Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200"

Transcriptie

1 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200

2 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg. b. Awb: Algemene wet bestuursrecht. c. Bureau Jeugdzorg: Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, optredende als bestuursorgaan. d. Medewerker bezwaar: de medewerker van Bureau Jeugdzorg die bezwaarschriften inhoudelijk behandelt en adviseert over de te nemen beslissing op het bezwaar. e. De regeling: Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. f. Bezwaarschrift: bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 e.v. Awb. g. Bestuursorgaan: een persoon of college (zoals Bureau Jeugdzorg) dat ingevolge artikel 1:1 sub b Awb, met enig openbaar gezag is bekleed. h. Besluit: een schriftelijke beslissing van Bureau Jeugdzorg, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. i. Indicatiebesluit: een besluit van Bureau Jeugdzorg ex artikel 5 lid 2 of artikel 6 lid 4 Wet op de jeugdzorg. j. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen gezien. Artikel 2 - Indienen van een bezwaarschrift (art. 6:4 e.v. Awb) 1. Door een belanghebbende kan bezwaar worden gemaakt tegen een indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg. Bezwaar kan ook worden gemaakt tegen: - de schriftelijke weigering om een besluit te nemen; en - het niet tijdig nemen van een besluit. 2. Bezwaar (en beroep) is niet mogelijk tegen indicatiebesluiten die zijn genomen ter uitvoering van een ondertoezichtstelling of ter uitvoering van bepaalde jeugdreclasseringstaken. 3. Een bezwaar kan alleen schriftelijk worden ingediend door middel van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de afdeling bezwaar van Bureau Jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant t.a.v. afdeling bezwaar Postbus AW Eindhoven 4. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. 5. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt aan de belanghebbende. 6. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in het vierde lid genoemde termijn is ontvangen. 7. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 8. Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 9. Als het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het bezwaar niet aan een termijn gebonden. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra Bureau Jeugdzorg in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Het bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien het onredelijk laat is ingediend. 10. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 2 van 8

3 Artikel 3. Vertegenwoordiging 1. Belanghebbende(n) kunnen zich in de procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde of een raadsman. De medewerker bezwaar kan hiertoe een schriftelijke machtiging vereisen. 2. De medewerker bezwaar kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan weigeren, tenzij deze persoon een advocaat of een procureur is. Artikel 4. Ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift (art. 6:14; 6:15; 7:13 Awb) 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar, waarbij het bezwaarschrift is ingediend, bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst daarvan aan de indiener(s) van het bezwaarschrift. Dit gebeurt uiterlijk binnen twee weken. Het secretariaat zendt eveneens een exemplaar van deze regeling toe. Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 3 lid 1, zendt het secretariaat tevens een ontvangstbevestiging aan de gemachtigde, alsmede een exemplaar van de regeling. 2. Het secretariaat bericht daarnaast de medewerker(s) van Bureau Jeugdzorg die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het besluit over de ontvangst van het bezwaarschrift. De betreffende medewerker(s) ontvangt daarbij een kopie van het bezwaarschrift. 3. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan wordt het, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de zender. Artikel 5. Inhoud van het bezwaarschrift (art. 6:5; 4:5 Awb) 1. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. 2. Met het bezwaarschrift wordt (zo mogelijk) een kopie van het bestreden besluit, waarop het geschil betrekking heeft, meegezonden. 3. Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling in het Nederlands. Artikel 6. Intrekken van het ingediende bezwaar (art. 6:21 Awb) 1. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingetrokken door of namens degene die bezwaar heeft gemaakt. De medewerker bezwaar stelt na ontvangst van het bericht van intrekking alle belanghebbenden hiervan terstond op de hoogte. 2. Tijdens het horen kan de intrekking ook mondeling geschieden. Artikel 7. Intrekking of wijziging van het bestreden besluit (art. 6:18; 6:19 Awb) 1. Gaat Bureau Jeugdzorg tot intrekking of wijziging van het bestreden besluit over, dan doet het daarvan onverwijld mededeling aan de medewerker bezwaar. 2. Na de intrekking of wijziging mag Bureau Jeugdzorg, zolang het bezwaar aanhangig blijft, geen besluit nemen waarvan de inhoud of strekking met het oorspronkelijke besluit overeenstemt, tenzij: a. gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen, en Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 3 van 8

4 b. Bureau Jeugdzorg daartoe bevoegd is. 3. Bureau Jeugdzorg doet van een besluit als bedoeld in het tweede lid onverwijld mededeling aan de medewerker bezwaar. 4. Indien Bureau Jeugdzorg een besluit heeft genomen tot intrekking of wijziging van het bestreden besluit, wordt het bezwaar geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar geheel tegemoet komt. 5. Intrekking van het bestreden besluit staat niet in de weg aan vernietiging van dat besluit indien de indiener van het bezwaarschrift daarbij belang heeft. Artikel 8. Herstel van verzuim (art. 6:6 Awb) 1. Door de medewerker bezwaar wordt de indiener van een bezwaarschrift schriftelijk in kennis gesteld van eventueel door hem gepleegde verzuimen en wordt deze uitgenodigd om deze verzuimen binnen een termijn van vier weken te herstellen. 2. In het geval, waarin de indiener van een bezwaarschrift niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan de medewerker bezwaar aan Bureau Jeugdzorg adviseren het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Artikel 9. Hoorplicht (art. 7:2; 7:3 Awb) 1. Voordat Bureau Jeugdzorg op het bezwaarschrift beslist, stelt de medewerker bezwaar belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. De medewerker bezwaar stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift en de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht op de hoogte. 2. De medewerker bezwaar kan besluiten van het horen van belanghebbende(n) af te zien als: - het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; - het bezwaar kennelijk ongegrond is; - de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; - aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad. 3. Als op één van voormelde gronden van het horen van belanghebbenden wordt afgezien, moet bij de beslissing op het bezwaarschrift deze grond(en) worden vermeld. Artikel 10. Schriftelijke voorbereiding van de hoorzitting (art. 7:4 Awb) 1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbende(n) nadere stukken indienen. 2. Indien de medewerker bezwaar aanvullende gegevens behoeft, kan deze of het secretariaat partijen verzoeken deze binnen veertien dagen te verstrekken. 3. Uit de weigering van partijen om gevraagde inlichtingen te verstrekken of om ter zitting te verschijnen kan de medewerker bezwaar door hem te bepalen gevolgen verbinden. 4. Het secretariaat van de afdeling bezwaar zendt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken ten minste een week voorafgaande aan het horen aan belanghebbende(n). Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 3 lid 1, zendt het secretariaat de op de zaak betrekking hebbende stukken tevens aan de gemachtigde. 5. Al dan niet op verzoek van een belanghebbende, kan toepassing van het vierde lid door de medewerker bezwaar eveneens achterwege worden gelaten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt aan belanghebbende(n) mededeling gedaan. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 4 van 8

5 Artikel 11. Vaststelling plaats en tijdstip voor de hoorzitting 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar bepaalt, in overleg met de medewerker bezwaar, op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en het tijdstip waarop het horen van de belanghebbende(n) zal plaatsvinden, met inachtneming van de wettelijke beslistermijn. 2. Namens de medewerker bezwaar roept het secretariaat belanghebbende(n) en Bureau Jeugdzorg op voor het horen. Bij de oproep wordt, zoveel mogelijk, een termijn van tien dagen in acht genomen. 3. Namens de medewerker bezwaar kan het secretariaat ambtshalve de door hem nodig geachte inlichtingen inwinnen en op het geding betrekking hebbende stukken opvragen. Artikel 12. Horen (art. 7:5.; 7:6; 7:7; 7:13 Awb) 1. Het horen geschiedt door de medewerker bezwaar. 2. De medewerker bezwaar laat zich bij het horen bijstaan door een gekwalificeerde gedragswetenschapper die niet is betrokken bij de totstandkoming van het bestreden indicatiebesluit. Daarnaast kan de medewerker bezwaar zich nog door andere medewerkers van Bureau Jeugdzorg laten bijstaan, voor zover deze niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het bestreden besluit. De medewerker bezwaar, de gekwalificeerde gedragswetenschapper en de eventuele anderen die de medewerker bezwaar bijstaan, vormen samen de hoorcommissie. 3. De medewerker bezwaar heeft de leiding tijdens het horen en stelt belanghebbende(n) in de gelegenheid te worden gehoord. 4. Door de medewerker bezwaar wordt de indiener van het bezwaarschrift uitgenodigd voor de hoorzitting, alsmede de belanghebbende(n) die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 5. Door de medewerker bezwaar wordt een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg uitgenodigd voor de hoorzitting en wordt deze in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van Bureau Jeugdzorg te geven. 6. Het horen geschiedt niet in het openbaar, tenzij de medewerker bezwaar anders beslist. 7. Tijdens de zitting zal uitsluitend Nederlands worden gesproken. De indiener van het bezwaar kan zich laten bijstaan door een tolk en is verantwoordelijk voor eventueel daarmee gepaard gaande kosten. 8. Belanghebbende(n) worden in elkaars aanwezigheid gehoord. 9. Ambtshalve of op verzoek kunnen belanghebbenden afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. 10. Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid, tenzij geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan. 11. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat aan partijen ter kennisneming wordt toegezonden. Artikel 13. Getuigen en deskundigen (art. 7:8 Awb) 1. Op verzoek van belanghebbende(n) kunnen door hen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord, mits zij de namen van die personen uiterlijk op de vijfde dag voor de hoorzitting schriftelijk opgeven aan het secretariaat van de afdeling bezwaar. Het secretariaat stuurt de opgave onverwijld door aan de wederpartij. 2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de partij die deze heeft meegebracht. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 5 van 8

6 3. Ambtshalve of op verzoek van belanghebbende(n) kan de medewerker bezwaar getuigen en deskundigen oproepen. Artikel 14. Nieuwe feiten of omstandigheden (art. 7:9 Awb) Wanneer na het horen aan Bureau Jeugdzorg feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover opnieuw te worden gehoord. Artikel 15. Behandeling buiten de aanwezigheid van belanghebbende(n) 1. Is of zijn belanghebbende(n) niet ter hoorzitting verschenen, dan vergewist de medewerker bezwaar zich ervan, dat deze partij(en) behoorlijk is(zijn) opgeroepen. Is dat niet gebeurd dan beraadt de medewerker bezwaar zich over hetgeen onder de gegeven omstandigheden dient te geschieden. 2. Indien een niet-aanwezige belanghebbende behoorlijk is opgeroepen, dan kan de behandeling ter hoorzitting ook buiten aanwezigheid van die belanghebbende(n) doorgang vinden. Artikel 16. Wraking en verschoning 1. De medewerker bezwaar kan door één of meerdere bij het bezwaar betrokken belanghebbenden worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door de medewerker bezwaar terzake van de advisering op een bezwaarschrift zouden kunnen bemoeilijken. 2. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden de medewerker bezwaar zich verschonen. 3. Bureau Jeugdzorg beslist zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel verschoning wordt toegestaan. 4. Van verschoning dient in ieder geval sprake te zijn wanneer de medewerker bezwaar rechtstreeks betrokken is geweest bij de totstandkoming van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Artikel 17. Advies van de medewerker bezwaar 1. Beraadslaging en beslissing over het uit te brengen advies vindt plaats in besloten overleg. 2. Het advies wordt uitsluitend gegrond op de stukken die ter inzage zijn gelegd c.q. verstrekt, alsmede op hetgeen ter hoorzitting naar is voren gebracht of op hetgeen ter hoorzitting is overgelegd, tenzij de tegenpartij hierdoor wordt benadeeld. 3. Indien het horen is geschied door meerdere personen dient het advies te worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de medewerker bezwaar een beslissende stem. Een minderheidsstandpunt kan worden opgenomen in het advies. 4. Het advies dient te berusten op een deugdelijke motivering. 5. Het advies wordt door de medewerker bezwaar schriftelijk uitgebracht aan Bureau Jeugdzorg, die dient te beslissen op het bezwaar. Het advies wordt uitgebracht in de vorm van een concept beslissing op het bezwaar en gaat vergezeld van een verslag van het horen. Het advies wordt door de medewerker bezwaar binnen zodanige termijn aan Bureau Jeugdzorg uitgebracht, dat Bureau Jeugdzorg binnen de wettelijke termijn een beslissing op het bezwaarschrift kan nemen. Artikel 18. Beslistermijnen (art. 7:10 Awb) 1. Bureau Jeugdzorg beslist op het bezwaarschrift binnen de wettelijke beslistermijn van zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing kan ten hoogste vier weken worden verdaagd. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 6 van 8

7 Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan belanghebbende(n). De bevoegdheid tot het verlengen van de termijn is gemandateerd aan de medewerker bezwaar. 2. De termijn waarbinnen Bureau Jeugdzorg dient te beslissen wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener verzocht is een verzuim, als bedoeld in artikel 8, te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener daarmee instemt en andere belanghebbende(n) daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. Artikel 19. Beslissing op het bezwaarschrift (art. 6:23; 7:11; 7:12 Awb) 1. De beslissing op het bezwaarschrift dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij dient, ingeval van het horen van belanghebbende(n) is afgezien, tevens te worden aangegeven op welke grond dat is geschied. 2. Indien het bezwaar ontvankelijk is vindt op grond van de aangevoerde bezwaren een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept Bureau Jeugdzorg het bestreden besluit en neemt voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 3. De beslissing op het bezwaarschrift wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. 4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan de belanghebbenden die in bezwaar of bij de voorbereiding van het bestreden besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 5. Bij de bekendmaking c.q. mededeling dient te worden vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welke orgaan beroep kan worden ingesteld. Artikel 20. Beroep tegen een beslissing op bezwaar (art. 6:7; 8:7 lid 2 Awb) Indien de belanghebbende het niet eens is met de beslissing op bezwaar, die Bureau Jeugdzorg heeft genomen, kan hij, overeenkomstig artikel 5 lid 5 Wjz, binnen zes weken beroep instellen bij de kinderrechter binnen het rechtsgebied waarvan Bureau Jeugdzorg haar zetel heeft. Artikel 21. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank (art. 7:1a Awb) 1. In het bezwaarschrift kan de indiener Bureau Jeugdzorg verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 2. Het verzoek wordt door Bureau Jeugdzorg in ieder geval afgewezen indien: a. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, of b. tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. 3. Bureau Jeugdzorg kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is. 4. Bureau Jeugdzorg beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. 5. Indien Bureau Jeugdzorg instemt met het verzoek zendt het het bezwaarschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, onverwijld door aan de bevoegde rechter. 6. Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 7 van 8

8 Artikel 22. Registratie en verslag 1. Het secretariaat van de afdeling bezwaar registreert alle ingediende bezwaarschriften en neemt daartoe in ieder geval de volgende gegevens op in een register: - de datum van indiening van het bezwaarschrift; - de naam van de indiener van het bezwaarschrift; - de vestiging van Bureau Jeugdzorg dat het bestreden besluit heeft genomen; - de beslissing op het bezwaar; - de datum van beslissing op het bezwaar. 2. Ieder kalenderjaar wordt een nieuw register aangelegd. Lopende zaken worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. 3. Na ieder jaar wordt aan Bureau Jeugdzorg verslag uitgebracht. Het verslag bevat in ieder geval de in lid 1 genoemde gegevens. 4. Een afgesloten register wordt na dertig jaar vernietigd. Artikel 23. Slotbepalingen 1. Deze regeling en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de Algemeen directeur van Bureau Jeugdzorg. 2. Deze regeling treedt in werking per 1 juli Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant pagina 8 van 8

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5 Bezwarenprocedure EVC procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-5 Versiebeheer Titel Bezwarenprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg

BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg BEZWAARPROCEDURE in de pleegzorg November 2014 Bezwaarprocedure in de pleegzorg Trias Gebruikte begrippen In deze notitie wordt verstaan onder: a. De wet of WjZ: wet op de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Het Pallas Athene College kent een regeling voor de volgende soorten klachten: 1. Algemene klachten (waaronder ook klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 757 Paraaf: Onderwerp : Reglement Geschillenadviescommissie Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van een gewijzigd reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN EN BEZWAARSCHRIFTEN Begripsbepalingen... 1 Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften... 1 Algemene procedurebepalingen... 4 Behandeling van beroep- en bezwaarschriften door de kamers voor bestuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Oktober 2008 Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 564 Paraaf: Onderwerp : Reglement Geschillenadviescommissie Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het reglement van de Geschillenadviescommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie

Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Geschillenadviescommissie Besluitvormingskader Instemming HR : 1 juli 2015 Vaststelling CvB : 21 augustus 2015 Ingangsdatum : 1 september 2015 1 Reglement Geschillenadviescommissie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de geschillencommissie Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de geschillencommissie administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030) 245 39 22

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ALGEMEEN per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE AUTEURSRECHTEN per 15 maart 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Bezwaar- en beroepsprocedure Logeion opleidingscertificering Beroepsreglement TCC

Bezwaar- en beroepsprocedure Logeion opleidingscertificering Beroepsreglement TCC Bezwaar- en beroepsprocedure Logeion opleidingscertificering Beroepsreglement TCC 1. Inleiding Hieronder vindt u de regeling van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen beslissingen van de Toetsings- en

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure

Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure Reglement erkenning leerbedrijven Reglement bezwaarschriftprocedure DIR-STRE1-02-10417-o INHOUDSOPGAVE Reglement erkenning leerbedrijven Kenniscentrum Handel 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie Reglement Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsbepalingen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN Mei 2014 1 1 Algemene Bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen a. BeVo: Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KOUDE EN KLIMAAT voor de zakelijke markt per 14 juli 2014 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten zaken; commissie

Nadere informatie

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; gelet op artikel 231 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008; overwegende

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Gedragscode Leidinggevenden

Klachtenregeling Stichting Gedragscode Leidinggevenden Klachtenregeling Stichting Gedragscode Leidinggevenden ALGEMEEN Artikel 1: Begripsbepalingen a) Stichting: De Stichting Gedragscode Leidinggevenden gevestigd te Driebergen. b) Deelnemer: Een bij de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN per 14 juni 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor

Nadere informatie

die per 01-06-2005 is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Onderwijs

die per 01-06-2005 is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Onderwijs REGLEMENT V AN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE die per 01-06-2005 is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Onderwijs ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE

Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE Reglement Landelijke bezwarencommissie functiewaardering confessioneel BVE Artikel 1 Begripsbepalingen a. bevoegd gezag: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat; b. Centrales: de

Nadere informatie