Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

2 Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7 Evaluatie.... Bezwaarschriften.... Totaaloverzichten.... Rechtstreeks beroep Contraire besluiten... 7 Bezwaarschriften per afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling bouwen en milieu.... welzijn.... sociale zaken....6 bestuursondersteuning financiën...7. Ingediende beroepen...8. Beroep en hoger beroep...8. Ingediende (hoger) beroepen in per afdeling... Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Staphorst. Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de aantallen ingediende bezwaarschriften en de afdoening daarvan. Ook wordt duidelijk tegen welk soort besluiten bezwaarschriften zijn ingediend. De opbouw is dat eerst een overzicht wordt gegeven van feiten en cijfers over alle ingediende bezwaarschriften, daarna worden deze per afdeling weergegeven. Doordat de cijfers over voorgaande jaren ook weergegeven zijn is het mogelijk tot een vergelijking te komen. De behandeltermijn van bezwaarschriften was gemiddeld in iets langer dan in. Ook zaken die bij (hoger) beroepsinstanties aanhangig zijn gemaakt zijn weergegeven. De verschillende onderwerpen komen in het jaarverslag breder aan bod. J.J. Barendrecht, voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

4 . Commissie. Taak en samenstelling Tegen veel besluiten van het college, maar ook sommige besluiten van de raad of de burgemeester, kan een bezwaarschrift worden ingediend. Er vindt dan een juridische en bestuurlijke heroverweging plaats naar aanleiding van het bezwaarschrift. De commissie bezwaarschriften brengt over het bezwaarschrift een advies uit aan het bestuursorgaan zodat het bestuursorgaan een weloverwogen besluit kan nemen. De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk. De samenstelling van de commissie was in : Dhr. J.J. Barendrecht, voorzitter; Dhr. mr. K. de Jonge, lid en plaatsvervangend voorzitter; Mw. mr. C.F. Feith-Hooijer, lid; Dhr. mr. H.A. Lassche, plaatsvervangend lid; Mw. mr. S.J.P.A.M. van Herpen, plaatsvervangend lid. De commissie bestaat uit drie vaste leden, waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn er twee plaatsvervangende leden.. Ondersteuning De commissie bezwaarschriften wordt in- en extern ondersteund. Het opstellen van een advies en notitie voor de commissieleden alsmede het maken van een verslag van de hoorzitting is ook in tot genoegen door het Bezwarenkantoor voor gemeenten verzorgd. Het coördineren en plannen van de hoorzittingen wordt door de secretaris van de commissie verzorgd. De bodes verlenen ondersteuning bij het vermenigvuldigen van stukken.. Premediation Voordat het bezwaarschrift in handen van de commissie wordt gesteld, wordt eerst ambtelijk beoordeeld of premediation een mogelijke oplossing biedt. Dit wordt afgestemd met de secretaris van de commissie. De premediationgesprekken waarbij de bezwaarmaker en een vakinhoudelijk deskundig ambtenaar aanwezig zijn worden geleid door de heer F. Bakker. Deze werkwijze heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat meer dan een derde van de ingediende bezwaarschriften is ingetrokken.. Werkwijze In die gevallen waarin premediation niet tot een oplossing leidt wordt het bezwaarschrift in handen van de commissie gesteld. Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt door de secretaris beoordeeld of een bezwaarschrift wel of niet-ontvankelijk is. Wanneer er sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid wordt het advies zonder reclamanten te horen uitgebracht. Of al dan niet gehoord moet worden beslist de voorzitter van de commissie. In is één keer van horen afgezien wegens kennelijke nietontvankelijkheid. In geval van twijfel over de ontvankelijkheid wordt altijd een hoorzitting gehouden. De indiener van het bezwaar krijgt dan gelegenheid het bezwaar toe te lichten. Op de hoorzitting wordt door het college verweer gevoerd, dat wordt dan gedaan door een vakinhoudelijk deskundig ambtenaar. Na de hoorzitting wordt door de commissie een advies uitgebracht aan het college. Het college neemt vervolgens een besluit. Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

5 . Digitaal bezwaar In is de mogelijkheid opengesteld om elektronisch een bezwaar in te dienen. Van deze mogelijkheid werd voor bezwaarschriften die bij de commissie behandeld werden nog geen gebruik gemaakt. De bezwaarschriften die op deze wijze werden ingediend waren gericht tegen leges en vielen buiten de bevoegdheid van de commissie..6 Hoorzittingen In zijn op 9 avonden hoorzittingen gehouden waarbij naar aanleiding van 6 bezwaarschriften reclamanten gehoord werden..7 Evaluatie Ook in heeft een jaarlijkse terugkoppeling naar het bestuur in persoon van burgemeester Alssema plaatsgevonden. Voor een volledig beeld van de evaluatie zij verwezen naar het verslag hiervan. Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

6 . Bezwaarschriften. Totaaloverzichten In zijn bezwaarschriften ingediend. AANTALLEN BEZWAARSCHRIFTEN: Bezwaarschriften VERHOUDING INGETROKKEN EN BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN: % 8% 6% % % % Aantal behandeld Aantal ingetrokken Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

7 BEZWAARSCHRIFTEN PER AFDELING: REO BOMI OW WELZ SOZA BO FIN Bezwaarschriften 9 Bezwaarschriften Bezwaarschriften Ruimtelijke en economische ontwikkeling (REO),9 % Bouwen en milieu (BOMI) 8, % Openbare werken (OW) 6, % Welzijn (WELZ), % Sociale zaken (SOZA) 6,7 % Bestuursondersteuning (BO),8 % BESLUITEN OP BEZWAAR: Gegrond 6 Ongegrond 9 Niet-ontvankelijk 7 Doorgezonden In procedure 9 Overig 9 Aantallen gegrond: 9, % Aantallen ongegrond: 6, % Aantallen niet-ontvankelijk: 9, % Aantallen ingetrokken:,7 % Aantallen doorgezonden:, % Aantallen in procedure: 9, % Overig: 7, % Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

8 BEHANDELTERMIJNEN: Totaal Commissie,9,,8, 9,7 9,6 9,9,6,, 9, Gemiddelde behandeltermijn in weken Gemiddelde behandeltermijn in weken Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken De gemiddelde behandeltermijn in bedraagt 9, weken. Dat is langer dan de termijn van,6 weken in. De wettelijke behandeltermijn is met de mogelijkheid tot verdaging nu achttien weken. Een verklaring voor deze langere termijn kan gevonden worden in de situaties waarin pogingen om door premediation tot een oplossing te komen niet tot een oplossing leidden en het bezwaarschrift alsnog ter behandeling aan de commissie bezwaarschriften werden voorgelegd. De behandeltermijn van de ingetrokken bezwaarschriften is in de gemiddelde behandeltermijn niet meegenomen. Dit termijn is apart weergegeven. De behandeltermijn bij bezwaarschriften die ingetrokken worden is gemiddeld 9,9 weken. Ook daarbij geldt dat het premediationtraject enige tijd kost. Bij de overzichten per afdeling zijn de behandeltermijnen onderscheiden in een behandeltermijn van de commissie en een behandeltermijn van het bestuursorgaan. De behandeltermijn van de commissie houdt de periode in van het moment van het indienen van het bezwaar tot het moment dat de commissie advies uitbrengt. De tijd die voor het premediationtraject nodig is geweest is hier bij inbegrepen. Niet apart is bijgehouden hoeveel tijd dat heeft gekost. De behandeltermijn van het bestuursorgaan is de termijn vanaf het moment dat de commissie advies heeft uitgebracht tot het moment dat het besluit van het bestuursorgaan aan de indiener van het bezwaarschrift is bekendgemaakt.. Rechtstreeks beroep Evenals in voorgaande jaren is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.. Contraire besluiten Naar aanleiding van de in ingediende bezwaarschriften heeft het college in zijn besluiten de adviezen van de commissie bezwaarschriften overgenomen. Er zijn geen contraire besluiten genomen. Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

9 Bezwaarschriften per afdeling. ruimtelijke en economische ontwikkeling In totaal zijn vijf bezwaarschriften ingediend waarvan er drie tegen een verleende omgevingsvergunning zijn gericht, één tegen een planschadebesluit en één tegen een geweigerde omgevingsvergunning. Tegen dit laatste besluit stond geen bezwaar maar beroep open. Dit is doorgezonden naar de rechtbank Zwolle-Lelystad. BEZWAAR TEGEN BESLUIT REO: Last onder dwangsom Geweigerde planschade Bezwaarschriften REO Bezwaarschriften REO Bezwaarschriften 9 REO Verleende omgevingsvergunningen BESLUITEN OP BEZWAAR REO: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Doorgezonden Bezwaarschriften 9 ruimtelijke en economische ontwikkeling Bezwaarschriften ruimtelijke en economische ontwikkeling Bezwaarschriften ruimtelijke en economische ontwikkeling Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

10 BEHANDELTERMIJNEN REO: Totaal Commissie, 6, 9,, 6 7, Gemiddelde behandeltermijn in weken (REO) Gemiddelde behandeltermijn in weken (REO) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (REO) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

11 . bouwen en milieu Er zijn zestien bezwaarschriften ingediend in. Dit is een daling ten opzichte van 9 toen er achttien werden ingediend. Als meegewogen wordt dat in zeven bezwaarschriften tegen het toekennen van huisnummers op grond van de wet BAG (Wet Basis Registraties Adressen en Gebouwen) werden ingediend is er bij de overige bezwaarschriften sprake van een stijging. BEZWAAR TEGEN BESLUIT BOMI: Intrekken huisnummer (BAG) Toekenning huisnummer (BAG) Verleende standplaatsvergunning Geweigerde evenementenvergunning Opgelegde herplantplicht Invorderingsbeschikking kostenverhaal bestuursdwang Geldschuld Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening Verleende sloopvergunning Verleende bouwvergunning en ontheffing Geweigerde omgevingsvergunning bouwen Verleende omgevingsvergunning bouwen Last onder dwangsom Last onder bestuursdwang Weigering te handhaven Bezwaarschriften bouwen en milieu Bezwaarschriften bouwen en milieu Bezwaarschriften 9 bouwen en milieu BESLUITEN OP BEZWAAR BOMI: 8 6 Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Buiten procedure afgedaan Bezwaarschriften 9 bouwen en milieu Bezwaarschriften bouwen en milieu Bezwaarschriften bouwen en milieu Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

12 BEHANDELTERMIJNEN BOMI: Totaal 9,7 8, 7,,,9 9, Commissie 7, 7,8,6, Gemiddelde behandeltermijn in weken (BOMI) Gemiddelde behandeltermijn in weken (BOMI) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (BOMI). openbare werken Van de elf bezwaarschriften hebben zeven betrekking op verleende of geweigerde omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen of andere houtopstanden en op een opgelegde herplantplicht. Twee bezwaarschriften richten zich tegen de afsluiting van een weg voor vrachtverkeer. Bij één van die bezwaarschriften hoefde het niet tot behandeling te komen omdat een oplossing bereikt kon worden. Één bezwaarschrift had betrekking op een speeltoestel. Omdat daar geen besluit aan ten grondslag bleek te liggen is dat buiten de procedure om afgedaan. BEZWAAR TEGEN BESLUIT OW: Openbare ruimte Verkeersbesluit Opgelegde herplantplicht Verleende omgevingsvergunningen voor kappen Geweigerde omgevingsvergunningen voor kappen Bezwaarschriften openbare werken Bezwaarschriften openbare werken Bezwaarschriften openbare werken 9 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

13 BESLUITEN OP BEZWAAR OW: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Buiten procedure afgedaan Bezwaarschriften 9 openbare werken Bezwaarschriften openbare werken Bezwaarschriften openbare werken BEHANDELTERMIJN OW: Totaal,,9, 9, 6,, Commissie 7,8, 6 6,,6 Gemiddelde behandeltermijn in weken (OW) Gemiddelde behandeltermijn in weken (OW) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (OW) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

14 . welzijn Beslissingen over subsidies zijn in één geval aanleiding geweest bezwaar in te dienen. Dit bezwaar werd weer ingetrokken. BEZWAARSCHRIFTEN WELZIJN: Terugvordering subsidie Niet toegekende subsidie Bezwaarschriften welzijn Bezwaarschriften welzijn Bezwaarschriften 9 welzijn BESLUITEN OP BEZWAAR WELZIJN: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Bezwaarschriften 9 welzijn Bezwaarschriften welzijn Bezwaarschriften welzijn BEHANDELTERMIJN WELZIJN: Totaal Commissie, 6 8 Gemiddelde behandeltermijn in weken (welzijn) Gemiddelde behandeltermijn in weken (welzijn) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (welzijn) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

15 . sociale zaken In totaal zijn zeven bezwaarschriften ingediend. Dat is een daling van vijf ten opzichte van. BEZWAAR TEGEN BESLUIT SOZA: (WWB = Wet Werk en Bijstand) WWB beëindiging uitkering WWB bijzondere bijstand WWB toeslag WWB maatregel Afschaffing minimabeleid Niet duidelijk Gehandicaptenparkeerkaart Terugvordering PGB WMO vervoersvoorsziening WMO hulp in huis WMO woningaanpassing 6 Bezwaarschriften sociale zaken Bezwaarschriften sociale zaken Bezwaarschriften 9 sociale zaken Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

16 BESLUITEN OP BEZWAAR SOZA: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Bezwaarschriften 9 sociale zaken Bezwaarschriften sociale zaken Bezwaarschriften sociale zaken Doorgezonden BEHANDELTERMIJNEN SOZA: Totaal 7,7 6 8,,7 6, Commissie, 9,8, Gemiddelde behandeltermijn in weken (SOZA) Gemiddelde behandeltermijn in weken (SOZA) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (SOZA) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

17 .6 bestuursondersteuning Er zijn twee bezwaarschriften ingediend. Het gaat om een aanlijn- en muilkorfgebod voor een gevaarlijke hond en om een weigering handhavend op te treden tegen het plaatsen van verbodsborden voor gemotoriseerd verkeer door Staatsbosbeheer in het Staatsbos. Beide bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. BEZWAAR TEGEN BESLUIT BO: Weigering te handhaven Muilkorfgebod Drank- en Horecawet, weigering handhavend optreden Drank- en Horecawet, geweigerde vergunning Bezwaarschriften bestuursondersteuning Bezwaarschriften bestuursondersteuning Bezwaarschriften 9 bestuursondersteuning BESLUITEN OP BEZWAAR BO: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Bezwaarschriften 9 bestuursondersteuning Bezwaarschriften bestuursondersteuning Bezwaarschriften bestuursondersteuning BEHANDELTERMIJNEN BO: Totaal Commissie Gemiddelde behandeltermijn in weken (BO) Gemiddelde behandeltermijn in weken (BO) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (BO) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

18 .7 financiën Met de komst van de regeling van de bestuursrechtelijke geldschuld in 9 heeft de afdeling financiën te maken gekregen met bezwaarschriften tegen beschikkingen op dit gebied. Er werd één bezwaar tegen een vaststellingsbeschikking ingediend in in hetzelfde bezwaar als gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom. Deze bezwaren zijn in één procedure behandeld. Daarom wordt dat hier niet nog weer vermeld. Voor de volledigheid zijn hier de grafieken met informatie van voorgaande jaren wel weergegeven. BEZWAARSCHRIFTEN FINANCIËN: Invorderingsbeschikking dwangsom Bezwaarschriften financiën Bezwaarschriften financiën Bezwaarschriften financiën 9 BESLUITEN OP BEZWAAR FINANCIËN: Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk In procedure Bezwaarschriften 9 financiën Bezwaarschriften financiën Bezwaarschriften financiën BEHANDELTERMIJN FINANCIËN: Totaal Commissie Gemiddelde behandeltermijn in weken (Financiën) Gemiddelde behandeltermijn in weken (Financiën) Gemiddelde behandeltermijn 9 in weken (Financiën) Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

19 . Ingediende beroepen. Beroep en hoger beroep Omdat behandeling van beroepschriften en hoger beroepschriften enige tijd vergt, worden hier zowel de (hoger) beroepschriften die in zijn ingediend als die waarop in door de Rechtbank Zwolle-Lelystad of Bestuursrechtspraak van de Raad van State is beslist weergegeven. Het gaat daarbij ook om zaken die in 9 of aanhangig zijn gemaakt. In deze overzichten zijn de procedures tegen opgelegde leges en WOZ-beschikkingen niet weergegeven. Rechtbank Zwolle- Lelystad Sector Kanton Voorlopige voorziening Hoofdzaak Hoofdzaak Hoofdzaak Hoofdzaak Hoofdzaak Hoofdzaak Omschrijving Zaak Ingediend jaar Afgehandeld jaar Uitspraak Weigering handhaving Wegenwet Bouwvergunning en monumentenvergunning Aansprakelijkheidsstelling Financiën In procedure Last onder dwangsom Bouwen en milieu Kostenverhaal Bouwen en Ongegrond bestuursdwang milieu Weigeren Ruimtelijke en omgevingsvergunning economische ontwikkeling Bouw appartementen Ruimtelijke en economische ontwikkeling Bouw appartementen Ruimtelijke en economische ontwikkeling Bestuursondersteuning Bouwen en milieu Hoofdzaak Kapschuur Ruimtelijke en economische ontwikkeling Ongegrond Deels gegrond 9 Ongegrond Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

20 Bestuursrechtspraak Raad van State Omschrijving Zaak Hoger beroep Planschade Beroep Bestemmingsplan Oosterparallelweg Beroep Bestemmingsplan partiële herziening Beukenlaan Hoger beroep Ontheffing bouwvergunning Hoger beroep Kostenverhaal Bestuursdwang Beroep Bestemmingsplan Rouveen West fase IV Ruimtelijke en economische ontwikkeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling Bouwen en milieu Ruimtelijke en economische ontwikkeling Ingediend jaar Afgehandeld jaar Uitspraak Nietontvankelijk Ongegrond Ongegrond Ongegrond In procedure Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag

21 Weergegeven in grafieken ontstaat het volgende beeld: INGEDIENDE (HOGER) BEROEPEN: 6 Rechtbank 6 ABRvS Ingediend 9 Ingediend Ingediend UITSPRAKEN RECHTBANK: Ingediend in 8 Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Uitspraken Rechtbank 9 Uitspraken Rechtbank Uitspraken Rechtbank UITSPRAKEN AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE: Ingediend in 8 Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Uitspraken ABRvS 9 Uitspraken ABRvS Uitspraken ABRvS Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

22 UITSPRAKEN RECHTBANK: (Deels) Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Uitspraken Rechtbank 9 Uitspraken Rechtbank Uitspraken Rechtbank UITSPRAKEN AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE: (Deels) Gegrond Ongegrond Niet-ontvankelijk Uitspraken ABRvS 9 Uitspraken ABRvS Uitspraken ABRvS Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

23 . Ingediende (hoger) beroepen in per afdeling RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING: Rechtbank Bestuursrechtspraak Raad van State Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Rechtbank BOUWEN EN MILIEU: Bestuursrechtspraak Raad van State Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Rechtbank BURGERZAKEN: Bestuursrechtspraak Raad van State Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Rechtbank BESTUURSONDERSTEUNING: Bestuursrechtspraak Raad van State Ingediend in 9 Ingediend in Ingediend in Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst - - Jaarverslag

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18 Onderwerp : Jaarverslag 2015 van de Onafhankelijke commissie behandeling bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave, en Mill en Sint Hubert en de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Datum

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2014 VOORWOORD Hierbij biedt de Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem u haar verslag over het jaar 2013 aan. Uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012

OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012 OVERZICHT JURIDISCHE PROCEDURES 2012 1. Inleiding Jaarlijks wordt een organisatiebreed overzicht van behaalde resultaten in juridische procedures opgesteld. Onder juridische procedures wordt verstaan behandeling

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek Jaarverslag 2015 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek februari 2016 VOORWOORD Hierbij biedt de commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 6 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 6 Antwoorden studie-eindvragen 6.1 a Ja, want het primaire besluit is voorbereid (behandeld) door de heer W. Huizenga van de afdeling ZW en namens het college ondertekend door Th. Claus (zie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten:

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten: EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op het bepaalde in artikel 75, tweede lid, 166, 168, 171, 177 en 232 van de

Nadere informatie

Voorwoord INHOUDSOPGAVE

Voorwoord INHOUDSOPGAVE Jaarverslag Bezwaar en Beroep 2013 Versie 2.0 AB 31 maart 2014 2 Voorwoord Met ingang van 1 juli 2013 heeft de gemeente Landgraaf, als laatste van de deelnemende gemeenten, de uitvoering van de bezwaar-

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inhoudsopgave Voorwoord I Inleiding 6 II De bezwaarschriftencommissie 6. Taak en samenstelling 6. Doelstelling

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2015 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 34 03 Mail : j.schut.van.wijk@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 11 april 2016 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De bezwarencommissie 3 2.1. Taak van de bezwarencommissie 3 2.2. Samenstelling van de bezwarencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Zaaknummer: OLOGYD35 Onderwerp: bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 25 mei 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0419, d.d. 28 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Notitie behandelde klachten over de gemeente Leiden door de Nationale Ombudsman over 2006, 2007 en 2008 BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van afkortingen 15. Inleiding 17. Deel A Verhouding tot bestuursorganen Kernbegrippen Awb

Inhoud. Lijst van afkortingen 15. Inleiding 17. Deel A Verhouding tot bestuursorganen Kernbegrippen Awb Inhoud Lijst van afkortingen 15 Inleiding 17 Begrip bestuursrecht 17 Doelstellingen, opzet en indeling Awb 18 Opbouw boek 21 Website 22 Deel A Verhouding tot bestuursorganen 23 1 Kernbegrippen Awb 25 Leerdoelen

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo Heiloo, 22 april 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 INLEIDING... 3 1. BEZWAARSCHRIFTEN... 4 1.1 Aantallen... 4 1.2 Onderwerp van de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

C. Visser, Communicatie

C. Visser, Communicatie Openbare Besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 07 2013 Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester C.J.M.W.

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede Jaarverslag Lokale Ombudscommissie Ede Ede, april 2014 2 Inleiding Dit verslag verantwoordt aan de gemeenteraad de werkzaamheden en bevindingen van de Lokale Ombudscommissie Ede over het jaar. Daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie Gemeente Aalsmeer

Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie Gemeente Aalsmeer Jaarverslag 2009 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Aalsmeer Inhoudsopgave biz. Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: De commissie 1.1 Inleiding 5 1.2 Samenstelling commissie 5 1.3 Vergaderfrequentie 7 1.4 Werkwijze

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Juridisch jaarverslag 2014

Juridisch jaarverslag 2014 Juridisch jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Bezwaarschriften 3.1 Bezwaarschriften sociaal domein, incl. burgerzaken 11 3.2 Bezwaarschriften fysiek domein, incl. veiligheid 12

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente.

'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht. Gemeente Oosterhout. Jaarverslag gemeente. 'İBIIIİIIIİIIIIIIİIII BY00017795 Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht Gemeente Oosterhout Jaarverslag 2011 WW W gemeente Oosterhout Woord vooraf Het afgelopen decennium is het besef gegroeid dat

Nadere informatie