Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

2 Inhoud 1. lnleiding Doel Samenstelling commissie Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften Overzicht bezwaarschriften lngediende bezwaarschriften Afgehandelde bezwaarschriften Kwaliteit De reacties van het college op de adviezen De kwaliteitstoets door de rechter Kwaliteit van de besluitvorming Term ijnen Conclusie 13 Bijlagen 14 2

3 1. Inleiding 1.1 Doel Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de commissie bezwaarschriften (hierna: de commissie) van de gemeente Heusden, waarin de commissie verslag uitbrengt over haar werkzaamheden in het voorliggende kalenderjaar. In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften, de inhoud van de genomen beslissingen en welke onderwerpen het betreft. Het verslag is tevens een instrument voor de commissie om aan de bestuursorganen adviezen te geven over de verbeterpunten op het gebied van juridische kwaliteit. Voor dit verslag is uitgegaan van de stand van zaken per 1 januari Samenstelling commissie De samenstelling van de commissie was in het verslagjaar als volgt: mr. drs. A.J. Bakkes, voorzitter/lid mr. J.J. Vogel, voorzitter/lid mevr. mr. S.D.C.A. van Nijnatten, lid (tot en met februari 2015) de heer mr. P.L. Kerkhofs, lid (vanaf maart 2015) de heer mr. R.G.L. van de Ven, plaatsvervangend lid 1.3 Procedure De onafhankelijke commissie heeft tot taak het betreffende bestuursorgaan, dat belast is met de beslissing op het bezwaarschrift, schriftelijk van advies te dienen, met uitzondering van: - Een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet Waardering Onroerende Zaken; - Personeelsaangelegenheden; - Gemeenschappelijke regeling 'Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers' De commissie houdt een (wettelijk verplichte) hoorzitting, waarin de bezwaarmaker en een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan de gelegenheid krijgen hun standpunten nader toe te lichten. Aan de hand van de stukken en het gestelde ter hoorzitting, stelt de commissie een advies op aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is niet verplicht het advies op te volgen. Als het advies niet wordt gevolgd, dan dient het bestuursorgaan wel te motiveren waarom er van het advies van de commissie is afgeweken. De commissie beoordeelt bezwaren op ontvankelijkheid en bij gebleken ontvankelijkheid op (on)gegrondheid. Daarbij merkt de commissie op, dat een gegrondverklaring niet altijd hoeft te betekenen, dat de bezwaarmaker inhoudelijk gelijk heeft gekregen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat een besluit in stand kan blijven, maar beter onderbouwd moet worden. De voorzitter is het aanspreekpunt van de commissie. De heer Bakkes en de heer Vogel treden beurtelings op als voorzitter. 3

4 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften Overzicht bezwaarschriften 2015 In dit onderdeel van het jaarverslag wordt ingegaan op de afwikkeling van de bezwaarschriften in Hierbij wordt nog een onderverdeling gemaakt in de afwikkeling per proces. 2.2 Ingediende bezwaarschriften 2015 In 2015 zijn 68 bezwaarschriften ingediend tegen 170 bezwaarschriften in het jaar daarvoor. Dit betekent dat het aantal bezwaarschriften dit jaar is afgenomen. In het jaar 2014 was er een uitzonderlijke stijging te zien ten opzichte van het jaar Een overzicht van het aantal binnengekomen bezwaarschriften is opgenomen in bijlage 1. Van de 170 bezwaarschriften uit 2014 waren immers 74 bezwaarschriften gericht tegen de versobering van de Wmo. Daarnaast waren 17 bezwaarschriften ontvangen, gericht tegen een verkeersbesluit met betrekking tot het opleggen van een lastbeperking op diverse bruggen in de gemeente Heusden. Met die relativering van 2014 is er de laatste vijf jaar al met al een dalende lijn te zien in het aantal bezwaarschriften. In grafiek 1 staat een overzicht van de ingekomen bezwaarschriften over de afgelopen 7 jaar. 350 Aantal ontvangen bezwaarschriften per jaar ,,,, illr Grafiek 1 4

5 2.3 Afgehandelde bezwaarschriften 2015 In 2015 zijn er in totaal 891 bezwaarschriften behandeld en afgerond. Hiervan zijn 39 bezwaren ingediend in de periode en afgerond in De bezwaarschriften waarover de commissie heeft geadviseerd, maar waar in 2015 nog geen besluit op is genomen door het bevoegd bestuursorgaan, zijn niet meegerekend in het aantal afgehandelde bezwaarschriften. Op 1 januari 2016 lag er nog een werkvoorraad van 24 bezwaarschriften. Over 1 bezwaarschrift heeft de commissie inmiddels advies uitgebracht. De overige bezwaarschriften zijn nog in behandeling bij de commissie. In grafiek 2 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften in 2011 tot met 2015 in percentages Wijze afhandeling algemeen in % , 11 1 IL); 15 I I Aso 4 III sks(-recs Ilk \ 4e. cs, osq' bo Grafiek 2 De verschillen in vergelijking met 2014: Het percentage niet-ontvankelijk is licht toegenomen van 7% naar 8%; Het percentage ongegrond is afgenomen van 31% naar 27%; Het percentage gegronde bezwaarschriften waarbij het besluit is herroepen is licht gestegen van 2% naar 4%; Het percentage gegronde bezwaarschriften vanwege motivering2 is toegenomen van 4% naar 10%; Het percentage ingetrokken bezwaarschriften is afgenomen van 54% naar 47%. Het percentage brieven, dat niet als bezwaar is behandeld is toegenomen van 2% naar 4% ingediend in van 2014 en eerder = 89 2 In deze gevallen wordt dus het besluit niet herroepen, maar wordt het bij de beslissing op bezwaar nader gemotiveerd 3 1 bezwaarschrift bleek een steunbetuiging, 3 bezwaren waren niet gericht tegen een besluit en zijn na overleg met bezwaarmaker niet als bezwaar behandeld.

6 2.3.1 Afhandeling per proces De bezwaarschriften zijn toegeschreven aan de specifieke werkprocessen, zodat een vergelijking kan worden gemaakt naar werkproces. (Het aantal afgehandelde bezwaarschriften voor alle werkprocessen is opgenomen in bijlage 2.) In het onderstaande is een aantal van deze werkprocessen uitgelicht. Omgevingsvergunning bouwen In grafiek 3 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces omgevingsvergunning bouwen van de jaren 2011 tot en met In 2015 zijn 15 bezwaren afgehandeld tegen 20 bezwaarschriften in het jaar daarvoor. Daarnaast zijn nog twee bezwaarschriften niet als zodanig behandeld. Deze bezwaren waren niet gericht tegen een besluit en in overleg met de bezwaarmaker is de brief niet als bezwaar in behandeling genomen. Bouwen in % II 1 Niet-ontvankelijk ongegrond Gegrond/herroepen gegrond/motivering Ingetrokken Grafiek 3 In vergelijking met het jaar 2014 valt op dat het percentage ongegrond is gedaald van 55% naar 13%. Net als vorig jaar, zijn er geen gegronde bezwaarschriften waarbij het besluit is herroepen. Het aantal gegronde bezwaarschriften vanwege motivering is sterk gestegen van 0% naar 60%.4 4 Overigens waren van desbetreffende 60% (9 bezwaarschriften) er 4 respectievelijk 3 bezwaarschriften gericht tegen dezelfde vergunningen.

7 Planschade In grafiek 4 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces planschade van de jaren 2011 tot en met Er zijn in 2015 geen bezwaren, gericht tegen een planschadebesluit, afgehandeld of ingediend.5 Planschade in % IN II I I Mill Niet-ontvankelijk ongegrond Gegrond/herroepengegrond/motivering Ingetrokken Grafiek 4 Handhaving In grafiek 5 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces handhaving van de jaren 2011 tot en met In 2015 zijn 17 bezwaren met betrekking tot handhaving afgehandeld. Hiervan hadden 5 bezwaren betrekking op beschikkingen op grond van de Opiumwet. 5 Er waren ook maar 2 planschadebesluiten in 2015

8 Handhaving in % I0.-s - 6 e, o e onte o 0, oc sk- c Nk- \23 o 0 e oc -, o % s e \P \es esk- 2>c \e \ o 4 o Grafiek 5 In vergelijking met het jaar 2014 valt op dat het percentage niet-ontvankelijk gedaald is van 13% naar 6%. Het percentage ongegrond is gestegen van 38% naar 76%. Het percentage gegrond/herroepen is gedaald van 12% naar 0%. Het percentage ingetrokken is gedaald van 25% naar 6%. WMO In grafiek 6 staat een overzicht van de wijze van afhandeling van de bezwaarschriften bij het proces Wmo van de jaren 2011 tot en met In 2015 zijn in totaal 11 bezwaarschriften, gericht tegen Wmo-beschikkingen, afgehandeld. 8

9 80 Wmo in % o 111 i I a 6 6 &- A o ey Qo c o o e,. o,( o.c- \,.., k, e,q Grafiek 6 In vergelijking met het jaar 2014 is in 2015 het percentage ingetrokken6 bezwaren vrijwel gelijk gebleken (74% en 73%). Het percentage ongegrond is licht gedaald van 22% naar 18%. 1 bezwaar was gegrond (9%) 6 Dit komt voornamelijk door de gehouden pre-mediationgesprekken 9

10 3. Kwaliteit 3.1 De reacties van het college op de adviezen De commissie brengt advies uit aan het college en in enkele gevallen aan de burgemeester of de raad. In 2015 is er negen keer afgeweken van het advies van de commissie (waarvan vier hetzelfde besluit betroffen). In 2014 was dit een keer, in 2013 was dit twee keer en in 2012 was dit vijftien keer (waarvan veertien soortgelijke planschadezaken). In een geval van 4 bezwaarschriften had de commissie geadviseerd om een bestreden omgevingsvergunning7 alsnog te weigeren. Het college heeft echter besloten om het besluit, onder verbetering van de motivering, in stand te laten. Hiertegen is geen beroep ingesteld. In een geval had de commissie geadviseerd om de geweigerde omgevingsvergunning8 alsnog te verlenen. Het college heeft in afwijking van dit advies besloten om de bezwaren ongegrond te verklaren. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De rechtbank heeft op 22 februari 2016 het beroep gegrond verklaard en het college opgedragen om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Ook inzake een bezwaar, gericht tegen een Wmo-beschikking, is het college afgeweken van het advies van de commissie. De commissie had geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren, maar het college heeft besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. Hiertegen is geen beroep ingesteld. In 2015 heeft de commissie geadviseerd om twee bezwaren, gericht tegen Wob-besluiten9, gegrond te verklaren. Het college heeft echter de bezwaren ongegrond verklaard. Hiertegen is geen beroep ingesteld. Tot slot heeft de commissie in 2015 geadviseerd om een bezwaarschrift, gericht tegen een handhavingsbeschikking, gegrond te verklaren. In afwijking hiervan heeft het college besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Ook hiertegen is geen beroep ingesteld. 3.2 De kwaliteitstoets door de rechter Op 1 januari 2015 waren er 7 beroepszaken en 4 hoger beroepzaken in behandeling. Van twee beroepszaken was wel eind 2014 een uitspraak van de rechtbank ontvangen, maar de rechtbank heeft toen de zaken terugverwezen naar het college. In beide zaken namelijk moest een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen. Deze is in 2015 genomen en de beroepsprocedure is hiermee beeindigd. In 2015 is 13 keer beroep ingesteld tegen beslissingen op bezwaar. Daarnaast is 6 keer hoger beroep ingesteld Beroep In 2015 is in 3 zaken van voor 2015 uitspraak gedaan. De drie beroepen zijn ongegrond verklaard. In 2015 zijn 2 beroepschriften van voor 2015 weer ingetrokken. In 2015 is er in 4 van de 13 beroepszaken uit 2015 uitspraak gedaan. Drie beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Een beroepschrift is gegrond verklaard. Het betrof bier een beroepschrift over een Wob-beschikking10. Tegen deze uitspraak is door het college hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. In 2015 is 1 beroep, dat ook in 2015 bij de rechtbank is ingediend, weer ingetrokken. BurgemeesterStiegerstraat. Geen beroep na pre-mediation. Hondenfokkerij. Pre-mediation mislukt. Het betrof 2 oneigenlijke Wob-verzoeken, vooral gericht op kostenvergoeding 10 Ook een oneigenlijk Wob-verzoek. Commissie heeft bezwaar gegrond geacht en geadviseerd om verzoek alsnog nader te laten preciseren. Na overschrijding termijn voor nadere precisering van het verzoek is zijn Wob-verzoek vooralsnog buiten behandeling gelaten. Rechtbank heeft geoordeeld dat buiten behandeling laten primair verzoek in kader beslissing op bezwaar in strijd is met de Awb.

11 Op 1 januari 2016 zijn nog 10 beroepschriften in behandeling. In het schema hierna naar soort in beeld gebracht: Beroepen in 2015 onderwerp uitspraak ingetrokken Nog in behandeling Handhaving 5 ongegrond 2 Opiumwet 2 1 ongegrond 1 Planschade Omgevingsvergunning Bouwen 1 ongegrond 1 4 Wob 1 gegrond 1, Milieu Hoger beroep In 2015 zijn in totaal 8 hoger beroepschriften ingediend bij de Raad van State. In 2015 is in 6 hoger beroepszaken uitspraak gedaan: alle hoger beroepschriften zijn ongegrond verklaard. Een hoger beroepschrift was in 2013 ingediend, twee hoger beroepschriften waren in 2014 ingediend en 3 hoger beroepschriften waren in 2015 ingediend. Twee hoger beroepschriften uit 2014 zijn in 2015 ingetrokken. In drie zaken heeft het college zelf hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Het betreft hier twee planschadezaken (ingediend in 2014 en uitspraak gedaan in 2015) en 1 Wob-zaakil (in 2015 ingediend bij de Raad van State en nog in behandeling). Op 1 januari 2016 zijn nog 3 hoger beroepszaken in behandeling. soort uitspraak ingetrokken nog in behandeling Handhaving 3 ongegrond 2 Wob 1 Planschade 2 ongegrond 2 Wmo 1 ongegrond 11 Zie voetnoot

12 3.2 Kwaliteit van de besluitvorming In de afgelopen jaren zagen de percentages gegrond en deels gegronde bezwaarschriften van het totaal aan afgehandelde bezwaarschriften er als volgt uit. Kwaliteit van de besluitvorming 302 totaal afgehandeld gegrond/ besluit herroepen gegrond; besluit onder verbetering van motivering in stand houden I I ii Grafiek 7 Algemeen De commissie concludeert, dat het percentage gegrondverklaringen iets is gestegen ten opzichte van 2014 en dat het aantal intrekkingen iets is gedaald van 54% naar 47%. Omgevingsvergunning bouwen Het percentage gegrondverklaringen vanwege motivering betreffende het proces omgevingsvergunningen-bouwen zijn dit jaar sterk gestegen. In 2014 waren er geen gegrondverklaringen, waarbij het besluit onder verbetering van gronden in stand is gebleven en nu is het percentage 60%.12 De motivering van de primaire besluiten behoeft meer aandacht. WMO De percentages zijn nagenoeg niet gewijzigd ten opzichte van Het percentage ingetrokken bezwaarschriften bedraagt 73%. In 6 van de 8 gevallen is het bezwaarschrift ingetrokken omdat het besluit, waartegen bezwaar werd gemaakt, na een persoonlijk gesprek is herzien. Het betrof hier het toekennen van extra uren voor persoonlijke verzorging, als aanvulling op de hulp bij het huishouden voor een schoon en leefbaar huis. Handhaving Het percentage ongegrondverklaringen is dit jaar gestegen. In 2014 werd in 38% van de gevallen het bezwaar ongegrond verklaard en in 2015 was hiervan bij 76% sprake. De beroepen, ingesteld bij de rechtbank en de Raad van State, zijn ook ongegrond verklaard. We kunnen veronderstellen dat de kwaliteit van de besluitvorming daarom goed is. 12 Overigens waren van desbetreffende 60% (9 bezwaarschriften) er 4 respectievelijk 3 bezwaarschriften gericht tegen dezelfde vergunningen.

13 Planschade In 2015 zijn geen bezwaren tegen planschadebeschikkingen ingediend. Op dit moment is nog een beroepszaak tegen een planschadebeschikking uit 2014 bij de rechtbank in behandeling. 3.3 Alternatieve geschilbeslechting In circa 60 % speelde onzorgvuldige voorbereiding van het primaire besluit een rol. Met name het hoge aantal intrekkingen van bezwaarschriften (47%) kan hierop duiden. Mogelijk had een betere communicatie of pre-mediation in een eerder stadium het indienen van bezwaar kunnen voorkomen. De communicatie en voorlichting in de bezwarenfase, met name het geven van duidelijke uitleg aan bezwaarmakers, vindt de commissie in ieder geval positief. 3.4 Termijnen In artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald binnen welke termijn een beslissing op bezwaar moet worden genomen. De wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De beslissing kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. De totale beslistermijn is dan 18 weken. De termijn wordt verder opgeschort vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim te herstellen. Tenslotte is onder bepaalde voorwaarden verder uitstel mogelijk. Van de in 2015 afgehandelde bezwaarschriften is de wettelijke beslistermijn van 12 weken (of 18 weken indien verdaagd) in 61% van de gevallen gehaald (93% in 2014). In circa 39% is de beslistermijn niet gehaald. Het betreft hier in totaal 34 bezwaren. In 21 gevallen is de beslistermijn met toestemming van partijen niet gehaald, omdat sprake was van een mediationtraject of overleg tussen partijen. In 13 gevallen is de beslistermijn niet gehaald. De beslistermijn in deze gevallen ligt tussen de 12 en 17 weken. 4. Conclusie De commissie is van oordeel dat er waar het betreft de kwaliteit van de besluitvorming geen grote verschillen zijn ten opzichte van In 2015 is vaker de beslistermijn overschreden bij de beslissing op bezwaarschriften, terwiji in 2013 en 2014 juist steeds beter binnen de wettelijke termijnen werd beslist. De commissie vraagt daarom aandacht hiervoor. Ten slotte bedankt de commissie haar secretariaat voor de deskundige inzet gedurende het afgelopen jaar. Vlijmen, 1 0 MRT 2Dia De voorzitters, De secretaris, 71f I haee -/ 1. a. - M de heer mr. S J M van Hezewijk Vogel ow, 13

14 Bijlagen Bijlage 1 Ingekomen bezwaarschriften 2015 Gehandicaptenparkeerplaats/kaart 0 Omgevingsvergunning bouwen 11 Omgevingsvergunning kappen 6 Planschade 0 Handhaving 9 Verkeer 5 BAG 0 DHW-vergunning/ Exploitatievergunning 0 APV 0 WMO 12 Brp 1 Leerlingenvervoer 1 Subsidie 5 WOB 1 Milieu 1 Monumenten 0 Heusdenpas 6 Huisnummering 1 Opiumwet 7 Welzijn 2 Ingebrekestelling 0 Totaal 68 14

15 Bijlage 2 Soon bezwaarschriften Aantal afgehandelde bezwaarschriften 2015 Ingetrokken Niet-ontvankelijk Ongegrond Gegrond: besluit herroepen Gegrond: Besluit in stand gelaten en beter gemotiveerd Overig:. Heusdenpas 5 5 Omgevingsvergunning bouwen Omgevingsvergunning kappen 2 2 Brp 2 2 Gehandicaptenparkeerplaats/ gehandicaptenkaart Handhaving Opiumwet 5 5 Ingebrekestelling Huisnummerring 1 1 Leerlingenvervoer 1 1 Milieu 1 1 Monumenten Welzijn 1 1 Planschade Subsidie Verkeer WMO WOB Totaal Totaal 1 bezwaar (bouwen) moest worden opgevat als een steunbetuiging voor een ander ingediend bezwaar 1 bezwaar (bouwen) was prematuur en is behandeld als zienswijze 2 bezwaren (handhaving) waren niet gericht tegen een besluit 15

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 215 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 215 2.1 Overzicht

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo Heiloo, 22 april 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 INLEIDING... 3 1. BEZWAARSCHRIFTEN... 4 1.1 Aantallen... 4 1.2 Onderwerp van de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2015 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 5 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Inhoudsopgave Voorwoord 3.Inleiding 4.Commissie van advies voor de bezwaarschriften. Samenstelling commissie en secretariaat 5.. De instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WINTERSWIJK 2014 en 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Toetsing door de commissie... 2 Pre-mediation... 2 Aantal bezwaarschriften in 2014 en in 2015...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie

1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding 1.2. Samenstelling van de commissie 1. ALGEMEEN 1.1. Aanleiding De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. De Awb voorziet in artikel 7:13 in de mogelijkheid dat voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN

JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN JAARVERSLAG 2015 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN A2-GEMEENTEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De bezwarencommissie 3 2.1. Taak van de bezwarencommissie 3 2.2. Samenstelling van de bezwarencommissie

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2015 VOORWOORD Hierbij bied ik u mede namens de commissieleden het jaarverslag van de Commissie voor bezwaar over 2014 aan. De

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen.

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen. College Onderwerp: V200901129 Beslissing op bezwaar dhr. J. Hop te Ermelo, tegen de afwijzing van een Wob verzoek. Collegevoorstel Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 taakomschrijving 1 1.2 ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften 3 5.1. kamer sociale

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 11 april 2016 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning Samenvatting: Inleiding: Tegen de kapvergunning voor het rooien van 18 beuken aan de Veilingstraat te Elshout (langs de geluidsschermen aan de A 59) is onder meer bezwaar gemaakt door de heer Van Dijk

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 621648/628545 Betreft: vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 13 december 2013, kenmerk 617495/619195, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Jaarverslag 2015. commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek Jaarverslag 2015 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek februari 2016 VOORWOORD Hierbij biedt de commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Mei 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN gemeente WOERDEN Aan het college van burgemeester en wethouder van Woerden 3440 AA WOERDEN Gemeente Woerden 13.021841 Onderwerp: Aanbieden jaarverslag 2012 aan de raad Regisfratiedatum:

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18 Onderwerp : Jaarverslag 2015 van de Onafhankelijke commissie behandeling bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave, en Mill en Sint Hubert en de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee.

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee. MODELBRIEVEN Hieronder treft u een aantal modelteksten aan die u kunt gebruiken bij het behandelen van een bezwaarschrift. Deze modelteksten zijn geschreven met het oog op de Wet dwangsom en beroep bij

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2014 VOORWOORD Hierbij biedt de Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem u haar verslag over het jaar 2013 aan. Uit

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inhoudsopgave Voorwoord I Inleiding 6 II De bezwaarschriftencommissie 6. Taak en samenstelling 6. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken. Gemeente Heemskerk. Jaarverslag 2014 Z/2015/ OD/2015/ *Z0174EB4B6B*

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken. Gemeente Heemskerk. Jaarverslag 2014 Z/2015/ OD/2015/ *Z0174EB4B6B* Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken Gemeente Heemskerk Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave 1. Samenstelling commissie blz. 3 2. Afhandeling bezwaarschriften blz. 4 2.1 Aantal

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie