COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016"

Transcriptie

1 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften in cijfers Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 3.2. Behandelde bezwaarschriften 3.3. Adviezen 3.4 Doorlooptijden 4. (Hoger) beroepszaken Bijlage 1 Ambtelijke behandeling

3 1. VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over Het is aangeboden aan de bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) van de gemeente Middelburg. Met ingang van 1 maart 2016 worden enkele door het college aangewezen categorieën van bezwaarschriften ambtelijk behandeld. De rapportage over de ambtelijke behandeling van bezwaarschriften is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. Bij de ontvangst van bezwaarschriften die niet in aanmerking komen voor ambtelijke behandeling wordt eerst bekeken of het mogelijk is op informele wijze tot een oplossing te komen. Als dit informele traject niet leidt tot een nieuw besluit en intrekking van het bezwaar wordt de formele weg gevolgd en wordt het bezwaarschrift behandeld door de commissie. Met dit jaarverslag geeft de commissie een overzicht van de door haar in 2016 verrichte werkzaamheden. 3

4 2. DE COMMISSIE 2.1. Taak en werkwijze Een burger, die het niet eens is met een besluit van de gemeenteraad, het college of de burgemeester kan daar op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen indienen. De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie met als taak de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften. De commissie geeft invulling aan deze taak door partijen te horen en daarna een schriftelijk advies te geven aan het bestuursorgaan. In verreweg de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders. De commissie is bevoegd advies uit te brengen over alle besluiten van de raad, het college en de burgemeester, met uitzondering van zaken over gemeentelijke belastingen en over de waardering van onroerende zaken. Deze zaken zijn uitgezonderd vanwege de hiervoor bestaande afzonderlijke (belasting)wetgeving. Verder zijn uitgezonderd de bezwaarschriften over zaken, die behoren tot het werkterrein van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren (sociale zekerheidszaken). Deze laatste zaken worden bij Orionis behandeld. De advisering over bezwaarschriften tegen besluiten van Porthos over inwoners van de gemeente Middelburg behoort wel tot het takenpakket van de commissie. Op 1 januari 2016 is een nieuwe, geactualiseerde Verordening behandeling bezwaarschriften in werking getreden. In deze nieuwe verordening is onder meer de in de praktijk reeds toegepaste werkwijze, zoals het maken van een geluidsopname van de hoorzitting in plaats van een schriftelijk verslag, geformaliseerd. In deze verordening is als nieuwe optie de mogelijkheid van ambtelijke behandeling van bezwaarschriften opgenomen. Het college heeft hiervoor enkele categorieën van bezwaarschriften aangewezen (zie bijlage 1 voor een opsomming van de categorieën). Met ingang van 1 maart 2016 kunnen deze bezwaarschriften dus ambtelijk worden behandeld. De indiener van het bezwaarschrift heeft in elk stadium van de ambtelijke behandeling de mogelijkheid alsnog te kiezen voor behandeling door de commissie Samenstelling De commissie bezwaarschriften bestaat uit personen die onafhankelijk zijn en geen binding hebben met de gemeente Middelburg. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van de commissie gewaarborgd. In mei 2016 is aan de voorzitter van de Kamer Algemene Zaken op diens verzoek ontslag verleend. In overleg met de overige leden van deze kamer is er daarna voor gekozen het voorzitterschap in de komende jaren te laten rouleren. Het commissielid de heer mr. R.M. van den Brand is als eerste voor een periode van een jaar benoemd als voorzitter. 4

5 Kamer Algemene Zaken Voorzitter : de heer mr. S. Penning (tot 15 mei 2016) de heer mr. R.M. van den Brand (vanaf 1 augustus 2016) Leden : mevrouw mr. F.S. Alting-Landa de heer mr. R.M. van den Brand (tot 1 augustus 2016) de heer mr. P.I. Izeboud mevrouw mr. C.R.E. Sijnesael Kamer Personele Aangelegenheden Voorzitter : de heer mr. J.M. van Stel Leden : de heer R. Houtzager mevrouw mr. L. Snoodijk de heer drs. L.M. Zuidweg De kamer Algemene Zaken vergadert in principe 1 keer per maand. De kamer Personele Aangelegenheden vergadert op ad hoc basis. Bij beide kamers gebeurt het horen door een (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden Secretariaat Het secretariaat is ondergebracht bij het cluster Juridische Zaken van de afdeling Bestuursondersteuning. In 2016 werd de commissie ambtelijk ondersteund door mevrouw mr. A.C. Beije-van Duivendijk, mevrouw mr. L.W. Gouw en de heer M.O. de Waal Vergaderingen De twee kamers hebben in 2016 in totaal 14 vergaderingen gehouden: Kamer Algemene Zaken : 12 vergaderingen Kamer Personele Aangelegenheden : 2 vergaderingen 5

6 3. DE BEZWAARSCHRIFTEN IN CIJFERS 3.1. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften In onderstaande tabel zijn de aantallen ingediende en afgehandelde bezwaarschriften per kamer weergegeven. Kamer Algemene Zaken Kamer Personele Aangelegenheden Werkvoorraad december 2015 Ingediende bezwaarschriften 2016 Ingetrokken 14 5 *) Doorgezonden naar 2 0 andere instantie of afgehandeld als aanvraag/brief Behandeld in 2016: Ambtelijk: Commissie: 5 35 nvt 19 Werkvoorraad 31 december *) 1 bezwaarschrift is ingetrokken nadat de commissie al had geadviseerd In 2016 zijn 81 bezwaarschriften ingediend tegen 75 in het jaar daarvoor. Getalsmatig is de ontwikkeling van het aantal bezwaarschriften als volgt weer te geven: Kamer Algemene Zaken Kamer Wmo*) Kamer Pers. Aangelegenh Totaal *) De Kamer Wmo is per 1 april 2014 opgegaan in de Kamer Algemene Zaken 6

7 De ontwikkeling van het totaal aantal bezwaarschriften in grafiekvorm: Totaal aantal bezwaarschriften Zoals uit de grafiek blijkt, lag het aantal bezwaarschriften in 2016 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2013 en Behandelde bezwaarschriften Het aantal bezwaarschriften waarover in 2016 advies is uitgebracht, is als volgt over de kamers verdeeld: Kamer Algemene Zaken 35 Kamer Personele Aangelegenheden Adviezen De adviezen van de commissie kunnen zijn: niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond (dan wel een combinatie daarvan). Niet-ontvankelijk wil zeggen dat niet wordt ingegaan op de inhoud van het bezwaar, bijvoorbeeld omdat het te laat is ingediend. Ongegrond wil zeggen dat het bezwaar inhoudelijk wordt afgewezen en dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht, wordt gehandhaafd. Gegrond betekent dat het bezwaar inhoudelijk wordt gehonoreerd en dat het bestreden besluit wordt herroepen of aangepast. Ook adviseert de commissie over het toekennen van een wettelijke kostenvergoeding als daarom door de bezwaarmaker is gevraagd. De hoogte van die vergoeding wordt volgens bij wettelijke regeling vastgestelde landelijke tarieven bepaald. 7

8 aantal Kamer Algemene Zaken In 2016 werd advies uitgebracht over 35 bezwaarschriften. De adviezen luidden als volgt: gegrond ongegrond niet-ontvankelijk combinatie De adviezen werden in vrijwel alle zaken opgevolgd. In één geval werd het advies niet opgevolgd. Dit betrof een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning om verlenging van individuele begeleiding in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). De commissie was van mening dat onvoldoende was gemotiveerd hoe het college tot de conclusie was gekomen dat er sprake was van gebruikelijke hulp. Daarnaast was de commissie van mening dat er geen sprake was van gebruikelijke hulp zoals omschreven in de hiervoor geldende beleidsregels, zodat werd geadviseerd het verzoek van betrokkene alsnog te honoreren. Het bestuursorgaan heeft dit advies niet overgenomen en heeft de afwijzing van het verzoek met een nadere motivering gehandhaafd. De bezwaarschriften hadden betrekking op de volgende onderwerpen: onderwerp aantal Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 8 Handhaving 5 Wet maatschappelijke ondersteuning 7 Wegenverkeerswetgeving 3 Algemene Plaatselijke Verordening 1 Wet openbaarheid van bestuur 3 Besluit basisregistratie personen 1 Subsidieverordening 0 Planschadevergoeding 3 Overige 4 Totaal 35 8

9 Over het verslagjaar 2015 viel op dat in vrij veel gevallen was geadviseerd tot (gedeeltelijke) gegrondverklaring van het bezwaar, namelijk in bijna 38% van de adviezen. Hiervoor kon geen eenduidige verklaring worden gevonden. Ter vergelijking: in 2014 was dit bij de Kamer Algemene Zaken in 20% van de adviezen het geval. In 2016 lag het percentage van de adviezen waarin werd geadviseerd tot (gedeeltelijke) gegrondverklaring weer lager dan in 2015, namelijk op 29%. Kamer Personele Aangelegenheden In 2016 zijn 22 bezwaarschriften ingediend tegen gelijksoortige besluiten. Deze zijn als volgt behandeld: Ingetrokken na informeel traject 3 Ingetrokken na uitbrengen advies 1 Advies commissie ongegrond 6 Advies commissie gegrond 12 Het college heeft de adviezen in deze zaken overgenomen Doorlooptijden De zorg voor een tijdige beslissing op een bezwaarschrift berust gedeeltelijk bij de commissie en gedeeltelijk bij het bestuursorgaan. De vakafdeling stuurt een bericht van ontvangst en zorgt ervoor dat het bezwaarschrift ter advisering aan de commissie wordt voorgelegd. Het is de taak van de commissie om na ontvangst van het bezwaarschrift met de achterliggende stukken er voor te zorgen dat binnen een redelijke termijn advies wordt uitgebracht. Het is vervolgens de taak van de vakafdeling er voor te zorgen dat het bezwaarschrift met het advies voor besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan. Zo nodig moet de vakafdeling ook zorgen voor het sturen van een verdagingsbericht aan de indiener(s) van het bezwaarschrift. De wettelijke beslistermijn bedraagt 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De beslissing kan voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd. De totale termijn is dan 18 weken. De beslissing kan onder bepaalde voorwaarden verder worden verdaagd. De beslistermijn wordt opgeschort vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim te herstellen. Onderstaand overzicht geeft aan dat in % van de bezwaarschriften waarover een advies werd uitgebracht werd afgehandeld binnen de primaire wettelijke termijn van 12 weken en 50% werd afgehandeld binnen de termijn van 18 weken. In totaal werd dus in % van de bezwaarschriften afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 18 weken. Dit percentage is iets lager dan dat van 2015 (76%) en gelijk aan dat van 2014 (72%). 9

10 Binnen 12 weken 42% 33% 32% 43% 22% Tussen 12 en 18 weken 38% 50% 40% 33% 50% Langer dan 18 weken 20% 17% 28% 24% 28% Uit het overzicht blijkt dat het percentage bezwaarschriften met een langere doorlooptijd dan 18 weken de laatste jaren gestegen is. Bij het overschrijden van de wettelijke beslistermijn van 18 weken kan bij voorbeeld meespelen dat, als meerdere bezwaarschriften worden ingediend tegen hetzelfde besluit, deze uit oogpunt van efficiency tegelijk op hoorzitting worden behandeld. Als één of meer van deze bezwaarschriften in eerste instantie niet gemotiveerd zijn, leidt dit ook voor de andere bezwaarschriften tot een langere afhandelingstermijn. In het verslagjaar werden de doorlooptijden van meer dan 18 weken echter met name veroorzaakt doordat het (te) lang duurde voordat een beslissing werd genomen op basis van het advies van de commissie. Naast de inhoudelijke kwaliteit van de bezwaarprocedure is ook een tijdige afdoening een kwaliteitsaspect. Dit is daarom een aandachtspunt. Als bezwaarschriften worden behandeld zonder tussenkomst van een bezwaaradviescommissie bedraagt de beslistermijn 6 weken, welke termijn kan worden verlengd tot 12 weken. Als wordt gekeken naar de doorloopsnelheid van de bezwaarschriften die in 2016 werden ingediend en werden afgehandeld via ambtelijke behandeling of via het informele traject, dan is 76% van die bezwaarschriften afgehandeld binnen 6 weken en 88% is afgehandeld binnen 12 weken. 10

11 4. (HOGER) BEROEPSZAKEN In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de in 2016 ingestelde beroepen bij de rechtbank tegen de beslissingen op bezwaar en de hoger beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of bij de Centrale Raad van Beroep. Verzoeken om een voorlopige voorziening zijn buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij doorgaans het primaire besluit ter discussie staat en niet een op een commissieadvies gebaseerde beslissing op bezwaar. Beroepszaken Kamer Algemene Zaken Lopend beroepschrift uit Lopende beroepschriften in Ingediende beroepschriften in Totaal 13 Uitspraak op beroepschrift uit Uitspraak: gegrond. Dit betreft het beroep van de Buurtgroep Prettig Wonen tegen het besluit tot niet handhavend optreden tegen (het gebruik van) de skatebaan aan de Grote Sternstraat. In deze zaak is na de uitspraak van de Rechtbank in 2016 een nieuw besluit op bezwaar genomen, waartegen opnieuw beroep is ingesteld. Uitspraak op beroepschrift uit Uitspraak: ongegrond. Er is geen hoger beroep ingesteld. De andere twee nog lopende beroepschriften uit 2015 zijn allebei ingetrokken. Van de in 2016 ingediende beroepschriften is er 1 ingetrokken en 1 door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze laatste uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. Het vorenstaande betekent dat er op 31 december 2016 nog 7 beroepsprocedures liepen, te weten het in 2016 ingestelde beroep van de Buurtgroep Prettig Wonen tegen het hernieuwde besluit over de skatebaan aan de Grote Sternstraat. Daarnaast 6 beroepsprocedures tegen de volgende besluiten: - WMO-zaak: Afwijzing persoonsgebonden budget 2 - Sluiting woning 2 - Verzoek informatie Wet hergebruik overheidsinformatie 1 - Afwijzing verzoek handhaving jeugdcentrum De Poort 1 Hoger beroepszaken Kamer Algemene Zaken Lopend hoger beroep uit Ingediende hoger beroep in Totaal 2 11

12 Uitspraak op hoger beroep uit Uitspraak: beide ongegrond De ongegrondverklaringen betroffen de procedure van vijftig omwonenden tegen de verleende omgevingsvergunning en een exploitatievergunning voor de vestiging van een studentensociëteit en bar/restaurant in het pand aan de Lange Noordstraat 48 te Middelburg en de procedure van twee omwonenden tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van vijf woningen aan de Koningstraat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beide hoger beroepen ongegrond verklaard. Op 31 december 2016 liepen er geen hoger beroepsprocedures meer. Beroepszaken Kamer Personele Aangelegenheden Er liepen geen procedures meer uit voorgaande jaren. In 2016 is in 1 zaak beroep ingesteld. Dit beroep is ingetrokken. 12

13 BIJLAGE 1 AMBTELIJKE BEHANDELING Algemeen Op 1 januari 2016 is een nieuwe, geactualiseerde Verordening behandeling bezwaarschriften in werking getreden. In deze verordening is als nieuwe optie de mogelijkheid van ambtelijke behandeling van bezwaarschriften opgenomen. Het college heeft hiervoor de volgende categorieën van bezwaarschriften aangewezen: - bezwaarschriften in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet bezwaarschriften in het kader van de handhaving van artikel 5.10 van de APV Middelburg bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur - bezwaarschriften in het kader van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Middelburg Met ingang van 1 maart 2016 kunnen deze bezwaarschriften dus ambtelijk worden behandeld. De behandeling is in handen van de secretarissen van de commissie bezwaarschriften. Zij kunnen ervoor kiezen de zaak door de commissie te laten behandelen, als zij vinden dat de zaak daar aanleiding toe geeft. Daarnaast heeft de indiener van het bezwaarschrift in elk stadium van de ambtelijke behandeling de mogelijkheid alsnog te kiezen voor behandeling door de commissie. De secretarissen van de commissie bezwaarschriften hebben in het voorjaar van 2016 een training Horen in bezwaar gevolgd, gericht op het ambtelijk horen. Ingediende bezwaarschriften Sinds 1 maart 2016 zijn twaalf bezwaarschriften ingediend die vallen binnen de aangewezen categorieën voor ambtelijke behandeling. Die zijn als volgt behandeld: Ingetrokken na informeel traject : 2 Ambtelijk behandeld : 5 Ambtelijk doorgeleid naar commissie : 5 Vijf bezwaarschriften zijn dus ambtelijk behandeld. Dit waren zaken in het kader van handhaving van artikel 5.10 van de APV. Dat wil zeggen bezwaarschriften tegen de toepassing van spoedeisende bestuursdwang ter zake van het plaatsen van een fiets, buiten de daarvoor bestemde plaatsen of ruimten. Bij de vijf ambtelijk behandelde bezwaarschriften hebben alle indieners van het bezwaar afgezien van het recht om te worden gehoord. Over deze vijf bezwaarschriften is geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is in alle gevallen opgevolgd. 13

14 Doorlooptijden De Awb bepaalt dat het bestuursorgaan binnen zes weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, dient te besluiten indien de bezwaarschriften worden behandeld zonder tussenkomst van een adviescommissie. Hieronder vallen dus de bezwaarschriften die ambtelijk worden behandeld. De beslistermijn van zes weken mag met ten hoogste zes weken worden verlengd. Het was in de praktijk niet nodig de beslistermijn te verlengen. De vijf bezwaarschriften die ambtelijk werden behandeld, werden alle vijf binnen zes weken afgehandeld. Colofon Gemeente Middelburg, Afdeling Bestuursondersteuning, Cluster juridische zaken Kanaalweg 3 Postbus LA Middelburg T E F (0118) Tekst en vormgeving: Secretariaat onafhankelijke bezwarencommissie 14

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2018 1. INHOUD 1. Inhoudsopgave... 2 pagina 2. Algemeen... 3 3. De bezwaarschriften in cijfers... 6 4. (Hoger) beroepszaken... 11 Bijlage 1 Ambtelijke behandeling...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Uitgebracht in maart 2017. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 Olst-Wijhe, 2011. doc. nr.: 1106-19-ALLE-NF Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: 12.005812 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Beslissing op de bezwaarschriften 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: 17.001489 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2016 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: 14.010897 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Gegevens over 2013 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Resultaten 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017 Gemeente Losser 14 mei 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en taakverdeling 4 3. Vergaderingen 5 4. Aantallen bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Gemeente Hof van Twente Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Commissie bezwaarschriften Secretariaat: L. Müller E. Beernink 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie... 4 3. Hoorzittingen...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 08 Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen 4 Overzicht Kamer algemene zaken 4 Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen 0

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave. Inleiding.... Doel.... Samenstelling commissie.... Procedure.... Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften....

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 14 maart 2017 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - -

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Jaarverslag 217 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Heusden, 16 april 218 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Samenstelling commissie... 3 1.3 Procedure... 3 2. Ingediende en afgehandelde

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Zaaknummer : 76651 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 I www.gemeentemolenwaard.nl 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenstelling,

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Secretariaat: L. Müller E. Beernink J. Brands M. Sanders (Bezwarenkantoor voor gemeenten) 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie en secretariaat... 4 2.1 Commissie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Februari/maart 2010 Zaaknummer : LSV - 1008081/ INTERN-03595 -2- INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Inleiding 3 BLZ. Hoofdstuk II Taak, werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018 Orionis Walcheren Jaarverslag bezwaarschriften 218 1 Inhoud Jaarverslag bezwaarschriften 218... 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1... 4 De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2... 6 Statistieken... 6 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie bezwaarschriften 1. Inleiding en doelstelling Op grond van artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015, brengt de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2017 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

***., SINT-MICHIELS%STEL

***., SINT-MICHIELS%STEL Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming ***., SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel datum : 1

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 07 Gemeente Dronten Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen Overzicht Kamer algemene zaken Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften. Jaarverslag 2014

Commissie voor de bezwaarschriften. Jaarverslag 2014 Commissie voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Commissie voor de bezwaarschriften 4 2.1 Grondslag 4 2.2 Doel 4 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 5 3 De bezwaren 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Jaarverslag commissie bezwaarschriften Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN 2017 4 1.1 Binnengekomen bezwaarschriften naar onderwerp 4

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften GLZ

Jaarverslag commissie bezwaarschriften GLZ Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften GLZ Inhoudsopgave Inleiding... 3 Commissie bezwaarschriften GLZ... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Samenstelling... 4 2.3 Secretarissen... 5 2.4 Hoorzittingen... 5 Bezwaarschriften...

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax :

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : fax : BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE Awb DELFLAND secretariaat : Postbus 3061, 2601 DB Delft telefoon : 015-2608062 fax : 015-2608018 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2006 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 3 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeente Boxmeer. Vaste commissie van advies voor de. bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint. Anthonis.

Jaarverslag Gemeente Boxmeer. Vaste commissie van advies voor de. bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint. Anthonis. Jaarverslag 2012 2013 Gemeente Boxmeer Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Boxmeer, 1 mei 2014. 1. Inleiding Voor u ligt het verslag van de Commissie

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 Orionis Walcheren Jaarverslag Bezwaarschriften 217 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2. Statistieken... 6 Hoofdstuk 3. Uitspraken in

Nadere informatie

Jaarverslag Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom. JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1

Jaarverslag Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom. JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1 Jaarverslag 2017 Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1 1. Inhoud pg. 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 3 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel INHOUD 1. Leeswijzer pag. 2 2. Samenstelling van de Commissie pag. 3 3. Werkwijze van de Commissie pag. 4 4. Ingekomen bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017. Gemeente Coevorden Ing. 1 9 FEB. 2018 Aan Class nr. /lenftl ^uf Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden Postbus 2, 7740 AA Coevorden Telefoon: 0524-598631 Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2017 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 De bezwaarschriftencommissie 2.1 taakstelling 2.2 samenstelling 2.3 werkwijze 3 De commissie in cijfers 4 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT JAARVERSLAG januari 2008 - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I INLEIDING HOOFDSTUK II SAMENSTELLING COMMISSIE HOOFDSTUK III BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming

Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming Jaarverslag 2018 Commissie rechtsbescherming a Inhoud Woord vooraf 3 1. Taak, samenstelling en werkwijze Commissie rechtsbescherming 4 Taak Samenstelling Werkwijze 2. De cijfers van 2018 6 Aantal bezwaarschriften,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein

Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein 1 Adviescommissie voor bezwaarschriften Zandvoort Sociaal Domein Jaarverslag 2015 Gemeente Haarlem Middelen en Services, Juridische Zaken Juli 2016. 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1- Algemeen... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Jaarverslag Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Jaarverslag 2017 Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Vastgesteld op 9 maart 2018 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Samenstelling en ondersteuning bezwarencommissie 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2016 vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 DOEL 1.2 JURIDISCH KADER 1.3 SAMENSTELLING COMMISSIE 2. BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 2.1 PROCEDURE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Juridisch. jaarverslag 2017

Juridisch. jaarverslag 2017 Juridisch jaarverslag 2017 VOORWOORD Voor u ligt het juridisch jaarverslag 2017. Het is weer tijd om samen de balans op te maken. Het is goed om samen even stil te staan en terug te kijken. Wat hebben

Nadere informatie

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Sint-Michielsgestel De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 22 mei 2017 ons kenmerk uw

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp

JAARVERSLAG. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp JAARVERSLAG Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Leiderdorp 2007 Inleiding In dit jaarverslag geeft de Commissie Bezwaarschriften Leiderdorp een overzicht van de door de Commissie in 2007 verrichte

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo

JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo JAARVERSLAG 2015 Commissie voor Bezwaarschriften Gemeente Heiloo Heiloo, 22 april 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2015 INLEIDING... 3 1. BEZWAARSCHRIFTEN... 4 1.1 Aantallen... 4 1.2 Onderwerp van de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente **kt Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2010 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Krimpen aan den IJssel April 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE...3 3. DOELSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard Jaarverslag 2018 Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, april 2019 Inleiding De commissie voor bezwaarschriften is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften.

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5997 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2016 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN gemeente WOERDEN Aan het college van burgemeester en wethouder van Woerden 3440 AA WOERDEN Gemeente Woerden 13.021841 Onderwerp: Aanbieden jaarverslag 2012 aan de raad Regisfratiedatum:

Nadere informatie