Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200"

Transcriptie

1 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200

2 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg. b. Awb: Algemene wet bestuursrecht. c. Bureau Jeugdzorg: Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, optredende als bestuursorgaan. d. Medewerker bezwaar: de medewerker van Bureau Jeugdzorg die bezwaarschriften inhoudelijk behandelt en adviseert over de te nemen beslissing op het bezwaar. e. De regeling: Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. f. Bezwaarschrift: bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 e.v. Awb. g. Bestuursorgaan: een persoon of college (zoals Bureau Jeugdzorg) dat ingevolge artikel 1:1 sub b Awb, met enig openbaar gezag is bekleed. h. Besluit: een schriftelijke beslissing van Bureau Jeugdzorg, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. i. Indicatiebesluit: een besluit van Bureau Jeugdzorg ex artikel 5 lid 2 of artikel 6 lid 4 Wet op de jeugdzorg. j. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen gezien. Artikel 2 - Indienen van een bezwaarschrift (art. 6:4 e.v. Awb) 1. Door een belanghebbende kan bezwaar worden gemaakt tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg. Bezwaar kan ook worden gemaakt tegen: - de schriftelijke weigering om een besluit te nemen; en - het niet tijdig nemen van een besluit. 2. Bezwaar (en beroep) is niet mogelijk tegen indicatiebesluiten die zijn genomen ter uitvoering van een ondertoezichtstelling of ter uitvoering van bepaalde jeugdreclasseringstaken. 3. Een bezwaar kan alleen schriftelijk worden ingediend door middel van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de afdeling bezwaar van Bureau Jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant t.a.v. afdeling bezwaar Postbus AW Eindhoven 4. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. 5. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt aan de belanghebbende. 6. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in het vierde lid genoemde termijn is ontvangen. 7. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 8. Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 9. Als het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het bezwaar niet aan een termijn gebonden. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra Bureau Jeugdzorg in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien het onredelijk laat is ingediend. 10. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 2 van 8

3 Artikel 3. Vertegenwoordiging 1. Belanghebbende(n) kunnen zich in de procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde of een raadsman. De medewerker bezwaar kan hiertoe een schriftelijke machtiging vereisen. 2. De medewerker bezwaar kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan weigeren, tenzij deze persoon een advocaat of een procureur is. Artikel 4. Ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift (art. 6:14; 6:15; 7:13 Awb) 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar, waarbij het bezwaarschrift is ingediend, bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst daarvan aan de indiener(s) van het bezwaarschrift. Dit gebeurt uiterlijk binnen twee weken. Het secretariaat zendt eveneens een exemplaar van deze regeling toe. Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 3 lid 1, zendt het secretariaat tevens een ontvangstbevestiging aan de gemachtigde, alsmede een exemplaar van de regeling. 2. Het secretariaat bericht daarnaast de medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het besluit over de ontvangst van het bezwaarschrift. De betreffende medewerker(s) ontvangt daarbij een kopie van het bezwaarschrift. 3. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de zender. Artikel 5. Inhoud van het bezwaarschrift (art. 6:5; 4:5 Awb) 1. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. 2. Met het bezwaarschrift wordt (zo mogelijk) een kopie van het bestreden besluit, waarop het geschil betrekking heeft, meegezonden. 3. Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling in het Nederlands. Artikel 6. Intrekken van het ingediende bezwaar (art. 6:21 Awb) 1. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingetrokken door of namens degene die bezwaar heeft gemaakt. De medewerker bezwaar stelt na ontvangst van het bericht van intrekking alle belanghebbenden hiervan terstond op de hoogte. 2. Tijdens het horen kan de intrekking ook mondeling geschieden. Artikel 7. Intrekking of wijziging van het bestreden besluit (art. 6:18; 6:19 Awb) 1. Gaat Bureau Jeugdzorg tot intrekking of wijziging van het bestreden besluit over, dan doet het daarvan onverwijld mededeling aan de medewerker bezwaar. 2. Na de intrekking of wijziging mag Bureau Jeugdzorg, zolang het bezwaar aanhangig blijft, geen besluit nemen waarvan de inhoud of strekking met het oorspronkelijke besluit overeenstemt, tenzij: a. gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen, en Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 3 van 8

4 b. Bureau Jeugdzorg daartoe bevoegd is. 3. Bureau Jeugdzorg doet van een besluit als bedoeld in het tweede lid onverwijld mededeling aan de medewerker bezwaar. 4. Indien Bureau Jeugdzorg een besluit heeft genomen tot intrekking of wijziging van het bestreden besluit, wordt het bezwaar geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar geheel tegemoet komt. 5. Intrekking van het bestreden besluit staat niet in de weg aan vernietiging van dat besluit indien de indiener van het bezwaarschrift daarbij belang heeft. Artikel 8. Herstel van verzuim (art. 6:6 Awb) 1. Door de medewerker bezwaar wordt de indiener van een bezwaarschrift schriftelijk in kennis gesteld van eventueel door hem gepleegde verzuimen en wordt deze uitgenodigd om deze verzuimen binnen een termijn van vier weken te herstellen. 2. In het geval, waarin de indiener van een bezwaarschrift niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan de medewerker bezwaar aan Bureau Jeugdzorg adviseren het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Artikel 9. Hoorplicht (art. 7:2; 7:3 Awb) 1. Voordat Bureau Jeugdzorg op het bezwaarschrift beslist, stelt de medewerker bezwaar belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. De medewerker bezwaar stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift en de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht op de hoogte. 2. De medewerker bezwaar kan besluiten van het horen van belanghebbende(n) af te zien als: - het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; - het bezwaar kennelijk ongegrond is; - de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; - aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad. 3. Als op één van voormelde gronden van het horen van belanghebbenden wordt afgezien, moet bij de beslissing op het bezwaarschrift deze grond(en) worden vermeld. Artikel 10. Schriftelijke voorbereiding van de hoorzitting (art. 7:4 Awb) 1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbende(n) nadere stukken indienen. 2. Indien de medewerker bezwaar aanvullende gegevens behoeft, kan deze of het secretariaat partijen verzoeken deze binnen veertien dagen te verstrekken. 3. Uit de weigering van partijen om gevraagde inlichtingen te verstrekken of om ter zitting te verschijnen kan de medewerker bezwaar door hem te bepalen gevolgen verbinden. 4. Het secretariaat van de afdeling bezwaar zendt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken ten minste een week voorafgaande aan het horen aan belanghebbende(n). Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 3 lid 1, zendt het secretariaat de op de zaak betrekking hebbende stukken tevens aan de gemachtigde. 5. Al dan niet op verzoek van een belanghebbende, kan toepassing van het vierde lid door de medewerker bezwaar eveneens achterwege worden gelaten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt aan belanghebbende(n) mededeling gedaan. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 4 van 8

5 Artikel 11. Vaststelling plaats en tijdstip voor de hoorzitting 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar bepaalt, in overleg met de medewerker bezwaar, op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en het tijdstip waarop het horen van de belanghebbende(n) zal plaatsvinden, met inachtneming van de wettelijke beslistermijn. 2. Namens de medewerker bezwaar roept het secretariaat belanghebbende(n) en Bureau Jeugdzorg op voor het horen. Bij de oproep wordt, zoveel mogelijk, een termijn van tien dagen in acht genomen. 3. Namens de medewerker bezwaar kan het secretariaat ambtshalve de door hem nodig geachte inlichtingen inwinnen en op het geding betrekking hebbende stukken opvragen. Artikel 12. Horen (art. 7:5.; 7:6; 7:7; 7:13 Awb) 1. Het horen geschiedt door de medewerker bezwaar. 2. De medewerker bezwaar laat zich bij het horen bijstaan door een gekwalificeerde gedragswetenschapper die niet is betrokken bij de totstandkoming van het bestreden indicatiebesluit. Daarnaast kan de medewerker bezwaar zich nog door andere medewerkers van Bureau Jeugdzorg laten bijstaan, voor zover deze niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het bestreden besluit. De medewerker bezwaar, de gekwalificeerde gedragswetenschapper en de eventuele anderen die de medewerker bezwaar bijstaan, vormen samen de hoorcommissie. 3. De medewerker bezwaar heeft de leiding tijdens het horen en stelt belanghebbende(n) in de gelegenheid te worden gehoord. 4. Door de medewerker bezwaar wordt de indiener van het bezwaarschrift uitgenodigd voor de hoorzitting, alsmede de belanghebbende(n) die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 5. Door de medewerker bezwaar wordt een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg uitgenodigd voor de hoorzitting en wordt deze in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van Bureau Jeugdzorg te geven. 6. Het horen geschiedt niet in het openbaar, tenzij de medewerker bezwaar anders beslist. 7. Tijdens de zitting zal uitsluitend Nederlands worden gesproken. De indiener van het bezwaar kan zich laten bijstaan door een tolk en is verantwoordelijk voor eventueel daarmee gepaard gaande kosten. 8. Belanghebbende(n) worden in elkaars aanwezigheid gehoord. 9. Ambtshalve of op verzoek kunnen belanghebbenden afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. 10. Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid, tenzij geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan. 11. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat aan partijen ter kennisneming wordt toegezonden. Artikel 13. Getuigen en deskundigen (art. 7:8 Awb) 1. Op verzoek van belanghebbende(n) kunnen door hen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord, mits zij de namen van die personen uiterlijk op de vijfde dag voor de hoorzitting schriftelijk opgeven aan het secretariaat van de afdeling bezwaar. Het secretariaat stuurt de opgave onverwijld door aan de wederpartij. 2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de partij die deze heeft meegebracht. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 5 van 8

6 3. Ambtshalve of op verzoek van belanghebbende(n) kan de medewerker bezwaar getuigen en deskundigen oproepen. Artikel 14. Nieuwe feiten of omstandigheden (art. 7:9 Awb) Wanneer na het horen aan Bureau Jeugdzorg feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover opnieuw te worden gehoord. Artikel 15. Behandeling buiten de aanwezigheid van belanghebbende(n) 1. Is of zijn belanghebbende(n) niet ter hoorzitting verschenen, dan vergewist de medewerker bezwaar zich ervan, dat deze partij(en) behoorlijk is(zijn) opgeroepen. Is dat niet gebeurd dan beraadt de medewerker bezwaar zich over hetgeen onder de gegeven omstandigheden dient te geschieden. 2. Indien een niet-aanwezige belanghebbende behoorlijk is opgeroepen, dan kan de behandeling ter hoorzitting ook buiten aanwezigheid van die belanghebbende(n) doorgang vinden. Artikel 16. Wraking en verschoning 1. De medewerker bezwaar kan door één of meerdere bij het bezwaar betrokken belanghebbenden worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door de medewerker bezwaar terzake van de advisering op een bezwaarschrift zouden kunnen bemoeilijken. 2. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden de medewerker bezwaar zich verschonen. 3. Bureau Jeugdzorg beslist zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel verschoning wordt toegestaan. 4. Van verschoning dient in ieder geval sprake te zijn wanneer de medewerker bezwaar rechtstreeks betrokken is geweest bij de totstandkoming van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Artikel 17. Advies van de medewerker bezwaar 1. Beraadslaging en beslissing over het uit te brengen advies vindt plaats in besloten overleg. 2. Het advies wordt uitsluitend gegrond op de stukken die ter inzage zijn gelegd c.q. verstrekt, alsmede op hetgeen ter hoorzitting naar is voren gebracht of op hetgeen ter hoorzitting is overgelegd, tenzij de tegenpartij hierdoor wordt benadeeld. 3. Indien het horen is geschied door meerdere personen dient het advies te worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de medewerker bezwaar een beslissende stem. Een minderheidsstandpunt kan worden opgenomen in het advies. 4. Het advies dient te berusten op een deugdelijke motivering. 5. Het advies wordt door de medewerker bezwaar schriftelijk uitgebracht aan Bureau Jeugdzorg, die dient te beslissen op het bezwaar. Het advies wordt uitgebracht in de vorm van een concept beslissing op het bezwaar en gaat vergezeld van een verslag van het horen. Het advies wordt door de medewerker bezwaar binnen zodanige termijn aan Bureau Jeugdzorg uitgebracht, dat Bureau Jeugdzorg binnen de wettelijke termijn een beslissing op het bezwaarschrift kan nemen. Artikel 18. Beslistermijnen (art. 7:10 Awb) 1. Bureau Jeugdzorg beslist op het bezwaarschrift binnen de wettelijke beslistermijn van zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing kan ten hoogste vier weken worden verdaagd. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 6 van 8

7 Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan belanghebbende(n). De bevoegdheid tot het verlengen van de termijn is gemandateerd aan de medewerker bezwaar. 2. De termijn waarbinnen Bureau Jeugdzorg dient te beslissen wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener verzocht is een verzuim, als bedoeld in artikel 8, te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener daarmee instemt en andere belanghebbende(n) daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. Artikel 19. Beslissing op het bezwaarschrift (art. 6:23; 7:11; 7:12 Awb) 1. De beslissing op het bezwaarschrift dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij dient, ingeval van het horen van belanghebbende(n) is afgezien, tevens te worden aangegeven op welke grond dat is geschied. 2. Indien het bezwaar ontvankelijk is vindt op grond van de aangevoerde bezwaren een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept Bureau Jeugdzorg het bestreden besluit en neemt voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 3. De beslissing op het bezwaarschrift wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. 4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan de belanghebbenden die in bezwaar of bij de voorbereiding van het bestreden besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 5. Bij de bekendmaking c.q. mededeling dient te worden vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welke orgaan beroep kan worden ingesteld. Artikel 20. Beroep tegen een beslissing op bezwaar (art. 6:7; 8:7 lid 2 Awb) Indien de belanghebbende het niet eens is met de beslissing op bezwaar, die Bureau Jeugdzorg heeft genomen, kan hij, overeenkomstig artikel 5 lid 5 Wjz, binnen zes weken beroep instellen bij de kinderrechter binnen het rechtsgebied waarvan Bureau Jeugdzorg haar zetel heeft. Artikel 21. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank (art. 7:1a Awb) 1. In het bezwaarschrift kan de indiener Bureau Jeugdzorg verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 2. Het verzoek wordt door Bureau Jeugdzorg in ieder geval afgewezen indien: a. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, of b. tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. 3. Bureau Jeugdzorg kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is. 4. Bureau Jeugdzorg beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. 5. Indien Bureau Jeugdzorg instemt met het verzoek zendt het het bezwaarschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, onverwijld door aan de bevoegde rechter. 6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 7 van 8

8 Artikel 22. Registratie en verslag 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar registreert alle ingediende bezwaarschriften en neemt daartoe in ieder geval de volgende gegevens op in een register: - de datum van indiening van het bezwaarschrift; - de naam van de indiener van het bezwaarschrift; - de vestiging van Bureau Jeugdzorg dat het bestreden besluit heeft genomen; - de beslissing op het bezwaar; - de datum van beslissing op het bezwaar. 2. Ieder kalenderjaar wordt een nieuw register aangelegd. Lopende zaken worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. 3. Na ieder jaar wordt aan Bureau Jeugdzorg verslag uitgebracht. Het verslag bevat in ieder geval de in lid 1 genoemde gegevens. 4. Een afgesloten register wordt na dertig jaar vernietigd. Artikel 23. Slotbepalingen 1. Deze regeling en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de Algemeen directeur van Bureau Jeugdzorg. 2. Deze regeling treedt in werking per 1 juli Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 8 van 8

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE STUDENTENAANGELEGENHEDEN

REGLEMENT VAN ORDE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE STUDENTENAANGELEGENHEDEN REGLEMENT VAN ORDE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE STUDENTENAANGELEGENHEDEN Ter nadere regeling van de behandeling van bezwaarschriften van een student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus,

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

a. de wet/whw: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; (wet van 8 oktober 1992, Stb. 593; nadien gewijzigd)

a. de wet/whw: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; (wet van 8 oktober 1992, Stb. 593; nadien gewijzigd) Reglement van orde van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de Erasmus Universiteit Rotterdam ex artikel 51 van het Bestuurs- en Beheersreglement EUR. (versie augustus 1999) Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH.

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Reglement van de Bezwaaradviescommissie SPPOH Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Artikel 1 - Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Aanvrager bevoegd

Nadere informatie

Concernstaf. Reglement Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam

Concernstaf. Reglement Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam Concernstaf Reglement Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam Dit reglement voorziet in het instellen van een Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Reglement van de bezwaarcommissie Samenwerkingsverband PasVOrm, vastgesteld door het toezichthoudend bestuur van

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Bijlage 7 Regl. v.orde v.h. College van Beroep voor de Examens

Bijlage 7 Regl. v.orde v.h. College van Beroep voor de Examens Bijlage 7 Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens Regeling ter uitvoering van het bepaalde in artikel 54 van de Structuurregeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Regeling geschillenadviescommissie

Regeling geschillenadviescommissie Regeling geschillenadviescommissie Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-10-2018 Vastgesteld door College van Bestuur 16-10-2018 Instemming van medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5 Bezwarenprocedure EVC procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-5 Versiebeheer Titel Bezwarenprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Reglement Bezwaaradviescommissie

Reglement Bezwaaradviescommissie Reglement Bezwaaradviescommissie Inleiding Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid Utrecht (voortaan: SWV Zuid Utrecht) van kracht. SWV Zuid

Nadere informatie

Reglement College van beroep voor de examens (Cobex) Vastgesteld door de plenaire vergadering van het College van beroep op 25 maart 2010

Reglement College van beroep voor de examens (Cobex) Vastgesteld door de plenaire vergadering van het College van beroep op 25 maart 2010 Reglement College van beroep voor de examens (Cobex) Vastgesteld door de plenaire vergadering van het College van beroep op 25 maart 2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 27 april 2010

Nadere informatie

Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie

Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie Reglement van Orde Adviescommissie Regeling Specialismen Farmacie De Adviescommissie gelet op: - de Regeling specialismen farmacie en de Algemene wet bestuursrecht - het feit dat de Specialisten Registratie

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Reglement van de Commissie van Beroep

Reglement van de Commissie van Beroep Reglement van de Commissie van Beroep 1 januari 2019 Artikel 1 De in dit Reglement van Beroep voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Klachtenregeling studenten

Klachtenregeling studenten Klachtenregeling studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-10-2018 Vastgesteld door College van Bestuur 16-10-2018 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.

a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft. Klachtenregeling van P-Centrum Nederland B.V. Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of

Nadere informatie

Reglement van orde College van Beroep voor de Examens Vrije Universiteit Amsterdam

Reglement van orde College van Beroep voor de Examens Vrije Universiteit Amsterdam Reglement van orde College van Beroep voor de Examens Vrije Universiteit Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 INLEIDING ARTIKEL 2 t/m 6 SAMENSTELLING COLLEGE ARTIKEL 7 t/m 8 AAN HET BEROEPSCHRIFT TE STELLEN EISEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg

BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg November 2014 Bezwaarprocedure in de pleegzorg Trias Gebruikte begrippen In deze notitie wordt verstaan onder: a. De wet of WjZ: wet op de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Reglement van Orde College van Beroep voor Nederlandse Associatie voor Examinering

Reglement van Orde College van Beroep voor Nederlandse Associatie voor Examinering Reglement van Orde College van Beroep voor Nederlandse Associatie voor Examinering 2012-2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Omvang en samenstelling...

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

Klachtenregeling van Smartonderwijs

Klachtenregeling van Smartonderwijs Klachtenregeling van Smartonderwijs Wanneer kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen als u vindt dat Bernadette Sanders, eigenaar Smartonderwijs, niet heeft geleverd wat in het contract is

Nadere informatie

A6 Reglement van Beroep

A6 Reglement van Beroep A6 Reglement van Beroep Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenreglement Senzer

Klachtenreglement Senzer Klachtenreglement Senzer Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer, overwegende, dat het van belang is om binnen Senzer bestaande geschillen

Nadere informatie

Klachtenregeling Universiteit Twente

Klachtenregeling Universiteit Twente Klachtenregeling Universiteit Twente Kenmerk: CvB UIT - 2532 Datum: 12 april 2017 Auteur: Hooftman Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Vertrouwenspersoon en studentendecaan...

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS AVANS+

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS AVANS+ REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS AVANS+ Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Bevoegdheid College van Beroep... 2 Artikel 3 Reikwijdte Reglement van Orde... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Klachtenregeling van de rechtbank Leeuwarden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Klachtenregeling van de rechtbank Leeuwarden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1476 3 februari 2010 Klachtenregeling van de rechtbank Leeuwarden 16 november 2009 Artikel 1 Definities In deze regeling

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID

BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID BEZWAARSCHRIFTENREGLEMENT STICHTING MARORGELDEN OVERHEID Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de Stichting: de Stichting Maror-gelden Overheid (SMO), gevestigd te Amsterdam;

Nadere informatie

Klachtenregeling Huis voor Klokkenluiders

Klachtenregeling Huis voor Klokkenluiders Klachtenregeling Huis voor Klokkenluiders Doelstelling van het klachtrecht Het Huis voor Klokkenluiders vindt het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met de personen die contact hebben

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26407/2011016537 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot openbaarmaking van het besluit van 13 september 2011 betreffende aanvraag toestemming ex artikel 3.1,

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Reglement bezwaar leerlingzaken

Reglement bezwaar leerlingzaken Reglement bezwaar leerlingzaken Voorwoord Het is belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Het

Nadere informatie

Artikel 5. De secretaris van het college 1. Het college wordt bijgestaan door een secretaris, die door het college van bestuur wordt aangewezen.

Artikel 5. De secretaris van het college 1. Het college wordt bijgestaan door een secretaris, die door het college van bestuur wordt aangewezen. Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (als bedoeld in artikel 7.62 WHW en artikel 56 BBR-EUR) tekst vastgesteld door College van Bestuur op

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk

Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk Reglement met betrekking tot het maken van bezwaar door de melkveehouder inzake Boerderijmelk Artikel 1 - Gronden De melkveehouder kan bij De Graafstroom een klacht indienen tegen: a. de wijze waarop bij

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE) INTEGRATIE november 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. de commissie : de commissie

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling :

Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling : Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling : Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens Associate degrees Academie

Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens Associate degrees Academie Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens Associate degrees Academie 2018/2019 pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Artikel 1. Bevoegdheid College van Beroep 3 Artikel 2. Reikwijdte Reglement van Orde

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften Algemene procedurebepalingen Behandeling van beroep- en bezwaarschriften

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE. artikel 8 : het horen van getuigen en deskundigen

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE. artikel 8 : het horen van getuigen en deskundigen REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling Modus Vivendi

Klachtenregeling Modus Vivendi Klachtenregeling Modus Vivendi Artikel 1 Definitie 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. De directie: de directie van Modus Vivendi of een door de directie aangewezen persoon. b. Klager: de persoon

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Reglement van orde van het Geschillencollege niet-initiële opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Reglement van orde van het Geschillencollege niet-initiële opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam Reglement van orde van het Geschillencollege niet-initiële opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - college: het Geschillencollege

Nadere informatie

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klachtencommissie (verder te noemen

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

Reglement van de Geschillencommissie. Vervallen per 1 januari 2018

Reglement van de Geschillencommissie. Vervallen per 1 januari 2018 Reglement van de Geschillencommissie Vervallen per 1 januari 2018 Bestuursbesluit van 21 december 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming van de commissie

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Het Pallas Athene College kent een regeling voor de volgende soorten klachten: 1. Algemene klachten (waaronder ook klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Geschillenadviescommissie Aeres Hogeschool 23 mei 2016 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Reglement Geschillenadviescommissie 23 mei 2016 Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum Auteur

Nadere informatie

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad.

Taak Artikel 2 De behandeling van klachten die tegen de gewone leden of ereleden zijn ingediend, is opgedragen aan de Raad. Reglement van Tucht Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Doetinchem Nr. 68019 26 april 2017 Klachtenregeling gemeente Doetinchem 2017 Artikel 1 Kenbaar maken van de klacht Lid 1 Klachten over gedragingen van de

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan

Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement Geschillencommissie oogo-jeugdplan Reglement van de Geschillencommissie oogo-jeugdplan zoals bedoeld in het Model Procedure oogo-jeugdplan Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

Reglement van Orde Commissie van Beroep Nationaal Coördinatiepunt NLQF

Reglement van Orde Commissie van Beroep Nationaal Coördinatiepunt NLQF Reglement van Orde Commissie van Beroep Nationaal Coördinatiepunt NLQF Versie 4.0 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. NCP NLQF: het Nationaal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Samenstelling en zittingstermijn Artikel 3: Plaatsvervanging Artikel 4: Secretaris van het College Artikel

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement van de geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Reglement van de geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging Reglement van de geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie