JAARVERSLAG Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 10 Hoofdstuk 4 Termijnen 11 Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 12 1

3 Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften (hierna: bezwaarschriftencommissie) ingesteld. Deze commissie is belast met de advisering van beslissingen op bezwaarschriften ingevolge artikel 1:5 Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze advisering stelt de commissie de belanghebbenden en het betrokken bestuursorgaan in de gelegenheid om te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. De advisering geschiedt aan het bestuursorgaan (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester). Dit advies is gemotiveerd en bevat een aanbeveling voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 2

4 Hoofdstuk 1 Procedure De samenstelling De commissie ontleent zijn bestaansrecht aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening commissie bezwaarschriften van 1 mei Artikel 3 van de Verordening regelt de samenstelling van de commissie. De samenstelling zag er in 2013 als volgt uit: voorzitter: de heer mr. P.A. de Haan leden: de heer M. Hoekstra (tevens plaatsvervangend voorzitter) mevrouw mr. H. Swart mevrouw drs. ing. C.M.A. IJsselmuiden (plaatsvervangend lid) de heer mr. B.S. Kruize (plaatsvervangend lid) secretaris: plaatsvervangend secretaris: mevrouw mr. A.R. Posthuma de heer G. Akkerman De bevoegdheid De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften ingevolge de Awb die zijn ingediend door natuurlijke personen en rechtspersonen. Door het indienen van een bezwaarschrift dwingt de bezwaarmaker een zorgvuldige heroverweging van het genomen besluit af bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Zowel op formele (procedurele) als materiële (inhoudelijke) punten vindt een beoordeling van het bestreden besluit plaats. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken en ook niet over bezwaren in gevallen die wettelijk zijn uitgesloten. Het secretariaat De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De secretaris is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen. Daarnaast is een plaatsvervangend secretaris aangewezen. Van de ambtelijk secretaris wordt verwacht dat zij 1 de diverse aspecten die een rol (kunnen) spelen bij het opstellen van het advies van tevoren op een rij zet en de bijbehorende 1 Waar zij staat kan ook hij gelezen worden. 3

5 stukken vergaart. Tevens bestudeert zij jurisprudentie en doet ander relevant onderzoek ten behoeve van de commissie, stelt zij het verslag van de hoorzitting op, schrijft het door de voorzitter te toetsen advies, nodigt de bezwaarmakers uit en bewaakt zij de wettelijke termijnen. De advisering Bij de behandeling van een bezwaarschrift wordt door de bezwaarschriftencommissie veel waarde gehecht aan de kwaliteit van het advies. In dat kader vindt er bij het uitbrengen van het advies naast een inhoudelijke beoordeling, ook een beoordeling van de gevolgde procedure en een beoordeling van het beleid op rechtmatigheid en doelmatigheid plaats. Waar de commissie dat nodig acht, doet zij (op eigen initiatief) aanbevelingen in de vorm van overwegingen ten overvloede. Werkwijze commissie De commissie komt in principe één keer per maand bijeen. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Het openbare gedeelte heeft betrekking op de hoorzitting. In het besloten gedeelte vindt een beraadslaging plaats over de aan het bestuursorgaan uit te brengen adviezen. In uitzonderingsgevallen kan de hoorzitting in besloten kring plaatsvinden. De indiener(s) van het bezwaarschrift, de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan alsmede de eventuele (derde)belanghebbenden worden minimaal twee weken voorafgaande aan de openbare hoorzitting uitgenodigd. Met deze uitnodiging wordt ook een folder verstuurd waarin informatie met betrekking tot de hoorzitting staat vermeld. In deze folder wordt ook de samenstelling van de commissie meegedeeld. De bij het bezwaarschrift behorende stukken worden aan de indieners van de bezwaarschriften en eventuele derdebelanghebbenden (behoudens privacybelangen) toegezonden en liggen tevens gedurende tien dagen voorafgaand aan de hoorzitting ter inzage op het gemeentehuis. Bezwaarden maken meestal gebruik van de geboden mogelijkheid om op de hoorzitting te verschijnen. Bezwaarden kunnen zich eveneens laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis te Stiens. Elke hoorzitting begint met een uiteenzetting door de voorzitter van de commissie. Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze van de commissie en de gang van zaken tijdens de hoorzitting. Daarna worden de partijen de indiener(s) van het bezwaarschrift, vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele derde belanghebbenden - gehoord. Het advies van de commissie wordt, na ondertekening door de voorzitter en de secretaris, door de secretaris aan het bevoegde bestuursorgaan verzonden. Het bevoegde bestuursorgaan neemt 4

6 vervolgens een beslissing op het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan alleen gemotiveerd van het advies afwijken. Deze beslissing wordt samen met het verslag en advies van de commissie naar de bezwaarmaker en de eventueel belanghebbenden gezonden. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat voor belanghebbende(n) beroep bij de rechtbank open. 5

7 Hoofdstuk 2 Zittingen Aantallen De commissie kwam in het verslagjaar twee maal bijeen. Daarnaast zijn een tweetal bezwaarden telefonisch gehoord door de voorzitter. In totaal zijn er 14 bezwaarschriften binnen gekomen. Dit zijn er evenveel als in Vanaf 2007 is er nog steeds een dalende trend waar te nemen. Bepalend voor het opnemen van een bezwaarschrift in dit verslag is de datum waarop het bezwaarschrift is binnen gekomen bij de gemeente. Voor zover bij de commissie bekend, is inmiddels op alle gevallen een beslissing op het bezwaarschrift genomen, nadat de commissie advies heeft uitgebracht. Aantal bezwaarschriften van aantal bezwaarschriften

8 Grafische weergave van bezwaarschriften in 2007 t/m % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% 52% 34% 43% 43% 33% 56% 36% 36% 36% 36% 25% 25% 22% 19% 21% 21% 16% 16% 11% 11% 8% 8% 8%8% 7%7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% niet-ontvankelijk gegrond ongegrond gegrond/ongegrond geen advies Onderscheid bezwaarschriften De bezwaarschriften die in 2012 aan de orde zijn geweest waren qua onderwerp als volgt te verdelen. Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend gericht tegen besluiten, voorbereid door de cluster Publiekszaken. Een van de bezwaarschriften was gericht tegen de afwijzing van een APV vergunning. De overige bezwaarschriften waren gericht tegen besluiten waarbij subsidieaanvragen (deels) zijn geweigerd. Vorig jaar was er 1 bezwaarschrift ingediend tegen een besluit dat was voorbereid door deze cluster. Tegen besluiten voorbereid door de cluster VROM zijn 2 bezwaarschriften binnen gekomen, terwijl er vorig jaar 6 bezwaren waren ingekomen tegen besluiten die waren voorbereid door deze cluster. Eén bezwaarschrift was gericht tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag. En tot slot is er 1 bezwaarschrift gericht tegen een besluit waarbij een verzoek om planschade is afgewezen. Tegen besluiten voorbereid door de cluster Beheer zijn 2 bezwaarschriften binnen gekomen, terwijl er vorig jaar 3 bezwaren waren ingekomen tegen besluiten die waren voorbereid door deze cluster. Deze 2 bezwaarschriften waren gericht tegen omgevingsvergunningen voor de activiteit houtopstanden vellen. Tegen besluiten, voorbereid door de cluster Financiën zijn 2 bezwaarschriften ingekomen, terwijl dit er vorig jaar 3 waren. Deze bezwaarschriften zagen allen op besluiten met betrekking tot de functiewaarderingen van betrokkenen. Tegen besluiten voorbereid door het Handhavingsbureau is 1 bezwaarschriften ingekomen. Vorig jaar was er ook 1 bezwaarschrift ingekomen. Tegen de besluiten voorbereid door de cluster Interne Zaken zijn 4 bezwaarschriften ingekomen. Daarvan waren er 3 gericht tegen besluiten met betrekking tot verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Eén besluit was gericht tegen de afwijzing van een ingebrekestelling en 7

9 daarmee samenhangend het afwijzen van een dwangsom wegens te laat beslissen. Vorig jaar waren er geen bezwaarschriften ingekomen tegen besluiten voorbereid door de cluster Interne Zaken. Het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten afkomstig van de cluster Interne Zaken is het afgelopen jaar toegenomen. Dit is te verklaren uit het feit dat er veel oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemaakt. Eventuele afwijzingen van dergelijke verzoeken leiden regelmatiger tot bezwaarschriften. 8

10 Door de commissie uitgebrachte adviezen In geen geval adviseerde de commissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren (ter vergelijking: in 2012 in 1 geval). In één enkel geval adviseerde de commissie het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren, hetgeen in 2012 niet voorkwam. Driemaal adviseerde de commissie het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, hetgeen in 2012 ook driemaal voorkwam. In 5 gevallen werd geadviseerd het bezwaarschrift volledig ongegrond te verklaren. In 2012 werd dit ook 5 keer geadviseerd. Verder zijn er in 2013 vijf bezwaarschriften ingetrokken, hetgeen in 2012 ook 5 keer voorkwam. Grafische weergave van uitgebrachte adviezen na hoorzitting in % 36% 36% gegrond ongegrond deels on- /gegrond niet-ontvankelijk ingetrokken 21% 7% 9

11 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaren Beslissing op bezwaar In alle gevallen heeft het college overeenkomstig de adviezen van de commissie besloten. Beroep en verzoeken om voorlopige voorziening Indien appellant zich niet kan verenigen met het heroverwegingsbesluit op het bezwaarschrift staat hiertegen beroep open bij de rechter. Na de besluitvorming door burgemeester en wethouders op de bezwaarschriften is (vooralsnog) geen beroep ingesteld. In 1 geval is een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd, dat naderhand is ingetrokken. Ter vergelijking: in 2012 is in 1 geval beroep ingesteld en is er ook 1 verzoek om een voorlopige voorzieningen ingediend. Grafische weergave van heroverwegingsbesluiten in % 36% 36% gegrond ongegrond deels on- /gegrond niet-ontvankelijk ingetrokken 21% 7% 10

12 Hoofdstuk 4 Termijnen Op een bezwaarschrift dient binnen 12 weken na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, te worden beslist. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken. Voorts is verder uitstel mogelijk indien belanghebbenden daarmee instemmen. Na 1 oktober 2009 geldt dat als gevolg van de Wet dwangsom en beroep het bestuursorgaan een dwangsom kan verbeuren aan appellant, indien hij te laat beslist op het bezwaarschrift. Daartoe dient hij echter wel eerst door appellant in gebreke te worden gesteld. In het verslagjaar is eenmaal een ingebrekestelling ingekomen. Dit heeft niet geleid tot een dwangsom nu alsnog binnen de termijn van 2 weken is beslist. Gebleken is dat het bestuursorgaan in het verslagjaar 2013 er bij 1 bezwaarschrift niet in is geslaagd binnen de wettelijke termijn een heroverwegingsbesluit te nemen. In 2012 is dit niet voorgekomen. Er is in 2 gevallen een verdagingsbesluit toegezonden. Vervolgens is binnen deze termijn van verlenging beslist. Bovendien zijn vijf bezwaarschriften, nog voordat het college een heroverwegingsbesluit kon nemen, ingetrokken. 11

13 Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Tot zover de belangrijkste karakteristieken van de verschillende zaken, die de commissie het afgelopen jaar heeft behandeld. Het verslag leidt tot een aantal conclusies en aanbevelingen. Conclusies: In 2013 zijn er evenveel bezwaarschriften ingekomen als in Het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten voorbereid door de cluster Interne Zaken is toegenomen. Net als in voorgaande jaren is het grootste gedeelte van de bezwaarschriften ongegrond verklaard. Er is, net als in 2012, een toename te zien in het aantal bezwaarschriften dat voortijdig wordt ingetrokken. De uitgebrachte adviezen zijn allen door het college overgenomen. Op 1 na zijn alle beslissingen op bezwaar binnen de wettelijke termijn genomen. Aanbevelingen: De commissie is content met het feit in 2013 bijna alle bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen zijn afgehandeld en benadrukt dat het van belang is dit in 2014 te continueren en daar waar nodig te verbeteren. Daartoe is het nog steeds van belang dat de bezwaarschriften bij binnenkomst direct door worden gestuurd naar de commissie. Gebleken is dat de wettelijke termijnen dan doorgaans beter worden gehaald. De commissie beveelt aan om correspondentie van burgers waarvan op voorhand niet duidelijk is of het een bezwaarschrift betreft, maar die wel een kennelijke klacht behelzen, zekerheidshalve voor te leggen aan de ambtelijk secretaris van de commissie, zodat er geen bezwaarschriften over het hoofd worden gezien. Voorts beveelt de commissie aan dat het van belang is dat er een goede registratie plaatsvindt van de ontvangstdatum van het bezwaarschrift. Daarbij dient de enveloppe met poststempel te worden bewaard. Verder blijkt dat in 2013 een groot aantal bezwaarschriften op voorhand is ingetrokken als gevolg van bemiddeling tussen partijen. De commissie ziet deze trend graag in 2014 gecontinueerd als bemiddeling mogelijk tot meer bevredigende resultaten kan leiden dan het doorlopen van de formele weg. 12

14 Tot slot heeft de commissie in 2013 in een aantal gevallen bezwaarden telefonisch gehoord. Dit betroffen bezwaarschriften gericht tegen besluiten met betrekking tot (oneigenlijke) verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Omwille van praktische redenen beveelt de commissie aan dit in 2014 in voorkomende soortgelijke gevallen te continueren. Stiens, Leeuwarderadeel, 15 maart

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 22 februari 2010 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 29 januari 2009 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 9 Hoofdstuk 4 Termijnen 10 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2007 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding

Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Jaarverslag 2006 Commissie Bezwaar en Beroep Inleiding Medio 1998 is in de gemeente Leeuwarderadeel de onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (hierna bezwaarschriftencommissie) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel

Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel Jaarverslag 2002 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Gemeente Littenseradiel 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 paragraaf 1.2 Jaarverslag 2002 van de Commissie voor de bezwaar-

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017 Gemeente Losser 14 mei 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en taakverdeling 4 3. Vergaderingen 5 4. Aantallen bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

***., SINT-MICHIELS%STEL

***., SINT-MICHIELS%STEL Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming ***., SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel datum : 1

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: 12.005812 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Beslissing op de bezwaarschriften 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2018 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2017 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: 17.001489 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2016 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave. Inleiding.... Doel.... Samenstelling commissie.... Procedure.... Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften....

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018

Orionis Walcheren. Jaarverslag bezwaarschriften 2018 Orionis Walcheren Jaarverslag bezwaarschriften 218 1 Inhoud Jaarverslag bezwaarschriften 218... 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1... 4 De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2... 6 Statistieken... 6 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie bezwaarschriften 1. Inleiding en doelstelling Op grond van artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015, brengt de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gelet op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding

INHOUDSOPGAVE. Bezwaarschriftencommissie. Jaarverslag Inleiding Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 De bezwaarschriftencommissie 2.1 taakstelling 2.2 samenstelling 2.3 werkwijze 3 De commissie in cijfers 4 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Februari/maart 2010 Zaaknummer : LSV - 1008081/ INTERN-03595 -2- INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Inleiding 3 BLZ. Hoofdstuk II Taak, werkwijze

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: Jaarverslag 2013 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2014 doc. nr.: 14.010897 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Gegevens over 2013 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Resultaten 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Zaaknummer : 76651 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 I www.gemeentemolenwaard.nl 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenstelling,

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel INHOUD 1. Leeswijzer pag. 2 2. Samenstelling van de Commissie pag. 3 3. Werkwijze van de Commissie pag. 4 4. Ingekomen bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie inzake de woonruimteverdeling als bedoeld

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift

36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Mijn bezwaarschrift 36+OVER gemeente Oostzaan-Wormerland t.a.v. Mw. Mr. S.A.B. Hink. Postbus 20 1530 AA Wormer. Oostzaan, 20 November 2013, Betreft: Uw nummer: Mijn bezwaarschrift Boz2013_32/13-013365 Geachte mevrouw Hink,

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2017 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010

Olst-Wijhe, doc. nr.: ALLE-NF. Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 Olst-Wijhe, 2011. doc. nr.: 1106-19-ALLE-NF Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Uitgebracht in maart 2017. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL

REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR328920_1 8 november 2016 REGELING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN PERSONEEL Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser; gelet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 14 maart 2017 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 08 Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen 4 Overzicht Kamer algemene zaken 4 Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen 0

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem,

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem, CVDR Officiële uitgave van Hattem. Nr. CVDR27173_2 24 oktober 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging No. : 77 Onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften 2010 De raad,

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Gemeente Hof van Twente Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Commissie bezwaarschriften Secretariaat: L. Müller E. Beernink 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie... 4 3. Hoorzittingen...

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2017. Gemeente Coevorden Ing. 1 9 FEB. 2018 Aan Class nr. /lenftl ^uf Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden Postbus 2, 7740 AA Coevorden Telefoon: 0524-598631 Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente

**kt. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente **kt Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons

Nadere informatie

Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb. JAARVERSLAG 2015 en 2016

Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb. JAARVERSLAG 2015 en 2016 Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb JAARVERSLAG 2015 en 2016 1 1. INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag over 2015 en 2016 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb (hierna: de commissie).

Nadere informatie

Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb JAARVERSLAG 2017

Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb JAARVERSLAG 2017 Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb JAARVERSLAG 2017 1 1. INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb (hierna: de commissie). De commissie

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2017 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN GEMEENTE SLIEDRECHT JAARVERSLAG januari 2008 - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I INLEIDING HOOFDSTUK II SAMENSTELLING COMMISSIE HOOFDSTUK III BEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 3 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009

KLACHTENCOMMISSIE. van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009 7010 KLACHTENCOMMISSIE van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2. 2. Samenstelling commissie/secretariaat 2. 3. Klachtenprocedure 2. 4. Advisering door de klachtencommissie

Nadere informatie

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Artikel 4 Zittingsduur De leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften worden voor onbepaalde tijd benoemd. TOELICHTING ALGEMEEN Tot 1 januari 2013 adviseerde de Commissie voor bezwaar en beroep (hierna: de commissie) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in het nemen

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 Orionis Walcheren Jaarverslag Bezwaarschriften 217 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2. Statistieken... 6 Hoofdstuk 3. Uitspraken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Jaarverslag commissie bezwaarschriften Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN 2017 4 1.1 Binnengekomen bezwaarschriften naar onderwerp 4

Nadere informatie

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming

Sint-Michielsgestel. Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming Sint-Michielsgestel De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint-Michielsgestel datum : 22 mei 2017 ons kenmerk uw

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften GLZ

Jaarverslag commissie bezwaarschriften GLZ Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften GLZ Inhoudsopgave Inleiding... 3 Commissie bezwaarschriften GLZ... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Samenstelling... 4 2.3 Secretarissen... 5 2.4 Hoorzittingen... 5 Bezwaarschriften...

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom. JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1

Jaarverslag Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom. JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1 Jaarverslag 2017 Algemene kamer vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom JAARVERSLAG 2017 algemene kamer 1 1. Inhoud pg. 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Algemene

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie