INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden. II bezwaarschriften algemene kamer 10"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding taakomschrijving ontwikkelingen 1 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 1 3. Secretariaat 2 4. Vergaderingen 3 5. Aantal bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden algemene kamer aantal bezwaarschriften naar onderwerp 5 6. Adviezen van de commissie of andere wijze van afdoening 5 7. Afdoeningtermijnen 6 8. Conclusies, kanttekeningen en aanbevelingen 7 Bijlagen: I bezwaarschriften kamer sociale zaken en personeelsaangelegenheden 9 II bezwaarschriften algemene kamer 10

2 1. Inleiding. 1.1 Taakomschrijving. Dit jaarverslag van de commissie bezwaarschriften van de gemeente De Wolden (hierna: de commissie) heeft betrekking op alle bezwaarschriften die zij op een hoorzitting heeft behandeld in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december Daarnaast zijn daarin de bezwaarschriften verwerkt die in die periode zonder hoorzitting zijn afgehandeld, bijvoorbeeld omdat die kennelijk nietontvankelijk zijn geoordeeld of zijn ingetrokken. Op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften (hierna: de Verordening) van 22 december 2005 is aan de commissie de bevoegdheid toebedeeld de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente De Wolden te adviseren over bezwaarschriften op alle beleidsterreinen met uitzondering van bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen en de Wet waardering onroerende zaken. In 2014 heeft de commissie 31 adviezen uitgebracht (voor de algemene en sociale kamer gezamenlijk). Dit jaarverslag kan een hulpmiddel zijn voor de verbetering van de gemeentelijke besluitvorming door de signaalfunctie en de leerfunctie die de bezwaarschriftprocedure eigen zijn. Het verslag kan bovendien de basis vormen van een evaluatiegesprek tussen de verschillende betrokken gemeentelijke bestuursorganen en de commissie. 1.2 Ontwikkelingen In deze paragraaf wordt aangeven op welke punten de wettelijke regelingen die van belang (kunnen) zijn voor de bezwaarschriftprocedure, zijn gewijzigd. Transities bijstand, Wmo en Jeugdwet Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten er taken bij op het gebied van werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen en de jeugdzorg. Sommige taken zijn nieuw, andere taken wijzigen. Ook de commissie zal zeker met de wijzigingen te maken krijgen. Het voert te ver om alle relevante wijzigingen hier te beschrijven. De commissie volstaat er mee aan te geven dat er zeer waarschijnlijk meer bezwaarschriften behandeld moeten worden, doordat er nieuwe typen besluiten bij komen en er herindicatiebesluiten genomen moeten worden. Daarnaast krijgt de commissie te maken met nieuwe dan wel gewijzigde wetten, gewijzigde terminologie en nieuwe doelgroepen. 2. Samenstelling en werkwijze van de commissie. Als voorzitter voor beide kamers heeft de heer H.J van der Woude gefungeerd. Verder hadden in de kamer voor sociale zaken en personele aangelegenheden zitting mevrouw I. Timmer-Stavast en de heren H.L van Scheepen en J. Wiersum. De kamer voor algemene zaken werd bemand door de heren H. Euving, J. Kooistra en D. Meloni. In de samenstelling van de commissie is ten opzichte van 2013 geen wijziging opgetreden

3 De benoeming van de leden van de commissie geldt in principe voor een raadsperiode. De commissieleden zijn in verband met het komen tot de samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen in eerste instantie herbenoemd tot 1 januari Inmiddels heeft herbenoeming plaatsgevonden voor de resterende raadsperiode. Voor het functioneren van de commissie is een in december 2005 herziene Verordening bezwaarschriften en een in februari 2000 vastgestelde instructie voor intern gebruik richtinggevend. Genoemde instructie is door de voltallige commissie geëvalueerd en heeft er toe geleid dat op 14 oktober 2010 een herziene werkwijze is vastgesteld. In essentie wijkt de nieuwe werkwijze niet veel af van de voordien geldende instructie. Om een correcte procesgang te waarborgen en om een bezwaarschrift zo mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijn af te kunnen doen, zijn tussen de commissie en het bestuursorgaan afspraken gemaakt. In het kader van de nu geldende werkwijze bestaat de afspraak dat de functionele afdeling van de gemeentelijke organisatie na binnenkomst van een bezwaarschrift gedurende drie weken in de gelegenheid wordt gesteld een verweerschrift op te stellen en de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de commissie uit te brengen. De reactie dient in ieder geval minimaal 10 dagen voor de geplande hoorzitting bij het secretariaat van de commissie binnen te zijn. Vervolgens wordt het bezwaarschrift in een door de commissie te houden hoorzitting, waarvoor partijen worden uitgenodigd, behandeld. Omdat beide kamers van de commissie doorgaans één keer per maand voor het houden van een hoorzitting afzonderlijk bij elkaar komen, is het binnen de gekozen constructie meestal gegarandeerd dat binnen een periode van maximaal ca. 9 weken een hoorzitting kan worden gehouden. Normaal gesproken brengt de commissie binnen drie weken na de hoorzitting haar advies uit. Het nakomen van de afspraken over de aanlevering van stukken en het verweerschrift is daarom van het grootste belang voor het binnen een redelijke termijn afdoen van bezwaarschriften. In het verslagjaar is één en ander over het algemeen naar tevredenheid van de commissie verlopen. De commissie wil hierbij benadrukken dat zij het belang van een verweerschrift in elke zaak hoog acht. 3. Secretariaat. De secretarisfunctie is in 2014 vervuld door mevrouw A.B. van Ulsen en mevrouw R. van der Wal-Bosch, werkzaam bij de gemeente Hoogeveen. Voor beide kamers is de verslaglegging en de administratieve ondersteuning in handen van respectievelijk mevrouw G.C. Raben en mevrouw L. Hagen gelegd. Vanaf medio 2014 heeft de secretaris de verslaglegging overgenomen. Het secretariaat, de verslaglegging en de administratieve ondersteuning zijn in 2014 naar tevredenheid van de commissie uitgevoerd

4 4. Vergaderingen. In de verslagperiode ziet het aantal reguliere vergaderingen van de beide kamers er als volgt uit: Sociale kamer 4 (februari, maart, juli, augustus) Algemene kamer 10 (februari, mei, september, november, december) De commissie heeft de indruk dat de hoorzittingen laagdrempelig zijn en dat bezwaarden zich goed gehoord voelen tijdens de hoorzittingen. In het verslagjaar is het bestuursorgaan als verwerende partij bij de gehouden hoorzittingen uitsluitend ambtelijk vertegenwoordigd geweest. In het afgelopen verslagjaar is dat gezien de aard van de behandelde bezwaarschriften niet als een gemis ervaren dat het bestuursorgaan niet ook bestuurlijk vertegenwoordigd is geweest tijdens de zittingen. 5. Aantal bezwaarschriften. In 2014 zijn in totaal 30 bezwaarschriften ingediend (sociale kamer 12 en algemene kamer 18). Dit aantal is niet gelijk aan het aantal bezwaarschriften dat door de commissie is behandeld, omdat één bezwaarschrift al in 2013 was ingediend, maar pas in 2014 is behandeld. Het aantal ingediende bezwaarschriften is in 2014 beduidend lager dan in de voorgaande jaren. sociale kamer algemene kamer Aantal bezwaarschriften Jaartal F Grafiek 5.1 Voor de sociale kamer geldt dat 12 bezwaarschriften zijn ingediend in 2014 en dat slechts 5 zaken zijn voorgelegd aan de commissie. Daarnaast heeft de commissie advies uitgebracht over één in 2013 ingediende zaak. In de overige zaken is het bezwaar ingetrokken, veelal na een vorm van mediation. De ingetrokken zaken betroffen besluiten op grond Wet werk en bijstand (Wwb) en Rechtspositie. Opmerkelijk is dat er geen bezwaarschriften over de Wet maatschappelijke - 3 -

5 ondersteuning zijn ingediend. De cijfers zijn ook weergegeven in de onderstaande tabellen. Tabel 5.1 Aantallen sociale kamer omschrijving aantal Ingediend in Ingediend in 2013, behandeld in Totaal relevant voor jaarverslag omschrijving aantal Behandeld ter zitting 5 Behandeld zonder zitting 1 Ingetrokken/mediation 7 Totaal relevant voor jaarverslag Voor de algemene kamer geldt dat 18 bezwaarschriften zijn ingediend. Van de zaken die in 2014 zijn ingediend bij de commissie is er één ter behandeling doorgestuurd naar de rechtbank. Dit betrof een bezwaar tegen het innen van een dwangsom, waarbij tegelijkertijd een beroepsprocedure bij de rechtbank speelde tegen het besluit tot handhaven. Van één zaak vindt de behandeling in 2015 plaats. Tabel 5.2 Aantallen algemene kamer omschrijving aantal Ingediend in Doorgestuurd naar rechtbank -1 Nog niet behandeld -1 Totaal relevant voor jaarverslag omschrijving aantal Behandeld ter zitting in Behandeld zonder zitting Ingetrokken 8 Totaal relevant voor jaarverslag

6 Onderstaand volgt per kamer een overzicht van de ingediende bezwaarschriften, uitgesplitst naar de verschillende deelgebieden. Tabel 5.3 Aantal ingediende bezwaarschriften naar onderwerp Sociale kamer Algemene kamer categorie aantal categorie Aantal Wet Werk en Bijstand 10 Wabo 8 (WWB): - uitkering 9 - kap - bijzondere bijstand 1 - bouw - maatregel - aanleggen - BBZ 1 - sloop Wet maatschappelijke Planschade 1 ondersteuning - Subsidie 1 (Wmo) - huishoudelijke hulp Last onder dwangsom 1 - woonvoorziening Leerlingenvervoer 2 - vervoersvoorziening Evenementenvergunning 1 Rechtspositie 2 WOB-verzoek 3 Gedogen Schadevergoeding Anders 1 Totaal Adviezen van de commissie of andere wijze van afdoening; juridische kwaliteit. In de onderstaande tabel is aangegeven wat de inhoud van de adviezen van de commissie was in Doorgaans luidt het advies van de commissie dat het bezwaar gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De Awb verplicht de commissie echter niet om een oordeel te geven over de (on)gegrondheid van een bezwaar. In sommige gevallen heeft de commissie zich in haar advies daarom (bijvoorbeeld) beperkt tot het advies dat het bestreden besluit moet worden herroepen en een nieuw besluit moet worden genomen. Dit valt onder categorie anders. De commissie kwam in 2014 maar twee keer tot het oordeel dat een bezwaar (deels)gegrond moest worden geacht ongegrond gegrond nietontvankelijk totaal adviezen ingetrokken Anders Totaal sociale kamer algemene kamer

7 Wat betreft de juridische kwaliteit van de besluiten kan het volgende worden geconstateerd. Voor de algemene kamer geldt dat het bestreden besluit in 100% van de gevallen in stand kon blijven naar het oordeel van de commissie. Voor de sociale kamer geldt dat in 2014 in meer dan 90% van de gevallen het bestreden besluit in stand kon blijven. Dit is een mooi resultaat. Wat betreft de besluiten op bezwaar kan worden opgemerkt dat in vrijwel alle gevallen waarin een besluit op bezwaar is genomen, conform het advies van de commissie is besloten. In één geval is gedeeltelijk conform het advies van de commissie besloten. Het ging om een WOB-verzoek, waarbij de commissie van mening was dat nu de opgevraagde informatie over opsporingsambtenaren bij andere bestuursorganen berustte- het verzoek doorgezonden had moeten worden naar deze bestuursorganen. Het college onderschreef dat, maar was van mening dat van de doorzending feitelijk mededeling moet worden gedaan. Dat niet was doorgezonden, hoefde niet te leiden tot herroeping van het bestreden besluit. In een andere bijstandszaak is afgeweken van het advies, omdat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar het bedrag van de boete is gewijzigd als gevolg van een wijziging in de terugvordering. 7. Afdoeningtermijnen. In voorgaande jaren is de termijn, waarbinnen een bezwaarschrift moet worden afgedaan, een onderwerp van aanhoudende zorg geweest. Daarbij is meermalen tot uitdrukking gebracht dat de afhandeling van bezwaarschriften een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het bestuursorgaan en de commissie. Beide organen zijn voor het bereiken van een goed resultaat op dit vlak van elkaar afhankelijk. Daarbij is een goede samenwerking en afstemming geboden. De commissie heeft, hoewel er door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen een verruiming voor de beslistermijn voor bezwaarschriften is opgetreden, de inspanningsverplichting op zich genomen binnen een termijn van 10 weken, na ontvangst van het bezwaarschrift, een advies uit te brengen over een ingediend bezwaarschrift. Voor het bestuursorgaan resteert er vervolgens minimaal vier weken om op basis van het advies van de commissie een besluit te nemen over het bezwaarschrift. Daarmee wordt het goed haalbaar geacht om binnen de totale beslistermijn van 18 weken (12 weken beslistermijn + verdagingstermijn van 6 weken te besluiten op bezwaarschriften. Hiermee kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat dwangsommen kunnen worden opgeëist. Het is de commissie niet gebleken dat verdaging achterwege is gebleven in de gevallen waarin dat nodig was. Uitgangspunt hierbij is wel dat de beslistermijn aanvangt vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, zoals in de wetgeving tot uitdrukking is gebracht en dus niet meer begint te lopen vanaf de datum waarop het bezwaarschrift is ontvangen. In onderstaand overzicht is voor de in 2014 behandelde bezwaarschriften weergegeven wat de door de commissie benodigde gemiddelde termijn voor het opstellen van het advies is geweest en de gemiddelde tijd die het bestuursorgaan vervolgens nodig heeft gehad voor de besluitvorming. Voor de duidelijkheid: de weergegeven termijn is de termijn tussen de binnenkomst van een bezwaarschrift en het uitbrengen van een advies door de comissie. Eén en ander is uitgesplitst naar beide - 6 -

8 kamers. Opgemerkt wordt dat in het overzicht rekening is gehouden met allerlei factoren die vertragend hebben gewerkt voor de advisering en de besluitvorming en die niet zijn toe te rekenen aan de commissie of het bestuursorgaan. Bij deze factoren moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het op verzoek van belanghebbende verschuiven van de hoorzitting, de indiening van nadere gronden van het bezwaar, de uitvoering van een nader onderzoek, het uitbrengen van een aanvullend deskundigenadvies of het volgen van een tussentijdse procedure. Ontdaan van deze vertragende factoren ziet het overzicht er als volgt uit. Termijnen gemiddelde termijn advisering commissie gemiddelde termijn besluitvorming totaal gemiddeld sociale kamer 9,6 weken 3,1 weken 12,7 weken algemene kamer 8,8 weken 4 weken 12,8 weken Onderstaand is aangegeven wat de totaal gemiddelde termijn in 2013 en 2012 was. Termijnen 2013 Sociale Kamer: Algemene kamer: Termijnen 2012 Sociale Kamer: Algemene Kamer: 14,5 weken 10,3 weken 7,7 weken 9,1 weken Uit het overzicht van 2014 blijkt dat de wettelijke beslistermijn is gehaald. Verder valt op, dat de gemiddelde termijn voor advisering en besluitvorming voor wat betreft de sociale kamer min of meer overeenkomt met voorgaande jaren. De totaal gemiddelde termijn bij zaken van de algemene kamer is wat opgelopen. Hier valt geen eenduidige verklaring voor te geven. Wellicht is onvoldoende geregistreerd dat een hoorzitting bijvoorbeeld op verzoek van een bezwaarmaker moet worden uitgesteld. Hoewel de door de commissie geformuleerde inspanningsverplichting om binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van een bezwaarschrift te adviseren, is gehaald, benadrukt de commissie dat zij ernaar streeft om deze termijn nog te verbeteren. Verder mag niet onvermeld blijven dat de gemeente De Wolden in 2014 niet is geconfronteerd met een beroep op de Wet dwangsom. 8. Conclusies, kanttekeningen en aanbevelingen. Enige conclusies, die uit het (cijfer)materiaal kunnen worden getrokken, dan wel kanttekeningen die daarbij kunnen worden geplaatst zijn de volgende. Het totaal aantal ingediende bezwaarschriften is relatief laag en het aantal bezwaarschriften dat uiteindelijk daadwerkelijk door de sociale kamer is behandeld is laag te noemen. De commissie is ervan overtuigd dat dit kan worden toegerekend aan de inzet van mediationvaardigheden. Deze mediationvaardigheden hebben klaarblijkelijk het gewenste effect gehad, nu circa de helft van de ingediende bezwaarschriften wordt ingetrokken. Het tijdig aanleveren van stukken door het bestuursorgaan verloopt nog steeds naar tevredenheid van de commissie

9 De commissie hecht eraan dat het bestuursorgaan zich houdt aan de afspraak dat in iedere zaak een verweerschrift wordt opgesteld. Voor zowel belanghebbenden als de commissieleden is het verweerschrift inzake de voorbereiding van zaak van grote meerwaarde. In incidentele gevallen kan daarvan, na overleg met de voorzitter van de commissie, van worden afgeweken. In 2014 zijn geen personele zaken behandeld door de commissie noch Wmozaken. Bij de besluitvorming op de bezwaarschriften is het bestuursorgaan slechts tweemaal gedeeltelijk afgeweken van het door de commissie uitgebrachte advies. De gestelde termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar is binnen de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn gebleven. Wel zal het streven er steeds op gericht moeten zijn om vertraging te voorkomen. In voorkomende gevallen wordt uitdrukkelijk door het bestuursorgaan besloten tot verdaging over te gaan. Aan het college van burgemeester en wethouders geven wij voor zover nodig in overweging de aanbevelingen over te nemen. Zuidwolde, 17 maart De secretaris, De voorzitter, A.B. van Ulsen H.J. van der Woude

10 BIJLAGE I JAARVERSLAG 2014 (SOCIALE KAMER) Ontvangstdatum Advies Besluit Nr. bezwaarschrift commissie bestuursorgaan Opmerkingen Deels gegrond ingetrokken ingetrokken ingetrokken ingetrokken niet-ontvankelijk deels gegrond ongegrond ongegrond ingetrokken ingetrokken ingetrokken ongegrond - 9 -

11 BIJLAGE II JAARVERSLAG 2014 (ALGEMENE KAMER) Ontvangstdatum Advies Besluit Nr. bezwaarschrift commissie bestuursorgaan Opmerkingen ingetrokken ongegrond niet-ontvankelijk ingetrokken ongegrond ongegrond ingetrokken deels niet ont./deels gegrond ingetrokken ongegrond ingetrokken ingetrokken doorgestuurd naar rechtbank ongegrond ongegrond niet in 2014 behandeld ingetrokken ingetrokken

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2014 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2014 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

-Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht;

-Strekt ter vervanging- Q j, - J /f 7. gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene wet bestuursrecht; -Strekt ter vervanging- Q "j, - "J /f 7 Nieuwegein De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2013; gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Inkomende post Hoogeveen 15.0026723 liiiiiiiii Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Advies bezwaarschriftencommissie ONS NUMMER 15.0014632 DATUM 11 juni 2015 Geacht college, Aan de connmissie is ter advisering

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

ui ii hu ii ii ui ii H n I II

ui ii hu ii ii ui ii H n I II 1 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ui ii hu ii ii ui ii H n I II Uw kenmerk Ons kenmerk U14-008121 Datum 1 8 JUNI 20H Uw brief Beh. door W.

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Jaarverslag 2013 Algemene Bezwaarschriftencommissie Jaarverslag Algemene Bezwaarschriftencommissie april 2014 Uitgave : Juridische Zaken en Inkoop Telefoonnummer : 69 3807 Mail : b.vermaas@deventer.nl 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 5 3. De Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013

Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe. Jaarverslag 2013 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Overbetuwe Jaarverslag 2013 Mei 2014 Voorwoord In de Verordening behandeling bezwaarschriften wordt de commissie opgedragen jaarlijks verslag uit te brengen aan het college

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09rb000275 Nr. 13H De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften Plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften voor commissiebehandeling naam opsteller: P. Fuijk telefoonnummer: 377332 e-mail: p.fuijk@doetinchem.nl Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Het Pallas Athene College kent een regeling voor de volgende soorten klachten: 1. Algemene klachten (waaronder ook klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5

Bezwarenprocedure. EVC procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-5 Bezwarenprocedure EVC procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-5 Versiebeheer Titel Bezwarenprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Gemeente Drimmelen 2007

Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Gemeente Drimmelen 2007 Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Gemeente Drimmelen 2007 Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie gemeente Drimmelen 2007 1. Voorwoord...3 2. Bezwaarschriftencommissie...4 2.1 Bevoegdheid...4

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg

Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg Jaarverslag 2013 Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Inhoud jaarverslag 3 1. De procedure in 2013 4 2. Ervaringen met de procedure

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3

hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3 INHOUDSOPGAVE hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3 hoofdstuk 2 samenstelling van de commissie blz. 3 2.1 leden van de commissie blz.

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2012

REGELING COMMISSIE BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2012 REGELING COMMISSIE BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN ISD BOLLENSTREEK 2012 Artikel 1. Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: a. ISD: Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek zoals bedoeld

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 23 mei 2013 Voorstelnummer: 2013/ 21 10 Stiens, 04 april 2013 Behandelend ambtenaar: a.posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg

Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg Jaarverslag 2014 Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg Bestuursdienst Ommen - Hardenberg Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Inhoud jaarverslag 3 1. De procedure in 2014 4 2. Ervaringen met de procedure

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

$ Gemeente Scherpenzeel

$ Gemeente Scherpenzeel INTERGEMEENTELIJKE ONAFHANKELIJKE BEZWARENCOMMISSIE SCHERPENZEEL-WOUDENBERG SECRETARIAAT SCHERPENZEEL POSTBUS 100 392S ZJ SCHERPENZEEL TELEFOON: 033 277 2324 E-MAIL: IOB@SCHERPENZEEL.NL $ Gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie