Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften die in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 zijn behandeld. In dit verslag wordt onder meer ingegaan op de samenstelling van de commissie voor bezwaarschriften, werkwijze, bevindingen, alsmede recente ontwikkelingen. De commissie voor bezwaarschriften, J.A.M. van Homelen voorzitter B.N. Heuer secretaris 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Samenstelling van de commissie 5 3. Werkwijze van de commissie 5 4. Algemene kamer Aantal bezwaarschriften Beleidsterreinen Aard van de adviezen Termijnen Afwijken van het advies Beroep en hoger beroep 8 5. Personele kamer 9 6. Bevindingen, actuele ontwikkelingen en aanbevelingen Bevindingen en aanbevelingen Aantallen Motivering Ontwikkelingen Mediation Verdergaande samenwerking 9 3

4 1. Inleiding Waterschap De Dommel verzet elk jaar veel werk en neemt daarvoor ook veel besluiten. Dit wordt met de grootst mogelijke zorg gedaan. Toch kunnen er onjuistheden ontstaan. Ook spelen er bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen belangentegenstellingen, waardoor derden bezwaar maken tegen een verleende vergunning. Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit van het waterschap kan hij in de regel hiertegen bezwaar maken. Dit biedt voor het waterschap een mogelijkheid het besluit te heroverwegen en zo nodig te herstellen. De procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in de Verordening behandeling bezwaren die op 14 april 2010 door het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel is vastgesteld. De commissie is bevoegd het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de watergraaf van Waterschap De Dommel te adviseren over bezwaarschriften op alle beleidsterreinen, met uitzondering van bezwaarschriften die betrekking hebben op fiscale zaken en bezwaarschriften inzake functiebeschrijving en waardering, waarvan de rechtsbescherming elders is geregeld. In dit jaarverslag wordt aandacht geschonken aan de samenstelling (hoofdstuk 2) en werkwijze (hoofdstuk 3) van de commissie. Hoofdstuk 4 bevat de kerngegevens met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften door de algemene kamer. De kerngegevens van de personele kamer zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 enkele bevindingen van de commissie beschreven, aanbevelingen gedaan en wordt ingegaan op recente ontwikkelingen. 4

5 2. Samenstelling van de commissie De commissie voor bezwaarschriften heeft een adviserende bevoegdheid ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie voor bezwaarschriften bestaat uit twee kamers. De personele kamer behandelt bezwaarschriften op arbeidsrechtelijk vlak, met uitzondering van bezwaren gericht tegen functiebeschrijving en waardering. De algemene kamer behandelt in beginsel alle overige bezwaarschriften. Dit betreft met name bezwaarschriften gericht tegen vergunningen handhavingsbesluiten op grond van de Waterwet en keurverordening van het waterschap. De samenstelling van de commissie is als volgt. Functie Algemene kamer Personele kamer Voorzitter De heer J.A.M. van Homelen De heer J.A.M. van Homelen Lid Mevrouw G.B. van Rooijenvan Geel Mevrouw G.B. van Rooijenvan Geel Lid De heer F.J.W. Baert Mevrouw L.M.A. Heezemans Plv. lid De heer E.J. Govaers Plv. lid Mevrouw L.M.A. Heezemans De beide kamers worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze wordt door het dagelijks bestuur benoemd. 3. Werkwijze van de commissie De werkwijze van de commissie is geregeld in de Verordening behandeling bezwaren 2010, vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 april Tegen de achtergrond van deze verordening heeft de commissie haar werkwijze verder beschreven in een procedurebeschrijving. De taak van de commissie is het uitbrengen van adviezen over de te nemen beslissingen op de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van het waterschap. Voordat advies wordt uitgebracht, wordt in de regel een hoorzitting gehouden. Deze vindt plaats in het waterschapshuis te Boxtel. De bezwaarschriftenprocedure vindt haar grondslag in de Awb. Hierin staan de begrippen belanghebbende en besluit centraal. Een belanghebbende is volgens artikel 1:2 van de Awb degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Onder besluit wordt volgens artikel 1:3 van de Awb verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een belanghebbende kan een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. In vrijwel alle gevallen is dit het dagelijks bestuur. Nadat het bezwaarschrift bij het waterschap is binnengekomen en de ontvangst door de secretaris van de commissie schriftelijk aan de indiener is bevestigd, worden de commissie en de behandelend ambtenaar op de hoogte gebracht van het ingekomen bezwaar. Niet alle ingekomen bezwaren worden uiteindelijk door de commissie behandeld. Het blijkt al vaak mogelijk om in overleg tot een oplossing te komen. Als bijvoorbeeld blijkt dat het bezwaar duidelijk gegrond is en het bestreden besluit aangepast dient te worden, wordt overlegd met de bezwaarmaker en (bijvoorbeeld) de vergunninghouder om tot een oplossing te komen. Hiervoor is in de procedure in beginsel een termijn van twee weken opgenomen. 5

6 Indien een oplossing langs informele weg niet mogelijk blijkt (en het bezwaarschrift niet wordt ingetrokken) levert de behandelend ambtenaar het volledige dossier, vergezeld van een schriftelijke uiteenzetting, aan bij het secretariaat van de commissie. Na ontvangst toetst de secretaris het dossier op volledigheid. Indien stukken onduidelijk zijn of ontbreken, wordt daarover contact opgenomen met de behandelend ambtenaar. De secretaris zorgt vervolgens voor de uitnodigingen van de te houden hoorzitting. Het kan overigens ook voorkomen dat de commissie besluit om af te zien van het horen van de belanghebbende(n) op grond van artikel 7:3 van de Awb. Zo biedt dit artikel de mogelijkheid om af te zien van het horen van de belanghebbende indien het bezwaar kennelijk nietontvankelijk of kennelijk ongegrond is. In de beschreven periode is in alle gevallen gehoord. De commissie acht het persoonlijk contact met de burger van belang en op die manier kan tevens invulling worden gegeven aan de mediation- c.q. intermediairfunctie. De op de zaak betrekking hebbende stukken worden door de secretaris voorafgaand aan de hoorzitting aan de voorzitter en leden van de commissie toegezonden. Tijdens de hoorzitting worden partijen in de gelegenheid gesteld tot het geven van een mondelinge toelichting over de aan de orde zijnde kwestie. De partijen worden in beginsel in elkaars aanwezigheid gehoord. Na de hoorzitting volgt de besloten beraadslaging door de commissie, welke beraadslaging resulteert in een advies. Dit advies wordt in conceptvorm opgesteld door de secretaris. Nadat de instemming van de betrokken leden en de voorzitter is verkregen, zorgt de ambtelijk secretaris van de bezwaarschriftencommissie ervoor dat het door de voorzitter en secretaris ondertekende eindadvies en verslag van de hoorzitting tijdig worden voorgelegd aan het bestuursorgaan dat de beslissing op bezwaar moet nemen. Een juridisch medewerker verzorgt de voorbereidingen voor het door het bestuursorgaan (in de regel het dagelijks bestuur) te nemen beslissing op bezwaar. Tegen het besluit op bezwaar staat beroep open bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Bosch en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep voor zover het arbeidsrechtelijke geschillen betreft. Het karakter van de bezwaarschriftenprocedure brengt als voordeel voor de bezwaarmaker met zich mee dat deze de mogelijkheid krijgt om ten overstaan van een commissie van onafhankelijke buitenstaanders zijn verhaal te doen. Waar mogelijk wordt gezamenlijk gezocht naar een minnelijke oplossing. Ook voor het bestuursorgaan zelf zijn er voordelen verbonden aan de bezwaarschriftenprocedure. Deze biedt in de eerste plaats de kans om het besluit nog eens goed tegen het licht te houden (herstelfunctie). Daarbij is van belang dat het de wetgever voor ogen staat dat de bestuurlijke heroverweging verder gaat dan de rechterlijke toets, die zich beperkt tot de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit. De commissie houdt zich bij haar advisering aan deze doelstelling. De doelmatigheidsaspecten van de besluiten worden door de commissie daarom ook in de advisering betrokken. Dit betekent dat ook beleidsvragen inhoudelijk aan de orde worden gesteld. De bezwaarschriften en de daaropvolgende adviezen van de commissie kunnen het waterschap een indicatie geven welke onderdelen of taken van de organisatie extra aandacht verdienen. Het waterschap heeft daarmee de mogelijkheid te reageren op signalen van ingelanden en zodoende te leren met het oog op toekomstige besluiten. Een andere doelstelling van de bezwaarschriftenprocedure is de zeefwerking, waarmee gedoeld wordt op het ontlasten van de rechterlijke macht. 6

7 4. Algemene kamer In dit hoofdstuk vermeldt de commissie de kerngegevens met betrekking tot de behandeling van de bezwaarschriften door de algemene kamer in In onderstaande paragrafen zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: - het aantal bezwaarschriften; - de beleidsterreinen; - de aard van de adviezen; - de termijnen; - afwijken van het advies; - beroep en hoger beroep. 4.1 Aantal bezwaarschriften In 2014 zijn er 10 bezwaarschriften ingekomen. Per 31 december 2013 waren nog 7 bezwaarschriften van dat jaar in behandeling, zodat in totaal 17 bezwaarschriften in 2014 in procedure waren. Van dit aantal zijn 4 bezwaarschriften weer ingetrokken na overleg door de behandelend ambtenaar met partijen, zodat de commissie 13 bezwaren in behandeling heeft genomen. Over 8 van deze bezwaren heeft de commissie een advies uitgebracht. Per 31 december 2014 waren aldus nog 5 bezwaarschriften in procedure. Dit betreft bezwaarschriften die in het vierde kwartaal van 2014 zijn ingediend en ten aanzien waarvan het informele (mediation)traject nog loopt. 4.2 Beleidsterreinen Hieronder staat vermeld voor welke beleidsterreinen de bezwaarschriften zijn behandeld. Beleidsterrein Aantal 2010 Aantal 2011 Aantal 2012 Aantal 2013 Aantal 2014 Waterwet en Keur Scheepvaartverkeerswet Wet openbaarheid van bestuur Projectplannen Totaal Alle bezwaarschriften over 2014 betreffen besluiten (waaronder één projectplan) op grond van de Waterwet en/of Keur. De Scheepvaartverkeerswet is alleen dan aan de orde wanneer het dagelijks bestuur een verkeersbesluit voor het waterschapsgebied vaststelt. In 2010 heeft de vaststelling van een dergelijk besluit plaatsgehad, hetgeen het relatief hoge aantal bezwaarschriften op het vlak van de Scheepvaartverkeerswet in dat jaar verklaart. 4.3 Aard van de adviezen De commissie heeft in totaal 8 adviezen uitgebracht. Hieronder is vermeld in hoeveel gevallen er is geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond, (geheel of gedeeltelijk) gegrond of niet-ontvankelijk te verklaren. Advies Aantal Percentage ongegrond 6 75% gegrond 1 12,5% niet-ontvankelijk 1 12,5% 7

8 Het geheel of gedeeltelijk gegrond achten van een bezwaarschrift hoeft er niet toe te leiden dat een bestreden besluit wordt gewijzigd ten voordele van de bezwaarmaker. Een bezwaarschrift kan geheel of gedeeltelijk gegrond worden verklaard omdat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd, de wettelijke grondslag niet is vermeld of een advies ontbreekt. Na verbetering van de grondslag kunnen de gevolgen van het bestreden besluit toch in stand blijven. Bij één bezwaarschrift heeft de commissie geadviseerd om deze nietontvankelijk te verklaren, vanwege de omstandigheid dat het bezwaarschrift na het verstrijken van de bezwaartermijn was ingediend en er geen redenen aanwezig waren de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Naar aanleiding van het advies om een bezwaarschrift (deels) gegrond te achten, heeft een gedeeltelijke herroeping van het primaire besluit plaatsgevonden. Voor het overige is dat besluit gehandhaafd. 4.4 Termijnen Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb dient het bestuursorgaan binnen twaalf weken na de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken op het bezwaarschrift te beslissen. De beslistermijn kan op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb met ten hoogste zes weken worden verdaagd. Van deze mogelijkheid wordt in een enkel geval gebruik gemaakt; doorgaans is de standaardtermijn toereikend. Wanneer een bezwaarschrift niet voldoet aan de wettelijke eisen of de bezwaarmaker verzoekt om een aanvullende termijn, wordt de termijn opgeschort totdat het verzuim is hersteld of de aanvulling is ontvangen. In 2014 is de wettelijke beslistermijn éénmaal overschreden. Het betrof een overschrijding van 5 dagen, als gevolg van de complexiteit van het bezwaar en, daarmee samenhangend, de bestuurlijke besluitvorming daaromtrent. Alle overige bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 4.5 Afwijken van het advies In alle gevallen is het advies van de commissie opgevolgd. 4.6 Beroep en hoger beroep In 2014 zijn er 5 beroepen ingesteld. Van deze beroepen zijn er twee ongegrond verklaard, één ingetrokken en één gegrond verklaard. In één beroepszaak heeft de rechtbank de StAB verzocht een deskundigenbericht uit te brengen, zodat dat beroep nog aanhangig is. Er waren in 2014 geen hoger-beroepzaken. 8

9 5. Personele kamer In 2014 zijn twee personele bezwaren ingekomen. Deze hadden betrekking op een beoordeling van een medewerker van het waterschap, alsmede de afwijzing van een externe sollicitant. Het bezwaar gericht tegen de beoordeling is na toepassing van een mediationtraject ingetrokken. Het bezwaar tegen de afwijzing van een externe sollicitant is niet-ontvankelijk verklaard, vanwege de omstandigheid dat geen sprake was van een besluit waartegen bezwaar en beroep openstonden. 6. Bevindingen en actuele ontwikkelingen 6.1 Bevindingen Aantallen Bij Waterschap De Dommel is het aantal ingediende bezwaarschriften zeer gering. Daar komt bij dat ongeveer een kwart van de bezwaarschriften door middel van overleg wordt opgelost en wordt ingetrokken. Een behandeling door de commissie is dan niet meer nodig. Ook de toepassing van zogeheten mediationtechnieken door de medewerkers van het waterschap draagt hieraan in positieve zin bij Motivering De commissie heeft geconstateerd dat besluiten op grond van de Waterwet en Keur doorgaans goed gemotiveerd zijn. Voor zover naar aanleiding van het bezwaarschrift nader onderzoek nodig is, constateert de commissie dat dat zorgvuldig wordt uitgevoerd. 6.2 Ontwikkelingen Mediation De Brabantse waterschappen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het structureel inzetten van mediationtechnieken bij geschillenbeslechting. Dit heeft bijgedragen aan het reduceren van het aantal bezwaarschriften dat de formele procedure moet doorlopen. In voorkomende gevallen werd onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider met partijen gekeken naar mogelijke oplossingen voor het geschil. De informele aanpak heeft in een kwart van de gevallen tot een oplossing geleid en tot intrekking van het bezwaarschrift. De waterschappen hebben besloten deze werkwijze voort te zetten. In het kader van de samenwerking tussen de drie Brabantse waterschappen wordt inmiddels gewerkt met een uniforme wijze van afhandeling van bezwaren, waarbij de informele aanpak een vast onderdeel is van de bezwarenprocedure Verdergaande samenwerking De Brabantse waterschappen hebben zich ten doel gesteld om, in het verlengde van een uniforme werkwijze, te komen tot één secretariaat ter ondersteuning van de nu nog drie afzonderlijke bezwarencommissies. Op termijn leidt dit mogelijk tot de vorming van één gemeenschappelijke commissie. Ter voorbereiding hierop zal in 2015 een uniforme verordening voor de behandeling van bezwaren in procedure worden gebracht. De commissie is positief over de wijze waarop de informele aanpak in de nieuwe uniforme procedure wordt vormgegeven. Evenwel merkt de commissie op dat zij geen voorstander is van de variant ambtelijk horen, dat wil zeggen het afdoen van een bezwaar zonder tussenkomst van de commissie. Vanuit een oogpunt van transparantie en kwaliteit van de besluitvorming is het voor de burger van belang dat zijn bezwaar, indien de informele aanpak niet tot een oplossing leidt, aan een onafhankelijke commissie wordt voorgelegd. Deze waarborg ontbreekt bij de variant van het ambtelijk horen, omdat dan de behandeling van het bezwaar intern plaatsvindt. De commissie adviseert het waterschap dan ook om in de 9

10 verordening geen mogelijkheid op te nemen om bezwaren door middel van ambtelijk horen af te doen en derhalve ook geen besluiten aan te wijzen die voor ambtelijk horen in aanmerking komen. Zij merkt daarbij op dat het punt van ambtelijk horen overigens niet van invloed is op de verdere samenwerking tussen de Brabantse waterschappen 10

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2017 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017 Gemeente Losser 14 mei 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en taakverdeling 4 3. Vergaderingen 5 4. Aantallen bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave. Inleiding.... Doel.... Samenstelling commissie.... Procedure.... Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften....

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

***., SINT-MICHIELS%STEL

***., SINT-MICHIELS%STEL Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming ***., SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel datum : 1

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Gemeente Hof van Twente Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Commissie bezwaarschriften Secretariaat: L. Müller E. Beernink 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie... 4 3. Hoorzittingen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 De bezwaarschriftencommissie 2.1 taakstelling 2.2 samenstelling 2.3 werkwijze 3 De commissie in cijfers 4 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 3 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Zaaknummer : 76651 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 I www.gemeentemolenwaard.nl 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenstelling,

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 Olst-Wijhe, 2011. doc. nr.: 1106-19-ALLE-NF Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: 12.005812 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Beslissing op de bezwaarschriften 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel INHOUD 1. Leeswijzer pag. 2 2. Samenstelling van de Commissie pag. 3 3. Werkwijze van de Commissie pag. 4 4. Ingekomen bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: 17.001489 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2016 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017. Gemeente Coevorden Ing. 1 9 FEB. 2018 Aan Class nr. /lenftl ^uf Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden Postbus 2, 7740 AA Coevorden Telefoon: 0524-598631 Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: 14.010897 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Gegevens over 2013 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Resultaten 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 3 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Secretariaat: L. Müller E. Beernink J. Brands M. Sanders (Bezwarenkantoor voor gemeenten) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie en secretariaat... 4 2.1 Commissie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend de beleidsregel Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2017" vast te stellen. De nieuwe beleidsregel

Nadere informatie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 2017 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Uitgebracht in maart 2017. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2017 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR328920_1 8 november 2016 REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser; gelet

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

REGELING AFDOENING BEZWAARSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2016

REGELING AFDOENING BEZWAARSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2016 REGELING AFDOENING BEZWAARSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2016 Artikel 1. Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: 1. ISD: Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek zoals bedoeld in de

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeente Boxmeer. Vaste commissie van advies voor de. bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint. Anthonis.

Jaarverslag Gemeente Boxmeer. Vaste commissie van advies voor de. bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint. Anthonis. Jaarverslag 2012 2013 Gemeente Boxmeer Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Boxmeer, 1 mei 2014. 1. Inleiding Voor u ligt het verslag van de Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT JAARVERSLAG januari 2008 - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I INLEIDING HOOFDSTUK II SAMENSTELLING COMMISSIE HOOFDSTUK III BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie inzake de woonruimteverdeling als bedoeld

Nadere informatie

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Kwartiermaker RUD Groningen April 2013 1 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op de instemming van de BOR

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 Orionis Walcheren Jaarverslag Bezwaarschriften 217 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2. Statistieken... 6 Hoofdstuk 3. Uitspraken in

Nadere informatie

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH.

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Reglement van de Bezwaaradviescommissie SPPOH Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Artikel 1 - Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Aanvrager bevoegd

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie bezwaarschriften 1. Inleiding en doelstelling Op grond van artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015, brengt de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente **kt Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Februari/maart 2010 Zaaknummer : LSV - 1008081/ INTERN-03595 -2- INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Inleiding 3 BLZ. Hoofdstuk II Taak, werkwijze

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Jaarverslag commissie bezwaarschriften Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN 2017 4 1.1 Binnengekomen bezwaarschriften naar onderwerp 4

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 207, 19 maart 2015 INTERNE KLACHTENREGELING GEMEENTE DEURNE 2015

Gemeenteblad nr. 207, 19 maart 2015 INTERNE KLACHTENREGELING GEMEENTE DEURNE 2015 Gemeenteblad nr. 207, 19 maart 2015 INTERNE KLACHTENREGELING GEMEENTE DEURNE 2015 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bestuursorgaan: Een orgaan van de gemeente Deurne dat krachtens

Nadere informatie

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift 36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus 20 1530 AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Betreft: Uw nummer: Mijn bezwaarschrift Boz2013_32/13-013365 Geachte mevrouw Hink,

Nadere informatie

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Sint-Michielsgestel De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 22 mei 2017 ons kenmerk uw

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag 2013 Commissie Bezwaarschriften Commissie Bezwaarschriften Samensteller: drs. M.C.A. (Marco) Spee secretaris Commissie bezwaarschriften waterschap Brabantse Delta Vastgesteld door de commissie op 28 januari 2014 Corsanummer: 14AOUT0008

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Reglement van de bezwaarcommissie Samenwerkingsverband PasVOrm, vastgesteld door het toezichthoudend bestuur van

Nadere informatie

Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie

Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie De Adviescommissie gelet op: - de Regeling specialismen farmacie en de Algemene wet bestuursrecht - het feit dat de Specialisten Registratie

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018 Orionis Walcheren Jaarverslag bezwaarschriften 218 1 Inhoud Jaarverslag bezwaarschriften 218... 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1... 4 De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2... 6 Statistieken... 6 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie