane handbook, Butterworths, London, 1975 NVVK Jubileumcongres april Sessie P Paas 8 van 8

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Werken aan de toekomst van Nederland.

Werken aan de toekomst van Nederland. Werken aan de toekomst van Nederland Martijn.Mud@rps.nl 1 Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van 1998-2009 Probleemschets - wat is er aan de hand? Achtergrond - waar komt wat vandaan?

Nadere informatie

CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE?

CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE? CONTROL BANDING VOOR VEILIGHEID, EEN KWALITATIEF INSTRUMENT VOOR RISICO PREVENTIE? Paul Swuste Sectie Veiligheidskunde, Technische Universiteit Delft, e: p.h.j.j.swuste@tudelft.nl Paper voor het NVVK congres,

Nadere informatie

Ref: KVM09.8101.R01 Datum: 30 November 2009 Pagina: 2 van 10 INHOUD

Ref: KVM09.8101.R01 Datum: 30 November 2009 Pagina: 2 van 10 INHOUD ingenieurs.. aar gemaakt drachtgever. Pagina: 2 van 10 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ANALYSE... 4 2.1 Ongevalscenario s Vallen van hoogte... 4 2.2 Aantal slachtoffers per scenario... 4 2.3 Slachtoffers per

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector

Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies B.V. ir. Martijn

Nadere informatie

Modellering van arbeidsongevallen in Nederland

Modellering van arbeidsongevallen in Nederland Modellering van arbeidsongevallen in Nederland Scenariomodellen van ongevallen en preventiemaatregelen: de Storybuilder methode door M.L. Mud Onderzoek begeleidt door B.J.M. Ale, L. Bellamy, A. Bloemhoff,

Nadere informatie

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u Leren van Landelijke Arbo Congres 18 mei 2015 Vera Sol, Adri Frijters. 2 Leren van : het proces Storybuilder: een schat aan informatie Stap 0 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Een database met analyse

Nadere informatie

Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies, Ir. Martijn Mud. Samenvatting

Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies,  Ir. Martijn Mud. Samenvatting Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies, e-mail vanessa.van.eijk@rps.nl

Nadere informatie

Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid

Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid Ervaring of Wetenschap? Loop even mee door de wereld van veiligheid Dr Linda J. Bellamy, White Queen BV linda.bellamy@whitequeen.nl 1 Maar.. is WETENSCHAP een onderdeel van VEILIGHEID? http://mrlowerynewtonfalls.weebly.com/lab-safetyand-safety-procedures.html

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door deze

Nadere informatie

ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE

ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE ANALYSE VAN ARBEIDSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE AGRESSIE RIVM Opdrachtgever Naam Contact : RIVM CEV/ Ministerie van Sociale Zaken : Henkjan Manuel/ Joy Oh RPS Advies B.V. Auteur : Ben Keetlaer Gecontroleerd

Nadere informatie

proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën

proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën proces veiligheidsindicatoren in de wetenschappelijke literatuur relatie tussen indicatoren & veiligheidskundige modellen, theorieën Paul Swuste sectie Veiligheidskunde Technische Universiteit Delft de

Nadere informatie

De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen?

De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen? De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen? Vanessa van Eijk, M.Sc., RPS advies- en ingenieursbureau,

Nadere informatie

Everyone has the right to life, liberty and security of person. Lessen uit het verleden, de 88:10:2 regel voor ongevalsoorzaken

Everyone has the right to life, liberty and security of person. Lessen uit het verleden, de 88:10:2 regel voor ongevalsoorzaken Everyone has the right to life, liberty and security of person. (article 3 of the universal declaration of human rights, UN, 1948). Lessen uit het verleden, de 88:10:2 regel voor ongevalsoorzaken C. Van

Nadere informatie

20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE

20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE 20.1 SLACHTOFFER VAN MENSELIJKE AGRESSIE In deze beknopte analyse van arbeidsgerelateerde ongevallen, gaat het over ongevallen waarbij sprake is van slachtoffers van agressie en geweld door mensen. De

Nadere informatie

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 30 92 F 030 274 44 42 storybuilder@rivm.nl ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND, WEG, EN WATERBOUW 1 Inleiding Deze

Nadere informatie

De Kracht van kwaliteit Onderzoek naar de uitbreiding van methodieken voor ondersteuning van adviesvaardigheden van veiligheidskundigen

De Kracht van kwaliteit Onderzoek naar de uitbreiding van methodieken voor ondersteuning van adviesvaardigheden van veiligheidskundigen De Kracht van kwaliteit Onderzoek naar de uitbreiding van methodieken voor ondersteuning van adviesvaardigheden van veiligheidskundigen Ing. Jordy Hof MSHE, MWH Global, e-mail: jordy.hof@nl.mwhglobal.com

Nadere informatie

Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s

Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s Berekening van arbeidsveiligheidsrisico s Nieuwe instrumenten om risico s te wegen Vera Sol 1, Henk Jan Manuel 1, Linda Bellamy 2, Martin Damen 3, Martijn Mud 4, Joy Oh 5 Samenvatting Werknemers kunnen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor

Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Haai RISK Leren van incidenten? Van aanbeveling naar daadwerkelijke verbetering. 30 October 2014 Peter A. Berlie, Senior Consultant, Teacher/Assessor Business Process Management, en het managen van risico

Nadere informatie

Dropped Objects. voorbeelden

Dropped Objects. voorbeelden Dropped Objects voorbeelden Het doel van deze presentatie Bewustwording op het gebied van vallende voorwerpen (DROPS) DROPS is de afkorting van: Dropped Object Prevention Scheme Wat is een Dropped Object?

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

RPS Advies B.V. : Erik van Beek, Raymond Dijkshoorn en Martijn Mud gecontroleerd door : Linda Bellamy datum : november 2010 : 2 (definitief)

RPS Advies B.V. : Erik van Beek, Raymond Dijkshoorn en Martijn Mud gecontroleerd door : Linda Bellamy datum : november 2010 : 2 (definitief) VRM10.8043.R02: ANALYSE VAN ONGEVALLEN MET SLACHTOFFERS MET EEN NIET-NEDERLANDSE NATIONALITEIT OVER 2007 T/M 2009 Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid opdrachtgever contactpersoon : Ministerie

Nadere informatie

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten

NVVK Congres Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten NVVK Congres 2004 1 Risicobeoordelingsmethode van Consument en Veiligheid voor producten Auteur : C. van der Sman (technisch onderzoeker en projectleider risicobeoordeling), Ir. J. Gerritse (programma

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement

Van incidentmelding naar risicomanagement Van incidentmelding naar risicomanagement NVVK 2011 Vanessa van Eijk RPS Advies B.V. Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Structuur Incidenten melden Storybuilder gebruiken Meldingssysteem Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van VCA

Onderzoek naar de effecten van VCA Veiliger door VCA! Onderzoek naar de effecten van VCA op de werkplek bij de Esso raffinaderij in de periode 1987-2004 NVVK Veiligheidscongres, Papendal, Arnhem, 18 Maart 2009 Ton Jeen, BNL Environmental

Nadere informatie

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden?

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Ing. Peter Verhoef, 12hoist4u, hoisting & lifting recruitment services, e-mail peter.verhoef@12hoist4u.com

Nadere informatie

medewerkers voor gevaren te verhogen Marius van Alphen EH&S Delivery Specialist, Personal Safety Dow Benelux B.V., Terneuzen

medewerkers voor gevaren te verhogen Marius van Alphen EH&S Delivery Specialist, Personal Safety Dow Benelux B.V., Terneuzen Onderkennen Oorzaak en Gevolg Een trainingsprogramma om de bewustwording van nieuwe medewerkers voor gevaren te verhogen Marius van Alphen EH&S Delivery Specialist, Personal Safety Dow Benelux B.V., Terneuzen

Nadere informatie

Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen.

Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen. Praktijkverhaal Afwegen van kosten en baten voor reductie van arbeidsongevallen in de kartonfabricage - En nieuwe instrument om risico s te wegen Vera Sol 1, Henk Jan Manuel 1, Linda Bellamy 2, Martin

Nadere informatie

Sessie E. Interventies. Het meten van veiligheid op de bouwplaats: de veiligheidsindex

Sessie E. Interventies. Het meten van veiligheid op de bouwplaats: de veiligheidsindex Sessie E. Interventies Het meten van veiligheid op de bouwplaats: de veiligheidsindex Adri Frijters, beleidsadviseur veiligheid en bouwproces, Arbouw, e-mail: frijters@arbouw.nl Inleiding Werken in de

Nadere informatie

Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van Wat levert het op en wat moeten we er mee?

Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van Wat levert het op en wat moeten we er mee? Analyse van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van 1998-2009 Wat levert het op en wat moeten we er mee? Ir. Martijn Mud, RPS, e-mail: martijn.mud@rps.nl A. Frijters, dr. L.J. Bellamy, H.J. Manuel,

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de sector HORECA

Analyse van ongevallen in de sector HORECA Analyse van ongevallen in de sector HORECA Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door deze dienst

Nadere informatie

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden?

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Auteur: Peter Verhoef Hijsen en heffen, beiden vallend onder de noemer verticaal transport

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers Drs. Anita Venema TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers SZW subsidie Programma Versterking Arbeidsveiligheid Van den Berg Infrastructuren trok de kar - Consument en

Nadere informatie

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren Factsheet ongevall met e heftruck, orderpicker, reachtruck, pallettruck, containerheftruck of gemotoriseerde stapelaar Deze analyse is gebaseerd op de aan de Arbeidsinspectie gemelde onderzochte ongevall

Nadere informatie

Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden

Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden Sessie L. Preventie Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers bij wegwerkzaamheden Anita Venema MSc, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, e-mail: anita.venema@tno.nl Samenvatting Het project

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de sector Sociale Werkvoorziening

Analyse van ongevallen in de sector Sociale Werkvoorziening Analyse van in de sector Sociale Werkvoorziening Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

De veiligheid van wegwerkers

De veiligheid van wegwerkers TTA brochure NR3en4 2008.qxd 09-03-2009 10:58 Pagina 2 De veiligheid van wegwerkers Ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen bij wegwerkzaamheden Anita Venema 1, Vanessa van Eijk 2, Judith Kuiper 2,

Nadere informatie

StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector

StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector StoryBuilder Bouw; een instrument om ongevallen te analyseren en maatregelen uit te wisselen in de bouwsector Adri C.P. Frijters Arbouw / Postbus 213 / 3840 AE Harderwijk / Frijters@arbouw.nl Martijn Mud

Nadere informatie

Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium. Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid. De ontwikkeling van een risicomodel en software

Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium. Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid. De ontwikkeling van een risicomodel en software Report 620801002/2009 WORM-metamorfose consortium Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid De ontwikkeling van een risicomodel en software S Z RIVM-rapport 620801002/2009 Kwantitatieve risicoanalyse

Nadere informatie

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Een Artikel Schrijven Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Met dank aan 1. Writing Scientific Manuscripts (Journal of Young Investigators) 2. S. Downes: How to publish a scientific paper 3.

Nadere informatie

ACHILLES in 1 minuut. Korte introductie in het werken met ACHILLES

ACHILLES in 1 minuut. Korte introductie in het werken met ACHILLES Korte introductie in het werken met ACHILLES Datum : 21 mei 2014 Referentie : Versie : 1.2 Status : Definitief Auteurs : Marten Brascamp Reviewer : Fenneke Brascamp en Anne van Galen (Anne van Galen Consultancy)

Nadere informatie

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek Inhoud training Ontwikkel uzelf tot de risico- en incidentenanalist binnen uw organisatie. Leer de kennis en vaardigheden die een professionele onderzoeker nodig heeft om incidenten & risico s te analyseren.

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management

Nadere informatie

Wat verklaart de veiligheidsprestaties tijdens de bouw en gebruik van steigers?

Wat verklaart de veiligheidsprestaties tijdens de bouw en gebruik van steigers? Wat verklaart de veiligheidsprestaties tijdens de bouw en gebruik van steigers? Rients Couperus 1, Ben de Boer 2 en Paul Swuste 3 Samenvatting ExxonMobil personeel werkt intensief samen met aannemer firma

Nadere informatie

itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld

itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld itgerekend Uitgerekend veiliger werken eiliger Arbeidsrisico s in beeld Inhoud Waarom ORCA Waarom ORCA Samenvatting 3 ORCA in het kort 4 De methode 5 Belanghebbenden 6 Bedrijfsongevallen in cijfers 7 Risicovolle

Nadere informatie

Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd

Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd Al zolang als er mensen werken, gebeuren er ongelukken. Door de eeuwen heen neemt dat aantal gelukkig wel af. Dat komt door betere techniek, betere organisatie,

Nadere informatie

Veiligheid tussen de oren

Veiligheid tussen de oren Veiligheid tussen de oren Door Purdey van Wissen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inleiding De kranten staan er bol van: gewonden na explosie in silo, schilder overlijdt na val van dak,

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

FUNCTIONEEL PARKET. Vestiging s-hertogenbosch. Mw. Mr. Dr. I.M. Koopmans MSHE officier van justitie

FUNCTIONEEL PARKET. Vestiging s-hertogenbosch. Mw. Mr. Dr. I.M. Koopmans MSHE officier van justitie FUNCTIONEEL PARKET Vestiging s-hertogenbosch Mw. Mr. Dr. I.M. Koopmans MSHE officier van justitie 03-03-09 pagina 2/x Arbeidsongevallen bestaan niet! 15 april 2015 03-03-09 pagina 3/x Eerst een paar cijfers

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften

Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften Voor de beantwoording van de SGZ-vragen is uitgegaan van de bevindingen in het inspectierapport uit september 2004 Tilliften: nog steeds niet

Nadere informatie

Veiligheid. Het vak leren van Professionals..

Veiligheid. Het vak leren van Professionals.. Marius van der Valk Veiligheid Gebods / Verbodsborden / Nooduitgangen Persoonlijke beschermings middelen Last Minute Risico Analyse (Mammoet Minute) Uw eigen GEDRAG, Uw eigen VERANTWOORDELIJKHEID Veiligheid

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE)

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het leren van HSE-MS-gebaseerd incidentenonderzoek Voorwaarden voor een succesvolle databasekoppeling Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het onderhavige artikel onderzoekt of het

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsongevallen met dodelijke afloop Cijfers over de jaren 1997-1998-1999-2000 SEPTEMBER 2001 dr. P.J.M. Martens INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lere r n van ongevallen? Wim van Alphen PHOV t e t e U tr t e r c e ht h

Lere r n van ongevallen? Wim van Alphen PHOV t e t e U tr t e r c e ht h Leren van ongevallen? Wim van Alphen PHOV te Utrecht Wat is een ongeval? Onbedoeld onverwachts plotseling letsel (Arbeid) Ongevallen zijn manifest geworden risico s 25 20 15 10 5 0 Profiel Perc centage

Nadere informatie

8-6-2010. Status van risicomanagement 2010. Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project?

8-6-2010. Status van risicomanagement 2010. Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project? Risico, Innovatie & Verandering Implementatie van Risicomanagement in Organisaties als Project? Status van 2010 Dr. Ir. Martin Th. van Staveren MBA Consultant, Auteur, Docent, Coach Naast ontwikkeling

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Incidentonderzoek Beleidsuitgangspunt VBS 18

Incidentonderzoek Beleidsuitgangspunt VBS 18 Incidentonderzoek Beleidsuitgangspunt VBS 18 FILOSOFIE DOELTREFFENDE INCIDENTENRAPPORTAGES, ONDERZOEKEN, ANALYSES EN VERVOLGACTIES ZIJN NOODZAKELIJK OM VERBETERINGEN IN DE PRESTATIES OP HET GEBIED VAN

Nadere informatie

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele

Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele Voorlopige INES meldingen 2015 Kerncentrale Borssele INES, internationale graadmeter Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INESschaal

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45 SAMENVATTING Samenvatting INTRODUCTIE Grote sociaal economische gezondheidsverschillen zijn een groeiend probleem in bijna alle Westerse landen. In Nederland leven mensen met een lagere opleiding gemiddeld

Nadere informatie

MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK

MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK MIJN VISIE OP: INCIDENTENONDERZOEK BEHEERSING (CARE) HANDELINGEN BESCHERMING (CURE) VERLIEZEN Letsel Schade RISICO S PROCES- STORING KANS SITUATIES NEAR MISS Bijna Ongeval / t KEN NET CLOUD - filosofie

Nadere informatie

Anglo Belgian Corporation vs OHSAS 18001 Gent 11/06/2013

Anglo Belgian Corporation vs OHSAS 18001 Gent 11/06/2013 Anglo Belgian Corporation vs OHSAS 18001 Gent 11/06/2013 1 Wim Maenhaut Underwriter Coporate Operations Personal Accidents Inhoud 1 Reden onderzoek 2 Wat is OHSAS 18001? 3 Methodiek 4 Analyse 5 Besluiten

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-5 5

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-5 5 Samenvatting De Algemene Rekenkamer (AR) heeft aanbevolen dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beter inzicht verschaft in niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. Onder niet-gebruikers

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2011 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen

Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen Terugkoppeling projecten Werkvergunningen en Veilig Hijsen Risico beheersing bij het uitvoeren van (hijs-) werkzaamheden Nogepa HSE Committee: 14 november 2012 Bonden en branche overleg: 18 december 2012

Nadere informatie

Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines

Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines Factsheet ongevallen met bewerkingsmachines Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de gemelde en onderzochte ongevallen in GISAI in de periode van 1998-feb 2004. Deze ongevallen zijn nader met behulp

Nadere informatie

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14

Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik. NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Presentatie bevindingen workshops vg-documenten addendum gebruik NOGEPA OIM-dagen: 5/3/14 Bonden & branche: 19/3/14 NOGEPA HSE-COM: 14/5/14 Februari 2014 Doelstelling project vg-documenten voor SodM Inzicht

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Project. Werken op Hoogte. HSE-Comité Nogepa d.d. 11-09-2013. Project Werken op hoogte - Nogepa HSE Comité d.d. 11 september 2013 1

Project. Werken op Hoogte. HSE-Comité Nogepa d.d. 11-09-2013. Project Werken op hoogte - Nogepa HSE Comité d.d. 11 september 2013 1 Project Werken op Hoogte HSE-Comité Nogepa d.d. 11-09-2013 1 Project Werken op hoogte Safety is not an intellectual exercise to keep us in work. It is a matter of life and death. It is the sum of our contributions

Nadere informatie

BSCAT en Managementsystemen

BSCAT en Managementsystemen BSCAT en Managementsystemen Veiligheidsdag Apply 15 april 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER De praktijk 2 Risicomanagementproces De Deming SAFER, SMARTER, GREENER Risico s zijn ook kansen No Risk no business

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE ARBEIDSINSPECTIE DIRECTIE MAJOR HAZARDS CONTROL BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE (BEDRIJVEN DIE ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET BESLUIT RISICO S ZWARE ONGEVALLEN 99 VALLEN) IN DE

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

VIBE De volgende stap in veilig werken op hoogte

VIBE De volgende stap in veilig werken op hoogte VIBE De volgende stap in veilig werken op hoogte Algemene Ledenvergadering VSB, 1 december 2016 Peter Rijfkogel, Artros Charlotte Bruijnen, VeiligheidNL Hans Huysen, TACKnowledge Trends, stellingen: 1.

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid

Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid oostkracht10.nl milieu & veiligheid Voorstellen Dirk Jan de Boer Eigenaar en veiligheidsconsultant Oostkracht 10 B.V. dirkjan@oostkracht10.nl 06 36 38 02 16

Nadere informatie

Bedienen mobiele kraan

Bedienen mobiele kraan Bedienen mobiele kraan De machinist zorgt voor opstellen, onderhoud, bedienen en vaak ook het transport van de kraan. Hij werkt meestal vanuit een cabine en zorgt voor het verplaatsen (horizontaal en verticaal)

Nadere informatie

Meer inzicht in spoorwegveiligheid

Meer inzicht in spoorwegveiligheid Meer inzicht in spoorwegveiligheid Merlijn Mikkers Safety Coördinator Service & Operatie NS Reizigers en promovendus bij sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft In samenwerking met

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie